Ersättning vid matförgiftning på arbetsplats

2018-06-25 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Har blivit matförgiftad ( rå kyckling ) på min arbetsplats. Har varit hemma 2 dagar och har haft 2 läkarbesök. Ett via Kry appen och ett via fysisk läkare. Har jag rätt att kräva ersättning för förlorad inkomst och läkarbesök?
Azalea Safaei |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag väljer att tolka din fråga som att arbetsplatsen har erbjudit denna mat. Viktigt för hur din ersättning kan betalas ut, om det blir aktuellt, är ifall du har gett någon ersättning för maten eller inte. Exempelvis kan vissa företag ha lunchkuponger man som anställd kan köpa. Om ett företag istället skänker bort produkter, kan ansvarsfrihet inträda (se 8§ 1 p PAL)Jag kommer dela in svaret på din fråga utifrån dessa förutsättningar.Mitt första tips till dig vore att kontakta försäkringskassan för att se dina möjligheter att kunna åberopa att du har blivit utsatt för en arbetsskada. I annat fall kan du gå via skadeståndslagen (SkL) eller produktansvarslagen (PAL). Om du har köpt matenDet finns en möjlighet för dig att kunna få ersättning via produktansvarslagen (PAL). Detta avser skadestånd, och lagen fungerar som en speciallag till skadeståndslagen (SkL). Detta i och med att SkL är dispositiv, det innebär att den kan avtalas bort eller att andra speciallagar går före.Enligt 1§ PAL kan skadestånd betalas för en sådan personskada som en produkt, i detta fall din mat, har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Säkerhetsbristen är alltså den råa kycklingen. I och med att en kyckling som en matvara borde vara genomlagad för att kunna ätas, ska en skada som en rå kyckling orsakar kunna ersättas enligt 1-3 §§. Termen ''säkerhetsbrist'' betyder enligt 3 § att produkten i fråga inte är så säker som skäligen kan förväntas. Bedömningen ska bland annat göras utifrån hur produkten kan förväntas användas. Den skadeståndsskyldiga blir enligt 6§ PAL den som har tillverkat maten. Det vill säga, om det är din arbetsplats eller inte som är ansvarig för den som har tillagat kycklingen får en avgörande roll. Om det inte framgår vem som har tillverkat kycklingen, är det enligt 7§ PAL, den som har tillhandahållit produkten som blir ersättningsskyldigt.Betalningsansvar för personskada kan åläggas din arbetsplats om inte undantagen i 8§ eller 12§ är för handen. Exempelvis om maten gavs till dig i ett privat syfte.Se exempelvis NJA 1989 s. 389, gällande ett fall då lärare ådragit sig personskada orsakad av salmonellasmittad mat som tillretts i ett centralkök, drivet av Stockholms stad, och serverats i skolans matsal har staden ålagts ett strikt produktskadeansvar.Om du inte har köpt matenI sådana fall kan du använda dig av skadeståndslagen (SkL) för att kunna få ersättning. Du kan då dels åberopa ett principalansvar enligt 3 kap 1 § SkL. Principalansvar innebär att den som har en arbetstagare i sin tjänst, bär ett ansvar för skador denna arbetstagare orsakar i sin tjänst.I annat fall kan du även via 2 kap 1 § SkL, kräva ersättning direkt från den som har orsakat dig skadan, men då gäller istället att du måste visa att skadan har orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.Enligt 5 kap 1 § ska såväl dina sjukvårdskostnader som förlorat inkomst ersättas.Sammanfattningsvis ...... är dina olika möjligheter till ersättning beroende på olika faktorer. Min rekommendation till dig är att först vända dig till din försäkring och din arbetsgivare för att få reda på dina möjligheter till ersättning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära skadestånd för att min skola har stängt ner?

2018-06-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag gick nyligen ut årskurs 2 i gymnasiet, och ska börja 3an efter sommaren. För några dagar sedan fick jag via media reda på att skolan har stängts av skolinspektionen, och får senare också informationen av skolan att målet ska överklagas men att vi som elever ska söka efter en ny skola via vår hemkommun. Jag undrar därför om jag kan kräva något skadestånd av skolan efter allt detta.Tack på förhand
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du om det är möjligt att begära skadestånd för att du som elev uppmanas att söka efter en annan gymnasieskola eftersom din nuvarande har stängts av skolinspektionen. För att kunna kräva skadestånd krävs att du har lidit en skada, antingen en sakskada (5 kap. 7§ skadeståndslagen) eller en personskada (5 kap. 1§ skadeståndslagen). Om du exempelvis blir av med skolarbete som inte har hunnit betygsättas, har du lidit sakskada till följd av informationen som gått förlorad i ditt arbete. Om du å andra sidan blivit psykiskt traumatiserad av att skolan har stängt och på grund av detta fått fysiska besvär, exempelvis svårt att sova på nätterna, så har du lidit en personskada. Eftersom skolinspektionen stängt skolan, säkerligen på grund av att den inte uppnår vissa grundläggande kriterier för eleverna, skulle jag se att dina chanser att begära skadestånd är små, om anledningen till varför du begär skadestånd är för att det är jobbigt att byta skola till hösten - du har nämligen inte lidit någon sak- eller personskada i det fallet. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag få skadestånd om min försäkring inte täcker den uppkomna skadan?

2018-06-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har blivit påkörd av en bil då jag färdades på cykel. Föraren iakttog ej väjningsplikt och anses vållande. Vare sig min hemförsäkring eller fordonets försäkring ersätter dock skadan då det inte ingår i hemförsäkringen och enligt fordonets försäkring ej var en bil jag färdades i. På vilket sätt kan jag ställa skadeståndsanspråk på fordonets ägare alt förare. (Fordonet ägdes och var försäkrat av förarens hustru).
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Som du beskriver verkar det inte finnas någon försäkring som täcker den uppkomna skadan. Vad du kan göra istället är att väcka en skadeståndstalan vid en tingsrätt.Om det står klart att skadan vållats av föraren och att denne inte iakttagit förevarande väjningsplikt kan detta innebära att skadeståndsanspråket går igenom. Detta kan då bekostas av förarens, alternativ förarens hustrus försäkring. Om så inte skulle vara fallet har du ändå rätt att få ersättning av föraren personligen. Hur en stämningsansökan upprättas kan du läsa mer om här.Hoppas svaret varit till din hjälp och lycka till!Mvh,

Preskriptionstid för skadestånd

2018-06-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund bet för över ett år den en granne i benet, inga stygn behövdes och det blev ingen infektion. Jag betalade alla omkostnader och avlivade hunden. Nu när det gått över ett år kom grannen och ville ha ersättning, jag hade under den tiden ingen hemförsäkring. Hur ska jag göra nu? Hon som blev biten jobbade som vanligt och mig veterligen har hon inga andra problem som uppstått, då bör hon sagt det tidigare tycker jag.
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Man har 10 år på sig att begära skadestånd, räknat från den dagen skadan skedde, se 2 § preskriptionslagen. Enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter har du som hundägare strikt hundägaransvar. Det innebär att du måste ersätta skador som din hund har orsakat oavsett oaktsamhet eller uppsåt. Skadestånd för den som har fått en personskada omfattar ersättning för bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt sveda och värk, se 5 kap. 1 § skadeståndslagen. Eftersom det verkar inte som att den skadelidande har haft andra kostnader förutom de omkostnader som du redan har betalat är det svårt att tänka sig vad annars hon kan begära skadestånd för. I så fall behöver hon väcka talan mot dig i tingsrätten om hon vill kräva skadestånd samt måste då bevisa att hennes krav är rimliga. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen

Vad är polisens skyldighet för en uppbruten dörr?

2018-06-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vad är polisens skyldigheter när dom brutit upp en dörr ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min utgångspunkt Din fråga är ganska kortfattad och jag utgår därmed i mitt svar från att polisen brutit upp en dörr i samband med en husrannsakan. Jag kommer i mitt svar till dig redogöra för vad som gäller när polisen har brutit upp en dörr hos dig, vilka skyldigheter polisen har och hur du kan söka eventuell ersättning för den uppbrutna dörren.Polisen får bryta upp dörrar och lås men ska tillsluta dem efteråtReglerna för husrannsakan finns i rättegångsbalken (RB). När det beslutas om husrannsakan ska det utgås från behovs- och proportionalitetsprincipen. Dessa principer innebär att husrannsakan bara får beslutas om skälen för åtgärden uppväger de men som åtgärden innebär för motstående intressen (28 kap. 3 a § RB). Principerna gäller även när husrannsakan väl sker; det får vid husrannsakan inte orsakas skada eller olägenhet utöver vad som är oundvikligen nödvändigt. Om det är nödvändigt får polisen vid en husrannsakan bryta upp dörrar och lås. Om så skett ska dessa åter tillslutas på ett lämpligt sätt (28 kap. 6 § RB). Du kan i vissa fall få ersättning för den uppbrutna dörrenI vissa fall går det att få ersättning för skadad egendom, såsom t.ex. en uppbruten dörr, efter en husrannsakan. Reglerna finns i lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (LEF). Lagen gäller ersättning från staten för skador som orsakas av frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1 § LEF). Husrannsakan är just en sådan tvångsåtgärd lagen är tillämplig vid. Den som drabbas av personskada eller sakskada vid bland annat husrannsakan har rätt till ersättning om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot person eller egendom (8 § LEF). Med stöd av bestämmelsen är möjligt att yrka ersättning om din egendom, t.ex. en ytterdörr, har skadats. För att söka ersättning hänvisar jag dig till Justitiekanslerns hemsida på vilken ansökan kan göras direkt.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Skadeståndsansvar för underårig i trafiken

2018-06-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Vad gäller om mittt barn är i en singel olycka med någon annans fordon typ en mopedbil och barnet är 15 år ?Mopedbilen är halvförsäkrad.
Aksinja Rönnlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringens omfattningOm ditt barn skadas då han kör eller är passagerare i mopedbilen utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen (10 § första stycket trafikskadelagen). Skador på mopedbilen i samband med singelolyckor omfattas däremot inte av trafikförsäkringen (10 § andra stycket trafikskadelagen).Halvförsäkringen täcker inte skador som mopedbilen fått genom en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. Ersättning kommer således inte att utgå från försäkringen. Istället blir frågan om ersättning kan krävas på annat håll.SkadeståndÄven barn kan bli skadeståndsskyldiga (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Detta ansvar bedöms utifrån flera faktorer, bland annat barnets ålder och utveckling samt föreliggande ansvarsförsäkring.Av din fråga framgår det inte om mopedbilen brukas med ägarens tillåtelse. Om så inte är fallet och ditt barn olovligen tagit mopedbilen är hen skyldig till brott. Om brott föreligger, kan även den som är både förälder och vårdnadshavare bli skadeståndsskyldig (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Detta ansvar är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet (för närvarande 9100 kronor) för varje skadehändelse. Då det inte verkar föreligga en omständighet som utesluter ansvar, så som nöd och samtycke, finns det en risk att ditt barn och eventuellt du som förälder anses skadeståndsskyldig för den skada som ditt barn orsakat.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Skadeståndsansvar för djurägare

2018-06-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan. 2 katter springer på min hund när jag går på gatan förbi huset där katterna bor. Där finns inget staket och det är en öppen tomt mot gatan. Ven har ansvaret och vad säger loven om detta?Om min hund blir beten eller på annat sätt skadad vem har då ansvaret ?Tack så mycket.
Christoffer Tolf |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Katt- och hundägares ansvar regleras i lag om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1 § ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Katt- och hundägare har således skyldighet att ha översikt och ansvar för sina djur. Avseende ersättning för uppkomna skador framgår det av 19 § enbart skador orsakade av hundar. I det fall en hund orsakar en skada ska hundägaren ersätta skadan, även om ägaren inte vållat skadan. Hundägare har ett strikt ansvar. Motsvarande bestämmelse finns inte för katter. Kattägare har således inte ett strikt ansvar. Istället ansvarar kattägare avseende ersättning enligt skadeståndslagens regler. För att en kattägare ska bli skadeståndsansvarig enligt skadeståndslagen krävs enligt 2 kap 1 § att kattägaren agerat uppsåtligt eller vårdslöst. Om din beskrivna situation avser en engångsföreteelse kan det vara väldigt svårt att göra din granne skadeståndsansvarig genom att hävda att denne agerat oaktsamt. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning, Christoffer

Aggressiv grannhund

2018-06-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min grannes hund har överfallet min hund för tredje gången! Den sista gången behövde vi köra till veterinären, där min hund fick vård och behandling. Räkningen blev på nästan 8000 sek. Jag frågade grannen om han betalar, då fick jag svar att jag har inga vittne och tänker inte betala för något. Vad ska jag göra? Jag är ensamstående mamma till 2 pojkar och måste få tillbaka åtminstone ersättning för veterinär kostnad.Vad ska jag börja? Tänker göra en polisanmälan, men bad händer sedan?
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Polisen kan omhänderta en hund om någon har blivit allvarligt skadad av ett angrepp eller om flera anmälningar gäller samma hund och ägaren inte vidtar tillräckliga åtgärder. Polisen kan även besluta att hunden ska vara försedd med fast koppel och munkorg för att förebygga liknande händelser. Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida. Hundägare har strikt hundägaransvar enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Det innebär att grannen ska ersätta alla skador som hans hund orsakar. Om grannen vägrar att betala är den enda utvägen förutom polisanmälan att stämma honom i tingsrätten.Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver hjälp för att ta ärendet vidare rekommenderar jag dig att ta kontakt med en sakkunnig eller våra jurister. Vänligen