Kan man få ersättning för en svidande brännskada orsakad av en produkts säkerhetsbrist?

2021-03-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om man endast fått en svidande brännskada som orsakats på grund av en säkerhetsbrist i en produkt kan man få ersättning för detta enligt 5:1 SkL?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndslagen är dispositiv vilket innebär att om det finns en annan lag som reglerar skadestånd ska denna tillämpas istället (1 kap. 1 § SkL). I det här fallet nämns säkerhetsbrist i produkt varför produktansvarslagen kan bli relevant. Skadestånd enligt produktansvarslagen Skadestånd ska betalas för personskada som en produkt orsakat på grund av en säkerhetsbrist (1 § Produktansvarslagen). Vad som avses med personskada definieras inte i lag och det är domstolen som får tolka vad som omfattas i det enskilda fallet. Produkten ska vara en lös sak (2 § Produktansvarslag) . Med säkerhetsbrist avses att produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Här är det fråga om en objektiv bedömning. Säkerheten bedöms med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd, hur den marknadsförs, man tar hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkten då produkten sattes i omlopp och även övriga omständigheter exempelvis vetenskaplig och teknisk standard (3 § Produktansvarslag). Skadestånd enligt skadeståndslagen Personskador regleras i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. Med personskada avses kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd som har orsakats av en skadehändelse. Enligt denna bestämmelsen är det möjligt att få ersättning för: sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,inkomstförlust,fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadanI det här fallet är det frågan om en fysisk skada som skulle kunna innefattas av första samt tredje punkten som jag kommer att behandla utförligare nedan. Den första punkten "sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande" avser olika kostnader för att läka och neutralisera skadeföljder för att den skadade ska kunna leva sitt liv som möjligt. Kostnaderna måste vara nödvändiga och får inte vara alltför stora. Den tredje punkten i bestämmelsen avser sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt särskilda olägenheter. Med sveda och värk avses skadeföljder som uppstår under akut sjukdomstid som medför fysiskt eller psykiskt lidande. Lyte eller annat stadigvarande men innefattar bland annat ärr, hälta, smärta, förlust av sinnesfunktioner och annat som för att den skadade inte kan leva som vanligt. Särskilda olägenheter används som ett undantag i specifika fall, vilka dessa är får avgöras i det enskilda fallet.Detta gäller i ditt fallOm det är frågan om en personskada som har orsakats på grund av en säkerhetsbrist i en produkt är du berättigad skadestånd enligt produktansvarslagen. I annat fall, om det exempelvis inte skulle vara frågan om säkerhetsbrist i lagens mening, kan du få skadestånd enligt skadeståndslagen. Beroende på hur stor skadan är och om du har sökt vård kan du till en början ha rätt till ersättning för sjukvårdskostnader. Utöver det kan du även få ersättning enligt den tredje punkten i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen antingen för den fysiska skadan eller också skadeföljder i form av ärr och psykiskt obehag.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,

Är kompis som lånat min bil skyldig att betala självrisk efter att han krockat den?

2021-02-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om jag lånar ut min bil till en kompis. Så råkar han krocka den, är han då skyldig att betala självrisken?
Hellin Gültekin |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I vanliga fall så ändras inte villkoren eller giltigheten av en försäkring till en viss bil utefter vem det är som krockar den. Ägaren till försäkringen är den som formellt betalar självrisken, en sådan skyldighet för en person som lånat bilen finns inte i vanliga fall. Dock kan du i efterhand eller på förhand be om att få ersättning/summan av försäkringen betald av din kompis men detta är inte en officiell skyldighet din kompis kan tänkas ha.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Utmätning skadestånd

2021-02-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om man blir berättigad till skadestånd i ett mål och om man har skulder hos Kronofogden - får man då behålla skadeståndet eller tar KFM pengarna? Om dom inte tar pengarna - hur många gånger kan man få skadestånd för samma brott fast i olika tingsrätter?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida Kronofogden får utmäta skadestånd samt hur många gånger du kan få skadestånd för en och samma skada i olika tingsrätter. Utmätning av skadestånd Skadestånd får i vissa fall utmätas. Tillämpliga bestämmelser därom finns i 5:7 UB. Där står att skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller annat sådant inte får utmätas medan skadeståndet innestår hos den som ska utge det. När skadeståndet utbetalats får det utmätas om det sammanblandats med andra tillgångar (alltså till exempel satts in på ett konto där det redan finns pengar). För privatpersoner kan det vara okej att medlen under en kortare tidsperiod sammanblandas på ett konto innan skadeståndet avskiljs. Eftersom det inte framgår av din fråga vilken typ av skada som föranlett skadeståndet kan jag inte uttala mig om huruvida det är fråga om sådant skadestånd som får undantas utmätning. Om skadeståndet överensstämmer med vad som listas i 5:7 st 1, hålls avskilt och ska tillgodose ett försörjningsbehov alternativt om mindre än två år har förflutit sedan utbetalningen får det inte utmätas. SkadeståndDu kan få skadestånd för en skada en gång. Enligt principen om ne bis in idem får samma sak inte prövas två gånger, vilket innebär att om ditt fall varit uppe för bedömning i en rättegång får prövning inte ske igen efter att domen vunnit laga kraft (se RB 17:11 st 3). Vidare är syftet med skadeståndet att neutralisera den uppkomna skadan, vilket innebär att skadeståndets storlek bestäms i förhållande till skadan. Därför skulle det te sig motsägelsefullt om skadestånd kunde utdömas flera gånger för samma skada. Sammanfattning Vissa typer av skadestånd får utmätas, andra inte. Detta beror på vilken typ av skada som föranlett skadeståndet. Under förutsättning att det rör sig om någon av de skador som listas i 5:7 st 1 och medlen har hållits avskilda och antingen utbetalats för mindre än två år sedan alternativt ska tillgodose ett kvarstående försörjningsbehov får det inte utmätas. Man kan endast få skadestånd för en och samma skada vid ett tillfälle. Hoppas att du fått svar på dina frågor och återkom gärna vid ytterligare funderingar. Vänligen,

Skadestånd vid åtalsunderlåtelse

2021-02-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag blev nyligen offer för bedrägeri och polisanmälde personen. Förundersökning lades ner pgv åtalsunderlåtelse. Kontaktade brottsoffer myndighet för att kanske få ersättning och få tillbaka pengarna, Ingen vidare hjälp där. Vad kan man göra för och få ersättning? Vad är sannolikheten att stämningsansökan går igenom sånna fall? Mvh
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaren på dina frågor finns i rättegångsbalken (här)Eftersom åklagaren enligt 20 kap 7 § RB valt att inte väcka åtal så kan du inte få hjälp av åklagare för att få någon form av ersättning. En åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren har ansett att det av processekonomiska skäl inte finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. En förutsättning för att kunna underlåta åtal är att inte något väsentlig allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Riksåklagaren har uttalat sig att enskilda intressen under runt 23 000 kr kan motivera en åtalsunderlåtelse. Vad kan du göra åt detta? Det praktiskt mest relevanta du kan göra får att få ersättning för bedrägeriet är att väcka en skadeståndstalan mot den som begått bedrägeriet. Detta är inte ett brottmål, utan ett tvistemål. Enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen kan man få ersättning för förmögenhetsskador (alltså att du blivit av med pengar). En sådan talan väcker du genom att inkomma med en stämningsansökan till tingsrätten (42 kap. 1 § RB). Viktigt att tänka på är att du måste stå för all bevisning själv, samt att du kan komma att stå för rättegångskostnader om du förlorar målet (18 kap 1 § RB). Om det rör sig om mindre summor du vill ha ersättning för står parterna ofta för merparten av sina egna kostnader (18 kap. 8 a § RB). Chansen att du lyckas med din talan kan jag inte svara på, då det beror på omständigheterna i fallet. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Vad innebär solidarisk skadeståndsskyldighet?

2021-03-01 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej, om man i en skuldtvist får i domen skriven att man solidariskt ska betala en summa till en tredjepart varpå den andra parten inte uppfyller sitt krav och första parten tvingas betala den totala summan, kan man kräva tillbaka den summan som första parten betalat för den andres part? Tänker att om det står i domen att båda två ska stå för skulden och endast en part gör det?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär det att vara solidariskt skadeståndsskyldig?När två eller flera personer ådöms att utge skadestånd är huvudregeln att skadeståndet ska betalas solidariskt (6 kap. 4 § SKL). Att vara solidariskt skadeståndsskyldig innebär att den som är skadelidande kan vända sig till vem som helst av skadevållarna och utkräva hela skadeståndsbeloppet. Skadevållarna svarar således gemensamt för skulden, men skadelidande har rätt att utkräva hela skadeståndet från vem som helst av dem.Kan man kräva tillbaka den summan man betalat solidariskt?Om en skadevållare krävs på hela skadeståndsbeloppetär hen tvungen att betala allt, men sedan får skadevållarna göra upp om fördelningen sinsemellan i efterhand. Den som har betalt hela skadeståndet får en regressfordran mot övriga skadevållare som innebär att de blir skyldiga att återbetala "sin del" av skadeståndet till den skadevållare som betalt hela skadeståndet till den skadelidande. Regressrätten är garanterad, och om övriga skadevållare inte återbetalar sina delar av skadeståndet kan skadevållaren som betalt hela det solidariska skadeståndet vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med indrivning av beloppet. Vid ett solidariskt skadestånd kan alltså en av parterna åläggas att betala hela beloppet till den skadelidande. Den personen får emellertid en regressfordran mot de parter som inte krävdes på betalning vilket innebär att hen kan kräva att de ska betala "sina delar" av skadeståndsbeloppet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur beräknar man ränta på skadeståndsbelopp?

2021-02-28 i Ränta
FRÅGA |Jag har fått till mig att jag kanske kommer få ett skadestånd pga ofredande och det är satt på 5000kr + ränta.Brottet skedde 17/4-2020.Fullkomlig dom förkunna 8/3-2021.Hur beräkna jag beloppet?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkning av räntanSom utgångspunkt beräknas ränta vid skadestånd enligt 6§ räntelagen, vilket är på årsbasis utifrån den gällande referensräntan plus åtta procentenheter (6§ räntelagen). Referensräntan är 0 för tillfället, alltså är räntefoten för dig 8%. Vanligtvis döms räntan ut från datum för brottet (17 april 2020) tills full betalning sker. Alltså är det 5000 kr x 0.08, med utgångspunkt i tiden mellan brottet begicks och när full betalning sker. Jag kan inte ge dig något exakt svar på din fråga då den fulla beräkningen görs mot dagen då betalningen görs. Men lek med tanken att du får betalt samma dag som domen avkunnas, så kan du testa att skriva in det datumet i Kronofogdens beräkningsverktyg här. Då fyller du i nedan:Belopp: 5000 kr Ränta 8Från och med: 200417Till och med: 210308Fyll i "vanlig ränta".Då blir räntan 356 kr, och totalbeloppet 5356 kr. Slutligen kommer du få upplysningar av domstolen hur du utkräver dina pengar av den tilltalade. Utgångspunkten är att hen ska betala på eget initiativ, men Kronofogden kan hjälpa dig driva in pengarna om betalning inte sker. Läs mer om detta på Kronofogdens hemsida. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Skadeståndsansvar för underåriga.

2021-02-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när hon spelade fotboll råkat sparka sönder grannes fönster med fotbollen? Vad får grannen isåfall ersättning för?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en 15 åring kan bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne råkat sparka sönder grannens fönster med en fotboll.Skadeståndsanspråk kan riktas mot en person som genom vårdslöshet eller uppsåt har åsamkat personskada eller sakskada (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet kan vi konstatera att den 15 årige till följd av oaktsamhet föranlett sakskada genom att sparka en fotboll in i grannens fönsterruta.Skadeståndstalan kan riktas mot den 15 årige trots hens ringa ålder. En minderårig ska ersätta skada som denne har givit upphov till såvida det är skäligt (2 kap. 4 § SkL). Skälighetsbedömningen grundar sig bl.a. på den minderåriges ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Eftersom att personen ifråga är 15 år gammal kan emellertid skadeståndsanspråket jämkas. Skadan har därutöver förorsakats i samband med lek vilket räknas som en förmildrande omständighet. Skadeståndsanspråket kan dock även riktas mot barnets vårdnadshavare såvida de brister i sin tillsynsplikt (6 kap. 2 § FB). I detta fall kan det tänkas att det blir svårt för grannen att göra gällande att vårdnadshavarna brister i tillsynen eftersom att olyckshändelsen förekommit under lek. Jag har dessvärre för lite information om den aktuella situationen för att kunna ge er ett bestämt svar över vilket av lagrummen som bli tillämpliga, men förhoppningsvis räcker informationen ovan för er att kunna dra en slutsats om vad som gäller. Jag skulle vidare råda er att kontakta ert försäkringsbolag för att utreda situationen ytterligare. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Glömt säkerhetslarm på kläder

2021-02-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Jag köpte en jacka från en butik för min ett åring, två dagar efter satt jag på henne jackan. I två timmar satt min dotter och grät i vagnen, hon ville inte lutar sig och jag trodde hon var envis. När jag skulle flytta upp luvan visade det sig att kassörskan hade glömt att ta bort den där (larm nålen) som brukar sitta på kläder. I två timmar hade det stuckit henne rakt bakom huvudet och det har var anledningen till att hon grät. Jag är så arg och ledsen och frustrerad eftersom mycket värre kunde har hänt. Nålen var så vass och hård pekade rakt bakom hennes huvud. När jag gick ut från butiken pipade inte det och senare gick jag in gör att handlar igen från samma butik så pipade det, jag gick fram till kassan och sträckte fram min påse men avisade, de sa att deras maskin har haft problem och det är säkert min plånbok som orsakade pip ljudet. Jag är så arg och ledsen på deras oansvarig beteende, min dotter kunde har varit mer skadat. Finns det något man kan göra? Kan man stämma? Kräva skadestånd?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande skadestånd regleras i Skadeståndslagen (SkL)Enligt lag ska den som orsakat en skada ersätta denna skada om det finns en adekvat kausalitet, vilket betyder att om det finns ett tillräckligt starkt samband mellan personens handling och skadan, ska dessa ersättas, 2 kap. 1 § SkL. Om personen i fråga är i sin tjänst ska dessa personskador som uppstår i huvudregel ersättas av arbetsgivaren istället, 3 kap. 1 § SkL, men om arbetstagaren varit grovt vårdslös eller har begått brott ska dessa skador istället ersättas av arbetstagaren, 4 kap. 1 § SkL. I detta fall är det fråga om en klädnål som butikspersonal glömt att ta bort, vilket kan ha orsakat personskada hos barnet. Eftersom butikspersonalen troligen är anställd ska dessa skador ersättas av arbetsgivaren. För att väcka talan mot butiken och kräva skadestånd vänder du dig till tingsrätten i din stad och upprättar en stämningsansökan. För att få framgång i målet, är det nödvändigt att det finns en god bevisning, exempelvis kvitton, bilder på skadan och nålen samt dokumenterade skador hos barnet efter sjukhusvistelse eller liknande. Mitt råd är att i första kontakta chef på den butiken du köpte jackan för att eventuellt reda ut läget och om det inte är av intresse kan du i andra hand väcka talan och begära skadestånd för de skador som uppkommit. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,