Är hyresvärden skyldig att sanda?

2019-12-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Är stall hyresvärden skyldig att sanda väg och yttre områden som används av dom inackorderade.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen specifik lag som säger att en hyresvärd är skyldig att sanda. Däremot är utgångspunkten vid hyresförhållanden att fastighetsägaren ansvarar för att avlägsna snö och is så att personer och egendom inte skadas. Ansvaret innebär att fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål ser till att snö och is tas bort från väg och området runt omkring fastigheten så att framförallt ingen skadas. Hyresvärden kan alltså bli skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder. Enligt skadeståndslagen (SkL) kan den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada skyldig att ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). Vad som krävs är: 1. Hyresvärden varit oaktsam genom att inte sanda ordentligt, 2. Hyresvärden oaktsamhet har orsakat din skada, 3. Att det finns ett orsakssambandet mellan hyresvärdens oaktsamheten och din skada skada Om alla tre punkter är uppfyllda kan du få ersättning för dina sjukvårdskostnader, din inkomstförlust på grund av sjukskrivningen samt ersättning för dina fysiska skador och ditt psykiska lidande (5 kap 1 § SkL). Hoppas du fick svar på din fråga!

Ersättningsskyldighet då man råkat skada en väns mobil

2019-11-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Dottern (omyndig) har råkat komma åt vännens (myndig) arm när de stått och samtalat varpå att vännens mobil trillar i backen. Den får en mindre spricka. Dottern erbjuder sig att betala hälften av kostnaden för reparation av en mindre spricka. Vännen säger först att det inte behövs. Efter en dag vill vännen att dottern ska betala, hela kostnaden. Hon säger då att hon har CSN 1250kr/mån och kan betala ca 250kr.Vännen godkänner inte det och kräver hela kostnaden ca 800kr, inget kostnadsförslag har visats. Vännens (myndig) förälder ringer och kräver att dottern/vi ska betala. Föräldern säger att denne ska komma med kvitto och vi ska bara betala. Frågan är när det är en olycka, dottern råkade oavsiktligen, utan uppsåt komma åt vännens arm, vem ska betala vad? Om hon var klumpig, var inte vännen det då som inte höll i telefonen tillräckligt hårt, för att gå till ytterligheter? Jag kan tänka att det är korrekt att vi betalar halva reparationskostnaden? Vad är korrekt?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det är fråga om en olyckshändelse och situationen inte regleras av något avtal så ska situationen bedömas utifrån skadeståndslagens (SkL) regler. Skadan:Skadan som uppkommit är en sakskada. Din dotter har orsakat skadan genom att råka stöta till vännens arm. Att din dotter har orsakat skadan är dock inte tillräckligt för att hon ska bli ersättningsskyldig utan det krävs att hon uppsåtligen (med vilja) eller av vårdslöshet orsakat sakskadan enligt 2 kap. 1 § SkL. Rena olyckshändelser ersätts alltså inte.Vårdslöshet:Din dotter fick alltså inte sin vän att tappa mobilen uppsåtligen men frågan är då om hon varit vårdslös. En vårdslöshetsbedömning utgår från fyra punkter, nämligen (1) vad var risken för skadan? (2) Vad är den sannolika skadans storlek? (3) Vad var möjligheten att undvika skada? och (4) Vad var möjligheten för skadevållande att inse risken för skadan? Risken för skadan beror på hur din dotter agerade, om hon vevade runt med sina armar okontrollerat kan risken anses vara stor men om de stod och samtalade lugnt kan risken inte anses vara så stor. Skadan storlek var som mest att mobilen helt gick sönder vilket hade kunnat kosta några tusenlappar för att köpa en ny. Möjligheten att undvika skada var i och för sig stor eftersom det hade uppnåtts genom att din dotter tog några steg tillbaka så att vännen inte stod inom hennes rörelseradie (men det hade även vännen kunnat göra). Möjligheten för din dotter att inse skadan beror på hur hon rörde sig, om hon sett mobilen i vännens hand, om hon insett hur nära vännen stått, med mera.Om din dotter varit vårdslös eller inte kan jag inte med säkerhet säga utifrån uppgifterna i frågan men om hon agerat på ett vardagligt sätt och haft normal uppsikt över sina rörelser har hon troligtvis inte varit vårdslös. Det som är viktigt för vårdslöshetsbedömningen blir om din dotter var medveten om att hennes kompis stod inom hennes rörelseradie och om hon då ändå "vevade" eller okontrollerat rörde sina armar utan hänsyn till att hennes vän stod nära kan det bedömas vara vårdslöst. Har hon däremot lugnt flyttat armen och missbedömt avståndet till vännen eller inte alls varit medveten om att vännen stod så nära som vännen gjorde kan hon inte bedömas vara vårdslös. Jämkning:Det är alltså de faktiska omständigheterna som avgör om din dotter varit vårdslös eller inte och hennes betalningsansvar ligger helt i denna fråga. Om hon nu skulle ha varit vårdslös kan betalningsansvaret jämkas.Beroende på hur vännen agerat kan vännen anses vara medvållande till skadan. Till exempel om vännen agerat vårdslöst genom att själv veva med armarna eller hålla löst i telefonen kan betalningsansvaret jämkas enligt 6 kap. 1 § 2 st. SkL. Hur mycket betalningsansvaret minskas utgår ifrån en "skälighetsbedömning" där man bedömer omfattningen av var och ens agerande för uppkomsten av skadan 6 kap. 1 § 3 st. SkL. Betalningsansvaret kan även jämkas enligt 2 kap. 4 § SkL eftersom din dotter är under 18 år. Enligt paragrafen ska den som inte fyllt 18 år endast ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska omständigheter.Är skyldighet att utge skadestånd oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden kan skadeståndet jämkas enligt 6 kap. 2 § SkL. Med tanke på att skadeståndet utgör 64 % av din dotters inkomst kan det anses oskäligt betungande på så sätt att det bör jämkas. Hänsyn ska här även tas till vännens behov av att få skadeståndet.Sammanfattning:Jag kan tyvärr inte med säkerhet bedöma om din dotter varit vårdslös men rena olyckor ska som sagt inte ersättas. Om hon varit vårdslös är det inte skäligt att hon ska ersätta hela skadan om vännen medverkat till skadan genom att vara vårdslös. Med tanke på att din dotter inte är myndig och att skadeståndet är betungande i relation till hennes inkomst bör skadeståndet sättas ned så att det är skäligt. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är det värt det att väcka skadeståndstalan för nedfällda träd?

2019-11-01 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Skogsägargrannen (inte goda vänner) vid mitt fritidshus har i samband med gallring av hans skog sågat ner ca 150 småträd bland dessa några för mig värdefulla prydnadsrönnar alldeles intill huset. Troligtvis har det gjorts av misstag men oaktsamt att inte hålla koll på gränsen som finns utmärkt med rör. Vem som hållit i sågen vet jag inte. Detta hände i höstas och jag upptäckte det i våras. Jag har i mail begärt 3000:- eller förslag på ersättning. Han svarade först att han ville ha 500:- i betalt för jobbet, sedan att jag var dum i huvudet om jag trodde att han skulle skicka en enda krona till mig. Personen har uppträtt ganska hotfullt och med personangrepp i stället för konstruktivt. Kan jag polisanmäla det som skett, vad kan resultatet bli? Skulle det vara meningsfullt att kräva skadestånd enl. skadeståndslagen, jag vill vara säker på att i så fall få rätt. Med vänlig hälsning
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan du polisanmäla det som hänt? Det finns möjlighet att polisanmäla personen för skadegörelse eller åverkan (12 kap. 1 § och 2 a § brottsbalken). För straffansvar krävs det att åklagaren kan bevisa att personen haft uppsåt, men det är i så fall något polisen får utreda och det skadar därmed inte att polisanmäla det. I fråga om hans beteende när du vände dig till honom med ditt skadeståndsanspråk så kan det eventuellt röra sig om förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken) eller ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Återigen kan man polisanmäla hans beteende, och låta det vara upp till polisen att dels avgöra om det överhuvudtaget är att betrakta som ett brottsligt agerande och dels vad det är för brott det i så fall rör sig om. Skulle det vara meningsfullt att kräva skadestånd enligt skadeståndslagen? I det här fallet har grannen antingen genom uppsåt eller oaktsamhet vållat dig en sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Utifrån din korta beskrivning gör jag bedömningen att det finns ett gott bevisläge dels rörande hans oaktsamhet, och dels också det faktum att han orsakat dig en sakskada.Det finns dock fler faktorer att ta hänsyn till när man funderar på att väcka en skadeståndstalan. Förutom bevisläge bör man också fundera på om det kommer vara värt de rättegångskostnader som processen kan medföra. För att kunna ta ställning om detta måste man först fastslå vad det är man ska begära i skadestånd. I det här fallet ska man kolla på kostnaderna för att köpa nya träd, ta bort de delar av de gamla träden som finns kvar samt i övrigt återställa marken. Uppgår dessa kostnader till över ett halvt prisbasbelopp, dvs 23 250 kr, kommer den förlorande parten stå för rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § rättegångsbalken). I annat fall, om man hamnar under 23 250 kr, står varje part till största del för sina egna kostnader (18 kap. 8 a § andra stycket rättegångsbalken). I så fall får man ta med i beräkningen att rättegångskostnaderna kan komma att "äta upp" delar av det skadestånd man får. I vissa lägen kan det bli så att det inte riktigt är värt det. Något annat man kan göra, förutom att kolla hur stora kostnader man kan begära ersättning för, är också att kolla om ens hemförsäkring har ett rättsskydd. Du har betalat för ett efterföljande telefonsamtal. Jag kommer därför ringa till dig imorgon kl 12.00. Passar inte tiden får du gärna du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se så vi kan komma överens om en annan tid. Du kan även höra av dig i det fall du har några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå!Vänligen,

Får grannen släppa ut sitt avloppsvatten så det rinner in till oss?

2019-10-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hejsan, Vi köpte en fastighet för ca. 2 år sedan och har nu byggt vårt drömhus på den tomten.Tomten är dock ganska stor och vi upptäckte för år ca. 1 år sedan att grannen släpper ut sitt avloppsvatten på en bergig del av sin tomt som direkt rinner ner på vårt tomt. Det gör att ett större område blir rejält vattensjukt och inte går att använda för det som betesmark som vi har tänkt. Vi har pratat med kommunen som inte verkar anse att detta är ett problem, då grannen faktiskt släpper vattnet på sin tomt.Kan detta verkligen vara ok?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen bestämmelse som främst reglerar det du efterfrågar i din fråga är Miljöbalken (MB). Utsläpp av avloppsvatten är enligt MB en form av miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1-2 § MB). Som fastighetsägare är man därför skyldig att följa bestämmelserna i MB samt de förordningar, föreskrifter och andra beslut som fattats med stöd av balken.I 2 kap. MB framkommer allmänna hänsynsregler det finns en skyldighet att iaktta. Av reglerna framgår att man ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som en verksamhet kan tänkas orsaka, att man ska vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som inte är orimliga för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 2-3 § MB). I 9 kap. 7 § MB finns en särskild hänsynsregel innebärande att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För ändamålet ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras. Det är enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett, om avloppsvattnet inte har genomgått längre rening än slamavskiljning. Förbudet gäller dock inte om det är uppenbart att utsläppet kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.Miljöbalken ger vidare kommunerna rätt att meddela lokala föreskrifter om inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett (40 § samma förordning) eller att meddela lokala föreskrifter att det ska vara förbjudet att utan tillstånd, eller innan anmälan gjorts, inrätta eller ändra avloppsanordningar eller andra inrättningar (9 kap. 7 § tredje stycket MB). Den som bedriver miljöfarlig verksamhet (ofta fastighetsägaren) ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön. Den som bedriver verksamheten ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön (26 kap. 19 § MB). Huruvida fastighetsägaren får lov att släppa ut avloppsvatten så som sker är således beroende av en mängd faktorer. Bland annat hur renat/orenat vattnet är. Kommunen kan däremot förelägga fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten som är orenat om det inte är tillräckligt renat. Förbudet kan förenas med vite som fastighetsägaren får betala om det inte följs.Det finns vissa möjligheter för er att söka skadestånd om verksamheten hos er granne orsakar personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. När det gäller ren förmögenhetsskada som inte orsakats genom brott ersätts skadan dock endast om skadan är av någon betydelse (32 kap. 1 § MB). Skadeståndsskyldighet uppkommer för skador genom förorening av vattenområden, förorening av grundvatten, ändring av grundvattennivån, luftförorening, markförorening, buller, skakning eller annan liknande störning (32 kap. 3 § första stycket MB). Skadeståndsskyldig är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare (32 kap. 6 § första stycket MB).Min rekommendation är att du i först hand vänder dig till kommunen. Det verkar dock som att då redan skett och det går inte i svaret att göra någon närmre bedömning av om din granne får släppa ut avloppsvatten så som sker. Men även om det är tillåtet kan grannen bli skadeståndsskyldig, om skador uppkommer enligt någon av ovan nämnda punkter.För att göra gällande skadestånd är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom ärendet närmre och undersöker hur era chanser är att nå framgång.Om du vill ha kontakt med en av våra jurister för ändamålet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype, det som passar er bäst.Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar vid snubbling pga grus på vägen.

2019-12-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag skulle gå från skolan en dag. Jag skulle gå ner för en nedförsbacke som kommun/gymnasiet grusat då det varit halt de tidigare dagarna men då fanns det inte någon is kvar utan då endast asfalt med grus. När jag går ner så "rullar" min fot på gruset och jag snubblar och tappar min telefon på gruset. Telefonen får skador som ett flertal repor samt en stor synlig spricka. Är skolan (eller kommunen då det är en kommunal skola) skyldiga att ersätta skadorna?
André Tito |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tråkigt att höra att din mobil har skadats. Huruvida det föreligger något skadeståndsansvar beror på flertals faktorer som man måste gå igenom. Regler om skadestånd hittar man i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL).Förutsättningar för skadeståndsansvarFörst och främst ska en skada ha uppkommit som man sedan måste kvalificera antingen som en sak-, person- eller förmögenhetsskada. Därefter utreder man vem som är skadevållare, d.v.s. den som har orsakat skadan, och den som är skadelidande. I tredje led ska en ansvarsgrund fastställas, d.v.s om skadevållaren har agerat vårdslöst eller varit oaktsamt. Till slut ska man undersöka huruvida det finns ett tillräckligt starkt samband mellan underlåtenheten att exempelvis rensa gatan från grus och att en person snubblar på grund av gruset och har sönder mobilen.Bedömningen i ditt fallDu är i detta fall skadelidande och skadevållaren är kommunen. Att det är kommunen som är eventuellt ansvarig för att rensa gatorna framgår av 2 § i lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Dock kan kommunen delegera ansvaret till fastighetsägare enligt 3 §. Den stora knäckfrågan är om kommunen hade ansvar för den specifika vägen du gick på. Om vi förutsätter att kommunen är ansvarig måste man bedöma om det var vårdslöst/oaktsamt av kommunen att underlåta rensa vägen från grus. Den fria culpaprövningen bygger på en helhetsbedömning med hänsyn till (1) risken för skada, (2) den sannolika skadans storlek, (3) möjligheterna att förekomma skadan och (4) möjligheterna att inse risken för skadan.Risken för att skadan är olika om det är en vanlig rak väg eller som i ditt fall en nedförsbacke. Risken för att en skada uppkommer är högre om det är en nedförsbacke om det är grus/ishalka. Ju större sannolikhet för skada vid en handling/underlåten handling, och ju större skador som kan uppkomma, desto högre krav ställs att åtgärder ska/borde ha vidtagits för att hindra skadans uppkomst. Huruvida kommunen hade möjlighet att inse risken för skadan bedöms utifrån den allmänna situationen och omständigheterna i särskilda fallet. Det som inverkar i bedömningen är om det fanns skyltar som manade till försiktighet. SlutsatsRisken för skada kan vara jämförlig med en ishalka eftersom i båda situationerna är möjligheterna att hindra halka/snubbling lika svår. Risken för skada var därför inte obetydlig. Lämpliga åtgärder kan vara att lägga ut varningsskyltar, vilket inte är kostsamt, om kommunen inte anser att rensning var möjlig. Däremot är grusning av sådan skala som medför halka inte svår att upptäcka. En icke-svår upptäckt grusning på vägen borde mana till försiktighet oberoende av varningsskylt, speciellt om det är fråga om en nedförsbacke. Det talar emot skadeståndsansvar. Möjligheterna för kommunen att förutse risken för skadan beror på många omständigheter som är svåra att bedöma utan närmare information om förhållandena i området, årstid eller hur vanligt det är att folk tar den vägen. Min gissning är att framgång vid stämning i domstol är osäker och skulle därför avråda för att gå vidare eftersom risken finns att du får stå för rättegångskostnaderna vid en eventuell förlust och skulle inte vara värt i förhållande till den faktiska skadan som uppkommit. Med det sagt, finns det outforskade omständigheter som skulle kunna inverka positivt på bedömningen till din fördel om sådana omständigheter förelåg. Mvh

Skadestånd pga en skada i butik

2019-11-06 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Var i en butik där kassadisken var söndrig, gick förbi där lungt och den vassa kanten drog upp ett 2cm reva i ärmen på min dunjacka. Kassapersonalen var där och såg händelsen, bad så mycket om ursäkt och förklarade att de hade ringt en snickare några veckor tidigare för att åtgärda detta. Jag tog kontakt med butikschefen efter denna händelse då jag känner att dom visste ju om detta så de borde ha gjort något för att undvika en sådan händelse. Butiken i fråga ber om ursäkt och erbjuder mig att få jackan lagad utav skräddare men jag känner att, Nej! En lagning på min jacka kommer inte bli snyggt! Vad har jag för skyldigheter samt rättigheter till en sådan händelse? Tack på förhand
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill ha någon typ av ersättning från butiken pga den skada som har uppstått. Eftersom du inte har något avtal med butiken så handlar din fråga om ett utomkontraktuellt skadeståndsanspråk och regleras därför av skadeståndslagen (SkL). Vad är det för typ av skada?Eftersom det är din jacka som har gått sönder så är detta alltså en sakskada frågan gäller (2 kap 1 § SkL)Vad krävs för att få skadestånd?Det finns flera krav för att kunna få skadestånd. För att veta om man har rätt till att få skadestånd får man kolla på rekvisiten i lagen angående sakskada, dvs rekvisiten som finns i 2 kap 1 § SkL.Rekvisiten är: - Person eller sakskada- Uppsåtligen eller av vårdslöshet - VållarJag kommer nedan att ge dig en mer förståelse om rekvisiten och vad de innebär för dig. Genomgång av rekvisiten1) "Personskada eller sakskada" – det måste ha skett en skada för att skadestånd ens ska bli frågan om. I din situation rör det sig om en skada och den typen av skadan är som sagt en sakskada eftersom att din jacka, som är en sak, har förstört2) "Uppsåtligen eller av vårdslöshet" – med uppsåt menas att någon ska ha förorsakat en skada med vilja, vilket jag inte skulle säga är relevant i ditt fall eftersom butiken inte velat orsakat dig skadan. Av vårdslöshet menas att skadan ska ha uppstått av att någon varit vårdslös på något sätt. Vad som ska anses som vårdslöst ska bedömas i ljuset av fyra andra faktorer- Hur stor den potentiella skadan är:- Sannolikheten för att skadan uppstår - Hur stor möjlighet det fanns att förebygga skadan- Hur medveten den som orsakade skadan var om att faran föreligger--> I just ditt fall har dessutom skadan orsakats inte genom att någon har gjort något, utan genom att någon inte gjort något. Detta kallas passiv culpa och är svårare att bevisa än när någon gör något på ett vårdslöst sätt. I fall med passiv culpa kan man peka på antingen plikt eller framkallande av fara för annan som grunder för vårdslöshet. I just din situation är framkallande av fara det mest relevanta, men plikt att hålla butiken säker kan också argumenteras för. Detta kanske blir lite svårt att förstå, men har försökt förklara det så enkelt som möjligt3) "Vållar" – i detta fall kan man göra en bedömning om det funnits ett adekvat orsakassamband med din skada och orsaken till skadan. Med adekvat menas att orsakssambandet ska vara påräkneligt. T.ex om det är en påräknelig följd att någon river upp sin jacka pågrund av att kassa kanten var sönder? Det är alltså viktigt att underlåtenheten att inte ha fixat eller inte ha varnat om kassa kanten ledde till att din jacka gick sönder. Vad du kan göraFör att kunna ge dig ett svar krävs det mer information om omständigheterna för att avgöra hur slutsatsen skulle kunna bli, genom den informationen jag har fått är det svårt att ge ett uttömmande svar angående vad som skulle kunna hända härefter, det krävs mer för att ge dig en hel bedömning. Jag rekommenderar därför att du antingen tar kontakt med någon av våra telefonrådgivare här på lawline, de har telefon: 08-533 300 04 och öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Alternativt att du tar kontakt med en advokat för att mer ingående få svar på din fråga och se om risken med en process i t.ex domstol är värd den möjliga utbetalningen som kan utkrävas av butiken.Hoppas du fick svar på din fråga!

Skadeståndsskyldig när annan skadar lokal

2019-10-31 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej. Jag har en kompis som ska ordna fest om någon vecka. Hon ska hyra lokal men eftersom hon är under 18 så ska hennes mamma stå som ansvarig. Det kommer att förekomma alkohol under festen och många minderåriga men ingenting som bjuds på där. Min fråga är: kan hennes mamma bli straffad på något sätt för att hyra lokalen? Kan hon få böter eller till och med en prick i registret??
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du om din kompis mamma kan bli skadeståndansvarig om någon på festen orsakar en skada på lokalen, eftersom hon bokar lokalen. Jag kommer i mitt svar att utgå från att din kompis mamma inte skrivit på att hon tar ansvar för skador som uppkommer i lokalen. Om din kompis mamma hyr lokalen och hon tar på sig ansvar för de skador som uppkommer, ja då kommer hon att få betala skadorna helt enkelt.Eftersom vi kommer behandla skador och ersättning för dessa rör vi oss i skadeståndslagen (SkadesL). Denna säger då att barn under 18 år svarar själv för att ersätta den skada som personen orsakat efter vad som anses rimligt ( SkadesL 2 kap 4 §). Man gör bedömningen utifrån de ekonomiska tillgångar och mognadsnivån person har. Jag vet ej åldern på de personer som kommer vara med på festen men exempelvis kommer nog en person som är 17 år och orsakar en skada få betala hela skadeståndet själv, beroende på hur stort det är.Förälder blir ansvarig att ersätta skada om barnet är väldigt litet eller om föräldern har brustit i sin uppsyn över barnet (Föräldrabalken 6 kap 2 §). Om barnet är under 18 år blir föräldern helt skadeståndansvarig om barnet begår något typ av brott som orsakar skador på lokalen (SkadesL 3 kap 5 §).Vad innebär det då för dig? Jo det innebär att om de som kommer på festen förstör lokalen så är det antigen dem själva beroende på hur gamla de är eller deras föräldrar som får betala. Om någon av dem på festen förstör något genom att begå brott blir föräldrarna skyldiga att betala. Det betyder alltså att så länge din kompis inte förstör något så kommer inte hennes mamma bli skyldig att betala för några skador. Hoppas det var svar på din fråga!

Skadestånd vid fall i butik

2019-10-22 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag "fastnade" med hälen i en uppvikt kant/tunnel när jag var inne i en prylbutik.Eftersom det var så trångt så hade jag ingen möjlighet att återfå balansen utan föll in i en väggkonsolhylla full med glas. Turligt nog så fick en annan kvinna tag i min arm och på det sättet mildrades fallet något. Jag slog av 2 revben.Jag har kontaktat butiken som säger att det var ju tråkigt men ingen annan har ramlat förr trots att mattorna legat så i flera år. När jag låg på golvet frågade butiksägaren mig flera gånger om jag inte hade ont i ryggen sen tidigare. Det hade jag inteKan jag gå vidare?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag förstår att du är intresserad av ett eventuellt skadestånd från butiken, eftersom du blev skadad inne hos dem. Därför ska jag gå igenom vad som kan komma upp i fråga om ett skadestånd i det fall du beskriver.SkadetypDu har brutit två revben i fallet, vilket är en personskada. De är lätta att etablera, eftersom det är en uppenbar skada.Lag som ger stöd för skadeståndDitt skadestånd skulle ifall du tilldelas skulle ta stöd i den allmänna skadeståndslagen. Den är väldigt allmänt formulerad och därför är det en praxisintensiv gren av lagen. Situationen kan bli komplicerad och det är av stor vikt att ha en advokat som är skicklig.Skadeståndstalan ska riktas mot butiken, eftersom den är ansvarig för sina anställda pga. sitt principalansvar, ansvaret som arbetsgivare har för sina anställda (3 kap 1 § Skadeståndslagen).Krav för skadeståndDet finns flera krav för att en talan av denna typ ska lyckas. Lagen säger att "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan." (2 kap 1 Skadeståndslagen). Nyckelorden är många, så jag går igenom vad de mer utförligt betyder. 1.Skada: "Personskada eller sakskada"Det måste finnas en skada i sammanhanget. Detta är mycket lätt att visa i din situation, eftersom du har lidit en personskada.2.Vårdslöshet eller uppsåt: "Uppsåtligen eller av vårdslöshet"Den som orsakat skadan måste ha gjort det uppsåtligen, dvs. med vilje, eller förorsakat den genom att vara vårdslös. Det är uppenbart att uppsåt inte är fallet här, eftersom butiken inte velat orsaka dig skadan. Vårdslöshet är därför mer relevant. Detta är den första delen som är svår, eftersom vad som är oförsiktigt bedöms i ljuset av fyra faktorerI.Hur stor den potentiella skadan ärII.Sannolikheten för att skadan uppstårIII.Hur stor möjlighet det fanns att förebygga skadanIV.Hur medveten den som orsakade skadan var om att faran föreliggerI just ditt fall har dessutom skadan orsakats inte genom att någon har gjort något, utan genom att någon inte gjort något. Detta kallas passiv culpa och är svårare att bevisa än när någon gör något på ett vårdslöst sätt. I fall med passiv culpa kan man peka på antingen plikt eller framkallande av fara för annan som grunder för vårdslöshet. I just din situation är framkallande av fara det mest relevanta, men plikt att hålla butiken säker kan också argumenteras för.3.Adekvat orsakssamband mellan skadan och vårdslösheten: "Vållar"Det är viktigt att just underlåtenheten att vika mattan rätt ledde till att du föll. Orsakssambandet är i just ditt fall tydligt, men det är fortfarande ett krav som måste tas med i beräkningen. Skadeståndets summaSkadeståndet omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförluster, och ersättning för sveda och värk (5 kap 1 § Skadeståndslagen). Viss ersättning utgår också till de som har hjälpt dig under tiden du varit skadad. Inkomstersättningen minskar dock med så mycket som du får från andra källor i samband med behandlingen av dina skador till exempel socialförsäkring från det allmänna (5 kap 3 § Skadeståndslagen)Vidare kan du yrka att butiken ska betala din advokat. Detta blir oftast fallet i fall du vinner med stor marginal.JämkningsgrunderDet finns flera grunder på vilka motparten kan få sin skadeståndsskyldighet minskad. Vidare kan deras skyldighet att ersätta dina kostnader för din advokat också minska i samma utsträckning, om du yrkar på det också i rätten. I ditt fall blir ett av dessa relevant.Om du själv du själv har varit vårdslös och medverkat till skadan och medverkat till skadan på så sätt, att du bidragit till någon av bedömningsgrunderna (6 kap 1 § Skadeståndslagen) kan skadeståndet minskas. Det ställs ett högre krav på den vårdslösheten, grov vårdslöshet, vilket innebär att du måste ha agerat i total förnekelse av omständigheterna.Mitt rådDet krävs mer information om omständigheterna för att avgöra om detta är värt att föra talan om i domstol. Att väcka talan om skadestånd innebär en risk för den kärande, eftersom det kan bli så att du får ersätta både dina och motpartens advokatkostnader, om ditt yrkande avslås. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med en advokat för att mer ingående se om risken en process innebär är värd den möjliga utbetalningen som kan avkrävas butiken.Om det kommer till en process, kommer det sannolikt erbjudas ett förlikningsavtal. Det innebär att du går med på att dra tillbaka din talan i utbyte mot en mindre summa pengar än den du yrkat. Diskutera med din advokat om det är något du vill göra, för att slippa risken och tidsåtgången som är förenad med att ta processen till sitt slut.Om du har fler frågor hjälper vi dig gärna även i framtiden.Med vänlig hälsning,