Skadestånd för jacka

2020-12-23 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej.I en butik stod inne i ingången en skylt mitt i ingången, denna skylt hade en vass kant.När vi gick in i butiken råkade jag av misstag komma åt denna skylt och min nya jacka sprättades upp!Jag kontaktade butiken direkt och gjorde en skadeanmälan, fick sedan svar på mail att de inte avser sig skyldiga och ingen ersättning ges..Personligen tycker jag att de har en skyldighet iom att skylten hade en vass kant.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En skadeståndsbedömning måste göras för att utreda om du har rätt till skadestånd eller inte. Först och främst måste det ha inträffat en skada. Du skriver att din jacka gick sönder, därmed har en fysisk skada på din egendom inträffat (en så kallad sakskada). Det måste också finnas en tänkbar ansvarig person, vilket är företaget i detta fall.För att skadeståndsskyldighet ska uppkomma måste skadan ha uppkommit genom en aktiv handling eller ansvarsgrundande passivitet. Företaget har aktivt valt att placera den ifrågavarande skylten i ingången. Därutöver måste det finnas adekvat kausalitet. Med kausalitet avses att det finns ett orsakssamband. Handlingen måste vara en orsak till skadan och skadan ska ha varit ett resultat av handlingen. Adekvans handlar om att skadan ska ha varit en påräknelig följd av orsakssambandet. Sambandet mellan skadan och handlingen ska alltså vara rimligt och relativt förutsägbart. Om det är troligt att människor kan få sin egendom förstörd på grund av den placerade skylten i ingången är möjligheten att få ersättning god. Om det bedöms finnas en överhängande risk till sakskador är det troligt att företagets handlande är felaktigt. Det kan till exempel argumenteras för att en vass skylt inte lämpligen bör stå i mitten av en ingång där många människor passerar. Om du däremot inte var tillräckligt uppmärksam på vart du gick är det troligt att du inte kan få ersättning. Det är dessvärre inte möjligt att ge ett konkret svar på vad som gäller i den beskrivna situationen. Det blir upp till domstolen att avgöra om företaget har handlat oaktsamt utifrån samtliga omständigheter.Jag rekommenderar dig att kontakta företaget igen för att förklara hur du ser på saken. Du kan argumentera för din sak genom att använda ovanstående argument. I annat fall måste du vända dig till Tingsrätten om du önskar att ta ärendet vidare till domstol. Du kan också boka tid med vår juristbyrå här, om du önskar ytterligare rådgivning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?

2020-12-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej min son lånade bil av en vän av ren olyckshändelse råkade han åka av vägen. vännen hade bara halvförsäkring på bilen så det täcker inte vagnskada. Nu kräver han att sonen ska betala reparationen. är han skyldig till det? Det handlar om mycket pengar. vad gäller vad kan han kräva?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det inte framgår att din son och hans vän avtalat i förväg om ett skadeståndsansvar så utgår jag ifrån att inget sådant avtal finns. Skadeståndslagens regler blir därför tillämpliga (1 kap. 1 § SkL). Skadan på bilen är en sakskada. Din son ska ersätta skadan om han uppsåtligen eller genom oaktsamhet vållat skadan (2 kap. 1 § SkL). Eftersom ingen annan varit inblandad i händelsen och det inte framgår att någon annan yttre orsak orsakat händelsen så är din son vållande till skadan. Eftersom du skriver att det var en olyckshändelse har din son inte uppsåtligen vållat skadan. Frågan blir då om din son vållat skadan genom vårdslöshet. Bedömningen här blir beroende på hur din son agerat vid bilkörningen. Har han hållit sig inom hastighetsbegränsningen? Har han anpassat hastigheten efter väglag och sikt? Har han haft full uppmärksamhet på bilkörningen? Som du förstår är det här en bedömning som är för svår för att göra i det här forumet med den begränsade information jag har om händelsen. Jag kan därför inte ge något definitivt besked angående om din son ska ersätta skadan eller inte. Om din son skulle befinnas vara skadeståndsskyldig ska ha ersätta reparationskostnaden för bilen (5 kap. 7 § SkL).Mitt råd till er är följande:Om ni gör bedömningen att din son inte agerat vårdslöst överhuvudtaget kan ni bestrida kravet. Var dock medvetna om att ägaren till bilen kan väcka talan i tingsrätt, vilket kan leda till att din son tvingas betala reparationskostnaderna och eventuellt rättegångskostnaderna. Om ni däremot gör bedömningen att det finns omständigheter som talar för att din son till viss del varit vårdslös och att det finns risk att förlora tvisten i domstol så rekommenderar jag er att försöka finna en kompromiss med ägaren av bilen. Kanske kan ägaren gå med på att din son betalar en viss del av reparationskostnaderna?Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Ersättning då polisen bryter upp ens dörr

2020-11-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Om polisen knackar på en ytterdörr i en hyreslägenhet och personen inte öppnar,polisen bryter upp dörren, tar med personen som blir häktad. Ytterdörren bryr sig ingen om. Vem som helst kan gå in. Vem ska fixa så ytterdörren blir lagad?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen får lov att använda våld för att bryta upp dörrar om det kan anses vara försvarligt och andra åtgärder var otillräckliga (10 § p. 6 Polislagen (1984:387)). I vissa fall så kan man få ersättning för skadorna som polisen orsakat på ens egendom (Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (LEF)). Dock kan man inte få sådan ersättning om den som är skadelidande har betett sig på ett sätt som gjorde att polisen var tvungen att använda våld mot person eller egendom (8 § LEF).Om man inte öppnar dörren för polisen trots att man är hemma, hör att polisen knackar och väljer att inte öppna, är detta ett beteende som kan göra att man inte får ersättning. Det är svårt för mig att bedöma detta då jag inte vet alla detaljer men det finns stor risk för att personen genom att inte öppna dörren inte har rätt till ersättning. Du kan ansöka om ersättning hos justitiekanslern på deras hemsida om du vill: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/ Med vänliga hälsningar,

Om någon springer in i mig och orsakar mig skada - hur kan får man skadestånd?

2020-10-26 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag var ute häromdagen på en park full av människor. En löpare springer in i mig jag tappar min mobil och sen går sedan sönder. Löparen säger säger förlåt och fortsätter att springa. Jag springer efter eftersom löparan orsakat att min mobil gick sönder, jag ramlar och skadar mitt ben och min tröja skrapas rejält?Vad kan jag kräva för skadestånd?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är skadeståndslagen som reglerar situationer, som din, där man inte är i ett avtalsförhållande eller liknande med personen som orsakar en skada. Det är en ganska svårbedömd fråga, så många aspekter spelar in. Nedan ska jag i några steg försöka redogöra för dig vad som krävs för att få skadestånd i dessa situationer.Vilka skador har uppstått?Skadeståndslagen ersätter huvudsakligen person- och sakskador (2 kap. 1§ skadeståndslagen). En peronskada är en ekonomisk skada på grund av exempelvis sjukhusvistelser eller inkomstförlust, eller ideella skador så som psykiskt och fysiskt lidande, ärr och liknande (5 kap. 1§ skadeståndslagen). Sakskada är ersättning för värdet på det som gått sönder eller vad det kan kosta att laga det, och då räknar man marknadsvärdet (5 kap. 7§ skadeståndslagen). Din mobil och tröja utgör sakskador, och eventuella följder av ditt skadade ben utgör personskador. Dina skador täcks alltså av skadeståndslagen.Skadan och handlingen har orsakssambandDet krävs att någon annan har orsakat skadan genom en aktiv eller passiv handling. Här rör det sig om en aktiv handling då löparen har sprungit in i dig och därefter inte stannat.För att löparen ska anses ha orsakat skadan, måste det föreligga så kallad adekvat kausalitet mellan hennes handlande, alltså att hen sprang in i dig, och dina skador. Detta är en bedömning som alltid är svår att göra, och det är svårt för mig att med någon större säkerhet säga att så är fallet. Men det kan absolut vara så. Huvudsakligen frågar man sig om risken för skadan låg i farans riktning när hen sprang in i dig rent allmänt, och det kan man väl tänka sig. Det är en naturlig följd att om någon springer in i någon annan, att man trillar eller skadar sig.Vidare frågan man sig också om löparens handling, att springa in i dig, var både nödvändigt och tillräckligt för att du skulle orsakas de skador du gjorde. Du hade sannolikt inte orsakats skadorna om hen inte hade sprungit in i dig. I alla fall inte i det sammanhanget. Skadorna för din mobil skulle jag säga har ett orsakssamband med att löparen sprang in i dig. Den mer tvistiga frågan är om dina följdskador, som du orsakas av att du trillar för att du springer efter löparen, kan anses ha ett tillräckligt samband med hennes handlande. Man kan absolut argumentera för detta, men det är svårare. Men det finns rättsfall då skadevållaren har dömts till skadeståndsansvar för att hen så att säga inlett skadeförloppet, och därmed ansvarar för följderna av det, kort sagt.Det finns dock utrymme att jämka skadeståndsansvaret för löparen, om man kan anse att du varit medvållande till händelsen (6 kap. 1§ skadeståndslagen). Det krävs dock grov vårdslöshet för att jämka en personskada, men det krävs bara enkel vårdslöshet för att jämka en sakskada. Det finns utrymme att säga att du åtminstone har medvållat skadorna på din tröja och ditt ben. Men å andra sidan var du tvungen att springa efter för att kunna hävda din rätt till skadestånd för din mobil.Föreligger vårdslöshet?Det sista kravet för att hon ska anses skadeståndsskyldig, är att hon måste ha handlat i vårdslöshet (2 kap. 1§ skadeståndslagen). Överlag täcks inte olyckshändelser in här, utan de faller utanför skadeståndsansvaret i sådana här situationer. Man brukar då utgå ifrån ett par frågor, så som hur stor risken är att skadan uppstår när hen är ute och springer, vilken omfattning skadan har, möjligheten för löparen att förebygga skadan och vilken riskinsikt hen haft. Skadorna du fått är varken särskilt stora eller små, men förhållandevis omfattande utifrån denna typ av händelse. Hen kunde lätt förebyggt skadan genom att titta vart hen sprang. Men återigen ersätts inte skador om det är ren olyckshändelse, så beroende av varför hen sprang in i dig, är läget lättar eller svårare för dig. Kan du kräva skadestånd och hur mycket?Det svåraste i detta fall är dels att avgöra om din söndriga tröja och benskadan har ett tillräckligt starkt orsakssamband med löparens handlande, då det ändå varit ditt val att springa efter och att du oturligt nog snubblat på något som inte är av hennes orsakande. Näst måste man fastställa att löparen varit vårdslös. Det är du som måste kunna bevisa dessa omständigheter i en rättegång för att du ska kunna få ersättning, dels orsakssambandet, dels löparens vårdslöshet, exempelvis att hen sprungit med telefonen eller varit ofokuserad. Kan du göra det finns det goda möjligheter för dig att få ersättning för samtliga av dina skador. Dock måste du ju kunna fastställa vem löparen är.Ersättningen du kan få är främst för värdet på din telefon, alltså marknadsvärdet, värdet för din tröja om den är obrukbar. Är den endast sliten är det svårare att fastställa storleken på anspråket. För ditt skadade ben kan du begära ersättning för eventuell inkomstförlust du haft på grund av skadan eller sjukhusvistelser, kostnader i samband med sjukhusvistelser eller eventuella ärr/funktionsnedsättningar. Detta får dock en advokat hjälpa dig att beräkna. Vad kan du göra nu?Om du vet vem löparen är kan du alltid kontakta denne och framföra ditt anspråk på ersättning, och hoppas att ni kan lösa det utan domstolsförhandling. Annars får du stämma löparen vid den tingsrätt där hen bor. Det kan bli kostsamt för den som förlorar rättegången, så det är såklart att föredra att lösa det utan rättegång. Jag vill också poängtera att om du har en olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring, så täcker de ofta sådana skador. Men glöm inte att spara allt underlag du har för dina skador och hennes ansvar!Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Jag kan tyvärr inte ge ett mer säkert svar än detta. Det är domstolen som i slutändan får avgöra detta.Men vill du ha vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta en advokat, eller vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare med rådgivning, att utforma en stämningsansökan och företräda dig en eventuell rättegång.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Skadeståndsskyldighet när man lånat någon annans bil

2020-12-09 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej. Min partners ex-fru får lov av en vän att vi lånar dennes bil då vi alla ska hjälpa ex-makarnas gemensamma barn att flytta. Jag ska backa runt bilen för att koppla på släpkärran som står på en trång uppfart. Mycket försiktigt och i låg hastighet tar jag flera omtag för att komma rätt. Jag lyckas toucha en stubbe vilket knäcker ena fästet på kylaren, som genast läcker ut allt vatten.Vid kontroll på verkstad visar sig ac'n ha fått en buckla och jag oroar mig för att det här kommer att bli riktigt kostsamt.Jag kan mycket väl tänka mig att ersätta skadorna, men nu har verkstaden rekommenderat ny kylare, inte via skrotfirma, för att inte växellådan ska ta stryk. De menar även att först montera kylare för att sedan kontrollera ac-system, vilket kommer att innebära ytterligare mantimmar.Jag är medveten om att detta är mitt fel och känner mig ersättningsskyldig, men i och med att bilen bara är trafikförsäkrad så blir kostnaderna för stora för min ekonomi. Hur stort ansvar är jag skyldig att ta i den här historien?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!Med förbehåll för att mer information krävs för att göra en fullgod bedömning av situationen, följer nedan en allmän diskussion om ditt eventuella skadeståndsansvar.Utgångspunkten i svensk rätt är att var och en bär sina egna skador (alltså: att bilägaren inte har rätt att kräva dig på ersättning). För att du ska anses vara skadeståndsskyldig krävs att du uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat skadan (2:1 Skadeståndslagen). Eftersom du inte "med flit" skadade bilen, har du inte vållat skadan med uppsåt. Frågan blir då om du har vållat skadan genom vårdslöshet. En så kallad culpabedömning måste då göras, vilket innebär att man gör en helhetsbedömning av situationen utifrån skaderisken, den eventuella skadans storlek, handlingsalternativen och möjligheten att förutse risken för skada.Den skadegörande handlingen i fråga är att du har backat in på en "trång" uppfart. För att bedöma skaderisken ska man göra en avvägning mellan skaderiskernas art och omfattning å ena sidan och jämföra dem med de skadeförebyggande åtgärderna å andra sidan. Med andra ord krävs mer omfattande skadeförebyggande åtgärder om det föreligger stor risk för skada. Riskerna i den aktuella situationen är att bilen eller annan egendom på den trånga uppfarten kan komma till skada. Om det även är mycket folk i närheten är det också något som motiverar att ordentliga skadeförebyggande åtgärder vidtas. Av din fråga framgår att du vidtog flera skadeförebyggande åtgärder i att du backade långsamt och försiktigt och att du dessutom tog flera "omtag". Det som eventuellt kan läggas dig till last är att du inte steg ur bilen och noggrant undersökte terrängen, så att du kunde upptäcka stubben som senare träffade kylaren. Med det sagt, hade det ändå inte varit helt lätt att upptäcka stubben eftersom sikten är begränsad när man backar. Eftersom skaderisken är av relativt begränsad och du vidtagit flera skadeförebyggande åtgärder, talar inte mycket för att du handlat vårdslöst i denna del.I nästa del av culpabedömningen ska handlingsalternativen undersökas. Det innebär i princip att den mindre riskfyllda lösningen ska väljas för att inte bedöma handlandet som vårdslöst. I ditt fall hade det varit mindre riskfyllt att flytta ut släpkärran från den trånga uppfarten för hand, för att därefter koppla den till bilen. Detta gäller förstås endast om det rimligen kunde krävas av dig, med hänsyn till släpkärrans tyngd och konstruktion. Med andra ord: om du var helt själv och släpkärran omöjligen kunde flyttas av dig för hand, är det möjligt att du inte hade något mindre riskfyllt alternativ att lösa problemet på. Ett annat alternativ är att helt enkelt avstå från att försöka backa in, men det är ju inte en lösning på problemet. Det krävs inte att man aldrig någonsin tar den minsta risk för att vara säker på att undgå skadeståndsskyldighet.Vidare i bedömningen ska din möjlighet att förutse skadan undersökas. Din skicklighet och erfarenhet av att backa in i trånga utrymmen kan då beaktas. Eftersom jag inte vet något om dessa omständigheter, bortser jag från den bedömningen.Vid en helhetsbedömning av din vårdslöshet, är det svårt att dra några konkreta slutsatser. Enligt min mening är det sannolikt att du inte ska hållas som skadeståndsskyldig om du inte rimligen kunde flytta på släpkärran till en mer lämplig plats för att därefter koppla den till bilen. Om du bedöms ha vållat skadan, är nästa steg att bedöma vilka skador som du ansvarar för. En grundläggande princip i svensk rätt är att den skadelidande (bilägaren) ska försättas i samma situation som om skadan inte hade hänt. Bilägaren har alltså inte rätt till en sprillans ny kylare, om den inte var ny vid skadetillfället. Om verkstaden insisterar på att installera en ny kylare, är du inte skyldig att betala vad den kostar, utan endast en summa som motsvarar den gamla kylarens värde. Detsamma gäller AC:n.Vad innebär detta för dig? Min bedömning är att du sannolikt inte har förfarit vårdslöst i den aktuella situationen. Om du har varit vårdslös, är du inte skyldig att betala för sprillans ny utrustning om den inte var ny vid skadetillfället, utan endast det belopp som motsvarar den skadade utrustningens värde vid skadetillfället.Hoppas att du fick svar på din fråga!

skadeståndsansvar när parkerat fordon skadar annat fordon

2020-11-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Så kommer till skolparkeringen efter mina lektioner har slutat och ser att min moped välte på en annans moppe och knäckte hela framkåpan. Svaren är ändå enkel fast vill ändå få reda på om jag är skyldig att betala skadeståndet
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga reglerOm ett motordrivet fordon skadas under parkering, så är som utgångspunkt Trafikskadelagen inte tillämplig, då det förutsätter att fordonet är i trafik. Parkerade fordon är inte i trafik, såvida de inte exempelvis är felparkerade eller liknande. I detta fall så har din moped varit parkerad och trillat och skadat en annan parkerad moped. Detta är alltså inte en parkeringsskada i vanligt tal. Då gäller allmänna skadeståndsregler i Skadeståndslagen. Skadeståndsansvar Det krävs att någon annan har orsakat skadan genom en aktiv eller passiv handling. Om du exempelvis parkerat din moped på ett dåligt sätt som gjort att den trillade, eller om du underlåtit att parkera den på ett sätt som är säkert, skulle detta kunna utgöra en sådan handling som orsakat skadan. Det måste också föreligga så kallad adekvat kausalitet mellan din handling eller underlåtenhet, och skadan som uppstått. Så har du parkerat mopeden på ett dåligt sätt, så finns det ett direkt orsakssamband mellan din dåliga parkering, och skadan som uppstått. Om du dock inte har parkerat på ett klandervärt sätt, och låt säga att det är en kraftig vind eller någon som sprungit in i din moped, som lett till att den andra mopeden skadades, skulle jag säga att det inte föreligger ett orsakssamband. Föreligger vårdslöshet?Det krävs också för ansvar att du varit vårdslös i din handling (2 kap. 1§ skadeståndslagen). Överlag täcks inte olyckshändelser in här, utan de faller utanför skadeståndsansvaret i sådana här situationer. Man brukar då utgå ifrån ett par frågor, så som hur stor risken är att skadan uppstår när du parkerat mopeden på visst sätt, vilken omfattning skadan har, möjligheten för dig att förebygga att skadan uppstod och din riskinsikt till detta. Det beror alltså främst på hur du har parkerat och om du borde insett att det var en dålig parkering som skulle kunna orsaka att din moped trillade på en annan moped. Men har du inte parkerat på något klandervärdigt sätt, är det endast en olyckshändelse och då har du inget ansvar. Om du är ansvarigDu är anses ansvarig på grund av exempelvis ovan resonemang, kan motparten kräva ersättning för sakskadan som uppstått på mopeden, alltså vad det kostar att laga den (5 kap. 7§ skadeståndslagen).Det finns också utrymme att jämka ett skadeståndsansvar, om den andra har varit medvållande till skadan (6 kap. 1§ skadeståndslagen). Det krävs dock vårdslöshet för att jämka en sakskada. Om den andra ägaren själv har parkerat mopeden dåligt eller liknande, kan ditt ansvar jämkas delvis eller helt. SammanfattningsvisDet är svårt för mig att säga om du kommer bli skadeståndsansvarig, då det är många aspekter som spelar in. Har du exempelvis parkerat mopeden på ett sätt som anses vårdslöst, och det har orsakat skadan, kan du bli ansvarig. Men om du inte gjort något sådant, och det är en olyckshändelse, är du inte ansvarig. Det finns en möjlighet att kontakta ditt försäkringsbolag, eller om du har trafikskadeförsäkring beroende på omständigheterna kring händelsen, så täcker oftast försäkringen sådana saker. Har motparten också en försäkring lär de också täcka skadan, men då kan du bli krävs på åtminstone självrisken eller hela summan om du kan anses vårdslös. Men återigen, det beror på en hel del omständigheter kring händelsen. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor. Har du fler funderingar, eller ägaren till den andra mopeden hävdar att du är ansvarig, är du välkommen att kontakta oss igen. Du kan även kontakta vår jurstbyrå för vidare vägledning. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Ska skolan ersätta stulna kläder?

2020-11-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Min son fick en tröja värd 1000 kr stulen från omklädningsrummet under en idrottslektion. Jag anser att skolan bör ersätta tröjan då de agerat vårdslöst. Anledningen till att jag tycker att de agerat vårdslöst är att dörren in till idrottshallen alltid står öppen för vem som helst att gå in, dörren intill omklädningsrummet är alltid öppen samt att eleverna är förbjudna att ta med sig sina kläder in i idrottshallen under sin lektion. Så med andra ord kan de inte ansvara för sina saker på ett bra sätt. Tänker jag rätt eller har jag tolkat lagen fel. Tacksam för hjälp!
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Det är självfallet alltid tråkigt när ens egendom blir stulet och jag ska göra mitt bästa i att besvara din fråga. För att svara på din fråga kommer jag att bland annat använda mig av skadeståndslagen (SKL). Allmänt om skadeståndsregeln Mellan skolan och din son, råder förmodligen s.k. utomobligatoriska omständigheter. Med andra ord, det finns inte någon form av avtal parterna emellan. Därför ser man till möjligheten för skadestånd genom den allmänna skadeståndsregeln (2 kap. 1 § SKL). Skolan kan bära ett ansvar enligt denna regel om det går att visa att de agerat vårdslöst och därmed vållat den skada som uppkommit. Vad gäller i mitt fall? Du skriver att dörren in till idrottshallen alltid står öppen och att det är förbjudet för eleverna att ta med sig sina kläder in i idrottshallen. Frågan är om faktumet att dörren står öppen är vårdslöst av skolan. Man gör en helhetsbedömning av situationen i fråga, bland annat sett till risk för skada, riskinsikt av vållande och möjligheten att förebygga en skada. I detta fall är det klart att det finns en risk för skada genom att låta dörren stå öppen. Detta borde skolan med största sannolikhet ha insett och det hade gått att undvika stölderna genom att låsa dörren. Min bedömning, utifrån det du skrivit, hamnar i att skolan förmodligen varit vårdslösa och att de kan behöva ersätta tröjan. Vad ska jag göra nu? Mitt råd till dig är att du kontaktar skolan och framför dina krav, ifrågasätt varför de inte låser dörrarna till idrottshallen och förklara att du anser de som vårdslösa. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Kan jag få ersättning för en skada på min jacka som orsakats i ett varuhus?

2020-10-26 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Igår var jag på ett varuhus och påväg in så revs min dunjacka upp utav dörren. Jag undrar om det är möjligt att få ersättning för detta då jackan är värd 9000kr?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det för problem?Utifrån din fråga tolkar jag det som om du undrar om du kan få ersättning från varuhuset för skadan på din jacka. Regler kring ersättning finner man i skadeståndslagen (SkL). Vilken skada har du drabbats av?Skadan som dörren orsakat din jacka ses som en sakskada (2 kap 1 § SkL). Vilka krav ställs för att du ska ha rätt till ersättning?Rekvisiten för att ha rätt till ersättning för sakskada är att den orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet (2 kap 1 § SkL). Det här innebär att om varuhuset förstörde din jacka med mening eller om den var oaktsam så har du rätt till ersättning. Att varuhuset agerat uppsåtligt är inte troligt i ditt fall eftersom det inte finns något i din fråga som tyder på att de velat orsaka dig skadan. Frågan är om de kan anses ha agerat vårdslöst och därmed orsakat skadan på din jacka. För att bedöma huruvida varuhuset varit vårdslöst kan man ta ställning till fyra faktorer. Man gör en bedömning kring sannolikheten för skadans uppkomst, hur stor möjlighet det fanns att förebygga skadan, hur stor den potentiella skadan kunde bli och hur stor medvetenheten var hos den som orsakade skadan om att faran förelåg. Dessutom krävs det att varuhusets agerande eller passivitet har ett orsakssamband med skadan. Man brukar tala om det har funnits ett adekvat orsakssamband mellan den skada som drabbat dig och orsaken till skadan. I ditt fall vet jag inte varför din jacka rivits upp av dörren men skadan ska vara en påräkneligt följd av att t.ex dörren är sönder. Om t.ex ett fel på dörren orsakat dig skadan kan det ses som ett adekvat orsakssamband om varuhuset varit medveten om risken dörren kunnat medföra. Man kan troligtvis inte säga att skadan har orsakats genom att varuhuset agerat utan det är mer sannolikt att skadan i sådana fall har orsakats genom att det inte har gjort något, dvs genom passivitet. Det här är svårare att bevisa än när någon har orsakat en skada genom vårdslöst agerande. För att påvisa att passivitet legat som grund för skadan kan man t.ex hänvisa till en plikt att agera. Möjligtvis kan man argumentera för att varuhuset ska hålla butiken säker, beroende på hur dörren orsakat dig skada. Har du rätt till ersättning för din jacka?Slutligen anser jag det tveksamt att du kommer att nå framgång med att få ersättning av varuhuset för skadan på din jacka. Att hålla i minnet är även kostnaden att driva en domstolsprocess och att det ibland inte kan vara värt den möjliga ersättningen som kan krävas av skadevållande. Dock kan jag inte ge dig ett specifikt svar eftersom jag inte är medveten om alla omständigheterna i ditt fall. Därför råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Med vänliga hälsningar,