FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande30/05/2022

Vem bär ansvaret när träd som fäller ger upphov till skada på egendom?

Vem bär ansvaret för skadad egendom när träd som fäller( kådaliknande), ger skada på bil kläder och dyl?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är avhängigt på vems tomt skadan uppstod samt var trädet stod. Du uppger inga uppgifter som exempelvis: trädets placering – stod den på din tomt och var det här skadan uppstod, eller stod den kanske på din grannes fastighet och skadade egendom (bilen) som befann sig på din fastighet? Dessa omständigheter påverkar starkt dina möjligheter att hitta någon som kan tillfogas en ersättningsskyldighet. Om trädet befann sig på din tomt och skadade din bil, är troligtvis ditt bästa alternativ att kontakta ditt försäkringsbolag och se om denna täcker dessa skador?  Detta är nog mindre troligt om det var en skada som du kunde motverka (att du eventuellt varit medvållande till skadan), exempelvis genom att undvika att parkera vid trädet alternativt genom att fälla det.

Jag kommer framöver utgå från att det gäller ett träd som stod på din grannes fastighet, som följaktligen skadade egendom på din fastighet.

Lagrummen som reglerar grannförhållanden kan återfinnas i jordabalken (JB). Utgångspunkten är att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet så att dess omgivning inte störs, 3 kap. 1 § JB. Om grannen till fastighetsägaren skulle störa sig på en gren eller rot från ett träd som står på fastighetsägarens tomt men gränsar över till grannen tomt, har grannen rätt att ta bort detta, 3 kap. 2 § JB.

Däremot, i detta fall utgår vi från att trädet har stått på din grannes tomt och fällt bland annat kåda på din tomt – du undrar nu om grannen kan åsamkas ett ersättningsansvar. Här måste man göra en bedömning huruvida din granne är ansvarig för att trädet har fällt på din tomt. Exempelvis skulle man kunna beakta huruvida det var faktorer som din granne skulle kunna räknat med: var trädet övervuxet och fällde mycket kåda, och din granne hade god anledning att anta att trädet skulle fälla på din tomt? Eller var det i stället extrema väderförhållanden som din granne inte kunde förutspå som ledde till fällningen? Något annat som skulle kunna tala för att skadorna som åsamkats av trädet är din grannes ansvar är ifall ni tidigare diskuterat trädet och du uttryckt en oro över dess placering och fällning i förhållande till din tomt.

I ditt fall gäller detta:

Alternativ 1: (a) trädet var övervuxet och grannen visste om detta eller (b) att grannen visste om att lite blåsiga förhållanden kunde leda till att trädet skulle fälla en massa. Både (a) och (b) talar för att din granne är potentiellt ansvarig för skadorna och bör ersätta dig för dessa.

Alternativ 2: fällde trädet till följd av extrema väderförhållanden eller något annat förhållande som inte grannen kunde förutse och motverka? Detta talar för att han inte är ansvarig.

Om det är alternativ 1 som föreligger, uppmuntrar jag dig att i första hand kontakta din granne och försöka hitta en lösning tillsammans. Exempelvis skulle din granne kunna betala kostnaden för dig att reparera skadorna på bil och kläder. Du skulle även kunna anmäla skadan till ditt försäkringsbolag och se ifall försäkringen täcker skadan. 

Om grannen vägrar betala kostnaderna, skulle du kunna informera försäkringsbolaget om förhållandena som förelåg innan trädet föll ned (ex. om det var övervuxet, att grannen och du diskuterat att ta bort det tidigare och dylikt). I sista hand finns även möjligheten att stämma hen för skadan trädet har åsamkat din tomt. Om alternativ 2 föreligger kommer din granne troligtvis inte vilja ersätta dig och du har då inte lika goda möjligheter att stämma grannen och vinna målet i domstol. Här täcker förhoppningsvis ditt försäkringsbolag skadorna på din tomt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, om du har ytterligare funderingar är det bara att kontakta oss igen!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare