Barn som råkat ut för olycka på förälderns gym, går det att kräva skadestånd?

2019-03-06 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min son var med om en olycka på Sats. Där fanns en vattenkokare på låg höjd. Han sprang runt och lekte och på något sätt snurrade in sig i kabeln och ramlade. I fallet fick han vattenkokaren över sig och fick allvarliga brännskador.Han åkte direkt in på akuten och låg inne 7 dagar, han har varit hemma från förskolan 7 veckor och har genomgått nedsövning många gånger för omläggning, delhudtransplantation etc. Nu ska han behandlas för ärr i 1 års tid, han är precis fyllda 2 år. Det jag undrar är om jag kan kräva skadestånd från Sats?
Emilia Skantsi Flood |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadestånd med anledning av personskada I 2 kap 1 § Skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan. Avgörande för om ni kan få skadestånd för din sons skador är alltså om Sats (någon av de anställda) kan anses ha vållat skadan genom vårdslöshet. För att någon ska anses ha vållat en skada krävs dels att det föreligger ett orsakssamband mellan handling (i ert fall placeringen av vattenkokaren) dels att orsakssambandet är adekvat.Min bedömning av situationen Utifrån det du beskriver tror jag att ni kan ha goda chanser att nå framgång med en skadeståndstalan. Sen vill jag poängtera att det alltid är svårt att veta hur en tvist slutar och samt att det förstås är svårt för mig, som inte har all fakta, att göra en fullständig bedömning. Mitt råd Jag skulle om jag vore dig i första hand kontakta mitt försäkringsbolag. Det är nämligen vanligt att försäkringsbolag betalar ut ersättning och att de sedan driver målet i ert ställe. Lycka till och vänlig hälsning!

Rätt till ersättning för personskada på grund av nedfallen snö och is

2019-02-15 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vid entredörren där jag arbetar fick jag delar av ett mindre entretak och isbitar på mig när stora isflak föll från taket. Hade väldigt ont i huvud och nacke. Blev tagen ur tjänst (lokförare) och åkte till akuten. Inga skador på röntgen eller andra synliga skador, men ont och stel i nacke. Arbetsgivaren (SJ) gör ingen polisanmälan mot fastighetsägaren, är det värt att göra en egen, kan man få någon ersättning. Detta hände för två veckor sedan.
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att is och delar av entretaket rasade ner på dig från taket av din arbetsplats. På grund av detta behövde du uppsöka vård. Inga synliga skador påträffades, däremot hade du väldigt ont.Du har lidit en personskadaAtt du har blivit träffad så att det gjorde väldigt ont, innebär att det kan sägas röra sig om en personskada. Det krävs inte att det är en synlig skada, utan fysisk smärta är tillräckligt för att du ska kunna sägas ha fått en personskada. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en personskada ska ersätta skadan. (2 kap. 1 § skadeståndslagen). En sådan skadeståndsskyldighet omfattar bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt och psykiskt lidande av både övergående och bestående natur (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Att inte ta bort snön kan ses som vållande till skadanEn utgångspunkt för skadeståndsskyldighet är att det bara kan uppkomma när någon faktiskt har gjort något. När det, som i ditt fall, rör sig om en underlåtenhet att göra något, kan skadeståndsskyldighet bara uppkomma om fastighetsägaren borde ha agerat. En sådan handlingsplikt kan vara föreskriven i lag men kan även uppkomma på annat sätt. För byggnader som står på och i närheten av offentliga platser har fastighetsägaren alltid en skyldighet att, inom skälig tid, ta bort snö och is från taket (3 kap. 3 § ordningslagen). Rimligtvis har även den som ansvarar för en fastighet på en arbetsplats, där den direkta omgivningen inte är en offentlig plats, en skyldighet att minimera risken för att snö och is faller ner och träffar människor där under. I vart fall bör den som ansvarar för fastigheten anses ha varit vållande om en skada skulle inträffa. Det måste förstås göras en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om det har varit vårdslöst eller inte att inte ta bort snön. En sådan bedömning omfattar bland annat hur stor risk det var för att snön skulle falla ner, vilka åtgärder den som ansvarar för fastigheten hade vidtagit för att förhindra att en sådan olycka skulle inträffa och så vidare. Är byggnaden exempelvis utrustad med snörasskydd och har snön nyligen fallit, talar det emot eventuell skadeståndsskyldighet. Har den som ansvarar för fastigheten inte vidtagit några eller väldigt få säkerhetsåtgärder, talar det för en skadeståndsskyldighet. Vid en samlad bedömning finner jag det sannolikt att det är vårdslöst av fastighetsägaren att inte ta bort snön och att den därmed genom vårdslöshet har vållat skadan.SammanfattningDu har lidit en personskada. Vid en personskada har du rätt till ersättning för bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförlust och ersättning för fysiskt och psykiskt lidande. Min bedömning är att det sannolikt är att betrakta som vårdslöst av fastighetsägaren att inte ha tagit bort snön och isen från taket och att fastighetsägaren därmed har vållat skadan och ska ersätta den.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Grannen förstör växterna - vad gäller?

2019-01-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Har en granne som skottar över sin snö över vårat staket och in på vår tomt, får hon göra detta utan vårt tillstånd?Vi har bett henne flera gånger att sluta eftersom hon förstört växter som vi har utefter staketet (tujor i detta fall).Vi vet inte vart vi ska vända oss eftersom hon inte lyssnar?
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svaret kommer jag redovisa för vad för brott er granne har gjort sig ansvarig till, dennes risk för skadeståndsskyldighet och vilka åtgärder ni kan vidta. Vilka brott har er granne gjort sig skyldig till?Inledningsvis är det brott som ligger till handa för er grannes agerande är skadegörelse (12 kap 1§ brottsbalken). Er granne har förstört era växter (er egendom) och därför även kränkt er äganderätt till dessa. Den skada som har uppstått behöver inte vara av ekonomisk värde utan bestämmelsen omfattar även egendom av affektionsvärde och estetisk värde, förutsatt att egendomen inte är alltför obetydlig. Detta brott kan leda upp till 2 års fängelse.Om skadegörelsen är att se som lindrig har er granne gjort sig skyldig till ringa skadegörelse (12 kap 2 § brottsbalken). En lindrigare skada bedöms utifrån skadans obetydlighet. Detta brott kan leda till högst 6 månaders fängelse och lägst böter. Kan er granne bli skadeståndsskyldighet?Skadeståndsansvar kan komma i fråga för den skada som grannen åsamkat på växterna (2 kap 1 § skadeståndslagen). Er granne blir skadeståndsskyldig förutsatt att man kan visa att hon har vållat skadan genom vårdslöshet. Om det funnits ett effektivare sätt för grannen att skotta och hon inte gjorde detta kan det sägas att hon varit vårdslös. Innebörden av ett sådant skadeståndsansvar är att ersättning ska utgå för eventuella reparationskostnader eller värde på egendom (5 kap 7 § punkt 1 skadeståndslagen). Vilka åtgärder ska ni vidta?Då det verkar som att er granne inte vill sluta kan jag rekommendera att väcka skadeståndstalan genom att skicka in en stämningsansökan. För att se hur man skickar in stämningsansökan klicka här. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga, önskar

Möjlighet till skadestånd för personskada vid utövande av idrott

2019-01-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Om man är skyldig att betala skadestånd till person som man vid ishockey råkade tackla så näsbenet knäcktes
Sabrina Curan |Hej!Först och främst, tack för att du ställer din juridiska fråga till oss på Lawline! Vad är det juridiska problemet? Det juridiska problem som du har presenterat i din fråga är rätten till skadestånd för personskada i samband med idrottsutövning. Detta regleras i skadeståndslagen (SkL). PersonskadaDen som med vilje eller av vårdslöshet orsakar en personskada ska ersätta denna skadan (2 kap. 1 § SkL). Det krävs därav vilja att skada någon eller vårdslöshet för att skadestånd för personskada ska utgå. Skadan ska ha uppkommit genom en aktiv handling eller genom ansvarsgrundande passivitet från motpartens sida. I detta fall är en aktiv handling mer aktuell då det rör sig om en tackling. Vidare måste även ett förutsebart orsakssamband mellan situationen och skadan föreligga för att skadestånd ska kunna utgå. Med detta menas att det måste varit förutsebart att den aktiva handlingen, alternativt passiviteten, skulle leda till den uppkomna skadan. Medvållande och jämkningFör att kunna erhålla skadestånd för personskada krävs det att den skadelidande personen inte varit medvållande till sin egna skada. Om någon form av medvållande föreligger kan skadeståndets belopp minska, jämkas, eller upphöra helt, jämkas till noll, om den skadelidande uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till sin egna personskada (6 kap. 1 § 1 st SkL). Detta är en viktig punkt för din fråga. Detta eftersom ishockey är en sport som i hög grad är kopplad till personskador. Genom att utöva ishockey har individen på så vis samtyckt till de risker som kommer med sportens utövande. Detta gäller dock inte om skadevållaren inte har hållit sig till sportens regler och tävlingsbestämmelserna i övrigt.Vad innebär detta?Det finns möjligheter till skadestånd i fallet du beskriver i din fråga. Möjligheterna till skadestånd är dock något snävare då individen genom att utöva sporten till viss del samtycker till att utsatta sig själv för sådana risker som sporten medför, vilket är att anses som medvållande till sin egna skada. Återigen gäller dock inte det förutnämnda om skadevållaren inte har hållit sig till sportens regler och tävlingsbestämmelserna i övrigt. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Städfirmas skyldighet att ersätta en förstörd spegel

2019-02-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min städerska placerade en spegel som ska stå på golvet, på ett litet mahagnybord utan stöd. Såklart gled den ner och gick i bitar.Städbolaget vägrar ersätta den med motiveringen att hon inte haft sönder den. Jag hävdar att hon är ansvarig.Firman har försäkringar.Vem har rätt?Viktoria
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga! Jag uppfattar din fråga som att en städerska du har anlitat flyttade en spegel som ska stå på golvet till att stå på ett bord utan stöd. Spegeln trillade sedan ner och gick sönder. Du har lidit en sakskada Att spegeln har gått sönder innebär att du har lidit en sakskada. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Städfirman har varit vållande till skadan För att städfirman ska bli ersättningsskyldig för skadan krävs alltså inte att städerskan har haft sönder spegeln med flit, utan det är tillräckligt att städerskan har varit oförsiktig. Rena olyckshändelser leder inte till skadestånd. Att en städerska, när hon har arbetat, har haft sönder något i ditt hem, kan i allmänhet sägas tala för att städerskan har varit vållande till skadan. Det gäller särskilt eftersom städerskan placerade spegeln på ett sådant sätt att det fanns en stor risk för att den skulle komma att trilla ner. Det gäller än mer eftersom speglar är ömtåliga och det var sannolikt att den skulle gå sönder om den föll ner.Städfirman ska ersätta skadan Det är städfirman, och inte städerskan själv, som ska ersätta skadan. Den som har en arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskador arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Det är försumligt att städerskan hade sönder spegeln på det sättet. Att firman har försäkringar har för dig ingen betydelse. Städfirman ska ersätta skadan oavsett om den har en försäkring eller inte. Den enda praktiska betydelsen det har för dig är om det är försäkringsbolaget eller städfirman som kommer att ge dig skadeståndet i slutändan. SammanfattningDu har lidit en sakskada. Eftersom städerskan var oförsiktig när hon flyttade på spegeln är det städerskan som har varit vållande till skadan. Städfirman är därför skyldig att ersätta skadan.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ersättning för veterinärkostnad

2019-02-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.Om en hund skadar sig på en trapp som är kommunalägt bostadsföretag, finns det någon lag som ger möjlighet att de ersätter veterinärkostnaden?Vilken lagtext skall jag leta i om det finns?MVH
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få ersättning för en veterinärkostnad kan man främst försöka kräva skadestånd. Regler om när man kan kräva skadestånd finns i skadeståndslagen. Inom skadeståndsrätten anses djur vara egendom, och när dessa skadas brukar man säga att man lidit en sakskada. Enligt lag kan du få ersättning för en sakskada när den som orsakar skadan gjort detta av vårdslöshet eller oaktsamhet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Från det du angett i din fråga blir det tyvärr svårt att säga att kommunen av vårdslöshet eller av oaktsamhet orsakat skada på din hund. Därmed blir det svårt för dig att kunna kräva ersättning för skadan. Med vänlig hälsning,

Är man skyldig att ersätta en skada på grannens egendom som orsakats av en olyckshändelse?

2019-01-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Under en kraftig blåst har några golvplattor lossnat från min balkong och en granne påstår att dessa träffat dennes bil som fick påstådda mindre skador. Det går ju inte att bevisa att det var dessa som orsakat skadorna eller om de redan fanns på bilen men grannen säger att jag är ersättningsskyldig. Vad gäller här?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid skador utanför avtalsförhållanden gäller skadeståndslagen. Enligt lagen ska den som bland annat har orsakat sakskada ersätta denna om man har gjort det avsiktligt eller av vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen).Eftersom det inte har varit en skada som du orsakat avsiktligt krävs alltså att du har varit vårdslös när golvplattorna har skadat bilen. Det som främst aktualiseras i ditt fall är om du har varit vårdslös genom att du underlåtit att sätta fast plattorna på ett säkrare sätt och om du kunde förutse att dessa kunde lossna och skada grannens bil. Med lite vardagligare tal så kan man säga att skadeståndsskyldighet föreligger om du inte har handlat på samma sätt som en förnuftig och hänsynsfull person skulle ha gjort om denna var i din situation. Min bedömning blir här att du inte är ersättningsskyldig. Ur informationen du gett mig ser det ut att vara en olyckshändelse som du inte har kunnat förutse på något sätt. Det spelar alltså ingen roll om din granne kan bevisa att det var golvplattorna som orsakat skadorna eftersom du inte har en ersättningsskyldighet.Vänligen,

Kan jag få ersättning för sveda och värk när min hund blivit påkörd?

2018-12-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Våran hundvalp blev ihjälkörd av en smitare, finns det någon ersättning att tillgå?Hon var försäkrad.Kommer få hennes liversättning troligtvis men finns det någon form av sveda-av-värk eller nåt liknande?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt skadeståndslagen föreligger skadeståndsskyldighet i de fall någon vållar – uppsåtligen eller vårdslöst – personskada eller sakskada (1 kap. 2 § skadeståndslagen). I detta fall är det fråga om sakskada; eftersom det inte är en person som skadats. Du har i detta fall rätt till den ekonomiska skada personen i förevarande fall orsakat, det vill säga, marknadsvärdet för hunden. Du har dessvärre inte rätt till ersättning för sveda och värk, eftersom sådan ersättning enbart kan utgå i fall det föreligger personskada (5 kap. 1 § 1 st. 3 p. skadeståndslagen).Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!