Min granne har tagit ner skog på min mark, kan jag få hjälp att begära ersättning?

2021-01-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min granne har tagit ner skog på min mark, kan jag få hjälp att begära ersättning?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om du kan få hjälp att begära ersättning. Svaret är ja, vi hjälper dig jättegärna med ditt ärende! Frågan gäller ersättning och skadeståndslagen (SKL) är tillämplig lag. Skadegörelse kan även utgöra brott. I fall är brottsbalken tillämplig. Jag kommer kortfattat att redogöra för den skadeståndsrättsliga delen av frågan. Slutligen kommer jag att hjälpa dig vidare med frågan.Du har lidit en ersättningsbar skada Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (2 kap., 1 §, SKL). För att ansvar kan aktualiseras krävs adekvat kausalitet mellan skadan och den skadegörande handlingen, med andra ord måste skadan vara en förutsebar och naturlig följd av den skadegörande handlingen (eller underlåtenhet). Informationen i frågan är mycket begränsad, men det torde vara möjligt att argumentera för att det föreligger adekvat kausalitet. Sakskada är synonymt med egendomsskada. Även förlust av ett föremål är en sakskada, vilket innebär att du kan ha lidit en sakskada fastän skogen/en del av skogen inte finns kvar. Det finns inget i frågan som indikerar att detta var en olyckshändelse. Därför antar jag att din granne agerade med uppsåt eller av vårdslöshet. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller värdeminskning (även reparationskostnad kan omfattas men jag antar att det inte vore en bra lösning i ditt fall). Vidare omfattas ersättning för annan förlust till följd av skadan och eventuell inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap., 7 §, SKL). Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Skadestånd för jacka

2020-12-23 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.I en butik stod inne i ingången en skylt mitt i ingången, denna skylt hade en vass kant.När vi gick in i butiken råkade jag av misstag komma åt denna skylt och min nya jacka sprättades upp!Jag kontaktade butiken direkt och gjorde en skadeanmälan, fick sedan svar på mail att de inte avser sig skyldiga och ingen ersättning ges..Personligen tycker jag att de har en skyldighet iom att skylten hade en vass kant.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En skadeståndsbedömning måste göras för att utreda om du har rätt till skadestånd eller inte. Först och främst måste det ha inträffat en skada. Du skriver att din jacka gick sönder, därmed har en fysisk skada på din egendom inträffat (en så kallad sakskada). Det måste också finnas en tänkbar ansvarig person, vilket är företaget i detta fall.För att skadeståndsskyldighet ska uppkomma måste skadan ha uppkommit genom en aktiv handling eller ansvarsgrundande passivitet. Företaget har aktivt valt att placera den ifrågavarande skylten i ingången. Därutöver måste det finnas adekvat kausalitet. Med kausalitet avses att det finns ett orsakssamband. Handlingen måste vara en orsak till skadan och skadan ska ha varit ett resultat av handlingen. Adekvans handlar om att skadan ska ha varit en påräknelig följd av orsakssambandet. Sambandet mellan skadan och handlingen ska alltså vara rimligt och relativt förutsägbart. Om det är troligt att människor kan få sin egendom förstörd på grund av den placerade skylten i ingången är möjligheten att få ersättning god. Om det bedöms finnas en överhängande risk till sakskador är det troligt att företagets handlande är felaktigt. Det kan till exempel argumenteras för att en vass skylt inte lämpligen bör stå i mitten av en ingång där många människor passerar. Om du däremot inte var tillräckligt uppmärksam på vart du gick är det troligt att du inte kan få ersättning. Det är dessvärre inte möjligt att ge ett konkret svar på vad som gäller i den beskrivna situationen. Det blir upp till domstolen att avgöra om företaget har handlat oaktsamt utifrån samtliga omständigheter.Jag rekommenderar dig att kontakta företaget igen för att förklara hur du ser på saken. Du kan argumentera för din sak genom att använda ovanstående argument. I annat fall måste du vända dig till Tingsrätten om du önskar att ta ärendet vidare till domstol. Du kan också boka tid med vår juristbyrå här, om du önskar ytterligare rådgivning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?

2020-12-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej min son lånade bil av en vän av ren olyckshändelse råkade han åka av vägen. vännen hade bara halvförsäkring på bilen så det täcker inte vagnskada. Nu kräver han att sonen ska betala reparationen. är han skyldig till det? Det handlar om mycket pengar. vad gäller vad kan han kräva?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det inte framgår att din son och hans vän avtalat i förväg om ett skadeståndsansvar så utgår jag ifrån att inget sådant avtal finns. Skadeståndslagens regler blir därför tillämpliga (1 kap. 1 § SkL). Skadan på bilen är en sakskada. Din son ska ersätta skadan om han uppsåtligen eller genom oaktsamhet vållat skadan (2 kap. 1 § SkL). Eftersom ingen annan varit inblandad i händelsen och det inte framgår att någon annan yttre orsak orsakat händelsen så är din son vållande till skadan. Eftersom du skriver att det var en olyckshändelse har din son inte uppsåtligen vållat skadan. Frågan blir då om din son vållat skadan genom vårdslöshet. Bedömningen här blir beroende på hur din son agerat vid bilkörningen. Har han hållit sig inom hastighetsbegränsningen? Har han anpassat hastigheten efter väglag och sikt? Har han haft full uppmärksamhet på bilkörningen? Som du förstår är det här en bedömning som är för svår för att göra i det här forumet med den begränsade information jag har om händelsen. Jag kan därför inte ge något definitivt besked angående om din son ska ersätta skadan eller inte. Om din son skulle befinnas vara skadeståndsskyldig ska ha ersätta reparationskostnaden för bilen (5 kap. 7 § SkL).Mitt råd till er är följande:Om ni gör bedömningen att din son inte agerat vårdslöst överhuvudtaget kan ni bestrida kravet. Var dock medvetna om att ägaren till bilen kan väcka talan i tingsrätt, vilket kan leda till att din son tvingas betala reparationskostnaderna och eventuellt rättegångskostnaderna. Om ni däremot gör bedömningen att det finns omständigheter som talar för att din son till viss del varit vårdslös och att det finns risk att förlora tvisten i domstol så rekommenderar jag er att försöka finna en kompromiss med ägaren av bilen. Kanske kan ägaren gå med på att din son betalar en viss del av reparationskostnaderna?Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Ersättning då polisen bryter upp ens dörr

2020-11-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Om polisen knackar på en ytterdörr i en hyreslägenhet och personen inte öppnar,polisen bryter upp dörren, tar med personen som blir häktad. Ytterdörren bryr sig ingen om. Vem som helst kan gå in. Vem ska fixa så ytterdörren blir lagad?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen får lov att använda våld för att bryta upp dörrar om det kan anses vara försvarligt och andra åtgärder var otillräckliga (10 § p. 6 Polislagen (1984:387)). I vissa fall så kan man få ersättning för skadorna som polisen orsakat på ens egendom (Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (LEF)). Dock kan man inte få sådan ersättning om den som är skadelidande har betett sig på ett sätt som gjorde att polisen var tvungen att använda våld mot person eller egendom (8 § LEF).Om man inte öppnar dörren för polisen trots att man är hemma, hör att polisen knackar och väljer att inte öppna, är detta ett beteende som kan göra att man inte får ersättning. Det är svårt för mig att bedöma detta då jag inte vet alla detaljer men det finns stor risk för att personen genom att inte öppna dörren inte har rätt till ersättning. Du kan ansöka om ersättning hos justitiekanslern på deras hemsida om du vill: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/ Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet vid sakskada

2021-01-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |hej om en person nästan blir på körd av en bil som kör vårdslöst vid en besin mack och sen slår bil fönstret i ren reflex så det blir sprikor i fram fönstret. vem blir skyldig till att betala skadorna på bilen?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ersättningsskyldighet för skador man själv har orsakatEtt trasigt bilfönster utgör en sakskada. Enligt lag så ska den person som har orsakat skadan antingen genom uppsåt eller vårdslöshet betala för skadan som har orsakats (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Lite förenklat så innebär det att om man orsakar skadan antingen genom att utföra en handling i syfte att orsaka skadan (uppsåt) eller genom att utföra en handling på ett oaktsamt sätt som gör att skadan orsakas (vårdslöshet) så ska man ersätta denna. Att slå sönder ett fönster på en bil, även om det görs i affekt på grund av att man nästan blivit påkörd av bilen, kan alltså medföra ett skadeståndsansvar. Möjlighet att sätta ned skadeståndetDet finns en möjlighet i lag att sätta ner skadeståndet för sakskador. En sådan möjlighet omfattar när personen som lidit skadan har medverkat till skadan (6 kap. 1 § 2 st. Skadeståndslagen). Det kan därför diskuteras om den skadelidande har medverkat till skadan genom att köra vårdslöst på parkeringsplatsen. Förmodligen så kommer dock denna möjlighet att sätta ner skadeståndet inte tolkas så extensivt att den skulle omfatta den aktuella situationen. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Skadeståndsskyldighet när man lånat någon annans bil

2020-12-09 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej. Min partners ex-fru får lov av en vän att vi lånar dennes bil då vi alla ska hjälpa ex-makarnas gemensamma barn att flytta. Jag ska backa runt bilen för att koppla på släpkärran som står på en trång uppfart. Mycket försiktigt och i låg hastighet tar jag flera omtag för att komma rätt. Jag lyckas toucha en stubbe vilket knäcker ena fästet på kylaren, som genast läcker ut allt vatten.Vid kontroll på verkstad visar sig ac'n ha fått en buckla och jag oroar mig för att det här kommer att bli riktigt kostsamt.Jag kan mycket väl tänka mig att ersätta skadorna, men nu har verkstaden rekommenderat ny kylare, inte via skrotfirma, för att inte växellådan ska ta stryk. De menar även att först montera kylare för att sedan kontrollera ac-system, vilket kommer att innebära ytterligare mantimmar.Jag är medveten om att detta är mitt fel och känner mig ersättningsskyldig, men i och med att bilen bara är trafikförsäkrad så blir kostnaderna för stora för min ekonomi. Hur stort ansvar är jag skyldig att ta i den här historien?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!Med förbehåll för att mer information krävs för att göra en fullgod bedömning av situationen, följer nedan en allmän diskussion om ditt eventuella skadeståndsansvar.Utgångspunkten i svensk rätt är att var och en bär sina egna skador (alltså: att bilägaren inte har rätt att kräva dig på ersättning). För att du ska anses vara skadeståndsskyldig krävs att du uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat skadan (2:1 Skadeståndslagen). Eftersom du inte "med flit" skadade bilen, har du inte vållat skadan med uppsåt. Frågan blir då om du har vållat skadan genom vårdslöshet. En så kallad culpabedömning måste då göras, vilket innebär att man gör en helhetsbedömning av situationen utifrån skaderisken, den eventuella skadans storlek, handlingsalternativen och möjligheten att förutse risken för skada.Den skadegörande handlingen i fråga är att du har backat in på en "trång" uppfart. För att bedöma skaderisken ska man göra en avvägning mellan skaderiskernas art och omfattning å ena sidan och jämföra dem med de skadeförebyggande åtgärderna å andra sidan. Med andra ord krävs mer omfattande skadeförebyggande åtgärder om det föreligger stor risk för skada. Riskerna i den aktuella situationen är att bilen eller annan egendom på den trånga uppfarten kan komma till skada. Om det även är mycket folk i närheten är det också något som motiverar att ordentliga skadeförebyggande åtgärder vidtas. Av din fråga framgår att du vidtog flera skadeförebyggande åtgärder i att du backade långsamt och försiktigt och att du dessutom tog flera "omtag". Det som eventuellt kan läggas dig till last är att du inte steg ur bilen och noggrant undersökte terrängen, så att du kunde upptäcka stubben som senare träffade kylaren. Med det sagt, hade det ändå inte varit helt lätt att upptäcka stubben eftersom sikten är begränsad när man backar. Eftersom skaderisken är av relativt begränsad och du vidtagit flera skadeförebyggande åtgärder, talar inte mycket för att du handlat vårdslöst i denna del.I nästa del av culpabedömningen ska handlingsalternativen undersökas. Det innebär i princip att den mindre riskfyllda lösningen ska väljas för att inte bedöma handlandet som vårdslöst. I ditt fall hade det varit mindre riskfyllt att flytta ut släpkärran från den trånga uppfarten för hand, för att därefter koppla den till bilen. Detta gäller förstås endast om det rimligen kunde krävas av dig, med hänsyn till släpkärrans tyngd och konstruktion. Med andra ord: om du var helt själv och släpkärran omöjligen kunde flyttas av dig för hand, är det möjligt att du inte hade något mindre riskfyllt alternativ att lösa problemet på. Ett annat alternativ är att helt enkelt avstå från att försöka backa in, men det är ju inte en lösning på problemet. Det krävs inte att man aldrig någonsin tar den minsta risk för att vara säker på att undgå skadeståndsskyldighet.Vidare i bedömningen ska din möjlighet att förutse skadan undersökas. Din skicklighet och erfarenhet av att backa in i trånga utrymmen kan då beaktas. Eftersom jag inte vet något om dessa omständigheter, bortser jag från den bedömningen.Vid en helhetsbedömning av din vårdslöshet, är det svårt att dra några konkreta slutsatser. Enligt min mening är det sannolikt att du inte ska hållas som skadeståndsskyldig om du inte rimligen kunde flytta på släpkärran till en mer lämplig plats för att därefter koppla den till bilen. Om du bedöms ha vållat skadan, är nästa steg att bedöma vilka skador som du ansvarar för. En grundläggande princip i svensk rätt är att den skadelidande (bilägaren) ska försättas i samma situation som om skadan inte hade hänt. Bilägaren har alltså inte rätt till en sprillans ny kylare, om den inte var ny vid skadetillfället. Om verkstaden insisterar på att installera en ny kylare, är du inte skyldig att betala vad den kostar, utan endast en summa som motsvarar den gamla kylarens värde. Detsamma gäller AC:n.Vad innebär detta för dig? Min bedömning är att du sannolikt inte har förfarit vårdslöst i den aktuella situationen. Om du har varit vårdslös, är du inte skyldig att betala för sprillans ny utrustning om den inte var ny vid skadetillfället, utan endast det belopp som motsvarar den skadade utrustningens värde vid skadetillfället.Hoppas att du fick svar på din fråga!

skadeståndsansvar när parkerat fordon skadar annat fordon

2020-11-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Så kommer till skolparkeringen efter mina lektioner har slutat och ser att min moped välte på en annans moppe och knäckte hela framkåpan. Svaren är ändå enkel fast vill ändå få reda på om jag är skyldig att betala skadeståndet
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga reglerOm ett motordrivet fordon skadas under parkering, så är som utgångspunkt Trafikskadelagen inte tillämplig, då det förutsätter att fordonet är i trafik. Parkerade fordon är inte i trafik, såvida de inte exempelvis är felparkerade eller liknande. I detta fall så har din moped varit parkerad och trillat och skadat en annan parkerad moped. Detta är alltså inte en parkeringsskada i vanligt tal. Då gäller allmänna skadeståndsregler i Skadeståndslagen. Skadeståndsansvar Det krävs att någon annan har orsakat skadan genom en aktiv eller passiv handling. Om du exempelvis parkerat din moped på ett dåligt sätt som gjort att den trillade, eller om du underlåtit att parkera den på ett sätt som är säkert, skulle detta kunna utgöra en sådan handling som orsakat skadan. Det måste också föreligga så kallad adekvat kausalitet mellan din handling eller underlåtenhet, och skadan som uppstått. Så har du parkerat mopeden på ett dåligt sätt, så finns det ett direkt orsakssamband mellan din dåliga parkering, och skadan som uppstått. Om du dock inte har parkerat på ett klandervärt sätt, och låt säga att det är en kraftig vind eller någon som sprungit in i din moped, som lett till att den andra mopeden skadades, skulle jag säga att det inte föreligger ett orsakssamband. Föreligger vårdslöshet?Det krävs också för ansvar att du varit vårdslös i din handling (2 kap. 1§ skadeståndslagen). Överlag täcks inte olyckshändelser in här, utan de faller utanför skadeståndsansvaret i sådana här situationer. Man brukar då utgå ifrån ett par frågor, så som hur stor risken är att skadan uppstår när du parkerat mopeden på visst sätt, vilken omfattning skadan har, möjligheten för dig att förebygga att skadan uppstod och din riskinsikt till detta. Det beror alltså främst på hur du har parkerat och om du borde insett att det var en dålig parkering som skulle kunna orsaka att din moped trillade på en annan moped. Men har du inte parkerat på något klandervärdigt sätt, är det endast en olyckshändelse och då har du inget ansvar. Om du är ansvarigDu är anses ansvarig på grund av exempelvis ovan resonemang, kan motparten kräva ersättning för sakskadan som uppstått på mopeden, alltså vad det kostar att laga den (5 kap. 7§ skadeståndslagen).Det finns också utrymme att jämka ett skadeståndsansvar, om den andra har varit medvållande till skadan (6 kap. 1§ skadeståndslagen). Det krävs dock vårdslöshet för att jämka en sakskada. Om den andra ägaren själv har parkerat mopeden dåligt eller liknande, kan ditt ansvar jämkas delvis eller helt. SammanfattningsvisDet är svårt för mig att säga om du kommer bli skadeståndsansvarig, då det är många aspekter som spelar in. Har du exempelvis parkerat mopeden på ett sätt som anses vårdslöst, och det har orsakat skadan, kan du bli ansvarig. Men om du inte gjort något sådant, och det är en olyckshändelse, är du inte ansvarig. Det finns en möjlighet att kontakta ditt försäkringsbolag, eller om du har trafikskadeförsäkring beroende på omständigheterna kring händelsen, så täcker oftast försäkringen sådana saker. Har motparten också en försäkring lär de också täcka skadan, men då kan du bli krävs på åtminstone självrisken eller hela summan om du kan anses vårdslös. Men återigen, det beror på en hel del omständigheter kring händelsen. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Har du fler funderingar, eller ägaren till den andra mopeden hävdar att du är ansvarig, är du välkommen att kontakta oss igen. Du kan även kontakta vår jurstbyrå för vidare vägledning. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Ska skolan ersätta stulna kläder?

2020-11-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Min son fick en tröja värd 1000 kr stulen från omklädningsrummet under en idrottslektion. Jag anser att skolan bör ersätta tröjan då de agerat vårdslöst. Anledningen till att jag tycker att de agerat vårdslöst är att dörren in till idrottshallen alltid står öppen för vem som helst att gå in, dörren intill omklädningsrummet är alltid öppen samt att eleverna är förbjudna att ta med sig sina kläder in i idrottshallen under sin lektion. Så med andra ord kan de inte ansvara för sina saker på ett bra sätt. Tänker jag rätt eller har jag tolkat lagen fel. Tacksam för hjälp!
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Det är självfallet alltid tråkigt när ens egendom blir stulet och jag ska göra mitt bästa i att besvara din fråga. För att svara på din fråga kommer jag att bland annat använda mig av skadeståndslagen (SKL). Allmänt om skadeståndsregeln Mellan skolan och din son, råder förmodligen s.k. utomobligatoriska omständigheter. Med andra ord, det finns inte någon form av avtal parterna emellan. Därför ser man till möjligheten för skadestånd genom den allmänna skadeståndsregeln (2 kap. 1 § SKL). Skolan kan bära ett ansvar enligt denna regel om det går att visa att de agerat vårdslöst och därmed vållat den skada som uppkommit. Vad gäller i mitt fall? Du skriver att dörren in till idrottshallen alltid står öppen och att det är förbjudet för eleverna att ta med sig sina kläder in i idrottshallen. Frågan är om faktumet att dörren står öppen är vårdslöst av skolan. Man gör en helhetsbedömning av situationen i fråga, bland annat sett till risk för skada, riskinsikt av vållande och möjligheten att förebygga en skada. I detta fall är det klart att det finns en risk för skada genom att låta dörren stå öppen. Detta borde skolan med största sannolikhet ha insett och det hade gått att undvika stölderna genom att låsa dörren. Min bedömning, utifrån det du skrivit, hamnar i att skolan förmodligen varit vårdslösa och att de kan behöva ersätta tröjan. Vad ska jag göra nu? Mitt råd till dig är att du kontaktar skolan och framför dina krav, ifrågasätt varför de inte låser dörrarna till idrottshallen och förklara att du anser de som vårdslösa. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till! Vänliga hälsningar,