Skadeståndsansvar för häst

2020-08-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! För ett tag sedan gick en person in i min hästhage utan lov, känner inte personen i fråga och aldrig sett henne tidigare. Ena hästen i hagen som hade föl brevid sig blev ilsk och sparkade då personen i hagen. Hon blev så pass illa sparkad att hon fick operera sig 3 gånger. Två gånger i handen och en gång i benet. Idag hotar hon om att anmäla detta om jag inte betalar henne alla kostnader för sjukhusbesöken samt ett skadestånd på minst 10.000kr. Får hon göra såhär? Vet att det är allemansrätten som gäller att passera marken. Men vad är det egentligen som gäller om hon utan förvarning och tillåtelse kliver in i min hage och blir sparkad så illa att hon måste opererats. Är detta på mig? Är det mitt ansvar att ingen kliver in i hagen oanmält? Jag kan ju omöjligt sitta 24/7 och vakta en hage så ingen går in i den. Och måste jag betala henne för skadorna mina hästar orsakat henne när hon på eget bevåg gått in till främmande hästar. Tacksam för svar! Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). I mitt svar är det därför hit jag kommer att hänvisa. Vem är skadeståndsskyldig?Utgångspunkten när det gäller skadestånd är att den som orsakar en skada på något sätt ska ersätta skadan. Det krävs även att personen som orsakat skadan har varit vårdslös eller haft för avsikt (uppsåt) att skada någon eller något (2 kap. 1 § SkL). Hur bedöms uppsåt och vårdslöshet?Här gör en domstol mer eller mindre en fri bedömning om de anser att personen varit vårdslös. Till skillnad från hundägare så har inte hästägare s.k. "strikt ansvar". Det innebär att du inte är ansvarig för allt som hästen gör, utan du måste anses vårdslös för att bli skadeståndsskyldig (hundägare är ansvariga för all skada som hunden gör oavsett egen vårdslöshet (19 § lag om tillsyn över hundar och katter)). Som du förklarar situationen är det knappast vårdslöst att ha sina hästar i ett inhägnat område och du bör därför inte anses skadeståndsskyldig. Jag vill dock ändå nämna att man inom skadeståndsrätten kan göra en vårdslöshetsbedömning (s.k. "fri culpabedömning") som lägger vikt vid hur stor en eventuell skada kan bli. Dock väger man in även i en sådan bedömning hur stor risken är att skadan faktiskt kan ske, vilket inte bör vara så stor då väldigt få personer går in i en hästhage utan att först få detta godkänt av hästägaren. Min bedömning är alltså att du inte är skadeståndsskyldig. Om du mot förmodan skulle anses skadeståndsskyldig är chansen stor att skadeståndet i så fall jämkas till ett mycket lågt belopp. Det är nämligen så att om den som blivit skadad själv medverkat till skadan genom att vara vårdslös eller oaktsam så sätter detta ner skadeståndet (6 kap. 1 § SkL). Att gå in i en hästhage där stoet har ett föl bör anses mycket oaktsamt.Sammanfattningsvis så bör du alltså inte kunna hållas ansvarig för den inträffade skadan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp kan du boka tid med vår juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Hur får jag ut mitt skadestånd?

2020-08-03 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hur ska jag gå nu tillväga för att få mitt skadestånd när brottsofferjouren inte hjälper att få den?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har varit offer för ett brott, och i domstol fått ett skadestånd tilldömt dig. I första hand kan man kräva pengarna från den tilltalade i målet. Det är tyvärr oftast så att målsägande själv måste kontakta den tilltalade för att få sina pengar, men har du haft ett målsägandebiträde i processen kan denne hjälpa dig med detta. Annars kan du vända sig till den tilltalade direkt, eller via dennes försvarare som ibland också är behjälplig med detta. Brottsoffermyndigheten betalar ut skadestånd i vissa situationer, men tyvärr är deras möjlighet ganska begränsad i praktiken. För att få brottsskadeersättning krävs oftast att man har försökt driva in skadeståndet på egen hand eller genom Kronofogden. Man kan inte heller få någon brottsskadeersättning om man har fått full ersättning från den tilltalade eller från sitt försäkringsbolag. Du kan läsa mer om Brottsoffermyndigheten och brottsskadeersättningen på deras hemsida. "Hur ska jag gå tillväga för att få mitt skadestånd?"I det fall gärningspersonen inte kan betala, kan du vända dig till Kronofogden. När domstolens dom har vunnit laga kraft, underrättar domstolen Kronofogden om att det finns ett utdömt skadeståndsanspråk i målet. Kronofogden kommer då skicka hem en ansökningsblankett till dig som du kan fylla i och skicka in till dem. Du kan läsa mer om denna ansökningsprocess på Kronofogdens hemsida.En dom från en domstol är en exekutionstitel, vilket innebär att Kronofogden har befogenhet att göra utmätningar hos den tilltalade för att kunna driva in skadeståndet till dig (1 kap. 1§ Utsökningsbalken (UB); samt 3 kap. 1§ 1p. UB). Så även om jag har tolkat det fel, och att du inte är målsägande i ett brottmål utan part i ett tvistemål om skadeståndsanspråk, så kan du även då använda domen i detta ärende som underlag för att ansöka hos Kronofogden om utmätning hos den skadeståndsskyldige personen. Har ingen dom fallit än kan du vänta tills det blir en straffrättsprocess av det, eller väcka skadeståndstalan själv som ett tvistemål i domstol. Tyvärr är det inte alltför ovanligt att det tar lång tid för brottsoffer att få ut sitt skadestånd, och ibland får man inte ens ut vare sig hela eller delar av skadeståndet. Men det är huvudsakligen Kronofogden som kan hjälpa dig med att driva in dina pengar, om det finns någon egendom hos motparten att utmäta pengarna ur. Jag rekommenderar dig att kontakta Kronofogden för vidare hjälp.Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att vända dig till våra jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Förutsättningar för ersättning

2020-07-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min granne har skickat en faktura till mig på en lagning av ett bilfönster. Enligt grannen så har hen fått ett "stenskott" på rutan när min kompis körde röjsåg på vår tomt. Grannen har inte sett att så var fallet. Utan tog för givet att det var så det skedde. Vad gäller i detta? Jag har inte fått underlag från grannens försäkringsbolag. Utan jag har fått en del av bilden på faktura där dom bytte glas och nu kräver grannen en Swish av mig.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta de förutsättningarna som ger någon rätten till ersättning. Nedanför kommer jag redogöra vad som gäller vid skada utanför avtalsförhållande. När det gäller skador utanför avtalsförhållande är skadeståndslagen (SkL) tillämplig. Skada på bilrutan klassas som en sakskada. En person som uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat skadan ska ersätta skadan (SkL 2 kap. 1 §). Enligt lagen så finns det tre rekvisit som ska uppfyllas för att man ska kunna få ersättning.Skadan ska ha orsakats av någon annan, Skadan har orsakats med uppsåt (avsikt) eller av vårdslöshet, ochDet ska föreligga adekvat kausalitet.Av din fråga kan jag tolka det som att det inte var meningen att orsaka skadan – alltså det var inte med uppsåt. Frågan blir då om skadan har orsakats av vårdslöshet. För att bedöma om någon har varit vårdslöst kan man göra en sammanvägd bedömning med hänsyn tillhur stor risken är för skadaär risken stort att man kan råka skjuta sten när man kör röjsåg?skadans storlekmöjligheten att förebyggahade man kunnat förebygga det?hade det varit kostsamt att förebygga?huruvida skadevållaren hade kunnat förutse att skadan skulle ske.Ifall att man konstaterat att personen har varit vårdslöst, måste man också kunna bevisa att det föreligger adekvat kausalitet för att man ska ha rätt till ersättning. Det innebär att det ska finnas ett orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen och skadan. Och att orsakssambandet ska vara tillräckligt förutsebart (adekvat). Handlingen ska alltså ha legat i farans riktning och att skadan ska vara en naturlig följd av handlingen.Sammanfattningsvis kan det sägas att man måste uppfylla de tre rekvisiten för att kunna få rätt till ersättning. Skadan ska ha orsakats av någon annan, genom uppsåt eller av vårdslöshet och att det föreligger adekvat kausalitet mellan den skadegörande handlingen och skadan. Vid tvistemål är det personen som påstår något som ska bevisa sitt påstående. För att sedan kunna slippa ersättningsskyldighet behöver du kunna motbevisa. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vem är ansvarig för en biten hund?

2020-07-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |HelloI have a dog that is completely calm and he has friends in hundgården that usually play togather, afewdays ago the other dogs were jumping on my dog and biting him because of toy in hagen and i tried to aware owners that are my friends to take care of their dogs because my dog was clearly bothered. But they didnt care and my dog wanted to say no to them and bite the dog somhow that he was injured and we were in hospital and he got 3 stiches on his wound. Now the bill is around 6000 kr and the dogs owner is asking me to pay all otherwise she would go for police. I want to know what is my responsibility while they were playing while there was a toy that is forbiden in hagen and their dog was bothering mine and i said to take him away but they did not listen!
Emlika Magnusson |Hello and thank you for contacting Lawline!The responsibility of dogs is regulated in the following law: lagen om tillsyn över hundar och katter. In Sweden, the dog owner or the one in charge of the dog have something called "strikt ansvar" (strict liability). It means that the dog owner are liable for any damage or injuries caused by their dog, no matter if it was your fault or not (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). The strict liability applies even if your dog is attacked and bites back, meaning that you're responsible for your dogs actions and might have to pay for the damages caused (in this case the veterinary cost). However, if the other dog owner is partly responsible for the damage due to negligence, you might be able to "jämka" (adjust) the demanded payment for the damages made, meaning that you may not have to pay the full cost of the damage (6 chap. 1 § skadeståndslagen - the Swedish tort liability act).ConclusionYou are responsible for your dogs actions. You might, however, be able to jämka (adjust) the demanded payment if you consider the other dog owner to be partly responsible for their dog's injury. Best regards,

Ersättning vid trafikolyckor

2020-08-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag var i en bilkrock, där den andra föraren har av mitt försäkringsbolag bedömts vara felaktig då denne skar min körriktning och borde ha lämnat företräde. Bilen är på lagning jag slog i huvudet vid krocken och har diagnoserats ha hjärnskakning. Har jag rätt att kräva skadestånd av den andre föraren?En kopplad fråga som jag inte vet om ni kan svara på dock, jag hade planerat att flytta ut vid helgen efter krocken. Bilen är trasig och försäkringen har erbjudit ordna en hyrbil. Jag är dock inte i skick att köra bil, och inte heller bekväm att göra det pga krocken och behöver därför anlita en flyttfirma för att göra flytten. Kan jag kräva ersättning av föraren eller dennes försäkringsbolag för denna bekostnad som kommit pga krocken?Tack!
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trafikskadelagen (TSL) blir aktuellt när det gäller skador i trafiken som orsakats av ett annat motordrivet fordon. Ersättningen ska utgå från trafikförsäkring (TSL 1 §). Ersättning för skador på bilenSkador på bilen räknas som sakskada. För sakskador som uppkommer i följd av trafik utgår trafikskadeersättning om -skadan har uppkommit i följd av trafik med ett annat motordrivet fordon, och -skadan har orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet (TSL 10 § andra stycket).Utifrån din fråga så är det ostridigt att skadan uppkommit i trafik och med en annan bil. Dessutom har den andra bilföraren varit vållande till olyckan genom att han skar din körriktning när han borde ha lämnat företräde. Jag tycker alltså att omständigheterna tyder på att du uppfyller rekvisiten och du har därför rätt till ersättning. Ersättningen utgår från den skadevållandes trafikförsäkring.Ersättning för personskadaOm bilföraren eller passagerare skadas i motordrivet fordon som är i trafik utgår trafikskadeförsäkring från trafikförsäkring för fordonet (TSL 10 § första stycket). Som framgår av din fråga så har du drabbats av s.k. personskada i form av hjärnskakning. Du får då ersättning ur ditt fordons trafikförsäkring.Skadeståndets omfattningTrafikskadelagen tillämpar skadeståndslagens (SKL) bestämmelser om skadeståndets bestämmande (TSL 9 §). Det innebär att ersättning för personskada omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (t.ex. stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (SKL 5 kap. 1 § första stycket). Som sagt ovan utgår ersättning för personskador från trafikförsäkringen för din bil (TSL 10 § första stycket).Vad gäller sakskada ska ersättningen utgå från den skadevållandes trafikförsäkring (TSL 10 § andra stycket). Den ska omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (SKL 5 kap. 7 §). Vad gäller din flytt Du kan få ersättning av den andra bilens trafikförsäkring för att kunna hyra ett annat fordon eftersom din bil inte kan användas som du hade planerat. Detta faller under "annan kostnad till följd av skadan" (SKL 5 Kap. 7 §). Men om jag har förstått det rätt, så vill du få ersättning för att kunna anlita en flyttfirma eftersom du inte är i skick att köra bil. Det räknas alltså som ideell skada - alltså en typ av personskada som inte kan mätas i pengar. Det är nog tveksamt om det faller under den skadevållandes trafikförsäkrings skyldighet. Jag rekommenderar därför att du pratar med din försäkring och försöka få dem att anlita en flyttfirma åt dig istället för en hyrbil. Kom ihåg att du som skadelidande har en skyldighet att begränsa skadan för att du ska kunna få ersättning.SammanfattningsvisDu som skadelidande har rätt att få ersättning både vid personskada och sakskada. Ersättning för personskada utgår från din trafikförsäkring medan ersättning för sakskada utgår från den skadevållandes trafikförsäkring. Vad gäller din oförmåga att köra bil för att flytta tycker jag att du borde ta upp det med ditt försäkringsbolag så att ni kan komma på en bättre och tryggare lösning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

skadeståndsansvar för skador som en katt har orsakat

2020-07-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår grannes katt har regelbundet gått in i vårt hus och vi har påpekat detta för ägaren. Nu slank den in utan vår kännedom när min man var ensam hemma och stänger dörren för att ta en dusch. När han kommer ut 5 min senare blir katten rädd och löper amok för att den inte hittar ut och klöser på dörrar och lister så att det blir visuella skador och en stol som bara är ett par veckor gammal får klädseln sönderriven. Grannen som äger katten har sett bilderna från vår övervakningskamera när katten går in, men säger att hon inte är skadeståndsskyldig för stolen då hon har GPS på sin katt, stämmer det?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan få ersättning för skadorna som er grannes katt orsakat era möbler. Ansvar för kattägare regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det framgår av lagen att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som förebygger att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter (1§ lag om tillsyn över hundar och katter). Till skillnad från hundägare har dock inte kattägare samma strikta ansvar för skador som de orsakar (19§ samma lag). Istället gäller generella skadeståndsrättsliga principer. Ansvarig för era skador?Enligt skadeståndslagen är utgångspunkten att man är skadeståndsskyldig för personskada och sakskada man orsakat genom egen vårdslöshet (2 kap. 1§ skadeståndslagen (SkL). Då ni har påpekat för grannarna att katten upprepade gånger gått in i ert hus, har grannarna i sådana fall underlåtit att upprätthålla sin lagstadgade tillsynsplikt över katten. Detta kan anses vara vårdslöst. Det måste dock föreligga så kallad adekvat kausalitet, alltså ett orsakssamband mellan grannarnas bristande tillsyn och skadan som uppstått. I detta fall är det ganska uppenbart att skadorna som ni fått i ert hem, inte hade uppstått om grannarna hade haft koll och hindrat sin katt från att gå in i ert hem. Även om skadorna inte hade uppstått om ni hade haft dörren stängd, eller om din man inte hade skrämt katten, kan grannarna ändå anses vårdslösa då det kan räcka att de brustit i sin tillsyn. Det är dock ni som har bevisbörda för att grannarna varit vårdslösa. Vad kan ni få ersättning för?Skadorna ni fått på dörrar, lister och på stolen är sakskador och ni kan då få ersättning för sakens värde (marknadsvärde), reparationskostnad eller annan kostnad som följer av skadan (5 kap. 7§ SkL). I ert fallSå som jag tolkar det har grannarna försökt förebygga skadan genom att sätta ett GPS halsband på katten, kanske dels för att ha koll på katten bättre, dels för att kunna veta och bevisa var katten har varit. Det talar förvisso till grannarnas fördel, då det generellt är svårt att förebygga skada som ens katt kan orsaka. Dock har grannarna känt till problemet och haft insikt i risken för att katten kunde smita in i ert hus och orsaka skada. Det är förvisso inte så omfattande skador som uppstått, och grannarna kan anses ha försökt förebygga skadan genom GPS halsbandet. Men då det finns en lag som säger att kattägare ska utöva tillräcklig tillsyn över sina katter så att de inte orsakar skada och olägenhet, skulle jag säga att det sannolikt att de kan anses vårdslösa och att ni kan få ersättning för de skadorna. Det är dock en bedömning som måste göras i det enskilda fallet. Det är dock ni som ska bevisa att katten skadat era möbler, och att grannarna varit vårdslösa i sin tillsyn över katten, så spara bevis i form av videoövervakningen, textmeddelanden mellan er och grannarna och liknande. Jag rekommenderar att ni försöker lösa detta med era grannar själv i stället för att gå direkt till domstol. Om det inte går rekommenderar jag er att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ärendet, eller annan advokat som kan hjälpa er driva frågan i domstol. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att ni har fått någon vägledning i er fråga!Vänligen,

Har jag rätt till ersättning för kremering av min hund?

2020-07-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund blev ihjälbiten av en annan hund, ägaren till hunden tappade koppel på den, är hundägaren skyldig att betala för kremering av min hund??
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja det kan du. Då i skadeståndslagens mening så är hundar en sak och det handlar om en sakskada och därmed ersättningsgill enligt 2:1 skadeståndslagen. Sedan när det kommer till hundar så har hundägare ett strikt ansvar enligt den 19 § lag om tillsyn över hundar och katter. Det betyder att hundägaren måste ersätta alla skadar som hunden orsakar. Kostnaderna för kremeringen bör falla inom 5:7 p 2. SkL då det är direkt kostnader på grund av sakskadan och därmed bör hundägaren ersätta dig för den kostnaden.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Prekriptionstid för skadeståndstalan i samband med brott.

2020-07-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Min son var passagerare i en personbil då föraren med flit kör in i bergvägg då hen blir dömd till grovt vållande till kroppsskada.Detta hände 151223 går det fortfarande att ta upp det när det gäller preskitions tiden.
Jakob Westling |Hej och tack att du väljer Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över preskriptionstiden för ett eventuellt skadeståndstalan för skador orsakade av brottet.I regel gäller följer preskriptionstiden för skadeståndstalan åtalspreskriptionen. Dvs man kan föra en skadeståndstalan upp till att brottet i sig preskriberas.I ditt fall, gällande grovt vållande till kroppsskada så är preskriptionstiden 10 år enligt 35:1 BRB.Det innebär att ett skadeståndstalan kan föras i domstol upp till 10 år efter den brottsliga handlingen. Hoppas det besvarade din fråga!