Hur fungerar skadeståndsskyldighet för barn? Under vilka omständer kan skadeståndet jämkas?

Hej! Jag har svårt att förstå hur barn kan bli skadeståndsskyldiga, och hur de ska kunna betala av en summa när de inte kan jobba? och hur appliceras jämkning? Blir jämkningen större om barnet är yngre, eller handlar det om storleken på skadan och uppsåt/oaktsamhet? Hur vet man att barnet har ansvarsförsäkring och när gäller den och vad täcker den?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag uppfattar din fråga som att du vill ha svar på följande frågor:

  • Hur fungerar skadeståndsskyldigheten för barn?
  • Vad påverkar storleken på ett barns skadestånd?
  • Hur fungerar ansvarsförsäkringen kring detta?

Jag kommer nedan att besvara dessa frågor. Eftersom att din fråga rör skadestånd är skadeståndslagen (SkL) tillämplig, jag kommer därmed att utgå ifrån den.


Barn och skadeståndsskyldighet samt skadeståndets omfattning

Ålder

Som du skriver ska en person under 18 år ersätta en skada som denne orsakar. Barnet ska däremot bara ersätta skadan i den mån det är skäligt. Vad som är skäligt bedöms utifrån dennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2:4 SkL). Det stämmer alltså att barnets ålder påverkar skadeståndet så att det kan jämkas nedåt, en lägre ålder leder alltså förmodligen till ett lägre skadestånd.


Storleken på skadan

Jämkning av barns skadeståndsskyldighet blir främst aktuellt när det rör större skador.  Detta eftersom att det anses att skadeståndsansvaret blir alltför betungande för den unge. Detta påverkar alltså också om skadeståndet ska jämkas eller inte.


Uppsåt och oaktsamhet

Vad gäller din fråga om oaktsamhet kan sägas att oaktsamhet (vårdslöshet) eller uppsåt är en förutsättning för att skadeståndsansvar ska uppstå från hela början (2:1 SkL).


Föräldrars ansvar

I vissa fall kan föräldrar bli skadeståndsskyldiga för skador orsakade av deras barn. Det gäller bland annat när barnet genom att begå ett brott har orsakat en skada (3:5  första stycket SkL). Beloppet föräldrar kan behöva betala är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet (3:5 andra stycket SkL). I år är prisbasbeloppet 52 500.


Det kan tilläggas att vårdnadshavare har ett lagstadgat ansvar att hålla koll på sina barn i syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan (6:2 andra stycket föräldrabalken). Om de brister i den här tillsynen, kan de bli skadeståndsskyldiga för skador som deras barn orsakar.


Ansvarsförsäkring

Om barnet har en ansvarsförsäkring så kommer skadeståndet inte att jämkas, eftersom att försäkringen då täcker skadeståndet. Ibland kan ansvarsförsäkring ingå i en hemförsäkring, men det är svårt att svara på hur man vet om ett barn skyddas av en ansvarsförsäkring, eftersom det givetvis beror på vad för försäkring barnet täcks av. 


Om barnet har orsakat skada genom brott kan offret vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få ersättning. Brottsoffermyndigheten får sedan i sin tur kräva den som orsakat skadan på motsvarande summa. Den som har orsakats skada kan även få ersättning från sitt försäkringsbolag, vilket sedan också för kräva motsvarande summa från den som orsakat skadan.


Värt att nämna är att den som är under 18 år kan bli skuldsatt till följd av en skadeståndsskyldighet. Finns inte betalningsförmåga hos den unge, kan således skadeståndsanspråk riktas mot denne senare. Preskriptionstiden för att rikta skadeståndsanspråk är nämligen 10 år (2 § preskriptionslagen).


Sammanfattningsvis kan sägas att barns skadeståndsansvar normalt sett inte är lika utbrett. Jämkningen påverkas av en mängd olika faktorer, däribland barnets ålder och storleken på skadan. Har barnet inte möjlighet att betala skadeståndet, kan ersättning fås från andra aktörer. Men barnet kan även få en skuld, som kan komma att behöva betalas senare.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”