Principalansvaret

2021-09-10 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. (Vilken fantastisk hemsidan ni har)Kan jag som anställd bli ersättningsskyldig till min arbetsgivare om jag har av okunskap angivit en produkt till en kund med fel specifikationer för ändamålet. Exempel. Om jag sålt ett fönster som ska klara vissa krav men det visade sig vara fel fönsters och nu vill kunden ha rätt fönster. Kan då arbetsgivaren kräva mig på pengar som anställd om jag gjort fel?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du angivit en felaktig produkt till en kund varpå du nu undrar om du kan bli ersättningsskyldig gentemot arbetsgivaren för det inträffade misstaget. Arbetsgivarens principalansvarEn arbetsgivare har ett principalansvar över sina anställda. Detta innebär att det huvudsakligen är arbetsgivaren som ska ersätta skador som åsamkats av arbetstagare i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen). En arbetstagare kan dock bli ansvarig för skador som denne orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning och den skadelidandens intressen (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Detta innebär med andra ord att arbetstagaren enbart svarar för de skador som hen orsakat i tjänsten om synnerliga skäl föreligger. Kravet på synnerliga skäl är ett väldigt högt ställt krav som inte torde vara uppfyllt i ditt fall, då jag tolkar det som att det tillhör dina arbetsuppgifter att ange produkter till kunder för specifika ändamål, varpå det i detta fall angivits fel specifikationer.Vad krävs för att principalansvaret ska tillämpas?I (3 kap. 1 § skadeståndslagen) anges vissa krav som måste vara uppfyllda för att principalansvaret ska kunna göras gällande. Dels så ska det handla om en skada som orsakats "i tjänsten". Det är inte helt enkelt att ge ett tydligt svar på vad som är i tjänst, men en huvudsaklig utgångspunkt är att handlingar vidtagna under arbetstid och som tillhör arbetsuppgifter i princip alltid ska anses vara i tjänsten. Det krävs även att det finns en arbetstagare, vilket du är i detta fall. Slutligen krävs att arbetstagaren agerat vårdslöst i sitt handlande, vilket kan konstateras att du gjort då misstaget hade kunnat undvikas om det möjligen gjordes en noggrannare kontroll beträffande vad den aktuella kunden behövde för fönster.Principalansvaret kan avtalas bortSkadeståndslagen utgör dispositiv rätt, vilket innebär att det är fritt mellan parterna att komma överens om annat än det som stadgas i lagen. Om parterna inte avtalat eller kommit överens om annat, så är det de som anges i lagtexten som kommer att vara gällande. Principalansvaret kan avtalas bort. Det framgår inte i frågan huruvida detta är något som diskuterats eller avtalats om mellan dig och din arbetsgivare tidigare. Det framgår således alltså inte om det finns ett skriftligt eller muntligt avtal om att ex arbetstagaren ska "ta fullt ansvar" över skador åsamkade i tjänst. Sammanfattning och min bedömning i din frågaMed beaktande av din bakgrundsinformation, är min bedömning, att principalansvaret torde kunnas göra gällande i detta fall, vilket innebär att det är arbetsgivaren som skall ansvara för dessa skador som kunden åsamkats i detta fall. Min bedömning är alltså att det är din arbetsgivare som kommer svara för att du råkat att ange fel produkt till en kund. Det är dock viktigt att komma ihåg att principalansvaret kan avtalas bort, vilket det saknas information beträffande i frågan. Utgångspunkten är dock att detta är något som arbetsgivaren kommer att svara för. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund

2021-09-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |jag blev biten av Långfinger av hund att jag rätt till ersättning
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du blev biten i långfingret av en hund, alternativt att en bit av ditt långfinger bets av, och att du nu undrar om du kan får ersättning för det. Det är svårt att utifrån de uppgifter du gett ge ett klart ja eller nej-svar på om du har rätt till skadestånd eller ej, och isåfall hur mycket. Det eftersom rätten till skadestånd beror på vilka konsekvenser skadan fick. Jag kommer nedan att gå igenom vad som generellt gäller vid hundbett, och vad du kan ha rätt till för ersättning. Du får därefter själv bedöma hur svår din skada är och vad den fått för följder, och om vill försöka att kräva ersättning eller inte.Vilken lag blir relevant i ditt fall?Bestämmelser om din fråga finner vi dels i Lagen om tillsyn över hundar och katter, dels i Skadeståndslagen.När kan hundägare bli skadeståndsskyliga?För skador som orsakats av hundar råder "strikt ansvar", med andra ord blir ägaren ansvarig för den skada som hunden orsakat oavsett om skadan har skett på grund av vårdslöshet eller av uppsåt (19§ Lag om tillsyn över hundar och katter).Vad omfattar skadeståndet?Skadestånd till dig som fått en fysisk skada av en hund omfattar ersättning för kostnader för vård. Du kan också ha rätt andra kostnader, om du exempelvis fick dina kläder förstörda eller förlorade inkomst till följd av bettet. Du kan också ha rätt till ersättning för ideell skada, d.v.s. ersättning för eventuell sveda och värk, men och/eller ärr (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Råd till digOm du haft inkomstförluster, sjukvårdskostnader och/eller fysiskt och psykiskt lidande av övergående art eller som innebär bestående men, råder jag dig att göra en polisanmälan där du skriver att du vill begära skadestånd av hundägaren. Om du bedömer att hunden är farlig/aggressiv kan du också göra en anmälan till Länsstyrelsen. Det krävs dock oftast att flera anmälningar har gjorts avseende samma hund, alternativt att den har skadat någon allvarligt, för att de ska kunna agera, men det är ändå värt att nämna. De skulle då kunna omhänderta hunden (11 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).Jag hoppas att du fått svar på din frågor. Om det fortfarande finns någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste vi betala skadestånd för en skada vår hund orsakat om skadelidande medverkat till skadan?

2021-09-07 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, tänkte kolla om ni kan hjälpa med en fråga angående en hund? Det är så att vi har en hund som vi tog med på camping på midsommar. Vi åkte 2 st husvagnar, den ena med min syster och hennes sambo och i den andra var det jag och min sambo. Sen kom min andra syster med man men även hennes svärmor som vi inte hade bjudit men förvarnat om att man inte går fram till våran hund om man inte känner honom. Kvällen gick och resterande personer som inte känner honom inte gick fram förutom hon, som på kvällen gick rakt emot honom vid hans matskålar och han försvarade sin mat på vår campingtomt. Han var kopplad och stod längs vår husvagn. Jag, som ägare, hade redan från start sagt att man inte ska gå fram till hunden. Nu(10 veckor senare) väljer hon att anmäla oss och kräva skadestånd även fast hon blivit varnad! Hon sa också till fler personer i sällskapet att hon inte skulle göra någon anmälan och att hon accepterade att olyckor tyvärr händer. Hon erkände också att det var inte hundens fel, utan hennes fel då hon gick fram trots förvarning. Frågan nu är om vi ska gå vidare till rätten med detta eller bara betala och se glada ut?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i lagen om tillsyn över hundar och katter (LHK) samt skadeståndslagen (SkL).Skadeståndslagens utgångspunktSom huvudregel gäller att den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet orsakar en skada ska ersätta denna (2:1 SkL).En förutsättning för att hålla någon skadeståndsskyldig är alltså att den personen har handlat på något sätt som gör att skadan uppstått; antingen med avsikt eller genom vårdslöshet.Hundägares ansvarNär det kommer till ansvar över hundar gäller dock ett så kallat rent strikt ansvar. Det innebär att om din hund orsakar en skada är du som hundägare skyldig att ersätta denna, oavsett om du varit vållande till skadan eller inte (19 § LHK).Det är alltså ett strängare ansvar än vad som följer av skadeståndslagens regler och denna ansvarsform gäller före skadeståndslagens regler. Det är det strikta ansvaret du omfattas av. Det innebär alltså att du som utgångspunkt i egenskap av hundägare är skyldig att ersätta de skador din hund orsakat.Nedsättning av skadeståndLagen om tillsyn över hundar och katter innehåller inga bestämmelser om nedsättning av skadestånd på grund av att skadelidande varit medvållande. Det gör dock skadeståndslagen och vi ska därmed falla tillbaka i den lagen för nästa steg i bedömningen.Din systers svärmor har varit medveten om att hunden kan orsaka skada om hon går fram till den. Hon har dock trots din varning och tillsägelse att inte göra det gjort det. Hon har alltså tagit en medveten risk för att skada skulle uppstå.Om hon har drabbats av en personskada blir det dock svårt att få skadeståndet jämkat. Nedsättning av skadestånd vid personskador sker endast om skadelidande varit uppsåtlig eller grovt vårdslös i förhållande till den skada som uppstått (6 kap 1 § SkL). Att hon har gått fram och klappat hunden trots att du varnat henne kommer sannolikt inte bedömas som grovt vårdslöst, snarare vårdslöst. Vid personskador sker ingen nedsättning om skadelidande endast medverkat på ett vårdslöst sätt.Vid sakskador kan dock nedsättning av skadestånd bli aktuellt redan om skadelidande varit vårdslös. Om hon endast har drabbats av sakskador och inte någon personskada kan alltså nedsättning av skadeståndet bli aktuellt (6 kap 1 § andra stycket SkL).SammantagetTyvärr kommer alltså skadestånd troligtvis utgå i sin helhet på grund av det strikta ansvaret. Har hon drabbats av en personskada kommer nog inte jämkning av skadeståndet att ske. Jag skulle dock råda dig att kika i din hemförsäkring. Där finns ofta en ansvarsförsäkring som tar över din skadeståndsskyldighet och betalar försäkringsersättning till skadelidande istället.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar

2021-08-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag hyr en stuga av ett par på deras tomt. Vi båda har varsin hund, dom - stor hane på några år, okasterad. Jag- liten hane 1 år, okastrerad.Tidigare möten bland djuren har gått bra och har avlett situation innan territorie tjafs börjat. I söndags var jag ute med min på tomten, från ingenstans så såg jag i periferin hur deras hane kom fram. De nosade och sen tog deras hane ställning att försöka dominera och sätta på min hane. Resultat blev att min lilla hane hamnar under och får ett "bett" i huvudet, en stor skada från hörntand mitt på skallen som ledde till veterinärbesök. Första vet besök - tvätt och koll och de sa att de bör läka fint av sig självt. 3 dagar senare- vet besök som slutar i operation, dräneringsslang i huvudet för sårvätska och medicinering. Jag undrar - är Ägaren av den andra hunden skyldig hela vet summa + medicin iom brist på uppsikt, eller är de mer än jämka då jag var ute med min men vi delar praktiskt taget tomt då jag hyr av dom och de har ju all rätt att släppa ut sin hund på sin tomt. Hur går jag tillväga?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har ett strikt ansvar för sin hund, med detta menas att hundägaren som utgångspunkt alltid har en skyldighet att ersätta den skada som hunden orsakat (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). En skada kan jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan (6 kap. 1 § skadeståndslagen).Är det så att du vill kräva den andra hundägaren på ett skadestånd och väcker en skadeståndstalan är det möjligt att skadeståndet skulle jämkas av rätten eftersom du hade din hund lös på tomten samtidigt som du var medveten om att även grannen hade sin hund lös där och att hundarna inte alltid kom överens. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

2021-09-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min snart sexåriga son har haft sönder en stol i skolan. Läraren sa att kommunen kanske skickar en räkning. Min son har en resursperson och står i kö för ADHD utredning. Tycker ju inte jag ska betala för något jag inte har kunnat vara där för att stoppa eller påverka. Om det skulle vara så att man juridiskt tvingas betala, så har jag förstått att det hamnar på vårdnadshavarna. Jag och hans pappa är skilda, jag är boendeförälder och han umgängesförälder. Hamnar halva räkningen hos mig och andra halvan hos honom? Vi är ju båda vårdnadshavare.
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du som vårdnadshavare kommer behöva betala för skadan. Vidare uppfattar jag det också som du vill veta hur en sådan betalning ska fördelas mellan dig och ditt barns andra vårdnadshavare. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL) och Föräldrabalken (FB).Var och en ska ansvara för de skador de orsakatUtgångspunkten inom svensk skadeståndsrätt är att var och en ansvarar för de sak- och personskador man själv orsakar, 2:1 SkL. I detta fall rör det sig om en skada på en stol. Skadan på stolen är en sakskada och denna skada ska alltså ersättas av ditt barn då det är hen som orsakat skadan. När man bestämmer skadeståndets storlek för någon som är under arton år ska hänsyn dock tas till barnets ålder, mognad och skadans beskaffenhet, 2:4 SkL. Eftersom ditt barn är vid så pass ung ålder och det rör sig om en skada på en stol är det därför troligt att detta skadestånd kommer sättas lågt. Vårdnadshavare har en tillsynsplikt och ska därmed hindra sina barn från att orsaka skadaVårdnadshavare har det yttersta tillsynsansvaret för sina barn, 6:2 2 st FB. Detta tillsynsansvar innebär ett ansvar för vårdnadshavare att se till att sina barn står under uppsikt eller på annat sätt hindras från att orsaka skada. I det fall tillsynsplikten inte efterföljs och skada uppstår till följd av detta kan vårdnadshavare bli skadeståndsskyldig enligt huvudregeln i 2:1 SkL. När förälder lämnar sina barn på skolan övergår dock detta tillsynsansvar på skolan. Detta medför att det istället är skolans ansvar att se till att barnen står under uppsikt eller på annat sätt hindras från att orsaka skada. Då jag inte vet precis vad som hänt när skadan uppstod eller hur det gick till är det svårt för mig att uttala mig om tillsynsansvaret övergått vid skadetillfället eller inte i just ditt fall. Vårdnadshavare har ett strikt ansvar att ersätta skada som orsakas av deras barn genom brott Frågan huruvida tillsynsansvaret övergått vid skadetillfället är dock, enligt min bedömning, inte av någon större betydelse i just ditt fall. Vårdnadshavare har nämligen ett strikt ansvar för sakskador som deras barn orsakar genom brott, 3:5 SkL. Då det rör sig om en sakskada och skadegörelsen på stolen skulle kunna utgöra en brottslig handling gör jag bedömningen att det strikta ansvaret enligt 3:5 SkL kommer bli aktuellt i ditt fall. Då det strikta ansvaret enligt 3:5 SkL är just strikt innebär detta att det inte spelar någon roll om vårdnadshavaren brustit i sin tillsynsplikt eller inte. Inter heller spelar det någon roll om tillsynsplikten övergått till skolan eller inte. Det strikta ansvaret innebär alltså att ni som vårdnadshavare ansvarar för skadan, oavsett brist i eller övergång av tillsynsplikten. Vårdnadshavares strikta ansvar utesluter inte att även barnet blir skadeståndsskyldigtAtt du som vårdnadshavare har ett strikt ansvar att betala skadan utesluter inte att även ditt barn kommer blir skadeståndsskyldig enligt 2:1 och 2:4 SkL, som jag nämnde ovan. När flera ska ersätta samma skada så svarar de solidariskt för skadeståndetDå du beskriver att både du och barnets andra förälder är vårdnadshavare kommer ni båda svara solidariskt för skadeståndet, 6:4 SkL Med detta menas att skolan själv får bestämma om de vill rikta skadeståndsanspråk (dvs skicka fakturan) till enbart en av er eller om skolan hellre vill dela skadeståndet på två och rikta skadeståndsanspråk (skicka faktura) till er båda två. I det fall skolan enbart skickar fakturan med hela skadeståndsanspråket till en av er, har den som tvingas betala skolan det fulla beloppet rätt till regressrätt. Regressrätten är garanterad och innebär en rätt att få kräva den andra på den den av skadeståndet som du betalt. Sker inte detta frivilligt kan den som betalat hela skadeståndet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Sammanfattningsvis Eftersom det verkar vara en sakskada som uppkommit genom brottet skadegörelse kommer du som vårdnadshavare tillsammans med barnets andra vårdnadshavare att bli skadeståndsansvariga för skadan, 3:5 SkL ihop med 6:4 SkL. För detta skadestånd svarar ni solidariskt. Med hänsyn till lydelsen av 2:1 SkL kan även ditt barn komma att bli skadeståndsskyldig för skadan. Till följd utav att ditt barns låga ålder och att skadan rör en stol kommer detta skadeståndsbelopp förmodligen sättas lågt, 2:4 SkL. Mitt råd för hur du bör gå vidare är att i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se om du har någon ansvarsförsäkring som skulle kunna täcka eventuella skadestånd. Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågorMvh,

Kan jag få ersättning för ett ärr efter en operation trots att jag inte är försäkrad?

2021-09-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har fått ärr på mon fotled efter en operation så jag tänkte höra med er om man kan få ersättning för de fast jag inte är försäkrad?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Har jag rätt till ersättning för ärret?Eftersom du nämner att du inte är försäkrad kommer jag inte att utreda möjligheten att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Om du har drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård finns det dock en möjlighet att man kan få rätt till ekonomisk ersättning från den s.k patientförsäkringen. Regler kring en patients rätt till ekonomisk ersättning i samband med hälso- och sjukvården går att finna i patientskadelagen (PSL). För att du som patient ska ha rätt till patientskadeersättning krävs att en skada har uppkommit i samband med sjukvård i Sverige. Det krävs även att skadan har uppkommit som en följd av någon av grunderna som räknas upp i 6 § PSL. En av dessa grunder är att skadan uppkommit till följd av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd och att skadan inte, rent objektivt, har kunnat undvikas genom ett annat förfaringssätt (6 § punkt 1 PSL). Alltså kan du ha rätt till ersättning om du har genomgått en operation och därefter lidit skada på grund av detta förutsatt att skadan inte uppkommit om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett sätt som varit mindre riskfyllt. Om det endast hade varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen behandlingsskada som ger rätt till ersättning. Därutöver lämnas inte patientskadeersättning om skadan uppkommit till följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada, som utan behandling skulle ha varit direkt livshotande eller lett till svår invaliditet (7 § punkt 1 PSL). Här avses exempelvis situationer då vårdbehovet varit så akut att behandling varit tvunget att vidtas utan att vårdgivaren haft möjlighet att vidta normala förberedelser. Vad kan jag göra?Om den operationen du genomgått, enligt en efterhandsbedömning, medicinskt anses motivera att ett ärr som uppkommer är en oundviklig följd är det därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Det räcker inte att en behandling inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation för att ha rätt till ersättning utan det krävs att skadan ska ha kunnat undvikas. Om du har rätt till patientskadeersättning betalas detta ut ur vårdgivarens obligatoriska patientförsäkring (12-13 § PSL). Du vänder dig alltså till vårdgivarens försäkringsgivare för att göra en skadeanmälan. För att ha rätt till ersättning ska en anmälan ha gjorts inom tio år från den tidpunkt då skadan inträffade (23 § PSL). Ersättningens storlek beräknas enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler (8 § PSL). SlutsatsSammanfattningsvis har du alltså möjlighet att få ersättning för ditt ärr till följd av operation förutsatt att ovanstående kriterier är uppfyllda och att du gör en skadeanmälan inom tio år. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Skadestånd efter att ha snavat på trädgårdsmöbler?

2021-09-05 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Snavade på ett stolsben i trädgården. Fick revbensfrakturer. Grymma smärtor. Sjukskriven minst tre veckor. Bord och stolar placerade mitt på gräsmattan där man går igenom om man varit hos grannen.Bara en grind mellan gårdarna. Mkt mörkt på gården och de syntes inte. Bor i bostadsrätt med gemensam trädgård. En av de boende som placerat sitt bord och stolar där.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar det undrar du ifall du har rätt till skadestånd eller liknande från din granne eller föreningen. För att man ska ha rätt till skadestånd för kroppsskador krävs att någon orsakat skadan genom vårdslöshet (SkL 2:1). En skada har onekligen skett och det finns ett orsakssamband mellan denna och att din granne ställde trädgårdsmöbler i trädgården. Dock är det tveksamt att din granne agerat vårdslöst. Så länge det inte finns några regler i din förenings stadgar om att man inte får ställa möbler där eller att man måste ta in dem under natten ser jag inte hur man kan se det som vårdslöst. Föreningen kan knappast heller anses ha agerat vårdslöst genom att låta din granne ha sina möbler där. Jag tror därför inte att du skulle få rätt till skadestånd. Jag kan självklart ha fel eftersom detta är en subjektiv bedömning och jag utgår endast från den lilla information jag har. Jag hoppas detta besvarar din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?

2021-08-30 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej!Bil länsförsäkring vägrar betala ersättning. Min bil var repad på parkeringen på min arbetsplats i natt.Det gjordes anmälan till polisen och skadegörelse var registrerad.Sen vände jag mig till Bil Länsförsäkring. Av dem fick jag svaret att de bedömer det som vagnskada. Vagn är oskadat, det lacket som blev repad. De förklarad att de tror inte att skadan var gjord medveten! Vad man kan göra för att ha det rätt?Länge jag vill inte bli deras kund, hur kan jag säga upp mig tidigare än kontrar ska avslutas?
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du kan göra för att försöka hävda din rätt är att be försäkringsbolaget att ompröva ditt ärende och om det inte hjälper kan du göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden. För att säga upp din försäkring bör du vända dig till ditt försäkringsbolag. Vänliga hälsningar,