Städfirmas skyldighet att ersätta en förstörd spegel

2019-02-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min städerska placerade en spegel som ska stå på golvet, på ett litet mahagnybord utan stöd. Såklart gled den ner och gick i bitar.Städbolaget vägrar ersätta den med motiveringen att hon inte haft sönder den. Jag hävdar att hon är ansvarig.Firman har försäkringar.Vem har rätt?Viktoria
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att en städerska du har anlitat flyttade en spegel som ska stå på golvet till att stå på ett bord utan stöd. Spegeln trillade sedan ner och gick sönder. Du har lidit en sakskada Att spegeln har gått sönder innebär att du har lidit en sakskada. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Städfirman har varit vållande till skadan För att städfirman ska bli ersättningsskyldig för skadan krävs alltså inte att städerskan har haft sönder spegeln med flit, utan det är tillräckligt att städerskan har varit oförsiktig. Rena olyckshändelser leder inte till skadestånd. Att en städerska, när hon har arbetat, har haft sönder något i ditt hem, kan i allmänhet sägas tala för att städerskan har varit vållande till skadan. Det gäller särskilt eftersom städerskan placerade spegeln på ett sådant sätt att det fanns en stor risk för att den skulle komma att trilla ner. Det gäller än mer eftersom speglar är ömtåliga och det var sannolikt att den skulle gå sönder om den föll ner.Städfirman ska ersätta skadan Det är städfirman, och inte städerskan själv, som ska ersätta skadan. Den som har en arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskador arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Det är försumligt att städerskan hade sönder spegeln på det sättet. Att firman har försäkringar har för dig ingen betydelse. Städfirman ska ersätta skadan oavsett om den har en försäkring eller inte. Den enda praktiska betydelsen det har för dig är om det är försäkringsbolaget eller städfirman som kommer att ge dig skadeståndet i slutändan. SammanfattningDu har lidit en sakskada. Eftersom städerskan var oförsiktig när hon flyttade på spegeln är det städerskan som har varit vållande till skadan. Städfirman är därför skyldig att ersätta skadan.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Jag har fått ersättning från mitt försäkringsbolag men den skyldige ska väl också betala?

2019-02-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har fått ersättning från mitt förs.bolag men den skyldige ska väl också betala?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den skyldige ska betala till ditt försäkringsbolag Då du fått ersättning av ditt försäkringsbolag för skadan anses du vara fullt ut kompenserad för den skada du lidit.Det som rent faktiskt händer när ditt försäkringsbolag ersätter dig är att de tar över ditt skadeståndskrav på den skyldige.Du har därför rätt i att den skyldige ska betala, men nu till ditt försäkringsbolag i stället för till dig.Oftast vänder sig den skadelidande, som du gjort, till sitt egna försäkringsbolag för att bli ersatt på grund av att det kan vara svårt att kräva den skyldige på pengar, särskilt om denne inte har några pengar att betala skadeståndet med.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Rätt till ersättning för personskada på grund av nedfallen snö och is

2019-02-15 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vid entredörren där jag arbetar fick jag delar av ett mindre entretak och isbitar på mig när stora isflak föll från taket. Hade väldigt ont i huvud och nacke. Blev tagen ur tjänst (lokförare) och åkte till akuten. Inga skador på röntgen eller andra synliga skador, men ont och stel i nacke. Arbetsgivaren (SJ) gör ingen polisanmälan mot fastighetsägaren, är det värt att göra en egen, kan man få någon ersättning. Detta hände för två veckor sedan.
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att is och delar av entretaket rasade ner på dig från taket av din arbetsplats. På grund av detta behövde du uppsöka vård. Inga synliga skador påträffades, däremot hade du väldigt ont.Du har lidit en personskadaAtt du har blivit träffad så att det gjorde väldigt ont, innebär att det kan sägas röra sig om en personskada. Det krävs inte att det är en synlig skada, utan fysisk smärta är tillräckligt för att du ska kunna sägas ha fått en personskada. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en personskada ska ersätta skadan. (2 kap. 1 § skadeståndslagen). En sådan skadeståndsskyldighet omfattar bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt och psykiskt lidande av både övergående och bestående natur (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Att inte ta bort snön kan ses som vållande till skadanEn utgångspunkt för skadeståndsskyldighet är att det bara kan uppkomma när någon faktiskt har gjort något. När det, som i ditt fall, rör sig om en underlåtenhet att göra något, kan skadeståndsskyldighet bara uppkomma om fastighetsägaren borde ha agerat. En sådan handlingsplikt kan vara föreskriven i lag men kan även uppkomma på annat sätt. För byggnader som står på och i närheten av offentliga platser har fastighetsägaren alltid en skyldighet att, inom skälig tid, ta bort snö och is från taket (3 kap. 3 § ordningslagen). Rimligtvis har även den som ansvarar för en fastighet på en arbetsplats, där den direkta omgivningen inte är en offentlig plats, en skyldighet att minimera risken för att snö och is faller ner och träffar människor där under. I vart fall bör den som ansvarar för fastigheten anses ha varit vållande om en skada skulle inträffa. Det måste förstås göras en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om det har varit vårdslöst eller inte att inte ta bort snön. En sådan bedömning omfattar bland annat hur stor risk det var för att snön skulle falla ner, vilka åtgärder den som ansvarar för fastigheten hade vidtagit för att förhindra att en sådan olycka skulle inträffa och så vidare. Är byggnaden exempelvis utrustad med snörasskydd och har snön nyligen fallit, talar det emot eventuell skadeståndsskyldighet. Har den som ansvarar för fastigheten inte vidtagit några eller väldigt få säkerhetsåtgärder, talar det för en skadeståndsskyldighet. Vid en samlad bedömning finner jag det sannolikt att det är vårdslöst av fastighetsägaren att inte ta bort snön och att den därmed genom vårdslöshet har vållat skadan.SammanfattningDu har lidit en personskada. Vid en personskada har du rätt till ersättning för bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. Min bedömning är att det sannolikt är att betrakta som vårdslöst av fastighetsägaren att inte ha tagit bort snön och isen från taket och att fastighetsägaren därmed har vållat skadan och ska ersätta den.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Är en hundägare ansvarig att ersätta skador som hunden orsakar?

2019-02-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En hund som jag passade tillfälligt orsakade av misstag en ögonskada på mitt öga när vi gosade. Det har resulterat i flera månaders sjukskrivning och jag inväntar nu operation.Är det något som hundägarens hemförsäkring kan täcka?
Hanna Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att förklara på vilket sätt hundägaren kan bli ansvarig och vilka kostnader som kan bli ersatta. Jag kommer också att föreslå hur du kan göra för att komma vidare med ditt ärende. För att svara på dina frågor kommer jag att använda mig av Lag om tillsyn över hundar och katter och Skadeståndslagen (SkL). Kort sammanfattningDet korta svaret på din fråga är att det finns en möjlighet att hundägarens hemförsäkring kan täcka de kostnader du har haft i samband med skadan.En hundägare ansvarar för skador som hunden orsakarEn hundägare har ett strikt ansvar för sin hund. Det innebär att ägaren är skyldig att ersätta en skada som hunden har orsakat, oavsett om ägaren hade uppsikt över hunden eller ej (Lag om tillsyn över hundar och katter, 19 §).Ansvaret omfattar även den som är innehavare av hunden. Innehavaren kan såklart vara ägaren, men det kan också vara någon som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande.Exempelvis kan detta vara en person som har tagit emot en hund på ett hundpensionat (underhåll), eller en jägare som lånar en hund att använda vid jakt (nyttjande).Däremot bör inte den som har passat hunden vid enstaka tillfällen ses som innehavare. För exempel är detta någon som endast åtagit sig att rasta hunden eller se till att den har mat och vatten.Eftersom du endast passade hunden tillfälligt utgår jag i mitt svar ifrån att du inte ska ses som en innehavare. Detta har betydelse för hur du kan gå tillväga med ett skadeståndskrav. Varför det kan vara nödvändigt med ett krav på ersättning återkommer jag till lite längre ned i svaret.Skadestånd för personskada innefattar ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstförlustHundägarens strikta ansvar innebär i detta fallet att hen är skyldig att ersätta dig för de kostnader som har uppkommit i samband med skadan. Det finns inget i din fråga som tyder på att du har provocerat hunden och att det var orsaken till att den skadade ditt öga. Det bör därför inte ses som att du har medverkat till att skadan. Jag vill ändå upplysa dig om att ett skadestånd isåfall kan bli jämkat mellan dig och hundägaren (SkL 6 kap. 1 §).Ögonskadan du har fått är i skadeståndsrättsliga termer en personskada.-Vid personskada ska skadeståndet täcka sjukvårdskostnader. Det betyder att du kan få ersättning för de kostnader du har haft för en operation och annan sjukhusvård (SkL 5 kap. 1 §).-Det är också möjligt att kräva ersättning för den inkomstförlust du har haft när du har varit sjukskriven. Viktigt att tänka på är att du måste räkna av annan ersättning du har fått, för exempel i form av sjukpenning från Försäkringskassan (SkL 5 kap. 3 §).-Skadeståndet kan också omfatta det som kallas för ideell skada – såsom sveda och värk samt bestående skador. Storleken på ersättningsbeloppet för ideell skada regleras genom förbestämda tabeller. Ett råd är att ta kontakt med ett försäkringsbolag för att få en uppfattning om hur ersättningen för ideell skada ska beräknas.Du kan framställa ditt krav på ersättning i ett skadeståndskravI ett meddelande till hundägaren kan du beskriva utförligt vad som har hänt och vilken skada det har lett till. Du behöver också noggrant redovisa för den summa du vill ha ersättning för. Glöm inte att förklara varför du har rätt till skadestånd.Skadeståndskravet kan därefter bli en fråga för hundägaren – eller hundägarens försäkringsbolag.Det är möjligt att få ersättning från hundägarens hemförsäkringDet finns en möjlighet att hundägarens hemförsäkring kan täcka dina utgifter, men det kan vara bra att veta att hundägaren själv alltid bär det yttersta ansvaret.I en hemförsäkring ingår ofta en ansvarsförsäkring som ersätter den som lidit skada, om den försäkrade personen blir skadeståndsskyldig. På det viset kan det bli möjligt för dig att få ersättning genom hundägarens hemförsäkring.SammanfattningHundägaren är sannolikt skyldig att ersätta dig för de skador som hunden har orsakat. För att du ska kunna få någon ersättning från hundägarens hemförsäkring krävs att den innefattar en ansvarsförsäkring. Du kan framställa ett skadeståndskrav där du kan kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ideell skada. Mina rådJag rekommenderar dig att kontakta hundägaren för att klargöra om hemförsäkringen innehåller en ansvarsförsäkring. Därefter kan du/ni ta kontakt med försäkringsbolaget för en bedömning. Tänk också på att det är viktigt att dokumentera skadan, liksom att spara kvitton och andra dokument som kan styrka ditt krav på ersättning.Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen!Behöver du hjälp med att skriva ett skadeståndskrav eller mer ingående juridisk hjälp rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå på mail, info@lawline.se.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Min son blev påkörd - kan han få ersättning?

2019-02-17 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Min son blev påkörd av en person som var alkoholpåverkad. Det blev inga personskador fast hans bil okörbar! Dom frågade om han ville begära skadestånd fast fick avslag. Min fråga är är det idé att överklaga och kostar det något. Detta hände i dec - 18. Han blev ju utan bil och fick köpa en ny bil . Pengar som han fått ligga ute med då han inte fff fått några pengar för den inlösta bilen. Någon ersättning kan ju tyckas vara rimlig för han ska ju även på förhör och ge vittnesmål. Tacksam för svar
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min första tanke är om din son har fått ut trafikskadeersättning? Enligt lag ska nämligen den personen som körde på din son ha en trafikskadeförsäkring för sin bil (trafikskadelagen 2 §). När din sons bil skadades har han rätt att få ut ersättning ur den andra personens försäkring (trafikskadelagen 10 § andra stycket). Detta gäller så länge skadan uppkommit genom orsakande av skada i samband med förandet eller genom bristfällighet på det fordon som orsakat skadan. Eftersom personen var alkoholpåverkad utgår jag från att skadan har uppkommit i samband med förandet. Ersättningen ska då utgå från den andra personens försäkringsbolag.Det verkar dock från vad du beskriver att din son inte har fått någon som helst ersättning alls. Jag råder er därför att kontakta försäkringsbolaget som tillhandahåller trafikskadeersättningen på din sons bil och anmäla att ni inte fått någon ersättning, så kontaktar den andra personens försäkringsbolag. Det finns möjlighet för din son att istället begära skadestånd (trafikskadelagen 18 §), men han kan inte få dubbel ersättning från både trafikskadeersättning och skadestånd. Dock brukar det inte finnas något intresse av att söka skadestånd istället för trafikskadeersättning, eftersom reglerna om trafikskadersättning bygger reglerna om rätten till skadestånd enligt skadeståndslagen. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar för barn

2019-02-16 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej !Min son fick sin mobil telefon förstörd av en kompis som trots flera muntliga uppmaningar från både min son och en annan kompis satte sig på den.Kompisens pappa tycker att det "bara var barn som leker" och vill inte ta sitt ansvar. Vad är det som gäller? Kostnaden för att reparera telefonen är 1380 kr.
Sara Göransson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter som finns för att få ersättning för den uppkomna skadan på mobiltelefonen. Reglerna om detta finner man i skadeståndslagen (SkL). Vad säger lagen?För skadeståndsansvar förutsätts adekvat kausalitet, vilket innebär att det ska finnas ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan den skadegörande handlingen och den uppkomna skadan. I detta fall verkar det inte råda någon tvekan om att kompisens handling (att sätta sig på mobiltelefonen) också var det som orsakade skadan. Därmed föreligger adekvat kausalitet i situationen som du beskriver. Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada också ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Utifrån vad du beskriver torde kompisen ha agerat med uppsåt när han satte sig på mobiltelefonen. Det framgår inte i din fråga hur gammal din sons kompis är, men jag utgår från att kompisen är under 18 år. Barn och ungdomars skadeståndsansvar regleras närmare i 2 kap. 4 § SkL. Enligt bestämmelsen ska ett barn ersätta skada som uppkommit i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet etc. Om barnet är försäkrat spelar också roll i skälighetsbedömningen. I takt med att ett barn blir äldre ökar kraven som kan ställas på denne. Tanken med formuleringen i 2 kap. 4 § SkL är att barn mellan 15–18 år ska behandlas strängare än barn under 15 år. Barn mellan 15–18 år ska i regel bära fullt skadeståndsansvar för skada som de vållat. Vid denna ålder anses barnet vanligtvis uppnått full intellektuell utveckling och mognad. Beroende på hur gammal din sons kompis är kan han bära fullt skadeståndsansvar för den uppkomna skadan. Vidare kan även kompisens föräldrar bli ansvariga för skadan. En vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig för person- och sakskador som barn vållar genom brottslig handling (3 kap. 5 § SkL). Med brott avses att det ska föreligga en straffbar handling. Den straffbara handlingen i detta fall är skadegörelsen av mobiltelefonen. Brott förutsätter vanligtvis uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet. Därmed skulle kompisens föräldrar kunna anses vara ansvariga för att ersätta den uppkomna skadan. SlutsatsI och med att jag inte vet hur gammal din sons kompis är, blir det svårt för mig att ge ett definitivt svar. Av att döma utifrån din beskrivning låter det som att kompisen har agerat vårdslöst eller med uppsåt. Kompisen kan därför anses skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan. Beroende på hur gammal kompisen är, vilken mognadsgrad denne har etc. så kan dock skadeståndet sättas ner i belopp. Även föräldrar kan bli ansvariga att ersätta skada som barn orsakat genom en brottslig handling. I detta fall skulle det kunna röra sig om skadegörelse. Mitt råd till dig blir att ta kontakt med kompisens föräldrar för att försöka lösa den uppkomna situationen. Om detta inte går, kan det bli aktuellt att vända sig till tingsrätten för att få ersättning för skadan på mobiltelefonen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Ersättning för personskada på grund av ej skottad väg?

2019-02-13 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |HejHyr en lägenhet av privat hyresvärd. Förra vintern hade värden ingen snöhållning alls. Inget skottande och ingen sandning detta resulterade i att jag halkade och föll så illa att jag bröt foten och blev gipsad upp till knät i 6 veckor och var sjukskriven i totalt 6 månader.Frågan är vad kan jag begära i ersättning av fastighetsägaren?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är hyresvärdens plikt att ploga allmänna utrymmen som gångvägar och infarter och entréer till flerbostadshus. Man ska kunna komma in och ut ur sin lägenhet. Det är även fastighetsägaren som har ansvaret för att snö och is tas bort från tak på fastigheten vilket framgår av 3 kap 3 § ordningslagen (1993:1617). Detta ansvar kan övergå till någon som trätt i ägarens ställe t.ex. en arrendator, hyresgäst eller fastighetsförvaltare. Av förarbetet till lagen framgår dock att hyresgäster i ett hyreshus inte kan träda i fastighetsägarens ställe.Det framgår inte om någon annan än hyresvärden har ansvar för snöröjningen. Detta medför att du borde kunna begära ersättning för din personskada enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) då han av vårdslöshet har orsakat personskada. De punkter du kan få skadestånd för finns i 5 kap. 1 § SkL och omfattar bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och sveda och värk samt lyte och men. Om du varit delaktig genom att uppsåtligen eller av grov vårdslöshet medverkat till skadan kan ersättningen jämkas enligt 6 kap 1 § SkL men inget tyder på detta.Angående vilket belopp du ska begära kan jag tyvärr inte svara på det då det oftast krävs uppgifter om arbetsinkomst och om du har fått kvarvarande men eller inte (läkarundersökning) så jag råder dig att kontakta en verksam jurist för detta. Du kan med fördel vända dig till oss på Lawline för fortsatt hjälp med ditt ärende. Kontaktuppgifter finner du via vår hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga

Hur kräver man skadestånd av barn på grund av brott som hänt i skolan?

2019-02-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min 9-årige som blev nyligen sparkad hårt i skrevet på sin skola när han låg ned. Det orsakade svår smärta som höll i sig i dagar men inga bestående men. Gärningsmannen var en jämnårig som slagit och trakasserat min son otaliga gånger under tre års tid. Trots ideliga rapporter från skolan har föräldrarna inte visat något intresse av att förändra sin sons beteende. Vi kommer nu att göra en polisanmälan. Fråga 1: Kan föräldrarna hållas straffrättsligt ansvariga? Fråga 2: Vi kräver skadestånd eller kränkningsersättning till vår son för detta. Om Polisen (är väl sannolikt) lägger ner det hela, hur gör vi med den biten? Fråga 3: Kan skolledningen hållas straffrättsligt eller civilrättsligt ansvariga? De har känt till problematiken och flera gånger av mig blivit varnade för att ngt sådant här kommer att ske men ej agerat.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavares straffrättsliga ansvar för barns handlandeEnligt min tolkning av händelsen är det ofredande eller misshandel av ringa graden/normalgraden som din son blivit utsatt för. Någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd. Vårdnadshavare är däremot inte straffrättsligt ansvariga för deras barns handlingar. Men de har ett principalansvar vilket betyder att de kan bli skyldiga att betala skadestånd för de skador deras barn orsakar andra. Kan man kräva skadestånd utan att skadevållaren begått brott?För att kunna få skadestånd krävs endast att någon orsakat annan en skada. Utöver detta krävs att skadan uppkommit genom skadevållarens oaktsamhet eller uppsåt. Det finns ingen åldersgräns för att bli skadeståndsskyldig men i praktiken kan många 9-åringar inte betala tusentals kronor i skadestånd och skadeståndet löper då med ränta tills barnet är tillräckligt gammal för att kunna betala. Det är inte ovanligt att föräldrar i detta skede går in och betalar barns skadestånd även om de inte är skyldiga att göra detta för att barnet ska slippa räntan på skadeståndet. Här ska även tilläggas att det är möjligt att jämka skadestånd gentemot barn och det är inte ovanligt när barnen är så pass unga att deras del av skadeståndet jämkas väldigt mycket, till och med till 0 kr. Här spelar skolans ansvarsförsäkring stor roll. Vad gäller gärningsmannens föräldrar har vårdnadshavare en skyldighet att hålla uppsikt över barnet enligt 6 Kap 2§ Föräldrabalken. Gärningsmannens föräldrar har vid denna händelse satt sin son under tillsyn då han är på skolan. Att vårdnadshavare blir skadeståndsskyldiga på grund av brist i sin uppsikt är relativt snävt och kräver en mer direkt koppling till den skadevållande handlingen. Såvida inte gärningsmannen blir dömd för brott är det alltså svårt för er att kräva skadestånd direkt från föräldrarna. Skolan har en skyldighet att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Dessa bestämmelser finns i kapitel 6 Skollagen. Om skolan brister i dessa skyldigheter blir de skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna, detta framkommer av kap 6 12§ Skollagen. Det är mycket möjligt att detta blir relevant i ert fall då du beskriver att detta pågått under 3 år och skolan inte gjort mycket för att åtgärda detta. För att fastställa om skolans agerande varit så bristfälligt att de blir skadeståndsskyldiga för händelsen måste en bedömning göras över alla skolans ageranden under dessa tre åren. Om gärningsmannen blir dömd för brottSkulle polisen gå vidare med polisanmälan och detta skulle sluta i att gärningsmannen anses ha begått ett brott gör detta att ni kan vända er till föräldrarna med skadeståndanspråket. Vårdnadshavare har nämligen ett principalansvar gentemot brott som deras barn begår. Detta förutsätter att det inte är skolan som orsakat skadan. Har skolan brustit i sin skyldighet är endast skolan skadeståndsskyldiga. Viktigt att notera här att det finns ett tak för föräldrars skadeståndsskyldighet. Hände brottet 2019 är taket 9 300 kr, hände brottet 2018 är taket 9 100kr. Skulle skadeståndet gå över detta hamnar resterande del av skadeståndet på gärningsmannen personligen. Det ska också nämnas att det är mycket enklare att begära ut skadestånd för kränkning om ett brott begåtts. Kan skolledningen hållas ansvarig?Som jag nämnt tidigare kan skolan hållas ansvarig om den inte fullföljt sina skyldigheter enligt skollagen. Vill ni anmäla skolan på grund av bristfälliga åtgärder kan du göra detta genom Barn- och elevombudet som är en del av skolinspektionen som arbetar med dessa frågor. De kan hjälpa dig föra talan samt pressa skolan på ytterligare åtgärder. Ni kan alltså begära skadestånd både utifrån misshandeln/ofredandet samt skolans bristande åtgärder. Dessa riktar sig däremot endast mot skolan och inte gärningsmannen eller dennes vårdnadshavare. Länk till vilka myndigheter man kan vända sig till hittar du här.AnsvarsförsäkringJag rekommenderar dig även att kontrollera skolans ansvarsförsäkring och vad som omfattas av denna. Beroende på vad denna ansvarsförsäkring omfattar kan det komma att påverka när ni får skadeståndet samt hur mycket ni får. Eventuell jämkning av skadeståndet blir inte relevant om skadeståndet betalas ut från försäkringen istället för barnet själv. Detta framkommer av 2 kap 4§ Skadeståndslagen. Skulle ni vilja gå vidare med detta och Barn- och elevombudet väljer att inte hjälpa dig kan vi på Lawline hjälpa dig. Maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert.