Ersättning till brottsoffer vid bedrägeri.

2021-03-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag blev utsatt för bedrägeri via facebook juni 2020 och förlorade 500000 kr. Pengarna sattes in på olika svenska bankkonton men man har inte lyckats få fram gärningsmännen.Kan jag begära ersättning från brottsoffermyndigheten?Jag har tvingats flytta till ett billigare boende och min situation är kaotisk.Jag har blivit tilldelad ett målsägarbiträde men allting går så långsamt
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga .Tyvärr är möjligheterna till brottsofferersättning för förmögenhetsskador väldigt begränsad, och nästan uteslutet i detta fall. Om du inte har någon försäkring är det svårare. Det enda du kan göra är att vänta på att polisen utreder detta vidare, och förhoppningsvis att åklagaren väcker åtal. Domen ska sedan gå att verkställa via Kronofodemyndigheten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga

Har jag rätt till skadestånd när jag skadats av en tunnelbanespärr?

2021-03-17 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag blev klämd i en tunnelbanespärr. Att jag får ersättning för förstörd egendom är redan tydligjort. Men, man frågar hur mycket jag vill ha i ersättning för själva händelsen?Spärren träffade båda sidor av huvudet, vid tinningarna. Det blev röda märken och värk, men inga bestående skador. Vad är rimligt att begära för summa?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du tar hjälp av oss på Lawline!Eftersom du verkar ha fått information om att du kommer bli ersatt för de s.k. sakskador som du drabbats av (dvs. skador på din egendom) kommer jag i mitt svar att fokusera på vad som gäller för de kroppsliga skadorna du åsamkats. Först behandlar jag de skadeståndsmöjligheter som finns innan jag kort nämner något om försäkring.Vad kan du få ersättning för? Inledningsvis anges i skadeståndslagen (SkL) 2 kap. 1 § anges att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar bl.a. personskada (dvs. någon form av skada på din kropp) ska ersätta skadan. Här framgår inte närmare vem som gett upphov till att du klämts i tunnelbanespärren (t.ex. en spärrvakt), men oavsett gäller att den som har arbetstagare i sin tjänst (t.ex. SL i det här fallet) ska ersätta bl.a. personskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (se SkL 3 kap. 1 §).För skadeståndsskyldighet krävs i allmänhet att någon kan anses ha "vållat" dig skadan dvs. orsakat dig denna på ett oaktsamt sätt genom antingen aktiv handling eller där denne haft en förväntning på sig att handla för att förhindra skada men underlåtit att göra det. Rena olyckshändelser är i princip inte skadeståndsgrundande.I det här fallet kan man visserligen tänka sig att det faktum att spärren slog igen mot ditt huvud bara var en olyckshändelse. Det kan dock hävdas att SL (genom spärrvakten) haft en skyldighet/ett ansvar att hålla spärren öppen till dess att du passerat, och att denne i sitt arbete förväntats sitta och övervaka spärren, men att man trots det låtit bli att göra det. Arbetsgivarens (SL:s) ansvar är strikt enligt SkL 3 kap. 1 §, och det innebär att ansvaret gäller oavsett om skadan uppkommit på grund av olyckshändelse, oaktsamhet eller rentav uppsåt.Det kan alltså till att börja med finnas en möjlighet för dig att kräva skadestånd av SL på grund av personskadan du orsakats, med stöd av SkL.Det finns dock specialregler som ska tillämpas före SkL när produkter (såsom tunnelbanespärrar) är orsaken till skadan, vilket framgår av SkL 1 kap. 1 §. Frågan blir därför härnäst om några sådana är tillämpliga.Produktansvarslagen (PAL) är speciallagstiftning som innebär att det under vissa förutsättningar är bl.a. tillverkare, importörer, försäljare osv. av en produkt som blir skadeståndsskyldig, alltså i det här fallet den som t.ex. tillverkat tunnelbanespärren.PAL 1 § anger att skadestånd betalas bl.a. för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. Med "produkt" avses i PAL bl.a. lösa saker som infogats eller på annat sätt blivit en beståndsdel i annan lös eller fast egendom. Det framgår av PAL 2 §. Tunnelbanespärrar är fastsatta (infogade) i biljetthallar och kan alltså anses vara produkter i lagens mening.För att skadeståndsansvar ska uppstå enligt PAL krävs det alltså dessutom i det här fallet att skadan kan sägas ha orsakats på grund av en säkerhetsbrist. Kravet på "orsak" gäller allmänt när det handlar om skadestånd och brukar kallas för ett krav på adekvat kausalitet. Det kan förenklat sägas betyda att det ska finnas ett rimligt/tänkbart orsakssamband mellan (i det här fallet) säkerhetsbristen och dina kroppsliga skador. Skadan ska alltså ha uppstått till följd av säkerhetsbristen.Kravet på "säkerhetsbrist" betyder att produkten (i det här fallet spärrarna) inte är så säker som rimligen kan förväntas, sett till bl.a. hur produkten är avsedd att användas (PAL 3 §). Här är det dock svårt för mig att veta om spärrarna slagit igen på grund av en säkerbrist såsom ett konstruktionsfel. Om det faktiskt beror på ett fel i spärrarna verkar det i detta fall vara troligt att du kan vända dig till (i första hand) tillverkaren.I annat fall är inte förutsättningarna för skadestånd enligt PAL uppfyllda, och då gäller SkL istället enligt vad jag skrev ovan.Som en parentes i detta fall finns visserligen särskilda skadeståndsregler även i järnvägstrafiklagen (JTL) som reglerar transportörens (i det här fallet SL:s) och den s.k. infrastrukturförvaltarens ansvar för skador som har samband med tunnelbanetrafik. Detta gäller dock skador som har samband med själva tunnelbanedriften dvs. i princip sådant som händer "på banan", och alltså inte sådant som händer utanför det egentliga spårområdet såsom i biljetthallen. (Detta framgår av JTL 1, 4, 17 och 19 § samt EU:s tågpassagerarförordning artikel 11 med hänvisning till bestämmelserna i bilaga 1 i den förordningen. Se även förarbetena till JTL – prop. 2017/18:62 s. 93-94)Hur mycket i ersättning kan det tänkas bli? Utgångspunkten när det gäller själva ersättningsbestämningen brukar sägas vara att den som lidit skada ska försättas i samma ekonomiska läge som om skadan inte hade inträffat. I SkL finns regler om detta som närmare preciserar ersättningen (dessa gäller även om skadeståndsansvaret i detta fall skulle grundas på PAL enligt vad jag skrev ovan, eftersom PAL inte innehåller några avvikande regler om ersättningsbestämning).SkL 5 kap. 1 § anger att skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar bl.a. ersättning för (utifrån vad som är mest relevant för din fråga):- sjukvårdskostnad och andra kostnader för den som lidit skadan- inkomstförlust (dvs. i princip vad som fattas av vad du hade tjänat om du inte hade skadats)- fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (dvs. sveda och värk) och särskilda olägenheter till följd av skadanSjukvårdskostnader etc. och inkomstförlust går ofta att räkna ut ganska precist utifrån t.ex. kvitton och lönesatser/arbetsscheman. Däremot är det ofta svårare att närmare bestämma ersättning för "ideell skada", alltså i det här fallet sveda och värk osv. Finns det inga närmare uppgifter att räkna på när det gäller t.ex. ideell skada kan man stödja sig på en regel som innebär att ersättningen ska uppskattas till skäligt (rimligt) belopp (rättegångsbalken 35 kap. 5 §).Ersättningen för ideell skada tenderar att variera kraftigt från fall till fall. När det gäller bl.a. sveda och värk använder man sig i praktiken i princip dock av hjälptabeller från t.ex. Trafikskadenämnden som gällde vid skadetillfället (se bl.a. rättsfallet NJA 2017 s. 938).Ersättningen för sveda och värk beräknas enligt dessa tabeller utifrån den skadades fysiska och psykiska tillstånd, skadans art, sjuktidens längd och vårdform. Grundbeloppet per månad är 2600kr om du inte behövt sjukhusvård (vilket jag antar att du inte behövt i det här fallet), så utan vidare information förmodar jag att det är detta belopp du kan kräva.Något om alternativa lösningsvägar – Det kan vara så att du har rätt till ersättning enligt en försäkring, om du tecknat en sådan som gäller när du skadas. I så fall kan det eventuellt vara en lättare, mindre tidskrävande och billigare väg att gå för att få ut ersättning för händelsen, jämfört med att kräva skadestånd. Kontrollera alltså gärna även om du har en sådan försäkring och försök ta reda på dina möjligheter att få ersättning den vägen.En kort sammanfattning – Du kan ha rätt till ersättning för personskada enligt skadeståndslagen (eller produktansvarslagen), som ska täcka dina ev. sjukvårdskostnader och inkomstbortfall, samt på ett ideellt plan kompensera för din sveda och värk (i det sistnämnda fallet med cirka 2600kr). Börja med att vända dig till SL. Ett alternativ kan vara att dra nytta av din försäkring om du har en sådan.Om du har fler frågor eller funderingar över detta, om du vill klargöra något, eller om du önskar ytterligare hjälp i ärendet, är du välkommen att maila info@lawline.se så kan vi hjälpa dig vidare.Hoppas du kan dra nytta av svaret jag gett dig, och lycka till i fortsättningen! Med vänlig hälsning,

Min hund har skadat en grannes jacka, har jag rätt att få den skadade jackan då jag betalat ersättning för en ny?

2021-03-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har skadat en grannes jacka. Jag har betalat grannen för att hon ska köpa en ny. Har jag rätt att få den skadade jackan?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Såsom jag tolkar din fråga, så undrar du om du har rätt att den jacka som din hund orsakat en skada på, eftersom du betalat hen ersättning för en ny jacka.Vad jag förstår, har du betalat en ersättning (skadestånd) för jackan som blev skadad, vilket är helt riktigt. Som hundägare har man ett strikt ansvar och ska stå för de skador som hunden orsakar, vilket framgår av lag om tillsyn över hundar och katter (19 §). Att betala ett skadestånd betyder dock inte att det sker en övergång av äganderätten av den skadade saken, utan denna ägs fortfarande av den som lidit skadan. I ditt fall, så har du alltså inte rätt till din grannes skadade jacka, även om du betalat ersättning för en ny.Svaret på din fråga är därmed nej, du har inte rätt till din grannes skadade jacka.Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt, och att du har fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du alltid välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!Vänligen,

Vad händer om min katt skadar en hund?

2021-03-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Min utekatt gjorde ett utfall mot en liten hund när den skällde på katten. det hände ingenting, men vad om katten hade skadat hunden. Min katt är en utekatt, hunden var kopplad.Mvh.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om ansvar för katter anges i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där anges att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur eller övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Att ha en utekatt innefattande att låta katten gå ute fritt är helt normalt och kan inte i sig anses utgöra brist i tillsynen (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).Lagen om tillsyn över hundar och katter anger inget strikt ansvar för kattägare tillskillnad från vad som gäller för hundar som orsakar skador. Däremot kan du enligt skadeståndslagen göra dig ersättningsskyldig för skador som katten orsakar under förutsättning att du har agerat uppsåtligt alternativt vårdslöst (19 § lag om tillsyn över hundar och katter och 2 kap. 1 § skadeståndslagen).SammanfattningOm din katt hade skadat hunden skulle du kunnat bli ersättningsskyldig om du agerade uppsåtligt eller vårdslöst. Under förutsättning att du inte provocerar katten till att orsaka skada, katten inte tidigare uppvisat aggressivt beteende eller orsakat skada, så har jag personligen svårt att se att du i ett sådant fall skulle bli ersättningsskyldig. En fullständig bedömning är dock beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och jag kan därför inte ge dig ett helt säkert svar på din fråga i förhand.Jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varm välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kan jag få skadestånd för sättningar i fastighet till följd av tung trafik

2021-03-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Vi har en stuga från slutet av 1800-talet. Vägen som passerar utanför anlades på 1930-talet och går väldigt nära fastigheten. Det har inte varit några problem med detta tidigare men på senare år har det byggts väldigt mycket i samhället och mängder med tunga lastbilar och arbetsmaskiner har kört förbi vilket har medfört sprickbildningar i väggarna och sättningar i huset. Undrar därför om vi kan hålla kommunen ansvariga för detta eller vad man bör göra för att gå vidare med saken. Mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Orsak till sättningarnaSättningar i hus kan uppstå av flera olika orsaker, som exempelvis sprängningar, våt mark eller som i ditt fall till följd av skakningar från närliggande trafik. Om kommunen är ägare till vägen ska de ha en plan för vägen som innehåller skyddsåtgärder och försiktighetsmått, se 16 a § väglagen. Om den inte efterlevs kan eventuellt skadestånd bli aktuellt med stöd av 32 kap 3 § miljöbalken.Vem bär skadeståndsansvaretEn grundregel är att den som har orsakat en skada ska ersätta den enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. I det här fallet rör det sig om sättningsskador på er stuga, vilket utgör en sakskada. Vid en bedömning om skadeståndsansvar föreligger måste det finnas en ansvarig som har handlat vårdslöst. Det måste också föreligga ett samband mellan ett handlande och den uppkomna skadan. I det här fallet är det en sättningsskada till följd av byggtrafik. Frågan blir då om det är byggherren som är ansvarig till följd av byggtrafik. Eller om vägen belastas av allmänheten som nyttjar vägen. I sådant fall är det kommunen som är ansvarig eftersom de äger vägen. Den ansvarige ska också ha kunnat förutse och förebygga skadan. Av ditt brev framgår det att trafiken har ökat under flera års tid, vilket gör det svårt att peka ut en specifik byggherre som ansvarig. Det talar i stället för att kommunen är ansvarig för den tungt belastade vägen, och ska betala skadestånd enligt 5 kap 7 § skadeståndslagen. Beroende på hur vägen ser ut och vilken belastning den är avsedd att tåla, vilket borde framgå av vägplanen, borde kommunen stärka vägen eller vidta begränsningsåtgärder för att förhindra att närliggande fastigheter drabbas av sättningsskador.SammanfattningOm det går att visa att trafiken är orsak till skadorna och att kommunen är ägare av vägen, finns det möjligheter att kräva skadestånd. Vill du ha hjälp med att göra en mer ingående bedömning av situationen, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan en 15-åring bli skyldig att betala skadestånd?

2021-03-14 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när han spelade fotboll råkat sparka sönder grannes fönster med fotbollen och när det sparkade grannens källarfönster han. Fönstret gick sönder och han hade sina sköldpaddor nere i källaren två veckor efter händelsen dör de på grund av stress. Kan han kräva skadestånd? Vad får grannen isåfall ersättning för?
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en 15 åring kan bli skadeståndsskyldig för en krossad ruta och efterföljande skada på husdjur och vad denna ersättning kan uppgå till. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL).Barns skadeståndsansvarTill att börja med är utgångspunkten i skadeståndsrätten att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap 1 § SkL. Den som vållar skada innan han/hon har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden, enligt 2 kap 4 § SkL. Om barnet har någon ansvarsförsäkring kan denna täcka skadorna, i detta fall gör försäkringsbolaget denna bedömning.Adekvat kausalitetEn grund för skadeståndsansvar är att det ska föreligga adekvat kausalitet, dvs ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Man brukar här tala om att det ska ligga i "farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.Ersättningens omfattningSkadan på fönstret är en sakskada, även djur räknas som saker så skador på djur blir därmed också sakskador. Om fönstret är totalt förstört ersätts det värde fönstret hade precis innan skadehändelsen, oftast är det återskaffningsvärdet med avdrag för ålder och bruk, enligt 5 kap 7 § SkL. Går fönstret att reparera blir skadeståndet reparationskostnader och eventuell värdeminskning efter reparationen ersätts, enligt 5 kap 7 § SkL.Vad innebär detta i din situation?För skadan på sköldpaddorna kommer 15 åringen förmodligen inte behöva betala skadestånd eftersom det inte föreligger adekvat kausalitet mellan att 15 åringen sköt en fotboll på ett fönster och att sköldpaddorna innanför blev stressade av detta, det ligger inte "i farans riktning". När man skjuter en fotboll mot ett fönster kan man förutse att fönstret kan gå sönder men man kan inte förutse att sköldpaddorna inne i huset ska bli stressade av detta och avlida.Beträffande skadan på fönstret föreligger adekvat kausalitet och 15 åringen kan därmed bli skadeståndsskyldig för detta. Skadeståndet kommer uppgå till priset för ett nytt fönster – eventuellt slitage på det tidigare fönstret. Skadeståndet kan även minska på grund av din ålder, utveckling, ekonomiska förhållande etc. Har 15 åringen en ansvarsförsäkring kan ditt försäkringsbolag betala skadeståndet.Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för underårig

2021-03-04 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när han spelade fotboll råkat sparka sönder grannes källarfönster med fotbollen . Fönstret går sönder och han hade sina sköldpaddor nere i källaren? Kan grannen kräva skadestånd av 15 årig vad kan han få ersättning för?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om skadeståndsansvaret Frågor som rör utomkontraktuellt skadestånd regleras i skadeståndslagen. Personen som råkade ha sönder fönstret har av vårdslöshet orsakat en sakskada och då är huvudregeln att personen ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadeståndet ska täcka kostnaderna som uppkommer av att byta ut fönstret och eventuellt andra kostnader som uppstår till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).Skadeståndsansvar för underårigaI det här fallet rör det sig dock om en 15-åring. Barn och ungdomar har ett visst skadeståndsansvar men det är inte lika långtgående som vuxnas. Lagen säger att den som vållat skada innan han har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Det görs alltså en skälighetsbedömning där man tar hänsyn till dessa faktorer och ser hur de spelat in i den individuella situationen. Eftersom en 15-åring ofta inte har samma ekonomiska förutsättningar som en vuxen kan det bli aktuellt att skadeståndet jämkas (6 kap. 2 § skadeståndslagen).Vårdnadshavarna har troligtvis inget skadeståndsansvar i den här situationen Vårdnadshavare har ett strikt skadeståndsansvar för skador som deras barn orsakar genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Det blir dock inte aktuellt här eftersom det var en olyckshändelse. Vårdnadshavare har också en tillsynsplikt (6 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken). Det innebär bland annat att de ska se till att barnet inte skadar någon annans egendom genom att barnet får den tillsyn som krävs med hänsyn till barnet ålder och mognad, annars kan de bli skadeståndsskyldiga. I det här fallet finns det dock inget som tyder på att vårdnadshavarna har brustit i sin tillsyn då personen är 15 år och det därmed inte kan begäras att föräldrarna ska bevaka allt som personen gör.SammanfattningDet är 15-åringen själv som är skadeståndsansvarig men hänsyn måste tas framförallt till dennes ekonomiska förhållanden, därför är det tänkbart att skadeståndet kan jämkas något.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Vad innebär att "tillhandahålla" en produkt enligt produktansvarslagen?

2021-03-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! I 7 § produktansvarslagen står det att var och en som har tillhandahållit produkten kan bli skadeståndsskyldig. Vad innebär att "tillhandahålla" en produkt? Räknas säljaren som en som tillhandahåller produkten?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!7 § Produktansvarslagen reglerar vem som är skadeståndsskyldig då det inte framgår vem som har tillverkat, frambringat eller insamlat produkten, vem som har importerat produkten till EG eller importerat/satt produkten i omlopp från en EFTA-stat till EG eller vem som marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn, varumärke eller annat särskiljande kännetecken (se 6 § Produktansvarslagen). När någon av ovannämnda uppgifter inte framgår är det var och en som har "tillhandahållit" produkten som blir skadeståndsskyldig. Begreppet omfattar alla situationer då någon med den ansvariges tillstånd tagit befattning med produkten för att konsumera eller använda den. Även någon som hyr ut eller lånar en produkt tillhandahåller den. Det räcker med andra ord att en säljare låter en blivande köpare ta befattning med produkten med konsumtionssyfte för att det ska bli frågan om ett tillhandahållande. En säljare kan således bli skadeståndsskyldig för skador orsakade av en produkts säkerhetsbrist om inte denne kan visa någon annan som kan bli ansvarig i ett tidigare led. Viktigt att tänka på att detta stycke med rekvisitet "tillhandahållandet" avser endast produkter "i landet". Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,