När preskriberas en fordran på skadestånd i anledning av brott?

Hej jag undrar om en sak. Jag blev mordhotad för ca 20 år sedan. Det gick till domstol och jag skulle få skadestånd Men jag har inte fått pengar för de. Kan jag få dom ni i efterhand eller har de gått för långtid?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du blev utsatt för ett olaga hot för 20 år sedan, vilket sedermera också resulterade i en fällande dom (inklusive skadeståndsansvar) för gärningspersonen. Du har emellertid inte fått ut något skadestånd och undrar nu om det fortfarande är möjligt att göra kravet gällande. Aktuella regler finns i preskriptionslagen (PreskL).

Preskription av skadestånd i anledning av brott

Den som har fått rätt till skadestånd har en fordran mot den skyldiga, dvs. ett krav på betalning. Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten (2 § PreskL). Detta gäller även skadestånd i anledning av brott, med vissa modifikationer. För dessa skadestånd kan fordran som huvudregel inte preskriberas före utgången av åtalspreskriptionen (dvs. den tid inom vilken en åklagare kan åtala för brottet). I ditt fall har emellertid åtal skett och det verkar dessutom finnas en fällande dom. Om ansvar för brottet har fastställts gäller då en preskriptionstid om antingen ett år från det att dom meddelats ELLER den allmänna preskriptionen om tio år om den löper ut senare (3 § PreskL).

För mig tycks det alltså som att den allmänna preskriptionen om tio år är tillämplig i ditt fall. Utgångspunkten lär därför vara att du inte kan göra kravet på skadestånd gällande. Det finns dock ett undantag – preskriptionstiden ”avbryts”, dvs. återställs och börjar om, i det fall att man under löpande preskriptionstid gör ett preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott görs genom att (1) gäldenären erkänner fordran på något sätt gentemot borgenären, t.ex. genom att erlägga ränta, (2) gäldenären får en skriftlig påminnelse från borgenären, eller (3) borgenären väcker talan eller annars åberopar kravet mot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten, eller i vissa andra sammanhang (5 § PreskL). Du har emellertid inte beskrivit att något sådant skulle ha skett. Därmed utgår jag från att din fordran har preskriberats.

Slutsats

Eftersom ansvar för brottet har fastställts genom dom, är det enligt min bedömning den allmänna preskriptionstiden om 10 år som är tillämplig. Eftersom det inte framkommer något som tyder på att preskriptionsavbrott ägt rum, bör därför ditt krav på skadestånd vara preskriberat gentemot gärningspersonen.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000