FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande18/04/2022

Ansvar för skadegörande handling vid olycksfall

Kan man ha sönder något för någon annan utan att stå till svars för det? Även om det är en olycka.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kommer kunna hjälpa dig med din fråga.

Situationen du beskriver kan aktualisera en rad olika bestämmelser och rättsområden. Jag tolkar emellertid din fråga som att den framför allt avser skadegörelsebrott enligt 12 kap. 1 § BrB samt skadestånd enligt Skadeståndslagen (SkL).

Skadegörelsebrott

För att kunna dömas för fullbordat brott rent generellt krävs dels att rekvisiten i den aktuella bestämmelsen är uppfyllda – i detta fall att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt (12 kap. 1 § BrB), dels att skadan är en naturlig följd av gärningsmannens beteende samt att gärningen begås uppsåtligen om inget annat anges, se 1 kap. 2 § BrB.

Detta betyder således att om någon har sönder något utan uppsåt att förstöra eller skada egendomen, vilket naturligtvis är vanligt vid en olycka som du beskriver, så kan personen i fråga alltså inte dömas för fullbordat skadegörelsebrott.

Skadestånd

Även om att ha sönder något utan uppsåt föranleder att personen i fråga inte kan dömas för skadegörelsebrott så kan emellertid personen i fråga bli skyldig att betala allmänt skadestånd enligt SkL för det som gått sönder. Förutsättningarna för detta är att personen i fråga av uppsåt eller vårdslöshet vållar sakskadan enligt 2 kap. 1 § SkL. Det som framför allt blir aktuellt i detta fall är vårdslöshet eftersom du undrar vad som sker när skadan sker till följd av en olycka. Med vårdslöshet menas om personen i fråga ska anses ha handlat på ett oaktsamt sätt samt om omständigheterna i fallet krävde ett annat handlande än det som förekommit. Om personen i fråga ex. hoppar och viftar runt med lösa föremål och på grund därav råkar riva ner en vas som går sönder så skulle man kunna säga att risken för att personen i fråga skulle riva ner något är stor vilket föranleder att personen kan anses ha handlat vårdslöshet och på grund därav kan bli skadeståndsskyldig enligt 2 kap. 1 § SkL. Viktigt att notera att en bedömning av en persons vårdslösa beteende naturligtvis är mer ingående än att konstatera en eventuell risk för skada, men för att i stora drag gestalta hur bedömningen går till så kan det ovanstående exemplet användas som vägledning.

Sammanfattning

För att en person ska kunna stå till svars för en skadegörande handling rent straffrättsligt så fordras uppsåt vilket betyder att oaktsamma gärningar, under vilka olycksfall av naturliga anledningar faller, utesluts från ansvar. Däremot kan ett icke uppsåtligt agerande som emellertid är att räkna som vårdslöst föranleda att personen i fråga blir skyldig att ersätta skadan civilrättsligt genom skadestånd.

Jag hoppas att jag besvarat frågan på ett tydligt sätt samt att du är nöjd med mitt svar.

Vänligen,

Moa HultinRådgivare