Skada sig på parkerat fordon

2019-10-14 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej,Min tvåårige son skadade sin tand (den bytte placering med ca 5 mm) på väg hem från förskolan. Skolförsäkringen har meddelat att de inte kommer ge ersättning förutom för kläder mot uppvisande av kvitto. Vårt privata försäkringsbolag hänvisar till Skolförsäkringen eftersom olyckan hände på väg hem från förskolan. Sonen skadade sig på en grävskopa som var uppställd på kommunens mark av ett privat företag (arbetet var upphandlat av kommunen). Grävskopan var inte skyddad med stängsel eller någon varning.Vilken möjlighet har min son att få ersättning från kommunen genom skadestånd?Vilka regler gäller för uppställning av arbetsmaterial på kommunens mark? I synnerhet alldeles bredvid en förskola. Kan vår son få ersättning från trafikskadenämnden? Då skadan innebar ett stort lidande för vår son känns det viktigt att han blir ersatt. Mvh
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag nämna att det låter lite märkligt att skolförsäkringen täcker vissa sakskador, men inte kroppsskador, med hänvisning till att det skedde på väg hem från förskolan. De kommuner (Jönköpings och Uppsala kommun och Göteborgs stad) vars skololycksförsäkringar jag kollat upp försäkrar såväl dygnet runt som oberoende av plats. Med det sagt kan det givetvis vara annorlunda i den kommun där ni bor och olyckan hände.Jag delar härefter upp mitt svar i tre delar: Skadeståndsansvar för kommunen, grävskopeägarens skadeståndsansvar och möjlighet att få ersättning från grävskopans trafikförsäkring.Kommunens skadeståndsansvar Det allmännas skadeståndsansvar regleras i 3 kap skadeståndslagen (SkL). Enligt SkL är kommunen skyldig att betala skadestånd för din sons skadade tand om kommunen orsakat skadan genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som kommunen ansvarar för (3 kap 2 § SkL). I och med att skadan inte kan anses vara orsakad genom myndighetsutövning är kommunen inte skadeståndsansvarig. Förvisso går det att tänka sig att grävskopan inte stått där den stod om inte kommunen exempelvis beställt grävarbete, och att myndighetsövning förekommit i samband med denna beställning, men sådan eventuell myndighetsutövning kan svårligen ha sådant samband med din sons skada för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig (så kallad adekvat kausalitet. Se mer om adekvat kausalitet nedan).Skadeståndsansvar för grävskopans ägareSkL reglerar även skadeståndsansvar för, i detta fall, grävskopans ägare. Värt att känna till är att när en arbetstagare orsakar en skadeståndsgrundande skada är det som huvudregel arbetsgivaren som bär skadeståndsansvaret (3 kap 1 § SkL).Enligt SkL ska den som orsakar en personskada ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). Här framgår två av de allmänna förutsättningarna för skadeståndsansvar – att skada uppstått och att man orsakat skadan. Därutöver finns ytterligare två allmänna förutsättningar — att den som orsakat skadan varit åtminstone oaktsam, och att skadan orsakats med vad som med juridisk terminologi kallas för adekvat kausalitet.Utan att känna till de exakta förutsättningarna har jag svårt att se att det skulle anses oaktsamt att parkera grävskopan i närheten av en förskola, särskilt inte om den var uppställd på arbetsplatsen. Jag vill inte utesluta att det skulle kunna anses vara oaktsamt att exempelvis låta en grävskopa stå innanför förskolans inhägnade område, eller på annat sätt i förskolans omedelbara närhet på ett sådant sätt att man kan räkna med att förskolebarn på förskolebarns vis kan komma att skada sig på den, exempelvis precis utanför en grind i ett område där man inte kan räkna med att hämtande föräldrar har full koll på hur barnen agerar.Jag har alltså redan på denna grund svårt att se att grävskopans ägare är skadeståndsansvarig.Jag har också svårt att se att skadan orsakats genom adekvat kausalitet, även om den frågan i detta fall enligt min bedömning är rätt tätt knuten med frågan om oaktsamhet. Adekvat kausalitet innebär att det måste finnas ett någorlunda förutsebart samband mellan orsakandet av en skada och själva skadan, för att begränsa kretsen av skadeståndsansvariga. Ett typexempel på där adekvat kausalitet inte anses föreligga handlar om en hästförare som transporterar ett ekipage med gods. Hästföraren somnar (vilket uppfyller kravet på oaktsamhet), vilket föranleder att hästen fortsätter rakt fram i en korsning där hästföraren skulle ha lett hästen att svänga vänster. Som en följd av att hästen fortsatt rakt fram kommer de in i ett åskväder, i vilket en blixt slår ner i ekipaget och skadar godset (kravet på skada är således även det uppfyllt). Kravet på orsakande kan sägas vara uppfyllt redan genom att hästföraren åtagit sig uppdraget (annars hade ju någon annan fått uppdraget, och skadan hade undvikits eftersom denna person sannolikt inte somnat), men sambandet mellan orsakandet och skadan anses vara alltför vagt för att skadan ska anses ha orsakats med adekvat kausalitet.Avgörande för om adekvat kausalitet föreligger i din sons fall bedömer jag i hög grad är beroende på om grävskopan placerats: Jag har svårt att se särskilt många fall där en grävskopa parkeras på ett sådant sätt att det anses föreligga adekvat kausalitet mellan parkeringen och att någon ska slå sig på skopan. Har den placerats på det område där små barn kvar förväntas springa fritt (exempelvis på förskolans område eller i omedelbar närhet till förskolan), kan det möjligen anses föreligga ett sådant orsaktssamband i just den särskilda situationen.Sammanfattningsvis har jag svårt att se att grävskopans ägare är skadeståndsskyldig.Grävskopans trafikförsäkringDet allmänna skadeståndsansvaret kompletteras av systemet med trafikskadeersättning, som regleras av trafikskadelagen (TSL). Systemets grundregel är att varje trafikgående fordon (med undantag för det allmännas fordon — 3 § TSL) ska ha en trafikförsäkring som ersätter alla skador som andra drabbas av när fordonet framförs (2 § TSL). Det bakomliggande skälet till att det anses behövas ett komplement till det allmänna skadeståndsansvaret är att trafikskador ofta är såväl omfattande som dyra, och att långt ifrån alla som vistas i trafiken har råd att ersätta dessa skador. Med trafikskadesystemet blir istället försäkringsbolag betalningsskyldiga, vilket ger ett påtagligt starkare skydd för den skadelidande.En grundförutsättning för att trafikskadeersättning ska utgå är att skadan uppstår i följd av trafik (8 § TSL). Trafikförsäkringen täcker således inte skador som uppstår när fordonet är parkerat, annat än under mycket speciella omständigheter (I NJA 2007 s 997 ansågs rekvisitet ""i följd av trafik" uppfyllt när en bilförare omedelbart före planerad avfärd skrapade bilrutorna fria från is och då halkade omkull och skadade sig). I din sons fall kan rekvisitet inte rimligen anses vara uppfyllt, och trafikskadeersättning kan således inte utgå.SammanfattningDet är för mig osannolikt att vare sig kommunen eller grävskopans ägare är skadeståndsansvariga, och förutsättningarna för tradikskadeersättning är inte uppfyllda. Min bedömning är istället att din sons bästa chans att få ersättning för sina skador är inom ramen för skolförsäkringen eller ert privata försäkringsbolag.Vänligen

Hur många procent är räntan om den beräknas enligt 6 § räntelagen?

2019-10-14 i Ränta
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag ska få skadestånd av en person med 1 890 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 oktober 2017Hur många procent är blir det?Vi vill gärna räkna ut själva då mannen som ska betala skadeståndet går ej att lita på. Mvh
Narin Melazade |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Räntan beräknas genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter enligt 6 § räntelagen. Referensräntan fastställs varje halvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken enligt 9 § räntelagen. Från 1 juli 2019 till den 31 december 2019 är referensräntan fastställd till 0,00 procent.Räntan blir 8 procentenheter då referensräntan är 0,00 procent.Kronofogdens hemsida har en väldigt bra funktion där ni enkelt kan räkna ut räntebeloppet. I ert fall fyller ni under "belopp" i 1890 och under "ränta %" 8. Sedan skriver ni in datumen och klickar i "vanlig ränta ska beräknas" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det är viktigt att klicka i att hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar för att funktionen då automatiskt tar hänsyn till den gällande referensräntan för varje period.På så sätt får ni fram att räntebeloppet är 287 kr från exempelvis 7 oktober 2017 till 10 oktober 2019 och det totala beloppet blir då 2177 kr.Hoppas du fick svar på frågan!Vänligen,

Om min hund orsakar skada på hennes egendom eller skadar henne eller någon annan, är jag ansvarig?

2019-10-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |hejom jag och vän kommer överens om att hon ska ha min hund över för att sitta vakt för den hemma hos sig själv under tiden jag är borta. Om min hund orsaker skada på hennes egendom eller skadar henne eller någon annan under den tiden, är jag ansvarig? Har jag även i denna situation strikt ansvar för skador som min hund orsakar när min vän är vakt för den tiden jag inte är hemma. Hon är alltså hundvakt hemma hos själv för min hund. tacksam för svar.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägares ansvar för sin hund regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det råder strikt ansvar för hundägare (läs mer här om strikt ansvar). Det innebär att ägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, även om ägaren inte vållat skadan (19 §). Det betyder att om din hund orsakar skador på din väns egendom eller skadar henne eller någon annan, så blir du skadeståndsansvarig oavsett omständigheterna.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Rätt till ersättning för skada en hund har orsakat

2019-10-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Jag går förbi en inhägnad tomt och skriver ett sms. Plötsligt flyger det upp en hund mot staketet och skäller. Jag blir rädd och tappar min telefon så att den går sönder. Jag ropar efter ägaren men ingen syns till på tomten. (Jag gick inte in på tomten) jag uppfattar det som att ingen har koll på hunden. Hunden rörde aldrig vid mig och lyckades inte komma över staketet. min fråga är. Kan jag kräva reparations kostnader av ägaren. Dvs går detta under strikt ansvar.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkadeståndetRegler om strikt ansvar för hundägare finns i Lag om tillsyn över hundar och katter.En hundägare har strikt ansvar över skador som dennes hund orsakar, oberoende hur skadan uppstod och om du skulle ha bidragit till skadan (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att hundägaren måste ersätta skadan på din telefon.Eftersom det är din telefon som har gått sönder är det en sakskada. Du har då rätt till ersättning för reparationskostnaden och eventuell annan kostnad som du har fått som följd på grund av skadan (5 kap 7 § skadeståndslagen).Hur du ska gå till vägaJag skulle rekommendera dig att i första hand ta kontakt med hundägaren för att prata och förklara med denne om att du har rätt till skadestånd. I andra hand kan du skriva ett skadeståndskrav. Det finns ingen exakt mall hur ett skadeståndskrav ska se ut, men dessa punkter nedan kan du använda dig av:- Ditt namn, personnummer och adress- Vem du riktar skadeståndskravet mot, det vill säga hundägare i ditt fall- Beskriv utförligt vad som hände när skadan uppkom, och hur hunden orsakade skadan- Ta upp vilken skada på telefonen fick till följd av händelsen- Skriv hur mycket du kräver i skadestånd och varför, till exempel kvitto på reparationen av din telefon- Dina kontaktuppgifterOm hundägaren inte vill betala skadeståndet kan du i tredje hand skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att kräva ut skadeståndet genom domstol.Hoppas du fick svar på din fråga!

Strikt skadeståndsansvar för hundägare

2019-10-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Ett jaktlags hund sprang från deras mark , över en bit kommunal mark in på våran tomt och högg och högg våran katt , vi rusade fram och skrämde bort hunden. Vi åkte direkt till veterinären men katten avled på väg dit . Fråga : Får hund ägaren jaga med lös hund nära villa område utan uppsikt av hunden ? Vad gäller ?Jag fick tag på ägaren , han betalade hela veterinärkostnaden
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad hundägare har för skyldigheter när de har sin hund lös samt om man får jaga med hund i villaområden. Tillämplig lagFör att besvara din fråga kommer jag leta vägledning i lagen om tillsyn över hundar och katter, jaktlagen samt skadeståndslagen.Vad säger lagen?En skada som orsakas av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren av hunden. Denna plikt finns oberoende av om hen har orsakat skadan eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att det föreligger ett strikt skadeståndsansvar vilket med andra ord leder till att en hundägare, oberoende av omständigheterna, kommer vara skadeståndsskyldig för den skada som hens hund orsakar.Omfattningen av skadeståndet ska täcka värdet för egendomen eller för dess reparation samt annan kostnad som uppkommit till följd av skadorna (5 kap. 7 § Skadeståndslagen). I detta avseende är er katt att betrakta som en lös sak, eller lös egendom, i juridisk mening. Detta innebär att skadeståndet som hundägaren är skyldig att betala ska uppgå till värdet av katten alternativt nyvärdet för en likvärdig katt. Detta ska alltså utbetalas vid sidan av skadestånd för veterinärskostnaden, som kan räknas till en kostnad som uppstått till följd av skadan. Vad gäller jakten som sådan, ska den alltid utföras på ett sätt som inte orsakar onödigt lidande för vilt och så att människor och egendom inte utsätts för fara (27 § Jaktlagen). Om någon bryter mot denna bestämmelse kan jägaren dömas till böter om denne gjort det med mening eller av grov oaktsamhet. En förutsättning är dock att beteendet inte är straffbelagd enligt brottsbalken (45 § tredje punkten Jaktlagen). Sammanfattning – du har rätt till skadeståndUtifrån det som återgivits ovan om vad lagen säger om dessa situationer bör du ha rätt till skadestånd från hundägaren. Både för kostnaden av en likvärdig katt och för veterinärskostnaden. Då hundägaren redan betalat veterinärskostnaden faller ju rätten till skadestånd på den punkten naturligt bort. I övrigt kan det argumenteras för att jägaren har brutit mot jaktlagens bestämmelser om försiktighet, då hen inte iakttagit den försiktighet som krävs vid jakt nära bebyggelse. Detta kan i sig föranleda att böter ska betalas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadestånd p.g.a. underlåtenhet att lämna meddelande

2019-10-14 i Skadestånd på grund av avtalsbrott
FRÅGA |Jag har varit kund (kontantkort) hos min mobiloperatör (Halebop) i mer än tio år. Detta nummer är även kopplat till mitt Swish. Förra veckan så upptäckte jag, när min kompis swishade mig pengar, att numret var nu kopplat till en annan person.Jag kontaktade Halebop som sa att eftersom jag inte använt mitt kontantkort på 12 månader så sades numret upp. De har sedan återanvänt numret. De pekar på följande punkt i deras villkor (som jag godkänt genom att ladda kontantkortet tidigare):15.1.3 Avtalet upphör med omedelbar verkan utan föregående uppsägning om Kunden inte använt Kontantkortet genom att ringa ett samtal till ordinarie taxa, skicka sms, surfa eller fylla på med värdeunder en sammanhängande period om tolv (12) månader.Däremot så fick jag aldrig någon notis eller meddelande om att de sagt upp eller återanvänt mitt nummer -- detta trots att de har min mejladress samt hemadress. Eftersom nummer i så stor utsträckning är kopplade till betaltjänster (t.ex. Swish) idag så tänker jag att detta är vårdslöst av Halebop och kan falla under följande punkt i deras villkor:8.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Halebop, eller någon för vilken Halebop svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskadorHar jag någon grund för att få skadestånd här om jag inleder en civilprocess?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdslöshet är ett begrepp som inte bara använts i ditt avtal med Halebop, det är också kärnan i den s.k. culpa-regeln (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Man kan nog ganska säkert utgå ifrån att vårdslöhet i ert avtal är avsett att betyda samma sak som vårdslöshet i skadeståndslagen. Frågan uppstår då om det varit vårdslöst av Halebop att inte meddela dig att ditt nummer har upphört. Utöver det uppkommer en rad andra frågor, t.ex. vad som menas med direkt skada, huruvida Halebop ska anses ha orsakat skadan eller inte samt vilka åtgärder du vidtagit för att minska skadans omfattning. Att gå igenom alla dessa frågor enligt konstens alla regler skulle utmynna i en mindre uppsats. Det har jag i och för sig inga problem med, men jag är såpass säker på svaret att jag anser det vara onödigt att företa en sådan utförlig analys av ditt problem. Jag ska fatta mig kort istället: Det finns ingen möjligt att få skadestånd p.g.a. det inträffade. För det första krävs för ersättning som nämnt vårdslöshet från Halebop. Denna vårdslöshet skulle alltså bestå i att Halebop inte meddelat dig att ditt nummer har upphört. Problemet med det påståendet är att det framgår av avtalet att numret upphör om det inte används på 12 månader. Dessutom framgår det också att numret upphör utan föregående uppsägning. Detta betyder att du måste anses vara medveten om att ditt nummer inte längre är ditt om du inte använt det på 12 månader. Halebop får vidare anses ha friskrivit sig från att behöva säga upp numret, dvs. lämna meddelande till dig om att så kommer ske. Din enda rätt till numret grundas på avtalet, och eftersom avtalet upphört kan det inte heller finnas någon skyldighet för Halebop att meddela dig att numret upphört efter att så skett. I och med det nyss skrivna har skadeståndsanspråket redan fallit och det finns därför ingen anledning att gå vidare med de andra frågorna. Jag kan lova att vi vid besvarandet av dem skulle stöta på liknande omöjligheter som i frågan om vårdslöshet. Att vinna ett mål mot Halebop i det här läget kan inte betraktas som något annat än helt uteslutet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, även om det så klart inte var det svar du ville höra.

Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

2019-10-11 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om ett barn (någon under 18 år) begår ett brott uppsåtligen så blir föräldrarna skadeståndsskyldiga ÄVEN om de inte själva varit culpösa. MEN vad gäller om barnet befinner sig i skolan och barnet begår UPPSÅTLIGEN ett brott? (t.ex. barnet slår sin kompis med en sten)Blir det föräldrarna eller skolan som blir ansvariga att betala för skadan?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!CulparegelnUtgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, detta är den så kallade culparegeln enligt 2:1 skadeståndslagen (SkL). Föräldrar är enligt 6:2 2 st. föräldrabalken (FB) skyldiga att se till att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra barnen från att orsaka skada för annan, ansvar kan annars dömas ut enligt tidigare nämnda culparegel. Vårdnadshavares principalansvarSedan 2010 finns det en specialregel i 3:5 SkL om strikt skadeståndsansvar för föräldrar som har vårdnaden om sina barn. Detta kallas för vårdnadshavarens principalansvar. Detta gäller alltså bara vårdnadshavare, det räcker inte att man är förälder. Vårdnadshavarens strikta ansvar omfattar personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott samt skada genom kränkning. I förarbetena anges att syftet med regeln är att fånga upp de vanligaste brotten som unga begår, såsom t.ex. misshandel, stöld och rån.Skadeståndsansvaret för en viss skada åvilar alltså såväl barnet som dess vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare har båda, var för sig, ett skadeståndsansvar för skadan. Ansvaret bör som huvudregel vara solidariskt mellan de skadeståndsskyldiga, vilket innebär att det går att kräva hela beloppet av en förälder. Den inbördes regleringen mellan flera skadeståndsskyldiga får bedömas enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. För det fall inte omständigheterna i det enskilda fallet talar för en viss inbördes ordning, torde fördelningen mellan två föräldrar ske med hälften vardera. En vårdnadshavare, som svarar på grund av principalansvar, har full regressrätt mot barnet som svarar på grund av brott. Barnet kan dock inte kräva vårdnadshavaren regressvis.Skadeståndsskyldigheten för vårdnadshavarna är begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse, för 2019 är det 9 480 kr. Jämkning av skadeståndI 3:6 SkL finns en särskild bestämmelse om jämkning av föräldrars principalansvar. Utgångspunkten är att principalansvaret ska tillämpas oavsett om vårdnadshavaren agerat försumligt i något avseende eller inte. Den särskilda jämkningsregeln ger möjlighet till undantag från denna princip. I förarbetena nämns t.ex. att det kan finnas fall när en vårdnadshavare gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt.Utgångspunkten är alltså att barnet är skadeståndsskyldigt men att vårdnadshavare har ett strikt ansvar för skada orsakat av barnet.Jag hoppas att det var svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att erhålla skadestånd som skadelidande och tredjeman?

2019-10-07 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej,Mitt barn som är 4-år hoppade från en lekredskap (över 1 m höjd) på förskolan och fick en fraktur i överarmen som behövde opereras akut. Han går nu i gips men redan nu har man konstaterat att det finns nervskadan som kan ta upp från 3-4 månader t.o.m. 1 år att återställas och då inte riktigt till 100 % funktion. Vi har vänd oss till försäkringsbolaget som kan ersätta delvis kostnader för resor till sjukhuset och läkemedel samt även schablonersättning vilken gäller om läkningstiden överstiger 30 dagar. Försäkringsbolaget ersätter varken inkomstförlust för de dagar man har varit på sjukhus/mottagning och hemma med barnet eller sjukhusvistelse kortare än tre dagar. Vad har jag för möjligheter att kräva ansvar? Personligen tycker att jag att förskolepersonal är ansvarig eftersom de har låtit barnen hoppa från lekredskapet. Kan jag kräva skadestånd? Vem är skadeståndsansvarig, personal på förskolan eller kommunen?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i skadeståndslagen (skL). Inledningsvis kan sägas att det är i första hand ditt barn som är berättigat skadeståndet och att de förmögenhetsskador du lider till följd av ditt barns personskador utgör s.k tredjemansskador som utbetalas enbart under mycket särskilda omständigheter. Jag tänker redogöra för hur en skadeståndstalan kan se ut och vilka ersättningsmöjligheter du och ditt barn har. Vem bär ansvar? Arbetstagare omfattas av det s.k principalansvaret som innebär att det är arbetsgivaren som ansvarar för personskador som den anställde orsakar till följd av fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § skL). I detta fallet är det nog tämligen självklart att förskolepersonalen agerat inom ramen för sin tjänst. Förskolepersonal har ett tillsynsansvar som innebär att de har rätt och skyldighet i att ingripa om ett barn riskerar att skada andra eller sig självt. Detta ansvar innebär inte att barnen ska vara under konstant bevakning, i praxis har det konstaterats att det är viktigt för barns utveckling att även få leka själva och därmed utveckla sin förmåga att ta större ansvar. Med detta sagt innebär det inte att förskolepersonalen agerat korrekt, men det hela kan betraktas som en olyckshändelse. Vad krävs för att få skadestånd? För att skadestånd ska föreligga krävs att förskolepersonalen brustit i sin tillsynsplikt och att denna passivitet har lett till den personskada som nu uppstått. Det får utredas huruvida det är att anse som ett åsidosättande av tillsynsplikten att låta barnen hoppa från avsatsen, detta får bedömas utifrån hur omständigheterna på platsen såg ut vid skadetillfället. Det måste även föreligga s.k adekvat kausalitet mellan åsidosättandet av nyss nämnda tillsynsplikt och skadan, frågan man kan ställa sig är: Var ett åsidosättande av tillsynsplikten en nödvändig faktor för att skadan skulle ske? Ett annat alternativ är att göra en fri culpabedömning som utreder: 1. Risken för skada 2. Skadans omfattning 3. Möjlighet att förebygga 4. Riskinsikt. Det är tämligen högt ställda beviskrav samt att det är du som har bevisbördan för att styrka samtliga rekvisit. Vad kan du få ersättning för? Det ditt barn och du kan få ersättning för enl. 5 kap. 1 § är: 1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. Inkomstförlust,3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Värt att notera under punkt ett utgår enbart skälig kompensation för de som står skadelidande särskilt nära. Således är det inte säkert att du får full täckning för dina följdskador. Därefter följer en rad jämkningsgrunder i 6 kap. som kan aktualiseras. Skälig ersättning för närstående har i praxis bla konstaterats vara ersättning för sjukhusbesök under den akuta sjukdomstiden. Slutsats Avslutningsvis kan vi konstatera att söka ersättning genom skadestånd är en komplicerad och omfattande process med högt ställda krav på den som vill ha skadestånd. Min bedömning är att det är av intresse att utreda omständigheterna kring ditt fall ytterligare för att bättre kunna konstatera om det kan vara aktuellt med en skadeståndstalan. Om du önskar att få ytterliggare rådgivning eller hjälp med att utforma en skadeståndstalan är du varmt välkommen att kontakta oss via denna länken. MVH