Rätt till ersättning av grannen vid vattenskada?

2020-02-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Lawline,Jag fick en vattenskada i förrgår som orsakades av att grannens avloppsrör i köket hade släppt, varav diskvattnet rann ner till mitt sovrum genom bjälklaget. Enligt besiktningsman är det inte längre fuktigt men ytskikten på tak och vägg har blivit skadat och behöver åtgärdas.Jag vill att grannen ska betala min försäkrings självkostnad för att kunna återställa ytskikten. Men hur formulerar jag ett kravbrev och hur ska det levereras? Kan jag lägga det i deras postbox? Jag känner dem inte och vill inte stå och ringa på deras dörr.
Jonathan Lengyel |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Har du rätt till ersättning av din granne?Enligt skadeståndslagens regler (vilka du kan hitta här) ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat en sakskada ersätta skadan, se 2 kapitlet 1 § SkL. Det innebär att din granne skulle kunna bli ersättningsskyldig utifrån hur jag tolkar din fråga. Det beror helt enkelt på om din granne kan anses ha varit vårdslös, vilket inte är helt givet utifrån det händelseförlopp som du beskrivit i frågan. Om din granne skulle anses ha varit oaktsam så är den ersättningsskyldig, och en grundläggande princip när det kommer till skadeståndsrätt är att den som blivit utsatt för en skada genom ersättning ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat. Eftersom du inte hade behövt betala självrisken till ditt försäkringsbolag om skadan inte hade inträffat så ska du bli ersatt av din granne med den självrisk du har blivit tvungen att betala.Hur ska du gå tillväga för att få ersättning?Precis som du skriver i frågan så är ett kravbrev till din granne det lämpligaste tillvägagångssättet. I ett sådant kravbrev kan du skriva vad som har hänt, att du har blivit tvungen att betala självrisk till ditt försäkringsbolag för reparationer i din lägenhet och att detta beror på att din grannes avloppsrör hade släppt och således läckt ut vatten ner till ditt sovrum och orsakat skador hos dig. Var även noga med att ange vem du är och be grannen återkomma till dig när den tagit del av kravbrevet.Först och främst kan du lägga brevet i din grannes brevlåda. Skulle du inte få något svar på brevet skulle jag föreslå att du skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis, vilket ger dig ett bevis på att grannen hämtat ut kravbrevet.Om du behöver ytterligare hjälp med att formulera ett kravbrev i detalj så rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Rätt till skadestånd om jag blir smittad av en könssjukdom?

2020-02-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Lawline! Min pojkvän smittade mig med en könssjukdom och jag undrar om jag kan kräva skadestånd av han?? Det vore ju inte mer än rättvist eftersom jag inte önskade att bli smittad. Om svaret är ja på min fråga så vill jag veta hur man gör så att det ska gå rätt till typ om man ska kontakta en jurist eller liknande. Tacksam för svar så fort som möjligt tack snälla!
Siva Arif |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till skadeståndBestämmelser som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen. I 2 kapitlet 1 § Skadeståndslagen framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Om din pojkvän har smittat dig med en könssjukdom räknas detta som en personskada. För att han ska vara skadeståndsskyldig förutsätter det att han har handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Jag saknar mer information om ditt fall för att kunna göra denna bedömning, men om han exempelvis har anledning att misstänka att han bär på en könssjukdom så kan han bedömas handlat vårdslöst.Vidare förutsätter skadeståndsskyldigheten att din pojkvän har vållat skadan, vilket innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hans agerande och din skada. Om du har blivit sjuk på grund av en annan orsak så är han inte skadeståndsskyldig, även om han har agerat uppsåtligen eller med vårdslöshet. Men jag förmodar att detta inte är fallet, utan att du har fått sjukdomen från honom. I sådant fall blir han skadeståndsansvarig gentemot dig, enligt 2 kapitlet 1 § Skadeståndslagen. SkadeståndsärendetDet är möjligt att sköta ditt skadeståndsärende helt på egen hand och du kan givetvis först börja med att kräva skadestånd direkt från din pojkvän. Om han däremot inte är samarbetsvillig och du inte ser någon lösning till tvisten så kan du stämma honom i domstolen. Du lämnar då in ett s.k. skadeståndsyrkande till en domstol. Om du är osäker på processen kan du anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att utforma stämningsansökan som tar ärendet vidare till domstol. Du kan boka tid (här) med en av våra jurister på byrån för att få hjälp med ärendet!SammanfattningSammanfattningsvis är svaret på din fråga; ja, du kan kräva skadestånd av din pojkvän för att han orsakat dig en skada.Sist vill jag bara poängtera att om din pojkvän vet eller misstänker att han har en smittsam sjukdom måste han söka vård snarast eftersom han enligt Smittskyddslagen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Vet han om att han bär på en allmänfarlig sjukdom är han skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma, 2 kapitlet 2 § Smittskyddslagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Skadestånd från omyndig person

2019-12-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, hur man få skadestånd från en elev i skolan?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Utan att veta närmare om vad som inträffat kan jag tala om vad som generellt krävs för att rätt till skadestånd ska anses föreligga. Eftersom att du skriver "elev" kommer jag att nämna omständigheter som är av relevans när skadeståndstalan riktas mot en omyndig person. Din fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL). Sammanfattat krävs det alltså att personen du vill ska betala skadestånd till dig har begått handlingen med avsikt eller av vårdslöshet samt att beloppet du vill ha är rimligt i förhållande till den vållandes ekonomi. Hoppas att detta besvarade din fråga, Med vänlig hälsning,

Kan man få skadestånd av att ha halkat på ett halt dansgolv?

2019-12-13 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag ramlade på ett dansgolv på en fläck där arrangören hällt ut extra kalk för att det skulle vara glid. Detta orsakade mig en fraktur på svanskotan. Har man några rättigheter här??
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har drabbats av en kroppslig skada i samband med att du halkade på ett dansgolv. Den rättigheten du kan ha är rätten till skadestånd, som regleras i skadeståndslagen (SkL). När kan man ha rätt till skadestånd?Vad som gäller för att få rätt till skadestånd finner man i 2 kap. 1 § i skadeståndslagen. Där står det att man har rätt till ersättning för en personskada eller sakskada som någon annan uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat. I ditt fall har du fått en fraktur på svanskotan, vilket faller under en personskada. Därefter måste man bedöma om det är arrangören som är orsaken till din skada. Man talar om att det ska finnas ett samband mellan skadan och orsaken. I ditt fall skulle jag bedöma det som att det är så. Det gör jag eftersom att om arrangören inte hade hällt ut kalk på dansgolvet, hade du antagligen inte halkat och därmed brutit svanskotan. Slutligen ska man göra en bedömning av om det var med uppsåt, alltså med meningen, eller om det var av vårdslöshet, alltså på grund av att arrangören varit oaktsam. Eftersom att det är enklare att bevisa om någon varit oaktsam samt att det inte påverkar beloppet av skadestånd är det den omständigheten som jag kommer att beskriva i mitt svar. VårdslöshetDet finns två sätt som man kan vara vårdslös på, antingen genom att utföra en vårdslös handling, eller genom att vara vårdslös genom passivitet, alltså att man inte har gjort någonting som man egentligen borde ha gjort. I ditt fall har arrangören hällt ut extra kalk på golvet, alltså en genomfört en handling. Men var det vårdslöst att hälla ut kalk på golvet? Svaret på det finns inte i lag, utan man får göra en bedömning utifrån bland annat tidigare rättsfall. En sådan bedömning brukar börja med att man bedömer risken för att en skada ska inträffa. Att en arrangör häller ut kalk på ett dansgolv i syfte att det ska bli halare bedömer jag som att det innebär en hög risk att någon ska halka. Därefter bedömer man skadans typ och omfattning. De flesta fallen då någon halkar på ett dansgolv kanske inte leder till större skador, men i ditt fall har du de facto brutit svanskotan. Till sist ska man bedöma riskinsikten hos den som orsakat skadan och möjligheten att förebygga skadan. Att ett golv där folk dansar är halt bör innebära en stor insikt i att det finns risk för att folk halkar och skadar sig. En sådan skada hade inte heller varit svår att förebygga genom att inte hälla ut kalk. Vad kan man få skadestånd för?Om man då kommer fram till att arrangören är skyldig att betala skadestånd till dig behöver man bestämma hur stort det ska bli och varför. Har man drabbats av en personskada kan man få skadestånd för sjukvårdskostnader och andra kostnader som beror på skadan, eventuell inkomstförlust och för fysiskt och psykiskt lidande (5 kap. 1 § SkL). Ersättningen för sjukvårdskostnader och inkomstförlust beror då direkt på det ekonomiska belopp man själv gått miste om, medan ersättning för fysiskt eller psykiskt lidande brukar utgå från så kallade schablonbelopp och man behöver inte ha gjort en ekonomisk förlust för att få sådan ersättning. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det är svårt att göra en klar bedömning för hur det skulle gå för dig om du skulle ta detta till en tingsrätt, men jag anser ändå att det finns omständigheter som talar för din fördel. Vill du få mer hjälp med att gå vidare med en stämningsansökan om skadestånd, boka gärna en tid med någon av våra jurister. Du kan boka direkt på https://lawline.se/boka. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

För vilka kostnader och hur kräver man skadestånd för personskada?

2020-02-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vi var på semester där sonen fick en rejäl smäll av en annan och han for i backen med huvudet och fick troligtvis en hjärnskakning av detta. Han började kräkas så vi fick avbryta vår semester och åka hem. Ska försöka få tillbaka pengar från hemförsäkringen för det vi betalt för semestern men vad gäller egentligen gentemot personen som orsakade skadan? Kan man kräva att han betalar självrisken eller något sånt? Vad gäller för skadestånd? Hur går jag tillväga? Kan tilläggas att den som orsakade smällen är vuxen, var dock inte tanken att någon skulle fara illa. Allt finns filmat. Tack för er hjälp.
Annelie Burström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att er son skadades på semestern, jag hoppas han mår bättre nu. Eftersom er son har fått en kroppslig skada i samband med att han fick en smäll av en annan person så kan han ha rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen (SkL).När kan man ha rätt till skadestånd?Din son har rätt till ersättning för den personskada som någon annan uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat honom. (2 kap. 1 § i skadeståndslagen) Er sons eventuella hjärnskakning/skada mot huvudet utgör en personskada. För att kunna kräva skadestånd måste man slå fast att personen som gav din son smällen orsakade skadan, och att personen antingen orsakade skadan med uppsåt (avsikt) eller att personen orsakade skadan genom att vara vårdslös (oaktsam). Eftersom du skriver att det inte var tanken att någon skulle fara illa så utesluter jag att personen med uppsåt orsakade din son skada. Däremot tyder din fråga på att personen kan anses ha varit vårdslös genom att ge din son en rejäl smäll, vilket resulterade i att han for i backen och slog huvudet. Det är svårt för mig att göra en bedömning av om personen i detta fall kan bedömas ha betett sig vårdslöst eftersom jag inte har någon utförlig information kring händelseförloppet. Men om personen borde ha kunnat förutse att smällen mot din son skulle orsaka honom kroppslig skada så bör han bli skyldig att betala skadestånd. Vad kan man få skadestånd för?Eftersom er son har fått en personskada så kan han få skadestånd för sjukvårdskostnader och andra kostnader som beror på skadan, eventuell inkomstförlust och för fysiskt och psykiskt lidande (5 kap. 1 § SkL). Ersättningen för sjukvårdskostnader och inkomstförlust beror på det ekonomiska belopp han själv gått miste om, medan ersättning för fysiskt eller psykiskt lidande brukar utgå från så kallade generellt fastställda schablonbelopp och ingen ekonomisk förlust krävs för att få sådan ersättning.Hur går man tillväga för att kräva skadestånd?Det bästa är alltid om det hela går att lösa genom att ni kontaktar personen i fråga. Förklara helt enkelt situationen, vad ni anser att ni bör få i skadestånd och försök lösa det utan att behöva blanda in andra parter eller ta upp frågan till domstol.Om ni inte kan komma fram till en lösning genom att själva kontakta personen så kan ni skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och få skadeståndsansvaret prövat i domstol. Detta föranleder i sådant fall en längre process och det tillkommer en avgift för att skicka in stämningsansökan. För ett mål som rör ett krav på högst 23 650 kronor är ansökningsavgiften 900 kronor. För ett mål som rör ett krav över 23 650 kronor är ansökningsavgiften 2 800 kronor. Eftersom du skriver att hela händelsen finns på film så har ni ett bra bevisunderlag för att bevisa vad som hände och hur er sons skada orsakades.Sammanfattningsvis Eftersom jag endast har tillgång till den korta beskrivningen av vad som inträffade så kan jag inte uttala mig kring personens skadeståndsansvar då jag inte kan avgöra vårdslösheten i fallet. Om du har några fler funderingar får du gärna ställa en ytterligare fråga så kan vi hjälpa dig vidare. Vill du få mer hjälp med att gå vidare med en stämningsansökan om skadestånd, boka gärna en tid med någon av våra jurister. Du kan boka direkt på https://lawline.se/boka.Du kan även själv skicka in och läsa mer om stämningsansökan här.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Rätt att kräva skadestånd om någon har smitttat dig en könssjukdom?

2020-01-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan jag kräva skadestånd av min man för att han smittat mig med en könssjukdom?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Rätt till skadeståndBestämmelser som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § Skadeståndslagen framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Om din man har smittat dig en könssjukdom är detta en personskada. För att han ska vara skadeståndsskyldig förutsätter det att han har handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Jag saknar information om ditt fall för att kunna göra denna bedömning, men om han exempelvis har anledning att misstänka att han bär på en könssjukdom så kan han bedömas handlat vårdslöst. Vidare förutsätter skadeståndsskyldigheten att din man har vållat skadan, vilket innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hans agerande och din skada. Om du har blivit sjuk på grund av en annan orsak så är din man inte skadeståndsskyldig, även om han har agerat uppsåtligen eller med vårdslöshet. Men jag förmodar att detta är inte fallet, utan att du har fått sjukdomen från honom. I sådant fall blir han skadeståndsansvarig gentemot dig i enlighet med 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga; ja, du kan kräva skadestånd av din man för att denne orsakat dig en skada. Det är möjligt att sköta ditt skadeståndsärende helt på egen hand och du kan naturligtvis först börja med att kräva skadestånd direkt från din man. Om din man inte är samarbetsvillig och du ser inte någon lösning till tvisten så kan du stämma honom i domstolen. Du lämnar då in ett s.k. skadeståndsyrkande till en domstol. Om du är osäker på processen är det alltid bra att anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att utforma stämningsansökan som tar ärendet vidare till domstol. Du kan boka tid med en av våra jurister på byrån för att få hjälp med ärendet. Mer information hittar du här! SmittskyddslagenSist vill jag bara påpeka att om din man vet eller misstänker att han har en smittsam sjukdom måste han söka vård snarast eftersom han enligt Smittskyddslagen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Vet han om att han bär på en allmänfarlig sjukdom är han skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma (2 kap. 2 § Smittskyddslagen). Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hittat en plastkork i hamburgaren, hur mycket blir kompensationen?

2019-12-22 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hittade en plastkork i en hamburgare igår fr Max. Väntar på huvudkontoret ska ringa mej. Vad kan vi begära av dom? Kompensation i pengar? Hur mkt?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det lät inte bra att det fanns en plastkork i din hamburgare, det hade kunnat gå riktigt illa!Om person-/sakskada inträffat p.g.a. plastkorkenDet framgår inte av din fråga om någon skadades av denna plastkork exempelvis att någon svalde den, för då hade skadestånd blivit aktuellt enligt Skadeståndslagen. Hur stor skadeståndet hade blivit är svårt att säga, men sjukvårdskostnader, fysiskt och psykiskt lidande är exempelvis det skadeståndet ska bestå av.Om ingen skadats av plastkorkenOm ingen skadats av plastkorken blir det som sagt ingen skadeståndsprövning. Däremot kan du kräva en kompensation av Max för att du inte fått den hamburgaren och servicen du har betalat för. Här går inte heller att sätta någon summa, men en gratis hamburgare eller pengarna tillbaka anser jag hade varit en skälig kompensation. Kompensationen måste alltså vara rimlig i förhållande till det inträffade samtidigt som att du som kund ska vara nöjd. Sammanfattningsvis skulle mitt tips vara att meddela Max vad du skulle anse är en rimlig kompensation som du skulle bli nöjd med och se vad restaurangen svarar. Förhoppningsvis går de med på det för att se till att du blir en återkommande kund. Men skulle det vara så att en person-/sakskada inträffat får du gärna kontakta oss igen med mer information, så att vi kan hjälpa dig med skadeståndsprövningen!Jag hoppas såklart att ingen tagit skada av plastkorken och att du får en kompensation av Max som du blir nöjd över!Önskar dig en God jul!Med vänlig hälsning,

Hur länge en skadeståndsdom gäller och hur man kan göra om den skadeståndsskyldige inte betalar

2019-11-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Om någon är dömd att betala skadestånd m.m. men inte betalar, vad händer då? Hur länge gäller ett sådant domslut?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna förutsättningarJag kommer utgå från frågan om skadestånd eftersom det inte framgår vad du menar med "m.m.". När du undrar hur länge domslutet "gäller" utgår jag från att du undrar hur länge en skadeståndsfordran kan göras gällande mot den skadeståndsskyldige, det vill säga vilken preskriptionstid som gäller. Jag utgår också ifrån att det rör sig om så kallat utomobligatoriskt skadestånd, alltså skadestånd som inte grundar sig på en avtalsbestämmelse mellan den skadelidande och skadeståndsskyldige.Din fråga är allmänt ställd så svaret kommer därför också bli ganska allmänt. Jag gissar att du i allmänhet undrar över hur "vägen till ersättning" kan se ut och därför har mitt svar det perspektivet.Nedan kommer tre olika ersättningstyper behandlas; skadestånd, brottsskadeersättning och försäkringsersättning. Dessa är helt skilda från varandra och får inte blandas ihop. Skadestånd ska betalas av den skadeståndsskyldige, försäkringsersättning av försäkringsbolaget och brottsskadeersättning av staten. Skadestånd och försäkringsersättning påverkar dock rätten till brottsskadeersättning.Hur länge kan ett skadeståndskrav göras gällande?Preskriptionsreglerna för fordringar finns i preskriptionslagen (1981:130) (PreskL). Den som äger fordran och ska få betalt kallas borgenär och den som är skyldig att betala kallas gäldenär. Enligt 1 § gäller lagen för allmänna fordringar, vilket en skadeståndsfordran utgör. 2 § stadgar att en fordran preskriberas tio år efter fordrans tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Enligt förarbetena till PreskL kommer skadeståndsfordran till vid skadehändelsen (prop. 1979/80:119 s. 39 f.). Preskriptionen kan avbrytas av både gäldenären och borgenären enligt 5 §, och om preskriptionen har avbrutits löper preskriptionstiden på nytt från avbrottstillfället (6 och 7 §§). Löper preskriptionstiden ut utan avbrott förlorar borgenären sin rätt (8 §).En skadehändelse medför alltså att en fordran uppkommer och preskriptionstid börjar löpa. En dom som konstaterar att någon är skadeståndsskyldig utgör ett preskriptionsavbrott enligt 5 § 3 p. PreskL och därmed löper ny preskriptionstid på 10 år från och med dagen domen meddelades, enligt 7 §. Därefter kan preskriptionen fortsätta avbrytas enligt 5 § och på så vis kan fordran kvarstå hur länge som helst.Hur borgenären kräver gäldenären på betalning (av skadestånd)Denna fråga regleras i utsökningsbalken (1981:774) (UB). Om gäldenären inte frivilligt betalar får borgenären ansöka om verkställighet via kronofogdemyndigheten (KFM) för att få betalt (1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 1 §). En dom som vunnit laga kraft (dvs. att den går inte längre att överklaga) utgör en så kallad exekutionstitel som i sin tur genast ligger till grund för verkställighet (3 kap. 1 och 3 §§). KFM får då, efter borgenärens ansökan, utmäta gäldenärens tillgångar enligt 4 kap. 1 §. Utmätningen sker sedan enligt bestämmelser i UB som jag inte kommer behandla närmare här. För mer information så rekommenderar jag KFM:s hemsida.Vad händer om gäldenären inte kan betala (skadestånd)?Om gäldenären inte kan betala är ett alternativ att vänta och se ifall denne efter en tid får bättre betalningsförmåga och därefter framställa krav på nytt. Ett annat alternativ är ansöka om att försätta gäldenären i konkurs enligt konkurslagen (1987:672) för att komma åt vissa tillgångar som inte kan kommas åt via KFM:s utmätning (jag kommer dock inte behandla konkurs närmare här). För det fall skadan orsakats av brott är ett tredje alternativ att ansöka om brottsskadeersättning, vilket jag kommer behandla nedan.BrottsskadeersättningBrottsskadeersättning regleras i brottsskadelagen (2014:322) (BRL) och betalas av staten, via brottsoffermyndigheten, till brottsoffer för vissa skador de lidit till följd av brott i Sverige (1-3 och 21 §§). Ersättningen betalas främst för personskada och kränkning (dock ej ärekränkning), men också sakskada och ren förmögenhetsskada i vissa särskilda fall (4-8 §§). Ersättningsnivåerna beräknas i princip på samma sätt som för skadestånd (se 4-8 §§ med hänvisningar till skadeståndslagen (1972:207)). Brottsskadeersättning utgår däremot bara i den utsträckning brottsoffret inte fått sin skada ersatt på annat håll, det vill säga genom skadestånd från den skadeståndsskyldige eller från försäkringar (10 §). Ansökningen måste göras inom tre år från tidpunkten då domen vann laga kraft (15 §). Om brottsskadeersättning beviljas tar staten över brottsoffrets skadeståndsfordran på den skadeståndsskyldige (28-30 §§).För mer information rekommenderar jag brottsoffermyndighetens hemsida.Kort om försäkringsersättning vid händelse av brottI hemförsäkringen finns oftast ett överfallsskydd som berättigar till ersättning då den försäkrade utsätts för vissa brott. Denna ersättning utgår som regel oberoende av om den skadeståndsskyldige betalar skadeståndet eller inte. Det är alltså möjligt att som brottsoffer få kompensation både via försäkringar och skadestånd, beroende på försäkringens omfattning och villkor.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,