Vad händer om ens barn orsakar skada i skolan?

2019-03-11 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son som är 10år har sparkat en fotboll som råkat träffa en ruta som är placerad i marknivå och gått sönder. Detta hände under skoltid på rasten när dom spelade på en intilliggande basketplan på skolgården. Har skolan rätt att skicka räkningen till oss när det inte rör sig om avsiktlig skadegörelse?
Mathilda Ekdahl |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). Om man med avsikt eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada så är man skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Ifall ett barn under 18 år har orsakat skada så ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är skäligt bl.a. med hänsyn till hans eller hennes ålder, utveckling och handlingens beskaffenhet (2 kap. 4 § SkL). En förälder som har vårdnaden om barnet ska dock ersätta person- eller sakskada som orsakats genom brott eller skada på grund av kränkning (3 kap. 5 §). Eftersom att din son av ren olyckshändelse råkat orsaka skadan, och inte genom brott, är bestämmelsen alltså inte aktuell. Bestämmelser om tillsyn av barn finns i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Vårdnadshavaren för ett barn är ansvarig för att se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vidare ska vårdnadshavaren se till att barnet står under uppsikt eller vidta andra lämpliga åtgärder, för att på så sätt hindra att barnet orsakar skada för någon annan (FB 6 kap. 2 § 2 st.).I situationen du beskriver har sin son befunnit sig i skolan. Man kan därmed se det som att du som förälder har lämnat över tillsynsskyldigheten till skolpersonalen och att det således är personalen som ansvarar för eventuella skador. Det är dock svårt att avgöra vad som gäller, då man måste utgå från omständigheterna i det enskilda fallet. Olika situationer kan skilja sig åt mycket, beroende på omständigheterna. Med vänlig hälsning,

Är en förälder skadeståndsskyldig för sitt barns skadegörelse?

2019-03-06 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej Lawline! Nyligen skedde ett missförstånd mellan min son och hans kompis (båda 12 år fyllda). De hade stämt träff och kompisen köpte en bussbiljett på 23 kr i "onödan". Han försökte därefter kräva min son på dessa pengar då han ansåg att det var hans fel. Min son höll inte med varvid kompisen, fick vi veta i efterhand, i en lång SMS-chatt började hota och utpressa med att om inte min son betalde, skulle kompisen hämta sina kompisar och det skulle "hända grejer". Dagen efter sökte de upp vårt hus och krossade ett fönster. Strax innan livevideostreamade de till min son hur de bankade på fönster etc och han vågade då inte komma hem då ingen annan var hemma. Killen som hade dragit dit 3 andra okända killar och krossat rutan har erkänt att han var med, men han vägrar berätta vilka de andra var eller vem som kastade stenarna. Hans mamma vägrar att pressa honom på information, men hon vägrar också betala vår självrisk då det inte var hennes son som hade kastat stenen. Ur min synvinkel är det hennes son som hade motiv (han var arg) och hade uppsåt att "göra något" om han inte fick pengar och han drog uppenbarligen dit för oss helt okända personer för att hämnas. Vi har givetvis polisanmält (och bifogat sms-chatt) men polisen utreder inte minderåriga och Soc kommer inte fokusera på skuldfrågan. Kan man kräva mamman att betala skadestånd till oss (=vår självrisk på 4000kr och tidsspillan för vår del) för att inte tala om psykiskt lidande för vår son? Tacksam för svar. MVH.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller skadestånd och föräldrars principalansvar. Detta regleras i skadeståndslagen (SkL), varför mitt svar främst kommer utgå från den lagen. I mitt svar kommer jag utgå från att den som är förälder till pojken även är vårdnadshavare. Kan man kräva en förälder på skadestånd för dålig uppsikt över sitt barn?Vårdnadshavare svarar för att dennes barn får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets utveckling och övriga omständigheter. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämplig åtgärder vidtas (6 kap. 2 § föräldrabalken). För att en vårdnadshavare ska kunna hållas skadeståndsansvarig krävs att denne uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit i sin skyldighet att se till att barnet står under uppsikt (2 kap. 1 § SkL).Det är svårt för mig att avgöra enbart på uppgifterna i din fråga om föräldrarna till pojken som kastade stenen kan vara direkt skadeståndsansvariga för sin bristande uppsikt över pojken. Av uppgifterna i din fråga verkar det som att pojken har handlat på eget bevåg och inte under en situation som typiskt innebär att en förälder har tillsyn över pojken. Däremot skulle föräldrarna till pojken kunna vara skadeståndsansvariga genom principalansvar för brott som deras barn begått. Detta återkommer jag till senare i frågan.Kan vi kräva pojken på skadestånd?Barn är inte straffmyndig förrän vid 15 års ålder, varför pojken ifråga inte kan dömas till någon påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). Däremot kan pojken bli skadeståndsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling samt handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL).Ni kan således kräva skadestånd från pojken men enligt min bedömning borde ni ha större möjlighet att faktiskt få skadeståndet samt mer omgående om ni vänder ert skadeståndskrav mot pojkens föräldrar. Det är svårt att bedöma hur mycket ni skulle kunna få i skadestånd från pojken med tanke på hans ålder. Övriga omständigheter såsom utveckling och ekonomi kan som sagt också spela in i en eventuell domstolsbedömning. Vad kan vi kräva skadestånd för?StenkastningenDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL).Krossandet av glaset är att anse som en sakskada. Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar ersättning för reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. I ert fall vill ni ha ersättning för självrisk vilket skulle kunna ses som reparationskostnad alternativt annan kostnad. Ni vill även ha ersättning för tidsspillan vilket är en följdskada och som jag tolkar det menar du tidsspillan i form av inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL). Enligt min bedömning finns det möjlighet att nå framgång med ett krav om skadestånd för stenkastningen. HotenDen som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär (2 kap. 3 § SkL). Det är dock lite oklart i ert fall vem det är som har kastat stenen och således orsakat sakskadan. Däremot, med bakgrund av dina uppgifter i frågan, är det mer klart vem det är som har hotat din son.Det psykiska lidandet för er son till följd av hoten, skulle kunna ses som en kränkning. Som ovan nämnt måste det röra sig om kränkning genom brott. Hot om brottslig gärning skulle kunna anses vara olaga hot vilket innefattar ett angrepp mot en persons frid. Olaga hot innebär att någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § BrB). Vidare krävs uppsåt för att handlingen ska anses vara ett brott. (1 kap. 2 § BrB). Vad gäller uppsåt har jag svårt att göra en bedömning men av det du uppgett i frågan framstår det som om pojken hade uppsåt till att din son skulle känna sig rädd. Vad gäller skadestånd för kränkning till följd av brott, ställs emellertid ett allvarlighetskriterium upp i lagtexten, varför det krävs att hoten ska kunna anses vara allvarliga. Av vad du uppgett i frågan om att pojken hotade med att det skulle "hända grejer" samt att de "livestreamat" när de gick runt och bankade på huset skulle kunna vara tillräckligt för att räknas som allvarligt. Vid bestämning av skadestånd med anledning av kränkning beaktas vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Det ska särskilt beaktas om handlingen haft förnedrande eller skändliga inslag, varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, rikta sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande eller varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Med detta i beaktande bedömer jag att skadeståndet för kränkningen inte kan bestämmas till något högre belopp eftersom inget av det som särskilt ska beaktas verkar ha förekommit i fallet med din son och inte heller med hänsyn till handlingens art eller varaktighet. Enligt Brottsoffermyndigheten ligger schablonbeloppet för verbala eller skriftliga hot mellan 5 000 – 7 000 kr.Kan man kräva en förälder på skadestånd för något som dennes barn gjort?Föräldrar som är vårdnadshavare till barn som begått brott har ett principalansvar. Detta innebär att föräldrarna har ett skadeståndsansvar för sitt barns handlande även fast det inte förekommit någon vårdslöshet från föräldrarnas sida (de har ett strikt ansvar). Principalansvaret täcker sakskador på grund av brott samt skada på grund av kränkning (3 kap. 5 § SkL).Det måste alltså röra sig om ett brott för att principalansvar för sakskada ska kunna göras gällande. I ert fall skulle eventuellt brottet skadegörelse kunna vara aktuellt. Skadegörelse innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den (12 kap. 1 § BrB). För att skadegörelse ska räknas som ett brott krävs också uppsåt. Jag kan inte med hundra procents säkerhet säga om det rör sig om ett brott eftersom det är många olika omständigheter som kan spela in en uppsåtsbedömning men med bakgrund av de uppgifter du angivit i frågan bedömer jag det som troligt att handlingarna är att anse som skadegörelse då det är mycket tveksamt att pojken råkat kasta in stenen. Om ett brott begåtts täcker principalansvaret alltså alla de skador som ni uppger att ni har orsakats, det vill säga, sakskadorna i form av självrisk och tidsspillan samt kränkning av er son. Hur mycket kan vi få i skadestånd?Föräldrar kan som mest ansvara för skadestånd upp till en 1/5 av prisbasbeloppet. År 2019 ligger prisbasbeloppet på 46 500 kr och 1/5 av detta är således 9 300 kr (2 kap. 6 § SFB). Du uppger att ni vill ha ersättning för självrisken om 4 000 kr vilket ni då skulle kunna få full ersättning för. Du har inte preciserat hur mycket ni vill få för tidsspillan samt för kränkningen av er son men ni kan maximalt få ut 9 300 kr genom att kräva skadestånd från föräldrarna. Mitt råd är att ni har stöd för den ersättning ni kräver för att kunna rättfärdiga beloppet för pojkens föräldrar (samt eventuellt senare i domstol).Notera dock att ersättningen kan komma att jämkas i domstol, om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälders förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott (3 kap. 6 § SkL).Hur kan man göra om man inte kommer överens med den skadeståndsskyldige föräldern?Mitt råd är att ni försöker komma överens med föräldrarna till pojken som ni misstänker har kastat stenen. Framställ ert betalningskrav och varför ni vill att föräldrarna betalar. Framställ kravet skriftligen. Kanske kan pojkens föräldrars försäkringsbolag gå in och täcka vissa delar genom ansvarsförsäkring. Kanske är ni också villiga att mötas halvvägs och komma överens om en summa. Att komma överens utan juridisk process är alltid en lättare väg att gå men du uttrycker i frågan att mamman till pojken har varit ovillig att bemöta era krav. Ni skulle därför kunna ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande). Tips är att läsa mer på Kronofogdens hemsida här. Om pojkens föräldrar medger skadeståndsskyldighet hjälper Kronofogden er att få ut er ersättning. Om pojkens föräldrar däremot bestrider skadeståndsanspråket kan ni välja att vända er till domstol. Vid en tvist i domstol krävs bevis för att bevisa både att brott har begåtts men också att ni är berättigade den summan ni kräver skadestånd för. Det är därför viktigt att ni dokumenterar all konversation som skett och sker mellan barnen, mellan föräldrar, kvitton för reparationer och självrisk. Jag ser dock vissa svårigheter med att bevisa att det faktiskt var just den pojken ni menar, som kastade stenen och inte någon av de andra pojkarna utan i nuläget står ord mot ord. Observera dock att den förlorande parten vid en tvist i domstol, får stå för motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken) samt att vissa kostnader tillkommer för att skicka in stämningsansökan. Har ni rättsskydd kan ni dock undgå delar eller i princip hela rättegångskostnaderna. Jag råder dig därför att vända er till ert försäkringsbolag för att se om ni har en rättsskyddsförsäkring. Rättsskydd ingår som regel i hemförsäkringar och innebär att ni kan få kostnader för tvisten ersatta av ert försäkringsbolag samt ibland även juridisk rådgivning.SammanfattningNi kan alltså kräva pojkens föräldrar på skadestånd för stenkastningen och hoten. Det krävs dock att brott har begåtts och med den informationen jag har är det svårt att göra en sådan bedömning främst vad gäller uppsåt samt allvarlighetsgrad. Ytterligare ett osäkerhetsmoment är vem som har kastat stenen. Mitt råd är att ni försöker komma överens med pojkens föräldrar och i annat fall vända er till Kronofogden och i sista hand domstol. Ni väljer själva vilken nivå ni lägger er på vad gäller storleken på skadestånd, vem ni riktar anspråk mot och vad ni kräver skadestånd för men det är antagligen troligare att föräldrarna väljer att betala (eller att ni vinner framgång i domstol) om de kan beläggas med något stöd i form av t.ex. kvitton, dokumenterad konversation mellan pojkarna och Brottsoffermyndighetens schablon om kränkningsersättning.Hoppas du fick svar på din fråga, att ni kan komma överens och att konflikten mellan pojkarna löser sig. Vänliga hälsningar,

Hur kräver man skadestånd av barn på grund av brott som hänt i skolan?

2019-02-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min 9-årige som blev nyligen sparkad hårt i skrevet på sin skola när han låg ned. Det orsakade svår smärta som höll i sig i dagar men inga bestående men. Gärningsmannen var en jämnårig som slagit och trakasserat min son otaliga gånger under tre års tid. Trots ideliga rapporter från skolan har föräldrarna inte visat något intresse av att förändra sin sons beteende. Vi kommer nu att göra en polisanmälan. Fråga 1: Kan föräldrarna hållas straffrättsligt ansvariga? Fråga 2: Vi kräver skadestånd eller kränkningsersättning till vår son för detta. Om Polisen (är väl sannolikt) lägger ner det hela, hur gör vi med den biten? Fråga 3: Kan skolledningen hållas straffrättsligt eller civilrättsligt ansvariga? De har känt till problematiken och flera gånger av mig blivit varnade för att ngt sådant här kommer att ske men ej agerat.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavares straffrättsliga ansvar för barns handlandeEnligt min tolkning av händelsen är det ofredande eller misshandel av ringa graden/normalgraden som din son blivit utsatt för. Någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd. Vårdnadshavare är däremot inte straffrättsligt ansvariga för deras barns handlingar. Men de har ett principalansvar vilket betyder att de kan bli skyldiga att betala skadestånd för de skador deras barn orsakar andra. Kan man kräva skadestånd utan att skadevållaren begått brott?För att kunna få skadestånd krävs endast att någon orsakat annan en skada. Utöver detta krävs att skadan uppkommit genom skadevållarens oaktsamhet eller uppsåt. Det finns ingen åldersgräns för att bli skadeståndsskyldig men i praktiken kan många 9-åringar inte betala tusentals kronor i skadestånd och skadeståndet löper då med ränta tills barnet är tillräckligt gammal för att kunna betala. Det är inte ovanligt att föräldrar i detta skede går in och betalar barns skadestånd även om de inte är skyldiga att göra detta för att barnet ska slippa räntan på skadeståndet. Här ska även tilläggas att det är möjligt att jämka skadestånd gentemot barn och det är inte ovanligt när barnen är så pass unga att deras del av skadeståndet jämkas väldigt mycket, till och med till 0 kr. Här spelar skolans ansvarsförsäkring stor roll. Vad gäller gärningsmannens föräldrar har vårdnadshavare en skyldighet att hålla uppsikt över barnet enligt 6 Kap 2§ Föräldrabalken. Gärningsmannens föräldrar har vid denna händelse satt sin son under tillsyn då han är på skolan. Att vårdnadshavare blir skadeståndsskyldiga på grund av brist i sin uppsikt är relativt snävt och kräver en mer direkt koppling till den skadevållande handlingen. Såvida inte gärningsmannen blir dömd för brott är det alltså svårt för er att kräva skadestånd direkt från föräldrarna. Skolan har en skyldighet att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Dessa bestämmelser finns i kapitel 6 Skollagen. Om skolan brister i dessa skyldigheter blir de skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna, detta framkommer av kap 6 12§ Skollagen. Det är mycket möjligt att detta blir relevant i ert fall då du beskriver att detta pågått under 3 år och skolan inte gjort mycket för att åtgärda detta. För att fastställa om skolans agerande varit så bristfälligt att de blir skadeståndsskyldiga för händelsen måste en bedömning göras över alla skolans ageranden under dessa tre åren. Om gärningsmannen blir dömd för brottSkulle polisen gå vidare med polisanmälan och detta skulle sluta i att gärningsmannen anses ha begått ett brott gör detta att ni kan vända er till föräldrarna med skadeståndanspråket. Vårdnadshavare har nämligen ett principalansvar gentemot brott som deras barn begår. Detta förutsätter att det inte är skolan som orsakat skadan. Har skolan brustit i sin skyldighet är endast skolan skadeståndsskyldiga. Viktigt att notera här att det finns ett tak för föräldrars skadeståndsskyldighet. Hände brottet 2019 är taket 9 300 kr, hände brottet 2018 är taket 9 100kr. Skulle skadeståndet gå över detta hamnar resterande del av skadeståndet på gärningsmannen personligen. Det ska också nämnas att det är mycket enklare att begära ut skadestånd för kränkning om ett brott begåtts. Kan skolledningen hållas ansvarig?Som jag nämnt tidigare kan skolan hållas ansvarig om den inte fullföljt sina skyldigheter enligt skollagen. Vill ni anmäla skolan på grund av bristfälliga åtgärder kan du göra detta genom Barn- och elevombudet som är en del av skolinspektionen som arbetar med dessa frågor. De kan hjälpa dig föra talan samt pressa skolan på ytterligare åtgärder. Ni kan alltså begära skadestånd både utifrån misshandeln/ofredandet samt skolans bristande åtgärder. Dessa riktar sig däremot endast mot skolan och inte gärningsmannen eller dennes vårdnadshavare. Länk till vilka myndigheter man kan vända sig till hittar du här.AnsvarsförsäkringJag rekommenderar dig även att kontrollera skolans ansvarsförsäkring och vad som omfattas av denna. Beroende på vad denna ansvarsförsäkring omfattar kan det komma att påverka när ni får skadeståndet samt hur mycket ni får. Eventuell jämkning av skadeståndet blir inte relevant om skadeståndet betalas ut från försäkringen istället för barnet själv. Detta framkommer av 2 kap 4§ Skadeståndslagen. Skulle ni vilja gå vidare med detta och Barn- och elevombudet väljer att inte hjälpa dig kan vi på Lawline hjälpa dig. Maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert.

Om man har delad vårdnad men inte umgängesrätt med ett barn - kan man bli skadeståndsskyldig om barnet förstör någons egendom?

2018-12-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |om man har delad vårdnad av ett barn men inte umgängesrätt, kan man bli skadestånds skyldig om barnet tex slår sönder ett fönster med flit.MVH
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, man kan bli skadeståndsskyldig även om man inte har något umgänge med ett barn. Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga om ett barn orsakar en skada genom brott. Det som avgör är inte om föräldrarna har något umgänge med barnet, utan det har att göra med om föräldern har vårdnaden om barnet (skadeståndslagen 3 kap. 5 §).Om du har vårdnaden om ett barn som begår ett brott som exempelvis skadegörelse kan du alltså bli skadeståndsskyldig. Det gäller även om du inte har någon umgängesrätt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vem blir skadeståndsansvarig när underårig orsakat sakskada?

2019-03-06 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Om en 15 åring skulle ta sina föräldrars bil och krocka med en annan bil, vem skulle få betala för reparationen av båda bilarna, 15 åringen eller dens föräldrar?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att någon ska kunna hållas ansvarig för skadorna så krävs det att kravet på adekvat kausalitet är uppfyllt, dvs att det finns ett tillräckligt starkt samband mellan 15-åringens handlande och de uppkomna skadorna. Om så är fallet aktualiseras vem som ska bära ansvar för skadorna. I 2 kap. 4§ Skadeståndslagen (SKL) stadgas huvudregeln, att barn upp till 18 år ska hållas ansvariga för orsakade skador. Detta om det anses skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden. Det går även att beakta andra omständigheter.Dock finns det en bestämmelse i 3 kap. 5§ SKL som stadgar ett principalansvar för föräldrar. Bestämmelsen innebär att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ansvara för sakskada som barnet orsakat genom brott. Att köra bil utan körkort utgör brottet olovlig körning, se 3§ trafikbrottslagen, och i detta fallet har 15-åringens brottsliga handling resulterat i att bilar har skadats (sakskador).I 3 kap. 6§ 2 st. SKL stadgas att ersättning enligt 5 § kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott.I detta fall, då det rör sig om en sakskada som är orsakad genom brott, är det 15-åringens föräldrar som kan hållas ansvariga för att betala för skadorna.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Skadeståndsansvar för barn

2019-02-16 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej !Min son fick sin mobil telefon förstörd av en kompis som trots flera muntliga uppmaningar från både min son och en annan kompis satte sig på den.Kompisens pappa tycker att det "bara var barn som leker" och vill inte ta sitt ansvar. Vad är det som gäller? Kostnaden för att reparera telefonen är 1380 kr.
Sara Göransson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter som finns för att få ersättning för den uppkomna skadan på mobiltelefonen. Reglerna om detta finner man i skadeståndslagen (SkL). Vad säger lagen?För skadeståndsansvar förutsätts adekvat kausalitet, vilket innebär att det ska finnas ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan den skadegörande handlingen och den uppkomna skadan. I detta fall verkar det inte råda någon tvekan om att kompisens handling (att sätta sig på mobiltelefonen) också var det som orsakade skadan. Därmed föreligger adekvat kausalitet i situationen som du beskriver. Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada också ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Utifrån vad du beskriver torde kompisen ha agerat med uppsåt när han satte sig på mobiltelefonen. Det framgår inte i din fråga hur gammal din sons kompis är, men jag utgår från att kompisen är under 18 år. Barn och ungdomars skadeståndsansvar regleras närmare i 2 kap. 4 § SkL. Enligt bestämmelsen ska ett barn ersätta skada som uppkommit i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet etc. Om barnet är försäkrat spelar också roll i skälighetsbedömningen. I takt med att ett barn blir äldre ökar kraven som kan ställas på denne. Tanken med formuleringen i 2 kap. 4 § SkL är att barn mellan 15–18 år ska behandlas strängare än barn under 15 år. Barn mellan 15–18 år ska i regel bära fullt skadeståndsansvar för skada som de vållat. Vid denna ålder anses barnet vanligtvis uppnått full intellektuell utveckling och mognad. Beroende på hur gammal din sons kompis är kan han bära fullt skadeståndsansvar för den uppkomna skadan. Vidare kan även kompisens föräldrar bli ansvariga för skadan. En vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig för person- och sakskador som barn vållar genom brottslig handling (3 kap. 5 § SkL). Med brott avses att det ska föreligga en straffbar handling. Den straffbara handlingen i detta fall är skadegörelsen av mobiltelefonen. Brott förutsätter vanligtvis uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet. Därmed skulle kompisens föräldrar kunna anses vara ansvariga för att ersätta den uppkomna skadan. SlutsatsI och med att jag inte vet hur gammal din sons kompis är, blir det svårt för mig att ge ett definitivt svar. Av att döma utifrån din beskrivning låter det som att kompisen har agerat vårdslöst eller med uppsåt. Kompisen kan därför anses skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan. Beroende på hur gammal kompisen är, vilken mognadsgrad denne har etc. så kan dock skadeståndet sättas ner i belopp. Även föräldrar kan bli ansvariga att ersätta skada som barn orsakat genom en brottslig handling. I detta fall skulle det kunna röra sig om skadegörelse. Mitt råd till dig blir att ta kontakt med kompisens föräldrar för att försöka lösa den uppkomna situationen. Om detta inte går, kan det bli aktuellt att vända sig till tingsrätten för att få ersättning för skadan på mobiltelefonen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Mindreårigs skadeståndsansvar vid olycka

2018-12-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejMin son o hans klass spela innebandy i skolan Så råka min son få upp klubban så den träffa elevens glasögon så dem gick sönder nu vill dem att jag betalar dem. Är jag skyldig de eller går de på skolans försäkring?
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fallet här blir huruvida du eller din son är att anse som skadeståndsskyldiga. Vi kan börja med att konstatera att ingen brott skett. Detta innebär att du som vårdnadshavare inte är skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen (SKL). Din son kan dock anses vara skadeståndsskyldig även då han är under 18 år. Detta då den som vållar en skadan och är under 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, vad för slags handling det rör sig om, om det finns någon ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap. 4 § SkL).Huruvida din son är vållande mäter man genom 2 rekvisit. Om din son vållat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt är han skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Hur själva situationen faktiskt såg ut kan jag inte avgöra vilket leder till att jag inte kan svara på huruvida din son är att anse som skadeståndsskyldig. Detta då det görs en individuell bedömning vid varje fall. Det är dock värt att återigen nämna att om din son är att anse som skyldig så ska en bedömning göras utifrån ålder och utveckling samt möjliga försäkringar. När det kommer till försäkring via skolan rekommenderar jag att du hör av dig till skolan alternativt till kommunen och frågar hur situationen för försäkring ser ut. Detta då det skiljer sig åt en del från kommun till kommun. Vidare är det värt att nämna om den skadelidna vill kräva son på pengar måste denne driva frågan i domstol, något som är både kostsamt och tidskrävande.

Vad gäller när ens barn orsakar skada?

2018-12-14 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min son som är 12 år har diagnosen ADHD och hamnade i våras i en situation i matsalen. Han hade haft en dispyt med en jämnårig och skulle gå in i matsalen igen då en lärare ställer sig och blockerar vägen. Han agerar i affekt genom att veva med armen så att hennes glasögon for av och gick sönder. Nu 7 månader senare mailar hon till oss att hon anser sig som tredje part och inte vill betala något på hennes nyinköpta glasögon. Vi ringde vårt försäkringsbolag direkt när det hände och uppgav vad som hänt samt bad henne kolla upp om skolan hade någon försäkring. Men har sen dess inte hört något från någon. Han har hunnit byta skola. Vad gäller, ska vi som föräldrar stå för mer än ev självrisk?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du undrar över berör fler, ganska kluriga, skadeståndsrättsliga moment. Jag kommer därför redogöra för vart och ett av dem och därefter komma med en slutsats. Preskriptionstid för skadeståndEn skadeståndsfordran preskriberas 10 år efter att skadan uppkom enligt 2 § preskriptionslagen. Det föreligger därför inget som hindrar läraren från att begära ersättning efter 7 månader. HuvudregelnDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Så lyder huvudregeln i skadeståndslagens (SkL) 2 kap 1 §. Uppsåt och vårdslöshetI detta fallet verkar det som att din son agerat med uppsåt genom att ha vevat med armarna på det sätt du beskriver. Om inte uppstår föreligger är det högst sannolikt att vårdslöshet i skadeståndslagens mening föreligger. Jag grundar detta på handlingsföreskriften om att misshandel eller eventuellt skadegörelse är brottsliga (observera att jag inte menar att din son riskerar några straffrättsliga konsekvenser). Att bryta mot dessa handlingsnormer innebär minst vårdslöshet i skadeståndslagens mening. Jag drar därför slutsatsen att antingen uppsåt eller vårdslöshet enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen föreligger. Din son är därför ansvarig. När ett barn vållar sakskadaEftersom din son är 12 år ska han ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, gällande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt enligt 2 kap 4 § SkL. Möjligheten att minska skadeståndets omfattning blir särskilt aktuellt när skadan är betydande och skadeståndsbeloppet därför betungande. Barnets ålder och utveckling ska givetvis också beaktas här för att veta hur mycket barnet själv måste betala. Skadeståndet kommer därför att sättas ned, dock kan jag inte säga med hur mycket. Om ansvarsförsäkring för barnetOm barnet är skyddad av en ansvarsförsäkring kommer ingen minskning av skadeståndet att göras. Är skadan beräknad till exempelvis 3000 kronor kommer hela detta att betalas ut på grund av att barnet täcks av en ansvarsförsäkring.Om försäkring på den skadelidnas sidaOm det är så att en försäkring skulle täcka sakskada avseende glasögon blir tre parter inblandade. Ni, läraren och försäkringsbolaget. Om en försäkring täcker skadan kan läraren inte erhålla både skadestånd och försäkringsersättning för samma skada. Väljer läraren att kräva ersättningspengar kan din son bli skyldig att betala självrisken alternativt bli skyldiga att betala hela det belopp som försäkringsbolaget betalar ut enligt 7 kap 9 § försäkringsavtalslagen. Försäkringsbolaget skulle alltså ha regressrätt. Detta under förutsättningen att skadan täcks av försäkringen och att skadan har ersatts av dem. Föräldrars ansvar för skador som orsakas av deras barnEn förälder har ett särskilt ansvar för att täcka skador som uppkommer genom att deras barn begår brott (3 kap 5 § SkL). Föräldrarnas ansvar är däremot begränsat till högst fem prisbasbelopp per skadehändelse. I detta fallet var det fråga om en skadehändelse varför ert ansvar högst uppgår till 9 100 kronor (45 500/5). Observera att detta endast gäller om ert barn har begått ett brott (det spelar ingen roll i skadeståndshänseende att barnet inte är straffmyndig). Huruvida din son begått ett brott kan jag inte avgöra med den information jag har, men det verkar inte så eftersom din son inte verkar ha velat skada utan endast streta emot läraren. Medvållande på lärarens sidaSkadeståndet för sakskadan (glasögonen i detta fall) kan sättas ned om den skadelidande medverkat till skadan enligt 6 kap 1 § andra stycket SkL. Här krävs alltså vårdslöshet från den skadelidnas sida. För att jämkning av skadeståndet ska kunna göras ska man beakta det risktagande som den skadelidna gjort. I detta fall har läraren blockerat vägen för din son. Det agerandet i sig talar inte direkt för att läraren har medvållat skadan genom vårdslöshet. Däremot måste man beakta hela situationen och utreda huruvida läraren kunde ha agerat annorlunda och om denne förstod att risk för att skada kunde ske förelåg. Jämkning i detta fall är alltså inte uppenbart, men det finns möjlighet för att det skulle kunna ske. SlutsatsJag drar slutsatsen att din son är skadeståndsskyldig genom vårdslöst-, alternativt uppsåtligt agerande. Din son är därför primärt ansvarig att ersätta skadan, men det ansvar som ni som föräldrar har kan göra att ni måste ersätta högst 9 100 kronor för skadan (beroende på skadans storlek fastställs ert ansvar). Eftersom din son är under 18 år ska man beakta ålder och utveckling och ytterligare omständigheter för att veta hur mycket av skadan som din son är skyldig att betala. Fullt skadestånd kommer åtminstone inte att utgå i detta fall. I det fall läraren är skyddad av någon försäkring är det sannolikt att ni blir skyldiga att utbetala hela det belopp som försäkringsbolaget betalar ut. Jag ser inget som direkt talar för att läraren har vårdslöst medvållat skadan. Dock har jag inte all information om händelseförloppet, varför det fortfarande finns möjlighet till ytterligare jämkning av skadeståndet. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,