Fråga om skadestånd för personskada

2020-03-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min mor föll i ett hål i asfalten på gårdsplanen där hon bor. Det bar sig inte bättre än att hon bröt lårbenshalsen, fick en fraktur på axeln och slog i huvudet. De två första skadorna har idag läkt någorlunda men slaget i huvudet har ställt till det för henne. Efter att levt ett gott och socialt liv, helt kunnat ta hand om sig själv, utan hemtjänst eller annat, har hon efter fallet fått en snabbt utvecklad demens. Den är diagnostiserad av läkare. Hon befinner sig nu på ett korttidsboende och kommer om en månad bli överflyttad till ett demensboende, för resten av livet. En total omvälvning av hennes och vårt (barnens) liv. Jag kommer, i min mors namn (vi har framtidsfullmakt), begära ekonomisk kompensation. Dels att få tillbaka hyran under den tiden hon inte kunnat bo i sin lägenhet (från 4/12-19) och dels också ett skadestånd för fysisk skada, merkostnader i samband med tvångsfritt till nytt boende. Det är inte skadestånd à la USA vi är ute efter men vad är skäligt efter en sådan här händelse?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga det som din mor har råkat ut för. Jag kommer att gå igenom vilka möjlighet du har att väcka talan om skadestånd, vem skadeståndstalan ska riktas mot, samt ge råd om vad du kan göra nu.Vem ska ersätta personskada? Huvudregeln enligt Skadeståndslagen är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada eller personskada ska ersätta skadan, se Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här). Personskador kan vara såväl fysiska som psykiska skador. Vad omfattar skadestånd för personskada? Vad skadestånd för personskada ska omfatta framgår av 5 kap 1 § 1 st Skadeståndslagen (här). Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära ska ersättas (p. 1). Skadeståndet i denna del kompletterar samhällets insatser genom olika vårdformer och kostnadsersättningar. Kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära innebär att anhörigas inkomstförluster och kostnader vid sjukbesök hos den skadade liksom anhörigas kostnader för omvårdnad ersätts. Om du har drabbats av inkomstförluster till följd av att din mor blev skadad kan du i viss utsträckning få ersättning för dessa kostnader. Även inkomstförlust ska ersättas (p. 2). Jag tolkar din fråga som att din mor är pensionär, och således inte haft inkomstförluster till följd av sina skador. Även fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan ska ersättas (p. 3). I det här fallet har din mor brutit lårbenshalsen, samt fått en fraktur på axeln och slagit i huvudet. De skadorna bör hon kunna få ersättning för. När det gäller demensen misstänker jag att det kan vara svårt att bevisa att det är en direkt följd av skadan hon drabbades av, så här är det bra om det finns läkarintyg som styrker detta. I ditt fall har din mor fått flera personskador, och bör få ersättning för dessa. Främst bör hon få ersättning för sjukvårdskostnaderna samt fysiskt och psykiskt lidande. Vem ska du väcka skadeståndstalan mot? Kommunen ska svara för underhållet av gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för, se 6 kap 21 § Plan- och bygglagen (här). Detta gäller även om detaljplanen upphävs. Om kommunen är huvudman för asfalten på gårdsplanen är alltså kommunen ansvarig för underhållet. Därmed kan kommunen vara skadeståndsskyldig genom passivitet, genom att inte laga hålet i asfalten. Det kan även vara bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som är ansvarig för underhållet, eftersom skadan inträffade på gårdsplanen utanför din mors hus. Jag rekommenderar därför att du tar reda på vem som är ansvarig för underhållet av gårdsplanen. Övriga krav för att få skadestånd För att kunna få skadestånd krävs adekvat kausalitet, alltså att det ska finnas ett orsakssamband mellan handlingen eller passiviteten och den inträffade skadan. Du bör kolla om din mor kan få försäkringsersättning. Ofta är det lättare att få ersättning ur sin försäkring än att få skadestånd.Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du tar reda på vem som är ansvarig för gårdsplanen utanför din mors hus, så att du vet vem en skadeståndstalan ska riktas mot. Jag rekommenderar även att du beräknar vilka kostnader din mor (och även du har haft) på grund av det inträffade, se under rubriken "Vad omfattar skadestånd för personskada?". För att få ut skadestånd måste du väcka en skadeståndstalan mot den som är ansvarig. Du väcker skadeståndstalan genom att ansöka om stämning hos tingsrätten, se 42 kap 1 § Rättegångsbalken (här). Det blir då ett tvistemål, och då ska stämning som huvudregel väckas där motparten (i detta fall den som är ansvarig för gårdsplanen) har sin vanliga vistelseort, se 10 kap 1 § Rättegångsbalken (här). Du kan ansöka om stämning på egen hand, men du kan anlita en jurist, exempelvis en jurist från Lawline. Priset är 2 000 kronor per timme inklusive moms, och länk till formulär för att boka tid med jurist finns här. Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Skadeståndsansvar när skylt blåst ner på bil och orsakat skada?

2020-03-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej,Jag parkerade på Ica Maxis parkering.När jag kom ut hade en av deras On-Line skyltar ramlat över min bil och där var en buckla plus repa i lacken. Nu skriver försäkringsbolaget följande:"För att ICA Maxi ska kunna bli ansvarig för din skada krävs att de har varit vårdslös på något sätt och därigenom orsakat skadan. Det finns alltså inget strikt ansvar för skador orsakade av en storm, utan det krävs att ICA Maxi ska ha orsakat skadan." Det är ju det de har gjort?? Det var ju på deras parkering jag stod, och de som äger skyltarna. "Enbart det faktum att deras skyltar på parkeringen blåst omkull innebär inte att de varit vårdslösa." - min fråga är: vad exakt ska till för att de är vårdslösa? För mig är det precis det de är."Det finns inga monterings- eller användarinstruktioner om att man vid eventuell storm ska säkra upp betonggris (250 kg) som är avsedd att använda på det sätt som gjorts." - Då saknas väl säkerhetskrav på dessa stora betonggriser enligt mig om de kan ramla ner på min bil el i huvudet på någon... "ICA Maxi har inte heller kännedom om att något liknande hänt sedan år 2015, vilket är så länge de haft skyltarna på platsen." - Är det ens relevant med en tidsförklaring, det hände ju nu? Hälsningar, M
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Kan Ica Maxi bli skadeståndsskyldiga i det här fallet?En grundläggande förutsättning för att skadeståndsansvar ska bli aktuellt är att skadan orsakas antingen genom uppsåtligt handlande eller vårdslöshet, 2 kapitlet 1 § skadeståndslagen. Försäkringsbolaget har rätt när de skriver att Ica Maxi måste ha agerat vårdslöst för att bli ansvariga, eller underlåtit att agera och därmed varit vårdslösa, och därigenom orsakat skadan på din bil.Även fast din bil stod på deras parkering och det var deras skyltar som välte över din bil och orsakade skada, krävs dessutom att de varit vårdslösa på något sätt för att de ska bli ersättningsskyldiga. Om Ica Maxi till exempel inte hade monterat skyltarna i enlighet med monterings- och användarinstruktionerna så skulle det kunna utgöra vårdslöshet. Enligt det som du skrivit i frågan och vad jag tolkar skrivits av försäkringsbolaget så har det inte funnits några särskilda instruktioner om att man vid eventuell storm skulle säkra upp med en betonggris.Tidsförklaringen hade inte nödvändigtvis behövt spela någon roll om det var så att Ica Maxi inte hade följt monterings- och användarinstruktioner. Då hade du förmodligen kunnat argumentera för att de varit vårdslösa men att skada inte uppkommit tidigare på grund av tillfälligheter. Däremot hade Ica Maxi i sådana fall kunnat argumentera för att det sätt de monterat skyltarna på har fungerat sedan 2015 och att de aldrig ramlat tidigare även fast det har blåst, och att de därmed inte skulle kunna anses ha agerat vårdslöst.SammanfattningEnligt det som framgår i din fråga kan jag inte identifiera något agerande som är vårdslöst från Ica Maxis sida, även om det är deras skyltar som orsakat skadan. Det hade förmodligen krävts att de inte följt monterings- och användarinstruktionerna, eller något annat, för att vårdslöshet skulle kunna bli aktuellt.Jag hoppas du fick klarhet i din fråga och har du några fler frågor får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om en bostadsrättsförening slänger min personliga egendom?

2020-02-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej, bor i en liten Brf i Lund. I höstas när vi hade allmän städdag i trädgården, jag var inte med, så bestämde en medlem sig för att min personliga högtryckstvätt inte fungerade längre och den kastades. Detta trots att jag talat med hans fru innan i veckan och då berättat för henne att de fungerar.När jag saknade min tvätt och frågade efter den sa hon att den var körd till tippen eftersom den inte funkade och att dom trodde den tillhörde föreningen.Har jag rätt att kräva dom på en likvärdig tvätt eller är det bara att gilla läget?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Medlemmen menade alltså att de trodde att högtryckstvätten tillhörde föreningen och att den slängdes för att den inte fungerade. Hade högtryckstvätten tillhört föreningen hade den kunnat slängas med föreningens medgivande. Nu tillhörde ju dock högtryckstvätten dig och jag kommer nedan gå igenom dina möjligheter att få ersättning för den. Högtryckstvätten skulle ha behandlats som hittegods:Den som hittar något och inte vet vem som är ägare ska anmäla fyndet till Polismyndigheten. Om ägaren är känd ska upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet (1 § hittegodslagen). Om ägaren till hittegodset inte blir känd inom tre månader eller om ägaren är känd men inte hämtar ut godset inom en månad tillfaller godset upphittaren (4 § hittegodslagen).Detta innebär alltså att medlemmen först och främst skulle ha frågat föreningen om högtryckstvätten tillhörde föreningen. När det framkommit att högtryckstvätten inte tillhörde föreningen skulle antingen du direkt kontaktats eller så skulle fyndet ha anmälts till Polismyndigheten. Föreningen/medlemmen hade då inte kunnat kasta högtryckstvätten på i alla fall en månad från det att du underrättats.Föreningen/medlemmen kan ha gjort sig skyldig till brott:Om någon slänger en egendom utan att gå tillväga på det sätt som jag har beskrivit ovan kan de göra sig skyldig till brott. Om en egendom slängs utan ägarens samtycke innebär det att den som slänger egendomen "olovligen tillgriper" egendom som tillhör annan. Att understryka är att det inte spelar någon roll om tvätten fungerade eller inte utan samtycke från ägaren krävs ändå. Att olovligen tillgripa vad som tillhör annan kan innebära att föreningen/medlemmen gör sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § Brottsbalk (BrB). Straffet för egenmäktigt förfarande är böter eller fängelse i högst ett år. Har du rätt till skadestånd? Även om du inte anmäler föreningen eller medlemmen för brott har du möjlighet att få skadestånd enligt Skadeståndslagen (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Medlemmen menar alltså att de trodde att högtryckstvätten tillhörde föreningen och de hade därmed antagligen inte uppsåt när de slängde högtryckstvätten. Det krävs dock bara vårdslöshet för att skadestånd ska utgå och vid en vårdslöshetsprövning värderar man (1) vilken typ av skada det är risk för och storleken på risken, (2) sannolikhet för att risken ska falla ut, (3) om man kan inse att risken finns, och (4) om det finns möjlighet att förebygga skadan och vilka olägenhet det skulle medföra (NJA 2011 s. 454).Vid en värdering av dessa rekvisit i det här fallet är det högst troligt att vårdslöshet föreligger eftersom det (1) rör sig om en sakskada på hela värdet av högtryckstvätten, där (2) risken att sakskada skulle uppstå vid slängningen var stor, och (3) det var lätt att inse att risk för skada fanns vid slängning av annans egendom. Dessutom var det (4) lätt att förebygga skadan genom att fråga föreningen om högtryckstvätten tillhörde föreningen. Sammanfattningsvis har du rätt till skadestånd om det var vårdslöst att slänga högtryckstvätten, vilket jag skulle säga att det varit. Skadestånd för sakskada omfattar ersättning för sakens värde enligt 5 kap. 7 § SkL och högtryckstvätten ska då värderas enligt återanskaffningsvärdet. Detta innebär att man utgår från kostnaden att skaffa en ny egendom av samma slag, och sedan görs avdrag för ålder och bruk. Sammanfattning och handlingsplan:Du har alltså sammanfattningsvis två alternativ för att ställa medlemmen/föreningen till svars. Antingen kan du anmäla för brottet egenmäktigt förfarande, eller ansöka om skadestånd för sakskada. Du kan även kombinera dessa två och anmäla brott samt yrka på skadestånd. Min bedömning är alltså att föreningen/medlemmen agerat vårdslöst och att grund för skadestånd föreligger men jag vill understryka att jag inte känner till alla omständigheter och därmed inte säkert vet hur en domstol skulle bedöma saken. Jag rekommenderar att du först och främst kontaktar föreningen/medlemmen och förklarar vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter de har. Eventuellt går de med på att ersätta dig så att ni slipper en domstolsprocess. Annars kan du gå vidare till tingsrätten och ansöka om skadestånd.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Ersättning för personskada vid en fotbollsmatch

2020-02-11 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej min kompis har varit med en fotboll match med sina gäng kompisar då blev han brutit i benen av en annan kille in i matchen och den kille som gjorde det va asylsökande och lämnade landet till Frankrike tror jag då är det frågan hur kan han få skadestånd för det. Han har opererat sin fot idag
Arman Mohajeri Falah |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din kompis bröt benet när ni spelade fotboll genom någon slags tackling och inte när spelet stod still. Jag kommer gå genom din fråga steg för steg och avsluta med en sammanfattning på vad din kompis kan göra. Vad för skada och vilken lag är tillämpligt? Du berättar att din kompis har brutit benet därmed lider han av en personskada. Den lag och paragrafen som blir aktuellt i hans fall är 2kap 1§ skadeståndslagen (SKL). För att han ska få ersättning måste vi se om alla villkor i den paragrafen är uppfyllt. Uppsåtligen eller vårdslöst?Lagen kräver att skadan ska ha uppkommit antigen genom uppsåt (med flit) eller genom vårdslöshet. I det här fallet så har jag för lite information från händelsen för att kunna bedöma om killen har brutit din kompis ben med flit eller inte. Men som sagt det räcker att bevisa att personen har varit vårdslöst.För att kunna bedöma om någon har varit vårdslöst brukar man titta på skaderisken, skadans storlek, huruvida personen hade kunnat förebygga skadan samt om den skadevållaren hade kunnat förutse att skadan skulle ske.Adekvat kausalitetSom jag tolkar din fråga har den här killen brutit din kompis ben genom någon slags tackling och därmed har skadan uppkommit genom killens handlande. I lagens mening behöver man bevisa att det föreligger kausalitet mellan handlandet och skadan. Det betyder att det ska föreligga en orsakssamband(kausalitet) mellan tacklingen(handlandet) och skadan. Utöver detta måste man även bevisa att det föreligger adekvat. Det betyder att orsakssambandet ska vara tillräckligt förutsebart. I det här fallet anser jag att det finns ett orsakssamband mellan skadan och handlingen samt det är förutsebart då din vän inte hade brutit benet om killen hade inte tacklat honom.Ansvarsfrihetsgrunder I vissa fall kan en person gå fri från ansvar när denna har orsakat en skada. Det kan vara t.ex. om en nödsituation föreligger. 24 kap. brottsbalken (BrB).Den ansvarsfrihetsgrunden som jag tycker är aktuellt för din väns fall är samtycket, 24 kap. 7 § brottsbalken (BrB). När en skadelidande samtycker till att skadas eller samtycker till risken att skadas så går skadevållaren fri från ansvar. När man utövar någon slags sport så samtycker man till risken att blir skadad annars hade exempelvis boxning aldrig kunnat vara lagligt. Viktigt att påpeka är att inte alla slags skador är accepterat utan man tittar på vilka skador är vanligt förekomna vid utövandet av sporten. I det här fallet anser jag att bryta ett ben under en fotbollsmatch skulle kunna gå under denna ansvarsfrihet och den här killen kommer gå fri från ansvar. Vad kan din kompis göra?I det här fallet anser jag att möjligheter för att få skadestånd från den killen är väldigt låg. Det din kompis kan göra nu är att anmäla skadan till hans försäkring och få ersättning från där. De flesta hemförsäkring täcker sådana skador. Jag hoppas att du har fått den hjälp du sökte.Med vänlig hälsning,

Ersättning för sakskada

2020-03-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Jag har idag haft en kund inne i butik som provat en duscholja själv vid vårt handfat. Han råkar sedan spilla på sig själv och får en fläck på sin kavaj. Vi som personal var ej inblandade i denna händelse utan såg på avstånd när det hände.Nu begär han ersättning för sin kavaj då han menar på att det är vårt fel då detta hände i vår butik.Det ska tilläggas att det ej var en defekt produkt som han provade.Har han rätt till ersättning eller hur ska man gå tillväga?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du undrar om kunden i detta fall kan begära ersättning för den fläck som denne fått på sin kavaj. Det är alltså fråga om en sakskada, vilket regleras i 2 Kap 1 § Skadeståndslagen. När är man skyldig att ersätta en skada? För att man ska bli skyldig att ersätta en sakskada räcker det med att man har orsakat skadan genom vårdslöshet. När man bedömer om någon har varit vårdslös kan man inledningsvis t jämföra skadevållarens agerande med de olika normer som finns, exempelvis lagstiftning. Strider agerandet mot detta brukar det i regel anses som vårdslöst. Når man inte framgång med detta får man istället göra en mer allmän bedömning där man tittar på faktorer så som hur allvarlig är den sannolika skadan är och vad man hade kunnat göra för att undvika skadan, sedan göra en helhetsbedömning utifrån detta. För att man ska bli ersättningsskyldig finns det också ett krav på adekvat kausalitet. Detta innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan och att skadan ska ha varit förutsebar ur skadevållarens synvinkel. Detta för att man bara ska kunna bli ersättningsskyldig för sådana saker som man rimligtvis kan bära risken för. Alltså, man ska inte behöva bli ersättningsskyldig för alltför slumpmässiga effekter av ett handlande. Hur mycket ska man ersätta? Vad ersättning för sakskada omfattar regleras i 5 Kap 7 § Skadeståndslagen. Man kan bli ersättning för partiell skada (skadan kan repareras) eller totalskada (ersättningen ska motsvara sakens värde). Vid totalskada ska man alltså ersätta sakens värde. Där tar man utgångspunkt i nypriset för motsvarande egendom och därefter gör man avdrag för värdeminskning (ålder och bruk) Vid partiell skada har den som har rätt till ersättning en skadebegränsningsplikt som innebär att man ska välja ett alternativ som ger en rimlig kostnad, alltså ska man skicka ett plagg på kemtvätt ska det inte kosta mer än vad det behöver göra normalt. I det aktuella fallet I detta fall anser jag (utefter de omständigheter jag har fått från din fråga) att det för det första kan ifrågasättas om handlandet i fråga varit vårdslöst. Att det funnits en duscholja som kund har kunnat prova vid ett handfat (som ej var en defekt produkt) kan inte anses gå emot någon norm och det kan inte heller ses som utmärkande vårdslöst efter en allmän bedömning (se ovan). För det andra kan det också ifrågasättas om det föreligger adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Det kan antas att kunden i detta fall spillt olja på sin kavaj är något som är en slumpmässig effekt som ni, i butiken, med svårighet kunnat förutse och det kan därmed anses att ni inte ska bära kostnaden för detta. Skulle det ändå vara så att ni skulle ersätta skadan (I detta fallet kan jag tänka att det skulle kunna bli fråga om kemtvätt) ska det påpekas att kunden i detta fall har en skadebegränsningsplikt. Det ska alltså inte kosta mer än vad som behövs att åtgärda skadan, exempelvis att kunden väljer en kemtvätt med rimliga priser. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Kan en kund bli ersättningsskyldig för en tröja som gått sönder vid provning, när den redan var sönder sedan innan?

2020-03-08 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Tidigare idag befann jag mig på Åhléns i Mall of Scandinavia. Jag valde att prova en T-shirt värd 1600kr. Utan att lägga märke till det saknades ett, utav två larm och det andra larmet var saboterat. Jag provade tröjan utan problem då plötsligt det andra larmet lossade för att någon tidigare dragit sönder tröjan. Jag tog inte i eller drog av det medvetet. Väktare kom och hotade med att anmäla mig för skadegörelse om jag inte betalde summan på tröjan. Efter betalning fick jag inte behålla kvitto utan anledning.Jag har alltså oskyldigt fått stå för kostnaden av någon annans skadegörelse. Vad kan jag göra? Har personal och väktare rätt att anmäla/låta mig betala utan bevis?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det väktarna och butiken har sagt till dig aktualiserar två frågor; dels frågan om du kan bli ersättningsskyldig för tröjan (att butiken kräver dig på betalning för tröjan), dels om du kan fällas till ansvar för skadegörelse.Du kan bli ersättningsskyldig om butiken kan visa att du förstört tröjan med uppsåt eller av oaktsamhetDen som uppsåtligen eller av oaktsamhet förstör något som tillhör någon annan är skyldig att ersätta det han eller hon har förstört (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det innebär att om du har haft sönder tröjan med vilje eller av oaktsamhet kan du bli skyldig att ersätta butiken för tröjan. Butiken kan i sådant fall dock inte tvinga dig att köpa tröjan, eftersom ingen person kan tvingas att ingå ett avtal, även om du själv kan välja att köpa tröjan istället för att betala skadestånd. Som din fråga är ställd verkar det däremot som att du varken har varit oaktsam eller haft uppsåt att förstöra tröjan, och du kan därför inte bli skyldig att ersätta butiken för den, även om den gick sönder när du provade den. Att enbart prova en tröja, som i samband med det går sönder, innebär inte att du som kund har varit oaktsam, och du kan därför inte bli ersättningsskyldig om du har provat tröjan på ett normalt sätt, vilket är det du verkar ha gjort.Var tröjan redan trasig när du provade den, och larmet lossnade utan att det berodde på dig, har du naturligtvis inte orsakat skadan och kan därför inte bli skyldig att ersätta butiken för tröjan.Frågan är då vad butiken kan bevisa. Det kan sägas att i Sverige gäller att den som påstår sig ha lidit en skada, ska visa sin rätt till ersättning för skadan. Det är alltså upp till butiken att visa att tröjan har gått sönder, och det på grund av att du har varit oaktsam eller haft uppsåt till det. Som beviskrav gäller att påståendet ska vara styrkt, vilket innebär att det ska vara mer troligt att det är på det sättet de påstår än att det inte är så, för att de ska ha rätt till ersättning. Det är svårt för mig att uttala mig om exakt vad butiken kan bevisa i ditt fall. Troligtvis kan de dock inte styrka att du har varit oaktsam, eftersom det inte är oaktsamt av en kund att prova en tröja i en butik, om inget talar för att du har varit särskilt oförsiktig med den. Sannolikt kan de bara bevisa att du provade tröjan, och att den efter det var trasig, men inte att den gått sönder på grund av ditt vållande, vilket innebär att de inte kan få rätt till ersättning.Du kan inte dömas för skadegörelseAngående de att de hotar att anmäla dig för skadegörelse, kan sägas att det i sådant fall rör sig om ett brott, varpå helt andra regler gäller (12 kap. 1 § brottsbalken). För det första krävs, för att du ska kunna fällas till ansvar, att du har haft uppsåt att förstöra tröjan. Du har inte haft uppsåt och det bör vara omöjligt att bevisa uppsåt i en sådan här situation. För det andra gäller som beviskrav att det måste kunna bevisas bortom rimligt tvivel, att du har förstört tröjan med uppsåt. Det är ett mycket högt beviskrav som förutsätter att det i praktiken har fångats på film eller att flera vittnen skulle ha sett dig förstöra tröjan med vilje.Som din fråga är ställd bör du under inga omständigheter kunna fällas till ansvar för skadegörelse. Butiken kan för all del anmäla dig, men du kan inte bli dömd.SammanfattningDet är svårt för mig att säga med säkerhet om du kan bli ersättningsskyldig eller inte, eftersom jag inte vet exakt vad som har inträffat.Butiken måste dock kunna styrka att du hade uppsåt eller var oaktsam och av den anledningen hade sönder tröjan. Att enbart prova en tröja, på ett normalt sätt, är inte tillräckligt för att du ska kunna bli ersättningsskyldig. Du kan hursomhelst inte tvingas betala en tröja någon annan har förstört, även om det här beror på vad butiken kan bevisa. Jag bedömer det som att butiken inte har tillräcklig bevisning för att kunna kräva dig på betalning.Inget talar för att du skulle kunna dömas för brottet skadegörelse.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Jag vill väcka talan om skadestånd gentemot Landstinget för en vårdskada, är det för sent?

2020-02-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |HejJag har under årens lopp använt mig av er för hjälp som har dykt upp sen jag blev vårdskadad 2011.Nu har jag kommit så långt att jag vill stämma landstinget för min vårdskada. Enligt skadelagen.Har gått den långa vägen via IVO, LÖF, Patientskadenämnden m.fl. samt polisanmälningar ansvariga men detta har inte gått.I snart 9 år har jag kämpat. Förlängning av preskription kan jag inte få men allt lyder över skadelagen.Nu har jag varit i kontakt med en advokatfirma men alla har så mycket att göra. De skulle komma tillbaka men det har de inte.Så nu fråga jag er. Har ni lust och tid att ta er ann detta?Tackar för en återkoppling.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar vårdskadan du har råkat ut för. Jag kommer att gå igenom definitionen av vårdskada och olika sätt att anmäla detta. Därefter kommer jag att försöka utreda när preskription inträder samt ge råd om vad du kan göra nu och vad som gäller om du vill ta hjälp av någon av Lawlines jurister. Definition av vårdskada En vårdskada är en skada som har inträffat i vården och som kunde ha undvikits om rätt åtgärder hade gjorts. Skadan eller risken för skadan kan ha uppstått i samband med en undersökning, vid vård eller vid en behandling. Skadan kan vara kroppslig eller psykisk. I ditt fall framgår det inte om du råkat ut för en fysisk eller psykisk skada, och det framgår inte heller exakt hur skadan uppkom, men i mitt svar kommer jag att utgå från att du drabbats av en vårdskada. Lex Maria-anmälan Vid en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren (sjukhuset eller annan vårdinrättning) anmäla sig själva till IVO - inspektionen för vård och omsorg, se mer information på 1177:s hemsida (här). När en vårdgivare anmäler sig själv är det en Lex Maria-anmälan (motsvarande inom äldrevården samt inom verksamhet för funktionshindrade heter Lex Sarah-anmälan). Som anhörig eller drabbad av vårdskada kan man inte själv göra en Lex Maria-anmälan, utan det är enbart vårdgivaren som kan göra det.Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Om en patient råkar ut för en vårdskada, kan hen göra en anmälan till IVO (här). Om patienten har avlidit eller av annan anledning inte kan ta ställning till att anmäla får en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän, se IVO:s hemsida.Ersättning från PatientskadenämndenOm en patient har råkat ut för en personskada i samband med vård, behandling etc., kan hen få ersättning enligt Patientskadelagen, se Patientskadelagen 6 § (här). För att patienten ska få ersättning ska det vara "övervägande sannolikhet" att skadan har orsakats av exempelvis vård. Är det möjligt att driva en skadeståndsrättslig process mot en vårdgivare?Enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 § (här), gäller att den som uppsåtligen eller av vållande orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan.I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare på skadestånd (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, se Skadeståndslagen 4 kap 1 § (här).Du uppger att du vill stämma Landstinget på skadestånd enligt Skadeståndslagen. Det är möjligt att väcka talan om skadestånd mot en vårdgivare, men det kan vara svårt att få skadestånd, då man måste bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade. Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men det är mycket ovanligt. När inträder preskription? Om man vill kräva ersättning enligt Patientskadelagen måste man väcka talan inom tio år från tidpunkten då skadan orsakades, se Patientskadelagen 23 § (här). Din skada inträffade 2011, vilket innebär att du måste väcka talan allra senast 2021. Det framgår inte i frågan vilket datum under 2011 skadan inträffade, men tidsfristen räknas från datumet då skadan inträffade. Skadeståndslagen innehåller inga regler om preskription, utan då får man kolla i Preskriptionslagen (här). Enligt praxis börjar preskriptionstiden löpa från att den skadegörande handlingen inträffar. Huvudregeln enligt Preskriptionslagen är att en fordran preskriberas efter tio år, se Preskriptionslagen 2 § 1 st (här). Därför verkar det rimligt att även denna preskriptionstid är tio år. Vad du kan göra nuVad jag kan bedöma har preskriptionstiden inte gått ut än, men om du vill väcka talan bör du göra det så fort som möjligt. Om du vill anlita en av Lawlines jurister kostar det 2 000 kronor (inklusive moms) per timme. Länk för att boka tid med jurist finns här. Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Skadeståndsansvar utanför avtalsförhållande

2020-01-28 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min lillebror var på Prison island på olearys i heron city i stockholm. Det är i princip ett ställe där man försöker komma ut och det finns massa utmaningar man måste komma igenom för att komma ut. Lite som fångarna på fortet. Men där inne så fanns det en klättervägg som min lillebror klättrade på, och väl uppe så gick ena handtaget sönder och han på grund av det föll och skadade huvudet. Han var tvungen att sy det en stygn, med massor av yrsel och dåligt mående efteråt och massor med blod. Jag undrar om vi kan begära skadestånd för hans huvudskada som orskades av just dom. Han är 20 år.
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur kan skadeståndsansvar uppkomma?Skadeståndsansvar kan uppkomma på två sätt. Dels genom avtal och dels genom skadeståndslagen (SkL). Man kan även avsäga sig ansvar genom ett avtal. Det är möjligt att företaget avsade sig ansvar för eventuella skador genom ett avtal innan din bror fick genomföra "hinderbanan". Jag kommer dock förutsätta att det inte föreligger något sådant avtal mellan parterna.Skadestånd enligt skadeståndslagen.Skadeståndsansvar utanför ett avtalsförhållande regleras i 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det finns två villkor som ställs för att skadeståndsansvar ska bli aktuellt.Villkor 1:Det krävs att den som söker skadeståndet antingen lider "sakskada" eller "personskada". Sakskada innebär att ett föremål skadas, exempelvis att kläder eller en mobil går sönder. Personskada innebär helt enkelt att man skadar sig personligen. Av frågan framkommer det att din bror slog i huvudet, vi kan således konstatera att han har lidit en personskada.Villkor 2:Det krävs att skadan har orsakats av någon annan genom antingen uppsåt eller vårdslöshet. Att något orsakat skadan genom uppsåt innebär att de avsiktligen orsakade skadan. Vi kan med ganska stor säkerhet konstatera att skadan inte orsakades uppsåtligen. Man kan också få skadestånd om skadan orsakades genom vårdslöshet. Vårdslöshet innebär i princip att skadan uppstår på grund av att skadevållaren har varit oförsiktig eller likgiltig till de eventuella skador som kunnat uppstå. Det är i detta fall svårt att bedöma huruvida företaget varit vårdslöst eller inte. Att inte kontrollera hur väl handtagen på klätterväggen sitter fast kan eventuellt ses som vårdslöst.Vad gäller i detta fallet?Vi har konstaterat att din bror har lidit personskada. Det framkommer inte av frågan, men eventuellt kan han också ha lidit sakskada, exempelvis om han fick blod på kläderna. Däremot kan det inte med säkerhet konstateras om företaget har varit vårdslöst. Enligt min personliga bedömning är det möjligt att företaget har varit vårdslöst genom att inte kontrollera handtagen på klätterväggen. Anses företaget varit vårdslöst har din bror rätt till kompensation (2 kap. 1 § SkL). Det är också viktigt att ni kontrollerar ifall något avtal skrevs på innan din bror tilläts att klättra på klätterväggen. Det är möjligt att företaget genom ett avtal har avsagt sig allt ansvar för skador. Hur kan ni gå vidare med detta?I första hand skulle jag rekommendera att ni vänder er direkt till företaget och diskuterar eventuell kompensation med dem. I andra hand kan ni vända er till vår juristbyrå på Lawline genom länken här.Hoppas detta gav svar på din frågaMed vänlig hälsning