Skadestånd på grund av rökskador i bilen?

FRÅGA
grannvillan brann ner till grunden. Giftig brandrök svepte in vår bil. Brandbefälet uppmanade oss att lämna bilen till sanerin. Så skedde också. Vår bilförsäkring tog merparten av vår kostnad. Doch ej vår självrisk (3000:- ) och kostnad lånebil 2 dagar. (1,600:-) . Totalt 4,600:-Polisutreding angående brandorsak har gjorts. Polisen har konstaterat att branden började i grannens carport men kan inte fastställa om grov vårdslöshet ägt rum. Därför lades polisutredningen ner.Jag har kontaktat grannen och hans försäkringsbolag och krävt ersättning. försäkringsbolaget hävdar att eftersom inte polisutredningen pekar ut orsaken har jag ingen rätt att ställa krav på grannen. Det kan tex vara ett elfel som antänt hans carport och i sådana fall är fastighetsägaren inte ersättningsskyldig enl försäkringsbolaget.branden började just efter lunch. På fastigheten pågick ombyggnadsarbeten och två hantverkare var och arbetade på fastigheten när branden startade.Tänkte driva mitt krav vis Kronofogden till Tingsrätten. som enkelt mål. Är jag chanslös?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadestånd

Processen för att få skadestånd inleds ofta med att man skickar ett kravbrev till motparten.

För att avgöra om du har rätt till skadestånd kommer en skadeståndsbedömning att göras. Inledningsvis måste det utredas om det har inträffat en skada och vad för typ av skada det handlar om. I detta fall har brandrök åsamkat skador på din bil, vilket innebär att en sakskada har uppkommit eftersom det är en fysisk skada på en lös sak. Skadeståndet ska omfatta ersättning för bl.a. reparationskostnaderna och även annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).

För att kunna få skadestånd måste det finnas ett presumtivt ansvarsobjekt, dvs. en tänkbar ansvarig person. I förevarande fall är det troligen fastighetsägaren i egenskap av fysisk person som är det presumtiva ansvarssubjektet. Det är dock inte uteslutet att skadan har orakats av någon annan än fastighetsägaren (hantverkarna).

Ytterligare ett krav för att få skadestånd är att skadan har uppkommit genom en aktiv handling (eller i vissa fall passivitet). Det krävs att fastighetsägaren aktivt handlat. Hur branden har uppkommit är inte helt klart. Det måste alltså kunna bevisas att branden och således röken, har uppkommit genom en handling från fastighetsägaren.

Om det kan konstateras att en aktiv handling har orsakat branden måste det utredas om det föreligger s.k. adekvat kausalitet. Med andra ord måste skadan på bilen vara en följd av den aktiva handlingen. Det ska alltså finnas ett orsakssamband. Vanligtvis kan ett orsakssamband konstateras mellan skadan och handlingen. Frågan blir däremot om kravet på adekvans anses uppfyllt. Skadan ska ha varit en påräknelig följd av handlingen. Att bilar i området får skador är en rimlig och förutsägbar följd som kan uppkomma om det börjar brinna i närheten.

Skadan ska ha orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet för att kunna föranleda skadeståndsskyldighet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det kan därför bli avgörande om fastighetsägaren varit vårdslös vid sitt handlande. Domstolen kan göra en fri bedömning. Vid bedömningen ska man beakta risken för att en skada kan uppstå vid utövandet av handlingen, den sannolika skadans storlek och möjligheten att förebygga skadan samt den handlandes möjlighet att inse skaderisken (NJA 1993 s. 149). Min bedömning är att det kan bli svårt att vinna framgång i detta ärende eftersom rätten till skadestånd kräver att skadan uppkommit genom en aktiv handling (eller i vissa fall underlåtenhet). Eftersom det inte kan fastställas vad som orsakade branden blir det också svårt att utröna en aktiv handling. Det blir således svårt att bevisa att fastighetsägaren har agerat vårdslöst.

Min rekommendation är att prata med fastighetsägaren i syfte att komma överens om ett eventuellt ersättningsbelopp. Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp med att t.ex. upprätta ett ekonomiskt kravbrev från en av våra duktiga jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (360)
2021-10-10 När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?
2021-09-30 Vad kan jag göra om någon har skadat min egendom?
2021-09-25 Hur beräknas ersättning för personskada?
2021-08-27 Skadeståndsansvar för hundattack

Alla besvarade frågor (96487)