Skadeståndsansvar för hundattack

2021-08-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag har en hund som är skygg mot människor. Jag har tydligt markerat att min hund inte ska närmas. Dels har jag ett gult band som indikerar på att hunden inte ska närmas, samt namnlappar på min hunds sele där det står "KLAPPA INTE". Vem bär huvudansvaret om någon skulle närma sig min hund, min hund gör utfall och jag har sagt nej innan personen närmat sig?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En hundar ska hållas under sådan tillsyns och skötas på ett sådan sätt som med hänsyn till dennes natur och övriga omständigheter krävs för att förebygga skador att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § hund- och kattlagen) Vidare om en skada orsakas av en hund är det dennes ägare som bär (skadestånds) ansvaret även om denna hundägare inte agerat på ett sätt som orsakat skadan. Det kan till och med vara så att hundägaren vidtagit oändligt många åtgärder i syfte att förhindra utfall från hunden men trots det sker ett utfall. I ett sådant läge blir hundägaren ändå ansvarig för den skada som orsakats av hunden (19 § hund- och kattlagen).Det betyder alltså att trots att du vidtar dina nämnda åtgärder så blir du skadeståndsansvarig ifall din hund skadar en annan. Med vänlig hälsning

Är min dotter skyldig att betala skadestånd, då hon vattnat blommor åt en kvinna. Vattningen av blommorna orsakade en vattenskada på ett bord?

2021-08-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min dotter var inneboende hos en kvinna i Stockholm. När kvinnan åkte bort bad hon min dotter vattna blommorna. Blommorna stod på ett bord med en duk. När hon ätit spillde hon på diket och tog bort den för att tvätta den. Hon fortsatte dock att vattna blommorna. När kvinnan kom hem upptäckte hon att det kommit vattenskada på bortre då det runnit vatten ner från blomfatet. Detta var ingenting min dotter hade noterat. Nu kräver kvinnan min dotter på minst 9000 kronor för skada på ett designat bord. Har hon rätt till det? Tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med utgångspunkt i den information du lämnar av brevet anser jag att din dotter inte ska betala skadestånd om 9000 kr. Nedan följer en förklaring.SkadeståndEn skada som uppkommer i ett utomkontraktuellt sammanhang omfattas av 1 kap 1 § skadeståndslagen. I det här fallet rör det sig om en skada på ett bord, vilket utgör en sakskada. Grundregeln är att den som orsakar en sakskada ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen.För att skadestånd ska kunna dömas ut måste det föreligga vårdslöshet eller uppsåt. Det måste även finnas ett samband mellan den skadevållandes (Din dotter) handlande och den uppkomna skadan. En rimlig bedömning är att duken inte har någon betydelse för vattenskadan på bordet, om det inte var en plastduk. Vattnet hade förmodligen trängt igenom duken. Handlandet i det här fallet utgörs av att din dotter vattnar blommorna så att vatten rinner ut på bordet och orsakar vattenskador. Det är själva grunden för händelseförloppet.Nästa steg i bedömningen är att fastställa om din dotter borde kunna inse risken för skadan. Hon borde kunna inse att om hon häller på för mycket vatten kommer det att rinna över. Vidare måste det bedömas om din dotter borde kunna inse omfattningen av skadan. Att vatten kan orsaka skada borde hon kunna inse, däremot är det inte säker att hon visste att det var ett mycket exklusivt bord. Slutligen gör en bedömning av vad hon gjort för att förhindra att skada uppkommer. Hon skulle kunna lyfta ut blommorna i köket, eller varit noggrann med att kontrollera att det inte rinner ut vatten på bordet.Det föreligger alltså grund för skadestånd. Frågan är vem som bär ansvaret för skadeståndet?PrincipalansvarInom skadeståndsrätten finns det ett skydd för arbetstagare som utför ett arbete i tjänst, vilket innebär att de frias från ansvar för skada, om det inte föreligger synnerliga skäl se 4 kap 1 § skadeståndslagen. Med synnerliga skäl menas skador som uppkommer genom väldigt allvarliga handlingar som misshandel och liknande, vattna blommor är helt klart inte att definiera som synnerliga skäl. Ansvaret åläggs i stället arbetsgivaren, se 3 kap 1 § skadeståndslagen. Detta kallas principalansvar.För att principalansvar ska föreligga krävs inte att det är en arbetsgivare och en anställd som berörs. Inom skadeståndsrätten räknas även de som inte får vederlag (Betalning) för den utförda tjänsten. Det behöver inte heller finnas ett anställningsavtal. När någon utför en handling åt någon annan, typisk sett hjälpa till med tillfällig städning, trädgårdsarbete eller liknande, faller det under principalansvaret. Förhållandet är att tjänsten som utfördes kan likställas med en tjänst som i annat fall skulle behövas köpas. Om din dotter inte hade vattnat blommorna hade kvinnan behövt anlita någon annan att göra det. Därmed är det att anse som ett anställningsförhållande i skadeståndsrättslig mening. Kvinnan bär alltså ansvaret för din dotters handlande.Ersättningens storlekSkadestånd är inget straff, utan syftar till att ersätta de kostnader som krävs för att återställa skadan. Med det menas kostnader för reparation eller vad det kostar att köpa ett nytt likadant bord, se 5 kap 7 § skadeståndslagen. Utgångspunkten i en sådan bedömning kan göras utifrån dagsvärde, försäljningsvärde eller bruksvärde. Eftersom jag inte har någon kännedom om bordet, eller värderingskunskap, ligger det i stället på kvinnans försäkringbolag att fastställa värdet. Anledningen till att jag skriver att det är kvinnans försäkringsbolag som ska värdera skadan, är att din dotter inte bär ansvar för skadan enligt ovan redovisade anledning. Kvinnans ansvarsförsäkring blir gällande, och ska utgöra ersättningen, i det fall hon är försäkrad.SammanfattningI det här fallet går det att konstatera att det finns grund för skadestånd. Däremot frias din dotter från ansvar, eftersom hon omfattas av kvinnans principalansvar. Att principalansvar även gäller vid enklare förhållanden än vad som i civilrättslig mening utgör anställningsförhållanden framgår av förarbetena till skadeståndslagen (Det som ligger till grund för hur lagen ska tolkas). Min uppfattning är att din dotter inte ska betala skadestånd. Hur en domstol skulle bedöma situationen är svårt att säga eftersom en sammantagen bedömning av omständigheterna måste göras. En tvist i en domstol kan vara en lång och kostsam process, varför kvinnan borde lyssna till er först, innan hon väljer att ta ärendet till domstol. Om du och din dotter behöver hjälp med att bemöta kvinnan och förklara omständigheterna, hjälper våra jurister på Lawline er gärna.Vänligen,

Skadestånd för förstört träd

2021-07-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Jag har fått en ny granne som ska uppföra ett nytt husOch när dom levererade det nya huset så kom då åt ett av våra träd och slet sönder det till hälften Så nu är det bara ett halv träd kvarVem får stå för kostnaden eller får vi skylla oss självaTackar för svar
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I ett fall som detta då skadan inte är uppsåtlig utesluts brott som skadegörelse och man får istället se till vad som kan komma på fråga vad gäller ersättning för skada på egendom på grund av vårdslöshet. I detta fall kommer skadeståndslagen (SkL) bli tillämplig. I skadeståndslagens mening är träd en sak, alltså är en sådan skada du beskriver en sakskada som ska ersättas av den person som uppsåtligen eller vårdslöst förstört egendomen (2 kap 1 § SkL). När det gäller skadestånd för sakskador omfattas ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § SkL). Domstolen har i tidigare rättsfall fastställt skadestånd utifrån en uppskattning av trädets värde, eftersom det inte går att reparera ett fällt eller förstört träd. Förstörelsen av trädet bör därför värderas utifrån återanskaffningsvärdet med beaktande av kostnader för att anskaffa likvärdig egendom och med hänsyn till vilken typ av träd som har fällts. I fall där det inte varit möjligt att återanskaffa likvärdiga träd har istället skadeståndet bestämts utifrån vedvärdet samt en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde. I er situation ska ni alltså inte behöva skylla er själva för händelsen, däremot kan det vara svårt att slå fast ett lämpligt skadestånd för ett förstört träd i och med att det kan bero på träslag, placering m.m. Oavsett kan ni iallafall ha rätt till ersättning för kostnaden och för att minska grannkonflikter kan det vara enklast att som ett första steg rikta ett betalningskrav mot din granne. För detta kan du ta hjälp av en jurist. Som en andra utväg kan du skicka en stämningsansökan för sakskadan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?

2021-05-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min hund låg över hos veterinären, under vistelsen fick hon av sig kragen i buren och gnagde på ståldörren till buren vilket resulterade i att hennes huggtand (104) gick av på mitten. Detta ska inte kunna ske säger veterinären då dem har övervakning av mänsklig form 24/7. Kliniken tar på sig kostnaden för rotfyllning eller utdragning av tanden vilket är bra. Men jag undrar vad jag kan göra mer i en situation som denna då jag inte nöjer mig med lösningen. Min hund kommer förmodligen inte ha kvar denna huggtand vilket stör mig fruktansvärt då en människa inte skötte sitt jobb. Jag vill att personen ifråga blir ansvarig. Lämnar jag in min bil på verkstad på och får tillbaka bilen med 3 däck då måste man ju kunna få någon slags ersättning?. Jag försöker få fram information om händelsen men kliniken vill inte prata om de. Snälla hjälp
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få någon mer ersättning, utöver rotfyllning eller utdragning av tand, för skadan som din hund fick hos veterinären. För att besvara detta är skadeståndslagen (SKL) tillämplig. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Så om det finns ett särskilt avtal med veterinären går det före skadeståndslagens bestämmelser. Men eftersom du inte skriver något om detta kommer jag utgå från att skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadan kan ha uppkommit genom vårdslöshet från veterinärklinikenDet som måste utredas är om vårdslöshet föreligger och om veterinärkliniken kan bli skadeståndsskyldiga pga sin underlåtenhet att agera. Skador på djur räknas inom skadeståndsrätten som sakskador. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). I detta fall är det relevant att undersöka om anställda hos veterinären varit vårdslösa när de inte hade din hund under uppsikt. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Vid bedömningen kan man tex ta fäste vid om skadevållaren tagit för stora risker på den skadelidandes bekostnad. Detta är väldigt svårt att säga utifrån det du beskrivit, men det framgår av din fråga att hunden skulle varit övervakad under hela tiden den var hos veterinären så vårdslöshet kan därmed hävdas. I detta fall handlar det inte om att skadan uppkommit genom veterinärens eller andra anställdas aktiva handlande, utan en underlåtenhet att handla för att undvika skadan på hunden. Skadeståndsansvar föreligger oftast på grund av ett aktivt handlande, men det kan också uppkomma genom underlåtenhet. Frågan är om det är aktuellt i detta fall. Det finns krav i lag om att hundar ska hållas under tillsyn så de ej orsakar skador (Lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). Detta krav gäller även på den som tillfälligt har hand om djuret. Därmed går det att hävda att veterinärkliniken har ett skadeståndsansvar pga underlåtenhet. Det är lättare att rikta skadeståndsansvar mot veterinärkliniken än anställdDen som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SKL). Du skriver att detta hände eftersom en person misskötte sitt jobb och att hunden skulle bevakas hela tiden. Därmed kan detta anses vara uppfyllt. Dock kan den enskilda anställda endast bli skadeståndsskyldig om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, hens ställning och övriga omständigheter (4 kap. 1 § SKL). Kravet på synnerliga skäl är ett högt ställt krav t.ex. att den anställde förstått att hen är oförsiktig, faktiskt vill att skadan ska ske eller om hen är grovt vårdslös. Det finns inget i din fråga tyder på att detta skulle vara uppfyllt, och som utgångspunkt ska inte den som handlar i tjänst vara skadeståndsskyldig. Därmed är det lättare att rikta skadeståndskravet mot veterinärkliniken, och inte den specifika arbetstagaren. Hur mycket kan ersättas i skadestånd?Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (SKL 5 kap. 7 §). Dessa principer är svåra att tillämpa på värdet av ett skadat djur. Högsta domstolen har dock uttalat sig om vilka kostnader som kan ersättas när skadan gäller djur. Det är kostnader som av medicinska skäl är motiverade för att vårda djuret, alltså de behandlingsinsatser som kan behövas (NJA 2001 s. 65). Den skada som du kan få ersättning för är alltså de insatser som hunden behöver för att tillfriskna. I detta fall har veterinären erbjudit att ersätta kostnaden för att återställa tanden, vilket förmodligen är ungefär vad som kan begäras. SammanfattningsvisDet är lättare att rikta skadeståndsanspråket mot veterinärkliniken, istället för den specifika arbetstagaren. Men förmodligen är det ungefär vad veterinären erbjudit att ersätta som kan ersättas genom skadestånd. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Skadestånd på grund av rökskador i bilen?

2021-08-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |grannvillan brann ner till grunden. Giftig brandrök svepte in vår bil. Brandbefälet uppmanade oss att lämna bilen till sanerin. Så skedde också. Vår bilförsäkring tog merparten av vår kostnad. Doch ej vår självrisk (3000:- ) och kostnad lånebil 2 dagar. (1,600:-) . Totalt 4,600:-Polisutreding angående brandorsak har gjorts. Polisen har konstaterat att branden började i grannens carport men kan inte fastställa om grov vårdslöshet ägt rum. Därför lades polisutredningen ner.Jag har kontaktat grannen och hans försäkringsbolag och krävt ersättning. försäkringsbolaget hävdar att eftersom inte polisutredningen pekar ut orsaken har jag ingen rätt att ställa krav på grannen. Det kan tex vara ett elfel som antänt hans carport och i sådana fall är fastighetsägaren inte ersättningsskyldig enl försäkringsbolaget.branden började just efter lunch. På fastigheten pågick ombyggnadsarbeten och två hantverkare var och arbetade på fastigheten när branden startade.Tänkte driva mitt krav vis Kronofogden till Tingsrätten. som enkelt mål. Är jag chanslös?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkadeståndProcessen för att få skadestånd inleds ofta med att man skickar ett kravbrev till motparten.För att avgöra om du har rätt till skadestånd kommer en skadeståndsbedömning att göras. Inledningsvis måste det utredas om det har inträffat en skada och vad för typ av skada det handlar om. I detta fall har brandrök åsamkat skador på din bil, vilket innebär att en sakskada har uppkommit eftersom det är en fysisk skada på en lös sak. Skadeståndet ska omfatta ersättning för bl.a. reparationskostnaderna och även annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).För att kunna få skadestånd måste det finnas ett presumtivt ansvarsobjekt, dvs. en tänkbar ansvarig person. I förevarande fall är det troligen fastighetsägaren i egenskap av fysisk person som är det presumtiva ansvarssubjektet. Det är dock inte uteslutet att skadan har orakats av någon annan än fastighetsägaren (hantverkarna).Ytterligare ett krav för att få skadestånd är att skadan har uppkommit genom en aktiv handling (eller i vissa fall passivitet). Det krävs att fastighetsägaren aktivt handlat. Hur branden har uppkommit är inte helt klart. Det måste alltså kunna bevisas att branden och således röken, har uppkommit genom en handling från fastighetsägaren.Om det kan konstateras att en aktiv handling har orsakat branden måste det utredas om det föreligger s.k. adekvat kausalitet. Med andra ord måste skadan på bilen vara en följd av den aktiva handlingen. Det ska alltså finnas ett orsakssamband. Vanligtvis kan ett orsakssamband konstateras mellan skadan och handlingen. Frågan blir däremot om kravet på adekvans anses uppfyllt. Skadan ska ha varit en påräknelig följd av handlingen. Att bilar i området får skador är en rimlig och förutsägbar följd som kan uppkomma om det börjar brinna i närheten.Skadan ska ha orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet för att kunna föranleda skadeståndsskyldighet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det kan därför bli avgörande om fastighetsägaren varit vårdslös vid sitt handlande. Domstolen kan göra en fri bedömning. Vid bedömningen ska man beakta risken för att en skada kan uppstå vid utövandet av handlingen, den sannolika skadans storlek och möjligheten att förebygga skadan samt den handlandes möjlighet att inse skaderisken (NJA 1993 s. 149). Min bedömning är att det kan bli svårt att vinna framgång i detta ärende eftersom rätten till skadestånd kräver att skadan uppkommit genom en aktiv handling (eller i vissa fall underlåtenhet). Eftersom det inte kan fastställas vad som orsakade branden blir det också svårt att utröna en aktiv handling. Det blir således svårt att bevisa att fastighetsägaren har agerat vårdslöst.Min rekommendation är att prata med fastighetsägaren i syfte att komma överens om ett eventuellt ersättningsbelopp. Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp med att t.ex. upprätta ett ekonomiskt kravbrev från en av våra duktiga jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid personskada som har orsakats av en produkt?

2021-07-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag har fått några gratis prov av en produktrepresentant bl.a. en manuell baterridriven tandborste som min 15-åriga son testade( enligt bruksanvinsningar).Tandborsten slog av en liten tandflisa på en framtand som var millimeterstor och tandläkaren slipade bort lite så skadan inte syns men tanden är blev lite avrundad på ena sidan och sned. ( fri tandvård gäller).Jag mailade och berättade för produktreoresentanten och bad dom att se över tandborsten men hon uttryckte sig på ett nonschallant sätt och i tredje mailet fick jag som svar att det inte kan ha uppstått av deras tandborste och av att borsta en gång bara.Hur gör jag nu? Vart vänder jag mig?Jag har anmält till mitt försäkringsbolag i fall det händer nåt med tanden sen men borde inte företaget utreda.? Och i alla fall be om ursäkt för det inträffade? Antar att det är en personskada och att produkten ska reklameras även om jag fått den gratis.Tack på förhand
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid skadeståndsskyldighet för personskada som har orsakats av en produkt. Den lag som är tillämplig för personskador som en produkt orsakar är produktansvarslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Förutsättningar för skadestånd En förutsättning för att det ska vara aktuellt med ersättning för en personskada enligt produktansvarslagen är att personskadan har orsakats genom en säkerhetsbrist i en produkt (1 § produktansvarslagen). En säkerhetsbrist innebär att produkten inte är så säker som det skäligen kan förväntas. Säkerheten ska bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter (3 § produktansvarslagen). Det kan handla om fel i hur produkten konstruerats, ett dåligt exemplar av produkten eller otydlig information om hur produkten ska användas. Det ska alltså göras en helhetsbedömning av produkten och huruvida det har förelegat en säkerhetsbrist. Det är den skadelidande som ska bevisa att personskadan har orsakats på grund av denna säkerhetsbrist. Vilka är skadeståndsskyldiga?De som är skadeståndsskyldiga enligt produktansvarslagen är i första hand den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten, i andra hand den som har importerat produkten och i tredje hand den som har marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn eller varumärke (säljaren) (6 § produktansvarslagen). Det finns dock undantag från skadeståndsskyldigheten. Man är undantagen från skadeståndsskyldighet om man kan visa att:- man inte har satt produkten i omlopp i en näringsverksamhet,- säkerhetsbristen inte fanns när man satte produkten i omlopp,- säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet eller,- det på grundval av det vetenskapliga eller tekniska vetandet vid den tidpunkt då man satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen (8 § produktansvarslagen).Det är den som påstås vara skadeståndsskyldig som ska bevisa att någon eller några av de nämnda omständigheterna föreligger. Om någon sådan omständighet inte kan bevisas föreligga blir skadeståndsskyldighet aktuellt. Vad gäller i ditt fall? I ditt fall skulle jag säga att det skäligen kan förväntas att en tandborste inte ska slå av tandflisor på tanden och att tandborsten som din son testade inte varit så säker som det skäligen kan förväntas. Du nämner även att din son testade tandborsten enligt bruksanvisningen vilket styrker det sagda. Det stämmer även att det inte spelar någon roll för skadeståndsskyldigheten att du fått produkten gratis. Skadeståndsskyldighet kan därför vara aktuellt. Av 6 § produktansvarslagen framgår vilka som kan vara skadeståndsskyldiga. Detta är tillverkaren, importören eller säljaren. Eftersom du nämner att du har varit i kontakt med produktrepresentanten men inte fått den respons du velat, är min rekommendation att du riktar ett skadeståndsanspråk mot den som tillverkat eller importerat produkten. Eftersom att det är du som ska bevisa att det är tandborsten som har orsakat tandflisan bör du ge en trovärdig förklaring av situationen. Såvida inte tillverkaren/importören kan bevisa att någon av omständigheterna i 8 § produktansvarslagen som nämndes ovan föreligger, borde de vara skadeståndsskyldiga gentemot dig. Då jag inte har tillräckligt med information om fallet är min vidare rekommendation att du kontaktar en jurist eller advokat för att skriva en stämningsansökan. SammanfattningSammanfattningsvis verkar det vara fråga om en personskada som har orsakats på grund av en säkerhetsbrist i tandborsten, vilket aktualiserar skadeståndsskyldighet. De som kan bli skadeståndsskyldiga är i första hand tillverkaren av produkten, i andra hand importören och i tredje hand säljaren. Min rekommendation till dig är att rikta ett skadeståndsanspråk mot tillverkaren eller importören av produkten där du förklarar att skadan på tanden orsakats av tandborsten. För att skriva en stämningsansökan kan du ta kontakt med en jurist eller advokat. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Kan min vän kräva skadestånd av ett café efter att han blivit magsjuk? Kan han han även bli ersättningsskyldig för en vas som välte vid tillfället?

2021-07-05 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej har två frågor, detta hände min vän: Han var i en cafetetria för inte så länge sedan och beställde en dricka. I drickan som han drack så märkte han senare att det fanns ett kryp i drickan som gjorde att han blev så pass arg att han ställde sig upp och fällde vas. han blev senare magsjuk och åkte till sjukhuset osv. Men skulle han kunna begära skadestånd av företaget? Skulle cafeterian kunna kräva ersättning av vasen?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När din vän var på cafeterian inträffade två situationer. När det gäller skadeståndsrätt måste situationerna redas ut var för sig, även om de möjligtvis har ett samband.Magsjuk av drickanEn grundregel för skadestånd är att den som orsakar en skada ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen. I detta fall rör det sig om en eventuell personskada. För att göra en bedömning om din vän kan få skadestånd måste det föreligga ett orsakssamband mellan magsjukan och drickan som din vän köpte på cafeterian. Caféägaren är ansvarig för att se till att den mat och dryck som serveras är korrekt hanterad enligt miljö och hälsokontorets rekommendationer och regler. Det framgår av ditt brev att din vän blev så dålig av drickan att han var tvungen att söka sjukhusvård. Det tyder på en alvarlig magsjuka, vilket typiskt sett skulle kunna vara salmonella eller någon annan form av bakterieangrepp, virus, eller giftangrepp på drickan. Om din vän anmäler magsjukan till miljö och hälsokontoret i den kommun det inträffade kommer de göra en smittspårning av magsjukan, vilket kan härleda om det är caféägaren som orsakat skadan, och framför allt hindra att andra gäster blir magsjuka på samma sätt.För caféer och restauranger gäller det att förhålla sig till vissa regler om hur livsmedel ska hanteras och serveras. Det ska dokumenteras av näringsidkaren, eftersom det kan som i ditt fall bli aktuellt med en smittspårning.Du skriver att din vän uppsökte sjukhus för magsjukan, vilket innebär att de med stor sannolikhet har tagit prover på vad som orsakat magsjukan. Om de provresultaten går att härleda till cafeterian där din vän köpte drickan, går det att konstatera att det var där orsaken till skadan uppkom.AnsvarOm det visar sig att skadan uppkom på caféet följer nästa steg i ansvarsbedömningen. Ägaren måste ha kunnat inse vad som kan hända om det finns brister i livsmedelshanteringen, vidare måste ägaren följt de regler som miljö och hälsokontoret ställer på verksamhet som hanterar livsmedel och till sist måste ägaren anses inse omfattningen av en eventuell matförgiftning och vilka skador det kan leda till.Om caféägaren har följt alla regler som krävs, har ägaren inte varit vårdslös, och därmed har ägaren inte skadeståndsansvar. Om miljö och hälsokontoret kan härleda skadeorsaken till drickan, genom brist i hanteringen av de livsmedel som fanns i drickan, blir caféägaren ansvarig för skadan.Skadestånd för magsjukaOm det visar sig att caféägaren agerat vårdslöst och blir ansvarig för skadan, har din vän rätt till skadestånd för sjukhusvistelse och eventuell inkomstförlust enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen.Skadestånd för vasenSom jag förklarat ovan måste ett orsakssammanband finnas mellan skadan och handlingen som orsakade skadan, för att det ska kunna föreligga grund för skadestånd.I det här fallet rör det sig om att din vän upptäcker en insekt i drickan som han har beställt, och blir därmed så arg att han ställer sig upp, vilket orsakar att han välte en vas som gick sönder. Vid det tillfället visste han inte om att han senare skulle bli magsjuk. Reaktionen är att döma som en kraftig överreaktion Din vän blev så arg över en insekt i drickan, att han har sönder en vas. Insekten kan ju ha hamnat i drickan från luften, det behöver med andra ord inte vara caféägarens vårdslöshet. Det går därför att konstatera att din vän har agerat vårdslöst i det fallet, och är därmed skyldig att ersätta skadan, som är en sakskada enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen.Om ägaren kräver ersättning för vasen, ska din vän ersätta kostnaden för eventuell reparation eller värdet på vasen, se 5 kap 7 § skadeståndslagen.Trolig utgångOm det visar sig att det finns brister i caféterians livsmedelshantering och att magsjukan beror på det, ska din vän anmäla händelsen och kräva ersättning. Det är även viktigt för att förhindra att andra gäster blir magsjuka. Gällande vasen kan det bero på vad den har för värde, och hur din vän uppträdde gent emot caféägaren. Skulle caféägaren kräva din vän på skadestånd kan din vän bli ersättningsskyldig för den. Beroende på din väns ålder och ekonomiska förhållanden kommer en bedömning om skadeståndssumma göras, i det fall din väns försäkring inte täcker skadeståndet för olyckan.SammanfattningOm det går att visa att magsjukan beror på drickan på cafeterian, har din vän rätt till skadestånd. När det gäller vasen, har din vän agerat vårdslöst och är skyldig att ersätta den ifall caféägaren kräver det. Om du behöver hjälp med att rikta ett skadeståndsanspråk mot caféägaren, eller om du vill ha hjälp med att bemöta eventuellt krav på skadestånd mot din vän, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Ersättning från staten vid felaktigt beslut om beslag - Polismyndigheten

2021-05-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Min sons a-traktor togs i beslag då Polisen hade fått tips om att den gick för fort, den bärgades till Polisens beslag. Nu en vecka senare så har vi fått till oss att deras tekniker konstaterat att den är laglig och det åligger oss att hämt hem den vilket kommer att medföra kostnader för oss som hyra av biltransport ledigt från jobb osv....Har man rätt till "skadestånd"?
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar din fråga undrar du om möjligheterna att erhålla skadestånd på grund av ett felaktigt beslut från Polismyndigheten i detta fall om beslagtagandet av din sons A-traktor. Rättsliga utgångspunkterRelevanta regler i detta fall återfinns i 27 kap RB. Det löper ingen särskild tidsfrist för hur länge ett föremål skall hållas i beslag när det är polis eller åklagare som beslutar om beslagtag, utan beslaget ska hävas då det inte längre finns skäl som motiverar detta (8 §). Av lagens förarbeten (se Prop 1997/98:168 s 14) framgår det att så är fallet då en förundersökning läggs ner. Det beslagtagna föremålet ska som huvudregel återlämnas till den hos beslaget gjorts och denna person ska så snart som möjligt informeras om att föremålet kan hämtas (8 a § och 8 b§). Sammantaget innebär detta att det inte finns någon exakt tidsfrist för ni senast skulle återfå A-traktorn, men detta ska ske inom en förhållandevis kort tid efter det att förundersökningen lagts ner. Det framgår av din fråga att beslagtagandet skedde för en vecka sedan och även varade under denna tidsperiod. Eftersom beslutet om beslagtag visat sig vara felaktigt från myndighetens sida, och då det passerat en hel vecka - bör dina chanser för skadestånd vara goda. Emellertid tillämpas allmänna principer om skadestånd, bland annat kravet på adekvat kausalitet. Detta innebär att du bara har möjlighet att få ersättning för skador som haft ett kvalificerat orsakssamband med beslutet om beslag, ett exempel är att din son tvingas åka kollektivt eller betala för alternativa färdmedel för att uträtta vardagliga behov under den tid han frånhänts sin A-traktor. Vad gäller skadestånd från staten då polisen på felaktig grund beslagtagit din sons A-traktor, kan du få skadestånd av staten om Polismyndigheten har orsakat skada, förutsatt att myndigheten har gjort något fel eller försummat sitt ansvar eller del i ansvar, se 3:2 SkL. I förevarande fall är det närmast till hands att betrakta skadan som "ren förmögenhetsskada", d.v.s ekonomisk skada som inte är förknippad till någon sak- eller personskada. Jag kan tyvärr inte ge dig ett exakt svar på om skadestånd blir aktuellt eller inte i ditt fall, då jag har för få omständigheter att gå på. Men du bör absolut utnyttja din möjlighet att erhålla skadestånd om du upplever att Polismyndigheten gjort ett fel vid sin myndighetsutövning, och i så fall gör du detta genom att ansöka om det på Justitiekanslerns hemsida genom följande länk: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/Ett alternativ är att direkt på polismyndighetens hemsida begära ersättning, du kan då trycka på följande länk och fylla i deras färdiga blankett: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-990-2.pdfOm du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!