Mindreårigs skadeståndsansvar vid olycka

2018-12-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejMin son o hans klass spela innebandy i skolan Så råka min son få upp klubban så den träffa elevens glasögon så dem gick sönder nu vill dem att jag betalar dem. Är jag skyldig de eller går de på skolans försäkring?
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fallet här blir huruvida du eller din son är att anse som skadeståndsskyldiga. Vi kan börja med att konstatera att ingen brott skett. Detta innebär att du som vårdnadshavare inte är skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen (SKL). Din son kan dock anses vara skadeståndsskyldig även då han är under 18 år. Detta då den som vållar en skadan och är under 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, vad för slags handling det rör sig om, om det finns någon ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap. 4 § SkL).Huruvida din son är vållande mäter man genom 2 rekvisit. Om din son vållat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt är han skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Hur själva situationen faktiskt såg ut kan jag inte avgöra vilket leder till att jag inte kan svara på huruvida din son är att anse som skadeståndsskyldig. Detta då det görs en individuell bedömning vid varje fall. Det är dock värt att återigen nämna att om din son är att anse som skyldig så ska en bedömning göras utifrån ålder och utveckling samt möjliga försäkringar. När det kommer till försäkring via skolan rekommenderar jag att du hör av dig till skolan alternativt till kommunen och frågar hur situationen för försäkring ser ut. Detta då det skiljer sig åt en del från kommun till kommun. Vidare är det värt att nämna om den skadelidna vill kräva son på pengar måste denne driva frågan i domstol, något som är både kostsamt och tidskrävande.

Vad gäller när ens barn orsakar skada?

2018-12-14 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min son som är 12 år har diagnosen ADHD och hamnade i våras i en situation i matsalen. Han hade haft en dispyt med en jämnårig och skulle gå in i matsalen igen då en lärare ställer sig och blockerar vägen. Han agerar i affekt genom att veva med armen så att hennes glasögon for av och gick sönder. Nu 7 månader senare mailar hon till oss att hon anser sig som tredje part och inte vill betala något på hennes nyinköpta glasögon. Vi ringde vårt försäkringsbolag direkt när det hände och uppgav vad som hänt samt bad henne kolla upp om skolan hade någon försäkring. Men har sen dess inte hört något från någon. Han har hunnit byta skola. Vad gäller, ska vi som föräldrar stå för mer än ev självrisk?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du undrar över berör fler, ganska kluriga, skadeståndsrättsliga moment. Jag kommer därför redogöra för vart och ett av dem och därefter komma med en slutsats. Preskriptionstid för skadeståndEn skadeståndsfordran preskriberas 10 år efter att skadan uppkom enligt 2 § preskriptionslagen. Det föreligger därför inget som hindrar läraren från att begära ersättning efter 7 månader. HuvudregelnDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Så lyder huvudregeln i skadeståndslagens (SkL) 2 kap 1 §. Uppsåt och vårdslöshetI detta fallet verkar det som att din son agerat med uppsåt genom att ha vevat med armarna på det sätt du beskriver. Om inte uppstår föreligger är det högst sannolikt att vårdslöshet i skadeståndslagens mening föreligger. Jag grundar detta på handlingsföreskriften om att misshandel eller eventuellt skadegörelse är brottsliga (observera att jag inte menar att din son riskerar några straffrättsliga konsekvenser). Att bryta mot dessa handlingsnormer innebär minst vårdslöshet i skadeståndslagens mening. Jag drar därför slutsatsen att antingen uppsåt eller vårdslöshet enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen föreligger. Din son är därför ansvarig. När ett barn vållar sakskadaEftersom din son är 12 år ska han ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, gällande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt enligt 2 kap 4 § SkL. Möjligheten att minska skadeståndets omfattning blir särskilt aktuellt när skadan är betydande och skadeståndsbeloppet därför betungande. Barnets ålder och utveckling ska givetvis också beaktas här för att veta hur mycket barnet själv måste betala. Skadeståndet kommer därför att sättas ned, dock kan jag inte säga med hur mycket. Om ansvarsförsäkring för barnetOm barnet är skyddad av en ansvarsförsäkring kommer ingen minskning av skadeståndet att göras. Är skadan beräknad till exempelvis 3000 kronor kommer hela detta att betalas ut på grund av att barnet täcks av en ansvarsförsäkring.Om försäkring på den skadelidnas sidaOm det är så att en försäkring skulle täcka sakskada avseende glasögon blir tre parter inblandade. Ni, läraren och försäkringsbolaget. Om en försäkring täcker skadan kan läraren inte erhålla både skadestånd och försäkringsersättning för samma skada. Väljer läraren att kräva ersättningspengar kan din son bli skyldig att betala självrisken alternativt bli skyldiga att betala hela det belopp som försäkringsbolaget betalar ut enligt 7 kap 9 § försäkringsavtalslagen. Försäkringsbolaget skulle alltså ha regressrätt. Detta under förutsättningen att skadan täcks av försäkringen och att skadan har ersatts av dem. Föräldrars ansvar för skador som orsakas av deras barnEn förälder har ett särskilt ansvar för att täcka skador som uppkommer genom att deras barn begår brott (3 kap 5 § SkL). Föräldrarnas ansvar är däremot begränsat till högst fem prisbasbelopp per skadehändelse. I detta fallet var det fråga om en skadehändelse varför ert ansvar högst uppgår till 9 100 kronor (45 500/5). Observera att detta endast gäller om ert barn har begått ett brott (det spelar ingen roll i skadeståndshänseende att barnet inte är straffmyndig). Huruvida din son begått ett brott kan jag inte avgöra med den information jag har, men det verkar inte så eftersom din son inte verkar ha velat skada utan endast streta emot läraren. Medvållande på lärarens sidaSkadeståndet för sakskadan (glasögonen i detta fall) kan sättas ned om den skadelidande medverkat till skadan enligt 6 kap 1 § andra stycket SkL. Här krävs alltså vårdslöshet från den skadelidnas sida. För att jämkning av skadeståndet ska kunna göras ska man beakta det risktagande som den skadelidna gjort. I detta fall har läraren blockerat vägen för din son. Det agerandet i sig talar inte direkt för att läraren har medvållat skadan genom vårdslöshet. Däremot måste man beakta hela situationen och utreda huruvida läraren kunde ha agerat annorlunda och om denne förstod att risk för att skada kunde ske förelåg. Jämkning i detta fall är alltså inte uppenbart, men det finns möjlighet för att det skulle kunna ske. SlutsatsJag drar slutsatsen att din son är skadeståndsskyldig genom vårdslöst-, alternativt uppsåtligt agerande. Din son är därför primärt ansvarig att ersätta skadan, men det ansvar som ni som föräldrar har kan göra att ni måste ersätta högst 9 100 kronor för skadan (beroende på skadans storlek fastställs ert ansvar). Eftersom din son är under 18 år ska man beakta ålder och utveckling och ytterligare omständigheter för att veta hur mycket av skadan som din son är skyldig att betala. Fullt skadestånd kommer åtminstone inte att utgå i detta fall. I det fall läraren är skyddad av någon försäkring är det sannolikt att ni blir skyldiga att utbetala hela det belopp som försäkringsbolaget betalar ut. Jag ser inget som direkt talar för att läraren har vårdslöst medvållat skadan. Dock har jag inte all information om händelseförloppet, varför det fortfarande finns möjlighet till ytterligare jämkning av skadeståndet. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för skador ens barn orsakar i skolan?

2018-11-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, en pojke har under rasten i skolan kastat min dotters telefon i marken så att den gick sönder. Vem ansvarar för skadan? Är det skolan eller föräldrarna? Tack på förhand!
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående 3 kap. 5 § skadeståndslagen (SkL)3 kap. 5 § SkL säger att föräldrar ska ersätta person- och sakskador som deras barn orsakar genom brott. Ett krossat fönster är ett typexempel på en sakskada. Med brott avses att det ska föreligga en straffbar handling. Barnet behöver alltså inte vara straffmyndigt utan man tittar på om själva handlingen är straffbar, detta gäller även om det har skett på grund av oaktsamhet. Den straffbara handlingen är i detta fall skadegörelsen av telefonen. Brott förutsätter vanligen uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet. Rekvisiten i 3 kap. 5 § SkL är därmed uppfyllda. Vidare framgår det att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt. Någon övre gräns finns inte då begränsningen gäller för varje enskilt skadetillfälle.I skolan eller på fritidenEnligt 6 kap. 2 § FB har föräldrarna en tillsynsplikt över sina barn. Tillsynsplikten innebär att se till så att barnen är under tillsyn och inte orsakar skador. När man lämnar sitt barn på t.ex. skola eller förskoleverksamhet är det att se som att föräldrarna lämnar över tillsynsplikten till skolans personal. Skador som orsakas under skoltiden får bedömas i varje enskilt fall. Skolan tar visserligen över tillsynsplikten men det vore orimligt att förvänta sig att de ansvarar för alla eventuella skador som kan uppkomma. Man får därför titta på varje enskilt fall. Skulle skadan vara orsakad genom brott är föräldrarna ansvariga oavsett överlämnad tillsynsplikt eller ej. Den frågan för oss in på barnets ansvar för eget vållande enligt 2 kap. 4 § SkL.Barnets eget vållandeI och med 3 kap. 5 § SkL har visserligen föräldrar getts ett så kallat principalansvar för skador som deras barn orsakar genom brott. Huvudregeln inom skadeståndsrätten är dock att man ansvarar för eget vållande. 2 kap. 1 § SkL säger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. 2 kap. 4 § SkL reglerar när barn under 18 år vållar en skada. Bestämmelsen säger att den som vållar skada (sådan skada som avses i 2 kap. 1 §) innan han har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden och omständigheter. Även om föräldrar ersätter skadan enligt 3 kap. 5 § SkL kan alltså barnet bli skadeståndsskyldigt. Mycket beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Vårdnadshavares skadeståndsansvar

2018-11-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej !Min son är som är 12 år skulle visa en kompis var deras buss stannar.Detta genom att peka med handen. Han slår då till sin andra kompis som tappar sin mobil i asfalten.Alltså genom otur / olyckshändelse. Är jag skadeståndsansvarig för kompisens mobil ? Finns det någon regel om att man har något egenansvarig för sin te x mobil.Vårt försäkringsbolag ersätter inte skadan eftersom det inte är vår sons mobil. Föräldrar till kompisen vill att vi står för hela deras självrisk som är betydligt högre än vår.Vad gäller ? Finns det praxis ?
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Skadestånd regleras i skadeståndslagen (SkL), den hittar du här!Kort om skadeståndHuvudregeln inom svensk rätt är att den som orsakar skada har ett skadeståndsansvar om denne varit vållande (alltså agerat med uppsåt eller varit oaktsam) 2 kap. 1 § SkL. En förutsättning för att någon har varit vållande till skada är att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och vållandet. Det ska alltså finnas ett "tillräckligt orsakssamband" mellan den skadevållandes handlingar och skadan som uppkommit. Barn, alltså personer under 18 år, ska ersätta den skada de orsakat i den mån det är skäligt med hänsyn till hans/hennes ålder, utveckling, vilken handling det rör sig om och om det föreligger någon ansvarsförsäkring se 2 kap. 4 § SkL. Föräldrars skadeståndsansvar för sina barns handlingarOm vårdnadshavare uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit i sin plikt att utöva tillsyn om sitt barn, och barnet förorsakar skada så är vårdnadshavaren skyldig att utge skadestånd enligt 6 kap. 2 § 2st föräldrabalken (FB) jämte 2 kap. 1 § SkL. I tillsynsplikten ingår att vårdnadshavaren ska förebygga och avvärja skadegörande handlingar av barnet. De åtgärder som vårdnadshavare ska vidta för att uppfylla sin tillsynsplikt och undgå skadeståndsskyldighet varierar beroende på bl.a. vilket föremål barnet använder, vad barnets sysselsätter sig med och vårdnadshavares kännedom om aktiviteten. Det ställs större krav på tillsynen när det gäller små barn än ungdomar. Ett litet barn kan kräva ständig övervakning medan tillsynsansvaret i fråga om ungdomar ofta kan anses uppfyllt genom att vårdnadshavaren ger instruktioner eller förmaningar. Vårdnadshavare har även sedan 2010 ett principalansvar för skador som deras barn orsakar genom att begå brott enligt 3 kap. 5 § SkL. Principalansvaret innebär att vårdnadshavare svarar för sina barns förehavanden oberoende av vållande – ett strikt skadeståndsansvar. Något sådant ansvar torde inte vara aktuellt här eftersom ditt barn, utifrån förutsättningarna du angivit, inte verkar ha agerat med uppsåt.ErsättningenVid sakskada, dvs skada på ett fysiskt föremål, som det här rör sig om ska ersättning utgå antingen för sakens värde eller för reparationskostnaden 5 kap. 7 § SkL. Förutsatt att kompisens självrisk inte är högre än mobilens marknadsvärde eller reparationskostnad så kommer du eller din son bli skyldig att betala denna. Det är den skadelidandes skada som ska ersättas och därför kan ingen hänsyn tas till att er självrisk är lägre.Sammanfattande svarDu, i egenskap av vårdnadshavare, kan bli ersättningsskyldig för ditt barns agerande. Det är svårt för mig att göra en egen bedömning angående ditt skadeståndsansvar utan kunskap om alla omständigheter kring skadehändelsen. Utgångspunkten är dock att den som påstår någonting måste bevisa detta och om kompisen vill ha skadestånd måste denne kunna bevisa att din son agerat vårdslöst. Vid rena olyckshändelser, dvs vållande som varken beror på vårdslöshet eller uppsåt, utgår inget skadestånd. Viktigt att notera är dock att vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldiga för skada som deras barn orsakat genom rena olyckshändelser om de brustit i sin tillsynsplikt enligt 6 kap. 2 § 2st. FB. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Om man har delad vårdnad men inte umgängesrätt med ett barn - kan man bli skadeståndsskyldig om barnet förstör någons egendom?

2018-12-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |om man har delad vårdnad av ett barn men inte umgängesrätt, kan man bli skadestånds skyldig om barnet tex slår sönder ett fönster med flit.MVH
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, man kan bli skadeståndsskyldig även om man inte har något umgänge med ett barn. Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga om ett barn orsakar en skada genom brott. Det som avgör är inte om föräldrarna har något umgänge med barnet, utan det har att göra med om föräldern har vårdnaden om barnet (skadeståndslagen 3 kap. 5 §).Om du har vårdnaden om ett barn som begår ett brott som exempelvis skadegörelse kan du alltså bli skadeståndsskyldig. Det gäller även om du inte har någon umgängesrätt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vem blir skadeståndsskyldig när barn förstör egendom på skola?

2018-12-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min 13 åriga son med diagnos add släpptes in i ett klassrum tillsammans med en annan elev för att studera dock utan lärare. Istället för att studera började dom leka med limtuber som låg framme detta resulterade i förstörda möbler. Skolan kräver nu oss föräldrar för ersättning för detta. Är detta verkligen rätt då det var skolan som lämnade dom utan uppsikt
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Jag anser att skolan inte kan kräva er på skadestånd. Man kan bli skadeståndsskyldig för sakskada på grund av vållande (2 kap. 1 § skadeståndslag). Detta kan man bli på grund av eget handlande eller underlåtenhet. Vanligen kan föräldrar därför bli skadeståndsskyldiga för skador deras barn orsakar på grund av att man inte utövat uppsikt korrekt, och alltså varit vållande genom underlåtenhet. I t. ex NJA 1954 s 450 lät en mamma sin dotter leka med sax. Flickan skadade kamrat och då blev modern skadeståndsskyldig.Eftersom du inte var i närheten av din son kan du inte bli ansvarig för underlåtenhet att utöva uppsikt. Emellertid anser jag att detta är ett typfall då en annan vuxen ska anses överta denna roll. I den juridiska doktrinen har det ansetts att t. ex personal på förskolor kan anses vara vållande till skador orsakade av barn när denne inte utövat tillräcklig uppsikt (Hellner, 2014, s 257). Jag anser att detta går att applicera på det fallet du beskriver. Det måste anses culpöst att lämna din son som har ADD utan uppsikt när man tillfälligt förväntas utöva uppsikt över barnet. Arbetsgivaren till den som lämnade ditt barn utan uppsikt blir istället skyldig att ersätta skadan, vilket följer av arbetsgivarens principalansvar (3 kap. 1 § skadeståndslag)

Kan vårdnadshavare bli skyldig att ersätta lärarens telefon?

2018-11-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son 10 år har av misstag haft sönder en lärares privata telefon under rast. Läraren gick emellan i ett bråk o min son slog med en innebandyklubba så telefonen sprack.Nu kräver läraren mig på ett antal tusen i ersättning. Självrisk o ett tillägg.Finns det grund för detta då min son är minderårig, det var en olycka och läraren har en privatägodel i tjänsten?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det här fallet blir skadeståndslagen (SkL) tillämplig.Kan ni bli skyldiga att ersätta telefonen?Föräldrar är skyldiga att ersätta skador som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). På det du beskriver verkar det som att din son orsakat skadan genom en olyckshändelse, och alltså inte genom något brott.Den som orsakar skada genom vårdslöshet är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Om den som vållar skadan är under 18 år ska han ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, vad för slags handling det rör sig om, om det finns någon ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap. 4 § SkL). Din son kan alltså bli skadeståndsskyldig för telefonen men då ska dessa nämnda omständigheter tas i beaktning. Det finns även en regel som säger att skadestånd kan jämkas om den skadelidande personen, läraren i det här fallet, själv medverkat till skadan på något sätt (6 kap. 1 § 2 stycket SkL). Hur mycket skadeståndet kan jämkas beror på hur stor del i vållandet av skadan din son och läraren hade (6 kap. 1 § 3 stycket SkL). Jag kan dock inte uttala mig om det blir aktuellt i det här fallet eftersom jag inte vet tillräckligt om vad som hände. Vid en bedömning av skadestånd ska en individuell bedömning göras utifrån fallet och det är som sagt ett antal faktorer och omständigheter som ska tas i beaktning. Det är svårt för mig att uttala exakt vad som gäller i det här fallet. Vad kan ni göra nu?Hör av dig till läraren och prata med honom/henne och förklara att det var en olyckshändelse. Ni bör båda höra av er till era respektive försäkringsbolag och se om de kan betala någon ersättning för skadan. Troligtvis kan skadan täckas av något av era försäkringsbolag, minus eventuell självrisk. Om läraren fortfarande kräver ersättning för telefonen är det hans/hennes sak att ta vidare till domstol. Att väcka talan i domstol är kostsamt och troligtvis inget som han/hon kommer att göra om ni kan lösa det mellan er.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar när ungdom skadat moped under körtur

2018-11-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En vän till min son önskade köra hans moped. Vilket min son motvilligt gick med på. Tyvärr gick växellådan, växelväljaren, sönder under denna körtur. Var i kontakt med pappan samt "plastpappan" där vi kom överens att lämna in mopeden för repsökning samt reparation. Det påvisades att växelvajern gått sönder. Detta enligt teknikerna på verkstaden, orsakat av handhavandefel vid körning. Skadan kunde ej härledas till slitage. När väl reparationen ska betalas vill inte någon betala. Totalkostnad 3519 krPappan säger att mamman tagit över ärendet. Mamman säger att pappan "dumpat ärendet i hennes knä" Plastpappan" kontaktade mig via telefon och gav upplysning att mopeden omöjligt kan gå sönder på den körsträckan. Denna info. hade han fått från sin reparatör. Jag bad att få denna reparatörs namn, för att visa delen som är sönder och som påvisar hur skadan gått sönder. Detta namn vill han ej uppge.Han avslutar samtalet med "Han har nu sagt sitt och kommer inte betala". Plastpappan mkt respektlös under samtalet.Jag har skriftligt "bevis" på hur skadan uppkommit och det finns ingen tvekan att den uppkommit under vännens körning. Enl teknikerna kan en växellåda orsakas skada på någon meter, mao körsträcka oväsentligt. Att "plastpappan" ej vill uppge namnet på sin tekniker, sänker trovärdigheten ? Vännen som kört mopeden har innan fakta förelåg, talat om på skolan att han inte kommer betala för reparationen. Hur skall vi komma tillrätta med detta och vad gäller?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Har ni rätt till ersättning för skadan?Om man av vårdslöshet eller med uppsåt orsakar skada på sak (t. ex en moped) så ska man ersätta den skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). För att ni ska ha rätt till ersättning för denna skada krävs det för det första att det skadan har orsakats genom det som kallas vårdslöshet eller vållande och för det andra att det finns adekvat kausalitet mellan skadan och vållandet.Det framgår inte exakt hur din sons vän har framför mopeden (vilket kanske också har och göra med att ni inte heller vet vad som hände). Emellertid verkar det inte vara själva vållandet som är knäckfrågan - pappan verkar också vara av uppfattningen att körturen var oaktsam. Här kan det säga att det är en skadeståndsrättslig princip att om man utför en aktivitet eller dylikt som är kvalificerad/teknisk så kan man inte ursäkta sig med sin brist på kompetens/förmåga.Adekvat kausalitet har också göra med att att skadan kan härledas från vållandet och att detta "avstånd" inte får vara för långt. Ett typiskt exempel är det s.k. kuskexemplet. I detta exempel somnar en kuskförare vilket gör att man kör in på fel väg. Efter en tid träffas ekipaget av blixten. Kuskföraren har i och för sig varit oaktsam när han somnat "vid ratten". Emellertid kan man tycka att skadan ligger för långt ifrån vållandet att det inte föreligger adekvat kausalitet mellan oaktsamheten och skadan.Jag anser att ni genom bevis från reparatören kunnat visat att det föreligger adekvat kausalitet mellan vållandet och skadan.Ska din sons vän eller dennes vårdnadshavare/föräldrar betala?Det kan först uteslutas att den som är förälder samt vårdnadshavare ska stå skadeståndsskyldig på grund av principalansvar, eftersom skadan inte orsakats genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslagen).Vidare kan föräldrar blir skadeståndsskyldiga genom att de varit oaktsamma i sin uppsikt över barnen. Underlåter man att att ta i från sitt barn en sax och denne skadar en kamrat blir alltså föräldern skadeståndsskyldig för skadan eftersom den inte haft tillräckligt god uppsikt över barnet.Barn och ungdomar kan också själva bli skadeståndsskyldiga, oberoende av om skadan orsakats genom brott eller ej. I detta fall gör man en skälighetsbedömning utifrån b. la ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet (om uppsåtligt eller ej) samt föreliggande av ansvarsförsäkring (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Detta gör att det finns en spektrum mellan 17-åringar som orsakat skador uppsåtligen och små barn som orsakat skador utan uppsåt. I det förstnämnda fallet kanske det finns skäl att inte sätta ner skadeståndet överhuvudtaget medan det i det sistnämnda fallet kanske inte bör utgå något skadestånd överhuvudtaget.Det framgår inte hur gammal vännen är man jag förmodar att denne är runt 15 år. Det i sig gör att en stor del av skadan bör ersättas (alltså att den inte bör jämkas i stor omfattning).Hur stor del ska ersättas?Vid sakskada ska ersättning antingen utgå för saken värde eller för reparationskostnaden (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Det betyder att man t.ex inte kan få reparationskostnader ersatta om det kostar mer att reparera saken än att införskaffa en ny. I detta fall framgår inte hur mycket mopeden är värd (och då utgår man från marknadsvärdet, inte inköpspriset), men är den mindre värd än reparationskostnaderna kan alltså inte reparationskostnaderna utgå.Om vi utgår från att mopeden inte är värd mer än vad det kostar att reparera mopeden anser jag att det är rimligt att din sons vän betalar någonstans mellan 2500-3000kr.Vad är nästa steg?Ni har alltså rätt att få skadeståndsersättning.Jag anser att du bör försöka lösa detta en ytterligare gång utan att göra en rättslig tvist, det blir nämligen kostsamt. Du kan exempelvis visa upp detta svar. Ni bör också undersöka vad för försäkringar den andra familjen har som kan täcka skadan.Om det inte ger frukt kan du stämma in till tingsrätten. Det gör du här.