Kan förälder bli skadeståndsskyldig för skada som orsakas av barn?

2019-05-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Om mitt barn skulle sparka ut en boll utanför vår trädgård på vägen och t.ex en cyklist kolliderar med bollen och skadas rätt illa, har cyklisten då rätt att stämma mig som förälder och få skadestånd?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som förälder är du skyldig att se till att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra ditt barn från att orsaka skada på annan (6 kap. 2 § andra stycket Föräldrabalken). En förälder som underlåter detta kan bli skyldig att betala skadestånd enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SKL). Men detta förutsätter att du själv har varit vårdslös genom att inte ha haft uppsikt över barnet på det sätt som krävs enligt föräldrarbalken. Det är svårt för mig att göra den bedömningen då jag inte har alla omständigheter såsom exempelvis barnets ålder, var du befann dig, om du faktiskt hade kunnat ingripa och hur snabbt allt gick osv. Som vårdnadshavare kan ansvar också inträda oavsett om man agerat vårdslöst eller inte. Detta kallas för strikt skadeståndsansvar. Dock omfattar denna regel när ett barn begått brott, vilket inte är fallet här (se 3 kap. 5 § SKL). Sammanfattningsvis kan du bli skadeståndsskyldig om du varit vårdslös. Det finns inget i din fråga som tyder på att du agerat vårdslöst, men detta är en bedömning som i så fall görs av en domstol vid eventuell tvist. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 vänligen

Skadegörelse på annans egendom av 13-åring

2019-04-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Sonen,13 år, har tillsammans med jämnårig pojke, vandaliserat ett torp under en lägervistelse. Händelsen är polisanmäld och nu kommit till föräldrarnas kännedom. Vilka konsekvenser får en polisanmälan och täcker en hemförsäkring avsiktlig skadegörelse på annans egendom?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Inledningsvis kan sägas att barn kan begå brott i Sverige men en person under 15 år kan inte straffas för brottet (Brottsbalk 1:6). Alltså kommer 13-åringen dömas till påföljd, men det kan fortfarande bedömas som ett brott. Om en hemförsäkring skulle täcka vandalisering på annans egendom beror sjävklart på vilken försäkring man har, men jag har svårt att tänka mig det.När minderåriga vållar skada (behöver ej vara genom brott) på person eller sak så kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga. Föräldrar kan bli "självständigt" skadeståndsskyldiga om de brustit i sin uppsikt över barnen, t. ex föräldern låter ett litet barn leka med en sax och barnet skadar ett annat barn. I detta fall verkar det dock inte som föräldrarna brustit i sin uppsikt. Vidare kan föräldrar som har vårdnaden över minderåriga blir skadeståndsskyldiga för skada som orsakas genom brott (Skadeståndslag 3:5). På det du beskriver verkat det i detta fall som ett brott i form av skadegörelse. I sådana fall blir föräldrarna som är vårdnadshavare skadeståndsskyldiga. Det begränsas dock till 1/5 av prisbasbelopp det året brottet begicks, alltså ungefär 8000-9000kr.

Skadeståndsskyldigheten när ett barn orsakar skada genom olyckshändelse

2019-03-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejJag undrar om ett barn gör sönder en glasruta på skolan. Det gick till så att han var ute och lekte och kastade sten han ville kasta i taket men stenen träffade fönstret. Den gick sönder. Han var så ledsen och upprörd och han siktade inte på fönstret utan ville absolut inte göra det med flit. Han är 12 år och var försiktig kan inte skolan ta hänsyn till det. Måste man betala för det. Det var ju en olyckshändelse.
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkat din fråga att du vill vet om barnet/föräldrarna till barnet blir ersättningsskyldiga för rutan. Bestämmelser om skadestånd finns i Skadeståndslagen (SkL) men även lite i föräldrabalken (FB) eftersom det är ett barn som har orsakat skadan. I skadeståndslagen framkommer det att den som orsakar en sak- eller personskada genom uppsåt eller oaktsamhet ska ersätta skadad (2 kap. 1 § SkL). Vilket innebär att eftersom barnet har orsakat skadan genom vårdslöshet (kan nog utesluta att barnet har orsakat skadan med vilja) har orsakat skadan är barnet ersättningsskyldig. Det föreligger även ett samband mellan barnets kastande av stenen och skadan (2 kap. 1 § SkL). Men eftersom den skadevållande är ett barn på 12 år ska barnet bara ersätta skadan i den mån det kan anses vara skäligt med tanken på omständigheterna i handlandet, utveckling, ekonomiska förhållanden och andra omständigheter (2 kap. 4 § SkL). Vilket innebär att barnet eventuellt inte kommer att behöva ersätta hela skadan utan bara en del av den men det kan även innebär att hela skadan måste ersättas. Dock eftersom det rör sig om ett barn kommer även föräldrarna, vårdnadshavarna, har ett ansvar för barnets handlingar. Enligt skadeståndslagen kan föräldrarna bli ersättningsskyldig för skada som barnet har orsakat. Det krävs dock att ska- eller personskadan har uppkommit genom en brottslig handling (ett brott), vilket inte verkar vara troligt här. Vidare ska en förälder ersätta skadan som barnet orsakar genom att kränka någon genom ex. angrep mot frid, inte heller verkar detta vara fallet i situationen som skett (2 kap. 5 § och 3 § SkL). Därför är föräldrarna inte ansvariga/ersättningsskyldiga för skadan genom denna bestämmelse i skadeståndslagen eftersom skadan har uppkommit genom en olyckshändelseFöräldrarna (vårdnadshavaren) har dock ett annat ansvar genom föräldrabalken genom tillsyn av barnet, uppsikt av vad barnet gör. Föräldrarna har ett ansvar att se till så att barnet inte orsakar skada på antigen person eller sak för någon annan (6 kap. 2 § FB). Om en förälder har brustit i denna tillsyn kan föräldern bli ersättningsskyldig på grund av vårdslöshet enligt skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL). Eftersom föräldrarna här har lämnat över barnet till skolan, antar att detta skedde under skoltiden, har föräldern lämnat över tillsynen av barnet till skolan kan det diskuteras om föräldrarna kan hållas ansvariga för skadan på grund av bristande tillsyn (Föräldrabalken, en kommentar författar: Walin, Vängby, Singer, Jänterä-Jareborg, 2018). För att besvara din fråga, ja barnet kan bli ersättningsskyldig genom skadeståndslagen för skadan barnet har orsakat. Dock måste det tas hänsyn till barnets beskaffenhet och omständigheter i det enskilda fallet, vilket gör det svårt att säga hur utgången blir här. Detsamma gäller om vårdnadshavarna till barnet kan bli ersättningsskyldiga för skadan på fönstret genom deras tillsynsplikt eftersom det skedde på skoltid när barnet var under uppsikt av lärarna/skolan. Därför är det svårt att ge ett tydligt svar om barnet eller vårdnadshavarna/föräldrarna kommer vara tvungen att betala skadan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Föräldrars skadeståndsansvar

2019-03-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hejsan!Min son har placerat på HVB hemmet för nästan 2 år sedan med SOL lag. Han var över 15 år när han slog en personal som jobbar på HVB hemmet.Nu fick han en dom som måste ersätta personalen 5000 kr och 800 kr till Brottsoffermyndigheten. Min fråga är :Är jag som ensamvårdnadshavare har ansvaring för betalningen? eller det är hans ansvar?Trotts att han bor inte hos mig?Han fyllde 16 år för 3 månader sedan.Vi fick beslutet av tingsrätten nu.
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en omyndig blir skadeståndsskyldig kan ibland inträda vad som kallas för vårdnadshavares principalansvar (ibland kallat strikta ansvar). Detta framgår av 3:5 skadeståndslagen (SkL) som stadgar att en förälder som har vårdnaden om sitt barn i vissa fall är skyldig att ersätta skador som denne orsakat. En förutsättning för att så ska bli fallet är att det ska röra en person- eller sakskada som vållats genom brott eller att barnet kränkt någon på det sätt som anges i 2:3 SkL. Då det framgår att din son slagit en annan person (dvs orsakat en personskada på brottslig väg) är villkoren uppfyllda.Vårdnadshavarens strikta skadeståndsansvar innebär i praktiken att denna ska, utan krav på eget vållande, ersätta de skador som barnet vållar. Skadeståndsskyldigheten för vårdnadshavare är dock begränsad till högst en femtedel av prisbasbeloppet per skadehändelse (vilket år 2019 motsvarar 9 300 kr). Allt över detta belopp ska den omyndige ersätta med egna medel. Vårdnadshavares skadeståndsansvar kan jämkas genom 3:6 2 st. SkL om det skulle framstå som "uppenbart oskäligt" att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. I praktiken används denna jämkningsmöjlighet mycket restriktivt och det krävs att föräldern går långt utanför sin "normala" tillsynsplikt för att så ska bli fallet. Se exempelvis NJA 2015 s. 482 där en flickas mor blev skyldig att utge 8 800 kr var till 15 olika målsägande som dottern kränkt genom grovt förtal på nätet medan hon bodde hos fadern. Trots att en vårdnadshavare har i princip ingen möjlighet att kunna förutse och förhindra sina barn från att begå brott kan de ändå tvingas utge skadestånd för sina barns räkning enligt 3:5 SkL. Har tingsrätten redan meddelat dom bör dessa möjligheter redan iakttagits innan beslut meddelats. Det bör även framgå av domen huruvida det är du eller din son som primärt ansvarar för att den skadelidande får sin ersättning. Mitt råd är att kika där. Skadeståndslagen (1972:207) hittar du här. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vem har det juridiska ansvaret när ett barn skadar ett annat barn?

2019-05-07 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En pojke 9-10 år hoppat ner från klätterställning rakt på sjuårig flicka.Flickan fick höftledsluxation. Vet ej om det blir bestående men.Skedde under skoltid.Ska detta polisanmälas för ansvarsfråga?Hade det varit ren olycka hade pojken ramlat med mindre kraft så skadan blivit lindrigare.När pojken hoppade ner från höjd på flickan blev kraften och skadan så stor som den blev.Vem bär ansvaret?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga gäller vem som har skadeståndsansvar för att flickan skadades. Mitt svar kommer därför utgå från detta och då blir främst skadeståndslagen (SkL) aktuell.Ska händelsen polisanmälas? Du kan välja att polisanmäla händelsen men då pojken är 9-10 år är han inte straffmyndig (1 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). Han kan därför inte dömas till någon straffrättsligt påföljd (fängelse, böter, etc.) och därför kommer polisen inte göra något för att utreda händelsen. Polisen kommer troligtvis lämna över ärendet till socialtjänsten om du polisanmäler. Socialtjänsten kommer dock inte fokusera på skuldfrågan eller vems juridiska ansvar det är för skadan. Kan någon bli skadeståndsskyldig för skadan?Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Skadan på flickan (höftledsluxation) är en personskada. För att någon ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det dock att skadan orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet. Detta innebär att personen som orsakat skadan antingen måste ha haft för avsikt att skada eller handlat på ett sätt som han eller hon borde ha förstått kunde leda till skada eller inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skadan inte skulle uppstå. Rena olyckshändelser täcks alltså inte av skadeståndsansvar. Vidare måste andra bedömningsgrunder användas på barn vad gäller uppsåt och oaktsamhet då inte samma krav kan ställas på ett barn som på en vuxen att förutse konsekvenserna eller riskerna av sitt handlande. Det är svårt för mig att bedöma om pojken av olyckshändelse skadade flickan men du uppger att så inte var fallet. Jag kommer därför nu gå in på om pojken eller någon annan kan bli skadeståndsskyldig för skadan på flickan.Vem kan bli skadeståndsskyldig för skadan? Den som vållar en personskada innan han eller hon har fyllt 18 år kan bli skadeståndsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling samt handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). För att få ut skadestånd från någon som är under 18 år kan man vända sig till dennes vårdnadshavare. Föräldrar som är vårdnadshavare till barn som begått brott har ett principalansvar. Detta innebär att föräldrarna har ett skadeståndsansvar för sitt barns handlande även fast det inte förekommit någon vårdslöshet från föräldrarnas sida (de har ett strikt ansvar). Principalansvaret täcker bland annat personskador på grund av brott (3 kap. 5 § SkL). Det måste alltså röra sig om ett brott för att principalansvar för sakskada ska kunna göras gällande. I ert fall skulle eventuellt brottet misshandel kunna vara aktuellt. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådan tillstånd döms för misshandel (3 kap. 5 § BrB). För att misshandel ska räknas som ett brott krävs uppsåt. Om uppsåt inte finns eller inte går att bevisa skulle vållande till kroppskada kunna vara aktuellt. Den som av oaktsamhet orsakar annan person kroppskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom (3 kap. 8 § BrB).Jag kan inte med hundra procents säkerhet säga om det rör sig om ett brott eftersom det är många olika omständigheter som kan spela in en uppsåts- samt oaktsamhetsbedömning. Mot bakgrund av de uppgifter du angivit i frågan kan jag inte göra någon närmare bedömning av om det verkligen rör sig om ett brott. Om ett brott skulle ha begåtts täcker principalansvaret för pojkens föräldrar de skador som pojken orsakat flickan. Föräldrar har tillsynsplikt över sina barn (6 kap. 2 § föräldrabalken). Tillsynsplikten kan dock överlämnas till t.ex. skola. Skolan skulle därför kunna hållas skadeståndsansvariga för det som hänt flickan om de medvetet eller av oaktsamhet åsidosatt tillsynen av barnen. Det blir här främst fråga om personalen hade kunnat förhindra att skada skedde genom att agera annorlunda. Arbetsgivare har principalansvar för de personskador som dennes anställda orsakar i tjänsten genom fel eller försummelse (3 kap. 1 § SkL). Det är alltså skolan och inte den enskilda personalen som kan hållas skadeståndsansvarig om det kan anses att personalen agerat felaktigt eller försumligt. Jag kan dock inte göra en sådan bedömning enbart på den information som finns i frågan. Sammanfattningsvis kommer det inte göra någon större skillnad för ansvarsfrågan om du polisanmäler eller inte. Om skadan på flickan var till följd av en olyckshändelse kan ingen hållas skadeståndsrättsligt ansvarig dock kan flickan men högsta sannolikhet få ut någon form av ersättning via försäkring. Om skadan på flickan inte var en olyckshändelse är det pojken som orsakade skadan som bär ansvaret för skadan på flickan. För att pojkens vårdnadshavare ska kunna få principalansvar för skadeståndet krävs dock att brott har begåtts. Mitt råd är att ni vänder er till det försäkringsbolag som flickan är försäkrat i för att få ersättning. Vidare råder jag er att försöka komma överens med pojkens vårdnadshavare och eventuellt skolan om ersättning för flickans skada. Om ni inte kan komma överens kan ni vända er till domstol men observera dock att den förlorande parten vid en tvist i domstol får stå för motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är vi föräldrar ersättningsskyldiga för våran treåriga sons missöde på förskolan?

2019-04-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Min fråga gäller ersättningsskyldighet för minderårig.Min son är 3 år och går på förskola. En dag var skolan på utflykt till en sporthall i närheten. Min son tyckte det var så roligt där så när det var dags att gå tillbaka till förskolan igen så ville han inte följa med och blev arg/ ledsen. På vägen hem ställde han sig i en buske för att demonstrera sin ovilja varpå en förskolelärare tar tag i han mot hans vilja för att ta upp honom i famnen. Han stretar emot och vad jag har fått beskrivet av förskoleläraren "slår" min son mot henne för att undkomma varpå han träffar hennes glasögonen som åker till marken. Hennes glasögonbågar går av på ett ställe och gör att glaset inte sitter kvar utan ramlar ut. Förskoleläraren berättar att glasögonen var 2 år gamla och kostade 7000kr.Förskoleläraren har nu begärt ersättning för helt nya glasögon av oss föräldrar för händelsen.Hon har anmält skadan till sin privata hemförsäkring då hon säger att förskolan inte täcker skadade privata ägodelar. Hon har gett oss ett underlag som visar två kvitton. Ett från en optiker på nya bågar, nya glas och synundersökning på ca 7400kr. Ett på ersättning från sin privata hemförsäkring där försäkringen ersätter med ca 4500kr. Sedan berättar hon att förskolan ersätter henne för självrisken på 1500kr.Hon vill nu har ersättning av oss för mellanskillnaden som hon inte får ut på försäkringen.Dvs: 7400 - 4500 - 1500 = ca 1400krÄr vi föräldrar ersättningsskyldiga för våran treåriga sons missöde?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Er treåriga son har alltså skadat hans förskolelärares glasögon och hon vill nu ha ersättning från er för det belopp hon inte får ut från förskolan och på försäkringen. Jag förstår att detta kan kännas väldigt jobbigt och du undrar nu om ni är skyldiga att ersätta förskoleläraren för denna kostnad.Bestämmelser om skadestånd och ersättningsskyldighet finns i Skadeståndslagen (SkL). Er son har orsakat en skada långt innan han fyllt 18 år och ska endast ersätta skadan om det är rimligt med hänsyn till följande:- hans ålder och utveckling,- den skadegörande handlingen, - ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt- övriga saker med betydelse.Dessutom måste er son ha agerat avsiktligt eller vårdslöst (SkL 2 kap. 4 §).Er son bör vara för ung för att ni ska bli skadeståndsskyldigaJust när det gäller barn är bedömningen mildare än när vuxna har orsakat skador. Ju yngre barnet är desto mindre ansvarighet anses kunna krävas från det. I ett äldre rättsfall ansågs inte en treåring ha nått en sådan mognad eller ha det omdöme och insikter som kan krävas för att ha orsakat en skada på ett sådant sätt att denne och dennes föräldrar var ersättningsskyldiga. Utifrån detta bedömer jag det inte som särskilt troligt att en domstol skulle mena att ni är ersättningsskyldiga i erat fall. Detta på grund av att er son är så ung. Eftersom det inträffade också skedde inom förskolan bör inte heller ni som föräldrar anses ha ett direkt ansvar att t.ex. hålla koll på att er son inte orsakar skador. Sammanfattning och rekommendation:Jag har svårt att se att ni föräldrar är ersättningsskyldiga för er treåriga sons missöde på förskolan. Er son bör vara för ung för att ha agerat på ett sätt som ger hans förskolelärare rätt till skadestånd från er. Jag rekommenderar er att till att börja med ta kontakt med ert försäkringsbolag då de flesta hemförsäkringar har en ansvarsförsäkring som omfattar skador orsakade av småbarn som inte kan ersättas av någon annan. Det kan alltså finnas en möjlighet att ert försäkringsbolag kan ersätta förskoleläraren för mellanskillnaden. Det finns dock också en risk att detta ändå hamnar på er som självrisk. Ger sig inte förskoleläraren angående ersättning rekommenderar jag er att kanske ta kontakt med förskolechefen för att förklara situationen och försöka reda ut den. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att återkomma med en ny fråga eller kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå för vidare juridisk rådgivning! Med vänliga hälsningar

Skadestånd för trasig mobilskärm

2019-03-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej i Fredags så var jag i skolan och gick i korridoren med min mobil i handen, när jag gick så kom en annan kille och gick rakt in min högra axel, liksom det var nästan in vid bröstet ( jag är en kille), Min mobil flög minst 1 meter och den sprack över hela skärmen och slutade fungera. Efter att han gick in i mig och såg vad som hände så sa han bara oj och fortsatte att gå vidare i korridoren. Jag har ett flertal vittnen som såg händelsen och hur han gick ( han gick vårdslös). Jag gick senare till rektorn i skolan om hopp att hon kunde göra något åt det men hon sa att min mamma skulle ringa killens mamma privat. Min Mamma kunde inte ringa i Fredags av personliga skäl, men hon ska ringa på måndagen nästa vecka. Ifall killens mamma inte vill betala för skärmen ( det kostar 1700-2000kr ), kan jag anmäla händelsen för skadegörelse? Vi går i samma årskurs jag är 15 men jag osäker på hans ålder, antigen så är han 14 eller 15.
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Kan du anmäla personen för skadegörelse?För att någon ska ha gjort sig skyldig till skadegörelse krävs två saker. För det första måste personen ha förstört eller skadat egendom som någon annan har rätt till. För det andra krävs att personen gjorde detta med uppsåt. Att göra något med uppsåt kan ungefär översättas till att personen gjorde det medvetet. Det betyder att den som av misstag eller av vårdslöshet förstör eller skadar egendom inte kan hållas ansvarig för brottet skadegörelse.Det kan vara svårt att bevisa att den här killen medvetet gick in i dig för att du skulle tappa din telefon. Min bedömning är därför att en polisanmälan kanske inte skulle komma särskilt långt. Men detta betyder inte att det inte finns något ni kan göra i den här situationen.SkadeståndÄven om den här killen inte kan hållas ansvarig för brott så har han fortfarande skadat din egendom vårdslöst genom att gå in i din axel när du höll din telefon i handen. I så fall har du enligt skadeståndslagen rätt till skadestånd för den skada som uppstod på telefonen. Eftersom killen är under 18 år så är det hans föräldrar som ska betala skadeståndet.Vad gör man om dom inte vill betala?Om den här killens mamma skulle motsäga sig att betala för skärmen så kan det bli tvist. En tvist kan ytterst komma att avgöras i domstol. Ofta är det önskvärt att lösa det innan tvisten har kommit så långt. För att undvika att hamna där rekommenderar jag dig att kontakta de personer som var vittne till händelsen och se till att dom är beredda att go i god för att den här killen verkligen var vårdslös när han gick in i dig. Med deras vittnesmål är det mycket troligare att den här killen och hans föräldrar förstår att det inte tjänar någonting till att driva tvisten vidare.Med vänliga hälsningar

Minderårigas skadeståndsansvar samt föräldrars strikta ansvar

2019-03-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En kille i klassen knuffade min dotter så hon föll mot ett bord & båda framtänderna slogs av på mitten. Kan vi begära skadestånd? Skall vi polisanmäla händelsen?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).Enligt omständigheterna du beskriver bedömer jag det som mycket sannolikt att en i och för sig skadeståndsgrundande har utförts enligt definitionen av personskada i 2 kap. 1 § SkL. Det faktum att den som utfört handlingen är minderårig regleras i 2 kap. 4 § SkL. Av paragrafen framgår att skadan i detta fall endast ersätts endast i den mån "det är skäligt med hänsyn till hans [skadevållarens] ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter." Som du säkert märker är denna formulering extremt öppen och i någon mån svårförutsebar. Detta är givetvis av hänsyn till att lagstiftaren inte vill att en domstol ska tvingas döma ut skadestånd i fall där det är uppenbart olämpligt. Något förenklat kan man säga att om barnet är någorlunda gammalt, säg 12 år eller äldre (mycket grovt bedömt), barnet är intellektuellt normalutvecklat för sin ålder och det inte är oskäligt ur ekonomisk synvinkel så ter det sig sannolikt att skadestånd kan utdömas i ditt fall.Det är värt att notera att skadan i ert fall kan ha orsakats genom brott, beroende på de närmare omständigheterna i fallet. Detta skulle kunna aktualisera föräldrarnas strikta skadeståndsansvar enligt 3 kap. 5 § SkL.Eftersom jag inte vet så mycket om detaljerna i fallet kan jag inte säkert uttala mig om dina chanser till framgång. Jag kan dock rekommendera att ni i första hand vänder er till klasskamratens föräldrar för att få ersättning för skadan. Det kan även vara värt att polisanmäla händelsen om ni bedömer att ett brott kan ha begåtts eftersom detta kan inverka på bedömningen i skadeståndsfrågan.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning