Vad bör man tänka på om man äger en megafon?

2019-12-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har nyligen köpt en megafon och undrar vad som gäller för att hålla sig inom lagens ramar.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Just för megafoner finns ingen särskild lagstiftning men det finns lite olika regleringar för buller. Buller enligt miljöbalken (MB)I 32 kap. MB finns regler om s.k emissionsskador som exempelvis buller (32 kap. 3 § sjätte punkten MB). Den som orsakar personskador, sakskador eller orsakar utgifter för annan, genom verksamhet på sin fastighet, ska betala skadestånd (32 kap. 1 § MB). Om du spelar musik ut i allmänheten och detta i sin tur orsakar någon av dessa skadetyper för annan kan du bli ersättningsskyldig. Buller om du bor i hyresrätt eller bostadsrättFör den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt finns det ofta regler kring bullernivån i bostadsrätten eller hyresrätten. Den som inte iakttar dessa riskerar att bli av med sitt kontrakt. Således är det viktigt att du vid brukandet av din megafon inte orsakar olägenheter för andra boende i hyre- eller bostadsrättshuset. SlutsatsVid brukandet av anordningar som kan orsaka buller är det viktigt att man inte orsakar olägenhet för andra. Viss mängd buller ska omgivningen tåla och socialstyrelsen har satt som riktlinjer att max ljudnivå i vardagsrum och sovrum är 45 dBA.Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan man få skadestånd om någon förstört ens cykel?

2019-11-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min dotters cykel har blivit förstörd p.g.a av att någon/några på hennes skola har vält hennes cykel flera gånger. Vilka regler gäller för skadestånd? Och hur ska rektorn på skolan kunna få reda på vem eller vilka det är som har förstört cykeln?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Relevanta regler om skadestånd i ert fallDin fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL). En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta en sakskada som barnet vållar genom brott. Förälderns ansvar är i detta avseende begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap 6 – 7 §§ Socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadan inträffade (3 kap 5 § SkadestL). Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan (5 kap 7 § SkadestL).Det framgår inte av din fråga hur gamla eleverna är men ett barn som orsakar en sakskada ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till bland annat åldern, utvecklingen och eventuell ansvarsförsäkring. En förälder som har vårdnad om ett barn ska ersätta en sakskada som barnet vållar genom brott. För att skadevållarens föräldrar ska bli skadeståndsansvariga för skadan på cykeln krävs att barnet orsakat skadan genom en brottslig gärning. Det framgår inte av din beskrivning hur skadorna uppkommit och heller inte vilka som orsakat dem. Hur rektorn ska ta reda på vem eller vilka som förstört cykeln får avgöras av skolledningen och är således inte en fråga jag kan svara på.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man få ersättning för skador som uppstått efter en husrannsakan?

2019-11-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej.!Idag fick jag en husransakan där anmälaren sa att jag besatt en revolver samt ammunition till detta vapen.!så klart hittade varken polis eller polihund något i min bostad. Anmält ( falsk tillvitelse )Men dem osamkade stor skada på mitt golv ( parket golv) samt vissa andra saker i min bostad, Hur skall jag gå vidare med detta för att kunna reparera detta eller få nytt golv ifrån polisen vem skall jag vända mig till ?
Ebba Alkehag |Hej och vad roligt att du valt att använda dig av just Lawline för att ställa din fråga!Jag har uppfattat din fråga så att du undrar vart du kan vända dig för att få ersättning för den skada som du fått på ditt golv under en husrannsakan. Jag kommer att besvara denna fråga men jag kommer också bemöta det som gör att ersättning ens kan betalas ut. Är staten skyldig att betala ersättning?Staten har ett visst ansvar att ersätta skador som orsakats genom myndighetsövning. Regeln om detta kan du hitta i 3 kapitlet. 2 § skadeståndslagen. En husrannsakan är en form av myndighetsutövning som polisen kan utföra mot enskilda om det föreligger misstanke kring brott som kan få fängelse som påföljd. Men en husrannsakan är också en form av tvångsmedel, se 28 kapitlet. 1 § rättegångsbalken, och för tvångsmedel finns det en lag som speciellt reglerar rätten till ersättning när något har gått "fel". Lagen heter lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (LEF), och enligt 1 kapitlet. 1 § skadeståndslagen ska skadeståndslagen enbart användas om det inte finns någon annan mer specifik lagregel att använda sig av. Eftersom det finns en mer specifik lagregel gällande ersättning efter husrannsakan ska denna användas, och enligt 8 § LEF har man rätt till ersättning för sakskador eller personskador som uppkommit i samband med en husrannsakan, om man inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat för polisen att använda sig av det våld som orsakat skadan. Bedömningen i ditt fallDu beskriver i din fråga att det rör sig om skador på ditt golv samt på några andra saker du hade i din bostad och det rör sig alltså om sakskador. Jag gör också antagandet att du inte hade betett dig på ett sådant sätt som har gett polisen anledning att använda det våld som de gjort och som sedan orsakat skadorna. Jag skulle därför vilja påstå att du har goda chanser att få ersättning för de skador du har lidit. En förutsättning är dock att egendomen är din och det blir därför en bedömningsfråga gällande bostadens golv. Om du bor i exempelvis en hyresrätt är det bättre att hyresvärden eller fastighetsägaren är den som hävdar sin rätt att få ersättning för exempelvis reparation av golvet. Hur du går tillväga framöverFör att ansöka om ersättning ska man vända sig till Justitiekanslern (JK). Ansökan kan göras direkt på deras hemsida och jag skickar här med länken dit. Om du känner dig i behov av mer juridisk rådgivning gällande ditt ärende vill jag varmt rekommendera dig att kontakta juristerna här på Lawline! Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till med ersättningen.Allt gott,

Vad krävs det för att barn ska bli ersättningsskyldiga vid olyckor?

2019-11-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |"Hej! X har ju berättat för dig att deras bollek inomhus slutade med en krossad lampkupa. Det största felet var att de kastade boll inomhus. Sen förstår jag att det inte var meningen att lampan skulle gå sönder. Det är möjligt att killarna får ersätta lampan med en mindre summa pengar (den är inte dyr) men i så fall hör jag sv mig igen.Hälsningar"Hej. Jag fick detta meddelandet av min sons lärare. Pojkarna i fråga är 10 år gamla. Jag betalar gärna lampan, men undrar om det finns något lagstöd för att kräva in pengar vid olyckor.
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det krävs för att bli ersättningsskyldig vid olyckor. För att bli ersättningsskyldig måste rekvisiten i skadeståndslagen vara uppfylldaI skadeståndslagen hittar vi bestämmelser om vad som krävs för att bli ersättningsskyldig. Enligt 2 kap. 1 § SkL krävs det två rekvisit för att bli ersättningsskyldig.Man ska (1) ha vållat en sakskada eller en personskada, (2) genom uppsåt eller vårdslöshet. Utöver dessa två rekvisit finns det ett krav på att det föreligger adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet är ett juridiskt uttryck som innebär att skadan var förutsägbar och låg i farans riktning. I det specifika fallet kan det finnas två möjligheter att kräva ersättning I det specifika fallet finns det två sätt som din sons lärare skulle kunna kräva ersättning för lampan. Antingen genom att kräva ersättning direkt av din son eller att kräva det av dig i egenskap av förälder med stöd i 6 kap. 2 § 2 st Föräldrabalken. Din ersättningsskyldighet: (1) Det föreligger en skada på en sak, alltså en sakskada (den trasiga lampan), (2) i detta fallet kan det vara svårt att visa på att du har agerat vårdslöst i din tillsyn av din son. Således borde det ej gå att kräva skadestånd av dig personligen. Din sons ersättningsskyldighet:(1) Han har vållat en sakskada (den trasiga lampan), (2) eftersom att det verkar röra sig om en olycka så är det inte uppsåtligt men kan eventuellt vara vårdslöst. Adekvat kausalitet verkar föreligga då det är i farans riktning att någonting kan gå sönder då man kastar boll inomhus. Således är samtliga rekvisit i 2 kap. 1 § SkL uppfyllda och din son kan således vara ersättningsskyldig. Dock så finns det en jämkningsregel i 2 kap 4 § SkL där det ska tas hänsyn till barnets ålder.Din son kommer mest troligt inte att behöva betala hela beloppet p.g.a hans ålderSammanfattningsvis så finns det alltså legalt stöd för att din son skulle vara ersättningsskyldig för lampan han har råkat ta sönder. Dock så finns det möjlighet att jämka den summa som han blir ersättningsskyldig med hänsyn till hans ålder och således bör han inte bli skyldig att betala det fulla beloppet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ersättning för fotgängare som skadas av bil

2019-12-01 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |En kamrat till mig blivit påkörd av en bilist och fått svåra tandskador. Enligt polisrapporten är vållande till till olyckan utifrån polisrapporten. Beslut förundersökning läggs ned. Fått ett brev från afa försäkring att jag ska vända mig till trafikförsäkringsbolaget. Vad gäller?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om ersättning för skador i trafiken finns i Trafikskadelagen (TSL). En tandskada räknas som en personskada. Om det uppkommer en personskada i följd av trafik på en person som inte har befunnit sig i fordon, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet (11 § TSL). Ersättningen kan dock jämkas (sättas ned) om den skadelidande uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan (12 § TSL). Bedömningen om jämkning får göras i det enskilda fallet men Polisens utredning bör kunna ge ledning i bedömningen. Ovanstående innebär att ersättning för din kamrats tandskada ska utgå ur bilens försäkringsbolag, och det är därför detta försäkringsbolag som ska hantera ärendet. Om ni inte känner till vem som framförde fordonet som vållade skadan, kan ni vända er till Trafikförsäkringsföreningen för att få hjälp med ert ärende.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Principalansvar för föräldrar

2019-11-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har en 16årig son som väntar på åtal och sedan rättegång. Flera andra är inblandade. Det gäller mordbrand. Det lär bli ett skadestånd och min fråga är:Kan jag som förälder bli ansvarig ekonomiskt att betala.Försäkringsbolaget som tar hand om detta... kan dessa kräva pengar av mig. Flera är inblandade. Kommer de kunna kräva att varje familj betalar sin femtedel av beloppet. Eller kan försäkringsbolaget kräva ngn av barnens föräldrar att betala de andras belopp.Är det så att de som betalt, sedan skall kräva de andra föräldrarna för den biten som de ej betalt?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket av skadeståndet du, som förälder, kan bli ansvarig att betala för. Du som förälder kan bli ansvarig att ersätta ditt barns skada, det följer av 3 kap. 5 § Skadeståndslagen. Av lagrummet följer också att du behöver vara vårdnadshavare för din son för att du ska kunna bli skadeståndsansvarig, således kan du inte bli skadeståndsansvarig för någon annans barn. Vidare behöver din son gjort sig skyldig till ett brott vilket också blir fallet om han nu döms till mordbrand. Som förälder är skadeståndsbeloppet begränsat till ⅕ av prisbasbeloppet per brott, vilket innebär att summan du kan bli skadeståndsskyldig för är 9480 kronor, förutsatt att det endast är ett brott din son döms för. Hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänlig hälsing,

Hur länge en skadeståndsdom "gäller" och hur man kan göra om den skadeståndsskyldige inte betalar

2019-11-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Om någon är dömd att betala skadestånd m.m. men inte betalar, vad händer då? Hur länge gäller ett sådant domslut?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna förutsättningarJag kommer utgå från frågan om skadestånd eftersom det inte framgår vad du menar med "m.m.". När du undrar hur länge domslutet "gäller" utgår jag från att du undrar hur länge en skadeståndsfordran kan göras gällande mot den skadeståndsskyldige, det vill säga vilken preskriptionstid som gäller. Jag utgår också ifrån att det rör sig om så kallat utomobligatoriskt skadestånd, alltså skadestånd som inte grundar sig på en avtalsbestämmelse mellan den skadelidande och skadeståndsskyldige.Din fråga är allmänt ställd så svaret kommer därför också bli ganska allmänt. Jag gissar att du i allmänhet undrar över hur "vägen till ersättning" kan se ut och därför har mitt svar det perspektivet.Nedan kommer tre olika ersättningstyper behandlas; skadestånd, brottsskadeersättning och försäkringsersättning. Dessa är helt skilda från varandra och får inte blandas ihop. Skadestånd ska betalas av den skadeståndsskyldige, försäkringsersättning av försäkringsbolaget och brottsskadeersättning av staten. Skadestånd och försäkringsersättning påverkar dock rätten till brottsskadeersättning.Hur länge kan ett skadeståndskrav göras gällande?Preskriptionsreglerna för fordringar finns i preskriptionslagen (1981:130) (PreskL). Den som äger fordran och ska få betalt kallas borgenär och den som är skyldig att betala kallas gäldenär. Enligt 1 § gäller lagen för allmänna fordringar, vilket en skadeståndsfordran utgör. 2 § stadgar att en fordran preskriberas tio år efter fordrans tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Enligt förarbetena till PreskL kommer skadeståndsfordran till vid skadehändelsen (prop. 1979/80:119 s. 39 f.). Preskriptionen kan avbrytas av både gäldenären och borgenären enligt 5 §, och om preskriptionen har avbrutits löper preskriptionstiden på nytt från avbrottstillfället (6 och 7 §§). Löper preskriptionstiden ut utan avbrott förlorar borgenären sin rätt (8 §).En skadehändelse medför alltså att en fordran uppkommer och preskriptionstid börjar löpa. En dom som konstaterar att någon är skadeståndsskyldig utgör ett preskriptionsavbrott enligt 5 § 3 p. PreskL och därmed löper ny preskriptionstid på 10 år från och med dagen domen meddelades, enligt 7 §. Därefter kan preskriptionen fortsätta avbrytas enligt 5 § och på så vis kan fordran kvarstå hur länge som helst.Hur borgenären kräver gäldenären på betalning (av skadestånd)Denna fråga regleras i utsökningsbalken (1981:774) (UB). Om gäldenären inte frivilligt betalar får borgenären ansöka om verkställighet via kronofogdemyndigheten (KFM) för att få betalt (1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 1 §). En dom som vunnit laga kraft (dvs. att den går inte längre att överklaga) utgör en så kallad exekutionstitel som i sin tur genast ligger till grund för verkställighet (3 kap. 1 och 3 §§). KFM får då, efter borgenärens ansökan, utmäta gäldenärens tillgångar enligt 4 kap. 1 §. Utmätningen sker sedan enligt bestämmelser i UB som jag inte kommer behandla närmare här. För mer information så rekommenderar jag KFM:s hemsida.Vad händer om gäldenären inte kan betala (skadestånd)?Om gäldenären inte kan betala är ett alternativ att vänta och se ifall denne efter en tid får bättre betalningsförmåga och därefter framställa krav på nytt. Ett annat alternativ är ansöka om att försätta gäldenären i konkurs enligt konkurslagen (1987:672) för att komma åt vissa tillgångar som inte kan kommas åt via KFM:s utmätning (jag kommer dock inte behandla konkurs närmare här). För det fall skadan orsakats av brott är ett tredje alternativ att ansöka om brottsskadeersättning, vilket jag kommer behandla nedan.BrottsskadeersättningBrottsskadeersättning regleras i brottsskadelagen (2014:322) (BRL) och betalas av staten, via brottsoffermyndigheten, till brottsoffer för vissa skador de lidit till följd av brott i Sverige (1-3 och 21 §§). Ersättningen betalas främst för personskada och kränkning (dock ej ärekränkning), men också sakskada och ren förmögenhetsskada i vissa särskilda fall (4-8 §§). Ersättningsnivåerna beräknas i princip på samma sätt som för skadestånd (se 4-8 §§ med hänvisningar till skadeståndslagen (1972:207)). Brottsskadeersättning utgår däremot bara i den utsträckning brottsoffret inte fått sin skada ersatt på annat håll, det vill säga genom skadestånd från den skadeståndsskyldige eller från försäkringar (10 §). Ansökningen måste göras inom tre år från tidpunkten då domen vann laga kraft (15 §). Om brottsskadeersättning beviljas tar staten över brottsoffrets skadeståndsfordran på den skadeståndsskyldige (28-30 §§).För mer information rekommenderar jag brottsoffermyndighetens hemsida.Kort om försäkringsersättning vid händelse av brottI hemförsäkringen finns oftast ett överfallsskydd som berättigar till ersättning då den försäkrade utsätts för vissa brott. Denna ersättning utgår som regel oberoende av om den skadeståndsskyldige betalar skadeståndet eller inte. Det är alltså möjligt att som brottsoffer få kompensation både via försäkringar och skadestånd, beroende på försäkringens omfattning och villkor.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till ersättning för veterinärkostnader och för att jag var ledig från jobbet om min hund blev attackerad?

2019-11-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min Hund blev attackerad av en annan hund och jag blev tvungen att söka veterinärvård för min hund. hon har nu blivit opererad två gånger. Jag hade min hund lös och tränade inkallningar och hade sagt stop till min hund så hon stod still ca 20 meter ifrån mig när det helt plötsligt dyker upp en annan hund som attackerar min hund. Min hund (LUNA) försöker att fly undan och det tar en liten stund innan vi får stop på dem , vid det här laget hade dom kommit fram till hundägarna...det var som att hon vallade in eller kanske "apporterade" bytet . Var tvungen att ta ledigt från jobbet för två operationer och undrar vad jag kan få i ersättning
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Av din fråga framgår att din hund blev attackerad av en annan hund och som följd till detta skadade din hund sig. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du kan få i ersättning och då främst ersättning för de två operationerna, samt ersättning för att du var tvungen att ta ledigt från jobbet. Lagen som är tillämplig det aktuella fallet är lagen om tillsyn över hundar och katter eftersom det är en hund som attackerat din hund. Huruvida du har rätt till ersättning för att du varit hemma från jobbet regleras i skadeståndslagen (SkL), då den innehåller bestämmelser om skadestånd i allmänna fall. Vad säger lagen?Lag om tillsyn över hundar och katterI lagen om tillsyn över hundar och katter framgår det att skada som orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Eftersom hundägaren till den hund som attackerat vägrar att betala för de veterinärkostnader som uppstår så hade du kunnat föra en talan om skadeståndsskyldighet vid en tingsrätt.Skadeståndslagen I Skadeståndslagens mening så betraktas hundar som en sak. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § andra punkten SkL). Denna tillämpas dock strikt och det är bara skador som inte kunnat undvikas som ersätts. Man får alltså fråga sig om du hade kunnat undvika att vara borta från jobbet medan hunden var på operation. Saker som kan påverka denna bedömning kan t.ex. vara hur lång tid operationerna tog och om du behövde åka till en annan stad för att operera hunden. Varade operationerna i flera timmar talar det för att du hade haft möjlighet att jobba under tiden och därmed undvika kostnaden att vara borta från jobbet. Var du tvungen att åka till en annan stad för att kunna operera hunden talar detta dock för att du inte haft möjlighet att ta dig till jobbet under tiden och därför inte kunnat undvika kostnaden. Sammanfattning Du har rätt till ersättning för veterinärkostnaderna som uppstod till följd av skadorna på din hund. Huruvida du har rätt till ersättning för att du var borta från jobbet beror på omständigheterna i just ditt fall och om du hade möjlighet att undvika kostnaden. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till den andra hundägaren och meddelar dina krav. Går inte personen med på dessa kan du stämma personen vid en tingsrätt. Vill du ha hjälp med denna processen och även utreda mer exakt om du har rätt till ersättning för att du var borta från jobbet kan du kontakta oss här. Med vänliga hälsningar