Ersättning för patientskada

Det har skett ett fruktansvärt misstag på min flickvän vid en enkel diskbråcksoperation, så ligger hon helt förlamad från huvudet och neråt. Hur gör jag nu i nästa steg för att få någon ansvarig att ta sitt ansvar och hur ser en skadeståndsprocess ut?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Patientskadeersättning

Jag rekommenderar dig att inledningsvis se över möjligheten att få patientskadeersättning. Den som lider skada på grund av vård kan ha rätt till patientskadeersättning eftersom vårdgivare har skyldighet att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring). Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient. Det kan till exempel vara fråga om sveda och värk, invaliditet, extra kostnader och inkomstbortfall i samband med en patientskada (se närmare 6 § patientskadelagen). Det är därför möjligt att vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) som utreder skadan och därefter fattar ett beslut. Här hittar du deras hemsida.

Är det möjligt att påbörja en skadeståndsprocess?

Det är också möjligt att kräva skadestånd i allmän domstol. Det blir således fråga om en civil skadeståndsprocess. För att påbörja en skadeståndsprocess måste den som vill inleda en rättegång mot någon lämna in en skriftlig ansökan om stämning till Tingsrätten (42 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska innehålla ett bestämt yrkande, en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, uppgift om de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis samt uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt (42 kap. 2 § RB). Efter stämning kommer förberedelse i målet att äga rum (42 kap. 6 § RB). Därefter kommer huvudförhandling att äga rum.

Vad krävs för att vinna framgång i målet?

Har den skadelidande rätt till skadestånd?

För att avgöra om den skadelidande har rätt till skadestånd för skadan måste en skadeståndsbedömning genomföras. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet. Först och främst måste skadetypen bestämmas. I detta fall är det fråga om en personskada eftersom din flickvän fått en fysisk skada på den mänskliga kroppen. Skadan kan också ha orsakat följdskador såsom allmänna förmögenhetsskador (t.ex. förlust av inkomst). Det måste därefter finnas en tänkbar ansvarig person. I detta fall blir det vårdgivaren som är det presumtiva ansvarssubjektet.

För att ha rätt till skadestånd krävs det att skadan har orsakats av en aktiv handling (eller passivitet i vissa fall). Vårdgivaren ska därför ha vidtagit en aktiv handling. Vidare får det inte finnas en objektiv omständighet som befriar skadevållaren från ansvar, till exempel om det förekommit samtycke. Därtill måste adekvat kausalitet finnas. Med kausalitet avses att det finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan. Handlingen måste vara orsaken till skadan och skadan ska därför vara en följd av handlingen. Adekvans innebär att skadan ska ha varit en påräknelig följd av kausaliteten. Följden av handlingen ska vara rimlig.

Vid personskada måste skadan ha orsakats med uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Normjämförelse kan användas för att avgöra om en skadevållare varit vårdslös/oaktsam. Det blir då relevant att studera huruvida beteendet avviker från normen. Vid bedömningen beaktas eventuella sedvänjor, till exempel på arbetsplatsen. Om inte normjämförelsen kan påvisa vårdslöshet kan en fri bedömning bli aktuellt. En sammanlagd bedömning ska i så fall göras. I den samlade bedömningen beaktas bland annat risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan och den handlades möjlighet att inse skaderisken.

Hur mycket skadestånd kan jag få?

Inom skadeståndsrätten gäller principen om att skadeståndet ska motsvara hela skadan. Den skadelidande har därför rätt till ett belopp som motsvarar den åsamkade skadan. Den skadelidande kan få ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande (dock endast nödvändiga kostnader). Den skadelidande kan också få ersättning för inkomstförluster. Dessutom kan ersättning fås för sveda och värd under den akuta sjukhustiden. Trafikskadenämndens schablon används för att bestämma beloppet. När det kommer till stadigvarande men (särskilda olägenheter) används också Trafikskadenämndens schablon för att bestämma beloppet (5 kap. 1 § skadeståndslagen).

Jag rekommenderar dig att boka tid med vår juristbyrå för att få mer kvalificerad hjälp. Här kan du boka tid för juridisk rådgivning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000