När kan du kräva skadestånd från en fastighetsägare?

2021-01-21 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej halkade i en kunds källartrappa som han ej hade halkbekämpat , det enda kunden sa var ojsan kanske skulle ha sandat trappan , Har skadat höger bicepsfäste i axeln slog i armbågen , höger hand som är jättesvullen ,slog upp en whiplash skada och slog en lite kartong med reservdelar utan för höger öga och okben och en blåtira på köpte Kan jag kräva skadestånd för skadan ?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att du vill ha reda på under vilka omständigheter du kan kräva skadestånd från en fastighetsägare. De aktuella lagarna är Skadeståndslagen (1972:207) (SkL) samt Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:929). Fastighetsägarens ansvar och vårdslöshet samt bevisbördans placering.Fastighetsägare har en skyldighet att sanda marken, som denne ansvarar för, när det är halt. Entréer till fastigheten omfattas av denna skyldighet (2 § 2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). För att du ska kunna kräva skadestånd av kunden krävs att denne har ansvaret för att sanda den trappa som du halkat i samtidigt som personen inte uppfyllt sin underhållningsskyldighet (2 kap 1 § SkL). Det är du som har bevisbördan för att fastighetsägaren varit vårdslös i sitt agerande. Du måste alltså kunna bevisa att anledningen till att du halkat berott på att fastighetsägaren inte sandat trappan. Vad omfattar skadeståndet?Du har rätt att kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförluster, för sveda och värk eller för skador av bestående art samt för eventuella olägenheter till följd av skadan (5 kap 1 § SkL). Sveda och värk innefattar både fysiskt och psykiskt lidande. Det ska vara fråga om en övergående smärta eller lidande. Lyte och men avser skador av en mer bestående art. Exempel på en sådan skada kan vara ärr (vilken kvarstår efter en behandling). Sammanfattningsvis Du har rätt att kräva ersättning för dina skador om du kan bevisa att kunden orsakat dem genom att inte uppfylla skyldigheten att underhålla fastigheten ( i detta fall genom att inte sanda sin hala källartrappa). Fastighetsägaren kan inte anses vara vårdslös om du exempelvis halkat tidigt på morgonen. Man kan generellt inte förvänta sig att ägaren ska ha hunnit sanda marken vid den tiden.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vem blir betalningsskyldig?

2020-11-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Min granne som bor på våningen ovanför renoverade sitt badrum och bilade hål i taket till mitt badrum. Har hål i taket och mattan vem står för vad? Ställer frågan åt en kollega
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det framgår inte av frågan om er kollega bor i en hyresrätt eller bostadsrätt. Rör det sig om en hyresrätt föreslår jag att er kollega kontaktar hyresvärden omgående och förklarar situationen. Jag antar dock att det rör sig om en bostadsrätt och kommer därför att behandla frågan utifrån detta. Om så inte är fallet får ni gärna höra av er igen så ska vi göra allt för att återigen försöka besvara er fråga.Vem ska stå för skadan?Jag kommer använda mig utav skadeståndslagen när jag besvarar er fråga, denna kommer härefter att benämnas som "SkL". Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet har vållat en sakskada ska ersätta denna. Detta innebär att er kollegas granne skulle kunna bli skadeståndsskyldig för skadan som uppstått i taket och på mattan. Bedömningen ligger i om grannen, eller eventuellt de som utförde arbetet, kan anses ha varit vårdslösa eller inte. Dvs. om de har varit oaktsamma vid utförande av arbetet. Är det så att grannen anses ha agerat vårdslöst och oaktsamt är den grundläggande principen att den som blivit utsatt för sakskada ska få ersättning så att denne försätts i samma situation som innan skadan skett. Dvs. reparerar er kollega taket och mattan ska hen få skadestånd som täcker reparationerna (2 kap. 1 § SkL)Jag råder er kollega till att kontakta grannen och förklara situationen och vidare även förklara att hen har stöd i 2 kap. 1 § SkL, för att se om de gemensamt kan komma fram till en lösning. Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

Hur får man skadestånd när gärningspersonen är under 15 år?

2020-09-12 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Min 12-åriga dotter försökte avstyra ett bråk i skolan. Hon blev då själv slagen. Först får hon en hård smäll över ansiktet av en pojke därefter puttar en annan pojke henne med kraft så att hon faller ner på marken. När hon ligger ner får hon sparkar på benen och sparkar i huvudet av samma pojke som gett henne en smäll när hon stod upp vilket resulterar i ett igensvullet öga yrsel och illamående. Vi uppsökte läkare som tog bilder och undersökte henne. Hjärnskakning och igensvullet öga men inga allvarliga skador som tur är. Det känns som att detta kunde gått illa. Min dotter mår väldigt dåligt psykiskt efter denna händelse. Min undran är vad klassas denna misshandeln som? Hur mycket kan man begära i skadestånd för denna råa handling och hur går man tillväga? Pojkarna är 12 år gamla.
Sara Pedersen |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Först vill jag beklaga att detta har hänt din dotter när hon försökt avbryta ett bråk. Modigt av henne att försöka! Jag ska försöka förklara hur hennes möjligheter till skadestånd ser ut och hur ni kan gå tillväga efter detta. "Vad klassas denna misshandeln som?"Om man tillfogar annan kroppsskada eller smärta, kan man dömas för misshandel, till fängelse högst två år. Ett slag med knuten näve brukar bedömas som misshandel av normalgraden. Om man exempelvis slår med öppen hand, kan det bedömas som ringa misshandel istället, och då är straffet böter eller fängelse högst sex månader (3 kap. 5§ brottsbalken). Om gärningen var livsfarlig eller om man har fått svåra kroppsskador, eller gärningspersonen visat särskild hänsynslöshet eller råhet, kan man istället dömas för grov misshandel. Straffet är då fängelse 1,5-6 år (3 kap. 6§ första stycket brottsbalken). Att gärningen varit livsfarlig förutsätter oftast att den utövats med ett livsfarligt vapen, ex. pistol eller en kniv. Att man tillfogats svår kroppsskada innebär oftast att man förlorat någon kroppsfunktion, ex. tal, syn eller hörsel. Att en gärning är särskild hänsynslös eller rå, kan innebära att misshandeln varit oprovocerad, långvarig eller riktat sig mot en skyddslös person utifrån offrets möjlighet att försvara sig eller om offret misshandlats av flera personer. Gärningen du beskriver skulle anses vara en misshandel. Det finns även utrymme för att det skulle anses vara en grov misshandel, utifrån förutsättningen om hänsynslöshet och råhet, då flera personer har begått misshandeln och hon har legat ner, och haft svårt att försvara sig. Men det är en bedömning är upp till polis och åklagare. Men då gärningspersonerna här är under 15 år, är de inte straffmyndiga och kan därför inte åtalas för gärningen. "Hur mycket kan man begära i skadestånd och hur får man tillväga?"Det finns huvudsakligen två vägar ni kan gå för att kunna få ersättning. Ni bör dessutom kontrollera med era försäkringsbolag, ibland finns det någon typ av ersättning man kan få vid sådana händelser via en hemförsäkring eller olycksfallsförsäkring. Annars gäller huvudsakligen brottsskadeersättning via Brottsoffermyndigheten, eller skadestånd från gärningspersonernas föräldrar i en tvistemålsrättegång. Att gärningen begåtts av underåriga gärningspersoner innebär att åklagaren inte kan väcka åtal och därför kan det inte bli en vanlig rättegång. Det finns dock utrymme för polisen att inleda en utredning ändå om det finns ett år i straffskalan, även när gärningspersonerna är 12 år (31§ första stycket, lag med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare). Polisen kan också besluta att inleda utredning om det av andra skäl är av särskild betydelse för ett allmänt eller enskilt intresse. Detta är främst om det finns ett målsägande, så denne ska kunna få skadestånd eller brottsskadeersättning. Åklagaren kan då även besluta om att väcka en så kallad bevistalan i domstol för att pröva skuldfråga, utan att ett straff döms ut. Det är dock ganska ovanligt och sker oftast i fall där det är väldigt grova brott, så som våldtäkt eller mord. Polisens utredning, oavsett om den leder till talan i domstol, kan då användas som underlag för Brottsoffermyndighetens utredning om ersättning, och även som underlag vid en tvistemålsrättegång om skadestånd mot föräldrarna. Det första sättet att få ersättning är via Brottsoffermyndigheten och få brottsskadeersättning. Att gärningspersonerna är under 15 år är inget hinder för att få brottsskadeersättning, det räcker att gärningen är anmäld till polisen för att Brottsoffermyndigheten ska ta upp utredningen. Offret kan ha rätt till brottsskadeersättning även om utredningen hos polisen läggs ned. Det är främst personskador (kostnader för sjukhusvistelser och liknande) och kränkning som ersätts. Denna ansökan kan ni göra via Brottsoffermyndigheten här, men glöm inte att polisanmäla gärningen först! Ni kan få mer information om denna process på Brottsoffermyndighetens hemsida. I andra fall kan ni stämma föräldrarna till gärningspersonerna, i ett tvistemål om skadestånd i tingsrätt. Föräldrar har ett så kallat principalansvar för sina barn, för att ersätta personskador som ens barn orsakar genom brott, samt kränkningsersättning (3 kap. 5§ skadeståndslagen). Detta gäller även om barnet är under 15 år. Personskada innebär ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförluster, fysiskt eller psykiskt lidande (sveda och värk) som skadan fört med sig (5 kap. 1§ skadeståndslagen). Kränkningsersättningen är en ersättning som bedöms utifrån integritetsintrånget som brottet inneburit, hur länge gärningen pågick och dess art (5 kap. 6§ skadeståndslagen). I bedömningen beaktas även om offret haft svårt att värja sig. För misshandel av normalgrad brukar kränkningsersättningen ligga på mellan 5 000-10 000 kr. Det finns dock utrymme för att skadeståndsbeloppet kan jämkas, men i denna situation är det osannolikt (3 kap. 6§ skadeståndslagen).Vad gäller din fråga om vad ni kan begära i ersättning är svår att svara på. Till polisen bör ni lämna in allt underlag ni har för er dotters sjukhusvistelser, mående efteråt, skadorna hon fick och liknande. Då skulle ni kunna få ersättning för de faktiska utgifterna ni haft. Kränkningsersättningen ligger på mellan 5000-10 000 kr. Ersättning för sveda och värk är också ett schabloniserat belopp beroende på hur länge offret varit fysiskt eller psykiskt påverkad av gärningen. Ni kan läsa mer om vad man kan begära i skadestånd på Brottsoffermyndighetens hemsida här. SammanfattningsvisDå gärningspersonerna inte är straffmyndiga, och brottet inte är så allvarligt att talan skulle väckas i domstol, finns det huvudsakligen två vägar ni kan gå för skadestånd. Antingen via tvistemål för att stämma föräldrarna, eller via Brottsoffermyndigheten för att få brottsskadeersättning. Det är bra att spara bevisning och underlag oavsett vilken väg ni tar, och ni ska polisanmäla händelsen oavsett, se mer information här. Hur mycket ni kan få i ersättning är svårt för mig att säga, men jag har försökt att ge några riktlinjer ovan. Ni kan också kontakta Brottsoffermyndigheten för vägledning och hjälp. Hoppas det löser sig för er, och att du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Möjlighet att stämma andra personer

2020-09-01 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej.Kan man stämma människor för vad som helst?Exempel om en dam som man har känslor för och hen vill inte ha den personen?Hoppas ni förstod vad jag menade.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig til Lawline med din fråga!Den möjlighet att stämma någon i svensk rätt är enbart på skadeståndsmässiga grunder, där fysisk, ekonomisk eller psykisk skada har orsakats en människa, se skadeståndslagen. Andra möjligheter att "stämman någon" = begära skadeståndet, är på avtalsmässiga grunder där någon part bryter ett avtal eller om man har lidit skada på grund av ett brott, införlivade avtalsvillkor reglerar detta samt skadeståndlagen. Det finns dessvärre ingen möjlighet att stämma någon på grund av brustet hjärta eller svikna förhoppningar/förväntningar. Hoppas de var svar på din fråga!

Möjlighet att stämma andra personer

2020-12-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Kan man stämma människor för vad som helst eller vart går gränsen? Om jag till exempel vill stämma en tjej som man har känslor för och hon inte ha mig tillbaka...?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig til Lawline med din fråga!Den möjlighet att stämma någon i svensk rätt är enbart på skadeståndsmässiga grunder, där fysisk, ekonomisk eller psykisk skada har orsakats en människa (se skadeståndslagen) Andra möjligheter att "stämman någon" = begära skadeståndet, är på avtalsmässiga grunder där någon part bryter ett avtal eller om man har lidit skada på grund av ett brott, införlivade avtalsvillkor reglerar detta samt skadeståndslagen. Det finns tyvärr ingen möjlighet att stämma någon på grund av brustet hjärta eller svikna förhoppningar/förväntningar.Vänligen,

Skadeståndsansvar vid indraget körkort

2020-09-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Var ansöker jag om skadestånd för indraget körkort.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Statens skadeståndsansvarStaten är skadeståndsskyldiga för personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelser vid en myndighetsutövning i verksamhet (polisen ex.) (3 kap. 2§ skadeståndslagen (SkL)). Det är främst på denna grund som du kan kräva skadestånd för att ditt körkort blivit indraget. Om en polis har omhändertagit ditt körkort, eller om Transportstyrelsen har återkallat körkortet, och det senare visar sig att detta var felaktigt, kan du alltså få ersättning för detta. Det du kan få ersättning för är personskada, som är ex. sjukhusvistelser eller inkomstförluster (5 kap. 1-3§ SkL), sakskada, skador på saker eller annan kostnad (5 kap. 7§ SkL), och ren förmögenhetsskador, skador som uppstått utan att person- eller sakskada föreligger (1 kap. 2§ SkL). Det framgår inte av din fråga på vilka grunder du anser att du har rätt till skadestånd på grund av att ditt körkort blivit indraget, eller vilka skador du lidit för detta. Men skadan måste utgöras av något av ovan nämnda kategorier. Då jag inte vet mer om dina omständigheter vill jag uppmärksamma dig på att rätten till skadestånd kan jämkas om man på något sätt själv har medvållat skadan. Ansökan om skadestånd Ansökan om skadestånd när myndighet har gjort fel görs huvudsakligen hos Justitiekansler. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida. Viktigt att veta är då att det är du som ska bevisa att en myndighet har gjort fel. Det är alltså bra om du har något underlag för att polisens eller Transportstyrelsens agerande var felaktigt, så som nedläggningsbeslut från polisen, eller liknande från Transportstyrelsen. Detta ska du då bifoga till din ansökan. Jag rekommenderar dig att kontakta JK, annars kan du kanske få hjälp via den lokala polisstationen som dragit in ditt körkort om vart du kan vända dig med ditt ersättningsanspråk!Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga! Du är annars välkommen att återkomma till oss om du har ytterligare frågor! Vänligen,

Hur begär jag skadestånd av tidigare hyresgäst för sakskada?

2020-09-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Vi har en lägenhet och hyresgästen orsakat stor skada i badrummet. Vi var tvungen att byta kakel och hela duschkabinet. Han lämnade lägenheten utan att säga något, svarat inte när vi ringer honom, svarar inte i SMS, han har inte ens sagt upp lägenheten men han inte är där och betalar inte hyran. Vad kan vi göra?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Vad är problemet?Av er fråga tolkar jag det som att ert badrum har drabbats av skador som orsakats av en tidigare hyresgäst. Inom juridiken skulle denna typ av situation förklaras genom att hyresgästen via handling eller passivitet orsakat er en sakskada. Denna typ av frågor regleras i skadeståndslagen (SkL). Observera att skadeståndslagen enbart är tillämplig i det fall ni inte i hyresavtalet redan reglerat denna fråga. Jag kommer först utreda huruvida ni har rätt till ersättning för dessa skador och därefter hur ni går tillväga för att kräva skadevållaren på ersättning. Sakskada - vad innebär det? Ni har drabbats av en sakskada. Den som med vilje eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska ersätta denna skadan (2 kap. 1 § SkL). För att ni ska kunna få skadestånd för era sakskador krävs det att skadan ska ha uppkommit genom en aktiv handling eller genom ansvarsgrundande passivitet från hyresgästens sida. I detta fall är det mer sannolikt att skadorna uppkommit till följd av aktiv handling genom skadegörelse från hyresgästen sida.Vidare måste även ett förutsebart orsakssamband mellan situationen och skadan föreligga för att hyresgästen ska kunna vara skadeståndsansvarig. Detta innebär att det skulle ha varit förutsebart att hyresgästen handling eller passivitet skulle kunna leda till de sakskador som badrummet drabbats av.Medvållande och jämkningMycket tyder på att ni skulle kunna få skadestånd för badrummets skador. Men, det krävs då att ni inte har varit medvållande till er egna skada. Det genom att exempelvis badrummet redan var defekt innan hyresgästen flyttade in. Om det skulle visa sig att hyresgästen är skadeståndsskyldig kan skadeståndets belopp jämkas eller upphöra helt om ni uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till egna sakskada, vilket torde vara osannolikt i detta fall (6 kap. 1 § 1 st SkL). Hur får ni ut ersättning? Det finns ett antal alternativ som kan utforskas för att på så vis kräva hyresgästen på skadestånd. Här nedan listar jag tre tillvägagångssätt:Kontakta hyresgästenDet enklaste och mest kostnadseffektiva alternativtet är om ni själva kan upprätta en direktkontakt med den före detta hyresgästen där ni kräver denne på ersättning för den skada som uppkommit. Ansök om betalningsföreläggande Ett annat alternativ är att ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Nedan går jag igenom hur det går till rent praktiskt.Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att ni har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska ni ange ert yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att ni i er ansökan ska ange vilken specifik summa ni begär av din motparten samt skälen som ni bygger ert anspråk på.Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:1. Motparten väljer att betala i enlighet med er ansökan.I det fallet kommer ni få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.2. Motparten bestrider ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).Om hyresgästen bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där ni ska framställa bevis för ert yrkande. I det fall ni förlorar rättegången innebär detta att ni inte kommer att få ert krav samt att ni kommer att få stå för både era och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).3. Motparten bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ert yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall hyresgästen därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland annat utföra en utmätning.Få hjälp av Lawlines juristbyrå Lawlines kunniga jurister kan hjälpa er driva detta ärende. Om så önskas kan ni boka en tid här.Hoppas att ni har fått svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att kontakt med oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Vilka ersättningskrav är gällande vid personskada skedd under restaurangvistelse?

2020-08-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag besökte en restaurang och skulle äta lunch på deras uteservering under ett stort tälttak. Men mitt i maten föll det en trä-balk ner på mig, rakt i huvudet. Det var en stöttepelare till detta tak. Jag mår efter omständigheterna bra. Jag har en lätt hjärnskakning och en ordentlig bula, smärta i huvud och nacke/axlar. Men det var tur i oturen att den tog i mig och inte föll på mina barn. Jag hade nämligen hållit min son på 5 månader i famnen bara en stund innan. Jag la ner honom när jag fick maten och hade ätit lite innan det small. Hade det träffat honom hade det slutat olyckligt. Min dotter, 5 år, var med och klarade sig som tur var också. Däremot stod hon oroligt bredvid och såg på när mamma fick åka ambulans till akuten. Nu vill restaurangen veta vilka ersättningskrav jag har. Vad kan jag kräva för denna olycka? Mvh Josefine
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan ansöka om att få ersättning för sjukhuskostnaderna samt ekonomisk ersättning för exempelvis förstörda kläder eller annan egendom. Har du varit tvungen att ta ledigt från jobb kan du ansöka om ersättning för förlorad inkomst vid sjukdom. Har din partner varit tvungen att ta ledigt från jobb (för att ta hand om barn eller dig i fall då du inte klarat av detta pga skadan) längre tid än vad hens arbetsplats betalar för kan ni möjligtvis ansöka om förlorad inkomst även i detta fall. Slutligen kan du söka om ersättning för eventuella kvarvarande skador såsom ärrbildningar osv. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen