Ersättning vid frihetsberövande och nedlagd förundersökning

FRÅGA
Hej jag är mellan 19-20 år gammal och blev anklagad för våldtäkt, det innebar att jag blev frihetsberövad 12-15 sedan häktad till den 21 samma månad. Förundersökningen lades sedan ner. Vad kan jag kräva i skadestånd samt utebliven lön? Hade ett fulltidsarbete som jag inte fick tillbaka när jag kom ut. Jag hade arbetspass inräknat under min tid i häktet. Hur mycket kan jag begära i skadestånd samt utebliven lön? Påverkas det att jag förlorade mitt jobb? Allvarlig anklagalse som jag var oskyldig till? Hur mycket kan jag få?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till ersättning vid frihetsberövande?

Man har rätt att få ersättning av staten för skador som man fått av att vara frihetsberövad (1§ lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder). Den som har varit häktad eller anhållen (i minst 24 timmar i sträck) har rätt till att få ersättning om förundersökningen läggs ned utan att åtal väckts, precis som det skett i ditt fall (2§ första punkten). Dock kan rätten till ersättning inskränkas om den misstänkte själv uppsåtligen har försökt undanröja bevis eller försökt försvåra utredningen, eller om det är oskäligt att ge ut ersättning (). Det innebär alltså att en person i din situation, som varit frihetsberövad i nio dagar, har rätt till ersättning för de nio dagarna såvida inget av undantagen i 6§ är aktuella.

Vad kan man få ersättning för?

Man kan få ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i ens näringsverksamhet, samt lidande (). Skadan ska vara en direkt följd av frihetsberövandet, men person- eller sakskada ersätts som regel inte. Det är exempelvis fysiska skador på person eller skador på saker, då de skadorna istället ersätts via skadeståndslagen.

Utgifter kan vara ersättning för resor eller liknande exempelvis till och från anstalten, ersättning för att flytta sin familj till en mindre bostad eller ersättning för utgifter för barnskötsel och liknande.

Förlorad arbetsförtjänst syftar att kompensera för förlorad inkomst, men även förlorat socialbidrag, förlorad semester och liknande. Justitiekanslern (JK) har dock nekat ersättning för uteblivet studiemedel eller anlitande av vikare. I ett av justitiekanslerns beslut om ersättning, har en person dels förlorat kundstock, dels till slut blivit uppsagd (JK Dnr 4485-05-41). Där resonerade JK om personen förlorade sin tjänst på grund av misstanken eller på grund av frihetsberövandet, och kom fram till att han antagligen förlorat jobbet på grund av både misstanken och frihetsberövandet. Han fick ersättning, men en nedsatt ersättning, då uppsägningen inte enbart var en direkt följd av själva frihetsberövandet, utan även på grund av misstanken. Det är inte exakt samma som för din situation, men möjligheten att få ersättning för att man förlorat jobbet helt och hållet verkar delvis beror på om du förlorade din tjänst på grund av misstanken eller på grund av frihetsberövandet i sig. Du kan läsa mer om detta beslut och hur JK har beräknat ersättningen i detta fall, här.

Ersättning för lidande är ersättning för oro, obehag, maktlöshet och är en individuell prövning i varje enskilt fall beroende på brottsmisstanken, den enskildes uppfattning och upplevelse av sitt lidande och även utifrån frihetsberövandets varaktighet. JK har använt ett schabloniserat belopp för beräkning av ersättning för lidande, då 30 000 kr utgår för den första månaden, därefter 20 000 kr för varje ytterligare månad osv. Man kan i vissa fall få förhöjd ersättning, om det avser allvarliga brott eller man varit mellan 15-18 år.

Ansökan om ersättning

Den som begär ersättning måste själv ge in bevis och underlag för begäran. Du måste då ge in underlag för vad du skulle ha tjänat under den tiden du varit frihetsberövad, och underlaget kan bestå av exempelvis intyg från arbetsgivaren, a-kassan eller lönespecifikation eller liknande. Begär man ersättning för olika utgifter man haft på grund av frihetsberövandet är det bra att ge in kvitton och liknande som kan styrka anspråket. Dock behöver man inte ge in något specifik utredning för att styrka sin begäran om ersättning för lidande.

En ansökan om ersättning för frihetsberövande kan göras till Justitiekanslern efter att förundersökningen har avslutats. Ett beslut från JK kan inte överklagas. Istället får man då väcka talan mot staten genom stämning i tingsrätt.

Sammanfattningsvis

Du kan alltså ansöka om ersättning dels för din förlorade arbetsinkomst, och då bör du ge in underlag som visar hur mycket du har förlorat, dels för lidande som frihetsberövandet inneburit för dig, och för det behöver du inte ge in något underlag för. För att svara på din fråga om hur mycket du kan få i ersättning, är väldigt svårt för mig att säga då det är en bedömning i det enskilda fallet som Justitiekanslern gör. Men du kan få mer ersättning då det är ett allvarligt brott, och beroende på varför du förlorat ditt jobb kan du även få ersättning för att du inte bara förlorat arbetsinkomst för de pass du hade inbokade under frihetsberövandet, utan även för att du förlorat tjänsten helt och hållet. Men i vilket fall kan du alltid begära vad du anser är rimligt, så får JK helt enkelt jämka det till vad de anser är rimligt.

Du kan läsa mer om hur du begär ersättning på Justitiekanslerns hemsida.

Hoppas du fått någon vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97679)