Möjlighet att få ersättning för skada efter operation av halsen.

2020-01-20 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag gjorde en matstrupsvidgning i november 2018 o då kom dom åt mina stämband så nu har jag ingen röst sen dess har jag rätt o få ersättning för detta mvh
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta huruvida du har rätt till någon ersättning efter att ha skadats under en operation. Vad säger lagen? Om man är patient vid sjukvård som utövas i Sverige omfattas man av patientskadelagen (PSkL). Enligt 6 § PSkL ska patientskadeersättning lämnas för personskada på en patient (t.ex efter en operation) om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan orsakats av själva ingreppet och skadan kunnat undvikas eller om det fanns ett alternativt förfarande som var mindre riskabelt. Av 7 § PSkL framgår vidare att ersättning inte lämnas om skadan är en följd av nödvändigt behandling som om den inte utförts skulle ha lett till livshotande problem eller invaliditet. Patientskadeersättning lämnas av vårdgivaren (som är försäkrad mot patientskador) Detta framgår av 12-13 §§ PSkL. Bedömningen i ditt fall Eftersom det inte i din fråga framgår några detaljer som hur och varför skadan uppstod kan jag inte med säkerhet uttala mig om dina möjligheter att få ut någon ersättning. Kort sagt kan sägas att det hänger mycket på hur skadan uppstod och vilka omständigheter som lett fram till att skadan uppstod. Du bör alltså i första hand vända dig till vårdgivaren som har ansvar att betala ut ersättningen med ditt krav. Om de vägrar gå dig till mötes rekommenderar jag att du går vidare till en yrkesverksam jurist och ber honom eller henne om fortsatta råd om hur du kan ta ärendet vidare. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Vad bör man tänka på om man äger en megafon?

2019-12-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har nyligen köpt en megafon och undrar vad som gäller för att hålla sig inom lagens ramar.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Just för megafoner finns ingen särskild lagstiftning men det finns lite olika regleringar för buller. Buller enligt miljöbalken (MB)I 32 kap. MB finns regler om s.k emissionsskador som exempelvis buller (32 kap. 3 § sjätte punkten MB). Den som orsakar personskador, sakskador eller orsakar utgifter för annan, genom verksamhet på sin fastighet, ska betala skadestånd (32 kap. 1 § MB). Om du spelar musik ut i allmänheten och detta i sin tur orsakar någon av dessa skadetyper för annan kan du bli ersättningsskyldig. Buller om du bor i hyresrätt eller bostadsrättFör den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt finns det ofta regler kring bullernivån i bostadsrätten eller hyresrätten. Den som inte iakttar dessa riskerar att bli av med sitt kontrakt. Således är det viktigt att du vid brukandet av din megafon inte orsakar olägenheter för andra boende i hyre- eller bostadsrättshuset. SlutsatsVid brukandet av anordningar som kan orsaka buller är det viktigt att man inte orsakar olägenhet för andra. Viss mängd buller ska omgivningen tåla och socialstyrelsen har satt som riktlinjer att max ljudnivå i vardagsrum och sovrum är 45 dBA.Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Ersättning för förlorad inkomst pga. förhör

2019-11-09 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Var ansöker jag om ersättning för förlorad arbetsinkomst samt reseersättning när jag vittnat vid en förundersökning hos polisen.
Adam Novak |Hej!Tack för att du har ställt din fråga till oss på LawlineDu söker ersättning genom att fylla i blanketten "Skadeståndsanspråk mot Polismyndigheten" och bifoga underlag som styrker ditt ersättningsanspråk.Du hittar blanketten på sidan https://polisen.se/utsatt-for-brott/ersattning-och-skadestand/Du kan skicka blanketten per e-post till skadereglering.skanning@polisen.seDu kan också skicka den med vanlig post till adressen:PolismyndighetenBox 750981 27 KirunaMed vänlig hälsning,

Kan man få skadestånd för psykiskt lidande?

2019-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej.Kan jag ansöka om skadestånd både för mig och mina söner ?Jag levde ihop med den biologiska fadern till mina två söner i 4,5 år och under min andra graviditet så försvann han (jag var höggravid i månad 7) och min yngsta föddes i början av april 2017. Han försvann och skapade sig ett nytt liv och har endast träffat pojkarna vid ett fåtal tillfällen. Jag har sedan dess och även en period innan varit inskriven på vuxenpsykiatriska mottagningen pågrund av depression, självskadebeteende, ångest, stress och behandling av adhd.Jag är fortfarande sjukskriven för nedsatt arbetsförmåga 100%. Jag blir även fortfarande behandlad medicinskt dagligen för ångest, nedstämdhet och för sömnen.Har gått hos psykoterapeut där jag jobbat med tillit, självkänsla och egenvärde.Min älsta son jobbar med känsla av bortglömd, tillit till de manliga könet och känsla av otillräcklighet.Min yngsta son har aldrig sedan dag 1 i livet haft någon relation med sin biologiska far då den biologiska faden valt bort detta. Så min fråga är om detta är rimliga orsaker till att ansöka om skadestånd eller om detta endast är extremt jobbiga och ledsamma omständigheter.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag tolkar din fråga undrar du huruvida du kan har rätt till skadestånd från dina barns biologiska far, på grund av den psykiska skada han tillfogat dig. Frågan aktualiserar i första hand bestämmelser i skadeståndslagen (SkL).Skadestånd kan utgå för psykisk skadaDen som uppsåtligt eller av oaktsamhet tillfogar annan skada på person, ska ersätta denna skada genom att betala skadestånd (SkL 2 kap. 1 §). Bestämmelsen avser inte bara fysisk skada, utan även psykisk sådan. I teorin skulle dina barns far alltså kunna bli skadeståndsskyldig för de psykiska besvär han orsakat dig. Skadeståndet skulle motsvara den skada som drabbat dig – alltså skulle i första hand innebära en ersättning för psykologbesök och din nedsatta arbetsförmåga. Det handlar alltså om bestämda poster (bestående av utgifter som du haft), inte ett schablonmässigt "generellt" belopp. Flera praktiska problem uppstår dock vid bedömningen om mannen är skadeståndsskyldig. Det första är de psykiska skadornas art. För att du ska kunna få skadestånd för de psykiska skadorna krävs i princip att de är "medicinskt påvisbara". Det innebär alltså att ditt depressionstillstånd, ångest och höga stress är objektivt mätbar och diagnostiserad. Endast rena känslotillstånd såsom sorg och ilska räcker inte för att få skadestånd, det är just fastställda depressioner och liknande som räknas.Vidare krävs också ett tydligt orsakssamband mellan dina barns fars agerande och dina besvär. Dessutom krävs att han antingen varit oaktsam eller uppsåtlig till de skador som drabbat dig. I denna del kan det vara knepigare att få till ett skadeståndsansvar för mannen. Utan fler detaljer vågar jag inte göra en preliminär bedömning av läget, utan nöjer med mig att betona att mannens beteende måste ha orsakat dina skador. Det kan vara svårt att bevisa.Kränkningsersättning för brottEventuellt skulle du kunna vara berättigad till skadestånd av mannen på grund av att han utsatt dig för ideell skada, i detta fall någon form av kränkning av din frid (SkL 2 kap. 3 §). Då krävs det dock att dina barns far utsatt dig för något brottsligt som inneburit en kränkning av dig. Ur vad du beskrivit i frågan framgår inte att mannen skulle ha begått ett brott, så antagligen skulle en sådan kränkningsersättning inte utgå.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan utländsk medborgare få ersättning för felaktigt frihetsberövande?

2019-12-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kan en person som inte är bosatt i Sverige men som blev frihetsberövad i Sverige under 4 månaders period få ansöka om ersättning? Personen har då suttit med restriktioner dessutom.Personen blev dömd via tingsrätt men friad efter sin överklagan till hovrätten.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som reglerar ersättning vid frihetsberövande är Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Lagen gäller ersättning från staten för skador som orsakas av frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1 §). Rätt till ersättning har den som varit häktad på grund av misstanke om brott bland annat om det meddelas frikännande dom (2 §). Lagen ställer således inget krav på att den häktade måste vara svensk medborgare.Enligt praxis utgår normalersättning vid frihetsberövande oavsett i vilket land personen är medborgare och oavsett på vems uppdrag frihetsberövandet sker.Som svar på din fråga innebär det att personen som varit frihetsberövad i Sverige, men inte är bosatt i landet, kan ha rätt till ersättning. För att ansöka om ersättning ska hen vända sig till Justitiekanslern. Vänligen,

Kan man få ersättning för skador som uppstått efter en husrannsakan?

2019-11-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej.!Idag fick jag en husransakan där anmälaren sa att jag besatt en revolver samt ammunition till detta vapen.!så klart hittade varken polis eller polihund något i min bostad. Anmält ( falsk tillvitelse )Men dem osamkade stor skada på mitt golv ( parket golv) samt vissa andra saker i min bostad, Hur skall jag gå vidare med detta för att kunna reparera detta eller få nytt golv ifrån polisen vem skall jag vända mig till ?
Ebba Alkehag |Hej och vad roligt att du valt att använda dig av just Lawline för att ställa din fråga!Jag har uppfattat din fråga så att du undrar vart du kan vända dig för att få ersättning för den skada som du fått på ditt golv under en husrannsakan. Jag kommer att besvara denna fråga men jag kommer också bemöta det som gör att ersättning ens kan betalas ut. Är staten skyldig att betala ersättning?Staten har ett visst ansvar att ersätta skador som orsakats genom myndighetsövning. Regeln om detta kan du hitta i 3 kapitlet. 2 § skadeståndslagen. En husrannsakan är en form av myndighetsutövning som polisen kan utföra mot enskilda om det föreligger misstanke kring brott som kan få fängelse som påföljd. Men en husrannsakan är också en form av tvångsmedel, se 28 kapitlet. 1 § rättegångsbalken, och för tvångsmedel finns det en lag som speciellt reglerar rätten till ersättning när något har gått "fel". Lagen heter lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (LEF), och enligt 1 kapitlet. 1 § skadeståndslagen ska skadeståndslagen enbart användas om det inte finns någon annan mer specifik lagregel att använda sig av. Eftersom det finns en mer specifik lagregel gällande ersättning efter husrannsakan ska denna användas, och enligt 8 § LEF har man rätt till ersättning för sakskador eller personskador som uppkommit i samband med en husrannsakan, om man inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat för polisen att använda sig av det våld som orsakat skadan. Bedömningen i ditt fallDu beskriver i din fråga att det rör sig om skador på ditt golv samt på några andra saker du hade i din bostad och det rör sig alltså om sakskador. Jag gör också antagandet att du inte hade betett dig på ett sådant sätt som har gett polisen anledning att använda det våld som de gjort och som sedan orsakat skadorna. Jag skulle därför vilja påstå att du har goda chanser att få ersättning för de skador du har lidit. En förutsättning är dock att egendomen är din och det blir därför en bedömningsfråga gällande bostadens golv. Om du bor i exempelvis en hyresrätt är det bättre att hyresvärden eller fastighetsägaren är den som hävdar sin rätt att få ersättning för exempelvis reparation av golvet. Hur du går tillväga framöverFör att ansöka om ersättning ska man vända sig till Justitiekanslern (JK). Ansökan kan göras direkt på deras hemsida och jag skickar här med länken dit. Om du känner dig i behov av mer juridisk rådgivning gällande ditt ärende vill jag varmt rekommendera dig att kontakta juristerna här på Lawline! Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till med ersättningen.Allt gott,

Rätt till ersättning för skador i samband med husrannsakan

2019-11-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Polisen har gjort en husrannsakan hos mig och haft sönder en garderobsdörr. Kan man begära ersättning för skador som dom orsakat eller har dom någon rätt att förstöra grejerna?
Nora Tengnér |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Husrannsakan är ett tvångsmedel som regleras i 28 kap. 1 § rättegångsbalken. Av paragrafen följer att husrannsakan får företas om det finns anledning att anta att ett brott som man kan få fängelse för har begåtts. Husrannsakan är en form av myndighetsutövning, och enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen ska staten eller kommunen ersätta skador som uppkommit genom fel eller försummelse i myndighetsutövning. Skadan du beskriver är en sakskada eftersom det är en skada på ett fysiskt föremål. Enligt 1 kap. 1 § skadeståndslagen ska dock bestämmelserna i lagen bara gälla om det inte finns annat föreskrivet. Som jag nämnde ovan är husrannsakan ett tvångsmedel, och det finns en lag som reglerar situationer som din. Lagen heter lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder, och handlar enligt lagens 1 § om ersättning från staten för skador som uppkommit vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. När man som i ditt fall fått något förstört i samband med husrannsakan blir lagens 8 § tillämplig. Enligt den paragrafen ska man då få ersättning för det man fått förstört under förutsättningen att man inte betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat för polisen att använda våldet. För att ansöka om ersättning råder jag dig att kontakta Justitiekanslern. Om du är i behov ytterligare rådgivning eller hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att kontakta Lawline via mail eller telefon. Vänligen,

Vilka förutsättningar krävs för att skadestånd ska uppkomma?

2019-10-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att skadestånd ska komma ifråga? Om vi bortser från brott.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att skadestånd ska uppstå krävs det att alla förutsättningar som jag kommer redovisa i mitt svar är uppfyllda. Det får därmed inte brista i någon förutsättning. För tydlighetens skull har jag ställt upp förutsättningarna för skadestånd i ordning, vilket innebär att första förutsättningen måste vara uppfylld för att man ska kunna gå vidare till nästa förutsättning osv… Förutsättningarna för att skadestånd ska bli tillämpligt är således:1. Den grundläggande förutsättningen är att det måste finnas en skada, utan skada – inget skadestånd. 2. Hittar man skada behöver man se till vilken skadetyp det gäller. Man måste därför klassificera skadan, det vill säga vilken typ av skada är det fråga om? Det finns fyra olika typer av skada, personskada, sakskada, kränkning och ren förmögenhetsskada. Således ska man avgöra vilken av dessa fyra skador som skadan gäller just för ditt fall. Det är viktigt att identifiera skadan på grund av att de olika typerna av skada gäller i viss utsträckning ger olika regler. Det är således viktigt att identifiera rätt skada för att sedan tillämpa rätt regler och slutligen rätt skadestånd. De olika skadorna:Personskada– utgörs initialt av en fysisk eller psykisk skada på den mänskliga kroppen. Fysisk skada kan till exempel vara ett brutet ben. Psykisk skada kan till exempel vara chocktillstånd eller depression. Personskadebegreppet har också de ekonomiska följdskadorna av den initiala fysisk eller psykisk skada följer. Du kan till exempel få ersättning för den taxiresa till sjukhuset du var tvungen att göra, patientavgift, sjukskrivning och ersättning av arbetsgivare och försäkringsskada. Man kan således säga att allmänna förmögenhetsskador är en underkategori till personskadan och består av de ekonomiska följdskadorna.Sakskada – fysiska skador på fast eller lös egendom. Även sak-skadebegreppet omfattar även ekonomiska följder och förluster som uppkommer pga skador. EX: kostnader för att reparation, inkomstförluster, ersättning för hyra av annan vara.Ren förmögenhetsskada – kontrast till allmän förmögenhetsskada. Kännetecknas av att den är en ekonomisk skada, det vill säga en fristående ekonomisk skada som till exempel bedrägeri. Kränkning – handlar om känslor. Den som har blivit kränkt har upplevt vissa negativa känslor, vilka kan vara rädsla, obehag och förnedring exempelvis. Kränknings -begreppet är ett vittomfattande begrepp och sker vanligtvis vid brott. Men kränkning kan också uppkomma i vardagliga situationer. Dock kan man inte få skadestånd för alla vardagskränkningar. 3. Presumtivt ansvarssubjekt måste hittas, vilket är en tänkbar skadeståndsskyldig person som har utfört skadan. Kan vara smart att göra en preliminär bedömning av vem detta kan vara, om man inte vet säkert. Observera att den i vissa fall kan röra sig om flera presumtiva ansvarssubjekt. När det finns fler presumtiva ansvarssubjekt är det viktigt att var och en bedömas enskilt. 4. Krav på en Aktiv handling – huvudregeln är att skadeståndsansvar förutsätter en aktiv handling från det presumtiva ansvarssubjektet. Det krävs således aktivitet för skadeståndsskyldighet. Denna huvudregel har undantag och därav kan passivitet också grunda skadeståndsansvar. En handlingsplikt kan leda till passivitet. Det jag menar med att en handlingsplikt kan leda till passivitet förklaras med några exempel:Exempel 1 : en bostadsrättsförening är skyldig att skotta taket så att inte snö och is orsakar skada. En handlingsplikt finns därmed för bostadsföreningen. Om föreningen underlåter att skotta taket och snön skadar personen blir det en fråga om passivet som kan grunda ansvar då en plikt har åsidosatts.Exempel 2: vårdnadshavare till barn är skyldiga att aktivt utöva tillsyn över sina barn så att de inte orsakar skada. En förälder som inte aktivt bevakar sina barn kan därför bli skadeståndsskyldiga genom passivitet av detta. 5. En objektiv ansvarsfrihetsgrund får inte föreligga. En omständighet som gör att det presumtiva ansvarssubjektet slipper ansvar trots att han borde blivit ansvarig. Exemepl på detta kan vara nödvärn och att någon agerar i nöd. Detta kräver dock att man inte gör mer än behövlig skada för att man ska fri från skadeståndsansvar och påföljd. Samtycke kan också vara en ansvarfrihetsgrunderna. Det jag menar med att ansvarsfrihetsgrund får föreligga förklaras med några exempel:Exempel 1: genomgång av operation som medför vissa hälsorisker. Sjukvården informerar om riskerna och ber skriftligt till samtycke, vilket kan göra dem fria från ansvar ifall något händer under operationen.Exempel 2: En annan ansvarfrihetsgrund är tjänsteplikt, där man är skyldig att lyda order, vid till exempel militär, polis och räddningstjänsten. Om man orsakar skada när man lyder order går man fri från ansvar. Den som gav order är den som ansvarar för skada.6. Adekvat kausalitet måste föreligga – ett problembarn inom skadeståndsrätten. Kausalitet innebär att handlingen är orsaken till skadan, det vill säga att skadan är en följd av handlingen. Det krävs alltså ett konstaterande om att handlingen har varit en nödvändig förutsättningför skadan som uppstått, vilket är orsaken till skadan. Således finns ett samband mellan handling och skada. Det jag menar med adekvat kausalitet får förklaras med ett exempel:Exempel: Jag slänger in min telefon i en vägg, telefonen går söner. En nödvändig förutsättning för att telefonen gick sönder var att jag kastade den i väggen. Således finns ett samband med min handling (jag kastade telefonen i väggen) med skadan (telefonen gick sönder).Sammanfattning:Så för att knyta ihop säcken och förtydliga mitt svar så krävs det att samtliga ovan nämna förutsättningar är uppfyllda för att skadestånd ska komma på frågan. Kort sammanfattat gäller det förutsättningarna om att det finns en skada, en person som utfärdat skadan, en aktiv handling som orsakat skada, att det inte föreligger någon ansvarsfrihetsgrund och slutligen att adekvat kausalitet föreligger. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,