Skadestånd för åsidosättande av spellagen

2019-07-19 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, vad är möjligheten att få skadestånd om man är grovt drabbad av nedan beslut, dvs spelbolaget fortsatt driva en person till spelande mot nya lagen med bonusar och resor?https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/ovriga-dokument/beslut/beslut-ngg-nordic-19si789.pdf
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med bonus avses enligt 2 kap. 3 § punkten 3 spellagen "rabatt eller liknande ekonomiskt incitament som är direkt kopplat till spelet". När du skriver att spelbolaget fortsatt driva en person (P) till spelande i strid med nya lagen om bonusar m.m. så måste jag anta att det är spellagens 14 kap. 9 § som avses, dvs. bestämmelsen som begränsar en licenshavare (spelbolaget) att lämna bonuserbjudanden till det första tillfället då någon spelar på licenshavarens spel. Att fortsätta erbjuda bonusar efter detta första tillfälle strider alltså mot spellagen, och jag antar att det är just vad som har hänt P. Konsekvenserna för ett sådant förfarande anges i 19 kap. 10 § spellagen, i vilken det står att licenshavare som fått anmärkning eller varning i enlighet med 18 kap. 12 § spellagen också kan tvingas betala sanktionsavgift. Anmärkning eller varning enligt 18 kap. 12 § kan man få om man "i övrigt åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag", dvs. bl.a. erbjuder bonusar på sådant sätt som nu har skett. Denna sanktionsavgift tillfaller dock staten, inte P. Skadestånd nämns inte i spellagen alls, vilket kan tala emot möjligheten för P att få skadestånd för det inträffade. Oavsett måste vi leta vidare, och gå till skadeståndslagen (SkL) för att söka svaret på din fråga.Enligt 1 kap. 1 § SkL gäller inte bestämmelserna i SkL om något annat följer av bl.a. avtal. Spelbolaget kan först och främst inte avtala bort sina skyldigheter enligt spellagen, men de kan avtala bort sitt skadeståndsansvar enligt SkL. Det är väl osannolikt att spelbolagets och P:s avtal innehåller bestämmelser som träffar just den här situationen, men det är inte otänkbart att spelbolagets allmänna villkor innehåller generella bestämmelser om att allt spelande sker på egen risk eller liknande. I sådana fall är möjligheterna till skadestånd enligt SkL i princip uteslutna.Om vi för en sekund utgår ifrån att inga sådana friskrivningar finns i avtalet, uppstår frågan hur vi ska bedöma skadan i SkL:s mening. En förlust av det slag som nu är aktuellt, ska, om det ens blir tal om skada (alla förluster är inte skador), betraktas som en ren förmögenhetsskada. Ren förmögenhetsskada är enligt 1 kap. 2 § SkL en skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada. Enligt huvudregeln i 2 kap. 2 § SkL ersätts sådana skador endast om de vållats genom brott. Att erbjuda bonusar utöver vad som följer av spellagen är inte brottsligt (den tidigare nämnda sanktionsavgiften är inte ett straff). Detta framgår motsatsvis av 19 kap. 1–6 § spellagen. Det finns dock undantag från huvudregeln. Skadestånd för ren förmögenhetsskada kan i vissa fall dömas ut trots att skadan inte vållats genom brott. Inga av dessa fall är dock tillämpliga på P:s situation. Detta utesluter inte att möjligheten kan skapas genom ny praxis, men jag tror inte att det är sannolikt. Det finns helt klart ett intresse i att motverka skadligt spelande, men det finns i vart fall enligt mig ingen anledning för rättsordningen att med hjälp av skadestånd låta en person erhålla vad som i praktiken är hans spelinsats, sedan han frivilligt spelat bort sina pengar. Utöver det nyss sagda finns så klart risken för att själva skadebedömningen faller. Det är inte säkert att spelbolaget ska anses ha orsakat skadan i SkL:s mening. Denna bedömningen har jag inte bemödat mig med att göra, eftersom den skulle ta upp mycket text och antagligen slösa din och P:s tid i onödan. Slutligen kan ett belopp, om det nu mot all förmodan skulle gå så långt, komma att jämkas enligt 6 kap. 1 § SkL. Det är uppenbart att P genom att spela i vart fall medverkat till den eventuella skadans uppkomst. Som medvållare kommer han aldrig få skadestånd för hela det förlorade beloppet, vilket mycket väl kan tänkas jämkas ända till noll. Mot bakgrund av allt det ovan anförda vill jag råda P att glömma sina tankar på skadestånd.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

De allmänna förutsättningarna för skadestånd

2019-07-04 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jacob lånar hem högtryckstvätten från arbetet för att ordna sin uteplats. Nöjd och med musik i öronen sätter Jacob igång att spola rent mellan plattorna. Allt går bra till dess att låten "havana" oväntat drar igång i hörlurarna och Jacob omedelbart glömmer bort var han befinner sig och börjar spela luftgitarr med handtaget till högtryckstvätten med slutna ögon. Resultatet är att den hårda strålen från maskinen hamnar ur kurs och istället träffar grannen Björns antika, och otroligt värdefulla, fågelbad som välter och spricker. Björn som sitter och njuter av kvällssolen en bit bort rusar upp och börjar skrika på Jacob. I sin ilska ser Björn sig inte för utan snubblar på ett bouleklot och bryter armen.Har Björn rätt till skadestånd från Jacob för det förstörda fågelbadet? och har Björn rätt till skadestånd från Jacob för sin brutna arm?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av skadeståndslagen (SkL).Enligt SkL ska den som orsakar en sak- eller kroppsskada ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). För att Jacob ska vara skadeståndsskyldig ställer lagen således uttryckligen upp krav på (1) att en skada ska ha uppstått och att (2) skadan ska ha orsakats av Jacob. Utöver vad som direkt framgår av lagen måste (3) Jacob ha varit åtminstone oaktsam när han orsakade skadan, och (4) det måste föreligga vad som med juridisk terminologi brukar kallas adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet innebär att det inte räcker med att Jacob orsakat skadan, utan att en rimlig följd av det Jacob oaktsamt gjort är att skadan uppstått. Ett klassiskt exempel på när adekvat kausalitet inte anses föreligga är följande: En man transporterar gods i en vagn efter en häst. Mannen somnar oaktsamt nog, vilket föranleder att hästen fortsätter rakt fram i en korsning där mannen skulle ha förmått hästen att svänga in på en ny väg. En stund senare slår blixten ner i och skadar godset, vilket inte skulle ha inträffat om mannen varit vaken och lett hästen rätt. Skada har uppstått, mannen har orsakat skadan och orsakandet har bestått i att han oaktsamt somnat. Orsakandet är dock inte adekvat i förhållande till skadan som uppstod.På motsvarade sätt har jag svårt att se att Björns brutna arm är adekvat i förhållande till Jacobs eventuella inblandning i att han snubblade på bouleklotet. Du beskriver ingenting om den saken, men givetvis kan situationen bedömas annorlunda beroende på omständigheterna, till exempel om Jacob känt till att en viss placering av klotet skulle leda till att Björn skulle ramla på det och falla huvudstupa, och placerat klotet just så. I den situationen hade han också agerat oaktsamt. Givetvis föreligger skada, och Jacob har orsakat skadan på mer än ett sätt, till exempel genom att uppröra Björn med sin klantighet och genom att en dag så lite som flytta in i lägenheten (hade han aldrig flyttat in hade heller inte Björns arm brutits, och på så vis har Jacob orsakat skadan. Se dock vad jag skrivit om adekvata orsakanden i förhållande till skadan).Vad däremot beträffar fågelbadet, är det inget snack om att skada har uppstått och att den är en följd av att Jacob sprutade på den med högtryckstvätt. Skadan får typiskt sett anses adekvat (återigen beror saken på omständigheterna: Stod den uppställd ovanför stora mängder bomull som i sin tur lagts på en studsmatta, kan man typiskt sett inte gärna räkna med att den ska gå sönder av fallet). Jacob får avslutningsvis sägas ha varit oaktsam som sprutade hejvilt med sin högtryckstvätt utan att ha koll på att det i närheten fanns föremål som kunde ta skada.Sammanfattningsvis beror svaret som alltid på de exakta omständigheterna, men schablonmässigt kan sägas att armbrottet typiskt sett inte är skadeståndsgrundande, medan skadorna på fågelboet typiskt sett är det.Vänligen,

Skadestånd vid olovlig identitetsanvändning?

2019-05-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hur kan man få kompensation för identitetsstöld som har hänt flera gånger?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rättslig bakgrundJag tolkar din fråga som att du varit utsatt för olovlig identitetsanvändning. Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Om någon olovligen använt dina identitetsuppgifter och utgett sig för att vara du, samt därigenom orsakat dig skada, kan denna person dömas för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år (4 kap 6b § BrB).För att en åklagare ska kunna åtala brottet måste du som målsägande ange brottet till åtal eller så måste åtal vara påkallat från allmän synpunkt (4 kap 11 § BrB). Det är möjligt att i samband med åtalet föra talan om skadestånd för den ekonomiska skada du lidit i anledning av den olovliga identitetsanvändningen (22 kap 1 § rättegångsbalken). Den skada du lidit skulle förmodligen betraktas som en ren förmögenhetsskada som vållats genom brott (2 kap 2 § skadeståndslagen). Sådan skada ska ersättas om den kan bevisas.I ditt fallDen rättsliga vägen för att få kompensation för den olovliga identitetsanvändningen är att stämma personen inför domstol och där kräva skadestånd för eventuell ekonomisk skada som du lidit.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ansvar för träd som blåst över på grannens tomt

2019-05-11 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag har en tämligen enkel fråga. Efter stormen Alfrida blåste en del träd ner på min grannes tomt och skadade i mindre omfattning hennes staket. Hon fick ersättning från sitt försäkringsbolag för detta. Två av träden stod innanför min tomtgräns. Hon kräver nu mig på att betala självrisken (1.500 kr). Är det ok?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om grannförhållanden finns i jordabalken (JB). Där anförs att varje fastighetsägare har ansvar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs (3 kap. 1 § JB). Om en granne till en fastighetsägare skulle störa sig på att en gren eller rot från ett träd som står på fastighetsägarens tomt tränger in på grannens tomt, får grannen ta bort grenen (3 kap. 2 § JB).Fråga i ditt fall är dock vem som bär ansvar för skada när träd faller ner över grannens tomt. Huruvida du ska ansvara för att två träd blåste ner på grannens staket beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Frågor man kan ställa sig är om du hade anledning att anta att träden skulle falla ner över grannens staket? Hur var väderförhållandena och hur är träden placerade i förhållande till grannens tomt? Har ni pratat tidigare om att ta ner träden? Eftersom det rör sig om en storm, vilket är något som du inte kan rå för är det inget som tyder på att du varit vårdslös på något sätt. Därför är det inte mycket grund för att göra dig ansvarig eller kräva 1.500 kr. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

Skadestånd på grund av omotiverad kantsten

2019-07-17 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Har fallit och fått en fraktur på handled och hand. Fallet skedde p.g.a. kantsten som vi anser vara omotiverad?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill ha ersättning för din skadan regleras din fråga främst av 2 kap 1 § skadeståndslagen, som föreskriver att den som orsakar en personskada ska ersätta skadan.Dessvärre är din beskrivning av situationen för kortfattad för att jag ska kunna göra någon bedömning av den. Jag ska därför be dig skicka in en ny fråga, med en utförligare beskrivning av hur kantstenen är placerad, hur synlig den är med mera.Du kan också boka tid med en av Lawlines jurister på www.lawline.se/boka.Vänligen

Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk m.m. pga. felbehandling på vårdcentral?

2019-07-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst, smärta och värk och försämrad social situation, på grund av upprepad okunnighet och felbehandling på vårdcentral? Det gäller operation/behandling av nageltrång, vilket lett till begränsad möjlighet att belasta foten ordentligt.
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör skadeståndsersättning är skadeståndslagen (1972:207) (SkL) aktuell lag.Enligt 5 kap. 1 § SkL har den som tillfogats personskada rätt till skadeståndsersättning för bl.a. inkomstförlust för förfluten tid samt för framtida inkomstförluster. Den skadelidande kan dessutom få ersättning för sveda och värk, dvs. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. För det psykiska lidandet krävs det att det är medicinskt påvisbart. Den skadelidande ska alltså ha sökt läkarvård för de psykiska skadorna. Ersättning kan också fås för lyte och men, vilket är skador av bestående art. Den utges för tid motsvarande invaliditet.För att den skadelidande ska ha rätt till skadestånd ska vårdcentralen först och främst anses skadeståndsskyldiga till en personskada. De grundläggande förutsättningarna är att skadan ska ha drabbat annan än vårdcentralen, att ett aktivt handlande lett till skada och att det finns ett orsakssamband till att handlingarna som gjordes ledde till skadan. Detta orsakssamband ska dessutom vara påräkneligt och inte oförutsägbart.Den regel som ska uppfyllas för att vårdcentralen ska anses vara skadeståndsskyldiga är 2 kap. 1 § SkL, den s.k. culparegeln. Vårdcentralen ska ersätta skadan ifall de uppsåtligt eller av vårdslöshet vållat en personskada, dvs. fysiska och psykiska skador som kan uppkomma på människokroppen. Denna regel är aktuell oavsett om vårdcentralen är privat eller offentlig. Vårdcentralen måste alltså ha agerat vårdslöst för att du ska ha rätt till skadeståndsersättning utifrån de ovannämnda ersättningsposterna.3 kap. 1 § första stycket första punkten SkL kan också vara relevant, eftersom den reglerar en arbetsgivares skadeståndsansvar. Arbetsgivaren, alltså vårdcentralen, ska ersätta personskada som en arbetstagare vållat genom fel eller försummelse i tjänsten.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en kommun bli skadeståndsskyldig för olyckor som sker på kommunal mark

2019-05-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Om en privatperson har ställt sin studsmatta på kommunens mark. Blir kommunen då skadeståndsskyldiga om det skulle hända en olycka på studsmattan?Tack på förhand!Med vänliga hälsningarSanna Fransson
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!En kommun kan inte bli skadeståndsskyldig bara på den grunden att det skett en olycka på en studsmatta som placerats på deras mark. Att kommunen känner till att det står en studsmatta på deras mark räcker inte heller. Det här gäller inte bara kommuner, det finns ingen generell regel som säger att man är ansvarig för alla skador som sker på mark som man äger. För skadeståndsskyldighet utanför avtalssituationer så krävs det nämligen att det kan visas att någon orsakat skadan genom vårdslöshet. Bara det faktum att man tillåter någon att placera en studsmatta på mark man äger kan inte sägas vara vårdslöst.Det går att föreställa sig en situation där en kommun skulle kunna bli skadeståndsskyldig för en olycka på en studsmatta. Men då rör det sig snarast om situationer barn bjuds in att hoppa och där kommunen åtagit sig att ansvara för säkerheten på studsmattan. I ett sådant fall anses de personer som ska ansvara för säkerheten ha åtagit sig en högre handlingsplikt och om de misslyckas med att hålla studsmattan säker så att ett barn skadar sig på den så kan det anses vara så vårdslöst att deras arbetsgivare, kommunen, ska betala skadestånd.Med vänliga hälsningar

Ersättning för självrisk

2019-04-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag var inblandad i en vad jag antar kallar olycka när jag var ute och körde en motorcykel.När jag åkte hem från en kompis såg jag en kraftigt berusad man liggandes halvvägs ut mitt på vägen och jag stannade för att se hur han mådde. Det stannade även flertalet passerande fordon och gående.Efter mycket kravlande av den berusade som hamnade mer och mer ute i vägen så försökte han resa på sig och satte sin hand på mitt ben ur ingenstans och halvvägs upp ramlade han och bröt av en av sidoväskorna samt en blinkers och gav repskador på bakre skärmen.Polisen kom efter en stund och hämtade upp den berusade mannen då han var aggressiv och svingade mot flertalet personer och träffade en som lämnade platsen senare.Polisen sa att dem skulle göra en rapport på parkeringsskada på min motorcykel eftersom jag stod stilla när det hände.Min fråga i det stora hela är hur jag ska se till så jag inte drabbas av detta ekonomiskt, jag ska göra en skadeanmälan men antar att jag kommer åka på självrisken eftersom det är ganska mycket som behöver bytas, kan jag be försäkringsbolaget ta det med den berusade mannen som skadade min motorcykel eller kommer jag behöva stå för det hela?Om det annars skulle vara så att försäkringsbolaget inte vill ta det med han, hur kan jag ekonomisk ersättning av den berusade personen då jag inte tycker jag ska behöva stå för notan för hans gärningar?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om fordonet varit parkerat kan man mycket riktigt få ersättning för parkeringsskada men då krävs att skadan orsakats av ett annat okänt motorfordon, se här. Vidare täcker inte din trafikförsäkring skador på ditt eget fordon.Min bedömning är istället att den berusade mannen gjort sig skyldig till skadegörelse. Har du en vagnskadeförsäkring så finns det möjlighet att du kan få ersättning ur denna. Vagnskadeförsäkring ingår normalt om du har helförsäkring på fordonet. I så fall ska du kontakta försäkringsbolaget där du har denna försäkring. Som regel kan man inte få både försäkringsersättning och skadestånd. När försäkringsbolaget betalat ut ersättning tar försäkringsbolagets din plats och får rätt att kräva skadevållaren på skadestånd. Du kan såklart kräva skadestånd för eventuell självrisk enligt nedan om personen inte ersätter dig frivilligt.Har du ingen vagnskadeförsäkring eller garanti så är min bedömning att den skadevållande personen kommer få stå för hela skadan på ditt fordon. Enligt Skadeståndslagen 2 kap. 1§ så ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar sakskada ersätta denna. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt eventuell annan kostnad till följd av skadan, se Skadeståndslagen 5 kap. 7§. Du bör meddela den skadevållande personen att du kommer att kräva skadestånd och eventuellt kontakta dennes försäkringsbolag om personen har en ansvarsförsäkring. Vill personen inte frivilligt betala så kan du lämna in en stämningsansökan hos tingsrätt. Om domstolen fastslår att du har rätt till skadestånd kan du sedan vända dig till Kronofogden för att få hjälp att få ut pengarna. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,