Kan jag stämma staten?

2020-08-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Kan jag som förälder stämma staten i efterhand efter att min dotter tagit sitt liv, då hon fått avslag på ersättning både från Försäkringskassan eller soc?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar sorgen! Det är en fruktansvärd och orättvis situation.Du kan stämma staten. Men jag rekommenderar att du tar dig tid att verkligen fundera på om du vill driva tvisten vid domstol, för det blir tyvärr väldigt svårt för dig att vinna målet.Stat eller kommun ska ersätta personskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap., 2 §, skadeståndslagen). Det räcker inte att beslutet om att inte betala ersättning var felaktigt (vilket jag inte vet om det var), utan försäkringskassan måste även ha handlat vårdslöst, och det är dig som har bevisbördan för detta.Vidare måste det finnas adekvat kausalitet mellan den skadegörande handlingen (beslutet att inte betala ersättning till din dotter), och skadan (din dotters självmord). Kausalitet innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan den skadegörande handlingen och skadan, och jag förstår att du menar att beslutet från försäkringskassan var den utlösande faktorn. Men kausaliteten måste även vara adekvat, vilket innebär att det är en förutsebar och naturlig följd av den skadegörande handlingen. När det gäller självmord brister det alltså i adekvat kausalitet, och därmed kan skadestånd tyvärr inte utgå.Jag förstår att detta låter tufft och jag önskar att jag hade kunnat ge dig ett annat svar. Men jag hoppas ändå att det kan vara en hjälp att veta hur rättsläget är, så kan slippa driva en process som inte går som du önskar.Men beslutet är förstås ditt och du kan ju även få en 'second opinion'.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Jag önskar dig allt gott!Vänligen,

Preskription av skadeståndskrav från privatperson mot näringsidkare.

2020-07-03 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vad är preskriptionstiden för skadeståndskrav från privatperson till en hantverkare?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag är osäker på om du menar den tid man har på sig att kräva skadestånd eller när en fordran som avser skadestånd preskriberas. Jag kommer därför svara på båda dessa frågor. När kan man inte längre kräva skadestånd? Jag utgår från att hantverkaren utfört arbete på fast eller lös egendom och att konsumenttjänstlagen (KtjL) därför är tillämpligt (KtjL 1§). Eftersom privatpersonen lidit en skada utgår jag även från att det varit något fel i tjänsten - detta är ett krav för att denne ska ha rätt till skadestånd (KtjL 16§). För att ha rätt till skadestånd måste privatpersonen meddela hantverkaren om felet inom rimlig tid från det att denne upptäckte felet. Vad som är rimlig tid varierar beroende på tjänsten som utförts, 2 månader anses dock alltid uppfylla kravet (KtjL 17§ 1st). Man kan alltså säga att möjligheten att begära skadestånd preskriberas om privatpersonen väntar längre än "rimlig tid" med att meddela om ett fel. Om konsumenten meddelar om felet börjar istället preskriptionslagen gälla (se nedan). Notera att detta inte gäller om privatpersonen personligen (alltså dennes kropp) har skadats (KtjL 35§). Då gäller istället skadeståndslagen som inte har någon minimitid inom vilken man måste kräva skadestånd. Istället gäller preskriptionslagen. När preskriberas ett skadeståndskrav? Skadeståndskravs preskription regleras i preskriptionslagen (PreskL). Ett skadeståndskrav preskriberas tio år efter uppkomsten (PreskL 2§). Ifall det sker ett s.k preskriptionsavbrott - t.ex genom att den som riktar kravet påminner gäldenären om det - räknas dock tiden om från den punkten (PreskL 5-6§). Jag hoppas detta svarar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.

Min granne klippte ner min häck, vad är skälig skadestånd att begära?

2020-06-17 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, Min granne har (i helgen) utan att fråga mig i förväg och vid tillfälle då jag inte varit hemma, sågat ner en häck som står i sin helhet på min tomt. Häcken står visserligen intill grannens tomt, men som sagt helt och hållet PÅ min tomt. Häcken var 2,5 till 3 meter hög från början och är nu bara 1.5 meter hög. Hade han bara klippt av några grenar på hans sida då hade jag inte blivit arg, men nu har han förstörd MIN egendom!Jag är väldigt mån om min privacy och om den lantliga karaktären i min trädgård, båda är nu påverkade på ett mycket negativt sätt. Två grannar kan nu titta rakt in i mitt vardagsrum och häcken ser ut som en "radhushäck" och är i ful kontrast med resten av trädgården.Jag har läst en del på Lawline och läst vilka lagar som gäller (Jordabalken kap3, §2 / Brottsbalken kap 8, §8 och kap. 12, §1 7 Skadeståndslagen kap.2, §1)Igår skickade jag ett brev till grannen med mitt tyckande och hänvisningen till gällande lag och meddelat honom att jag vill ha skadestånd. Jag har gett honom 2 veckor att reagera innan jag gör en polisanmälan och skickar in en stämningsansökan. Det jag undrar är:- Hur starkt står man i ett sådant här ärende?- Hur hög skadestånd är rimligt att begära?Jag har tagit in offerter för borttagning av kvarvarande häcken och ersättningen med häck av den gamla höjden, det uppgår till cirka 96 tusen (det gäller 25 meter häck...)
Binh Tran |Hejsan, Aktuell regleringTack för att du vänder dig till oss för hjälp. De lagar som är aktuella är jordabalk (JB), skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB). Dock bör sägas att ansvar för skadegörelse/egenmäktigt förfarande krävs uppsåt, se 1 kap 2§ BrB. Det innebär att för att bli fälld för dessa brott så måste din granne ha haft avsikt att skada din egendom. Huruvida grannen har haft uppsåt är oklart och kan vara svårt att bevisa - ändock kan det vara till fördel för dig att polisanmäla händelsen. Ersättning genom 3 kap 2§ jordabalken är mestadels aktuell när grannar "stör" varandra genom ljud, bygge eller dylikt i sin egna fastighet. Det kan även tillämpas när grannar använder en fastighet som är under servitut, samfälld eller liknande. Det är därför inte riktigt aktuellt i detta fall. Eftersom det är din fastighet som har skadats genom annans vållande så kommer jag att mestadels behandla dina rättigheter enligt skadeståndslagen. Det är genom skadeståndslagen som du har mest sannolikhet att få ersättning. Skadeståndslagen - 2 kap 1§Enligt dina uppgifter har din granne klippt ner din häck som är på din fastighet. Det är uppenbart att grannen har gjort skada på din egendom och 2 kap 1§ är tillämplig. För ansvar enligt paragrafen krävs inte uppsåt utan endast oaktsamhet (jämfört med brott som kräver att man bevisar uppsåt). Det innebär att grannen endast behöver vara oaktsam för att bli skadeståndsansvarig. Det kan därför sägas att grannen har varit vårdslös. Även om han inte visste att det var din häck så bör han ha tagit reda på. Omständigheterna talar för att grannen, om inte har haft uppsåt, i varje fall har varit oaktsam när denne klippte häcken. Vissa bevisfrågorDet är den som påstår något som har att bevisa att detta har hänt. Det lättaste vore om grannen erkände att han klippt häcken. Men för att vara fulltäckande i mitt svar kan jag ge dig lite tips på bevisning som kan gå läggas fram. Eftersom det inte går att styrka att han har klippt häcken genom någon skriftlig dokumentation, så kan det bevisas genom att några som känner till omständigheterna vittnar för dig. Möjligtvis kan du styrka omständigheterna om ni har skriftväxlat (facebook, sms eller annat). Skadeståndets storlekEn allmän skadeståndsrättslig princip är att den som har blivit skadat ska bli ersatt så att den är i samma ekonomiska situation som innan skadan. Detta kan utläsas i 5 kap 7§ skadeståndslagen som lyder på följande sätt: "7 § Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,2. annan kostnad till följd av skadan,3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet"Det innebär att de offerter som du har fått på 96 000 kr är en rimlig kostnad för att återanskaffa häcken i sitt originella skick. Eftersom man inte riktigt kan "fixa" en klippt häck, läs mer här om hur man bedömer skadestånd när häckar, träd och växter olovligen fälls. SammanfattningsvisFör att svara på dina frågor så menar jag att det är hög sannolikhet att skadeståndsbegäran vinner bifall. Skadeståndets storlek som du har kommit fram till är också rimlig. Du bör vara förbered på att behöva bevisa att han har klippt häcken (genom vittnesmål) och du bör även grunda ditt yrkande på storlek av skadeståndet på offerterna. Du bör därför skicka in de offerter du har fått till tingsrätten. Om tingsrätten inte vet vad du grundar storleken på skadeståndet på så kan det hända att de avslår ditt yrkande helt och hållet. Jag hoppas jag har kunnat vara till vägledning. Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Kan kommun bli skadeståndsskyldig till följd av bristande skyltning?

2020-05-13 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag åkte rullskidor på en cykelbana och under den 4-5 km långa sträckan uppdagade jag 4 olika arbeten. Den fjärda var i en nerförsbacka och en kurva och den enda skyltningen att arbeta pågick var precis vid den 3 meter lång skreva i asfalten. JAg hade inte en chans att stanna och en 3 cm hög kant på motsatt sida gjorde att jag slungades upp i luften och har inte kunnat gå på 2 veckor. Har tagit foto på plats på dagen och på mina skador. Har även registrerade ett ärende hos kommunen, men undra om kommunen är skadeståndsskyldig?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Av din fråga tolkar jag det som att du har drabbats av skador till följd av att kommunen inte har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder genom att skylta inkorrekt. Inom juridiken skulle denna typ av situation förklaras genom att kommunen via handling eller passivitet orsakat dig en personskada. Denna typ av frågor regleras i skadeståndslagen (SkL).PersonskadaDu har drabbats av en personskada. Den som med vilje eller av vårdslöshet orsakar en personskada ska ersätta denna skadan (2 kap. 1 § SkL). I detta fall är det mer sannolikt att kommunen har varit vårdslösa genom att inte värna om individens säkerhet, genom passivitet, och har därmed orsakat en personskada.För att du ska kunna få skadestånd för dina personskador krävs även att skadan ska ha uppkommit genom en aktiv handling eller genom ansvarsgrundande passivitet från kommunens sida. Återigen rör det sig om att kommunen inte har vidtagit de säkerhetsåtgärder som varit nödvändiga.Vidare måste även ett förutsebart orsakssamband mellan situationen och skadan föreligga för att kommunen ska vara skadeståndsansvarig. Detta innebär att det skulle ha varit förutsebart att kommunens bristande säkerhetsåtgärder skulle kunna leda till de personskador som du drabbats av.Medvållande och jämkningMycket tyder på att du skulle kunna få skadestånd för dina skador. Men, det krävs då att du inte har varit medvållande till din egna skada. Om det skulle visa sig att kommunen är skadeståndsskyldig kan skadeståndets belopp minska, jämkas, eller upphöra helt om du uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till din egna personskada (6 kap. 1 § 1 st SkL). Vad innebär detta för dig?Den som orsakat en skada ska ersätta denna skada. Däremot kan det föreligga omständigheter som gör att skadeståndet sätts ner eller utgår helt. För att besvara vad som gäller i ditt fall krävs mer information än vad som angetts i din fråga. Om formulera ett skadeståndsanspråk och behöver hjälp med att utforma detta kan du vända dig till Lawlines juristbyrå. Du bokar tid här. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakt med oss igen. Jag hoppas innerligt att du kan tillfriskna och återhämta dig så snart som möjligt. Med vänlig hälsning,

Förutsättningar för ersättning

2020-07-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min granne har skickat en faktura till mig på en lagning av ett bilfönster. Enligt grannen så har hen fått ett "stenskott" på rutan när min kompis körde röjsåg på vår tomt. Grannen har inte sett att så var fallet. Utan tog för givet att det var så det skedde. Vad gäller i detta? Jag har inte fått underlag från grannens försäkringsbolag. Utan jag har fått en del av bilden på faktura där dom bytte glas och nu kräver grannen en Swish av mig.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta de förutsättningarna som ger någon rätten till ersättning. Nedanför kommer jag redogöra vad som gäller vid skada utanför avtalsförhållande. När det gäller skador utanför avtalsförhållande är skadeståndslagen (SkL) tillämplig. Skada på bilrutan klassas som en sakskada. En person som uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat skadan ska ersätta skadan (SkL 2 kap. 1 §). Enligt lagen så finns det tre rekvisit som ska uppfyllas för att man ska kunna få ersättning.Skadan ska ha orsakats av någon annan, Skadan har orsakats med uppsåt (avsikt) eller av vårdslöshet, ochDet ska föreligga adekvat kausalitet.Av din fråga kan jag tolka det som att det inte var meningen att orsaka skadan – alltså det var inte med uppsåt. Frågan blir då om skadan har orsakats av vårdslöshet. För att bedöma om någon har varit vårdslöst kan man göra en sammanvägd bedömning med hänsyn tillhur stor risken är för skadaär risken stort att man kan råka skjuta sten när man kör röjsåg?skadans storlekmöjligheten att förebyggahade man kunnat förebygga det?hade det varit kostsamt att förebygga?huruvida skadevållaren hade kunnat förutse att skadan skulle ske.Ifall att man konstaterat att personen har varit vårdslöst, måste man också kunna bevisa att det föreligger adekvat kausalitet för att man ska ha rätt till ersättning. Det innebär att det ska finnas ett orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen och skadan. Och att orsakssambandet ska vara tillräckligt förutsebart (adekvat). Handlingen ska alltså ha legat i farans riktning och att skadan ska vara en naturlig följd av handlingen.Sammanfattningsvis kan det sägas att man måste uppfylla de tre rekvisiten för att kunna få rätt till ersättning. Skadan ska ha orsakats av någon annan, genom uppsåt eller av vårdslöshet och att det föreligger adekvat kausalitet mellan den skadegörande handlingen och skadan. Vid tvistemål är det personen som påstår något som ska bevisa sitt påstående. För att sedan kunna slippa ersättningsskyldighet behöver du kunna motbevisa. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är jag ersättningsskyldig om jag råkade ha sönder en balkongdörr?

2020-06-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag skulle stänga balkongdörren och tänkte inte på att handtaget var låst. Jag sköt med handen och dörren lossnade från gängorna och träet lossnade på ena sidan. Blir jag ersättningsskyldig?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska vara skyldig att ersätta skadan krävs skadeståndsansvar. Någon måste alltså rikta skadeståndsanspråk mot dig. Skadeståndsansvar regleras i skadeståndslagen (SkL). Enligt SkL 2 kap. 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat sakskada ersätta skadan. I detta fall rör det sig om en sakskada eftersom det är en dörr som lossnat. För att du ska ha skadeståndsansvar måste det också visas att det är du som vållat skadan, d.v.s. att dörren inte skulle ha lossnat utan ditt handlande. Vidare krävs att du antingen har haft uppsåt eller vårdslös. I ditt fall är det ganska lätt att klargöra att du inte agerat med uppsåt, du har inte haft avsikt att orsaka skadan. Vårdslöshet är ett diffust begrepp, det innebär att du ska ha handlat på ett klandervärt sätt, tagit en risk och så vidare. Vid en bedömning om någon agerat vårdslöst kan man utgå från vad som kan tänkas utgöra normalt beteende för en normalt aktsam person i en viss situation. Att i all hast glömma eller inte tänka på att dörren var låst skulle enligt min bedömning, utan att veta några närmare detaljer om händelsen, inte utgöra ett vårdslöst agerande. Men detta är endast min bedömning, det finns fler faktorer som kan väga in. Rena olyckshändelser brukar vanligtvis inte utlösa någon skadeståndsskyldighet.Vidare har ofta den som lidit skada någon form av försäkring som kan ersätta sakskadan genom någon form av allrisk- eller drulleförsäkring, vilket innebär att någon skadeståndsprocess i domstol kan undvikas. Hoppas du fått svar på din fråga!

Har jag rätt till ersättning ifall jag lidit ekonomisk skada pga att kommunen lämnar felaktig information?

2020-06-07 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vi upptäckte en grop i gräsmattan på gården. Misstänkte en vattenläcka och kontaktade kommunens VA-avdelning. De trodde det var en läcka i utgående vattenledning, det vill säga avloppet. För att vara säker lyssnade de på ledningen genom att stoppa ner ett instrument i gropen. De filmade även i röret och hittade något som såg ut som en läcka som vi också fick foton på. Jag som inte kan något om detta ställde många frågor och fick detaljerad information om hur många meter in läckan var på ledningen var röret vek in genom huset. De rekommenderade att byta hela röret då det var en gammal ledning. Sagt och gjort, vi anlitade en entreprenör som kom och började gräva. Inga ledningar hittades. Det visade sig att avloppsröret som de filmat i gick åt en helt annan riktning, dvs rakt åt höger istället för rakt fram. Nu har vi alltså grävt upp hela tomten helt i onödan för ca 20 000 kronor. Kan kommunen bli ersättningsskyldiga för detta, de har ju s a s gett oss rådet att gräva. Hade de varit lite mer noga borde de ha upptäckt att rören inte gick i den riktningen och sagt att gropen i gräsmattan måste vara något annat än en vattenläcka i avloppet. När jag kontaktade kommunen sa de att det inte kan vara möjligt att det inte finns några rör på utsatt ställe och kom direkt och tittade. De tyckte såklart att det var tråkigt och beklagligt och skulle höra vad chefen sa. Men vilka chanser har vi att få ersättning, vad kan vi göra?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är den juridiska frågan?Det framgår av din fråga att du kontaktat kommunens VA-avdelning för misstänkt vattenläcka. De undersökte marken och informerade dig att rören gick mot ditt hus och kommunen rekommenderade att du skulle byta hela röret. Det visade sig att röret gick åt ett annat håll än mot ditt hus och att du grävt upp tomten i onödan. Frågan om du har rätt till ersättning regleras i skadeståndslagen (SkL). Har du rätt till skadestånd?En kommun ska ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl. En ren förmögenhetsskada är en ekonomiska skada som inte står i samband med en person- eller sakskada (1 kap. 2 § SkL). För att få ersättning för den typen av skador måste det som huvudregel ha orsakats genom brott. Ett undantag från detta är dock om det allmänna lämnat felaktiga upplysningar eller råd. Det ska i bedömningen beaktas vad för typ av art rådet varit, sambandet med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades (3 kap. 3 § SkL). I ditt fall så har kommunen lämnat detaljerad information kring läckan och vart röret går in i huset samt rekommenderat att du byter hela röret. I själva verket gick röret åt andra hållet, vilket innebär att informationen kommunen lämnat inte är missvisande utan direkt felaktig. I bedömningen tittar man även på om du haft särskilda skäl att lita på uppgiften som lämnats. på att uppgiften som lämnas är korrekt. Man kan då till exempel kolla på hur bestämd uppgiften är och myndighetens trovärdighet. Det framgår av din fråga att du har haft kontakt med kommunens VA-avdelning, de är inriktade på den typ av frågor som du frågat kommunen och dess trovärdighet bör därför bedömas som hög. De har även varit på plats och undersökt röret och läckan för att därefter ha lämnat detaljerad information. Dessa omständigheter ger även dig som privatperson stark tilltro att den information de lämnat till dig är korrekt och du har därför agerat utefter den. Upplysningens vikt för dig som mottagare bör också ha stått klart för kommunen och att felet haft allvarliga ekonomiska konsekvenser för dig som enskild bör också vara ett särskilt skäl för ansvar. Sammanfattning och rådEnligt de omständigheter som redogjorts för ovan så blir min bedömning att kommunen har lämnat felaktiga upplysningar och råd till vilket har orsakat dig en ren förmögenhetsskada. Du är därför berättigad till skadestånd från kommunen och jag rekommenderar dig därför att du vänder dig till kommunen och informerar om att du vill ha skadestånd för dina kostnader. Om kommunen inte går med på dina krav kan du ansöka om stämning för att försöka få ut ditt skadestånd. Vill du ha hjälp att formulera en stämningsansökan och/eller hjälp att driva processen, så kan våra jurister hjälpa dig. Är du intresserad av detta är du välkommen att kontakta mig på emil.bengtsson@lawline.se så hör våra jurister av sig till dig med en offert. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Skadestånd genom underlåtenhet

2020-05-04 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag undrar om vad lagen säger om denna händelse:Jag var på en inhägnad återvinningscentral och ska köra ut därifrån när det kommer en annan bil i full fart ifrån sidan och när jag väjer undan hamnar jag i en stor grop med utstickande armeringsjärn som naturligtvis skadar min bil ordentligt jag fick reparera min bil för 7470:- efter händelsen.Nu vägrar dom ansvariga att befatta sig med detta med hänvisningen att jag själv styrt ner i gropen, kan detta verkligen stämma?Kan tillägga att dom nu fyllt igen gropen...Med vänlig hälsning,
Oscar Rudén |Skadestånd underlåtenhetHejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utifrån den information jag har fått så förstår jag det som en situation där det uppkommit skador på din bil, som du vill att de ansvariga personerna/företaget för området ska ersätta dig för kostnaderna av dina skador. Jag baserar mitt svar på den information jag har blivit given. Vad säger lagen? – Eftersom detta berör ersättning för skada som har uppstått, kommer vi att röra oss i Skadeståndslagen (SKL). 2 kap 1 § SKL ger en person rätt att kräva skadestånd som har orsakats av annan genom person- eller sakskada. Dock anger detta lagrum endast att man genom vårdslöshet eller uppsåt orsakar skada ska ersätta skadan. Detta medför att huvudregeln är att endast den som aktivt orsakar en skada ska ersätta denna, medan skada orsakad av underlåtenhet i regel inte medför skadeståndsskyldighet. Dock till alla regler finns undantag. Om handlingsskyldighet föreligger ska en part ha uppsikt över säkerheten inom ett visst område. I fall där man inte ingriper så kan denna handling av "icke handling", kan man beläggas med skadestånd. Undantagsregeln är att man kan bli skadeståndsskyldig för underlåtenhet, om det finns handlingsplikt utav nått slag. Underlåtenhet leder till skadeståndsskyldighet – Frågan föreligger då om vilka som har handlingsskyldighet och om personen/företaget som ansvarar över området du befann dig på när skadan skedde hade en handlingsskyldighet.En övervakningsgarant är en person/företag som har framkallat en farokälla och som har till uppgift att avvärja skador m.m. som kan orsakas av denna farokälla. Vi kan där med konstatera att farokällor som finns på återvinningscentralen ska neutraliseras och övervakas av de ansvariga på återvinningscentralen. Personalen/företaget hade därför en handlingsplikt att avvärja faror som kunde ske på grund av farokällor på området. Frågan som kvarstår är om denna grop utgjorde en farokälla. Vi har då två rättsfall från Högsta domstolen som vägledning. Enligt NJA 1973 s 141 så framkommer det om man inte på ett tydligt sätt avgränsar ett område som anses olämpligt eller farligt att vistas inom, samt uppför lämpliga anordningar för att hålla bort personer så kan det företag/personen/kommunen som inte genomför detta beläggas med skadestånd för de eventuella skador som uppkommer. Även NJA 1985 s 456 anger att företag som genom underlåtenhet inte varnar för olycksrisker eller farligheter inom ett visst område har gjort sig skadeståndsskyldiga genom underlåtenhet av varnande av olycksrisk. Vad betyder det här för dig? - Med stöd av dessa två rättsfall och det som sagts ovan går det med relativt stor säkerhet att konstatera företaget/personalen i fråga hade en handlingsplikt som övervakningsgarant över gropen. De hade ett ansvar att förhindra folk från att köra ned i gropen, genom avspärrning och/eller varningsskyltar m.m. Om inget sådant var närvarande utgjorde gropen en farokälla, där handlingsplikten inte var uppfylld. Genom sin underlåtenhet blir därmed företaget skadeståndsskyldiga för alla skador som farokällan (gropen) orsakar. Därför bör återvinningscentralen vara skadeståndsskyldiga för den skada som har uppkommit på din bil.