Kan man få skadestånd för felaktig hästhantering?

Kan jag stämma någon om de behandlat min häst fel och vad är chansen till att man vinner målet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar dels om det går att stämma någon för att den behandlat en häst fel, dels hur stor chansen är att ha framgång med en sådan stämning. Jag ska försöka svara på dessa frågor så bra som möjligt, men eftersom jag inte har så mycket information om omständigheterna i fallet kommer jag behöva göra en del antaganden, mer om detta nedan.

Relevanta rättsregler finns i fr.a. skadeståndslagen (SkL).

Avtalsgrundande skadeståndsanspråk

Först och främst är det relevant att ta reda på om det finns ett avtal med i bilden som reglerar hur hästen skulle hanteras. Avtal kan låta väldigt formellt, men det är i princip bara en synonym för ”överenskommelse”. Ett avtal, eller en överenskommelse, kan vara såväl muntlig som skriftlig, och den är bindande bara om avtalets alla parter har godtagit villkoren. Det kan då röra sig om anvisningar om t.ex. hur hästen ska fodras eller hanteras i övrigt. Bryter man mot ett avtalsvillkor kan det således finnas grund för ett skadeståndsmässigt anspråk, mer om det strax.

Sedan återstår frågan om hur avtalsbrottet i sig ska hanteras. Ibland regleras frågan om skadestånd i avtalet, och ska då utgå i enlighet med detta. Det kallas då inomobligatoriskt skadestånd. I annat fall får skadestånd utgå enligt andra, utfyllande regler. Vilka regler det handlar om beror helt på i vilken situation hästen hanterats av någon annan. Om det rör sig om ett köp, ska skadestånd utgå enligt t.ex. köplagen eller konsumentköplagen, medan det om det ifall det rör sig om ett hyresförhållande ska utgå enligt antingen allmänna rättsgrundsatser eller (troligtvis) köplagen (beroende på om det rör sig om en lång- eller korttidshyra). Det kan också röra sig om t.ex. ett lån, varpå skadeståndet också beräknas på ett annat sätt. Reglerna här är ganska invecklade, och eftersom jag inte känner till omständigheterna närmare går jag inte in på alla olika möjligheter. Du får gärna höra av dig med ett klargörande ifall det rör sig om en sådan situation, så förklarar jag gärna vad som gäller i ditt fall!

Icke-avtalsgrundande skadeståndsanspråk & allmänt om skadestånd

Ibland finns det inget avtal med i bilden. Då utgår man typiskt sett från reglerna i skadeståndslagen (SkL). I detta fall rör det sig om en häst, så regler om sakskada blir tillämpliga. Värt att nämna är att jag i mitt svar utgår från att det inte är en arbetstagare som vållat skadan i tjänsten.

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Med uppsåtligen menas ungefär medvetenhet och/eller insikt. Vårdslöshet i sin tur är detsamma som oaktsamhet. Här kan göras olika bedömningar beroende på om det brutits mot några normer för hur en viss person ska agera i en sådan situation. Det kan handla om regler i lag, föreskrifter eller förordningar, bruksanvisningar, regler inom idrott, eller sedvänja (hur man ”brukar göra” inom en viss aktivitet). Finns det inga sådana normer gör man en s.k. fri culpabedömning. Då tar man hänsyn till olika omständigheter, t.ex. risken för att skadan skulle inträffa, den sannolika skadans typ och omfattning, eventuella möjligheter att förebygga skadan, samt ansvarssubjektets riskinsikt.

Nästa förutsättning för skadeståndsansvar är givetvis att det finns en skada. Här ersätts bara ekonomisk skada, inte ”känslomässig” sådan. Skadan måste alltså gå att beräkna till ett ekonomiskt värde. Det kan röra sig om t.ex. kostnader för trasig utrustning eller kostnader för veterinär. Skadestånd för estetisk förändring kan ersättas om den kan beräknas i kronor och ören. Det finns som sagt många olika typer av eventuella skador, så om du har möjlighet får du gärna återkomma med ett förtydligande. Det påverkar också sannolikheten att ha framgång med en stämning.

En ytterligare förutsättning är att skadan orsakats genom handling eller passivitet, d.v.s. antingen genom ett aktivt handlande eller genom en underlåtenhet att agera. Ansvar för passivitet förutsätter att det av någon anledning fanns en handlingsplikt i just den situationen. Nära sammanhängande med denna förutsättning är att det också måste finnas ett adekvat kausalsamband mellan just den påstådda vållande handlingen/passiviteten och den inträffade skadan. Det måste alltså finnas ett orsakande som dessutom är relevant för skadan. Skadan ska vara en ”typisk effekt” av handlandet.

Detta är i sammanfattning de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen, även om det som sagt finns många omständigheter som kan påverka bedömningen av ett eventuellt skadestånd.

Sammanfattning

Det finns olika situationer där skadestånd kan bli aktuellt, nämligen då det finns respektive inte finns ett avtal med i bilden. Reglerna för om eller hur ett skadestånd ska utgå beror som utgångspunkt på detta, vilket du kan läsa mer om ovan. Utan att veta specifikt vilken skada din häst kan ha fått och vem som hanterade den felaktigt (samt under vilka omständigheter) är det ganska svårt att säga något mer än att skriva de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, som jag gjort ovan. Det är ännu svårare att säga någon om sannolikheten att lyckas med en stämning. Det handlar mycket om hur starkt bevisläget är, och givetvis vad motparten kan tänkas ha för invändningar och bevisning.

Hoppas att du fick ett någorlunda bra svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig med mer specifik information om du vill ha ett tydligare svar.

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000