Kan en ordningsvakt i tjänst erhålla skadestånd vid hot mot tjänsteman?

2019-07-09 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej jag frågan gäller vilka prejudikat som finns gällande att ordningsvakt i tjänst inte ska erhålla skadestånd vid hot mot tjänstemän normal graden...MVH.
Sanna Warnemyr |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ordningsvakter anses löpa större risk än andra att utsättas för vissa typer av angreppNär en person utsätts för brott, såsom hot mot tjänsteman (17 kap. 1 § brottsbalken), är det skadeståndslagen (SkL) som reglerar brottsoffrets rätt till skadestånd. Beroende på vilken typ av skada man lidit finns det olika regler som avgör om man har rätt till ersättning eller inte. Vid hot kan jag tänka mig att offret dels lidit en personskada i form av psykisk skada (2 kap. 1 § SkL) och dels blivit allvarligt kränkt genom brott (2 kap. 3 § SkL). Det är bestämmelserna i 2 kap. 3 § SkL som kan innebära att ordningsvakter inte har rätt till skadestånd för allvarlig kränkning genom brott vid hot mot tjänsteman. Det beror på att Högsta Domstolen anser att personer inom vissa yrkesgrupper ska vara beredda på att möta vissa angrepp och att dessa angrepp därför inte innebär en lika stor kränkning som om en privatperson blivit utsatt för dem. Det finns då en risk för att kraven i 2 kap. 3 § SkL inte uppfylls och ordningsvaktens rätt till skadestånd kan minska eller upphöra. Detta innebär dock inte att skadestånd för en eventuell personskada (2 kap. 1 § SkL) hindras, utan det är bara bara ersättningen för allvarlig kränkning genom brott som påverkas.Prejudikat fastställer gränserna för skadeståndslagens bestämmelserDet är alltså definitionen av "allvarlig kränkning" i 2 kap. 3 § SkL som hanterats av Högsta Domstolen i enskilda fall. Fallen utgör prejudikat som vägleder vid framtida domar på samma område. Jag utgår från att det är dessa fall du syftar på och undrar mer om. Ett exempel är NJA 2012 s. 711 i vilket Högsta Domstolen fastställde att en ordningsvakt bör antas ha en mental beredskap att mötas av ett visst verbalt och fysiskt motstånd vid avlägsnande av personer från en viss lokal. I fallet hade en ordningsvakt fått slag i ansiktet och verbala hot som inte ansågs utgöra allvarliga kränkningar på grund av ordningsvaktens yrkestillhörighet. Hen hade därför inte rätt till skadestånd på grund av allvarlig kränkning genom brott. I fallet hänvisas även till NJA 1999 s. 725 och NJA 2005 s. 738, i vilka det bestämts att om en kränkning "är av sådan art att den kan sägas utgöra ett klart angrepp på offrets privata sfär, kan ersättning utgå även när offret tillhör en utsatt yrkesgrupp" (NJA 2012 s. 711). Enligt NJA 2005 s. 738 kan personer inom utsatta yrkesgrupper ha rätt till skadestånd om de utsätts för handlingar som anses vara i hög grad förnedrande.Ordningsvakter kan ha rätt till skadestånd vid hot mot tjänstemanOrdningsvakter kan alltså erhålla skadestånd vid hot mot tjänsteman och det är inte nödvändigtvis bedömningen om hotet utgör ett brott av normalgraden eller ett grovt brott som avgör rätten till skadestånd. Enligt prejudikaten ovan handlar det snarare om vad hotet anspelar på samt graden av förnedring som hotet inneburit. Om hotet till stor del anspelar på ordningsvaktens privata sfär och inte hens yrkesutövning eller om hotet anses vara förnedrande i hög grad kan kraven i 2 kap 3 § SkL absolut vara uppfyllda och ersättning ska då utgå. Men ribban för "allvarlig kränkning" ligger som sagt högre för ordningsvakter än för privatpersoner eller personer inom mindre utsatta yrkesgrupper.Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att jag kunnat ge en inblick i varför bestämmelserna ser ut som de gör!Med vänlig hälsning,

Vad är tidsfristen för att ansöka om brottsskadeersättning?

2019-06-24 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |I 2010 dömdes min exmand til at betala mig ersättning. Han betalte ikke och jag har inte sökt om utbetalning genom brottsoffermyndigheten inom de 2 år. Er det for sent at söka nu?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte har kunnat få ut skadeståndet genom Kronofogdens försorg kvarstår möjligheten till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. En ansökan om brottsskadeersättning ska göras inom tre år från det att domen vann laga kraft (15 § brottsskadelagen). En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas. Detta datum brukar anges i slutet av domen.Förutsatt att det inte gått tre år från den dag då domen vann laga kraft, är det alltså inte för sent för dig att ansöka om ersättning. Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Hur får jag ut skadestånd för en kroppskada?

2019-04-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag bröt flera leder i foten pga en person som sviktade en trampolin medans jag hoppade och inte ville det. Jag har fått gått med skena för foten i ca 3 månader och doktorn säger att det är en skada för livet. Hur anmäler jag personen?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns lite olika vägar att gå för att du ska få kompensation för din skada. Jag kommer att redogöra för två av dessa nedan. Till att börja med, då detta kan utgöra ett brott kan du få ersättning via ett s.k. enskilt anspråk i en brottmålsprocess. För detta krävs det en polisanmälan och att brottet leder till åtal, mer om detta nedan. Det andra alternativet är att driva en skadeståndsprocess mot personen där du kräver ersättning för personskada till följd av den andres oaktsamhet enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. För detta krävs en stämningsansökan. Detta blir en s.k. civilrättsligt tvist där jag råder dig att anlita en jurist för att få de bästa förutsättningarna till framgång. Värt att notera är att ett enskilt anspråk i en brottmålsprocess fungerar på samma sätt som ett skadeståndsmål, bara att en fällande dom ligger till grund för skadeståndet i det förstnämnda fallet.BrottmålsprocessDe brott som kan vara aktuella i ditt fall är misshandel, 3 kap. 5 § Brottsbalken, eller vållande till kroppskada eller sjukdom, 3 kap. 8 § Brottsbalken . Rekvisiten är att någon uppsåtligen har orsakat någon annan kroppsskada (misshandel) eller av oaktsamhet orsakat någon annan kroppskada som inte är ringa (vållande till kroppskada).Då du nämner att du behövt uppsöka läkarvård och har fått en skada för livet så bedömer jag det som att skadan i vart fall inte är ringa. Vad gäller bedömningen av om personen har begått gärningen uppsåtligen eller av oaktsamhet spelar det ingen roll för skadebedömningen eller ersättningen men däremot hur högt straff personen kan få (böter eller fängelse i högst två år respektive högst sex månader).ÅtalEn polisanmälan kan leda till åtal men i fallet vållande till kroppskada eller sjukdom, om brottet inte är grovt, krävs det att målsäganden, dvs du, anmäler brottet till åtal och att det är påkallat ur allmän synpunkt, 3 kap. 12 § Brottsbalken. Det är således svårare att få till ett åtal om gärningen bedöms som vållande till kroppskada, då det krävs att det är påkallat ur allmän synpunkt, till exempel att gärningen är någon form av allmän fara.Jämte brottmålet så begär du också som målsägande enskilt anspråk, 22 kap. 1 § Rättegångsbalken. Bedöms brottet som misshandel får du hjälp av åklagaren att bereda skadeståndsmålet, annars måste du göra denna framställning själv eller med hjälp av ett ombud, 22 kap. 2 § Rättegångsbalken. CivilprocessOm du av någon anledning väljer att inte polisanmäla, kan du kräva skadestånd i en vanlig domstolsprocess. Detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du klargör varför du anser att personen i fråga ska ersätta din skada och hur mycket ersättning du vill ha. Blanketter för stämningsansökan hittar du på Domstolsverkets hemsida. Beräkningen av skadeståndet som domstolen utgår från finner du i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. (Obs. samma beräkning vare sig det är en civilrättslig process eller enskilt anspråk i brottmål).Vad du bör göra nuDet är alltså upp till dig om du vill driva en skadeståndsprocess i ett brottmål eller i en civilprocess. Jag råder dig att ta kontakt med en jurist i vilket fall som helst då det är troligt att du kommer att behöva ett ombud i en skadeståndsprocess. Du kan boka tid med en av våra jurister via: http://lawline.se/boka. Ta även kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om du kan få ut någon ersättning där. Jag hoppas detta var till hjälp!Mvh,

Preskriptionstiden för skadeståndskrav på grund av brott

2019-03-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejKan jag fortfaranss yrka skadestånd i anledning av misshandel som har skett år 2007?Hälsningar
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Skadestånd är en civilrättslig fråga, skadeståndstalan och skadeståndskrav faller under allmän fordringspreskription. Enligt 2 § har en fordran en preskriptionstid på 10 år. Denna tid börjar löpa från det att skadan uppkommer, alltså den dag misshandeln skedde. Detta innebär att ditt skadeståndskrav på grund av misshandeln är preskriberat. Av 5 – 7 §§ preskriptionslagen framgår vissa omständigheter som avbryter preskriptionstiden (detta innebär att preskriptionstiden blir längre), dock kan inte jag redogöra för dem, med att det nödvändiga informationen inte framgår av frågan. Med vänliga hälsningar,

Rätt till ersättning för stulen egendom om försäkring saknas?

2019-06-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,Det blev inbrott i arbetsbilen. Jag hade min väska med värdesaker i. Min kollega glömde låsa bilen. Vem står för ersättning för sakerna som blev stulna? En polisanmälan har gjorts. Arbetsgivaren säger att försäkringen på jobbet inte täcker egendom. Behöver lite hjälp,har ingen hemförsäkring heller.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Vid avsaknad av försäkringsmöjligheter bedöms frågan utifrån skadeståndslagen (skL) för att få eventuell ersättning för din egendom. Den skada du har lidit är en s.k utomobligatorisk sakskada och förutsatt att rekvisiten för en ersättningsgill skada föreligger kan du få denna ersatt genom en skadeståndstalan. Rekvisiten för en ersättningsgill skada är: 1. Du ska ha lidit en skada - i detta fallet utgör stulen egendom en sakskada 2. Den ska vara orsakad av annan - Tjuven eller din kollega 3. genom passivitet eller handling - Att stjäla eller att inte låsa bilen 4. det ska föreligga adekvat kausalitet mellan handling och skadan - detta kan bäst sammanfattas som att handlingen eller passiviteten ska vara en påräknelig bidragande orsak till skadan. Om polisen får fatt i tjuven är det självklart han som ska ersätta skadan (2 kap. 2 § skL). Du kan även rikta ett skadeståndsanspråk mot din kollega. Således måste hans agerande varit vårdslöst (culpöst) eller uppsåtligt (2 kap. 1 § skL). Utifrån det du nämner i frågan är min bedömning att det kommer vara svårt att påvisa hur din kollega varit vårdslös i förhållande till att inte låsa bilen, det må vara oaktsamt men troligtvis inte till den grad att din kollega kan bli skadeståndsskyldig. Med det sagt kan bedömningen bli annorlunda om vi får mer information angående ditt ärende. Ersättning genom brottsskadeersättning Slutligen kan du försöka få ersättning genom brottsskadeersättning om du inte kan få det från gärningspersonen eller försäkringen. Detta betalas huvudsakligen ut för personskador eller kränkning, det finns begränsade möjligheter att få brottsskadeersättning för egendom (jfr 6 § Brottsskadelag). Det är svårt att svara på vilka försäkringsmöjligheter din arbetsgivare har men utgångspunkten är att denne inte har ansvar för din privata egendom som du tar med dig till jobbet. Du är varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med en jurist Här. MVH,

Utsatt för kränkning, kommer jag få någon ersättning?

2019-05-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag har blivit utsatt för kränkning och har några frågor angående min rätt till skadestånd.Jag är en 16 årig tjej och gick in ensam i damernas omklädningsrum på min förenings idrottshall för att duscha efter en match. När jag står i duschen kommer det ut en naken man från toaletten. Han blir chockad, går till ett skåp och sätter på sig kläder för att sedan gå ut. Detta har hänt mig 1 gång men samma man har vid 3 andra tillfällen gjort samma sak med 2 andra tjejer i mitt lag. Klubben har polisanmält och enligt brottsoffermyndigheten ska jag få 5000 kronor i skadestånd. Polisen säger att de håller på att utreda och kommer höra av sig om hur detta kommer sluta. Hur stor chans är det att jag kommer få några pengar? Kan jag bara få pengar om det blir rättegång, och kommer jag få pengar oavsett om han inte får ett straff eller kan betala?
Emilia Skantsi Flood |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bra att klubben har gjort en polisanmälan, det är första steget för att du ska ha möjlighet att få någon ersättning. Det finns tre typer av ersättning som du eventuellt kan ha rätt till och dessa är: 1. FörsäkringsersättningDu kan eventuellt ha rätt till ersättning via din (dina föräldrars) hem- eller olycksfallsförsäkring. För att ta reda på om du har rätt till försäkringsersättning bör du be dina föräldrar kontakta ert försäkringsbolag. Du bör även höra med din idrottsförening eftersom du, om du omfattas av deras försäkring när du befinner dig i idrottshallen efter match, kanske kan ha rätt till ersättning från deras försäkringsbolag. Försäkringsersättning brukar kunna utgå även om ingen blir dömd för brottet och skulle det bli en fällande dom kan du eventuellt ha rätt till både försäkringsersättning och skadestånd.2. Skadestånd Om det blir rättegång och den tilltalade (gärningsmannen) blir dömd för brottet kan domstolen bestämma att han ska betala skadestånd till dig i form av kränkningsersättning, 2 kap 3 § skadeståndslagen. 3. Brottsskadeersättning Om du inte om du får ersättning som täcker hela skadan från din försäkring eller i skadestånd kan du ha rätt till ersättning från staten. De flesta fall av sexuella övergrepp ger rätt till ersättning för kränkning så du borde antagligen kunna få ersättning för det du utsatts för (sexuellt ofredande). För att få brottsskadeersättning måste du (dina föräldrar) ansöka om det hos Brottsoffermyndigheten och det kan du göra även om förundersökningen skulle läggas ned.Vänlig hälsning

Vad innebär solidariskt skadestånd?

2019-04-01 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej det är så att jag och två andra polare har blivit dömda till att betala cirka 400000kr i skadestånd och det är till flera olika försäkringsbolag och detta ska betalas solidariskt jag undrar om det är så att skulden senare går vidare till kronofogden vilket den ser ut att göra kommer skulden där att delas på tre så att alla betalar sin del eller finns det chans att försöka kommunicera med dem och framföra att man bara vill betala sin del?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om domstolen dömt ut att skadestånd ska betalas solidariskt innebär det att den skadeståndsberättigade kan vända sig till vem som helst av de skadeståndsskyldiga (i regel den som det finns tillgångar att ta i anspråk hos). Om du har tillgångar men vägrar att betala kommer dina tillgångar att utmätas med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Tyvärr lär du inte nå framgång med att du bara ska betala din egen del; själva syftet med det solidariska skadeståndsansvaret är att den brottsutsatte så enkelt som möjligt ska få upprättelse.Om vi antar att du har tillräckliga medel för att betala hela skadeståndet och så sker, antingen genom att du frivilligen betalar eller genom utmätning av dina tillgångar, har du en regressfordran på de andra skadeståndsskyldiga. Regressrätten innebär att du har rätt att kräva de andra på deras del av skadeståndet som du betalt. Som exempel innebär det att om ni solidariskt är betalningsskyldiga för 400.000 kronor och hela beloppet utmäts hos dig så har du en regressfordran på dina två vänner med ca 133.000kr / person. Vänligen,

Uppskattning av skadestånds storlek för ärr i ansiktsområdet

2019-03-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej min dotter 17 år blev dömd för grov misshandel av sin pojkvän. Hon va då 16 år, han 19 årHon blev i maj 2018 dömd till att betala böter på dryga 44 000krNu har hans advokat skickat ytterligare krav på 23000kr för ett litet ärr på ca 1 cm på halsen. Enligt vänner syns inte ärret, på den bild dom bifogat ser ärret inte färdigläkt ut (jag är hudterapeut och arbetar jätte mycke med ärr reducering osv) Har försökt att goggla mig till detta om skadestånd för ärr och hittar endast info om att det är något som ska ingå i det skadestånd hon blivit dömd för. Kan säga att jag själv har ett långt ärr över hela halsen efter operation, försäkringsbolaget gav mig inte en krona. Min sambo har ett ärr i ansiktet efter en misshandel, syns ordentligt. Han fick 5000kr av försäkringsbolag. Om dom har rätt att kräva min dotter på ytterligare skadestånd är verkligen 23000kr rimligt. Dom hotar med rättslig hjälp om inte pengarna är på kontot den 23/3En parantes, vi borde ha anmällt honom för kränkning då han psykiskt misshandlade min dotter under 2 år. Men vi va så korkade o efterkloka o när han anmälde henne så kändes det försent.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan anses vara skäligt skadestånd för tillfogande av ett ärr. Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).Utredning Den som vållar annan personskada ska ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § SkL. I ersättningen för personskada ska enligt 5 kap. 1 § SkL räknas in bland annat fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men). Ärr omfattas av denna bestämmelse, men torde anses vara en lindrig form av men jämfört med exempelvis invalidisering. Typiskt sett bestäms ersättningen utifrån en bedömning av skadan utifrån var på kroppen ärret sitter, hur missprydande ärret är och hur gammalt offret är. Ofta bestäms skadestånd utifrån skadeståndstabeller av olika slag. Vidare ska den som allvarligt kränker annan genom brott ska ersätta den skada som kränkningen innebär enligt 2 kap. 3 § SkL. Tillämpat i det enskilda fallet är det mycket svårt att avgöra vad som utgör skäligt skadestånd då detta helt beror på hur framträdande ärret är. Bedömningen försvåras ytterligare av att jag inte helt förstår omständigheterna såsom du beskriver dem: i regel förs talan om skadestånd (kränkningsersättning) med anledning av brott parallellt med brottmålsprocessen, men du skriver att din dotter enbart dömts till böter och att skadeståndsanspråk för enbart ärret, och inte kränkningen, kommit senare. Detta ter sig något märkligt, varför jag drar slutsatsen att jag nog inte förstår dig helt rätt. Med det sagt anger Trafikskadenämndens skadeståndstabell att ett mindre, men framträdande, ärr bör ge rätt till en ersättning på mellan 18 och 27 tkr, vilket stämmer mycket väl överens med din dotters pojkväns anspråk. Jag är inte specialiserad på skadeståndsrätt, än mindre denna del av skadeståndsrätten, men min personliga spontana bedömning är att detta möjligen ter sig något högt. Det bör dock understrykas att min bedömning bör tas med en mycket stor nypa salt, särskilt eftersom jag inte vet säkert i vilken grad skadestånd redan utgått.Angående frågan om huruvida din dotters pojkvän gjort sig skyldig till ofredande eller något liknande brott kan jag tyvärr inte säga så mycket utan insyn i omständigheterna. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att kontakta Brottsoffermyndigheten, Trafikskadenämnden och andra och höra dig för tills du tycker dig ha fått tillräckligt med stöd för att bilda dig en uppfattning om vilken storlek på skadeståndet som tycks vara rimlig enligt gällande rätt. När ni bildat er en uppfattning kan ni ta ställning till din dotters pojkväns krav. Avseende pojkvännens eventuella brott rekommenderar jag att ni läser brottsbalken, sannolikt är fjärde eller möjligen femte kapitlet mest relevant, och ser om ni bedömer att din dotter kan ha utsatts för ett brott. Om ni bedömer att så är fallet och tycker er ha stark bevisning för detta rekommenderar jag att ni polisanmäler händelserna och låter en åklagare ta ställning till om åtal bör väckas.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning