Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

2021-08-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Våra barn (2.5, 7 & 9 år) var I vår trädgård och lekte. Trädgården har häck och grind dvs 2.5 åringen kommer inte ut. Jag och min fru var i huset med öppen dörr. Två äldre barn på 11år varav en är en granntjej som våra barn ofta leker med kommer in i trädgården. Kompisen till vår granne lägger sin mobil i gräset och de hoppar på en gympamatta. Vår 2.5 åring tar upp den och när barnen säger till honom att han inte får ha den slänger han den så den hamnar på en sten och glaset går sönder. I konversation med barnet och vår granne säger vi att de skall ge vårt tel nummer till hennes föräldrar. Det uppkommer också att det redan var en spricka i glaset. Nästa dag skickar pappan till barnet ett kvitto på reprationen och säger att "skönt att vi kan lösa detta och detta är mitt Swish nummer". Fakturor var på ca 2048 varav 349:- var ett skärmskydd. Jag ringer upp pappan och frågar hur stor del han tycket att vi skall betala varav han säger allt men efter diskussion säger han att hon inte hade ett skärmskydd innan så det skall vi inte betala. Jag föreslår att vi delar på det 50/50. Min tanke är lite att vi inte alls fått vara med att påverka kostnaden för lagandet. Vi hade tex kunnat laga det själv för mindre än halva kostnaden.Det känns som ett visst ansvar måste ligga på mobilens ägare som kom in i vår trädgård (utan att vi hann märka att de var där). Men kanske brast vi i översyn? I slutänden betalade jag 1000:- men oklart för mig om vi inte borde betalt något eller allt.
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din beskrivning som att du undrar hur en situation som denna ska bedömas, och då framför allt hur ansvaret för mobilens skador bör placeras. Situationen berör skadeståndsrättsliga moment och utgår från skadeståndslagen (SkL).Hänsyn ska tas till barnets ålder vid bestämmandet av skadeståndsansvaretUtgångspunkten för en skadeståndsrättslig bedömning är att någon som av uppsåt eller oaktsamhet orsakar sakskada på annans egendom blir skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Även om en faktisk sakskada skett, och det inte råder någon tveksamhet om hur skadan uppsått, blir läget annorlunda med hänsyn till att den handlande i det här fallet var ett barn. När en person under 18 års ålder vållar en skada, ska skadan ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, och andra ekonomiska och övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). Det blir alltså i allra högsta grad en bedömningsfråga om ditt barn kan anses skadesståndsansvarig. Exempelvis har ett 2,5 årigt barn varken insikt eller omdöme nog för att förstå innebörden av det aktuella handlandet. En sådan bedömning kan jämföras med fallet NJA 1977 s 186, där ett treårigt barn inte blev skadeståndsansvarig för ett annat barns skada som tillfogades genom att treåringen kastade ett metallföremål mot det andra barnet. Barnet ansågs inte ha nått den mognad och ha förvärvat det omdöme och insikter som bör förutsättas för att ansvar ska kunna komma ifråga. Även om ansvar skulle konstateras föreligga, kan skadeståndets storlek jämkas med stöd av 2 kap. 4 § SkL.Vårdnadshavare kan bli betalningsskyldigaOm den aktuella skadan har uppkommit genom brott, är föräldern med vårdnadsansvar ansvarig för att ersätta skadan (3 kap. 5 § SkL). Exempelvis kan en sprucken telefon skulle möjligen kunna vara skadegörelse. Beträffande rena olyckshändelser har den nämnda vårdnadshavaren ett strikt ansvar att hålla barn under uppsikt, t ex förhindra att skada drabbar någon annan (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Vid försummelse att följa detta ansvar, kan vårdnadshavaren bli ersättningsskyldig för skador som behandlas i skadeståndslagen.Vad innebär det här för dig?Det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar på hur situationen kan lösas med stöd av juridiska synvinklar. Beträffande huruvida barnet kan anses ansvarigt eller inte, är det centrala att hänsyn tas till såväl ålder och mognad som övriga relevanta omständigheter. Skulle ett ansvar anses föreligga, kan du som vårdnadshavare bli ersättningsskyldig. Hur stor summan därefter blir är en självständig bedömning och är helt och hållet beroende av omständigheter som t ex hur mycket det vanligtvis kostar att fixa en mobilskärm eller hur många skador skärmen hade innan skadan. Att ni kan laga skärmen billigare spelar ingen roll, såvida inte den andra parten betalat orimligt höga kostnader för lagningen.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Skadeståndsansvar för hundattack

2021-08-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag har en hund som är skygg mot människor. Jag har tydligt markerat att min hund inte ska närmas. Dels har jag ett gult band som indikerar på att hunden inte ska närmas, samt namnlappar på min hunds sele där det står "KLAPPA INTE". Vem bär huvudansvaret om någon skulle närma sig min hund, min hund gör utfall och jag har sagt nej innan personen närmat sig?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En hundar ska hållas under sådan tillsyns och skötas på ett sådan sätt som med hänsyn till dennes natur och övriga omständigheter krävs för att förebygga skador att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § hund- och kattlagen) Vidare om en skada orsakas av en hund är det dennes ägare som bär (skadestånds) ansvaret även om denna hundägare inte agerat på ett sätt som orsakat skadan. Det kan till och med vara så att hundägaren vidtagit oändligt många åtgärder i syfte att förhindra utfall från hunden men trots det sker ett utfall. I ett sådant läge blir hundägaren ändå ansvarig för den skada som orsakats av hunden (19 § hund- och kattlagen).Det betyder alltså att trots att du vidtar dina nämnda åtgärder så blir du skadeståndsansvarig ifall din hund skadar en annan. Med vänlig hälsning

Vad gäller vid preskription av utdömt skadestånd?

2021-08-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev dömd av hovrätten att betala ett skadestånd till ett företag. Jag har inte fått något krav att jag ska betala och det är snart 2år sedan jag blev dömd. Hur kommer det sig? Kan skulden preskriberas efter en viss tid?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för preskription av utdömt skadestånd. Regler om preskription finns i preskriptionslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Som huvudregel är ett skadestånd en fordran som preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen). Detta kan dock variera beroende på vilken typ av skadestånd det är fråga om. Jag kommer att beskriva olika alternativ nedan. Inomobligatoriska skadeståndInomobligatoriska skadestånd är sådana skadestånd som grundar sig på avtal. Vid dessa skadestånd börjar preskriptionstiden att räknas från dagen då avtalet ingicks. Då preskriberas avtalet alltså 10 år efter dagen då man ingick avtalet. Utomobligatoriska skadeståndUtomobligatoriska skadestånd är sådana skadestånd som inte grundar sig på något avtal mellan den skadelidande och skadevållande. Exempel på detta är om du har skadat någon/någons egendom och det inte finns något avtalsförhållande mellan er. Den 10-åriga preskriptionstiden börjar då räknas från dagen för den skadegörande handlingen. Skadestånd mellan konsument och näringsidkareOm skadeståndet avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare har tillhandahållit en konsument för enskilt bruk, är preskriptionstiden tre år från fordrans tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess. Skadestånd på grund av brottOm skadeståndet grundar sig på brott kan preskriptionstiden bli längre än 10 år (3 § preskriptionslagen). Dessa skadestånd preskriberas först när själva brottet preskriberas enligt de regler som finns i 35 kapitlet brottsbalken. Preskriptionstiden kommer då att vara minst 10 år men kan bli längre beroende på hur allvarligt brott det är fråga om. Vad gäller i ditt fall?Det är svårt för mig att säga exakt vad som gäller i ditt fall då jag inte känner till vilken typ av skadestånd du har dömts för. Du nämner dock att du dömdes till skadeståndet för två år sen, vilket innebär att det inte har gått tillräckligt lång tid för att det ska ha preskriberats oavsett vilken typ av skadestånd det gäller. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott

2021-08-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejEn 19 åring dömdes till Samhällstjänst samt skadestånd till kommunen år 2013.Ett år senare talade hon med KFM angående skulden, och dem sade att skulden kommer med största sannolikhet att preskiberas efter 5 år. År 2020 började hon få brev ifrån ett inkassobolag rörande just denna skuld + ränta som tillkommit. Vad är lagen gällande detta?Mvh
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När preskriberas skulden?Huvudregeln som gäller i hennes fall är att skadeståndskrav med anledning av brott preskriberas tio år från den dagen då brottet begicks (2 § första stycket preskriptionslagen), och alltså inte från dagen då domen meddelades. Exempel: Om hon begick brottet 2012 preskriberas fordran 2022. Då måste hon betala inkassobolagets fordran på henne, eftersom 2020 då hon fick kravbrevet var inom preskriptionstiden på tio år från då brottet begicks. Vidare räknas inkassobolagets kravbrev som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Ett sådant preskriptionsavbrott förlänger preskriptionstiden med ytterligare tio år (6 § och 2 § preskriptionslagen).Hur räntan beräknasRäntan på skulden ska beräknas från den dag då brottet begicks om det rör sig om ett uppsåtligt brott, t.ex. misshandel (4 § femte stycket räntelagen). Om det i stället rör sig om ett oaktsamhetsbrott, t.ex. vållande till kroppsskada eller sjukdom, brukar räntan beräknas från dagen då hon delgavs åklagarens stämningsansökan (4 § fjärde stycket räntelagen). Räntesatsen som gäller är referensräntan plus åtta procentenheter (6 § räntelagen).Med vänliga hälsningar,

Ägaransvar för skador orsakade av hundar

2021-08-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejVår grannes stora hund rymmer med jämna mellanrum och jagar då alla som passerar. Jag har påtalat detta flertalet gånger.För två veckor sen passerade jag med mina två, kopplade. Grannens hund stod utanför deras tomt tsm med ägarna. Han skäller direkt på oss och hoppar rakt ut från tomten mot oss. Han var ca 10 meter ut i gatan. Han kommer inte riktigt hela vägen fram till oss då han sitter kopplad, i ett alldeles för långt koppel. Det blir snabbt irriterat då de tar inte in sin hund utan står mest och stirrar. Ägaren medgav sen att han blev helt handlingsförlamad. Till slut blir min äldsta hund så arg att han flyger på min andra hanhund istället.I den röran som uppstår när vi ska dela dem, trillar jag och hamnar underst. Av misstag blir jag biten i vaden allvarligt. Det blev akuten den natten. Grannen medger att han känner sig skyldig till incidenten även om det inte var hans hund som bet. Mina sår går inte att sy utan nu behandlas jag med vaccumpump för att senare få delhudstransplantat. Vi kommer även att låta vår gamla hund somna in nu. Vi känner alla en stor rädsla för att detta ska hända igen då deras hund ofta rymmer. Hunden ifråga saknar helt vardagslydnad och är väldigt otrevlig då han morrar mot människor också.Hur blir det med hans ägaransvar här?Tacksam för svar
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som vilket ansvar din granne kan åläggas på grund av hans hunds beteende. Du påpekar att hunden saknar vardagslydnad samt morrar mot människor vilket i sig inte är olagligt, däremot kan din granne ställas till ansvar för hundens beteende.Din granne har som hundägare ett så kallat ''strikt ansvar'' i enlighet med 19 § första stycket Lag om tillsyn över hundar och katter. Strikt ansvar innebär att din granne som hundägare är skyldig att ersätta alla skador som orsakas av hans hund även om han inte vållat skadan. En förutsättning för att han ska bli skadeståndsskyldig är utifrån lagstiftningen alltså att hans hund har orsakat en skada. Det strikta skadeståndsansvaret omfattar inte bara skador som vållats genom hundbett. I exempelvis NJA 1947 s. 594 ansågs hundägaren ansvarig för skada som drabbat en cyklist vid sammanstötning med en hund.Som svar på din fråga så har din granne ett strikt ansvar över sin hund. Det är viktigt att förstå att en enskild prövning görs från fall till fall, men en sådan prövning som skulle kunna peka på att det är din grannes hund som orsakat skadan som uppstått hos dig så kan han hållas ansvarig i enlighet med 19 § första stycket Lag om tillsyn över hundar och katter.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?

2021-08-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Kan en kattägare bli ansvarig för en skada orsakad av dennes katt som bitit sönder korsband på en liten pudel?
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt I Lagen om tillsyn över hundar och katter (härefter kallad tillsynslagen) samt Skadeståndslagen (SkL) finns relevant lagstiftning för ditt ärende.Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § tillsynslagen). Här är det upp till fall till fall vad som krävs för dig som ägare, vet du med dig att din katt är aggressiv krävs exempelvis extra uppsikt eller andra åtgärder. Kort och gott innebär regeln att du som kattägare har ett ansvar för att din katt inte orsakar skador eller andra problem för omgivningen.Inget strikt ansvar som kattägareTill skillnad från vad som gäller för hundägare har kattägare inget strikt ansvar. Det strikta ansvaret innebär att ägaren behöver ersätta skador även om hen ej vållat till skadan, 19 § 1 st tillsynslagen. För katter gäller istället vanliga skadeståndsrättsliga regler och principer. För att skadestånd ska bli aktuellt krävs att den skadelidande (i detta fall, pudelns ägare) bevisar att ni orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet, 2 kap 1 § SkL.I ditt fallUtfallet i ditt fall beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om ni visste att katten var aggressiv eller hyste agg mot hundar men trots detta släppte ut katten till pudeln kan detta eventuellt utgöra grund för ett skadeståndsanspråk då det kan ses som att ni agerat vårdslöst eller oaktsamt. Om er katt och pudeln brukar komma överens men att de denna gång började bråka vilket ledde till skada för pudeln borde ni inte bli skadeståndsskyldiga eftersom ni då inte agerat vårdslöst.SlutsatsSvaret på din fråga är att ja, kattägaren kan bli ansvarig för en skada som är orsakad av dennes katt. För att detta ska ske, krävs att den skadelidande bevisar att du som kattägare agerat med uppsåt eller vårdslöshet enligt 2 kap 1 § SkL.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

2021-08-18 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag op bort mitt västra bröst Feb. 2018Och det blev riktigt fult är efter det.Är det försent att få skadeersättning för ärr,så här efteråt ?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Preskriptionstid:En ersättning kan krävas ut vid den ärrskada som du nämner. Enligt gällande praxis börjar preskriptionstiden att löpa från den tidpunkt då skadan inträffade, i ditt fall februari 2018. Vidare enligt 2 § Preskriptionslagen gäller en preskriptionstid om 10 år, detta innebär att du har fram till februari 2028 på dig att kräva ut ersättning för skadan. Ersättning för ärrbildning:I Sverige kan det vara svårt att få ut ersättning med anledning av fula ärrbildningar, men det är möjligt att få ut ersättning från den s.k. Patientförsäkringen som regleras av patientskadelagen (PSkL). Enligt 3 § PSkL utges ersättning endast för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige. För att ha rätt till ersättning enligt PSkL förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att skadan har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Skadan ska rent objektivt även ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt en medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett mindre riskfyllt sätt enligt 6 § PSkL. Om det enbart varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod, som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen ersättningsgill patientskada enligt patientskadelagen. Om en operation, som enligt en efterhandsbedömning, anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer en oundviklig följd och därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Att en behandling inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation räcker nämligen inte för att få ersättning enligt patientskadelagen utan det krävs alltså att skadan ska ha varit möjlig att undvika. Ersättning via försäkringsbolag:Ett enklare och kanske mer lättillgängligt alternativ som ligger dig till buds är att vända dig till ditt försäkringsbolag, detta då många försäkringar kan ge ersättning för ärr och en del försäkringar täcker även skador som uppstått till följd av en operation. Det är vanligt förekommande att personförsäkringar lämnar ersättning för vanprydande ärr som uppkommit till följd av behandlingar eller olyckor. Det är därför bra att se över vad ens försäkringar täcker. För att man ska ha rätt till ersättning krävs att ärret är bestående. En bedömning av huruvida ärret är bestående eller inte har enligt försäkringsbolagen ansetts kunna göras tidigast ett år efter skadetillfället. Det är alltså först efter ett år som försäkringsbolagen kan bedöma ärret och eventuellt lämna ersättning om man uppfyller kraven för att ha rätt till sådan ersättning. Det är alltså precis rätt i tiden för dig att vända dig till försäkringsbolaget för att få en bedömning av skadan. Sammanfattning:Det är möjligt att få ut ersättning via den s.k. Patientförsäkringen, detta kan dock bli en snårig väg att ta då det görs en bedömning där flertalet faktorer vägs in som i slutändan kan leda till avslag av ersättning om inte alla kriterier är uppfyllda. Jag rekommenderar dig därför att vända dig till ditt försäkringsbolag då dessa inte ställer en lika hög tröskel för att kunna få ut en skadeersättning. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur får man ersättning för parkeringsskada på en bil?

2021-08-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej! Jag har fått en parkeringsskada på min bil. Ett äldre par var inte uppmärksamma på att parkeringen lutade och deras kundvagn åkte in i min bil. Om jag förstått det rätt så täcker inte bilförsäkring den typ av skada. Hur ska jag få ersättning för detta?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det handlar om ersättning för skador är det som du säger att det i första hand blir ett försäkringsärende. Funkar inte det att försäkringbolagen går in och tar hand om det gäller i sista hand skadeståndslagen (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL så ska den som med uppsåt eller av oaktsamhet orsakat person- eller sakskada (vilket du uppenbarligen råkat ut för) ska ersätta skadan. Förutsättningar för skadeståndsansvarSå det finns alltså en ersättningsgrundande skada på din bil som paret av oaktsamhet råkat orsaka. Sedan är frågan om vad oaktsamhet innebär ibland lite halvsvår. Det första man funderar över är huruvida de som orsakat skadan överträtt någon regel eller norm som gjort att skadan uppkommit, det är väl tveksamt i ditt fall. Några av frågorna man i nästa skede i stället ställer sig är: Hur stor var risken för att en skada skulle uppkomma?Hur stor var sannolikheten för skadans storlek?Hur goda var möjligheterna att förebygga?Hade den handlande möjlighet att förutse/inse risken?¨Det hela kokar väl ihop till; borde paret ha förstått att det fanns en reell risk för att kundvagnen skulle åka iväg och orsaka en skada? Om svaret är ja så har de agerat oaktsamt genom att inte hålla i kundvagnen eller tillse att den inte rullade iväg och blir därför skyldiga att ersätta skadan. Hur får man ersättning? Skadestånd är ett civilrättsligt anspråk. Det innebär alltså att kravet ska ställas till paret som orsakade skadan. Förhoppningsvis kan ni göra upp i godo. Annars blir det ett tvistemål i domstol för att få en exekutionstitel, alltså en dom på att det juridiska förhållandet existerar och som säger att du har rätt att få ersättning. I det läget vänder man sig till tingsrätten. Det finns blanketter att fylla i här --> Ansök om stämning - Sveriges Domstolar Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till med bilen!