Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?

2021-05-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vilken rättighet jag har för ersättning och Vad är det högsta ersättning jag kan begära från staten
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör ersättning och skadestånd är i många fall komplicerade och utgången är väldigt beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. För att ge dig en bild för vad som gäller kommer jag här nedan gå igenom vissa utgångspunkter som är tillämpliga vid skadeståndanspråk. Skadeståndsanspråk med utgångspunkt i SkadeståndslagenNär någon har drabbats av en skada, fått en ekonomisk förlust eller kränkts p.g.a. en förvaltningsmyndighets åtgärder och beslut, kan personen i vissa situationer ha rätt till skadestånd. Regler om skadestånd finns reglerade i bl.a Skadeståndslagen ( förkortad SkL). Flera andra tillämpliga lagar finns dock beroende på typen av skada och situation. Utifrån den informationen som du anger i ditt inlägg kommer jag tolka det som att den typen av skadeståndsanspråk som du syftar på grundar sig i en felaktigt myndighetsutövning, som aktualiserar bestämmelsen i 3 kap. 2 § skadeståndslagen kring fel eller försummelse som har inträffat vid myndighets­utövning.Av lagens förarbeten (dvs. det arbete som ligger bakom lagstiftningen som har för syfte att vägleda och ge riktlinjer kring hur lagen ska tillämpas) framgår det att det ska vara fråga om beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogen­heter, som karakteriseras av att de får rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler, och inte på grund av avtal (prop. 1972:5 s. 311 f.)Genom uttrycket "vid" myndighetsutövning markerar man att skadeståndsskyldigheten kan uppkomma redan om felet eller försummelsen har ett visst samband med myndighets­utövningen.Det allmänas ansvar för skadeståndRegler om det allmännas (staten eller kommunen) ansvar för skadestånd finns i 3 kap. 2 § skadeståndslagen. Enligt denna bestämmelse ska staten eller en kommun ersätta personskador, sakskador, förmögen­­hetsskador och kränkningar i vissa fall, som vållats genom fel eller försummelse vid myndighets­utövning.I skadeståndslagen finns det också en särskild regel (3 kap. 3 § skadeståndslagen) om skadeståndsansvar vid felaktig information.Från den 1 april 2018 finns en ny bestämmelse (3 kap. 4 § skadeståndslagen) om skadeståndsansvar vid överträdelse av rättigheter enligt Europakonventionen.SammanfattningNär det gäller ditt andra fråga, dvs den högsta ersättningen du kan få är det hela beroende på det förlust som skadan har orsakat. Regler om detta finns i lagens 5 kap. Men för att vi på Lawline ska kunna besvara din fråga ordentligt behöver jag ytterligare information.Hoppas svaret gav dig lite vägledning i den situationen som du befinner dig i. Ett alternativt tillvägagångssätt som kan vara till hjälp är att du bokar en tid med någon av våra erfarna och duktiga jurister så hjälper de dig vidare. Jag infogar länken till hur du går vidare för att göra det här. Med vänliga hälsningar,

Missnöjd med beslut från försäkringsbolag

2021-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Kan jag gå till domstol angående försäkringsbolaget X beslut gällande beräkning av ränta för skadestånd. Jag anser att de inte har beräknat från rätt tidpunkt.
Mona Tayoun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Som jag förstår din fråga så är du missnöjd med ditt försäkringsbolags beslut och undrar om du kan gå till domstol. Du har möjlighet att få beslutet från försäkringsbolaget prövat på tre sätt. För det första kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och be om att få belsutet omprövat av deras interna omprövningsgrupp. Varje försäkringsbolag har en klagomålsansvarig som är ansvarig för deras klagomålsrutiner. Du kan enklast ta kontakt med din handläggare och förklara att du vill få beslutet omprövat. Detta är kostnadsfritt och vanligtvis krävs endast att du skickar in en skriftlig begäran om omprövning där du anger skälen till varför du anser att beslutet är oriktigt. För det andra har du även möjlighet att vända dig till patientskadenämnden. Nämnden granskar om beslutet är i enlighet med Patientskadelagens regler och lämnar efteråt ett rådgivande yttrande till försäkringsbolaget. Detta kostar ingenting. För ytterligare information kan du besöka patientskadenämndens webbplats. För det tredje kan du stämma försäkringsbolaget vid tingsrätten. Du behöver anlita ett ombud och detta kan bli kostsamt beroende på hur mycker ni tvistar om. Utgångspunkten i tvistemål är att den part som förlorar målet kommer stå för både sina egna och motpartens rättegångskostnader, (18 kap 1§ rättegångsbalken, RB). Ibland kan man få hjälp med sina rättegångskostnader genom att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen. Om du väljer att gå till domstol bör du därför börja med att vända dig till ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring och fråga om det finns möjlighet för dig att utnyttja rättsskyddet. Sammanfattningsvis är det billigaste alternativet för dig att kontakta ditt försäkringsbolag och be om en omprövning av ditt beslut. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har vidare funderingar!Vänligen,

Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?

2021-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejJag blev skadad och fick ut en ersättning från AFA men nu har AFA glömt att ge mig en annan ersättning som jag har rätt till enligt en dom i HD Mål nr T 3075.När jag fick beslutet för några år sedan, stod det, om jag inte var nöjd skulle jag överklaga inom 6 månader.Handläggaren skickade inte med vad denna HD dom innebar. Jag var nöjd med det jag fick.Men nu senare har jag förstått vad jag gick miste om. AFA skickar ut ett beslut till en som har fått en allvarlig hjärnskada utan en förklaring på HD domen. Detta tycker jag är fel.Nu har det gått så lång tid så det har inträtt en preskription. Nu på min överklagan, i beslut från AFA stod det att jag skull överklaga inom 6 mån på första beslutet.Jag har hört det om i patientskadelagen, har det införts en ny paragraf just om särskilda skäl för att undanröja preskriptionen. Rätta mej om jag har fel.Nu till min frågaSkulle vilja veta om det finns en motsvarande regel i försäkringsavtalslagen.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du blivit skadad och fått ut ersättning från AFA. Däremot har AFA glömt att ge dig en annan ersättning som du har rätt till enligt en dom från Högsta domstolen. Jag är dock osäker på om du är part i den domen eller om du gjort bedömningen att du har rätt till ersättning utifrån vad som uttalades i den domen. Det är tyvärr ingen bedömning jag kan göra inom ramen för expresstjänsten; för en närmre granskning rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå.När du fick beslutet från AFA framkom det att du skulle överklaga beslutet inom sex månader om du inte var nöjd (min tolkning utifrån genomgång av AFA:s villkor är att det i praktiken rör sig om en omprövning). Du begärde inte omprövning inom den föreskrivna tiden. Som jag förstår det tycker du det är fel att AFA inte skickade med vad en HD dom innebär. Inledningsvis bör sägas att sådan skyldighet i princip inte finns. Oaktat det så har det nu gått så lång tid att det inträtt preskription. Du har hört om att det i patientskadelagen införts en ny paragraf om särskilda skäl för att undanröja preskriptionen. Du undrar därmed om det finns motsvarande regel i försäkringsavtalslagen.Det jag kan finna i patientskadelagen som eventuellt är det du åsyftar är 24 §. Enligt 23 § patientskadelagen ska den som vill ha ersättning enligt lagen väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Enligt 24 § får talan väckas senare (dvs. efter preskriptionstiden) om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid.När det gäller försäkringsavtalslagen gäller att den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget i tid är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket. Väcks talan inte inom denna tid går rätten till försäkringsskydd förlorad (5 § försäkringsavtalslagen). Som synes saknas det någon bestämmelse i försäkringsavtalslagen som ger rätt att vid synnerliga skäl väcka talan utanför preskriptionstiden.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga finns det ingen bestämmelse i försäkringsavtalslagen som motsvarar det du efterlyser. Någon närmre bedömning av ärendet kan jag tyvärr i övrigt inte göra, dels utifrån att jag har väldigt lite information, dels utifrån att för det ändamålet krävs mer hjälp än vad som kan erbjudas inom expresstjänsten. Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?

2021-04-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi har hyrt en lägenhet i andra hand. Hyresvärden lämnade två stolar som vi ställde på balkongen och de blev förstörda av regnet. Det finns ingen inventering av möblerna som hade lämnats före uthyrning och vi har inte kommit överens av vad skulle återbetalas om något blev skadat. Nu säger hyresvärden att vi ska ersätta honom 2000kr för skadan av stolarna, vilket jag tycker är fel, då stolarna är väldigt simpel och kostar inte mer än 400kr som ny. Hyresvärden säger att stolarna var "vantage" och att han fick dem av en vän som gåva, då går det inte bevisa vad var priset av dem när han fick dem och jag vet inte heller hur man bevisar vad priset var när vi flyttade in. Jag vill inte betala mer än det är faktiskt värt. Hur gör man i det fall man kommer inte överens om värde av skadade saker? Med vänliga hälsningar
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att ni har ni haft stolar ute som har förstörts i regnet, och nu undrar du hur man kan komma överens om ett faktiskt värde för stolarna. Detta kommer jag utgå ifrån i mitt svar. Eftersom ni inte hade avtalat om vad som händer om något skadas är skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadestånd för de förstörda stolarna Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). De förstörda stolarna innebär en sakskada. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Men eftersom stolarna ställdes ut på balkongen, och detta alltså inte rör sig om en ren olyckshändelse, så ska de skadade stolarna ersättas. Värdet av stolarna ska betalasSkadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (SKL 5 kap. 7 §). Ni ska alltså bara ersätta stolarnas värde eller reparationskostnader. En reparationskostnad får dock inte heller vara högre än sakens värde. Det är alltså återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk som ersätts. Om stolarna inte är värda mer än 400 kr ska ni inte betala mer än det. Tex ersätts inte eventuellt affektionsvärde som stolarna har för hyresvärden. SammanfattningsvisSammanfattningsvis är detta alltså en sakskada som ska ersättas, men inte till något högre belopp än stolarnas värde. Om ni inte kommer överens om vad detta värde är kan du ta ärendet till domstol. Ifall du inte vill gå så långt så kan du också visa hyresvärden lagen och vad anskaffningspriset för stolarna är idag, för att på detta sätt försöka komma till en lösning av problematiken. Vill du ha mer juridisk hjälp så kan du boka en tid med en av våra jurister här på Lawline (https://lawline.se/boka). Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Skadestånd av byggherre

2021-05-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |När vår samfällighet utförde avloppsarbeten utanför vårt hus behövde entreprenören komma in i huset för att komma ner i samfällighetens avloppsrör som ligger utanför huset. Det slutade med att man sågade av vår golvvärme. Entreprenören lovade att laga (skarva) govlvärmeröret och golvet. En snickare kom så småningom och skulle laga golvet men sågade dock ytterligare två hål i rören och tre ytterligare skador på rören. Skadorna skall enligt samfälligheten som är byggherre besiktigas och sedan repareras. Det vill säga laga skadade golvvärmerör och golv. Men detta verkar dra ut på tiden. och resultatet blir skarvar i golvvärmen och i golvbrädorna. Vi har ingen anknytning till entreprenaden och är nu drabbade som tredje man. Vår fråga är kan vi ställa ekonomiska krav på byggherren som:1. Skadestånd2. Daglig kostnad för försämrad boende
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Byggherrens ansvar En byggherre har det övergripande ansvaret för de åtgärder som genomförs. I ert fall tolkar jag frågan som att en skada har uppkommit till följd av det arbete som utförts åt samfälligheten. Detta innebär att samfälligheten i egenskap av byggherre också är ansvarig för de uppkomna skadorna. I svensk rätt är den civilrättsliga huvudregeln att ansvar för orsakad skada förutsätter att den som orsakat skadan har varit vårdslös (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Med vårdslöshet menar man att skadevållaren antingen har gjort någonting med oaktsamhet som denne egentligen inte borde ha gjort, eller att personen i fråga har underlåtit att göra någonting som denne borde ha gjort. I vissa fall råder dock så kallat strikt ansvar, vilket innebär att den ansvarige måste ersätta skadan oavsett om det var vårdslöst eller inte. Strikt ansvar kan enligt svensk rätt främst förekomma med stöd av vissa speciallagar eller genom praxis från Högsta domstolen. I praxis har Högsta domstolen konstaterat att en samfällighet under vissa förutsättningar kan ha ett strikt ansvar (se bl.a NJA 2001 s. 368). Huruvida detta är fallet i just ert fall är dock svårt att bedöma utifrån de givna förutsättningarna. Om vårdslöshet krävs i ert fall bör det dock inte bli några problem att styrka, eftersom skadorna hade kunnat undvikas om man handlade mer varsamt. Därtill finns det ett tydligt orsakssamband mellan de uppkomna skadorna och det vårdslösa handlandet. Entreprenörens ansvar Det finns även en möjlighet att istället vända sig direkt till entreprenören och kräva skadestånd. Detta trots att det finns ett avtal mellan samfälligheten och entreprenören. Högsta domstolen har i NJA 2009 s. 16 konstaterat att en sådan möjlighet finns och att tredje man (det vill säga du/ni) då kan kräva skadestånd på utomobligatorisk grund (jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen). Vilka skador kan man få ersättning för? Ersättning ska utgå för reparationskostnader, ev. värdeminskning och övriga kostnader (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Har ni haft några extra utgifter till följd av skadan så ska de således också ersättas. Det ska dock framhållas att endast de kostnader som inte kunnat undvikas är ersättningsgilla, och man har som skadelidande alltid ett ansvar för att, i rimlig omfattning, begränsa sina skador. Sammanfattning Ni har både möjlighet att kräva samfälligheten eller entreprenören på skadestånd. Som huvudregel måste ni styrka att handlandet var vårdslöst, vilket inte bör orsaka er några problem. Det ni kan få ersättning för är både reparationskostnader, ev. värdeminskning och övriga kostnader som har uppstått till följd av skadan. Däremot kan det bli svårt att kräva ersättning för försämrat boende, om det inte faktiskt har orsakat er någon ekonomisk skada.Skulle ni behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om ni är intresserade av detta eller har några frågor kring mitt svar får ni mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Skadestånd vid sakskada

2021-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vi har sålt en lägenhet dit köparen skulle ha flyttat in idag. Flyttfirman som skötte flytten skadade golvet. Flyttfirman har tagit på sig skulden för skadan och kommer fixa det. Köparen av lägenheten kan emellertid inte flytta in på grund av detta förrän efter 2-4 veckor.Min fråga är: vem är ansvarig för kostnaderna (boendekostnader etc) som den senare inflyttningen innebär för köparen av lägenheten? Vi, flyttfirman eller köparen?Tack på förhand?
Anna von Fircks |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Jag tolkar det som att du undrar vem som ska stå för skadeståndetI detta fall finns det en partskontellation bestående av tre parter – ni, flyttfirman och köparen. Mellan er och flyttfirman finns det ett avtal och normalt sett brukar flyttfirmor ha en klausul i avtalet om vad som ska gälla i sådana här fall. Om det inte står något i avtalet:Eftersom det är köparen som äger lägenheten och flyttfirman som har orsakat skadan och dessa parter inte har något avtal så räknas detta som en skada som skett utanför ett avtalsförhållande. I detta fall får man vända sig till Skadeståndslagen (1972:207).Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet vållar sakskada ersätta skadan. För att göra en skadestånbdsberäkning så tillämpas 5 kap 7 §, som säger att:Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för:1- sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,2- annan kostnad till följd av skadan,3- inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. (Lag 1975:404).I detta fall blir är punkt tre tillämplig.Hoppas du fick svar på din frågaMed vänlig hälsning

Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin

2021-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag körde crunches i en kabelmaskin på gymmet då något helt plötsligt går av och konsolen som man kan höja/sänka åker ner i mitt huvud. Detta skapar ett jack på 2-3cm och jag fick åka till akuten och sy med fem stygn. Olyckan berodde troligen på att gymmets underhåll av maskinerna inte skötts som det ska. Kan man begära skadestånd från gymmet eller hur funkar det?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till skadestånd för personskadaRätten till skadestånd regleras i skadeståndslagen (SkL). För att ha rätt till skadestånd måste självklart en skada ha skett. Vid personskador kan skadan vara både fysisk och psykisk. Ditt jack i huvudet klassas som en fysisk personskada (2 kap 1 § SkL).För att gymmet ska bli ersättningsskyldiga krävs att de har agerat vårdslöst (2 kap 1 § SkL). Min bedömning är att ett gym har en plikt att underhålla sina maskiner och byta ut utrustning som inte längre är säker att använda. Normalt sätt krävs att någon aktivt utför en vårdslös handling för att bli skadeståndsskyldig, men i vissa fall, likt detta, när det föreligger en plikt att handla, kan även passivitet innebära skadeståndsskyldighet. Det kan visserligen finnas omständigheter som gör att bedömningen blir en annan, till exempel om felet på maskinen har varit svårt för gymmet att upptäcka. Vilka skador du kan få ersättning förSkulle gymmet anses vara vårdslösa har du möjlighet att få ersättning för dina eventuella sjukvårdskostnader, inkomstförlust pga eventuell sjukskrivning, en ersättning för den akuta läkningstiden (sveda och värk-ersättning) samt för eventuella bestående men, exempelvis ärr (5 kap 1 § SkL).Möjlighet till ersättning genom försäkringDet är svårt att förutse hur utfallet i en eventuell rättegång blir. En domstolsprocess tar dessutom ofta lång tid samt innebär en ekonomisk risk. Bevisbördan för att gymmet varit oaktsam ligger på dig, varför jag rekommenderar dig att i första hand välja en annan väg än att kräva skadestånd genom stämning. Min rekommendation är att du i första hand kontaktar gymmet för att höra om de går med på att frivilligt kompensera dig för dina skador. Du bör även undersöka om gymmet har någon försäkring som täcker skador på dess medlemmar. Om du själv har en olycksfallsförsäkring råder jag dig även att anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar och att du kryar på dig! Vänliga hälsningar

Boka en rättsutredning

2021-03-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Parkerade om företagsbilen eftersom det var städdag där den stod. Bilen blev skadad av snöskottare som plogade även på gata där det inte var städdag. Den som vållade skadan har anmält skadan och jag har fått bekräftat av deras försäkringsbolag att skadan kommer ersättas av dem 100 %. Jag har en del frågor om stilleståndsersättning och andra andra frågor om sakskada, inkomstförlust, skadestånd (vårdslöshet) m.m. Hoppas att ni kan hjälpa mig att reda ut saken.Mvh
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill komma i kontakt med en av våra jurister för en bedömning av ditt skadestånd. Du kan boka en rättsutredning för 5 995 kr och det gör du här. Om du vill boka en tid med en av våra jurister så hittar du mer information här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,