Hur begär jag skadestånd av tidigare hyresgäst för sakskada?

FRÅGA
Hej!Vi har en lägenhet och hyresgästen orsakat stor skada i badrummet. Vi var tvungen att byta kakel och hela duschkabinet. Han lämnade lägenheten utan att säga något, svarat inte när vi ringer honom, svarar inte i SMS, han har inte ens sagt upp lägenheten men han inte är där och betalar inte hyran. Vad kan vi göra?
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Vad är problemet?

Av er fråga tolkar jag det som att ert badrum har drabbats av skador som orsakats av en tidigare hyresgäst. Inom juridiken skulle denna typ av situation förklaras genom att hyresgästen via handling eller passivitet orsakat er en sakskada. Denna typ av frågor regleras i skadeståndslagen (SkL). Observera att skadeståndslagen enbart är tillämplig i det fall ni inte i hyresavtalet redan reglerat denna fråga. Jag kommer först utreda huruvida ni har rätt till ersättning för dessa skador och därefter hur ni går tillväga för att kräva skadevållaren på ersättning.

Sakskada - vad innebär det?

Ni har drabbats av en sakskada. Den som med vilje eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska ersätta denna skadan (2 kap. 1 § SkL). För att ni ska kunna få skadestånd för era sakskador krävs det att skadan ska ha uppkommit genom en aktiv handling eller genom ansvarsgrundande passivitet från hyresgästens sida. I detta fall är det mer sannolikt att skadorna uppkommit till följd av aktiv handling genom skadegörelse från hyresgästen sida.

Vidare måste även ett förutsebart orsakssamband mellan situationen och skadan föreligga för att hyresgästen ska kunna vara skadeståndsansvarig. Detta innebär att det skulle ha varit förutsebart att hyresgästen handling eller passivitet skulle kunna leda till de sakskador som badrummet drabbats av.

Medvållande och jämkning

Mycket tyder på att ni skulle kunna få skadestånd för badrummets skador. Men, det krävs då att ni inte har varit medvållande till er egna skada. Det genom att exempelvis badrummet redan var defekt innan hyresgästen flyttade in. Om det skulle visa sig att hyresgästen är skadeståndsskyldig kan skadeståndets belopp jämkas eller upphöra helt om ni uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till egna sakskada, vilket torde vara osannolikt i detta fall (6 kap. 1 § 1 st SkL).

Hur får ni ut ersättning?

Det finns ett antal alternativ som kan utforskas för att på så vis kräva hyresgästen på skadestånd. Här nedan listar jag tre tillvägagångssätt:

Kontakta hyresgästen

Det enklaste och mest kostnadseffektiva alternativtet är om ni själva kan upprätta en direktkontakt med den före detta hyresgästen där ni kräver denne på ersättning för den skada som uppkommit.

Ansök om betalningsföreläggande

Ett annat alternativ är att ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Nedan går jag igenom hur det går till rent praktiskt.

Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?

Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att ni har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska ni ange ert yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att ni i er ansökan ska ange vilken specifik summa ni begär av din motparten samt skälen som ni bygger ert anspråk på.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:

1. Motparten väljer att betala i enlighet med er ansökan.

I det fallet kommer ni få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.

2. Motparten bestrider ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).

Om hyresgästen bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där ni ska framställa bevis för ert yrkande. I det fall ni förlorar rättegången innebär detta att ni inte kommer att få ert krav samt att ni kommer att få stå för både era och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).

3. Motparten bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).

I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ert yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall hyresgästen därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland annat utföra en utmätning.

Få hjälp av Lawlines juristbyrå

Lawlines kunniga jurister kan hjälpa er driva detta ärende. Om så önskas kan ni boka en tid här.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att kontakt med oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (213)
2021-02-28 Skadestånd vid åtalsunderlåtelse
2021-02-27 Hur kan man få ersättning från en person som orsakat skadegörelse?
2021-02-25 Ersättning för patientskada
2021-01-31 Polisens skadeståndsansvar vid beslagtagen egendom som skadas

Alla besvarade frågor (89885)