Är kompis som lånat min bil skyldig att betala självrisk efter att han krockat den?

2021-02-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om jag lånar ut min bil till en kompis. Så råkar han krocka den, är han då skyldig att betala självrisken?
Hellin Gültekin |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I vanliga fall så ändras inte villkoren eller giltigheten av en försäkring till en viss bil utefter vem det är som krockar den. Ägaren till försäkringen är den som formellt betalar självrisken, en sådan skyldighet för en person som lånat bilen finns inte i vanliga fall. Dock kan du i efterhand eller på förhand be om att få ersättning/summan av försäkringen betald av din kompis men detta är inte en officiell skyldighet din kompis kan tänkas ha.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Försäkringsersättning efter klämskada

2021-02-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Som 5/6 åring klämde jag av en tredjedel av ett finger i en dörr som smälldes igen av vinden. Nu lider jag av fantomsmärtor i detta finger och obehagskänslor. Det jag undrar är ifall jag nu i efterhand (är 23år) har rätt till att ta ut ersättning från det försäkringsbolag som jag hade som barn? Eller om det finns ett annat sätt att få ut ersättning för detta eftersom det är något som påverkar mig dagligen i form av nervsmärtor etc. Tack
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan att veta vilket försäkringsbolag du har eller hur deras villkor ser ut är det i princip omöjligt att svara närmare på din fråga. Det beror helt på vilken typ av försäkring du har/hade, vad den täcker, hur långt i efterhand du har möjlighet att söka ersättning osv. Jag rekommenderar dig att du tar kontakt med det försäkringsbolag där du hade din försäkring vid skadetillfället och ber dem undersöka dina möjligheter till ersättning. Förutom försäkringsersättning så finns det inga andra möjligheter till ersättning när det gäller personskador som orsakats av dig själv eller på grund av en olyckshändelse. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag kräva skadestånd av mitt gym?

2021-01-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |För en vecka sedan fick jag en fraktur i nacken efter att ha tränat på ett nyöppnat gym där man inte ännu förankrat maskinen som man ska..Den gled o jag ramlade o ådrog mig en fraktur på en halskota.Visst kan/blir dom skadeståndsskyldiga, o hur går jag till väga?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan gymmet bli skadeståndsskyldigt?Din fraktur i nacken klassas som en personskada och den skulle du kunna kräva ersättning för. För att få skadestånd krävs det dock att en mängd förutsättningar är uppfyllda, t.ex. som att gymmet ska ha varit vårdslösa och att det är just pga. deras vårdslöshet som du fick din fraktur i nacken (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Eftersom jag inte har så mycket information om händelsen är det svårt för mig att göra en bedömning om gymmets agerande. Men för att svara på din fråga så ja det finns en möjlighet för dig att kräva ersättning från gymmet. Vad gäller ersättningen så kan en personskada ge upphov till ersättning för t.ex. sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ersättning för sveda och värk (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Hur kan du gå tillväga?För det första kan du kontakta gymmet, förklara din ståndpunkt och se ifall ni kan komma överens om en gemensam lösning. I annat fall får du skicka in en stämningsansökan till Tingsrätten. Du kan läsa mer om det här.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Är min arbetsgivare skyldig att ersätta sakskada på arbetsplatsen?

2020-12-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min klocka gick sönder på arbetsplatsen. Är arbetsgivaren skyldig, att ersätta den ?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL).Någon annan måste ha orsakat skada för att ersättning ska utgåFör att skadestånd ska utgå krävs att någon annan än dig själv åsamkat klockan skada eller att någon annan kan hållas strikt ansvarig för detta (2 kap. 1 § SkL). Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig ifall hen, på ett oaktsamt sätt, orsakat skadan genom att inte försäkra sig om att arbetsplatsen var säker.Sammanfattningsvis kan jag inte bedöma om din arbetsgivare är skyldig att ersätta din klocka eftersom det beror på hur skadan uppstod eller vem som åsamkat den. Skicka gärna in ännu en fråga där du förklarar situationen och klargör omständigheterna så kan jag hjälpa dig på ett bättre sätt!Vänligen,

Utmätning skadestånd

2021-02-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om man blir berättigad till skadestånd i ett mål och om man har skulder hos Kronofogden - får man då behålla skadeståndet eller tar KFM pengarna? Om dom inte tar pengarna - hur många gånger kan man få skadestånd för samma brott fast i olika tingsrätter?
Viktoria Silfverplatz |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida Kronofogden får utmäta skadestånd samt hur många gånger du kan få skadestånd för en och samma skada i olika tingsrätter. Utmätning av skadestånd Skadestånd får i vissa fall utmätas. Tillämpliga bestämmelser därom finns i 5:7 UB. Där står att skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant inte får utmätas medan skadeståndet innestår hos den som ska utge det. När skadeståndet utbetalats får det utmätas om det sammanblandats med andra tillgångar (alltså till exempel satts in på ett konto där det redan finns pengar). För privatpersoner kan det vara okej att medlen under en kortare tidsperiod sammanblandas på ett konto innan skadeståndet avskiljs. Eftersom det inte framgår av din fråga vilken typ av skada som föranlett skadeståndet kan jag inte uttala mig om huruvida det är fråga om sådant skadestånd som får undantas utmätning. Om skadeståndet överensstämmer med vad som listas i 5:7 st 1, hålls avskilt och ska tillgodose ett försörjningsbehov alternativt om mindre än två år har förflutit sedan utbetalningen får det inte utmätas. SkadeståndDu kan få skadestånd för en skada en gång. Enligt principen om ne bis in idem får samma sak inte prövas två gånger, vilket innebär att om ditt fall varit uppe för bedömning i en rättegång får prövning inte ske igen efter att domen vunnit laga kraft (se RB 17:11 st 3). Vidare är syftet med skadeståndet att neutralisera den uppkomna skadan, vilket innebär att skadeståndets storlek bestäms i förhållande till skadan. Därför skulle det te sig motsägelsefullt om skadestånd kunde utdömas flera gånger för samma skada. Sammanfattning Vissa typer av skadestånd får utmätas, andra inte. Detta beror på vilken typ av skada som föranlett skadeståndet. Under förutsättning att det rör sig om någon av de skador som listas i 5:7 st 1 och medlen har hållits avskilda och antingen utbetalats för mindre än två år sedan alternativt ska tillgodose ett kvarstående försörjningsbehov får det inte utmätas. Man kan endast få skadestånd för en och samma skada vid ett tillfälle. Hoppas att du fått svar på dina frågor och återkom gärna vid ytterligare funderingar. Vänligen,

Vad innebär culparegeln?

2021-01-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej undrar om ni kan förklara vad culpa regeln e ?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Culparegeln är en huvudregel i den utomobligatoriska skadeståndsrätten. För att skadeståndsansvar ska uppstå krävs i allmänhet åtminstone vårdslöst eller oaktsamt handlande (kallas även för culpa) från skadevållarens sida. Så utgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen.Vänligen,

Vad kan jag göra om min granne olovligen tar bort träd och buskar på min tomt?

2021-01-19 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejMin grannen har tagit bort trä och buskar på min tomt samt tagit och slängt saker som lågg där. Fråga: ead gör jag. Området är ungefär 100 km
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga rör vad du kan göra om en granne otillåtet tagit bort träd och buskar på din tomt. Bestämmelser om grannförhållanden återfinns i jordabalken. Där föreskrivs att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet, 3 kap 1 § jordabalken. Får min granne ta bort träd och buskar på min tomt? I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar och rötter som hänger in på dennes tomt om de skapar olägenheter för grannen. Dock skall områdets ägare först få tillfälle att själv åtgärda problemet om det finns risk att åtgärden kan medföra skada. Detta framgår av Jordabalken 3 kapitlet 2§. Enligt 2 kapitlet 1§ 3 stycket jordabalken utgör träd fastighetstillbehör och därmed fast egendom. Om en person uppsåtligen förstör eller skadar fast eller lös egendom kan denne dömas för skadegörelse i enlighet med 12 kapitlet 1§ i brottsbalken. Beroende på det fällda trädets värde samt värdet av det träd som avbarkats kan det istället röra sig om åverkan, vilket är ett ringa brott av skadegörelse, detta i enlighet med 12kapitlet 2§ brottsbalken. En person som uppsåtligen eller av vårdslöshet förstör din egendom skall den personen ersätta sakskadan, detta i enlighet med 2 kapitlet 1§ i skadeståndslagen. Skadestånd för sakskador omfattar ersättning för bland annat sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan, detta i enlighet med 5kapitlet 7§ skadeståndslagen. Vad kan du göra? Du kan göra en polisanmälan rörande trädet som din granne tagit bort samt de buskar som grannen även tagit bort. Beroende på omfattningen av förstörelsen och trädens/buskarnas värde kan det röra sig om ev. skadegörelse eller åverkan. Du kan också begära skadestånd för sakskada, vilket ska värderas utifrån bland annat återanskaffningsvärdet för de träd som har förstörts. För att undvika framtida grannosämja kan du välja att inte polisanmäla utan endast rikta ersättningsanspråk mot din granne. Du kan då först ta hjälp av en jurist och utforma ett kravbrev direkt till din granne och om denne vägrar betala kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på skadestånd. Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta någon av våra verksamma jurister här. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Jämkning av skadestånd

2020-12-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vilken betydelse har det att en skadelidande har bidragit till att en skada har inträffat?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller kring skadestånd utifrån din fråga. Detta då skadelidande är ett begrepp som vanligen förekommer inom den typen av frågor. Lagen vi kommer behöva använda oss av är skadeståndslagen (SkL). Sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada Utgångspunkten vid skadestånd är att den som vållar en sakskada eller personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Även den som har vållat en ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta denna (2 kap. 2 § SkL). Om den skadelidande själv har medverkat till en personskada så kan skadeståndet jämkas (6 kap. 1 § första stycket SkL). Jämkning vid personskada sker om den skadelidande har medverkat antingen genom uppsåtligen eller grov vårdslöshet. När det gäller jämkning av sakskador och rena förmögenhetsskador så skiljer sig kravet på medverkande sig åt från personskada. Vid en sakskada och ren förmögenhetsskada så räcker det med vanlig vårdslöshet (6 kap. 1 § andra stycket SkL). Detta till skillnad från personskada som kräver grov vårdslöshet eller uppsåt från den skadelidandes sida. Beroende på situationen så kan jämkningen skilja sig åt. Finner man att det skulle vara oskäligt betungande för den skadelidande med jämkning så är det inte säkert att skadeståndet kommer jämkas. Å andra sidan kan det jämkas till noll, det vill säga att ingen ersättning kommer utgå över huvud taget och den skadelidande inte får ut något skadestånd (6 kap. 1 § tredje stycket SkL). Jag hoppas detta har varit svar på din fråga. Om jag har tolkat din fråga fel så är du alltid välkommen att skicka in en ny där du förklarar mer precist på vilket sätt du undrar vilken betydelse det har att den skadelidande bidragit till att en skada inträffat. Med vänlig hälsning,