Should I go to court or sign an agreement with the company that disclosed my private information?

2020-08-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hello!Quick question.A Swedish company disclosed my private information without my consent. They admitted that they made a mistake, and asking me to sign on a paper saying that I should not talk about it with anyone under the condition that they pay me 2000 SEK.Is this something I should do, or should I go to court (worth doing it?)?Thank you in advance.Best regards
Hellin Gültekin |Hi and thank you for turning to Lawline with your question.I will try to answer this question with the information given in your question. As I don't have information about how much and what kind of personal information the company has shared with a third part, it's hard for me to determine whether signing the papers or going to court will be the most efficient and benefitting choice for you. The company's eagerness to keep it a secret and their willingness to "compensate" you tells me that they are risking losing much more money if you decided to report them and seek legal help. Depending on how serious the disclosure of your personal information is and what kind och third part/person has gotten access to it, the compensation you may get after a decision in court could be a lot more than 2000 kr. Therefore it's up to you to decide if you want more compensation or feel like their violation of your integrity is of the extent that you feel the need to take it to court, then you should do it. But you must be aware that the process in court will take much longer time and effort on your behalf, but it may be worth it in the long run. You are welcome to send in more questions if you have any.Kind regards,

Ersättning vid frihetsberövande och nedlagd förundersökning

2020-08-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej jag är mellan 19-20 år gammal och blev anklagad för våldtäkt, det innebar att jag blev frihetsberövad 12-15 sedan häktad till den 21 samma månad. Förundersökningen lades sedan ner. Vad kan jag kräva i skadestånd samt utebliven lön? Hade ett fulltidsarbete som jag inte fick tillbaka när jag kom ut. Jag hade arbetspass inräknat under min tid i häktet. Hur mycket kan jag begära i skadestånd samt utebliven lön? Påverkas det att jag förlorade mitt jobb? Allvarlig anklagalse som jag var oskyldig till? Hur mycket kan jag få?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till ersättning vid frihetsberövande? Man har rätt att få ersättning av staten för skador som man fått av att vara frihetsberövad (1§ lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder). Den som har varit häktad eller anhållen (i minst 24 timmar i sträck) har rätt till att få ersättning om förundersökningen läggs ned utan att åtal väckts, precis som det skett i ditt fall (2§ första punkten). Dock kan rätten till ersättning inskränkas om den misstänkte själv uppsåtligen har försökt undanröja bevis eller försökt försvåra utredningen, eller om det är oskäligt att ge ut ersättning (6§). Det innebär alltså att en person i din situation, som varit frihetsberövad i nio dagar, har rätt till ersättning för de nio dagarna såvida inget av undantagen i 6§ är aktuella. Vad kan man få ersättning för?Man kan få ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i ens näringsverksamhet, samt lidande (7§). Skadan ska vara en direkt följd av frihetsberövandet, men person- eller sakskada ersätts som regel inte. Det är exempelvis fysiska skador på person eller skador på saker, då de skadorna istället ersätts via skadeståndslagen. Utgifter kan vara ersättning för resor eller liknande exempelvis till och från anstalten, ersättning för att flytta sin familj till en mindre bostad eller ersättning för utgifter för barnskötsel och liknande. Förlorad arbetsförtjänst syftar att kompensera för förlorad inkomst, men även förlorat socialbidrag, förlorad semester och liknande. Justitiekanslern (JK) har dock nekat ersättning för uteblivet studiemedel eller anlitande av vikare. I ett av justitiekanslerns beslut om ersättning, har en person dels förlorat kundstock, dels till slut blivit uppsagd (JK Dnr 4485-05-41). Där resonerade JK om personen förlorade sin tjänst på grund av misstanken eller på grund av frihetsberövandet, och kom fram till att han antagligen förlorat jobbet på grund av både misstanken och frihetsberövandet. Han fick ersättning, men en nedsatt ersättning, då uppsägningen inte enbart var en direkt följd av själva frihetsberövandet, utan även på grund av misstanken. Det är inte exakt samma som för din situation, men möjligheten att få ersättning för att man förlorat jobbet helt och hållet verkar delvis beror på om du förlorade din tjänst på grund av misstanken eller på grund av frihetsberövandet i sig. Du kan läsa mer om detta beslut och hur JK har beräknat ersättningen i detta fall, här.Ersättning för lidande är ersättning för oro, obehag, maktlöshet och är en individuell prövning i varje enskilt fall beroende på brottsmisstanken, den enskildes uppfattning och upplevelse av sitt lidande och även utifrån frihetsberövandets varaktighet. JK har använt ett schabloniserat belopp för beräkning av ersättning för lidande, då 30 000 kr utgår för den första månaden, därefter 20 000 kr för varje ytterligare månad osv. Man kan i vissa fall få förhöjd ersättning, om det avser allvarliga brott eller man varit mellan 15-18 år.Ansökan om ersättning Den som begär ersättning måste själv ge in bevis och underlag för begäran. Du måste då ge in underlag för vad du skulle ha tjänat under den tiden du varit frihetsberövad, och underlaget kan bestå av exempelvis intyg från arbetsgivaren, a-kassan eller lönespecifikation eller liknande. Begär man ersättning för olika utgifter man haft på grund av frihetsberövandet är det bra att ge in kvitton och liknande som kan styrka anspråket. Dock behöver man inte ge in något specifik utredning för att styrka sin begäran om ersättning för lidande.En ansökan om ersättning för frihetsberövande kan göras till Justitiekanslern efter att förundersökningen har avslutats. Ett beslut från JK kan inte överklagas. Istället får man då väcka talan mot staten genom stämning i tingsrätt. SammanfattningsvisDu kan alltså ansöka om ersättning dels för din förlorade arbetsinkomst, och då bör du ge in underlag som visar hur mycket du har förlorat, dels för lidande som frihetsberövandet inneburit för dig, och för det behöver du inte ge in något underlag för. För att svara på din fråga om hur mycket du kan få i ersättning, är väldigt svårt för mig att säga då det är en bedömning i det enskilda fallet som Justitiekanslern gör. Men du kan få mer ersättning då det är ett allvarligt brott, och beroende på varför du förlorat ditt jobb kan du även få ersättning för att du inte bara förlorat arbetsinkomst för de pass du hade inbokade under frihetsberövandet, utan även för att du förlorat tjänsten helt och hållet. Men i vilket fall kan du alltid begära vad du anser är rimligt, så får JK helt enkelt jämka det till vad de anser är rimligt. Du kan läsa mer om hur du begär ersättning på Justitiekanslerns hemsida. Hoppas du fått någon vägledning i din fråga!Vänligen,

Skadestånd för sakskada på bil

2020-05-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!En vän kom till mig och ville provköra min bil. Jag sade att det räcker med att han bara startar bilen för att bli glad, då jag gjorde om hela avgas systemet dagen innan. Han får nycklarna och istället för endast starta bilen så körde han iväg. På en trasig väg låg han i ca 200/250kmh. Fick inte stopp på bilen och flög genom en gupp med suven.Några bil delar gick av. Sedan tog jag in 2 olika verkstads personer för felsökning som hittade en del som måste bytas ut. Personen som körde vägrar betala dessa delar och säger att han har en vän som mekaniker som har 40% rabatt hos bmw. Då jag kollade upp detta så finns det inget 40% hos bmw. Misstänker att dom köper / har delar från skroten eller från en vanlig bil. Min är då en M bil som kräver M delar.Hur gör jag? Fick även reda på nu i dagarna att personen var påverkad och utan körkort..Jag vill ha min bil lagad o hel igen men vill inte att dom sätter dit skit delar som ska gå sönder efter en kort stund. Mvh
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som är tillämplig i detta fall är skadeståndslagen (SKL) eftersom du som skadeliden vill kräva ersättning från den skadevållande.Av skadeståndslagen framgår följande. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Det är ostridigt att din vän orsakade skadan till följd av att ha kört bilen i alldeles för höga hastigheter på en dålig väg. Din vän har inte nödvändigtvis haft uppsåt till att vålla skada, men har agerat oaktsamt. Den bedömningen grundar jag på att din vän begått såväl vårdslöshet i trafik (1 § lag om straff för vissa trafikbrott) som olovlig körning (3 §), samt rattfylleri (4§) och möjligen även fler brott i och med agerandet. Att brott har begåtts, varpå skada därav uppkommit talar för ett oaktsamt agerande, vilket gör din vän skadeståndsskyldig.Att din vän är skadeståndsskyldig i förhållande till en sakskada innebär att du har rätt att få ersättning för reparationskostnader (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Huvudregeln vad gäller reparationskostnader är att det inte ska kosta mer än skadans värde. Avsteg från huvudregeln kan göras. En förutsättning är att det kan anses rimligt att reparera föremålet och att kostnaden för reparationen håller sig inom rimliga gränser. Skulle reparationskostnaderna vara alldeles för höga är det möjligtvis rimligare att inte laga bilen utan istället kräva ersättning för dess återanskaffningsvärde minus bilens ålder och bruk. Jag förutsätter dock att det är mer värt att reparera bilen. I och med att du har rätt till ersättning för reparationskostnaden har du en fordran mot din vän. Din vän har alltså en skuld gentemot dig. Det är inte hans rätt att diktera villkoren för hur reparationen ska göras. Särskilt inte när hans förslag är orimlig. Du har rätt att få din bil reparerad så att den motsvarar det skick den var innan skadan. Det kan ju inte göras med bildelar som egentligen inte ska ingå in din bil.Vad du skulle kunna göra är att strunta i hans förslag och istället reparera bilen hos en reparatör du litar på. Be om ett kostnadsförslag på reparationen. Öka den summan med 15 % och skicka till din vän. Säg då att han måste vara beredd att betala detta. Anledningen till att du ska be om kostnadsförslag hos reparatören och öka det med 15 % är med anledning av konsumenttjänstlagen. Där sägs att om en reparatör ger ett ungefärligt prisförslag så kan ändå priset i slutet vara 15 % högre. Exempelvis: reparatören säger att reparationen kommer kosta ungefär runt 3 000 kronor. När reparationen är slut får summan ändå landa på 3 450 kronor (450 = 15 % av 3 000). Att du ökar kostnadsförslaget med 15 % och sedan skickar till din vän är i min mening en bra idé. Då förbereder du din vän på det högsta priset som reparationen kan kosta. Skulle din vän vägra betala kan du antingen vända dig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Alternativet är att hota med att stämma honom i tingsrätten.Ytterligare möjlighetEftersom din vän begått brott är det inte helt otänkbart att detta är ett polisärende och att din vän kommer att åtalas. I sådana fall skulle du kunna höra av dig till förundersökningsledaren i målet och begära att åklagaren ska driva ditt skadeståndsanspråk samtidigt som åklagaren driver sin ansvarstalan. Denna rätt har du enligt 22 kap. 2 § rättegångsbalken. För dig skulle det heller inte kosta någonting. Denna möjlighet finns alltså bara om detta har blivit en polisutredning. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Hur skriver man en stämningsansökan och måste man anlita ett ombud?

2020-04-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej jag undrar hur man skriver en stämningsansökan? Behöver man i sådana fall ha med ett ombud?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett tvistemål som består av två parter; kärande (den som väcker åtal) och svarande (din motpart). I stämningsansökan ska du först och främst ange vad du yrkar. Ett yrkande kan till exempel vara: "Käranden yrkar att domstolen förpliktigar Svaranden att till Käranden utge x kr.". Grunden förklarar varför du rättsligt sett har rätt till det som yrkas. Det bör även anges sakomständigheter, vilket är sådant som du anser att har inträffat och kan bestå i en beskrivning av händelseförloppet.Till stämningsansökan bör du även bifoga bevisning som styrker dina påståenden. Bevisningen kan vara såväl muntlig (till exempel vittnen) som skriftlig (fotografier, utlåtanden, fakturor för att styrka kostnader m.m.). Utgångspunkten är att det är den som påstår något som har bevisbördan för det.För en förenklad form av stämningsansökan kan du ladda ned en ansökan via Sveriges domstolars hemsida. Det kan dock vara svårt att skriva en stämningsansökan korrekt själv. Du är inte tvungen att ha ett ombud, det kan däremot vara en god idé att ha det om du inte är juridiskt bevandrad.Om du vill ha hjälp av en jurist som skriver stämningsansökan och företräder dig är du varmt välkommen att återkomma till oss här.Vänligen,

Kan jag få ersättning för nervskada efter operation?

2020-08-24 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har opererat bort en tumör i hjärnan, fick en nervskada i trigeminusnerven har ständigt smärtor. Kan man få ersättning för det?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag gäller?Utifrån din fråga förstår jag det som att du undrar om du kan få ekonomisk ersättning för den skada du orsakats efter operationen. Den nervskada som du drabbats av räknas som en patientskada. Regler kring bland annat ersättning för patientskador finns i patientskadelagen. Vad krävs för att ha rätt till patientskadeersättning?Du kan ha rätt till patientskadeersättning om din skada har uppkommit vid operation, i samband med hälso- och sjukvård i Sverige (3 § patientskadelagen). Det krävs inte att du kan bevisa att läkaren har gjort något fel för att ha rätt till ersättning. Istället måste du visa att skadan är en skada som ger rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av till exempel en viss behandling om skadan hade kunnat undvikas om en annan typ av behandling hade valts, eller om fel medicin eller sjukvårdsutrustning används vid behandlingen eller hanterats felaktigt. Även personskada som orsakats vid rena olycksfall i samband med vård eller behandling kan ge rätt till ersättning. Ytterligare grunder för rätt till ersättning går att finna i 6 § patientskadelagen. Vad finns det för undantag gällande rätten till patientskadeersättning?Det finns vissa undantag som medför att du kanske inte har rätt till patientskadeersättning (7 § patientskadelagen). Ersättning lämnas till exempel inte om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet. Alltså om behovet för vård var akut och operationen gjordes utan att vårdgivaren hade chans att vidta normala förberedelser eller att vårdgivaren medvetet var tvungen att ta stora risker i syfte att förebygga en allvarlig utveckling av patientens sjuktillstånd. PatientförsäkringDet finns en skyldighet för varje vårdgivare att ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av patientskadelagen (12 § patientskadelagen). Försäkringsgivaren är alltså den som ska utge patientskadeersättning till dig som skadelidande om förutsättningarna för ersättning uppfylls (13 § patientskadelagen). Om det skulle saknas en patientförsäkring svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen solidariskt för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats om den hade funnits (14-15 § patientskadelagen). SammanfattningDu kan ha rätt till ersättning för din nervskada då den uppkommit som en följd av din operation. Jag kan utifrån din fråga inte ge dig en tydlig bedömning då jag inte vet något om omständigheterna i ditt fall. På så vis råder jag dig att vända dig till din vårdgivares försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan. Om det skulle vara så att din vårdgivare trots sin skyldighet saknar patientförsäkring kan du anmäla din skada till patientförsäkringsföreningen. Skulle du behöva vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning. Lycka till! Kontaktuppgifter till vår telefonrådgivning:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Hur tar jag ut mitt skadestånd?

2020-06-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Jag har ett skadestånd som jag inte tagit ut än det ligger på 150000 kr när kan jag ta ut det och hur?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur du får ut ditt skadestånd beror på vem som är skyldig att betala skadeståndet till dig. Eftersom din fråga är ganska brett ställd kommer jag nedan redogöra för några olika situationer som du sen kan söka vidare information om. Om du varit målsägande i en brottmålrättegång och tillerkänts skadestånd som gärningspersonen ska betala kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och få hjälp med att driva in skadeståndet. Du kan läsa mer på kronofogdemyndighetens hemsida som du hittar här. Rör det exempelvis en tvist om pengar där domstolen utdömt skadestånd till dig som ska betalas av den andra parten kan du i första hand kontakta personen som ska betala ut skadeståndet till dig. Om personen inte vill betala kan du vända dig till Kronofogden och få hjälp där domen från domstolen fungerar som en exekutionstitel och utgör grund för verkställighet. Du kan läsa mer på kronofogdemyndighetens hemsida här. Om det snarare rör sig om en ersättning från ett försäkringsbolag bör du vända dig direkt till försäkringsbolaget för att få information om hur du ska gå vidare. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Stämma socialtjänsten?

2020-05-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan socialtjänstens tjänstemän stämmas för brott mot barnkonventionen?
My Öhman |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att stämma någon innebär att man begär skadestånd för uppkommen skada, att brott har begåtts är ingen förutsättning för att skadestånd ska betalas ut. Staten och kommunen är skadeståndsansvariga för skada som uppkommit till följd av fel och försummelse (3 kapitlet 2 § Skadeståndslagen). Socialtjänsten tillhör det allmänna och håller på med myndighetsutövning varför ett skadeståndsanspråk kan komma på fråga i ditt fall. Arbetsgivare har ett ansvar för skador som orsakas av arbetstagare varför skadeståndsanspråket bör riktas mot socialtjänsten och inte den enskilda tjänstemannen. I vissa särskilda fall kan dock tjänstemannen själv bli skadeståndsansvarig. Har tjänstemannen i sin myndighetsutövning åsidosatt vad som gäller för dennes arbete, som att iaktta barnkonventionen, kan personen även dömas för tjänstefel (20 kapitlet 1 § Brottsbalken). En sådan anmälan görs hos polisen. Att driva ett skadeståndsanspråk mot det allmänna kan ofta bli en långdragen och kostsam process. I första hand råder jag dig därför att göra en anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO bedriver tillsyn över socialtjänsten och har för uppdrag att se till att de sköter sin verksamhet enligt reglerna. Anser IVO att socialtjänsten har brustit i sin verksamhet kan du få hjälp att driva ett skadeståndsanspråk. Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!

Patientskadeersättning och skadestånd

2020-04-09 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Min syster gjorde nyligen en skönhetsoperation, ett sk Brasilian butlift. Under operationen blev hennes vänstra lunga punkterad. Kan hon ansöka om skadestånd för detta och isåfall, hur går hon tillväga? Tack på förhand!
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga beror på hur man betraktar relationen mellan din syster och den klinik som utförde operationen. Anses hon vara en patient aktualiseras möjligheten till patientskadeersättning från ett försäkringsbolag. Är hon däremot inte att anse som patient återstår möjligheten till skadestånd. Nedan har jag redogjort för båda alternativ.PatientskadeersättningDen som är patient och har drabbats av en kroppskada med anledning av hälso- och sjukvård har möjlighet att ansöka om ersättning hos vårdgivarens försäkringsbolag. Som patient räknas enligt praxis även en person som genomgått ett skönhetsingrepp som krävt medicinsk kompetens, och som utförts av en person med medicinsk kompetens. Om den klinik som din syster besökte hade sådan kompetens, och ingreppet krävde sådan kompetens, räknas kliniken som en vårdgivare och din syster som patient. Alla vårdgivare ska ha en patientskadeförsäkring (12 § patientskadelag). Om vårdgivaren trots det inte har en patientskadeförsäkring kan man som patient istället ansöka om ersättning hos Patientförsäkringsföreningen (14 § patientskadelag). Frågan om en person som låtit göra ett skönhetsingrepp ska anses vara patient har flera gånger varit föremål för domstolsprövning. Bland annat har personer som fått fillers, penisförstoring respektive bröstförstoring ansetts vara patienter.Förutsättningar för ersättningPatientskadeersättning lämnas om följande förutsättningar är uppfyllda. Det ska vara tal om en personskada, och skadan ska ha kunnat undvikas genom ett annat mindre riskfullt utförande (6 § patientskadelag). Att din syster har råkat ut för en personskada är klarlagt. Om ingreppet hade kunnat utföras på ett mindre riskfyllt sätt är däremot en fråga för medicinsk kunnig personal att besvara.SkadeståndFör att nå framgång med en skadeståndstalan i domstol krävs det att ni lyckas bevisa att personen som utförde ingreppet vållade din systers personskada genom vårdslöshet (2 kap 1 § skadeståndslag). Patientskadelagen och skadeståndslagen bygger på samma bedömning av vårdpersonalens agerande, så det blir en liknande bedömning här som under rubriken "förutsättningar för ersättning". Att kräva någon på skadestånd sker genom att man ansöker om stämning hos tingsrätten (42 kap 1 – 2 § rättegångsbalk). Min rekommendationAtt utkräva skadestånd i domstol kan vara en kostsam och svår process. Av den anledningen rekommenderar jag er att som första steg kontakta kliniken för att fråga om de har en patientskadeförsäkring, och isåfall anmäla skadan till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget begär då ut journaler från kliniken och företar en utredning varpå det fattas ett beslut om ersättning. Detta kostar inget för din syster. Om kliniken inte har en patientskadeförsäkring kan din syster vända sig till Patientförsäkringsföreningen. Även om kliniken inte anser sig vara en vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård, och inte omfattas av kravet på patientskadeförsäkring, kan det hända att Patientförsäkringsföreningen gör en annan bedömning. Bedömningen som försäkringsbolaget gör går att överklaga till Patientskadenämnden. Om din syster inte beviljas patientskadeersättning kvarstår möjligheten att föra en skadeståndstalan i domstol.Hoppas du fick svar på din fråga.