FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll11/07/2022

Har makar under betänketiden en underhållsplikt gentemot varandra?

Vi är i skilsmässa med betänketid i och med vi har gemensamma barn. Mitt ex. fru kräver att jag skall betala delar av hennes lägenhets hyra fast jag inte bor där och hyreskontraktet står på henne. Vad är det som gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Eftersom jag varken har information om din eller din f.d. frus inkomster eller utgifter kan jag inte uttala mig närmare om hur eller om några av er ska betala underhållsbidrag till varandra. Jag kommer därför att förklara hur underhållsskyldigheten är reglerad i svensk rätt och hur det kan påverka dig. 

Vilken lag är aktuell? 

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar frågor om äktenskapsskillnad, betänketid och makars underhållsbidrag. 

Anses en make fortfarande gift under betänketiden? 

En äktenskapsskillnad ska föregås av en betänketid (5:1 ÄktB), om inte makarna har levt åtskilda i minst två år (5:4 ÄktB). Det är först när dom på äktenskapsskillnad börjar gälla att äktenskapet är upplöst (5:6 ÄktB och 1:5 ÄktB). Till dess har makar kvar sina skyldigheter och rättigheter gentemot varandra, vilket därför också påverkar en makes skyldighet att betala för den andra makens underhåll. Innebörden av att äktenskapet består betyder dock också att varje make ansvarar för egna skulder och förpliktelser i exempelvis hyresavtal (1:3 ÄktB). Följden blir därför att din f.d. fru ensamt ansvarar för hyran, om hon själv står på hyresavtalet.   

Har makar en ömsesidig underhållsplikt?

Makar har en plikt att bidra med underhåll till varandra, dock efter var och ens förmåga att bidra (6:1 ÄktB). Tanken med regeln är att makar bör leva ungefärligt på samma ekonomiska nivå (prop. 1978/79:12 s. 135). Denna ekonomiska standard får makarna själva bestämma över, men grunden förblir att var och en ska bidra efter egen förmåga till exempelvis mat, bostad, kläder och dylikt. Försummar en make sitt underhållsbidrag kan domstolen ålägga maken att betala (6:5 ÄktB). 

Vilken underhållsplikt har makar som inte bor med varandra? 

Även om makar inte varaktigt bor med varandra måste varje make fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag (6:6 1 st. ÄktB). Detsamma gäller när makarna inte bor med varandra under betänketiden, eftersom makarna fortfarande är gifta med varandra. Förutsättningen är dock fortfarande att en make ska betala efter egen förmåga. Det får godtas att levnadsstandarden får vara lägre då hushållet inte längre är gemensamt, vilket också minskar underhållsbördan för varje make.

Lagen säger dock inget om hur bidraget ska bestämmas eller beräknas. En domare måste dock ta hänsyn till att varje make ansvarar för sina egna utgifter i det egna hushållet. Först då är det möjligt att beräkna hur stort ett underhållsbidrag som en make ska betala. I underhållsberäkningen utgår man ifrån inkomster, utgifter och andra aspekter, så som hos vem barnen bor och dylikt. Om makar därför tjänar lika mycket och har cirka samma utgiftsbelopp bör ingen av makarna åläggas att betala underhållsbidrag. 

Om jag antar att ni båda har likadana inkomster och utgifter, samt att ni båda också har en förmåga att betala för era utgifter vore det svårt att motivera varför du skulle behöva betala för hälften av din f.d. frus hyra. Främst måste du betala för ditt eget hushåll och därefter betala för din frus hyra, om hon inte kan betala för sig själv. Hon är minst lika skyldig att betala för ditt underhåll som du är skyldig att betala för hennes, dock alltid efter egen förmåga. Du bör därför i ett sådant scenario inte behöva betala för din f.d. frus hyra, särskilt om ni delar barnen lika. 

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis är makar fortfarande gifta under betänketiden till dess att en dom om äktenskapsskillnad börjar gälla. Varje make ansvarar dock alltid för sina egna förpliktelser, så som att betala hyra. Makar har dock en ömsesidig underhållsplikt och ska bidra till varandra efter egen förmåga. Även om makar inte bor med varandra har makarna en underhållsskyldighet gentemot varandra. Det är dock oklart hur mycket en make behöver betala, men hänsyn tas alltid till den enskilda situationen. Båda makar är dock lika skyldiga att betala underhållsbidrag till varandra. Har makar därför en lika stor inkomst och utgifter borde makarna inte behöva betala något till varandra. 

Min rekommendation är att du pratar med din f.d. fru och går igenom er bådas ekonomiska situation och försöker komma överens om en rimlig lösning. En förstående inställning och samarbetsvilja är dessutom viktigt i frågor om vårdnaden om barnen. Är er situation ganska lika borde ingen vara skyldig att betala underhållsbidrag till varandra. I övrigt skulle jag rekommendera dig att prata med en jurist om ditt ärende, om du inte kan komma överens med din f.d. fru om hyran.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”