Skadeståndsskyldighet

2020-03-24 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejGrannens träd har fallit ner på och fullständigt förstört min car port.Är grannen ersättningsskyldig för skadan på min car port?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad gäller ersättning vid skador hittas regler i Skadeståndslagen(SkL).Utgångspunkten i dessa typer av frågor är att skadan ska täckas av någon försäkring. Om det inte gör det, krävs det att grannen agerat med flit eller varit oaktsam för att behöva betala skadestånd. Utöver detta krävs det också att handlandet ska ha ett kausalsamband med skadan. Detta innebär att det ska finnas ett orsakssamband där det går att bevisa att grannens handlande haft en direkt koppling till skadan på din bil, 2 kap. 1 § SkL. Angående att din granne skulle agerat med flit är förmodligen osannolikt. Din granne har förmodligen inte själv sågat av trädet med avsikt för att sedan förstöra din car port. Det är mer troligt att grannen skulle agerat av oaktsamhet. Om trädet exempelvis var dött och du kan bevisa att grannen visste om detta utan att vidta några åtgärder för att motverka eventuella skador så skulle man kunna kräva grannen på skadestånd på grund av oaktsamhet. Det skulle dock vara svårt att bevisa att grannen vetat om eventuella faror om inte trädet var i uppenbart dåligt skick och åtminstone borde insett att det kunde ske en olycka om ingen åtgärd gjordes åt trädet. Om trädet fallit ned på grund av naturliga anledningen som exempelvis hård vind eller liknande, så saknas ett orsakssamband mellan skadan på din car port och din grannes handlande. Grannen kan i det fallet inte bli skadeståndsskyldig. Min bedömning är att det kan vara svårt att få grannen att betala skadestånd för denna händelse. Mitt förslag är att prata med din granne och se om ni kan komma fram till en lösning tillsammans. Hoppas du fick svar på din fråga!

Ersättning för sakskada

2020-02-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga angående vem vi ska vända oss till för att få ersättning för en skada som uppkommit under en renovering i hyreshuset vi bor i.I somras renoverade hyreshusägaren en lägenhet i huset vi bor i. Under renoveringen läckte flytspackel ut och ner i källaren där en av oss nyinköpt cykel stod parkerad på angiven plats. När flytspacklet städades av (av byggarna) uppkom en massa repor på cykeln. Vi har sedan det inträffade försökt få ersättning för skadan som uppstod men varken ansvarig byggare eller ägaren av fastigheten har velat ge oss ersättning.Vem är det som är ansvarig och vem kan vi vända oss till för att utkräva skadestånd?Tack för hjälpen!
|Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Er fråga handlar om vem som är ansvarig för en sakskada som uppkommit efter en renovering i ett hyreshus. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).Finns rätt till skadestånd? Om någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska personen ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Sakskador är fysiska skador på fast egendom eller lösa föremål, t.ex. skador på en cykel. Vi kan alltså konstatera att det rör sig om en sakskada. För att skadeståndsansvar ska uppkomma krävs enligt lagrummet också att det föreligger adekvat kausalitet, dvs. att det objektivt går att förutse att handlingen som vållat skadan faktiskt skulle leda till skadan i fråga. Det måste alltså finnas ett förutsebart samband mellan handlingen och den uppkomna skadan. Handlingen får i det här fallet anses vara att byggarbetarna inte försäkrade sig om att inget flytspackel kunde rinna ner i källaren. Det ledde till att cykeln skadades då flytspacklet skulle städas bort. Därmed föreligger adekvat kausalitet. Därutöver krävs att byggarbetarna vållat skadan antingen genom uppsåt eller vårdslöshet. Eftersom vi kan anta att byggarbetarna inte hade för avsikt att skada cykeln så får här avgöras om de agerade vårdslöst. När man gör denna bedömning tittar man på risken för att en skada skulle uppkomma, den sannolika skadans omfattning, möjligheten att förebygga skadan samt insikten hos byggarbetarna om att en skada skulle kunna uppkomma. Efter en helhetsbedömning av dessa faktorer kan man avgöra om de kunde agerat på ett annat sätt för att undvika att skadorna på cykeln uppkom. Kraven på att byggarbetarna skulle ha agerat annorlunda blir högre ju högre sannolikheten för skada är och ju större insikt om detta de borde haft utifrån omständigheterna. För att göra en korrekt bedömning av det här fallet så krävs mer information än vad som framkommer i frågan, men enligt min bedömning så har byggarbetarna agerat vårdslöst i och med att de med sin yrkesvana borde ha tagit i beräkning att källaren låg i riskzonen för att drabbas av läckage. Att flytspackel kan läcka ut till gränsande områden bör vara en sådan företeelse som byggarbetare är medvetna om kan ske. De borde därför ha tagit till förebyggande åtgärder för att minimera risken för läckage och därmed skada. Vem ansvarar och vad kan utkrävas? Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten enligt det så kallade principalansvaret (3 kap. 1 § SkL). Det betyder alltså att det är byggarbetarnas arbetsgivare som ansvarar för de skador som byggarbetarna vållar.Ni har rätt att få skadestånd för cykelns reparationskostnad och värdeminskning (5 kap. 7 § SkL). Vem kan ni vända er till för att utkräva skadestånd? Det bästa är alltid om det hela går att lösa genom att ni kontaktar byggföretaget i fråga. Förklara situationen och vad ni anser att ni bör få i skadestånd och försök lösa det utan att behöva blanda in andra parter eller ta upp frågan till domstol. Om ni inte kan komma fram till en lösning genom att själva kontakta företaget så kan ni skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och få skadeståndsansvaret prövat i domstol. Detta föranleder dock en längre process och det tillkommer en avgift för att skicka in stämningsansökan. För ett mål som rör ett krav på högst 23 650 kronor är ansökningsavgiften 900 kr. Vill du få hjälp med att gå vidare med en sådan stämningsansökan så kan du boka en tid med någon av våra jurister här. Det är även möjligt att själv skicka in en stämningsansökan här. Hoppas ni fick svar på er fråga!

För vilka kostnader och hur kräver man skadestånd för personskada?

2020-02-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vi var på semester där sonen fick en rejäl smäll av en annan och han for i backen med huvudet och fick troligtvis en hjärnskakning av detta. Han började kräkas så vi fick avbryta vår semester och åka hem. Ska försöka få tillbaka pengar från hemförsäkringen för det vi betalt för semestern men vad gäller egentligen gentemot personen som orsakade skadan? Kan man kräva att han betalar självrisken eller något sånt? Vad gäller för skadestånd? Hur går jag tillväga? Kan tilläggas att den som orsakade smällen är vuxen, var dock inte tanken att någon skulle fara illa. Allt finns filmat. Tack för er hjälp.
Annelie Burström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att er son skadades på semestern, jag hoppas han mår bättre nu. Eftersom er son har fått en kroppslig skada i samband med att han fick en smäll av en annan person så kan han ha rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen (SkL).När kan man ha rätt till skadestånd?Din son har rätt till ersättning för den personskada som någon annan uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat honom. (2 kap. 1 § i skadeståndslagen) Er sons eventuella hjärnskakning/skada mot huvudet utgör en personskada. För att kunna kräva skadestånd måste man slå fast att personen som gav din son smällen orsakade skadan, och att personen antingen orsakade skadan med uppsåt (avsikt) eller att personen orsakade skadan genom att vara vårdslös (oaktsam). Eftersom du skriver att det inte var tanken att någon skulle fara illa så utesluter jag att personen med uppsåt orsakade din son skada. Däremot tyder din fråga på att personen kan anses ha varit vårdslös genom att ge din son en rejäl smäll, vilket resulterade i att han for i backen och slog huvudet. Det är svårt för mig att göra en bedömning av om personen i detta fall kan bedömas ha betett sig vårdslöst eftersom jag inte har någon utförlig information kring händelseförloppet. Men om personen borde ha kunnat förutse att smällen mot din son skulle orsaka honom kroppslig skada så bör han bli skyldig att betala skadestånd. Vad kan man få skadestånd för?Eftersom er son har fått en personskada så kan han få skadestånd för sjukvårdskostnader och andra kostnader som beror på skadan, eventuell inkomstförlust och för fysiskt och psykiskt lidande (5 kap. 1 § SkL). Ersättningen för sjukvårdskostnader och inkomstförlust beror på det ekonomiska belopp han själv gått miste om, medan ersättning för fysiskt eller psykiskt lidande brukar utgå från så kallade generellt fastställda schablonbelopp och ingen ekonomisk förlust krävs för att få sådan ersättning.Hur går man tillväga för att kräva skadestånd?Det bästa är alltid om det hela går att lösa genom att ni kontaktar personen i fråga. Förklara helt enkelt situationen, vad ni anser att ni bör få i skadestånd och försök lösa det utan att behöva blanda in andra parter eller ta upp frågan till domstol.Om ni inte kan komma fram till en lösning genom att själva kontakta personen så kan ni skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och få skadeståndsansvaret prövat i domstol. Detta föranleder i sådant fall en längre process och det tillkommer en avgift för att skicka in stämningsansökan. För ett mål som rör ett krav på högst 23 650 kronor är ansökningsavgiften 900 kronor. För ett mål som rör ett krav över 23 650 kronor är ansökningsavgiften 2 800 kronor. Eftersom du skriver att hela händelsen finns på film så har ni ett bra bevisunderlag för att bevisa vad som hände och hur er sons skada orsakades.Sammanfattningsvis Eftersom jag endast har tillgång till den korta beskrivningen av vad som inträffade så kan jag inte uttala mig kring personens skadeståndsansvar då jag inte kan avgöra vårdslösheten i fallet. Om du har några fler funderingar får du gärna ställa en ytterligare fråga så kan vi hjälpa dig vidare. Vill du få mer hjälp med att gå vidare med en stämningsansökan om skadestånd, boka gärna en tid med någon av våra jurister. Du kan boka direkt på https://lawline.se/boka.Du kan även själv skicka in och läsa mer om stämningsansökan här.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänliga hälsningar,

Rätt att kräva skadestånd om någon har smitttat dig en könssjukdom?

2020-01-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan jag kräva skadestånd av min man för att han smittat mig med en könssjukdom?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Rätt till skadeståndBestämmelser som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § Skadeståndslagen framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Om din man har smittat dig en könssjukdom är detta en personskada. För att han ska vara skadeståndsskyldig förutsätter det att han har handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Jag saknar information om ditt fall för att kunna göra denna bedömning, men om han exempelvis har anledning att misstänka att han bär på en könssjukdom så kan han bedömas handlat vårdslöst. Vidare förutsätter skadeståndsskyldigheten att din man har vållat skadan, vilket innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hans agerande och din skada. Om du har blivit sjuk på grund av en annan orsak så är din man inte skadeståndsskyldig, även om han har agerat uppsåtligen eller med vårdslöshet. Men jag förmodar att detta är inte fallet, utan att du har fått sjukdomen från honom. I sådant fall blir han skadeståndsansvarig gentemot dig i enlighet med 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga; ja, du kan kräva skadestånd av din man för att denne orsakat dig en skada. Det är möjligt att sköta ditt skadeståndsärende helt på egen hand och du kan naturligtvis först börja med att kräva skadestånd direkt från din man. Om din man inte är samarbetsvillig och du ser inte någon lösning till tvisten så kan du stämma honom i domstolen. Du lämnar då in ett s.k. skadeståndsyrkande till en domstol. Om du är osäker på processen är det alltid bra att anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att utforma stämningsansökan som tar ärendet vidare till domstol. Du kan boka tid med en av våra jurister på byrån för att få hjälp med ärendet. Mer information hittar du här! SmittskyddslagenSist vill jag bara påpeka att om din man vet eller misstänker att han har en smittsam sjukdom måste han söka vård snarast eftersom han enligt Smittskyddslagen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Vet han om att han bär på en allmänfarlig sjukdom är han skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma (2 kap. 2 § Smittskyddslagen). Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

SkL:s tillämplighet och praktiska råd för att begära skadestånd

2020-03-05 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag var häromdagen på gymmet och hade då lagt undan min telefon på golvet bredvid mig. Bredvid min station tränade en annan person som kastade sina hantlar på golvet efter sitt set vilket resulterade i en förstörd telefon. Då detta blev ett försäkringsärende och jag behöver betala en självrisk om 1500 sek bad jag personen i fråga betala självrisken eftersom han orsakade olyckan. Tyvärr vägrar han nu ta på sig något ansvar och vill ej ta självrisken, finns det något jag kan göra? Är följande lag applicerbar?: https://lagen.nu/1972:207#L2001:732
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag väljer att svara på dina frågor i omvänd ordning och inleda med att besvara frågan om huruvida skadeståndslagen (SkL) är tillämplig, och därefter besvara frågan om det finns något du kan göra. Jag kommer också att kommentera rättsläget.Tillämplig lagSkL är tillämplig lagstiftning i samtliga fall utom dessa:– då annat är särskilt föreskrivet i andra rättskällor– då annat är särskilt föreskrivet i avtal mellan parterna– då annat i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden (1 kap. 1 § SkL)Svaret på din andra fråga är således att SkL är tillämplig förutsatt att ni inte avtalat om annat, vilket jag utgår från att ni inte har.Vad göra?Överlag är det bästa sättet att lösa juridiska tvister att kunna göra det frivilligt. Det är kostnadseffektivt, tidseffektivt och smärtfritt. Det är givetvis möjligt för dig att vända dig till domstol med ditt anspråk, men det kommer med lätthet att kosta dig mer tid och pengar än de 1 500 kr du kan vinna på det. Motsvarande gäller dock för mannen som släppte hantlarna på din mobiltelefon att det är betydligt billigare att ersätta dig frivilligt än påtvingat genom dom.Mitt främsta råd är att upplysa mannen om att du anser att du med hänsyn till SkL har rätten på din sida, och att han är skyldig att ersätta dig för självrisken. Du kan också upplysa honom om att det är möjligt att gå till domstol med ärendet, men att det är bättre för er båda att lösa saken på frivillig basis. Ett högst praktiskt – men viktigt – råd är att framställa din sak på ett så sakligt och trevligt sätt som möjligt. En sådan framtoning leder enligt min erfarenhet klart oftare till att motparten går med på att ersätta skadan än om man exempelvis höjer tonen och talar om alla rättsliga åtgärder man kan vidta. Det behöver inte finnas någon motsättning mellan att vara tydlig med sitt anspråk och att göra det på ett sympatiskt vis.Trots att du redan provat att lösa saken frivilligt en gång, föreslår jag alltså att du framställer din sak igen, med hänvisning till att SkL ger dig rätten till ersättning. Jag antar att ni båda beklagar den uppkomna situationen, och du kan framhäva att det inte finns något hämndbegär från din sida utan att det är av rena rättviseskäl du tycker att det är rimligt att du inte ska behöva stå självrisken för skadan som mannen orsakat.Ersättning enligt SkLMina råd ovan ges under förutsättning att du faktiskt har rätt till skadestånd avseende självrisken. Jag skulle behöva närmre detaljer om omständigheterna i fallet för att kunna ge ett klart svar på den frågan, men ger dig istället förutsättningarna för att vara berättigad skadestånd.I SkL beskrivs skadeståndsskyldighet mycket enkelt som att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsaken en sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Av regeln framgår explicit krav på att en skada måste ha uppstått, att denna måste ha orsakats av någon och att orsakandet skett åtminstone vårdslöst. Implicit finns även ett fjärde krav för skadeståndsskyldighet, nämligen att skadan orsakats med så kallad adekvat kausalitet, det vill säga att det finns ett rimligt tätt orsakssamband mellan orsakandet och skadan.Att skada uppstått, att mannen orsakat skadan och att det föreligger adekvat kausalitet mellan att han släppte hantlar på den och att den gick sönder får sägas vara helt uppenbart. Det låter också mycket sannolikt att det ska anses vårdslöst i förhållande till skaderisken att släppa hantlarna när din mobil låg i närheten. Den sista frågan är dock beroende av omständigheterna: Låg mobilen väl synlig eller var den dold av något? Är det vanligt att släppa hantlar på den platsen i gymmet? Brukar folk lägga sina mobiler eller andra ömtåliga saker på platsen? Bedömningar av vårdslöshet är i hög grad common sense-betonade och det är möjligt att svaret på huruvida vårdslöshetskravet i denna situation är förhållandevis givet, men utifrån din beskrivning är det svårt för mig att ge ett säkert svar på frågan.Slutligen vill jag nämna att även om mannen är skyldig att betala dig skadestånd har han rätt att få beloppet nedsatt i den mån du själv genom vårdslöshet bidra till att att skadan uppstått genom att lägga din mobil på platsen (6 kap. 1 § andra stycket SkL). Jag kan inte heller i denna fråga göra någon bedömning av i vad mån du varit vårdslös – det beror även här på de närmre omständigheterna i fallet – men du bör känna till att mannen mycket väl kan ha lagen på sin sida att hävda att beloppet han ska betala bör nedsättas och inte vara så högt som 1 500 kr.Vänligen

Rätt till ersättning av grannen vid vattenskada?

2020-02-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Lawline,Jag fick en vattenskada i förrgår som orsakades av att grannens avloppsrör i köket hade släppt, varav diskvattnet rann ner till mitt sovrum genom bjälklaget. Enligt besiktningsman är det inte längre fuktigt men ytskikten på tak och vägg har blivit skadat och behöver åtgärdas.Jag vill att grannen ska betala min försäkrings självkostnad för att kunna återställa ytskikten. Men hur formulerar jag ett kravbrev och hur ska det levereras? Kan jag lägga det i deras postbox? Jag känner dem inte och vill inte stå och ringa på deras dörr.
Jonathan Lengyel |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Har du rätt till ersättning av din granne?Enligt skadeståndslagens regler (vilka du kan hitta här) ska den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat en sakskada ersätta skadan, se 2 kapitlet 1 § SkL. Det innebär att din granne skulle kunna bli ersättningsskyldig utifrån hur jag tolkar din fråga. Det beror helt enkelt på om din granne kan anses ha varit vårdslös, vilket inte är helt givet utifrån det händelseförlopp som du beskrivit i frågan. Om din granne skulle anses ha varit oaktsam så är den ersättningsskyldig, och en grundläggande princip när det kommer till skadeståndsrätt är att den som blivit utsatt för en skada genom ersättning ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat. Eftersom du inte hade behövt betala självrisken till ditt försäkringsbolag om skadan inte hade inträffat så ska du bli ersatt av din granne med den självrisk du har blivit tvungen att betala.Hur ska du gå tillväga för att få ersättning?Precis som du skriver i frågan så är ett kravbrev till din granne det lämpligaste tillvägagångssättet. I ett sådant kravbrev kan du skriva vad som har hänt, att du har blivit tvungen att betala självrisk till ditt försäkringsbolag för reparationer i din lägenhet och att detta beror på att din grannes avloppsrör hade släppt och således läckt ut vatten ner till ditt sovrum och orsakat skador hos dig. Var även noga med att ange vem du är och be grannen återkomma till dig när den tagit del av kravbrevet.Först och främst kan du lägga brevet i din grannes brevlåda. Skulle du inte få något svar på brevet skulle jag föreslå att du skickar ett rekommenderat brev med mottagningsbevis, vilket ger dig ett bevis på att grannen hämtat ut kravbrevet.Om du behöver ytterligare hjälp med att formulera ett kravbrev i detalj så rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Rätt till skadestånd om jag blir smittad av en könssjukdom?

2020-02-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Lawline! Min pojkvän smittade mig med en könssjukdom och jag undrar om jag kan kräva skadestånd av han?? Det vore ju inte mer än rättvist eftersom jag inte önskade att bli smittad. Om svaret är ja på min fråga så vill jag veta hur man gör så att det ska gå rätt till typ om man ska kontakta en jurist eller liknande. Tacksam för svar så fort som möjligt tack snälla!
Siva Arif |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till skadeståndBestämmelser som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen. I 2 kapitlet 1 § Skadeståndslagen framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Om din pojkvän har smittat dig med en könssjukdom räknas detta som en personskada. För att han ska vara skadeståndsskyldig förutsätter det att han har handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Jag saknar mer information om ditt fall för att kunna göra denna bedömning, men om han exempelvis har anledning att misstänka att han bär på en könssjukdom så kan han bedömas handlat vårdslöst.Vidare förutsätter skadeståndsskyldigheten att din pojkvän har vållat skadan, vilket innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hans agerande och din skada. Om du har blivit sjuk på grund av en annan orsak så är han inte skadeståndsskyldig, även om han har agerat uppsåtligen eller med vårdslöshet. Men jag förmodar att detta inte är fallet, utan att du har fått sjukdomen från honom. I sådant fall blir han skadeståndsansvarig gentemot dig, enligt 2 kapitlet 1 § Skadeståndslagen. SkadeståndsärendetDet är möjligt att sköta ditt skadeståndsärende helt på egen hand och du kan givetvis först börja med att kräva skadestånd direkt från din pojkvän. Om han däremot inte är samarbetsvillig och du inte ser någon lösning till tvisten så kan du stämma honom i domstolen. Du lämnar då in ett s.k. skadeståndsyrkande till en domstol. Om du är osäker på processen kan du anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att utforma stämningsansökan som tar ärendet vidare till domstol. Du kan boka tid (här) med en av våra jurister på byrån för att få hjälp med ärendet!SammanfattningSammanfattningsvis är svaret på din fråga; ja, du kan kräva skadestånd av din pojkvän för att han orsakat dig en skada.Sist vill jag bara poängtera att om din pojkvän vet eller misstänker att han har en smittsam sjukdom måste han söka vård snarast eftersom han enligt Smittskyddslagen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Vet han om att han bär på en allmänfarlig sjukdom är han skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma, 2 kapitlet 2 § Smittskyddslagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Skadestånd från omyndig person

2019-12-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, hur man få skadestånd från en elev i skolan?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Utan att veta närmare om vad som inträffat kan jag tala om vad som generellt krävs för att rätt till skadestånd ska anses föreligga. Eftersom att du skriver "elev" kommer jag att nämna omständigheter som är av relevans när skadeståndstalan riktas mot en omyndig person. Din fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL). Sammanfattat krävs det alltså att personen du vill ska betala skadestånd till dig har begått handlingen med avsikt eller av vårdslöshet samt att beloppet du vill ha är rimligt i förhållande till den vållandes ekonomi. Hoppas att detta besvarade din fråga, Med vänlig hälsning,