Återkoppling

2020-03-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Har ställt en fråga till er angående vår dotters vårdskada finns det nåt svar?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När din fråga har besvarats ska du få ett Mail med svaret till den mailadress du angav då du skickade in frågan. Du kan kolla skräpposten ifall du inte ser något i inkorgen. Vänligen,

Skadeståndsanspråk vid misshandel.

2020-03-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min mamma har ljugit för mig och fått mig att tro saker som inte är Sanna.Hon har misshandlat mig fysiskt från tidig ålder till tonåren.Är det något man kan gå vidare med och verkligen få någon form utav skadestånd efter 8 år?
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brott:I din fråga beskriver du att din mamma under flera år har utsatt dig för fysisk misshandel och då aktualiseras misshandelsbestämmelsen i brottsbalken (BrB) 3 kapitlet, 5 §. Eftersom du inte riktigt preciserar vad du har blivit utsatt för kan jag inte säga något om vilken svårhetsgrad man hade klassificerat misshandeln till. Alltså om det är fråga om ringa misshandel (exempelvis örfilar), misshandel av normalgraden (skador eller smärta av icke övergående natur) eller kanske till om grov misshandel enligt BrB 3 kapitlet, 6 § (om våldet exempelvis har varit livsfarligt). Eftersom du skriver att den fysiska misshandeln ägde rum under fler år kan brottet grov fridskränkning i BrB 4 kapitel, 4 a § aktualiseras om kriterierna i bestämmelsen är uppfyllda. Enligt denna bestämmelse kan nämligen en person som har gjort sig skyldig till minst två gärningar av exempelvis misshandel dömas, om var och en av gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna syfte till att allvarligt kränka den utsattes självkänsla, för grov fridskränkning.Att ljuga och fått dig att tro saker som egentligen inte är sanna är i dagens läge inte är en brottslig gärning som din mamma kan hållas ansvarig för.PreskriptionÄven om din mamma har gjort sig skyldig till misshandel alternativt grov fridskränkning måste vi i denna situation ta hänsyn till preskriptionsbestämmelserna i brottsbalkens 35 kapitel. Av 1 § kan vi utläsa (som vi jämför med straffskalan för respektive brottsrubricering) att:Ringa misshandel har en preskriptionstid på två år.Misshandel av normalgraden har en preskriptionstid på fem år. Grov fridskränkning har en preskriptionstid på femton års tid.Eftersom det verkar ha gått åtta år sedan den fysiska misshandeln ägde rum är det endast om hennes agerande uppfyller förutsättningarna för grov fridskränkning som hon kommer kunna åtalas för detta. De andra brotten har nämligen preskriberats och därför kan hon inte åtalas för detta om man istället gör bedömningen att det hon har gjort sig skyldig till är ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. SkadeståndOm du väljer att polisanmäla händelserna och åklagaren åtalar din mamma har du möjlighet att föra en s.k. enskild talan enligt rättegångsbalken 22 kapitlet, 1 §. Denna bestämmelse ger alltså dig som målsägande rätt att föra en skadeståndstalan mot din mamma. Om din mamma inte åtalas eller om du av olika anledningar väljer att inte polisanmäla henne kan du ändå välja att väcka en skadeståndstalan mot henne. Istället för att det handläggs i ett brottsmål som enskilt anspråk kommer ditt ersättningskrav istället handläggas i ett tvistemål. Den lag som då aktualiseras, och som du kan stödja ditt ersättningsanspråk på är skadeståndslagen. Enligt 2 kapitlet, 1 §ska den som uppsåtligen (medvetet) orsakar fysisk eller psykisk skada ersätta skadan.Sammanfattningsvis. Svaret på din fråga är alltså att ja, det som du beskriver kan man mycket väl gå vidare med och det är inte omöjligt att du till och med kan få skadestånd för det du har varit med om även om din mamma kanske inte kan åtalas och dömas för det hon har gjort mot dig. Om du bestämmer dig för att driva en skadeståndstalan mot din mamma råder jag dig till att skaffa ett ombud som kan hjälpa sig att upprätta en stämningsansökan och genom processen. Om du behöver hjälp med detta kan du vända dig till info@lawline.seJag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Måste jag betala skadestånd om någon halkar utanför min fastighet?

2020-03-31 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Om någon halkar på typ min egendom måste jag då betala skadestånd?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt skadeståndslagen(SkL).Fastighetsägaren är ansvarigFastighetsägaren ansvarar för att hålla marken utanför sin fastighet sandad, enligt 2 § andra stycket lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Om någon ramlar ska alltså fastighetsägaren betala skadestånd.Ersättningen beror på skadornaDen som genom vårdslöshet har orsakat annan personskada är skadeståndsskyldig, enligt 2 kapitlet 1 § SkL. Den som har halkat och skadat sig har då rätt till skadestånd i form av ersättning för sjukvårdskostnader, eventuella inkomstförluster och ersättning för sveda och värk till följd av skadan, enligt 5 kapitlet 1 § SkL. Vad summan blir beror på skadorna du lidit.SammanfattningDet krävs vårdslöshet och samband. För att få ersättning krävs det alltså att fastighetsägaren varit vårdslös och att skadan uppkommit till följd av detta. Om någon då t.ex. halkar utanför din fastighet behöver denne kunna visa att fastighetsägaren (du) varit vårdslös genom att inte sanda vägen och att du på grund av detta halkat. Men har det exempelvis blivit halkigt under natten och hen tidigt på morgonen halkat så har inte ägaren (du) varit vårdslös.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Bråk mellan grannkatter.

2020-03-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!! Vår katt bråkar med grannkatten, hur gör vi i fråga?
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 1 § i lagen om tillsyn över hundar och katter är du som kattägare skyldig att ha koll samt sköta din katt på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga skador eller avsevärda olägenheter. Om du som kattägare kan anses ha brustit i detta - och således kan anses vara vårdslös - finns det en möjlighet för den andra kattens ägare att rikta en skadeståndstalan mot dig enligt 2 kap, 1 § skadeståndslagen. Jag vill här betona att det är upp till din granne att bevisa att du har varit vårdslös genom att inte ha tillräcklig koll på din katt, vilket enligt min mening kan bli svårt. Men för att det hela inte ska behöva sluta i en skadeståndstalan råder jag dig till att ta kontakt med din granne för att försöka lösa situationen på ett så vänskapligt sätt som möjligt. Går inte detta så vet jag dessvärre inte hur man bör gå vidare i frågan. Vänligen,

Fråga om skadestånd för personskada

2020-03-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min mor föll i ett hål i asfalten på gårdsplanen där hon bor. Det bar sig inte bättre än att hon bröt lårbenshalsen, fick en fraktur på axeln och slog i huvudet. De två första skadorna har idag läkt någorlunda men slaget i huvudet har ställt till det för henne. Efter att levt ett gott och socialt liv, helt kunnat ta hand om sig själv, utan hemtjänst eller annat, har hon efter fallet fått en snabbt utvecklad demens. Den är diagnostiserad av läkare. Hon befinner sig nu på ett korttidsboende och kommer om en månad bli överflyttad till ett demensboende, för resten av livet. En total omvälvning av hennes och vårt (barnens) liv. Jag kommer, i min mors namn (vi har framtidsfullmakt), begära ekonomisk kompensation. Dels att få tillbaka hyran under den tiden hon inte kunnat bo i sin lägenhet (från 4/12-19) och dels också ett skadestånd för fysisk skada, merkostnader i samband med tvångsfritt till nytt boende. Det är inte skadestånd à la USA vi är ute efter men vad är skäligt efter en sådan här händelse?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga det som din mor har råkat ut för. Jag kommer att gå igenom vilka möjlighet du har att väcka talan om skadestånd, vem skadeståndstalan ska riktas mot, samt ge råd om vad du kan göra nu.Vem ska ersätta personskada? Huvudregeln enligt Skadeståndslagen är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada eller personskada ska ersätta skadan, se Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här). Personskador kan vara såväl fysiska som psykiska skador. Vad omfattar skadestånd för personskada? Vad skadestånd för personskada ska omfatta framgår av 5 kap 1 § 1 st Skadeståndslagen (här). Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära ska ersättas (p. 1). Skadeståndet i denna del kompletterar samhällets insatser genom olika vårdformer och kostnadsersättningar. Kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära innebär att anhörigas inkomstförluster och kostnader vid sjukbesök hos den skadade liksom anhörigas kostnader för omvårdnad ersätts. Om du har drabbats av inkomstförluster till följd av att din mor blev skadad kan du i viss utsträckning få ersättning för dessa kostnader. Även inkomstförlust ska ersättas (p. 2). Jag tolkar din fråga som att din mor är pensionär, och således inte haft inkomstförluster till följd av sina skador. Även fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan ska ersättas (p. 3). I det här fallet har din mor brutit lårbenshalsen, samt fått en fraktur på axeln och slagit i huvudet. De skadorna bör hon kunna få ersättning för. När det gäller demensen misstänker jag att det kan vara svårt att bevisa att det är en direkt följd av skadan hon drabbades av, så här är det bra om det finns läkarintyg som styrker detta. I ditt fall har din mor fått flera personskador, och bör få ersättning för dessa. Främst bör hon få ersättning för sjukvårdskostnaderna samt fysiskt och psykiskt lidande. Vem ska du väcka skadeståndstalan mot? Kommunen ska svara för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för, se 6 kap 21 § Plan- och bygglagen (här). Detta gäller även om detaljplanen upphävs. Om kommunen är huvudman för asfalten på gårdsplanen är alltså kommunen ansvarig för underhållet. Därmed kan kommunen vara skadeståndsskyldig genom passivitet, genom att inte laga hålet i asfalten. Det kan även vara bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som är ansvarig för underhållet, eftersom skadan inträffade på gårdsplanen utanför din mors hus. Jag rekommenderar därför att du tar reda på vem som är ansvarig för underhållet av gårdsplanen. Övriga krav för att få skadestånd För att kunna få skadestånd krävs adekvat kausalitet, alltså att det ska finnas ett orsakssamband mellan handlingen eller passiviteten och den inträffade skadan. Du bör kolla om din mor kan få försäkringsersättning. Ofta är det lättare att få ersättning ur sin försäkring än att få skadestånd.Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du tar reda på vem som är ansvarig för gårdsplanen utanför din mors hus, så att du vet vem en skadeståndstalan ska riktas mot. Jag rekommenderar även att du beräknar vilka kostnader din mor (och även du har haft) på grund av det inträffade, se under rubriken "Vad omfattar skadestånd för personskada?". För att få ut skadestånd måste du väcka en skadeståndstalan mot den som är ansvarig. Du väcker skadeståndstalan genom att ansöka om stämning hos tingsrätten, se 42 kap 1 § Rättegångsbalken (här). Det blir då ett tvistemål, och då ska stämning som huvudregel väckas där motparten (i detta fall den som är ansvarig för gårdsplanen) har sin vanliga vistelseort, se 10 kap 1 § Rättegångsbalken (här). Du kan ansöka om stämning på egen hand, men du kan anlita en jurist, exempelvis en jurist från Lawline. Priset är 2 000 kronor per timme inklusive moms, och länk till formulär för att boka tid med jurist finns här. Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Kan man få ersättning för stulen bil?

2020-03-31 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Har en bil som är avställd och inte används, ingen försäkring. Den blev stulen och kraschad. Är det bara att finna sig i att man har en obrukbar bil eller finns det något annat som täcker kostnaderna?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avställda motorfordon behöver inte vara försäkrade (2 § tredje stycket trafikskadelagen). Har du möjligen någon annan försäkring som kan täcka din skada, en hemförsäkring kanske? Det kan vara värt att kontakta det försäkringsbolaget i sådana fall och höra dig för. Har du ingen möjlighet att få ersättning från ett försäkringsbolag blir det andra alternativet att få ersättning från den som stal och förstörde din bil. Då gäller det att du gjort en polisanmälan, att de hittar gärningsmannen och att det sedan leder till åtal i domstol. Du kan då yrka på skadestånd för den sakskada du lidit. Om gärningsmannen blir fälld kan du få en summa som täcker skadan. Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag tänka på när jag använder en megafon?

2020-03-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag köpte en megafon igår har inte använt den än för ville först få reda på vad som gäller rent juridiskt av er innan . Så det jag undrar e vad som gäller för att hålla sig inom lagens ramar och inte riskera konsekvenser som t.ex. böter/fängelse osv. Tack för ni finns! <3
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Just för megafoner finns ingen särskild lagstiftning men det finns lite olika regleringar för buller. Buller enligt miljöbalken (MB)I 32 kap. MB finns regler om s.k emissionsskador som exempelvis buller, 32 kapitlet 3 § sjätte punkten MB. Den som orsakar personskador, sakskador eller orsakar utgifter för annan, genom verksamhet på sin fastighet, ska betala skadestånd, 32 kapitlet 1 § MB.Om du spelar musik ut i allmänheten och detta i sin tur orsakar någon av dessa skadetyper för annan kan du bli ersättningsskyldig. Buller om du bor i hyresrätt eller bostadsrättFör den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt finns det ofta regler kring bullernivån i bostadsrätten eller hyresrätten. Den som inte iakttar dessa riskerar att bli av med sitt kontrakt. Således är det viktigt att du inte orsakar olägenheter för andra boende i hyre- eller bostadsrättshuset när du använder megafonen.SlutsatsVid brukandet av anordningar som kan orsaka buller är det viktigt att man inte orsakar olägenhet för andra. Viss mängd buller ska omgivningen tåla och socialstyrelsen har satt som riktlinjer att max ljudnivå i vardagsrum och sovrum är 45 dBA.

Konsumentjänstlagen - Fel i fastighet - Besiktningsmans ansvar - Skadestånd

2020-03-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi är ny inflyttade i hus i Tranås.Vid installation av ny tvättmaskin missade installatören att dra åt en kran vilket skapade en skada på angränsande köksgolv.Vi anmälde skadan till försäkringsbolaget som gjorde en besiktning. Då uppdagades att det var fel lutning i tvättstugan vid tvättmaskin vilket gjorde att vattnet rann åt fel håll ut under köksgolvet.Försäkringsbolaget tog ej vattenskadan på vår försäkring pga detta.Jag gjorde anmälan om reklamation till besiktningsföretaget som missade detta i deras besiktning innan husköpet.Den behandlas just nu.Har även informerat tidigare ägare när skadan skedde.Vem kan jag begära pengar av för renoveringen? Installatören som gjorde installationen.Besiktningsföretaget som missade golvlutning i tvättstugan.Tidigare ägarens ansvar? Huset är byggt 2003 och då kan jag ej anmäla byggaren/plattsättaren.Skulle uppskatta er hjälp!
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar din fråga enligt följande. Du har relativt nyligen förvärvat en fastighet på vilken det står ett hus som du numera bor i. Kort efter att en ny tvättmaskin hade installerats uppstod en vattenskada på ett angränsade golv i huset och detta som ett direkt resultat av den uteblivna åtgärden ifrån installatörens sida. I samband med det inträffade uppdagades en felaktig lutning på golvet i tvättstugan vilket sedermera gjorde att vattnet letade sig in under ett närliggande köksgolv. Det nu sagda hade som jag förstår det aldrig hänt om golvets lutning hade varit en annan. Du har vidare blivit nekad ersättning av ditt försäkringsbolag just på grund av den felaktiga lutningen på det aktuella golvet och du undrar nu mot vem du istället kan rikta eventuella ersättningsanspråk. Konsumenttjänstlagen (KTjL) alternativt konsumentköplagen (KKL), Jordabalken (JB) och viss mån även lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL) är främst den lagstiftning som jag menar behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende varför dessa kommer att behandlas i spridda delar i min fortsatta framställning. Jag kommer nedan systematiskt att gå igenom de tre olika avtalsrättsliga relationerna som framgår av din fråga och jag utgår ifrån att du har rättshandlat i egenskap fysisk person och ingenting annat (annars blir nämligen inte de ovannämnda konsumenträttsliga lagarna tillämpliga). Du och installatören, vad gäller? Hur det ifrågavarande avtalet med installatören är (var) konstruerat är för mig ovisst varför utredningen i den här delen får blir något generell till sin karaktär. Gränsdragningen mellan KKL och KTjL tar sin utgångspunkt i en helhetsbedömning av huruvida varan eller tjänsten utgör den övervägande delen av näringsidkarens (installatörens) förpliktelse gentemot dig. Eftersom du inte har uppgett att tvättmaskinen köptes av installatören utgår jag ifrån att denne endast var anlitad för att installera en redan införskaffad sådan. KTjL blir således tillämplig lag i det här fallet (2 § 2 p. KTjL). Installatören är (var) skyldig att utföra sitt arbete fackmässigt och med tillbörlig omsorg tillvarata dina intressen som konsument, vilket stadgas i en av KTjL:s inledande bestämmelser (4 §). För att du som konsument ska äga rätt åberopa någon av de felpåföljder som finns att tillgå måste ett fel i lagens mening kunna konstateras (9 § 1 st KTjL). I rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) har fel ansetts föreligga om kravet på fackmässighet och omsorg inte når upp till vad konsumenten med fog kan förvänta sig av en utförd tjänst och detta även om avvikelsen skulle bero på en olyckshändelse (9 § 1 st. KTjL). Av det föregående menar jag att det torde framstå som klart att det läckage som du refererar till ovan och givet vad du själv har berättat om dess uppkomst (den dåligt åtskruvade kranen) är att betrakta som ett fel i konsumtjänsthänseende. Även om du egentligen bara undrar vem du kan begära ersättning av för själva renoveringen förtjänas det i sammanhanget att kort redogöra för de felpåföljder som du också kan göra gällande i fråga om bristerna i tjänstens utförande. KTjL ålägger inte dig som konsument någon allmän undersökningsplikt efter utfört arbete. Däremot har du en skyldighet att reklamera felet inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet. En reklamation som sker inom två månader ska alltid anses ha skett i rätt tid. En reklamation utgör dessutom en förutsättning för att du ska kunna kräva installatören på vissa relevanta åtgärder (17 § KTjL). Därefter kan du hålla inne betalningen om den ännu inte har skett (19 § KTjL), begära avhjälpande (20 § KTjL) eller prisavdrag (21 § KTjL) alternativt kräva hävning vilket innebär att prestationerna ska gå åter (i ditt case skulle detta i praktiken leda till att installatören går miste om sin rätt till ersättning för utfört arbete (21 och 23 §§ KTjL)). Vad gäller då beträffande det vattenskadade golvet? En inom skadeståndsrätten grundläggande princip är att den som lidit skada ska försättas i samma ekonomiska läge som personen i fråga befann sig i innan en viss händelse inträffade. Notera dock att skadeståndslagens (SkL) bestämmelser endast gäller om inte annat är särskilt föreskrivet (1 kap. 1 § SkL). I KTjL finns en separat skadeståndsreglering varför denna får ligga till grund för den här bedömningen. Om installatören kan anses ha varit försumlig (slarvig, oaktsam) vid installationen ska denne ersätta annan skada än bara den som eventuellt går att härleda till själva tvättmaskinen (32 § 2 st KTjL). För skadeståndsskyldighet fordras dock dels kausalitet (orsakssamband) och dels adekvans (förutsägbarhet). 1. Kausalitet är ett första krav för skadeståndsskyldighet vilket innebär att handlingen måste vara en orsak till den uppkomna skadan.2. En händelse (handling) kan emellertid utgöra orsak till ett oändligt antal följdskador, vilket skulle te sig orimligt om skadevållaren de facto skulle påföras ansvar för alla dessa skador. Adekvansbedömningen tar helt enkelt sikte på om den uppkomna skadan faktiskt var en påräknelig, typisk, förutsägbar, normal följd av den aktuella handlingen. Adekvansen är således det andra kravet, förutom den försumlighet som stadgas i 32 § KTjL, för att skadeståndsskyldighet ska föreligga här.Applicerat på ditt ärende innebär ovanstående att det torde råda en otvetydig kausalitet mellan installatörens dåligt åtskruvade kran och den vattenskada som därefter uppstod under köksgolvet. Hade kranen inte varit dåligt åtskruvad hade inte något vatten runnit ut på golvet. Däremot kan adekvansbedömningen enligt min mening eventuellt bereda vissa svårigheter för din del. Att en vattenskada kan tänkas uppstå och utgöra en naturlig följd av en dåligt åtskruvad kran är förmodligen odiskutabelt. Men att det för en installatör verkligen kan framstå som en klart påräknelig och förutsägbar risk (följd) att ett angränsande köksgolv skulle komma att ta skada på grund av en felaktig (och svårupptäckt) lutning i ett tvättstugegolv vid försummelse att skruva åt en kran ställer jag mig dock tveksam till. Det kan naturligtvis inte uteslutas att det faktiskt kan förhålla sig på just det viset och att du därför kan rikta ett skadeståndsanspråk mot installatören. Men för att kunna säga något med säkerhet behövs ofta ingående lokalkännedom och relevant kunskap om tvättmaskinens placering, golvets lutning, avståndet till köksdelen mm. Med andra ord kan den här typen av skadeståndsrättsliga bedömningar tendera att kunna bli ganska så invecklade och till och med i förekommande fall villkorade med att en okulärbesiktning (syn) görs av det ifrågavarande utrymmet. Jag har alltså i skrivande stund svårt att ge dig några entydiga svar på den här punkten.Du och besiktningsmannen, vad gäller?I botten för den här bedömningen ligger den så kallade allmänna avtalsrätten i vilken löftesprincipen starkt är förankrad och dessutom lagstadgad. Bindande avtal kommer till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av båda parter (1 § AvtL). Därefter gäller i stort sett den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas). Du skriver att det bolag som svarade för besiktningen aldrig påpekade den felaktiga golvlutningen och att ärendet, efter en gjord reklamation, nu är uppe för prövning internt hos besiktningsföretaget. Det finns tyvärr ingen tydlig reglering på det här området varför gränsdragningsproblematiken avseende en besiktningsmans ansvar ofta gör sig påmind. Men märk väl att köparens (din) vidsträckta undersökningsplikt vid ett fastighetsförvärv (köp) enligt JB inte på något sätt ersätts av den undersökning som görs genom besiktningsmannens försorg. Köparens undersökningsplikt enligt JB återkommer jag för övrigt till längre fram. Svaren får således sökas i den allmänna avtalsrätten och i den överenskommelse som följer av det ursprungliga avtal som du träffade med besiktningsföretaget. Det finns därför goda skäl att mycket noggrant studera samtliga klausuler och vara uppmärksam på eventuella förbehåll i vilka bolaget kan ha friskrivit sig från visst ansvar. Även besiktningens generella omfattning torde framgå av besiktningsavtalet. Om avtalet skulle framstå som oskäligt och innebära ett betydande obalans till nackdel för dig i egenskap av konsument kan möjligen den så kallad stora generalklausulen i avtalslagen åberopas (36 § AvtL). Genom denna skulle avtalet med besiktningsföretaget i så fall kunna jämkas i efterhand, delvis eller i sin helhet. Även skadeståndsskyldighet vid ett av din motpart begånget avtalsbrott kan också aktualiseras och här torde i så fall SkL bli tillämplig. Då jag saknar välbehövlig information om avtalsinnehållet har jag svårt att vidare kommentera det rättsförhållande som föreligger mellan dig och det nyss nämnda bolaget. Detta ämnar jag istället att inhämta ytterligare upplysningar om och diskutera vidare telefonledes (du har som bekant betalat för en personlig telefonrådgivning). Du och den tidigare ägaren (säljaren), vad gäller?Tolkning av bestämmelsen i 4 kap. 19 § JB blir här central för bedömningen av huruvida du skulle kunna rikta eventuella ersättningsanspråk mot säljaren för fel i fastigheten mot bakgrund av den rådande golvkonstruktionen i tvättstugan. I det nämnda lagrummet (lagparagrafen) går det att utläsa följande: 1 st. Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.2 st. Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.Av lagrummets första stycke framgår det att felansvaret i mångt och mycket är kopplat till säljarens utfästelser (löften). Direkt uttalanden kan binda säljaren i visst hänseende varför någorlunda preciserade uppgifter om fastigheten under förhandlingarna anses ge köparen rätt att kunna ta fasta på dem. Däremot är det sällsynt att säljaren betraktas som bunden av mer svepande ordalag och allmänt lovprisande av fastighetens olika egenskaper. Denne svarar dock för eventuella dolda fel, vilket är ett fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen vid en noggrann besiktning ("som fel för inte åberopas an avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning som varit påkallad", se ovan 4 kap. 19 § 2 st JB). För att köparen ska befrias helt från sin annars ganska långtgående undersökningsplikt torde krävas att de utfästelser (uttalanden, garantier) som säljaren gör är mycket precisa. Enligt min mening är golvets felaktiga lutning relativt svårbedömt utan att själv har varit på plats och undersökt tvättstugeutrymmet. Men din undersökningsplikt i egenskap av köpare vid tidpunkten för ditt förvärv av den nuvarande fastigheten får som sagt betecknas som långtgående. Du var skyldig att initiera en mycket noggrann undersökning vilket innebar att även samtliga svåråtkomliga utrymmen i huset omfattades av de skyldigheter som stadgas i 4 kap. 19 § 2 st. JB. Ett tvättstugegolv förefaller nog vara en tämligen enkelt del att närmare undersöka och även om en besiktningsman anlitas är detta inte något som automatiskt fritar dig från ansvar. Men eftersom denne missade den felaktiga lutningen under besiktningen kan det förvisso vara en indikation på att du som köpare och lekman själv inte borde ha kunnat upptäcka felet. Skulle det å andra sidan vid en rättslig bedömning dras den slutsatsen att det, trots besiktningsmannens uteblivna noggrannhet, hade varit görligt för dig att på egen hand upptäcka den felaktiga konstruktionen kan du ändå inte åberopa felet varför rätten att kunna kräva säljaren på pengar därmed går förlorad. Jag ska villigt erkänna att jag inte riktigt vet om det ovan anförda gjorde dig så väldigt mycket klokare. Problemet är bara att just åberopande av fel inom fastighetsrätten nästan alltid är en mycket svårgenomtränglig materia som sällan enkelt låter sig förklaras. Men min bedömning är i vart fall att den springande punkten för dig är avtalet, säljarens eventuella utfästelser och vad som kunde bedömas som upptäckbart i samband med den undersökning som gjordes innan fastighetsköpet ägde rum. SAMMANFATTNING Sammantaget kan konstateras att min utredning enligt ovan har utmynnat i ungefär följande.Felpåföljder med stöd av KTjL riktade mot installatören för den dåligt åtskruvade kranen (med andra ord den bristfälliga tjänsten) bör vara möjliga att göra gällande. Vidare torde visst anspråk även kunna riktas mot denne för skada på övrig egendom (golvet) i ditt hus. För att installatören (om det skulle röra sig om en enskild näringsidkare) eller dennes arbetsgivare ska vara skyldig att utge skadestånd krävs, förutom en fastställd oaktsamhet i samband med installationen, att adekvat kausalitet föreligger mellan handlingen och den uppkomna vattenskadan i köket. Beroende på vad avtalet med besiktningsföretaget stadgar kan det också bli tal om eventuella ersättningskrav riktade mot besiktningsmannens arbetsgivare. Men observera igen att dennes åtgärder i grunden inte på något sätt fråntog dig din undersökningsplikt vid tidpunkten för köpet.Beträffande den fastighetsrättsliga felbedömningen menar jag att det däremot är något oklart. Huruvida det kan göras antagligt att denna väg skulle vara den mest fördelaktiga för dig kräver ytterligare rättsutredning än den som erbjuds i vår expressrådgivning.Och för att knyta an till en av dina faktiska frågor - Vem kan jag begära pengar av för renoveringen?Givet det nu sagda blir slutsatsen att det kanske är görligt att kunna rikta krav på ersättning från samtliga inblandade. Vem av dina motparter som bäst lämpar sig att börja med låter jag dock tillsvidare vara osagt. För detta behövs mer ingående kunskap om de specifika omständigheterna, vilket jag hoppas kunna erhålla inom kort på telefon.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag enklast på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion. Jag kommer därför att ringa imorgon fredag den 27/3 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte skulle passa vänligen återkom per mail. Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme. Vänligen,