Kan jag få ersättning för ett blåmärke på grund av väggras?

FRÅGA
En vägg rasade ner på mig när jag stod i kö i affär. Resultatet blev att nästintill hela ena vaden blev blåsvart av slaget, hade värk i ca en v. Dock behövdes ingen vård. Undrar dock om affären inte är skyldig någon form av ersättning, då det är en händelse som inte bör ske? Kunde gått mkt värre. Mvh Helen En-nassiri
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det finns en allmän plikt för affären att ersätta dig på grund av den skada (ett blåmärke) du har råkat ut för i deras lokaler.

Sammanfattning av svaret på din fråga och förslag på vidare åtgärder

Det kan hända att det finns en plikt för butiken att ersätta din skada, det kan också vara så att de som är ansvariga för att resa väggen är skyldiga att ersätta dig.

Denna skyldighet beror dock på att du kan visa att det varit något fel med väggen som de borde ha fixat och att felet orsakat dig en skada. Storleken på ditt eventuella skadestånd lär därtill, om det ens delas ut, bli mycket liten då din skada bestått av ett blåmärke på benet som gått över utan vård.

Då din skada (åtminstone verkar) ha varit förhållandevis mild och övergående skulle mitt råd till dig vara att inte ta saken till domstol utan att istället gå till butiken och begära att de kompenserar dig för den skada du lidit. Det är inte säkert att de faktiskt gör det, men det är gratis och de lär vara måna om sitt anseende.

Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga eller vill ha mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Härunder kommer det bakomliggande resonemanget till ditt svar!

Bakomliggande resonemang

När det gäller frågor om ersättningsrätt i Sverige finns det huvudsakliga regelverket samlat i skadeståndslagen (SkL), detta är också den lag som äger tillämpning i ditt ärende.

Till att börja med kan jag konstatera att du bör rikta din eventuella skadeståndstalan mot butiken och inte dess anställda då butiken ansvarar för sina anställda (även om det är någon av dem som orsakade att väggen rasade) på grund av det så kallade principalansvaret i 3 kap. 1 § SkL.

Är det så att du vill rikta en eventuell talan mot de som uppfört väggen gäller troligtvis samma sak där och enskilda anställda bör gå fria från ansvar mot dig.

Krav för att få ersättning enligt SkL

Den skada du har lidit är en personskada då den resulterat i fysiskt lidande. För att du ska få ersättning på grund av din personskada ställs det upp ett antal krav i 2 kap. 1 § SkL, om dessa krav är uppfyllda är skadan ersättningsgill.

Kraven som ställs upp i 2 kap. 1 § SkL för personskador är:

att någon med uppsåt eller av oaktsamhet vållatpersonskadanoch att det föreligger ett orsakssamband mellan din skada och uppsåtet eller oaktsamheten

1. Att någon

Vem det är som kan anses ha orsakat din skada i detta fall är svårt att säga. Men det kan mycket väl vara så att du antingen kan rikta ett anspråk mot butiken eller mot de som har rest väggen.

2. med oaktsamhet eller uppsåt vållat

Jag kommer utgå från att väggraset inte var något som skedde på grund av att någon medvetet försökte välta den mot dig utan att det snarare rör sig om att väggen i sig rasade på grund av exempelvis konstruktionsfel.

Då återstår kravet på att väggen måste rasat på grund av någons oaktsamhet. Jag kommer tyvärr inte kunna ge något tydligt och specifikt svar på din fråga då jag inte har någon exakt kunskap om vare sig butiken, väggen, eller hur den har byggts.

I just ditt fall är det väldigt relevant att fråga om butiken eller hantverkare har brutit mot eventuella lagar eller andra regler när det gäller byggandet eller underhållet av väggen. Är det så att väggen har byggts på ett olagligt sätt är kravet på oaktsamhet med största sannolikhet uppfyllt.

Om det inte finns något tydligt regelverk som någon brutit mot ska istället nedanstående kriterier användas för att avgöra ifall någon varit oaktsam i förhållande till väggraset:

En bedömning av hur stor den potentiella skadan ärSannolikheten för att skadan överhuvudtaget uppstårHur stor möjlighet det funnits att förebygga skadanHur medveten butiken eller annan ansvarig varit om att fara förelegat

Samtliga ovanstående faktorer ska användas för att bedöma eventuell oaktsamhet - tyvärr kan jag dock som sagt inte ge något definitivt svar på ifall någon varit oaktsam i ditt fall då jag saknar tillräckliga uppgifter.

3. Personskadan

Ett krav är som sagt att en skada har uppkommit. Det åligger dig att bevisa att denna skada förelegat och att du har lidit av den på ett sätt som är ersättningsgillt.

För din del kan detta bli komplicerat med tanke på att det inte verkar som att du fått läkarvård eller liknande för din skada, dock kanske det finns andra bevis på att du har lidit skada av att väggen rasade?

4. och att det föreligger ett orsakssamband mellan din skada och uppsåtet eller oaktsamheten

För att du ska kunna få ersättning av den som bedömts vara oaktsam enligt ovanstående krävs det att deras oaktsamhet också har orsakat väggraset och i förlängningen din skada. I detta fall verkar det osannolikt att väggen hade rasat om ingen varit oaktsam, men det är absolut inte omöjligt.

Storlek på ersättning och vidare åtgärder

Skadestånd för någon som råkat ut för en personskada omfattar i ditt fall eventuell inkomstförlust på grund av skadan.

Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående art (sveda och värk) kommer dock troligen inte kunna ges ut. Det lidande du råkat ut för verkar inte nå upp till det krav på allvar som ställs enligt SkL då begreppet "sveda och värk" avser lidande under akut sjukvårdstid.

Av den anledningen kan det istället vara relevant att fråga om du har blivit av med arbetsinkomst under den tid som du hade ont på grund av skadan, då skulle du eventuellt kunna få ersättning för denna.

Einar Dahlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (369)
2022-01-19 Ersättningsskyldig om man råkar ha sönder annans egendom?
2022-01-13 Skadeståndsansvar vid snöras från tak
2021-12-25 Vad händer om jag orsakat en brand så brandkåren rycker ut?
2021-11-30 Kan jag få ersättning för ett blåmärke på grund av väggras?

Alla besvarade frågor (98654)