Kan polisen bli ersättningsskyldig om beslagtagen egendom förstörs?

Hej! Polisen beslagtog min moped för ungefär 1 månad sedan, jag fick tillbaka den och lagade den för att få den i ett brukligt skick. Men när jag försöker starta den så märker jag att den inte alls fungerar som den ska och att dom har pillat på lite allt möjligt. Om polisen monterar ihop mopeden fel så att den inte funkar med orginaldelarna i motorn, kan man då kräva ersättning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! 

Polisens ansvar för beslagtagen egendom

Enligt 27 § 10 kap st. 3 rättegångsbalken (1942:740, RB), har polisen en vårdnadsplikt över egendom de har beslagtagits. Detta innebär att egendomen ska vårdas väl och lämnas tillbaka i det skick som egendomen var i vid beslagtagandet. Om polisen inte återlämnar saken i samma skick finns grund för att föra en talan om skadeståndsanspråk mot polisen. 

Skadeståndsanspråk riktat mot det allmänna 

Enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen (1972:207, SkL) kan en skadeståndstalan riktas mot det allmänna, alltså polisen. För att skadestånd ska utgå krävs för det första att en sakskada föreligger. En sakskada är en skada som uppkommit på egendom. Vidare krävs det att det går att visa att skadan uppkommit när mopeden varit i förvar hos polisen, alltså att den inte hade skadan innan dess. För att polisen ska åläggas skadeståndsskylidighet krävs att de har agerat vårdslöst i sin hantering av mopeden, och att det var just detta vårdlösa hanterandet som ledde till skadan på mopeden. Detta samband kan exempelvis finnas om polisen inte har hanterat mopeden tillräckligt försiktigt under tiden den var beslagtagen. Vållandet av skadan ska ha skett genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. En myndighetsutövning sker då polisen utövar sina befogenheter som en myndighet, exempelvis då polisen beslagtar och förvarar annans egendom. Slutligen kan kommenteras att polisen är en myndighet som vars agerande staten svarar för, att ett sådant förhållande ska föreligga mellan eventuell skadegörare och staten är nödvändigt för att staten ska kunna utge eventuell ersättning. 

Sammanfattningsvis kan du alltså rikta ett skadeståndsansoårk mot polisen. För att talan ska gå igenom måste du kunna bevisa ovan nämnda grunder. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Trevlig sommar!

Hanna FolkungerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000