Rätt att kräva skadestånd om någon har smitttat dig en könssjukdom?

2020-01-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan jag kräva skadestånd av min man för att han smittat mig med en könssjukdom?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Rätt till skadeståndBestämmelser som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § Skadeståndslagen framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Om din man har smittat dig en könssjukdom är detta en personskada. För att han ska vara skadeståndsskyldig förutsätter det att han har handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Jag saknar information om ditt fall för att kunna göra denna bedömning, men om han exempelvis har anledning att misstänka att han bär på en könssjukdom så kan han bedömas handlat vårdslöst. Vidare förutsätter skadeståndsskyldigheten att din man har vållat skadan, vilket innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hans agerande och din skada. Om du har blivit sjuk på grund av en annan orsak så är din man inte skadeståndsskyldig, även om han har agerat uppsåtligen eller med vårdslöshet. Men jag förmodar att detta är inte fallet, utan att du har fått sjukdomen från honom. I sådant fall blir han skadeståndsansvarig gentemot dig i enlighet med 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga; ja, du kan kräva skadestånd av din man för att denne orsakat dig en skada. Det är möjligt att sköta ditt skadeståndsärende helt på egen hand och du kan naturligtvis först börja med att kräva skadestånd direkt från din man. Om din man inte är samarbetsvillig och du ser inte någon lösning till tvisten så kan du stämma honom i domstolen. Du lämnar då in ett s.k. skadeståndsyrkande till en domstol. Om du är osäker på processen är det alltid bra att anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att utforma stämningsansökan som tar ärendet vidare till domstol. Du kan boka tid med en av våra jurister på byrån för att få hjälp med ärendet. Mer information hittar du här! SmittskyddslagenSist vill jag bara påpeka att om din man vet eller misstänker att han har en smittsam sjukdom måste han söka vård snarast eftersom han enligt Smittskyddslagen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Vet han om att han bär på en allmänfarlig sjukdom är han skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma (2 kap. 2 § Smittskyddslagen). Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Skadestånd från omyndig person

2019-12-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, hur man få skadestånd från en elev i skolan?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Utan att veta närmare om vad som inträffat kan jag tala om vad som generellt krävs för att rätt till skadestånd ska anses föreligga. Eftersom att du skriver "elev" kommer jag att nämna omständigheter som är av relevans när skadeståndstalan riktas mot en omyndig person. Din fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL). Sammanfattat krävs det alltså att personen du vill ska betala skadestånd till dig har begått handlingen med avsikt eller av vårdslöshet samt att beloppet du vill ha är rimligt i förhållande till den vållandes ekonomi. Hoppas att detta besvarade din fråga, Med vänlig hälsning,

Är hyresvärden skyldig att sanda?

2019-12-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Är stall hyresvärden skyldig att sanda väg och yttre områden som används av dom inackorderade.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen specifik lag som säger att en hyresvärd är skyldig att sanda. Däremot är utgångspunkten vid hyresförhållanden att fastighetsägaren ansvarar för att avlägsna snö och is så att personer och egendom inte skadas. Ansvaret innebär att fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål ser till att snö och is tas bort från väg och området runt omkring fastigheten så att framförallt ingen skadas. Hyresvärden kan alltså bli skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder. Enligt skadeståndslagen (SkL) kan den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada skyldig att ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). Vad som krävs är: 1. Hyresvärden varit oaktsam genom att inte sanda ordentligt, 2. Hyresvärden oaktsamhet har orsakat din skada, 3. Att det finns ett orsakssambandet mellan hyresvärdens oaktsamheten och din skada skada Om alla tre punkter är uppfyllda kan du få ersättning för dina sjukvårdskostnader, din inkomstförlust på grund av sjukskrivningen samt ersättning för dina fysiska skador och ditt psykiska lidande (5 kap 1 § SkL). Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan arbetsgivare dra av lönen för skador som orsakats av arbetstagare?

2019-12-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Vid arbete tankade jag, utav misstag, fel drivmedel i företagets bil, och fick därför ringa bärgare samt hyra en bil för att kunna utföra mitt arbete. Bilen behövde alltså bärgas, samt tömmas på drivmedel, men då jag upptäckte mitt misstag innan jag vred på tändning, så tog inte motor eller bil någon skada som behövde lagas. Detta inträffade under en helg, då verkstaden inte hade öppet, och det behövdes därför hyras en bil i 3 dygn (trots att jag enbart var schemalagd och brukade bilen under en 10-timmarsperiod). Har jag rätt att få tillbaka pengarna jag lade på att hyra denna bil?Har arbetsgivaren rätt, enligt lag, att kräva någon annan ekonomisk ersättning från mig på grund av mitt misstag? (Självrisk eller verkstadskostnader etc)I nuläget vägrar arbetsgivaren betala ut några pengar alls innan dem löst ärendet med sitt försäkringsbolag, har dem rätt göra på detta vis? Tack på förhand!
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande skador som en arbetstagare vållar i sin tjänst regleras i Skadeståndslagen (SkL)Frågor gällande avdrag på löner regleras i Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (Lak)Vad gäller när en arbetstagare orsakar en skada i sin tjänst?Huvudregeln är att arbetsgivare ska ersätta personskador och sakskador som en arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, detta innebär att arbetsgivaren har ett principalansvar, 3 kap. 1 § SkL. Principalansvaret innebär att arbetsgivaren ska stå för alla skador som arbetstagaren vållar om inte det föreligger "synnerliga skäl", i de fall synnerliga skäl föreligger ska arbetstagaren ersätta skadorna, 4 kap. 1 § SkL. Det är däremot höga krav som ställs för att synnerliga skäl ska föreligga, det vill säga att arbetstagaren måste orsakat skadan antingen uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Arbetsgivaren måste i detta fall bevisa att skadan har orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, AD 2002 nr. 1.Kan arbetsgivare dra av skadekostnaden på arbetstagarens lön?Om arbetsgivaren kan visa att skadan är orsakad av arbetstagaren medför det då att arbetsgivaren har en fordran (skuld) på arbetstagaren. Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (Lak) ställer då krav för när arbetsgivaren kan kvitta skulden mot arbetstagarens lön, alltså har lagen som funktion att skydda arbetstagarens lön och arbetsgivaren kan inte dra av arbetsgivarens lön utan giltiga skäl. Innan arbetsgivaren kvittar skulden mot arbetstagarens lön måste det ske en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare, alltså får inte en kvittning ske utan att arbetstagare har godkänt detta, 2 § Lak. Det kan däremot finnas bestämmelser i kollektivavtalet som reglerar arbetsgivarens rätt till kvittning, därmed kan arbetsgivaren få rätt att kvitta fordringen mot lönen om det framgår i kollektivavtal. Slutligen är huvudsaken att skadan har vållats uppsåtligen i tjänsten och att det inte föreligger några oklarheter om skadan har skett i tjänsten eller om skadan är uppsåtligen orsakad, 3 § Lak.Hur blir det i ditt fall?Utifrån omständigheterna har jag förstått att du av misstag har tankat fel drivmedel i företagets bil, vilket har medfört att företaget har blivit tvungna att betala verkstadskostnader och även kostnader för en hyrbil. Utifrån omständigheterna är min bedömning att feltankningen är en skada som är orsakad av misstag och därmed saknas det uppsåt eller vårdslöshet, av denna anledning är det arbetsgivaren som ansvarar för denna typ av skada och av samma anledning är detta ingen kostnad som arbetsgivaren kan kvitta mot din lön. Däremot är det viktigt att vara medveten om att detta är en fråga som även regleras i kollektivavtal och försäkringsavtal, men huvudregeln och det vanligaste utfallet är det som har angetts i detta svar. Gällande hyrbilen som har hyrts förutsätter jag att det är företaget som har hyrt bilen och inte du som privatperson och därmed ingår dessa kostnader i "samma" skada som feltankningen. Om det är fallet att du har betalat för hyrbilen med egna pengar och står själv på hyreskontraktet, är det upp till arbetsgivaren om denne vill ersätta dig för dessa kostnader eftersom det är arbetsgivare som ska stå för att arbetstagare har tillgång till bil om detta är nödvändigt i jobbet. Slutligen är min bedömning att arbetsgivaren inte kan dra av kostnaden för självrisken/kostnaden för skadan på din lön, om inte du har orsakat skadan uppsåtligen eller om ni inte är överens om att arbetsgivaren får göra detta.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem ansvarar om en hund biter någon?

2019-12-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min 17 år gamla dotter tar hand om en hund, vem är ansvarig om hunden biter någon??
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).Med innehavare avses den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Detta innebär att det strikta skadeståndsansvaret kan drabba exempelvis en fodervärd eller den som har hand om en hund i ett s.k. hunddagis.Om hunden orsakar en skada medan din dotter tar hand om den ska hon alltså ersätta skadan, även om hon inte vållat skadan.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan utländsk medborgare få ersättning för felaktigt frihetsberövande?

2019-12-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kan en person som inte är bosatt i Sverige men som blev frihetsberövad i Sverige under 4 månaders period få ansöka om ersättning? Personen har då suttit med restriktioner dessutom.Personen blev dömd via tingsrätt men friad efter sin överklagan till hovrätten.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som reglerar ersättning vid frihetsberövande är Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Lagen gäller ersättning från staten för skador som orsakas av frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1 §). Rätt till ersättning har den som varit häktad på grund av misstanke om brott bland annat om det meddelas frikännande dom (2 §). Lagen ställer således inget krav på att den häktade måste vara svensk medborgare.Enligt praxis utgår normalersättning vid frihetsberövande oavsett i vilket land personen är medborgare och oavsett på vems uppdrag frihetsberövandet sker.Som svar på din fråga innebär det att personen som varit frihetsberövad i Sverige, men inte är bosatt i landet, kan ha rätt till ersättning. För att ansöka om ersättning ska hen vända sig till Justitiekanslern. Vänligen,

Skadeståndsansvar vid snubbling pga grus på vägen.

2019-12-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag skulle gå från skolan en dag. Jag skulle gå ner för en nedförsbacke som kommun/gymnasiet grusat då det varit halt de tidigare dagarna men då fanns det inte någon is kvar utan då endast asfalt med grus. När jag går ner så "rullar" min fot på gruset och jag snubblar och tappar min telefon på gruset. Telefonen får skador som ett flertal repor samt en stor synlig spricka. Är skolan (eller kommunen då det är en kommunal skola) skyldiga att ersätta skadorna?
André Tito |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tråkigt att höra att din mobil har skadats. Huruvida det föreligger något skadeståndsansvar beror på flertals faktorer som man måste gå igenom. Regler om skadestånd hittar man i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL).Förutsättningar för skadeståndsansvarFörst och främst ska en skada ha uppkommit som man sedan måste kvalificera antingen som en sak-, person- eller förmögenhetsskada. Därefter utreder man vem som är skadevållare, d.v.s. den som har orsakat skadan, och den som är skadelidande. I tredje led ska en ansvarsgrund fastställas, d.v.s om skadevållaren har agerat vårdslöst eller varit oaktsamt. Till slut ska man undersöka huruvida det finns ett tillräckligt starkt samband mellan underlåtenheten att exempelvis rensa gatan från grus och att en person snubblar på grund av gruset och har sönder mobilen.Bedömningen i ditt fallDu är i detta fall skadelidande och skadevållaren är kommunen. Att det är kommunen som är eventuellt ansvarig för att rensa gatorna framgår av 2 § i lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Dock kan kommunen delegera ansvaret till fastighetsägare enligt 3 §. Den stora knäckfrågan är om kommunen hade ansvar för den specifika vägen du gick på. Om vi förutsätter att kommunen är ansvarig måste man bedöma om det var vårdslöst/oaktsamt av kommunen att underlåta rensa vägen från grus. Den fria culpaprövningen bygger på en helhetsbedömning med hänsyn till (1) risken för skada, (2) den sannolika skadans storlek, (3) möjligheterna att förekomma skadan och (4) möjligheterna att inse risken för skadan.Risken för att skadan är olika om det är en vanlig rak väg eller som i ditt fall en nedförsbacke. Risken för att en skada uppkommer är högre om det är en nedförsbacke om det är grus/ishalka. Ju större sannolikhet för skada vid en handling/underlåten handling, och ju större skador som kan uppkomma, desto högre krav ställs att åtgärder ska/borde ha vidtagits för att hindra skadans uppkomst. Huruvida kommunen hade möjlighet att inse risken för skadan bedöms utifrån den allmänna situationen och omständigheterna i särskilda fallet. Det som inverkar i bedömningen är om det fanns skyltar som manade till försiktighet. SlutsatsRisken för skada kan vara jämförlig med en ishalka eftersom i båda situationerna är möjligheterna att hindra halka/snubbling lika svår. Risken för skada var därför inte obetydlig. Lämpliga åtgärder kan vara att lägga ut varningsskyltar, vilket inte är kostsamt, om kommunen inte anser att rensning var möjlig. Däremot är grusning av sådan skala som medför halka inte svår att upptäcka. En icke-svår upptäckt grusning på vägen borde mana till försiktighet oberoende av varningsskylt, speciellt om det är fråga om en nedförsbacke. Det talar emot skadeståndsansvar. Möjligheterna för kommunen att förutse risken för skadan beror på många omständigheter som är svåra att bedöma utan närmare information om förhållandena i området, årstid eller hur vanligt det är att folk tar den vägen. Min gissning är att framgång vid stämning i domstol är osäker och skulle därför avråda för att gå vidare eftersom risken finns att du får stå för rättegångskostnaderna vid en eventuell förlust och skulle inte vara värt i förhållande till den faktiska skadan som uppkommit. Med det sagt, finns det outforskade omständigheter som skulle kunna inverka positivt på bedömningen till din fördel om sådana omständigheter förelåg. Mvh

Kommunens skadeståndsansvar vid fel i myndighetsutövning

2019-12-23 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag har blivit trakasserad och kränkt av en kommun anställd i flera år , hon har bidragit till förlorad arbetsinkomst, så jag har ingen ekonomi pga av denne. Har hånat mig och satt massa diagnoser på mig och gjort allt för att förstora för mig och gett mig psykiskt och fysiskt lidande.....sedan anklagar hon mig för brott , när jag antar att det är personen i fråga som har gjort det mot mig.... Jag tycker att det är fruktansvärt kränkande bara det, att uttala sig på det viset kan det vara lagligt!! ... Vad kan man begära i skadestånd för detta. med tanke på omständigheterna och det jag blivit utsatt tid för???
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga det du blivit utsatt för. Jag kommer att försöka utreda dels om personen som är anställd av kommunen kan bli skadeståndsskyldig gentemot dig, dels om den kommunanställde kan ha begått något brott mot dig. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Kan den anställde på kommunen bli skadeståndsskyldig? Huvudregeln enligt Skadeståndslagen är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada eller personskada ska ersätta skadan, se Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här). Personskador kan vara såväl fysiska som psykiska skador. Arbetsgivarens principalansvarArbetsgivaren har ett principalansvar, vilket innebär att om en anställd gör en skadeståndsgrundande handling blir arbetsgivaren i de flesta fall ersättningsskyldig, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). För att arbetsgivaren ska bli ansvarig krävs att skadan vållas i tjänsten. Enligt kommentaren på lagen.nu innebär det i princip allt som sker i arbetsgivarens lokaler under arbetstid (vanligen även skador som inträffar under exempelvis kaffepauser eller liknande) och även utanför lokalen när det har direkt samband med tjänsten. Däremot ansvarar arbetsgivaren inte för sådant som klart ligger utanför arbetstagarens arbetsuppgifter (exempelvis en trädgårdsmästare som hjälper en kund med dennes datorproblem och då orsakar en skada på datorn). Stat eller kommuns ansvar vid myndighetsutövning Staten eller en kommun är ersättningsskyldig för personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, se Skadeståndslagen 3 kap 2 § p. 1 (här). Detta gäller dock bara vid myndighetsutövning, vilket kortfattat är när det allmänna på något sätt utövar makt gentemot en enskild person. Staten eller en kommun är även ersättningsskyldig om skada uppstått genom att en anställd vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning har kränkt någon genom brott, se Skadeståndslagen 3 kap 2 § p. 2 (här), som hänvisar till Skadeståndslagen 2 kap 3 § (här). Har den anställde på kommunen utsatt dig för något brott? Kan personen ha utsatt dig för ofredande? Du skriver att du har blivit trakasserad av den kommunanställde. Ett brott som kan vara aktuellt är ofredande, som regleras i Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Rekvisiten för ofredande är att man fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Det är inte bara fysiska sammanträffanden som omfattas, utan även via exempelvis internet. Exempel på ofredande t.ex. att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror eller spotta spotta på någon. För att det ska räknas som ofredande måste någon bli störd. Den utsatte måste uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum.Kan personen ha utsatt dig för förolämpning?Förolämpning regleras i Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Förolämpning innebär att man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska vara ägnad att den utsatta personens självkänsla eller värdighet. Det krävs inte att en kränkning har uppkommit i det enskilda fallet. Avgörande är i stället om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning av aktuellt slag. Exempel på förolämpning är kränkande uttalanden som anspelar på den utsatta personens etniska ursprung, sexuella läggning eller könstillhörighet eller funktionshinder. Kan personen ha utsatt dig för förtal? Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Den eller de utomstående personer som får höra uppgiften måste också förstå den. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så om ett påstående är sant eller inte har inte någon avgörande betydelse. Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalken 5 kap 1 § 2 st (här). Det framgår av din fråga att personen som är anställd på kommunen har anklagat dig för brott, men det framgår inte vilket brott hon syftade på, och inte heller om hon enbart sagt detta till dig eller om hon sagt det till utomstående personer. Vad du kan göra nuJag har gått igenom vad du har för möjligheter, dels avseende att väcka skadeståndstalan, dels huruvida personen har utsatt dig för brott. En svårighet om man väcker talan om skadestånd är att man måste bevisa att en skada har skett – i ditt fall misstänker jag att det rör sig om personskada i form av psykiskt lidande, dels att det finns ett samband mellan uppsåtet/vårdslösheten och den inträffade skadan. Om man ska anmäla någon för brott behövs bevis för att brottet har ägt rum, så det är bra om det finns bevis på att den anställde på kommunen har betett sig illa mot dig (exempelvis sms, mail, telefonsamtal etc.). En ytterligare möjlighet är att göra en anmälan till JO (Justitieombudsmannen). Jag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,