Vårdnadshavares principalansvar

2021-05-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Mitt barnbarn skall betala skadestånd pga av ett brott är 15 år är placerad i familjehem vem blir betalningsansvarig mamman/pappan eller familjehemmet, tycker att familjehemmet har brustit i tillsyn vid den aktuella händelsen summan 8 900:- ggr 2 till (2 personer) min dotter har skulder till kronofogden som hon håller på att betala
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vägledning återfinns i skadeståndslagen (SkL). Föräldrar är solidariskt skadeståndsskyldiga för personskador, sakskador och kränkningar som deras barn vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). Det finns däremot jämkningsregler som kan aktualiseras. Två av dessa jämkningsregler är om det anses vara uppenbart oskäligt för föräldrarna att betala skadestånd utifrån förhållandet mellan föräldrarna och barnet eller uppenbart oskäligt utifrån de särskilda åtgärderna som föräldrarna vidtagit för att förhindra att barnet begår brott (3 kap. 6 § andra stycket. SkL). Att ett barn är placerat i ett familjehem har i praxis ansett medföra att föräldrarna inte blir skadeståndsskyldiga (HovR T 2400–14). Här ansåg rätten att förhållandet mellan föräldrarna medförde att det skulle vara uppenbart oskäligt att föräldrarna skulle anses vara skadeståndsskyldiga. I fallet framgår det att det inte avsåg ett tvångsomhändertagande utan att det var en frivillig placering. Oavsett vilken placering det handlar om i ert fall bör det således vara applicerbart även här. Eftersom en tvångsplacering hade mest sannolikt varit ännu mer i led med att uppfylla jämkningsregeln. SlutsatsUtifrån dessa omständigheter bör inte föräldrarna bli skadeståndsskyldiga. Däremot är det viktigt att notera att det är föräldrarna som har bevisbördan för att framföra att jämkningsreglerna är aktuell. Alltså att det är uppenbart oskäligt för föräldrarna att betala skadestånd utifrån förhållandet mellan föräldrarna och barnet.

Vem bär ansvar för skada när barn leker på takterrasser

2021-05-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Jag bor i ett kollektivhus på sex våningar som ägs av ett fastighetsbolag men vi blockhyr det och administrerar själv huset. Vårt kollektivhus är en ekonomisk förening. Fastigheten har utvändiga balkonggångar utan grindar som leder till lägenheterna och till två takterrasser. Balkonggångarna och takterrassen besöks nästan dagligen av barn från husen intill. Det är mindre barn 5-7 år och ibland har de med sig ännu yngre syskon. Jag känner en oro för att de kan skada sig när de springer runt i trapporna och undrar vem som har ansvaret om en olycka skulle inträffa.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller ansvar för en olycka i allmänhet måste man göra en ansvarsbedömning. I det här fallet har fastighetsägaren ansvar för att det finns korrekt uppsatta räcken för att förebygga fallolyckor. Beroende på hur förvaltningen och avtalet mellan er ekonomiska förening och fastighetsägaren ser ut, kan ansvar även gälla för föreningen. Förmodligen har styrelsen ansvarsfrihet och det belastar föreningen som helhet.Som du skriver gäller det i det här fallet att undvika olyckor med barn i låg ålder. I det fall alla räcken och staket är korrekt uppsatta och en olycka skulle inträffa, blir det barnens föräldrar som blir ansvariga. Grundregeln inom skadeståndsrätten är att den som orsakar skadan ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. Som förälder har man uppsiktsplikt över sina barn enligt 6 kap 2 § föräldrabalken. Det innebär att föräldrarna i det här fallet inte borde låta barnen springa omkring på terrasserna själva om det finns risk att de kan skada sig.SammanfattningDet yttersta ansvaret för barnen har deras föräldrar. Vid en olycka görs en bedömning av risker för skada och olycksförebyggande åtgärder. Finns det brister i staketen blir även fastighetsägaren alternativt er ekonomiska förening medansvarig, beroende på hur huset förvaltas. Om du behöver hjälp med att tolka avtalet mellan er förening och fastighetsägaren, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Vem blir betalningsansvarig för barns sakskada?

2021-04-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Mitt barn som är 10 år har lagt en sten i ilska på sin resurs bil som befann sig utanför skolans område under skoltid. Skolan anser att jag som vårdnadshavare skall ta det via min hemförsäkring. Vad gäller?Mvh
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utgångspunkt är att den som uppsåtligen eller som i detta fall av vårdslöshet orsakat sakskada är skyldig att ersätta skadan, 2:1 skadeståndslagen. Är den person som orsakat skadan under 18 år ska skadan ersättning i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet med mer, 2:4 SkL. Som huvudregel har föräldrar ett principalansvar för sina barn .Principalansvar är ett ansvar för en annan persons vållande utan krav på eget vållande. Därav kommer bli skadeståndsskyldig för den sakskada på bilen som din son orsakat men beroende på vad skadan uppgår till kommer den att jämkas med hänsyn till din sons unga ålder.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Vårdnadshavares principalansvar

2021-04-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |hej. Jag har en son som är 11 år, han blev misshandlad av en 14-årig elev. efter att min son har berättat det för sin lärare och åtgärderna var vidtagna hotade den 14-årige kille min son om att hämmas för att han har berättad det för skolpersonalen. Min son har inte bara fått fysiska skador av misshandel men också psykiska då han inte vågar gå ut och mår allmänt dåligt. min fråga är om det finns någon möjlighet att kräva skadestånd från elevens föräldrar eller om det finns några andra lagar som kan ställa eleven eller hans föräldrar tillrätta.
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Jag beklagar den situation ni har hamnat i. Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.Vårdnadshavares principalansvar för barns handlandeSå som jag tolkar frågan har din son blivit utsatt för misshandel, och därmed ett brott. Utgångspunkten i svensk rätt är att någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd, 1 kap. 6 § brottsbalken.Som vårdnadshavare har man ett så kallat principalansvar gentemot sina barn. Detta innebär att vårdnadshavare till barn som begått brott ansvarar för detta även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från deras sida. Misshandeln är en brottslig handling och ersättningsskyldighet kan därför bli aktuellt i detta fall, 3 kap 5 § skadeståndslagen (SkL).Föräldrarnas ansvar begränsas av prisbasbeloppet Viktigt att notera är att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt. Det återstående belopp som du inte fått ersatt svarar den underåriga för, 2 kap 1 § SkL. Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt övriga omständigheter, 2 kap 4 § SkL.Skolans tillsynsansvarSkolan har en skyldighet att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Detta regleras i kapitel 6 skollagen. I det fall skolan brister i dessa skyldigheter blir de skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna, 6 kap. 12 § skollagen. För att fastställa om skolans agerande varit så bristfälligt att de blir skadeståndsskyldiga för händelsen måste en bedömning göras över alla skolans ageranden under tiden detta pågått.Min rekommendationUtifrån den du beskriver verkar det som att eleven har agerat med uppsåt och anses därmed skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan. Eftersom eleven 14 år är det föräldrarna som blir ansvariga för att ersätta skadan som barnet orsakat genom den brottsliga handlingen. Vidare kan skolan hållas ansvarig i de fall de inte fullföljt sina skyldigheter enligt skollagen. Mitt råd till dig blir därför att ta kontakt med elevens föräldrar för att försöka lösa den uppkomna situationen. Om detta inte går, kan det bli aktuellt att vända sig till tingsrätten för att få ersättning för den fysiska och psykiska skadan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Kan ett barn bli skadeståndsskyldigt för misshandel?

2021-05-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min lillebror som är 14 år blev utsatt för misshandel i skolan av en kille som också är 14 vilket skolan har polisanmäld. Han oroar sig dock att han polisanmälningen inte kommer leda till någon rättvisa men jag sa åt honom att han bör få skadestånd iallafall. Hur kommer processen att se ut, kommer han kunna få ut någon skadestånd och vad för konsekvenser kommer den andra killen att få?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem har straffrättsligt ansvar? I detta fall gäller det misshandel av ringa eller normalgraden (3 kap. 5 § brottsbalken) som din lillebror blivit utsatt för av ett annat barn. Någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken). Barnets vårdnadshavare är inte straffrättsligt ansvariga för barnets handlingar, men de har ett principalansvar vilket innebär att de kan bli skyldiga att betala skadestånd för skador som barnet orsakat. Skulle polisen gå vidare med anmälan och barnet anses ha begått ett brott, kan ni vända er till föräldrarna med skadeståndsanspråk. Viktigt att tänka på är att det finns ett tak för föräldrarnas skadeståndsskyldighet (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Skadestånd för misshandelnFör att kunna kräva skadestånd förutsätts det att någon orsakat annan en skada och att skadevållaren tillfogat skadan genom oaktsamhet eller uppsåt (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det finns ingen åldersgräns för när man kan bli skadeståndsskyldig, men det är inte särskilt vanligt att ett barn kan betala ut skadeståndet själv utan föräldrar brukar betala i barnets ställe. Det är även vanligt att jämka skadestånd för barn och det kan få ganska stor effekt på beloppet (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Kan skolan hållas ansvariga?Skolan är skyldiga att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Om skolan har brustit i sitt ansvar att ha uppsikt över barnen och fullföljt sina åligganden enligt skollagen kan de bli skadeståndsskyldiga (6 kap. 12 § skollagen). Om man vill anmäla skolan på grund av att de brustit i sitt agerande kan man göra det genom Barn- och elevombudet som är en del av Skolinspektionen. Jag rekommenderar er att isåfall kontrollera skolans ansvarsförsäkring för att se vad som gäller, eftersom det kommer att påverka när och hur mycket skadestånd ni har rätt till. Sammanfattningsvis, ni kan alltså begära skadestånd både genom misshandeln och skolans bristande agerande. Om inte barnet döms för brott kan det bli svårt att kräva skadestånd direkt från föräldrarna eftersom händelsen inträffade i skolan och inte under direkt uppsikt över barnet (6 kap. 2 § föräldrabalken). Skolan kan bli skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna om de brustit i sitt agerande, men då måste en bedömning göras över skolans agerande under en längre tid.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

2021-04-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejVår son (11 år) har genom olycka haft sönder en ruta under skoltid när de sparkat boll mot en vägg. Bredvid väggen finns fönster. De tillåts sparka boll där och det förekommer dagligen att barnen leker där - i vuxnas närvaro. Nu gick som sagt en ruta sönder och rektorn hävdar att det är praxis hos dem att föräldrarna betalar rutan. Är det korrekt? Om de tillåter att barnen spelar boll där borde de inse att det finns en risk att rutan går sönder? Borde de inte ha upplyst oss som föräldrar om att de tillåter barnen att sparka boll där, men att om en ruta går sönder så får vi betala. Då har jag sagt att mitt barn inte får spela boll där.Så tacksam för svar och vägledning!Vänligen
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för fönstret som din son haft sönder i skolan. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL). Principalansvar för vårdnadshavareSom vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Ett exempel på ett brott som skulle vara aktuellt i detta fall är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken. Brott förutsätter vanligen uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet.Föräldrarnas ansvar begränsas av prisbasbeloppet Viktigt att notera är att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt. Det återstående belopp som du inte fått ersatt svarar den underåriga för 2 kap 1 § SkL. Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt övriga omständigheter 2 kap 4 § SkL.Skolans tillsynsansvarEnligt 6 kap. 2 § FB har föräldrarna en tillsynsplikt över sina barn. När man lämnar sitt barn på exempelvis skola eller förskoleverksamhet är det att se som att föräldrarna lämnar över tillsynsplikten till skolans personal. Skador som orsakas under skoltiden får bedömas i varje enskilt fall. Skolan tar visserligen över tillsynsplikten men det vore orimligt att förvänta sig att de ansvarar för alla eventuella skador som kan uppkomma. Man får därför titta på varje enskilt fall. Skulle skadan vara orsakad genom brott är föräldrarna ansvariga oavsett överlämnad tillsynsplikt eller inte. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Vårdnadshavares principalansvar

2021-04-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej min sambos barn har begått ett brott när hon var 16-17 år misshandel hon blev dömd nu i år då hon fyllt 18 år nu har min sambo fått ett brev från kronofogden att han ska betala 9,000 kr för att brottsofrett har begärt det. Sambon har i dag skuldsanering och lever på existens minum är det verkligen han som ska betala över dotterns brott när hon blev dömd när hon är 18 år mvh Evelina
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vägledning för skadeståndsrättsliga frågor återfinns i skadeståndslagen (SkL). Vårdnadshavare har ett s.k. principalansvar för sina barn. Detta innebär att de kan blir solidariskt skadeståndsskyldiga för skador som deras barn vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). Huvudregeln är att man döms för de omständigheterna som föreligger vid gärningstillfället. Eftersom hon begick gärningen som omyndig kommer hon dömas som omyndig, detta aktualiserar således vårdnadshavarens principalansvar. Det finns däremot undantag för att helt kringgå skadeståndsansvar eller i vissa fall kan det komma att jämkas ner. För att helt kringgå gäller det att det ska anses vara oskäligt att begära skadestånds beroende på barnet och vårdnadshavarens förhållande till varandra. Eller om vårdnadshavaren har vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra att barnet begår brott (3 kap. 6 § SkL).En annan möjlighet som kanske är mer aktuell är att begära jämkning (6 kap. 2 § SkL). Att skadeståndet är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Denna bestämmelse tillämpas dock restriktivt men kan vara en möjlig väg att ta. Hoppas detta svara på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan man kräva skadestånd/upprättelse för umgängessabotage som skett för mer än 10 år sedan?

2021-04-07 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |I samband med separation från vårt gemsammabarms far 1997 har i stort sett ingen information kommit till min kännedom om dotterns dagliga liv, mående, utveckling. Vi hade tillgång till familjerätt vid ett antal ggr där han sällan närvarande. BUP visade visst intresse men även dör var hans stol tom. Detta tärde oerhört på mig och det tog ett par år innan jag gick till domstol de dömde utifrån att barnet varit boende ett par år hos honom, pga att han nekade mig möten o ej infunnit sig på bup el fam rätt. Domstolen fastslog att han skulle underlätta för vår dotter att få återknyta komtakten med mig. Så har inte skett och det ör ca 22 år sen. Han har undanhållit all information betr hälsa, utveckling,skola, vänner utbildning etc etc. under alla år, trots försök till att få info per mejl. Han har undanhållit vår dotters tele, mejl, arbete, adress mm. Har jag o ffa vår dotter någon möjlighet att göra anspråk på skadestånd/ upprättelse hon var 7år när hans patologiska symbiotiska o isolerande tillstånd blev uppenbart. Konsekvensen av hans handlande blev ca 1 år sjukskrivning för mig. Idag är vår dotter trettio år och hon har troligen levt under mkt kontrollerande, hämmande o begränsande vilkor under större delen av sin uppväxt. Vad finns juridiskt att göra?Med vänlig hälsning,
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du vill ha upprättelse alternativt skadestånd för de eventuella skador din dotter lidit med anledning av ert bristande umgänge. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för när man får väcka en skadeståndstalan. Din fråga regleras i preskriptionslagen (preskl). När får man väcka en talan om skadestånd? Den allmänna preskriptionstiden för skadestånd är 10 år (2 § preskl). Preskriptionstiden räknas från det att den skadegörande händelse inträffade alternativt upphörde. I ditt fall har det tyvärr gått mer än 10 år från det att den skadegörande händelsen eventuellt skulle ha inträffat eller upphört. Således går tyvärr din rätt att väcka talan förlorad (8 § preskl). SlutsatsTyvärr finns det inget etablerat system för en sådan talan som du efterfrågar. I och med att din dotter nu är vuxen sedan 12 år tillbaka faller eventuell rätt till skadestånd eller möjlighet att etablera ett krav på umgänge. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på torsdag (08/04 - 2021) klockan 14:15. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH