Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?

2021-09-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Jag genomförde en näsplastik för några månader sedan som är helt misslyckad. Jag ville genomföra operationen av kosmetiska skäl men på konsultationen så hävande kirurgen att min nässkiljevägg var sne och att jag skulle andas mycket bättre om jag korrigerade den (har aldrig upplevt aningsproblem) och såklart gick jag på det. Nu efter operationen är min näsa och mina näsborrar helt sneda och jag andas sämre genom ena näsborren. Har förstått att det är svårt att få ersättning för plastikoperationen men eftersom jag inte bara är missnöjd över själva resultatet utan att kirurgen har utförd en korrigering av nässkiljeväggen som inte ens var nödvändigt och som har försämrat min andningsförmåga undrar jag om det är ett skäl som kan ge ersättning och hur jag ska gå tillväga för att få detta? Kirurgen har inte velat tala om vad han har för försäkringsbolag.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig fråga som att du undrar hur man kan gå tillväga för att kräva ersättning efter en misslyckad plastikoperation. Först och främst vill jag nämna att om du är missnöjd med resultatet efter en plastikoperation så ska du alltid börja med att klaga till den klinik som har utfört ingreppet, vilket jag utgår ifrån att du har gjort. Jag kommer att utgå från att det är en privat klinik som har utfört ingreppet på dig och därför börja med att besvara frågan utifrån den förutsättningen. Längre ned kommer jag dock att nämna vad som kan gälla om det istället är en offentligt finansierad klinik. Detta gäller om du har blivit skadad på grund av en plastikoperationOm du har blivit skadad efter en plastikoperation kan det vara så att du har rätt till ersättning enligt patientskadelagen. För att denna ska vara gällande måste två förutsättningar vara uppfyllda:- Det ska dels ha uppkommit en personskada (personskada definieras som psykiskt eller kroppsligt sjukdomstillstånd som orsakats av en skadehändelse),- Det ska vara fråga om en behandlingsskada som hade kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt (6 § patientskadelagen).För att en skada ska kunna ersättas enligt patientskadelagen krävs vidare att det finns ett orsakssamband mellan skadan och operationen i fråga och detta orsakssamband måste dessutom vara övervägande sannolikt, vilket det är du som patient som måste bevisa. I ditt fall verkar det som att plastikoperationen ifråga har lett till att du andas sämre och att den därmed har försämrat din andningsförmåga. Detta är därför någonting som skulle kunna anses vara en skada enligt patientskadelagen. Så som du beskriver operationen verkar det dessutom som att kirurgen tog en risk när hen korrigerade din nässkiljevägg, eftersom att denna korrigering uppenbarligen försämrade din andning istället för att förbättra den. Det kan därför vara så att denna skada hade kunnat undvikas genom annat utförande av förfarandet eller genom val av ett mindre riskfyllt förfarande.Detta gäller om det är en privat klinikDet är i första hand klinikens försäkringsbolag som du ska vända dig till (13 § patientskadelagen). Om kliniken inte är försäkrad eller om det inte är möjligt att ta reda på vilket försäkringsbolag de har, kan patientförsäkringsföreningen hjälpa dig att få ersättning för din skada (14 § patientskadelagen). Skadeanmälan ska då fyllas i och skickas till PFF. Se www.pff.se/patient för mer info om hur du går tillväga. Det är även värt att nämna att om du skulle vara missnöjd med utfallet hos försäkringsbolaget, kan du alltid vända dig till patientskadenämnden som kan yttra sig i fallet vilket blir som en rekommendation för försäkringsgivaren (17 § andra stycket patientskadelagen). Om det istället skulle vara fråga om en offentligt finansierad klinikRegionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Skadeärenden gällande offentligt finansierade kliniker hanteras av Löf som utreder skador, fattar beslut och lämnar ersättning. Patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. En skada måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. För att anmäla en patientskada går du in på www.lof.se där du sedan kan följa ärendet digitalt. Det går även bra att ladda ner en blankett på från hemsidan eller få den hemskickad. I din anmälan är det viktigt att du är tydlig med vilken personskada du tycker att vården har orsakat. SammanfattningSammanfattningsvis kan procedurerna för att begära skadestånd skilja sig åt beroende på om kliniken är försäkrad eller inte. Min rekommendation till dig är att i första hand ta reda på om kliniken har tecknat en patientförsäkring. Om det finns en patientförsäkring som har tecknats hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ska anmälan göras hos dem. Om kliniken inte har tecknat en patientförsäkring eller om det inte går att ta reda på vad de har för försäkringsbolag kan patientförsäkringsföreningen betala ut eventuell ersättning enligt patientskadelagen. Då ska skadeanmälan skickas till dem. För att en skada ska kunna ersättas enligt patientskadelagen måste det vara fråga om en personskada som dessutom är en behandlingsskada som hade kunnat undvikas om kirurgen utförde operationen på ett annat sätt eller hade valt ett annat mindre riskfyllt förfarande. I ditt fall finns det en del som talar för att kraven för att få ersättning enligt patientskadelagen kan vara uppfyllda. Jag har dock inte tillräckligt med information för att ge dig ett exakt svar. Min rekommendation till dig är därför att du kollar på de olika alternativen jag beskrivit för att kräva ersättning samt att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

2021-09-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejJag blev misshandlat på jobbet framför folk killen som misshandlade mig fick sparken.Slagen gjorde ont och blev väldigt kränkt levt i sorg och nedstämt.Jag är anställd med kollektivavtal i såna situation vart kan jag söka ärsetning eller skadeständ ifall ?Mvh/tack
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag inleda att beklaga det som inträffat, hoppas att du efter omständigheterna mår bättre. Jag tolkar din fråga som att du blev utsatt för en misshandel på arbetet och att du nu undrar var du kan söka skadeståndsersättning för det inträffade. Rätt till ersättning genom skadeståndEn person som blir utsatt för ett brott, det kan vara allt från ex. stöld, misshandel, bedrägeri, kallas för målsägande. Skadestånd kan ges till målsägande för potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda av misshandeln, kostnader du haft för vård m.m, vilket framgår av (5 kap. 1 § skadeståndslagen).I första hand är det gärningspersonen, dvs. den person som misshandlade dig på arbetet, som är skyldig att betala skadestånd till dig. Om gärningspersonen är under 18 år, kan du istället begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare enligt rättslig mening (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Beslutet beträffande att få skadestånd eller inte avgörs vid en ev. domstolsprocess, dvs. vid en rättegång. Vill du begära skadestånd, så är detta något du bör ta upp i samband med upprättandet av polisanmälan. Åklagaren kan även i vissa fall hjälpa till med att kräva skadeståndsersättning vid rättegången enligt (3 kap. 11 skadeståndslagen). Det slutliga beslutet kring om du har rätt till skadestånd eller inte kommer att avgöras av domstolen, som ovan nämnt. Rätt till ersättning från BrottsoffermyndighetenOm det visar sig att du inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag, så finns det i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. I första hand är det person- och sakskador som ersätts här, ex. kostnad för läkarbesök för en bruten tand och ersättning för sönderslagna kläder. Om man går in på brottsoffermyndighetens hemsida, så framgår det att ersättningen är olika beroende på vilket typ av brott man blivit utsatt för och vilken grad av brottet det handlar om. I texten anger du att du blivit utsatt för misshandel, vilket jag förutsätter är misshandel av normalgraden. Enligt brottsoffermyndighetens hemsida så kan du potentiellt ha rätt till viss ersättning för sveda och värk, i ditt fall torde nivån ligga på mellan 5.000 - 10.000 kr. Rätt till ersättning från försäkringsbolagOm det visar sig att gärningspersonen inte kan betala så finns det möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det som är viktigt här är att du så fort som möjligt efter brottets inträffade, dvs. från när du blev misshandlad, anmäler händelsen och skadorna till försäkringsbolaget. Om du ingår i en hemförsäkring som dina föräldrar kanske har tecknat, så kan det finnas en möjlighet att få ersättning där. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador. Sammanfattande rådHuvudsakliga sättet att få skadestånd är genom gärningspersonen, förklara gärna i samband med ett ev. upprättande av polisanmälan att du yrkar skadestånd för det inträffade. Är det så att ev. polisanmälan redan gjorts, och att det lett till åtal, dvs. att en rättegång kommer ta plats, kontakta gärna åklagaren för att se om det finns yrkanden för skadeståndsersättning. Slutligen skulle jag även rekommendera dig att kontakta ditt försäkringsbolag och gå in på brottsoffermyndighetens hemsida, som finns länkad där uppe, för att se om det går att få ersättning via det hållet. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Hur får man ersättning för parkeringsskada på en bil?

2021-08-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag har fått en parkeringsskada på min bil. Ett äldre par var inte uppmärksamma på att parkeringen lutade och deras kundvagn åkte in i min bil. Om jag förstått det rätt så täcker inte bilförsäkring den typ av skada. Hur ska jag få ersättning för detta?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det handlar om ersättning för skador är det som du säger att det i första hand blir ett försäkringsärende. Funkar inte det att försäkringbolagen går in och tar hand om det gäller i sista hand skadeståndslagen (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL så ska den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakat person- eller sakskada (vilket du uppenbarligen råkat ut för) ska ersätta skadan. Förutsättningar för skadeståndsansvarSå det finns alltså en ersättningsgrundande skada på din bil som paret av oaktsamhet råkat orsaka. Sedan är frågan om vad oaktsamhet innebär ibland lite halvsvår. Det första man funderar över är huruvida de som orsakat skadan överträtt någon regel eller norm som gjort att skadan uppkommit, det är väl tveksamt i ditt fall. Några av frågorna man i nästa skede i stället ställer sig är: Hur stor var risken för att en skada skulle uppkomma?Hur stor var sannolikheten för skadans storlek?Hur goda var möjligheterna att förebygga?Hade den handlande möjlighet att förutse/inse risken?¨Det hela kokar väl ihop till; borde paret ha förstått att det fanns en reell risk för att kundvagnen skulle åka iväg och orsaka en skada? Om svaret är ja så har de agerat oaktsamt genom att inte hålla i kundvagnen eller tillse att den inte rullade iväg och blir därför skyldiga att ersätta skadan. Hur får man ersättning? Skadestånd är ett civilrättsligt anspråk. Det innebär alltså att kravet ska ställas till paret som orsakade skadan. Förhoppningsvis kan ni göra upp i godo. Annars blir det ett tvistemål i domstol för att få en exekutionstitel, alltså en dom på att det juridiska förhållandet existerar och som säger att du har rätt att få ersättning. I det läget vänder man sig till tingsrätten. Det finns blanketter att fylla i här --> Ansök om stämning - Sveriges Domstolar Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med bilen!

Stämningsansökan - skadestånd

2021-07-20 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag satt och käkade middag med min syster på en restaurang i Göteborg, då det helt plötsligt kommer en kruka fallande från 6e våningen och träffar mitt vänstra nyckelben/Axel, den snuddade mitt huvud och krossades mot axeln. Hur ska jag gå vidare om jag vill stämma den som bor där och restaurangen? Med vänlig hälsning,
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Din stämningsansökan ska innehålla ett tydligt yrkande om vad du vill uppnå med din stämning (jfr. 13 kap. 4 § Rättegångsbalken). I detta fall skulle det kunna vara "kärande yrkar att domstolen förpliktar svaranden att betala....". Du ska alltså kort skriva vad du vill att domstolen ska meddela för dom. Du bör även ange sakomständigheter, dvs. en beskrivning av händelseförloppet som är relevant för ditt yrkande. Du kan även bifoga övrig bevisning som styrker ditt yrkande. Det kan vara vittnen, bilder, fakturor etc. Det kan vara bra att fotografera skadan och du skulle även be din syster vittna om händelsen om ni vill det. Viktigt att komma ihåg är att det är du som har bevisbördan eftersom det är du som påstår att din skada beror på deras oaktsamhet (om det är det du vill komma fram till). När du är klar med stämningsansökan, ska den in till tingsrätten (oftast den domstol som svaranden har hemvist, 10 kap 1 § Rättegångsbalken). Du kan klicka här för att komma till domstolens hemsida där du kan ladda ned och fylla i stämningsansökan. Om något är otydligt eller om du behöver vidare hjälp, skulle jag rekommendera att du kontaktar juristbyrån på Lawline (här) så vi kan hjälpa dig att upprätta stämningsansökan. Hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig! Med vänlig hälsning,

Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

2021-09-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min son blev utsatt för en tortyr liknande episod där han också fick sitt finger avskuret med kökskniv. Detta var ett år sedan . Fortfarande har han inte erhållit skadestånd. Gärningsmännen fick fängelse på 5 resp 6 år. Han är hemlös psykiskt sjuk men har inte erhållit ågot stöd från samhället. Nu ser jag något om målsägandebiträde kan han få det och vilka andra rättigheter i form av stöd kan han få.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först och främst vill jag inleda med att beklaga det som inträffat, hoppas att din son mår bättre trots omständigheterna. Jag tolkar din fråga som att din son blivit utsatt för ett våldsbrott varpå du/ni nu undrar beträffande möjligheterna till att få ersättning för detta. Du nämner även något om ett målsägandebiträde, vilket jag kommer förklara här nedan. Det finns huvudsakligen tre sätt att få ersättning som brottsoffer. Jag kommer nedan att förklara de olika tillvägagångssätten. Rätt till ersättning genom skadeståndEn person som blir utsatt för ett brott, det kan vara allt från ex. stöld, misshandel, bedrägeri, kallas för målsägande. Skadestånd kan ges till målsägande för potentiella skador, exempelvis om dina kläder blivit förstörda av misshandeln, kostnader du haft för vård m.m, vilket framgår av (5 kap. 1 § skadeståndslagen).I första hand är det gärningspersonen, dvs. den person som misshandlade din son, som är skyldig att betala skadestånd. Om gärningspersonen är under 18 år, kan du istället begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare enligt rättslig mening (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Beslutet beträffande att få skadestånd eller inte avgörs vid en ev. domstolsprocess, dvs. vid en rättegång. Vill du begära skadestånd, så är detta något du bör ta upp i samband med upprättandet av polisanmälan. Åklagaren kan även i vissa fall hjälpa till med att kräva skadeståndsersättning vid rättegången enligt (3 kap. 11 skadeståndslagen). Det slutliga beslutet kring om du har rätt till skadestånd eller inte kommer att avgöras av domstolen, som ovan nämnt. I bakgrundsinformationen uppges att skadestånd inte har erhållits.Rätt till ersättning från BrottsoffermyndighetenOm det visar sig att man inte har möjlighet att få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag, så finns det i vissa fall en chans att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. I första hand är det person- och sakskador som ersätts här, ex. kostnad för läkarbesök för en bruten tand och ersättning för sönderslagna kläder. Om man går in på brottsoffermyndighetens hemsida, så framgår det att ersättningen är olika beroende på vilket typ av brott man blivit utsatt för och vilken grad av brottet det handlar om. Rätt till ersättning från försäkringsbolagOm det visar sig att gärningspersonen inte kan betala så finns det möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det som är viktigt här är att du så fort som möjligt efter brottets inträffade, anmäler händelsen och skadorna till försäkringsbolaget. Om du ingår i en hemförsäkring som dina föräldrar kanske har tecknat, så kan det finnas en möjlighet att få ersättning där. Även olika olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador. Mina sammanfattande rådI bakgrundsinformationen angav du att skadeståndsersättning inte har erhållits. En bakgrund till detta kan vara att gärningspersonerna är oförmögna till att betala. Min rekommendation är att du/ni kontaktar ev. försäkringsbolag för att se om det finns möjlighet att få ersättning via det hållet. Om det visar sig att ni inte heller kan få ersättning via försäkringsbolag, så är det slutliga att se om det finns möjlighet att få brottsskadeersättning, vilket görs genom följande hemsida brottsoffermyndighetens hemsida. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

2021-08-18 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag op bort mitt västra bröst Feb. 2018Och det blev riktigt fult är efter det.Är det försent att få skadeersättning för ärr,så här efteråt ?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskriptionstid:En ersättning kan krävas ut vid den ärrskada som du nämner. Enligt gällande praxis börjar preskriptionstiden att löpa från den tidpunkt då skadan inträffade, i ditt fall februari 2018. Vidare enligt 2 § Preskriptionslagen gäller en preskriptionstid om 10 år, detta innebär att du har fram till februari 2028 på dig att kräva ut ersättning för skadan. Ersättning för ärrbildning:I Sverige kan det vara svårt att få ut ersättning med anledning av fula ärrbildningar, men det är möjligt att få ut ersättning från den s.k. Patientförsäkringen som regleras av patientskadelagen (PSkL). Enligt 3 § PSkL utges ersättning endast för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige. För att ha rätt till ersättning enligt PSkL förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att skadan har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Skadan ska rent objektivt även ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt en medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett mindre riskfyllt sätt enligt 6 § PSkL. Om det enbart varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod, som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen ersättningsgill patientskada enligt patientskadelagen. Om en operation, som enligt en efterhandsbedömning, anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer en oundviklig följd och därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Att en behandling inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation räcker nämligen inte för att få ersättning enligt patientskadelagen utan det krävs alltså att skadan ska ha varit möjlig att undvika. Ersättning via försäkringsbolag:Ett enklare och kanske mer lättillgängligt alternativ som ligger dig till buds är att vända dig till ditt försäkringsbolag, detta då många försäkringar kan ge ersättning för ärr och en del försäkringar täcker även skador som uppstått till följd av en operation. Det är vanligt förekommande att personförsäkringar lämnar ersättning för vanprydande ärr som uppkommit till följd av behandlingar eller olyckor. Det är därför bra att se över vad ens försäkringar täcker. För att man ska ha rätt till ersättning krävs att ärret är bestående. En bedömning av huruvida ärret är bestående eller inte har enligt försäkringsbolagen ansetts kunna göras tidigast ett år efter skadetillfället. Det är alltså först efter ett år som försäkringsbolagen kan bedöma ärret och eventuellt lämna ersättning om man uppfyller kraven för att ha rätt till sådan ersättning. Det är alltså precis rätt i tiden för dig att vända dig till försäkringsbolaget för att få en bedömning av skadan. Sammanfattning:Det är möjligt att få ut ersättning via den s.k. Patientförsäkringen, detta kan dock bli en snårig väg att ta då det görs en bedömning där flertalet faktorer vägs in som i slutändan kan leda till avslag av ersättning om inte alla kriterier är uppfyllda. Jag rekommenderar dig därför att vända dig till ditt försäkringsbolag då dessa inte ställer en lika hög tröskel för att kunna få ut en skadeersättning. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur söker man ersättning för en patientskada?

2021-07-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Var ska man vända sig ifall läkare gjort fel i sitt jobb och man vill ha skadestånd? Enligt IVO utreder de inte fall som är mer än två år och inte heller prövar om någon kan få skadestånd. Vem ansvarar för detta och vem kan utreda även äldre fall?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vart man kan vända sig som patient för att kräva skadestånd när en läkare har begått fel i tjänsten samt hur det ser ut med tidsgränser för en sådan anmälan. Jag utgår ifrån att det har uppstått en patientskada och att det är denna du vill söka ersättning för. Om patientförsäkringenAlla vårdgivare, privata som offentliga, är skyldiga att ha en patientförsäkring och de flesta vårdgivare är försäkrade. Regionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Skadeärenden hanteras av Löf som utreder skador, fattar beslut och lämnar ersättning. Patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. En skada måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. För att anmäla en patientskada går du in på www.lof.se där du sedan kan följa ärendet digitalt. Det går även bra att ladda ner en blankett på från hemsidan eller få den hemskickad. I din anmälan är det viktigt att du är tydlig med vilken personskada du tycker att vården har orsakat. Om vårdgivaren inte har tecknat patientförsäkringOm du skadas hos en vårdgivare som inte har tecknat patientförsäkring kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Då kan patientförsäkringsföreningen (PFF) gå in och betala ersättningen. Skadeanmälan ska då fyllas i och skickas till PFF. Se www.pff.se/patient för mer info om hur du går tillväga. Detta gäller om anmälningstidenAnmälningstiden varierar beroende på när skadan skedde. För skador som du fått före den 1 januari 2015 gäller att anmälan måste göras inom tre år från det att du fick veta att du kunde göra en anmälan. Som längst har du tio år räknat från skadetillfället på dig att göra en anmälan. Om skadan har skett efter den 31 december 2014 kan du alltid anmäla den inom tio år från skadetillfället. SammanfattningSammanfattningsvis kan procedurerna för att begära skadestånd skilja sig åt beroende på om din vårdgivare är försäkrad eller inte. Min rekommendation till dig är att i första hand ta reda på om din vårdgivare har tecknat en patientförsäkring. Om det finns en patientförsäkring som har tecknats hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ska anmälan göras hos dem. Om vårdgivaren inte har tecknat en patientförsäkring kan patientförsäkringsföreningen betala ut eventuell ersättning enligt patientskadelagen. Då ska skadeanmälan skickas till dem. Anmälningstiden varierar beroende på när skadan skett. För skador som uppstått före den 1 januari 2015 ska anmälan göras inom tre år från att du fick kännedom om att du kan anmäla skadan, eller inom tio år från skadetillfället. Om skadan skett efter den 31 december 2014 har du tio år från skadetillfället på dig att göra en anmälan. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Hur och vad kan man begära när ens granne tagit ner träd och häck?

2021-07-07 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min granne har (olovligen) tagit ner 2 träd och en 50 meter lång häck på vår mark. Jag vill gärna ha ersättning för detta. Hur går jag till väga och hur räknar man ut skadestånd för detta?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar eller ta bort rötterI vissa fall kan grannar ha rätt att kapa grenar eller ta bort rötter som tränger över tomtgränsen, under förutsättning att detta medför en olägenhet för fastigheten bredvid. Innan detta sker ska dock du som fastighetsägare få möjlighet att ta bort det som medför olägenhet själv (3 kap. 2 § Jordabalken (JB)). I ditt fall låter det emellertid som att din granne tagit ner två hela träd samt häcken, vilket är en aning mer än vad som är tillåtet. Din granne gör sig skyldig för brottet skadegörelseAtt ta ner någon annans träd eller häck innebär att man gör sig skyldig till brottet skadegörelse, vilket har en straffskala på fängelse i högst 2 år (se 12 kap. 1 § Brottsbalken). Det krävs då också att din granne har haft uppsåt, dvs åtminstone insett risken att det var dina träd och häck men tagit när dem ändå. Av informationen du skriver låter det som att din granne tagit ner träden och häcken avsiktligen och uppsåt föreligger därför. Du skulle alltså kunna polisanmäla din granne. Du kan också kräva skadestånd för de nedsågade träden och häckenDu kan också rikta ett skadeståndsanspråk mot din granne. Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SKL) ska den som med uppsåt eller vårdslöshet vållar en sakskada ersätta denna. Utifrån informationen du anger låter det som nämnt att din granne fällt träden och häcken avsiktligen, vilken innebär att uppsåt föreligger. Skadan som du lidit är en sakskada då häcken och träden på din fastighet har förlorats. Det finns också ett direkt orsakssamband mellan skadan du lidit och grannens handlande, vilket är en förutsättning för att kunna få ersättning för skadan. Det är alltså sannolikt att du skulle nå framgång med ett skadeståndsanspråk. Vad kan du begära i ersättning? När en hel sak har förlorats, är huvudregeln enligt 5 kap. 7 § SKL att hela sakens värde ska ersättas. Detta innebär att hela trädets återanskaffningsvärde ska ersättas. Detta kan dock vara svårt att fastställa för just träd eller växter. Frågan har prövats i NJA 2015 s. 199, där HD inledningsvis anfördes att det är trädens återanskaffningsvärde som ska ersättas. I fallet, där skadevållaren sågat ner fyra uppvuxna tallar, ansågs det dock inte möjligt att återanskaffa motsvarande tallar då de vuxit på fastigheten under en längre tid och blivit unika. HD menade därför att ersättningens storlek istället skulle utgå utifrån en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde, där bland annat ökad insyn medförde ett större skadestånd. Sammanfattningsvis så är det troligt att din granne gjort sig skyldig till skadegörelse. Du kan också begära skadestånd för de förlorade träden och häcken. Ersättningens storlek är beroende av återanskaffningsvärdet, alternativt fastighetens minskade försäljningsvärde. Det är svårt att för mig göra någon närmare bedömning då jag inte vet vilka träd/häck som avverkats samt hur det påverkar din fastighets värde. När du kommit fram till vad du vill begära i skadestånd så skickar du in en stämningsansökan till den tingsrätt där din granne har sin hemvist (10 kap. 1 § Rättegångsbalken). Skulle du vilja ha mer hjälp med ditt skadeståndsanspråk, rekommenderar jag att ta hjälp av en av våra jurister. Du kan boka tid här. Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!