FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll04/12/2022

Vad ska jag betala in underhållsbidrag?

Jag har inte vårdnaden om mina två barn som är 10år. Vad är minimil beloppet jag är skyldig enligt lag att betala i underhåll? Så man inte blir återbetalningsskyldig eller något annat.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grunden för föräldrars underhållsskyldighet anges i 7 kap. 1 § föräldrabalken (FB) och talar om att föräldrar svarar för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Om föräldrarna inte bor tillsammans och barnet bor hos en av föräldrarna ska den andra föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB).

Beräkning av underhållsbidrag

Utgångspunkten vid beräkning av underhållsbidraget är barnets behov och föräldrarnas förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB).

Vad gäller barnets behov tillämpas ofta (men inte alltid) Socialstyrelsens standardiserade förfarande som innebär att beloppet för barnets behov bestäms som en procentandel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-10 §§ socialförsäkringsbalken. För barn 0-6 år är schablonen 65% av prisbasbeloppet, för barn 7-12 år är det 80% och för barn över 13 år är det 95% av prisbasbeloppet. Det ska betonas att dessa allmänna råd från Socialstyrelsen är upphävda, men att de ofta fortfarande används. Det är dock viktigt att även beakta det enskilda barnets behov.

Vad gäller föräldrarnas förmåga bedöms beloppet utifrån inkomsten med avdrag på skatt. Dessutom får en förälder förbehålla sig ett belopp för egna levnadskostnader som motsvarar 120% av gällande prisbasbelopp samt skälig boendekostnad (7 kap. 3 § FB).

Kvotdelningsmetoden som används är:

Barnets behov x (bidragspliktiges överskott / föräldrarnas samlade överskott) = underhållsbidrag.

Sammanfattning

Beräkningen för vad som ska betalas i underhållsbidrag är alltså i högsta grad individuell. Det finns inget fast lägsta belopp, eftersom beräkningen görs utifrån en individuell bedömning. 

Däremot ska beloppet som betalas alltid täcka barnets behov samt vara skälig utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga. Beloppet ska dock aldrig vara högre än vad Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd (1 673 kr/månad till och med den månad barnet fyller 7 år, 1 823 kr/månad från och med månaden efter barnet fyller 7 år, 2 223 kr/månad från och med månad efter att barnet har fyllt 15 år).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000