Skadestånd av en vårdnadshavare

2021-10-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Min son var till en kompis, dom började bråka varpå kompisen avsiktilgt har sönder min sons glasögon. När jag konfronterar kompisen hävdar han att min son själv tagit sönder dom "vilket jag inte tror på för fem öre". Har pratat med kompisens mamma, men hon går på sin sons linje och vägrar ersätta glasögonen. Vad ska och kan jag göra.Mvh: Förtvivlad pappa.
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En förälder som är vårdnadshavare har ett strikt ansvar för de person- och sakskador som dennes barn orsakar genom brottslig handling (3 kap. 5 § 1 st. skadeståndslagen). Förälderns ansvar är för varje händelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gällde vid året för händelsen (3 kap. 5 § 2 st. skadeståndslagen). Det du kan göra i detta fallet är att väcka en skadeståndstalan i domstol och begära skadestånd från föräldern till sonen som du hävdar har orsakat din son en sakskada genom att ta sönder din sons glasögon. Generellt sätt kommer den skadelidande sidan att bära bevisbördan för att sakskadan har skett. Således kommer det krävas att den skadelidande sidan kan lägga fram den bevisningen som behövs för att styrka att sakskadan har skett och således få sin talan om skadestånd bifallen.Vänliga hälsningar,

Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

2021-09-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min snart sexåriga son har haft sönder en stol i skolan. Läraren sa att kommunen kanske skickar en räkning. Min son har en resursperson och står i kö för ADHD utredning. Tycker ju inte jag ska betala för något jag inte har kunnat vara där för att stoppa eller påverka. Om det skulle vara så att man juridiskt tvingas betala, så har jag förstått att det hamnar på vårdnadshavarna. Jag och hans pappa är skilda, jag är boendeförälder och han umgängesförälder. Hamnar halva räkningen hos mig och andra halvan hos honom? Vi är ju båda vårdnadshavare.
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du som vårdnadshavare kommer behöva betala för skadan. Vidare uppfattar jag det också som du vill veta hur en sådan betalning ska fördelas mellan dig och ditt barns andra vårdnadshavare. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL) och Föräldrabalken (FB).Var och en ska ansvara för de skador de orsakatUtgångspunkten inom svensk skadeståndsrätt är att var och en ansvarar för de sak- och personskador man själv orsakar, 2:1 SkL. I detta fall rör det sig om en skada på en stol. Skadan på stolen är en sakskada och denna skada ska alltså ersättas av ditt barn då det är hen som orsakat skadan. När man bestämmer skadeståndets storlek för någon som är under arton år ska hänsyn dock tas till barnets ålder, mognad och skadans beskaffenhet, 2:4 SkL. Eftersom ditt barn är vid så pass ung ålder och det rör sig om en skada på en stol är det därför troligt att detta skadestånd kommer sättas lågt. Vårdnadshavare har en tillsynsplikt och ska därmed hindra sina barn från att orsaka skadaVårdnadshavare har det yttersta tillsynsansvaret för sina barn, 6:2 2 st FB. Detta tillsynsansvar innebär ett ansvar för vårdnadshavare att se till att sina barn står under uppsikt eller på annat sätt hindras från att orsaka skada. I det fall tillsynsplikten inte efterföljs och skada uppstår till följd av detta kan vårdnadshavare bli skadeståndsskyldig enligt huvudregeln i 2:1 SkL. När förälder lämnar sina barn på skolan övergår dock detta tillsynsansvar på skolan. Detta medför att det istället är skolans ansvar att se till att barnen står under uppsikt eller på annat sätt hindras från att orsaka skada. Då jag inte vet precis vad som hänt när skadan uppstod eller hur det gick till är det svårt för mig att uttala mig om tillsynsansvaret övergått vid skadetillfället eller inte i just ditt fall. Vårdnadshavare har ett strikt ansvar att ersätta skada som orsakas av deras barn genom brott Frågan huruvida tillsynsansvaret övergått vid skadetillfället är dock, enligt min bedömning, inte av någon större betydelse i just ditt fall. Vårdnadshavare har nämligen ett strikt ansvar för sakskador som deras barn orsakar genom brott, 3:5 SkL. Då det rör sig om en sakskada och skadegörelsen på stolen skulle kunna utgöra en brottslig handling gör jag bedömningen att det strikta ansvaret enligt 3:5 SkL kommer bli aktuellt i ditt fall. Då det strikta ansvaret enligt 3:5 SkL är just strikt innebär detta att det inte spelar någon roll om vårdnadshavaren brustit i sin tillsynsplikt eller inte. Inter heller spelar det någon roll om tillsynsplikten övergått till skolan eller inte. Det strikta ansvaret innebär alltså att ni som vårdnadshavare ansvarar för skadan, oavsett brist i eller övergång av tillsynsplikten. Vårdnadshavares strikta ansvar utesluter inte att även barnet blir skadeståndsskyldigtAtt du som vårdnadshavare har ett strikt ansvar att betala skadan utesluter inte att även ditt barn kommer blir skadeståndsskyldig enligt 2:1 och 2:4 SkL, som jag nämnde ovan. När flera ska ersätta samma skada så svarar de solidariskt för skadeståndetDå du beskriver att både du och barnets andra förälder är vårdnadshavare kommer ni båda svara solidariskt för skadeståndet, 6:4 SkL Med detta menas att skolan själv får bestämma om de vill rikta skadeståndsanspråk (dvs skicka fakturan) till enbart en av er eller om skolan hellre vill dela skadeståndet på två och rikta skadeståndsanspråk (skicka faktura) till er båda två. I det fall skolan enbart skickar fakturan med hela skadeståndsanspråket till en av er, har den som tvingas betala skolan det fulla beloppet rätt till regressrätt. Regressrätten är garanterad och innebär en rätt att få kräva den andra på den den av skadeståndet som du betalt. Sker inte detta frivilligt kan den som betalat hela skadeståndet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Sammanfattningsvis Eftersom det verkar vara en sakskada som uppkommit genom brottet skadegörelse kommer du som vårdnadshavare tillsammans med barnets andra vårdnadshavare att bli skadeståndsansvariga för skadan, 3:5 SkL ihop med 6:4 SkL. För detta skadestånd svarar ni solidariskt. Med hänsyn till lydelsen av 2:1 SkL kan även ditt barn komma att bli skadeståndsskyldig för skadan. Till följd utav att ditt barns låga ålder och att skadan rör en stol kommer detta skadeståndsbelopp förmodligen sättas lågt, 2:4 SkL. Mitt råd för hur du bör gå vidare är att i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se om du har någon ansvarsförsäkring som skulle kunna täcka eventuella skadestånd. Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågorMvh,

Måste jag betala om min dotter har tagit sönder en fönsterruta?

2021-07-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min dotter kastade en sten och råkade ha sönder någons bilruta. Jag tog kontakt med ägaren av bilen och har erbjudigt att betala för skadan men i min förvånan kommer inget från hans försäkringsbolag utan räkningarna som han vill att vi ska betala är i hans namn(från hans försäkringsbolag).Jag betalar i vilket fall som helst då det känns moraliskt rätt men hur kommer det sig att hans försäkringsbolag inte fakturerar mig då jag erkännt mig som skyldig(han sa till mig att han nämnde min skyldighet till sitt försäkringsbolag)? Är jag lagligt sett inte skyldig att betala för olyckan?Tack.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna ge ett specifikt svar kan åldern på din dotter spela roll men generellt gäller nedan enligt skadeståndslagen (SkL).Utgångspunkten är att den som orsakar en skada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL).Barns eget betalningsansvarBarns eget betalningsansvar innan arton års ålder beror på vad som är skäligt med hänsyn till ålder och vad som har inträffat (2 kap. 4 § SkL). Om barn är skyldiga till en skada kan skadeståndsbeloppet jämkas nedåt och bli lägre, att barnet bara betalar en mindre del av skadans faktiska kostnad. Om barnet har en ansvarsförsäkring som täcker skadan, vilket är vanligt genom hemförsäkring, är det ovanligt att skadeståndsbeloppet sänks.Föräldrars betalningsansvar för barnOm en skada har uppstått genom brott är en förälder som har vårdnaden alltid ansvarig att ersätta skadan (3 kap. 5 § SkL). En trasig fönsterruta genom en kastad sten kan vara skadegörelse men jag tolkar din fråga som att det rör sig om en olyckshändelse.Gällande olyckshändelse har vårdnadshavare ett ansvar enligt föräldrabalken att hålla barn under uppsikt för att förhindra att skada drabbar någon annan (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Om vårdnadshavare inte har hållit barn under uppsikt för att kunna förhindra skador kan det vara vårdslöst och vårdnadshavare kan bli betalningsansvariga för skador enligt skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL).SammanfattningSammanfattningsvis är min bedömning att du, eller ditt barn, är skyldig att betala för skadorna som uppstått. För att lämna ett mer definitivt svar behöver dock hänsyn tas till din dotters ålder, situationen som föranledde skadan och ditt agerande vid tillfället. Mitt avslutande tips blir att ta kontakt med ert försäkringsbolag och se om ni har en ansvarsförsäkring genom hemförsäkringen som täcker skadorna.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vårdnadshavares principalansvar

2021-05-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Mitt barnbarn skall betala skadestånd pga av ett brott är 15 år är placerad i familjehem vem blir betalningsansvarig mamman/pappan eller familjehemmet, tycker att familjehemmet har brustit i tillsyn vid den aktuella händelsen summan 8 900:- ggr 2 till (2 personer) min dotter har skulder till kronofogden som hon håller på att betala
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vägledning återfinns i skadeståndslagen (SkL). Föräldrar är solidariskt skadeståndsskyldiga för personskador, sakskador och kränkningar som deras barn vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). Det finns däremot jämkningsregler som kan aktualiseras. Två av dessa jämkningsregler är om det anses vara uppenbart oskäligt för föräldrarna att betala skadestånd utifrån förhållandet mellan föräldrarna och barnet eller uppenbart oskäligt utifrån de särskilda åtgärderna som föräldrarna vidtagit för att förhindra att barnet begår brott (3 kap. 6 § andra stycket. SkL). Att ett barn är placerat i ett familjehem har i praxis ansett medföra att föräldrarna inte blir skadeståndsskyldiga (HovR T 2400–14). Här ansåg rätten att förhållandet mellan föräldrarna medförde att det skulle vara uppenbart oskäligt att föräldrarna skulle anses vara skadeståndsskyldiga. I fallet framgår det att det inte avsåg ett tvångsomhändertagande utan att det var en frivillig placering. Oavsett vilken placering det handlar om i ert fall bör det således vara applicerbart även här. Eftersom en tvångsplacering hade mest sannolikt varit ännu mer i led med att uppfylla jämkningsregeln. SlutsatsUtifrån dessa omständigheter bör inte föräldrarna bli skadeståndsskyldiga. Däremot är det viktigt att notera att det är föräldrarna som har bevisbördan för att framföra att jämkningsreglerna är aktuell. Alltså att det är uppenbart oskäligt för föräldrarna att betala skadestånd utifrån förhållandet mellan föräldrarna och barnet.

Förälders skadeståndsansvar

2021-10-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om ett barn har LVU, bor på behandlingshem, rymmer och utför ett brott. Är det ändå föräldrarna som blir skyldiga att betala skadeståndet?
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga är huvudsakligen reglerad i skadeståndslagen (SkL)Förälders skadeståndsansvar En förälder har ett ansvar för den person- eller sakskada eller kränkning dess barn vållar genom brott (3 kap. 5 § första stycket SkL). För att förälderns ansvar ska kunna aktualiseras krävs dessutom att föräldern är vårdnadshavare för barnet. Förälderns ansvar är dock begränsat till en femtedel av gällande prisbasbelopp (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Gällande prisbasbelopp är 47 600 kronor (2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken). Med andra ord, förälderns skadeståndsansvar omfattar högst 9 520 kronor. Om det är två föräldrar som ansvarar för skadeståndet, ansvarar de solidariskt (6 kap. 4 § SkL). Detta innebär att skadelidande kan välja att utkräva skadeståndet för någondera förälder. Den förälder som utgett skadestånd har enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer rätt att kräva den andra föräldern på ersättning. Jämkning av skadeståndetEn förälders skadeståndsansvar för skada dess barn tillfogat kan jämkas, det vill säga nedsättas, bland annat om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet (3 kap. 6 § andra stycket SkL). En omständighet som bör kunna föranleda en sådan jämkning är om barnet bereds vård enligt LVU. Motiveringen är att en förälder vanligtvis i formell mening fortfarande är vårdnadshavare, men de ansvarar inte för den faktiska omsorgen, utan det gör behandlingshemmet i ditt fall (Prop 2009/10:142 s 37). Slutsats Min bedömning är att en förälder, förutsatt att föräldern är vårdnadshavare, kommer att bli skadeståndsansvarig för brottet dess barn vållat. Ett sådant ansvar är emellertid begränsat till 9 520 kronor. Det finns även goda grunder att argumentera för en jämkning av nyssnämnda belopp eftersom barnet omhändertagits med stöd av LVU. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

2021-08-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Våra barn (2.5, 7 & 9 år) var I vår trädgård och lekte. Trädgården har häck och grind dvs 2.5 åringen kommer inte ut. Jag och min fru var i huset med öppen dörr. Två äldre barn på 11år varav en är en granntjej som våra barn ofta leker med kommer in i trädgården. Kompisen till vår granne lägger sin mobil i gräset och de hoppar på en gympamatta. Vår 2.5 åring tar upp den och när barnen säger till honom att han inte får ha den slänger han den så den hamnar på en sten och glaset går sönder. I konversation med barnet och vår granne säger vi att de skall ge vårt tel nummer till hennes föräldrar. Det uppkommer också att det redan var en spricka i glaset. Nästa dag skickar pappan till barnet ett kvitto på reprationen och säger att "skönt att vi kan lösa detta och detta är mitt Swish nummer". Fakturor var på ca 2048 varav 349:- var ett skärmskydd. Jag ringer upp pappan och frågar hur stor del han tycket att vi skall betala varav han säger allt men efter diskussion säger han att hon inte hade ett skärmskydd innan så det skall vi inte betala. Jag föreslår att vi delar på det 50/50. Min tanke är lite att vi inte alls fått vara med att påverka kostnaden för lagandet. Vi hade tex kunnat laga det själv för mindre än halva kostnaden.Det känns som ett visst ansvar måste ligga på mobilens ägare som kom in i vår trädgård (utan att vi hann märka att de var där). Men kanske brast vi i översyn? I slutänden betalade jag 1000:- men oklart för mig om vi inte borde betalt något eller allt.
Marc Linderoth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din beskrivning som att du undrar hur en situation som denna ska bedömas, och då framför allt hur ansvaret för mobilens skador bör placeras. Situationen berör skadeståndsrättsliga moment och utgår från skadeståndslagen (SkL).Hänsyn ska tas till barnets ålder vid bestämmandet av skadeståndsansvaretUtgångspunkten för en skadeståndsrättslig bedömning är att någon som av uppsåt eller oaktsamhet orsakar sakskada på annans egendom blir skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Även om en faktisk sakskada skett, och det inte råder någon tveksamhet om hur skadan uppsått, blir läget annorlunda med hänsyn till att den handlande i det här fallet var ett barn. När en person under 18 års ålder vållar en skada, ska skadan ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, och andra ekonomiska och övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). Det blir alltså i allra högsta grad en bedömningsfråga om ditt barn kan anses skadesståndsansvarig. Exempelvis har ett 2,5 årigt barn varken insikt eller omdöme nog för att förstå innebörden av det aktuella handlandet. En sådan bedömning kan jämföras med fallet NJA 1977 s 186, där ett treårigt barn inte blev skadeståndsansvarig för ett annat barns skada som tillfogades genom att treåringen kastade ett metallföremål mot det andra barnet. Barnet ansågs inte ha nått den mognad och ha förvärvat det omdöme och insikter som bör förutsättas för att ansvar ska kunna komma ifråga. Även om ansvar skulle konstateras föreligga, kan skadeståndets storlek jämkas med stöd av 2 kap. 4 § SkL.Vårdnadshavare kan bli betalningsskyldigaOm den aktuella skadan har uppkommit genom brott, är föräldern med vårdnadsansvar ansvarig för att ersätta skadan (3 kap. 5 § SkL). Exempelvis kan en sprucken telefon skulle möjligen kunna vara skadegörelse. Beträffande rena olyckshändelser har den nämnda vårdnadshavaren ett strikt ansvar att hålla barn under uppsikt, t ex förhindra att skada drabbar någon annan (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Vid försummelse att följa detta ansvar, kan vårdnadshavaren bli ersättningsskyldig för skador som behandlas i skadeståndslagen.Vad innebär det här för dig?Det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar på hur situationen kan lösas med stöd av juridiska synvinklar. Beträffande huruvida barnet kan anses ansvarigt eller inte, är det centrala att hänsyn tas till såväl ålder och mognad som övriga relevanta omständigheter. Skulle ett ansvar anses föreligga, kan du som vårdnadshavare bli ersättningsskyldig. Hur stor summan därefter blir är en självständig bedömning och är helt och hållet beroende av omständigheter som t ex hur mycket det vanligtvis kostar att fixa en mobilskärm eller hur många skador skärmen hade innan skadan. Att ni kan laga skärmen billigare spelar ingen roll, såvida inte den andra parten betalat orimligt höga kostnader för lagningen.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.Vänligen,

Vem blir skadeståndsskyldig för ett barns skadegörelse?

2021-07-12 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Mitt 10-åriga barn har begått omfattande skadegörelse hos en granne. Barnet bor hos mamman men vi har delad vårdnad. Blir vi båda solidariskt betalningsskyldiga? Finns det något övre tak för kostnader?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd och vem som ska ses som ansvarig finns stadgade i skadeståndslagen (SKL). Blir båda föräldrarna skadeståndsskyldiga vid skadegörelse orsakat av barnet?Huvudregeln inom skadeståndsrätten är att den som vållar en person- eller sakskada, antingen uppsåtligen eller av vårdslöshet, ska ersätta den (2 kap. 1 § SKL). Om en person under 18 år blir ersättningsskyldig ska hen ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SKL).Det finns dock även regler som föreskriver ett skadeståndsansvar för annans vållande, dvs en form av principalansvar. En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskador som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SKL). Om båda föräldrarna till barnet har del i vårdnaden blir de solidariskt skadeståndsskyldiga för den skada barnet orsakat genom brott. Har en förälder inte vårdnaden om barnet föreskriver bestämmelsen inget principalansvar. Förälderns skadeståndsansvar för sitt barn tar dock inte bort barnets egna ansvar, men påverkar skälighetsbedömningen. Finns det något övre tak för kostnader?Om en förälder som har vårdnaden om ett barn åläggs skadeståndsskyldighet finns en beloppsbegränsning som gäller för varje enskild skadehändelse. Förälderns ansvar är begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr vilket ger en beloppsbegränsning på 9 520 kr för förälderns ansvar per skadehändelse. Om båda föräldrarna har vårdnaden för barnet gäller beloppsbegränsningen för dem gemensamt (3 kap. 5 § andra stycket SKL). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan ett barn bli skadeståndsskyldigt för misshandel?

2021-05-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min lillebror som är 14 år blev utsatt för misshandel i skolan av en kille som också är 14 vilket skolan har polisanmäld. Han oroar sig dock att han polisanmälningen inte kommer leda till någon rättvisa men jag sa åt honom att han bör få skadestånd iallafall. Hur kommer processen att se ut, kommer han kunna få ut någon skadestånd och vad för konsekvenser kommer den andra killen att få?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem har straffrättsligt ansvar? I detta fall gäller det misshandel av ringa eller normalgraden (3 kap. 5 § brottsbalken) som din lillebror blivit utsatt för av ett annat barn. Någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken). Barnets vårdnadshavare är inte straffrättsligt ansvariga för barnets handlingar, men de har ett principalansvar vilket innebär att de kan bli skyldiga att betala skadestånd för skador som barnet orsakat. Skulle polisen gå vidare med anmälan och barnet anses ha begått ett brott, kan ni vända er till föräldrarna med skadeståndsanspråk. Viktigt att tänka på är att det finns ett tak för föräldrarnas skadeståndsskyldighet (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Skadestånd för misshandelnFör att kunna kräva skadestånd förutsätts det att någon orsakat annan en skada och att skadevållaren tillfogat skadan genom oaktsamhet eller uppsåt (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det finns ingen åldersgräns för när man kan bli skadeståndsskyldig, men det är inte särskilt vanligt att ett barn kan betala ut skadeståndet själv utan föräldrar brukar betala i barnets ställe. Det är även vanligt att jämka skadestånd för barn och det kan få ganska stor effekt på beloppet (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Kan skolan hållas ansvariga?Skolan är skyldiga att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Om skolan har brustit i sitt ansvar att ha uppsikt över barnen och fullföljt sina åligganden enligt skollagen kan de bli skadeståndsskyldiga (6 kap. 12 § skollagen). Om man vill anmäla skolan på grund av att de brustit i sitt agerande kan man göra det genom Barn- och elevombudet som är en del av Skolinspektionen. Jag rekommenderar er att isåfall kontrollera skolans ansvarsförsäkring för att se vad som gäller, eftersom det kommer att påverka när och hur mycket skadestånd ni har rätt till. Sammanfattningsvis, ni kan alltså begära skadestånd både genom misshandeln och skolans bristande agerande. Om inte barnet döms för brott kan det bli svårt att kräva skadestånd direkt från föräldrarna eftersom händelsen inträffade i skolan och inte under direkt uppsikt över barnet (6 kap. 2 § föräldrabalken). Skolan kan bli skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna om de brustit i sitt agerande, men då måste en bedömning göras över skolans agerande under en längre tid.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,