Vem är skadeståndsskyldig?

2018-05-17 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, min 11åring blev idag tillfrågad av sin lärare om hon kunde låna ut sin cykel till en annan elev (under skoltid), till vilket hon svarade ja, vad som bör tilläggas är att läraren i fråga är medveten om att min dotter har svårt för konfrontationer och att våga säga emot -i varje fall; efter skolan märkte hon att den var skadad (främst kosmetiskt) och att bakre lampan saknades helt.Frågan är nu; vem är skyldig att betala för reparation/ersättning av lampor?
Daniel Shin |Hej,Som huvudregel gäller att den som agerat oaktsamt kan bli ersättningsskyldig för skadan personen vållat. Det innebär att, beroende på de närmare omständigheterna, både läraren och den andra eleven kan ansvara för skadan - det är egentligen upp till dig att välja. Av det du angett verkar det dock som att det är eleven som har hanterat cykeln på ett mycket oaktsamt sätt (även om lärarens agerande är kritiserbart kan det inte anses ha föranlett de specifika skadorna), så det är från det barnet du bör kräva skadeståndet från. Observera att det är barnet som ansvarar för skadan, inte barnets föräldrar, även om det indirekt ändå blir föräldrarna som får betala.Min rekommendation är att du kontaktar elevens föräldrar och fråga om de är villiga att ersätta din skada (för barnets räkning). Ta gärna med lärarens intyg om att just det barnet hade cykeln i sin besittning när skadan inträffade. Om föräldrarna nekar kan du ta saken vidare till domstol såsom småmål, men du får dessvärre räkna med bevissvårigheter. Försök därför samla all den bevisning du kan.Återkom gärna med ytterligare frågor om du undrar något!

Ersättning för personskada av infravärme

2018-05-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.Jag var för 3 år sedan på en restaurang mitt i vintern. Vi blev placerade på uteserveringen där det var infravärme som vämekälla. Jag hade ansiktet mot infravärmen. Morgonen efter hettade det i kinderna och de var röda och svullna. Det tog ett par dagar innan jag förstod att jag fått en brännskada. Jag runde restaurangen och informerade dem men trodde det skulle läka fint. Efter denna händelse har jag nedsatt känsel i båda kinderna. Så fort jag kommer i kontakt med solen så blir jag röd, svullnar och får klåda. Kan jag begära skadestånd från restaurangen? Hur skulle jag i så fall gå tillväga?Tack på förhand!Med vänlig hälsning,Lina Olsson
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här sortens frågor regleras i skadeståndslagen(SkL).PersonskadaEnligt 2 kap 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan.I 5 kap 1 § SkL kan vi se vad skadeståndet för en personskada omfattar. Det rör sig om ersättning för:1, sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande2, inkomstförlust, och3, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur(sveda och värk) eller av bestående art(lute eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.Alltså kan du absolut få ersättning för den nedsatta känseln du har fått i kinderna samt de andra komplikationerna.Krav:Det som krävs för att du ska få ersättning är att den som vållat skadan antingen gjort detta genom vårdslöshet eller uppsåt. Det krävs dessutom att det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Alltså ett tillräckligt starkt orsakssamband. Man brukar prata om att det ska "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.Det är svårt för mig att avgöra om restaurangen varit vårdslösa i sitt agerande. Enligt min bedömning skulle det mycket väl kunna anses vårdslöst att exempelvis ha för hög värme inställt på infravärmen, eller att ha infravärmen placerad för nära gästerna. (Jag utesluter att restaurangen har agerat med uppsåt).Hur du ska gå tillväga:Jag råder dig att först och främst kontakta restaurangen och se hur de ställer sig till din skada och önskan om ersättning då en skadeståndsprocess kan bli dyr och tidskrävande. Om det inte leder till framgång kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten vilket våra jurister kan hjälpa dig med! Du kan boka tid med våra jurister här. Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Borra i annans vägg

2018-05-06 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Är det tillåtet att borra hål samt skruva i skruvar i en grannes vägg på kedjehus i syfte att stabilisera ett staket/plank, då ägaren till den delen av kedjehuset varken är tillfrågad eller accepterat det?Om nej, i vilken lagstiftning stöds det?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, det är inte tillåtet att borra i andras egendom utan lov. Den är en allmän princip att den som äger något har ensamrätt att förfoga över det. Det kan vara skadeståndsgrundande att vidta en sådan åtgärd (2 kap 1 § skadeståndslagen).Om väggen ägs gemensamt av dig/er och grannen/grannarna gäller som huvudregel att båda parterna måste samtycka till varje åtgärd som vidtas på väggen. Endast om väggen riskerar att skadas, och grannens samtycke inte kan inhämtas utan att väggen hinner skadas, får åtgärden vidtas utan samtycke (2 § samäganderättslagen).Med vänlig hälsning

Vem bär ansvaret för att barnet inte skadas på min fastighet?

2018-04-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vem har ansvaret om barn skadas i mitt hus som renoveras och ej är barnsäkrat.Barnet är där med sin mamma.Är jag som fastighetsägare skyldig till något ?Jag är tveksam till att barnet o modern vistas i huset.Hon är tydligt informerad om min oro för att drabbas av skadestånd om barnet ramlar från andra våningen o skadas allvarligt.Vad gäller ?Vem kan ställas till svars om det värsta händer ?
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga och generell regleringJag förstår din fråga som så att du funderar kring vem som bär ansvaret för att ett barn eventuellt skadas på din fastighet. Till att börja med regleras frågor om detta genom skadeståndslagen (SkL), ordningslagen (OL) föräldrabalken (FB) men också av så kallade allmänna skadeståndsrättsliga principer. Som fastighetsägare I frågan beskriver du dig själv som fastighetsägare, därför har jag även i svaret utgått från denna förutsättning. Inre renovering: Som fastighetsägare åvilar ett fastighetsägaransvar. Detta innebär bland annat att du som fastighetsägare ansvarar för fastighetens säkerhet. Du har ansvar för hälsan och säkerheten för dem som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten. Däremot har även föräldern (som oftast också är vårdnadshavare) till sitt barn en så kallad tillsynsplikt, vilket jag får anledning att återkomma till. Yttre renovering: En fastighet måste också hållas i sådant skick att den inte kan orsaka person- eller sakskador på offentlig plats. Av detta följer att fastighetsägaren med jämna mellanrum måste reparera och underhålla fastigheten för att exempelvis inte takpannor eller fasadputs rasar ned och förorsakar skada. Fastighetsägaren har inte bara ansvaret för fastigheten i sig utan ansvarar även för anordningar direkt uppsatta i anslutning till fastigheten, exempelvis ställningar, parabolantenner, skyltar, plank och flaggstänger. (3 kap. 3 § OL). Ansvar på grund av uppsåt eller vårdslöshetFör det fall att du som fastighetsägare inte skulle ha ett strikt skadeståndsansvar (dvs. att du blir ansvarig oavsett om du har haft uppsåt eller varit vårdslös) så skulle du kunna bli ansvarig för en uppsåtlig eller vårdslös gärning. Av frågan att döma så finns det varken anledning att tro att du skulle ha uppsåt till att barnet skadas under renoveringen eller att du skulle agera vårdslöst på det sättet att barnet skadas.(2 kap. 1 § SkL).Förälderns tillsynsplikt Tillsynsplikten är en del av förälderns skyldigheter och innebär bland annat ett ansvar att skydda barnet från att skada sig själv. Föräldern ska ha den uppsikt över barnet som behövs med hänsyn till barnets ålder och andra omständigheter. (6 kap. 2 § 2 stycke FB). Sammanfattningsvis För renoveringen i och utanför din fastighet har du ett ansvar för att dem som vistas under detta inte kommer till skada. Samtidigt har även barnets förälder en stark tillsynsplikt över sitt barn. Något ansvar på grund av uppsåt eller vårdslöst beteende verkar inte vara aktuellt såvida du åtagit dig de skyddsåtgärder som rimligen kan förväntas av dig. Tyvärr kommer jag nog inte att kunna ge dig ett specifikt svar, vem som bär ansvaret beror helt på omständigheterna men också bevisning i det enskilda fallet. Som du påpekar i din fråga har du tydligt informerat mamman till barnet om att huset inte är barnsäkrat och uttryckt din oro för att barnet kanske kan komma till skada. Även om denna information mest troligen kanske inte friskriver dig från ansvar, så har du i vart fall uppmärksammat mamman till barnet om de eventuella riskerna. I och med detta måste mamman till barnet, vid en eventuell skadeståndsrättslig tvist, kunna visa på att hon upprätthöll en nödvändig och tillräcklig tillsyn över sitt barn i jämförelse med de risker som vistelsen i renoveringen innebar för barnet. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Förlorande part förstört egendom som enligt förlikning tillfallit vinnande part

2018-05-15 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Förlikning har stadfästs vid domstol.Part 2, skall lämna tillbaka möbler.. Efter förlikningen förstör part 2 möblerna som skall lämnas tillbaka så att värdet helt försvunnit. Överklagar jag domen eller stämmer jag honom på nytt för dem skadade möblerna?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med så finns det ingen anledning att överklaga domen eftersom du har "vunnit" rörande möblerna. Överklagande handlar om att du vill få något ändrat i domen vilken jag utgår från att du inte vill. Här blir det i så fall fråga om en ny stämning då part 2 har skadat möblerna vilken enligt förlikning har tillfallit dig. Enligt skadeståndslagen (SKL) 2 kap. 1 § så ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada ersätta skadan d.v.s. om man genom vilja eller genom att man behandlar en sak vårdslöst så ska man betala för sig. Du kan då antingen få skadestånd för sakens värde eller för reparationskostnad och värdeminskning beroende på vilket som är minst kostsamt för skadevållaren (part 2) enligt 5 kap. 7 § SKL. Det smidigaste sättet för dig skulle vara att vända dig till part 2 och begära ersättning för de skadade möblerna för att helst undvika en process i domstol som både kan vara tidskrävande och kostsam (om man förlorar). Om nu part 2 har skadat möblerna avsiktligt så borde den för sitt eget bästa betala för sig (om du inte kräver för mycket) då det kommer bli väldigt mycket dyrare att förlora ett civilrättsligt mål då huvudregeln är att förlorande part även betalar motpartens rättegångskostnader enligt 18 kap. 1§ rättegångsbalken. Det kan även noteras att det part 2 har gjort enligt ditt exempel är brottsligt. Så du har även möjlighet att göra en brottsanmälan enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken och kräva skadestånd. Då är det en åklagare som driver ärendet men det är svårare att få skadestånd i brottmål då det ska vara ställt utom rimligt tvivel att part 2 förstört möblerna vilket är ett mycket högre beviskrav än i civilrättsliga mål om skadestånd. Så min rekommendation är att du i första hand försöker få betalt för möblerna utanför domstol för att sedan i sista hand stämma in till domstol. Hoppas du fick svar på din fråga, Med vänliga hälsningar,

Granne har skotat snö och förstört staket – brott och/eller skadestånd?

2018-05-08 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, jag har muntligen fått godkänt av min granne att få sätta upp ett staket som bitvis går in på grannens mark, ca 1-2 meter. Nu har grannen skottat snö med sin traktor och förstört stora delar av staketet som står på hans mark.Kan jag kräva att han lagar eller kompenserar mig på något sätt, vad gäller?Mvh Mikael
Martin Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FråganFrågan som ska besvaras är huruvida din granne kan åläggas ansvar för förstörelsen av ditt staket. BrottNär en person skadar någon annans egendom, kan ansvar för skadegörelse (12:1 BrB) aktualiseras. Då krävs uppsåt från grannens sida. Om det inte kan påvisas att grannen har gjort detta uppsåtligen (avsiktligen), blir det istället frågan om skadestånd kan bli aktuellt. SkadeståndEnligt 2 kap. 1 § SkL ska den som genom vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Om det kan visas att din granne har varit vårdslös när denne skottat snö, ska denne ersätta dig för den skada som du vållats. Då kan tänkas att denne måste vidta försiktighetsåtgärder när denne använder traktorn så att egendom som tillhör dig inte förstörs. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar bland annat ersättning för sakens värde eller reparationskostnader (5 kap. 7 § punkt 1). SlutsatsAtt brott har skett är svårt att se. Då måste din granne gjort detta med avsikt vilket kanske inte är fallet här. Istället kan du nå framgång med en skadeståndstalan. Om du kan påvisa att din granne har varit vårdslös när denne skotat snö, kan du väcka en skadeståndstalan mot din granne med yrkande för ersättning för sakskada. En stämningsansökan kan göras här. Hoppas din fråga besvarades!

Är jag skyldig att betala skadestånd efter att ha kräkts i en taxi?

2018-05-03 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min kompis kräktes precis i en taxi, en uber närmare sagt. Ganska mycket var det, över hela golvmattan och delar av sätet. Undrar om det finns lag/rätt för taxichauffören att kräva pengar för detta och isåfall hur mycket? Chauffören sa att om det fortfarande luktar i bilen efter våran städning på macken kommer det kosta 2500kr.
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SKL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. I detta fall handlar det i så fall om att din kompis av vårdslöshet skulle ha vållat sakskada (skada på bilen). Skadeståndsskyldigheten gäller även om din kompis inte har haft uppsåt att skada bilen. Om din kompis anses ha varit vårdslös innebär det alltså ett ansvar för hen att ersätta skadan som uppstått. Skadeståndets omfattning bestäms enligt 5 kap. 7 § SKL. Hur mycket skadestånd din kompis ska betala för att bilen ska kunna städas/saneras är svårt att säga och beror på skadans omfattning. Principen är att hela skadan ska ersättas. Med det menas att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som denne skulle ha varit i utan den inträffade skadan. Den skadelidande ska dock inte kunna försätta sig i en bättre ekonomisk situation än tidigare. Med vänlig hälsning,

Att stämma någon för skadestånd - sakskada

2018-04-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, min hund har fått besvär i sina tassar från asfaltsgrus, som när det blev blött blev som tjära mellan hans trampdynor. Kommunen eller det företag som anlitats av kommunen, hade lagt ut det olovandes på vår privata grusväg. Jag undrar om jag kan kräva ersättning för sveda och värk på min hund, som lidit svårt av klåda och smärta i tassarna under hela vintern och varit hos veterinär flera gånger. Innan vi kom på vad det var som orsakat hans besvär har han fått äta allergifoder i 8v, för de trodde det var matallergi först. Han har flertalet gånger i vinter fått raka mage, ben och tassar helt för att bli av med kletet. Jag tänker göra anspråk på skadestånd från företaget som anlitades av kommunen för detta, men kan inte hitta ngt på nätet som kan vägleda mig om jag kan göra detta eller hur mkt jag i så fall ska begära.
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hund är lösöre, dvs. en sak i lagens mening, vilket innebär att du kommer söka skadestånd för en sakskada, vilket ska täcka ersättning för dels sakens värde, reparationskostnad, värdeminskning eller annan kostnad, enligt 5 kap. 7 § 1 och 2 st. skadeståndslagen. När det gäller sällskapsdjur kan ofta veterinärvårdskostnader överstiga djurets värde, vilket har slagits fast i Högsta Domstolen att det ändå bör vara ersättningsgillt, se NJA 2001 s. 65 I och II.Skadestånd enligt svensk lag innebär att man ska ersättas till ett normalt tillstånd, dvs. som om skadan aldrig inträffat. Du ska alltså begära så mycket som du faktiskt har lagt ut. Det är visserligen svårt ifall det har orsakat dig sveda och värk (dvs. lidande av övergående natur), vilket visserligen kan vara svårt att bevisa, men sikta hellre för högt än för lågt. Kom ihåg att om du har fått ut pengar på hundens försäkring kan du inte begära de summorna eftersom du redan har blivit ersatt. Men självrisk, förlorad inkomst, resekostnader osv. kan begäras med skadestånd.Du kan utfärda en stämning själv hos tingsrätten mot företaget, men jag rekommenderar att du först tar juridisk hjälp, ex. hos våra jurister på Lawline.Vänligen,