Skadeståndsersättning för olovlig trädfällning

2019-12-19 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hei. Vi har en stuga i Sverige(vi er norske), og skogen på innsiden av vår stuga har blitt såld.Då vi kom dit på søndag för at se til så vi at dom hadde fiksat på vägen för at timmerbilen skulle komma fram. Dom har då ochså Tagit ned och med seg 5 stora trän och tagit stora kvistar från stora ek trän.Ringde mannen som Eger skogen på innsidan och han innrømde tilfellet. Vi ønsker ijentligen inte å polisanmälda, så då e vår fråga hur mycke e ok at kräva för detta hærverket?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att de aktuella träden hör till er fastighet. Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).Utredning Av 2 kap. 1 § SkL följer att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar sakskada, det vill säga skada på egendom, ska ersätta skadan. Detta omfattar även fall då någon tar bort eller skadar träd och buskar och annan växtlighet. Skadeståndsersättning med anledning av sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § SkL ersättning för främst sakens värde, reparationskostnader och/eller värdeminskning. Sakens värde ska i regel bestämmas till återanskaffningsvärdet för en likvärdig sak. I fallet NJA 2015 s. 199 uttalade Högsta domstolen (HD) att värdet på träd ska beräknas efter återanskaffningskostnaden. I fall då återanskaffning av likvärdiga träd inte är möjlig konstaterade HD att man istället beräknar ersättningen utifrån den negativa påverkan som trädens avlägsnande haft på den aktuella fastighetens försäljningsvärde. Typiskt sett anses inte återanskaffning möjlig när det gäller självsådda träd som vuxit naturligt under längre tid. Exempelvis i fall som inte rör skogsfastigheter vars träd har ett klart definierbart värde som i sin tur påverkar fastighetens försäljningsvärde framstår det som uppenbart att det blir mycket svårt att konstatera någon inverkan på fastighetens försäljningsvärde. Med anledning av detta konstaterade HD att ersättningen i fall då trädens inverkan på fastighetens värde får antas vara marginell kan uppskattas utifrån en allmän skälighetsbedömning som görs på objektiva grunder och med utgångspunkt i vad som allmänt sett kan antas påverka fastighetsvärdet i ett särskilt fall.Utifrån ovanstående redogörelse kan vi konstatera att det många gånger är mycket svårt att uppskatta en skadeståndsersättning som grundas på att träd fällts olovligen. Detta eftersom ersättningens omfattning helt bestäms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I fallet som berörts ovan hade fyra tallar i åldersspannet 65-115 år som stod i närheten av flera andra träd fällts och att detta delvis påverkat möjligheterna till insyn och fastighetens utseende. HD uppskattade skadan i fallet till 33 600 kronor utan vidare motivering. Det är omöjligt för mig att med säkerhet bedöma ersättningen i ert specifika fall eftersom trädens påverkan på fastighetens utseende, eventuella intilliggande fastigheters insyn och så vidare påverkar er fastighet. Om vi antar att ert fall liknar det som togs upp i HD avseende trädens ålder och storlek och deras inverkan på er fastighets utseende och insynen till denna skulle jag mycket grovt uppskatta skadan till ungefär 45 000 kronor. Detta baserar jag på en proportionell ökning av skadeståndet utifrån det i ert fall större antalet träd och den ytterligare skada som tillkommit på kvarvarande träd. HandlingsplanMin rekommendation till er är att överväga att justera den ersättning jag föreslagit utifrån exempelvis om träden i ert fall innebar ett mycket påtagligt insynsskydd eller dylikt. Annars föreslår jag att ni låter er granne ta del av mitt resonemang i detta svar och föreslår att ersättningen ska uppgå till ungefär det belopp jag föreslagit.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Skadestånd på grund av kränkande nakenbilder?

2019-10-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!För ett par månader sen skrev jag till en kille på Snapchat som begärde naken bilder, och jag skickade en bild till honom. Men sen ville han ha mera och DP sa jag nej. Han sa då att han ville att jag skulle ta livet av mig och att jag skulle skära mig själv till döds. Jag lider av medel/svår depression och sa att jag skulle ta självmord ifall han spred bilderna. Jag gick ner och skrev o grät för jag ville dö så otroligt mycket, jag o min mamma polisanmälde händelsen o nu kanske vi ska fortsätta med en rättegång.Min fråga är då, ifall betalar skadestånd, hur mycket blir det då? Jag vill då påpeka att jag var under 15 vid händelsen, och att jag var full, inte jötte mycket men jag hade druckit vin.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga om skadestånd aktualiserar både regler i skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB), därför att skadestånd för s.k. ideell skada (kränkning) förutsätter att ett brott har begåtts. Hot om att sprida nakenbilder kan vara ett brottAlltså, innan jag besvarar frågan om det eventuella skadeståndets storlek vill jag poängtera något du kanske redan vet – nämligen att den typen av skadestånd som du skulle kunna få i detta fall bygger på att ett brott har begåtts (SkL 2 kap. 3 §). I det fall du beskriver skulle det kunna röra sig om allting från försök till olaga hot (BrB 4 kap. 5 §), främjande av sexuell posering (BrB 6 kap. 8 §) eller barnpornografibrott (BrB 16 kap. 10 a) då du var under 15 år gammal. Eftersom du skriver om en eventuell rättegång misstänker jag du har bättre koll på vilket potentiellt brott som det gäller. Poängen jag vill framföra är att killen måste dömas för minst ett av de möjliga brotten för att skadestånd ska bli aktuellt.Schablonbelopp som skadestånd för sexuella kränkningarSkulle killen dömas har domstolen ansett det bevisat att han kränkt din frid genom ett brott, och du har därför rätt till skadestånd (SkL 2 kap. 3 §). Eftersom att en psykisk kränkning är svår att mäta i exakta siffror, används vid dessa kränkningsersättningar en schablonmodell (dvs. mer ungefärliga värden). För sexuella kränkningar kan man få allt mellan 5000 och 500 000 kr. Beloppet bestäms av rätten grundat på praxis – dvs. andra liknande fall. Det är mycket svårt att uppskatta ett exakt värde i ditt fall, men min delvis kvalificerade gissning är att ett eventuellt skadeståndsbelopp skulle hamna på mellan 5000 och 20 000 kr. De allra högsta beloppen, på hundratusentals kronor är, reserverade för mycket grova brott, såsom våldtäkter.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Upphovsrätt till litterärt verk

2019-09-01 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Om man ser en text som någon skrivit på ett forum och sen kopierar texten och lägger ut texten på ett annat forum och låtsas som att man själv skrivit texten, är det ett brott mot upphovsrättslagen då?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphovsrätten, dess innebörd samt livslängdDen som har skapat ett litterärt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § upphovsrättslagen). Av ett rättsfall från EU-domstolen (C-5/08 p.37) framgår att förutsättningen för upphovsrätt är att texten ska ge uttryck för en viss originalitet i den mening att den är upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Om texten du beskriver därmed är tillräckligt lång och personligt präglad föreligger en upphovsrätt till texten som tillfaller skaparen. Upphovsrätten innefattar en uteslutande rätt för upphovsmannen att göra verket tillgängligt för allmänheten (1 kap. 2 § URL). Upphovsmannen har därmed uteslutande rätt att framställa exemplar av verket, förfoga över det samt sprida det vidare till allmänheten. Upphovsrätten till ett verk gäller till utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled, eller i fråga om verk med två eller flera upphovsmän, efter den sist avlidne upphovsmannens dödsår (4 kap. 43 § URL). Konsekvenser av handlandetAtt kopiera en text, utge sig för att vara författaren samt lägga ut den på en hemsida är ett intrång i upphovsmannens ideella namngivelserätt, då texten görs tillgänglig för allmänheten utan att upphovsmannen namn angivits i den omfattning och på det sätt som god sed kräver (1 kap. 3 § första stycket URL). Handlandet utgör även en överföring till allmänheten om den plattformen som texten läggs upp på öppnar upp för andra personer att ta del av verket (1 kap. 2 § tredje stycket första punkten URL), i sådana fall personer som inte haft tillgång till verket på den plattformen från vilken du kopierade texten. Ett sådant förfogande utgör därmed ett upphovsrättsligt intrång. Den som begår ett upphovsrättsligt intrång uppsåtligen eller av grov oaktsamhet döms till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 53 § URL). Man kan även bli förpliktad att betala skälig ersättning för utnyttjande av verket till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare (7 kap. 54 § URL). SlutsatsHandlandet du beskriver kan därmed leda till skadeståndsansvar, böter eller fängelse beroende på hur texten är utformad. Ju mer originell texten är, desto större är dess upphovsrättsliga skydd. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Kan man få kränkningsersättning då man blivit anklagad för brott på nätet?

2019-08-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! En person har lagt upp massa videos på youtube där han pratar om mig och säger att jag begått allvarliga brott och kränker mig på flertalet sätt. Han har även kontaktat anhöriga till mig och och presenterar flertalet lögner av allvarligare karaktär till dem också. Förutom kränkning, kan jag stämma honom för något mer? Hur beräknar jag storlek för skadestånd? Hur ligger det till med gdpr mellan privatpersoner? (Då han även anger mitt personnr, adress osv). Kan ni maskera mina kontaktuppgifter om ni lägger upp denna förfrågan på er hemsida?
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar flertalet bestämmelser av både civilrättslig och straffrättslig karaktär. De mest centrala lagarna som jag kommer ta upp är skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB).Anklagelser om brott kan utgöra brott i sigAtt anklaga någon för brottslighet är ytterst allvarligt, särskilt då anklagaren ämnar sprida denna uppgift till allmänheten. Exempelvis kan det i många fall utgöra förtal (BrB 5 kap. 1 §). Den som utpekar annan som brottslig genom en relativt bestämd uppgift, alltså inte endast en vag antydan om att något brottsligt har skett, och sprider denna uppgift till andra personer än den anklagade själv, riskerar att ha gjort sig skyldig till förtal. Strikt sett måste uppgiften inte ens vara osann – även om det personen säger faktiskt stämmer döms denne för förtal, såvida det inte anses försvarligt att lämna uppgiften. Lite beroende på vilken brottstyp det gäller är det mer eller mindre försvarligt att sprida sådana uppgifter på nätet, men i regel bör det anses otillåtet. Det handlar alltså om det legitima allmänintresset kring det påstådda brottet. Notera att förtal är ett s.k. målsägandebrott (BrB 5 kap. 5 §). Detta innebär att det som utgångspunkt endast är du, målsäganden som får väcka åtalet. Endast i vissa, grova fall då det är påkallat ur allmän synpunkt får åklagaren väcka åtal. Av bl.a. detta skäl är förtalsrättsprocesser notoriskt svåra och dyra för målsägande att föra, och i många fall bör de undvikas. Det du beskriver skulle även kunna utgöra det relaterade – men sällan uppmärksammade – brottet förolämpning (BrB 5 kap. 3 §). I det här fallet bedömer jag emellertid att förtalsbestämmelsen ligger betydligt närmare till hands.Vidare skulle det hypotetiskt sätt, om anklagaren skulle polisanmäla dig för de påstådda brotten, kunna utgöra falsk eller obefogad angivelse, om du skulle befinnas vara oskyldig (BrB 15 kap. 7 §).Storleken på ett eventuellt skadeståndJag kommer nu övergå till att behandla den civilrättsliga aspekten av din fråga, som dock inte i obetydlig grad sammanhänger med den straffrättsliga. Som du själv konstateras ligger det nära till hands att stämma personen för kränkning (SkL 2 kap. 3 §). Du måste emellertid fundera på vad den rättsliga grunden för detta skadeståndskrav utgörs av. Skadestånd för kränkning utgår i regel endast om den drabbade blivit kränkt genom en brottslig gärning, i ditt fall riktad mot din ära (se hänvisad paragraf ovan). Det finns alltså i grund och botten ett krav på att du ska ha varit brottsutsatt, samt att kränkningen varit av en allvarligare karaktär. Ett förtal av det slag du beskriver borde i min mening otvivelaktigt uppfylla detta allvarlighetskrav. Det framgår inte att du arbetar inom en viss yrkeskår eller innehar en viss roll där du förväntas tåla mer i form av kränkningar (ex. polis/politiker), något som skulle kunna inverka på din rätt till skadestånd, men jag utgår från att så ej är fallet. När det gäller skadeståndets storlek ska den beräknas efter skada som kränkningen innebär. Eftersom skadan är ideell kan den inte beräknas rent matematiskt, utan istället tillämpas en schablon. Tyvärr kan jag inte gå in djupare på vilka ersättningsnivåer som kan vara relevanta i ditt fall på grundval av de uppgifter du lämnat. Värt att notera är att vid skadestånd för ärekränkningsbrott (såsom förtal) kan den skadeståndsförpliktigade bli skyldig att betala för tryckning av domen i tidningar, för att sprida förtalsdomens utfall till allmänheten (BrB 5 kap. 6 § stycke 2).Ytterligare frågor om personuppgifterOm GDPR eller dataskyddsförordningen som den också kallas kan snabbt sägas att alla uppgifter som handlar om identifierbara, fysiska personer, utgör personuppgifter. Både din adress, men särskilt ditt personnummer faller under denna definition. All typ av hantering av sådana uppgifter – inte minst att lämna ut till allmänheten – utgör personuppgiftsbehandling. För detta krävs det alltid en rättslig grund, vare sig det bygger på ett avtal, en intresseavvägning (i stort sätt endast relevant vid myndighetsutövning) eller ditt samtycke. Saknar personen du skriver om en sådan rätt, är behandlingen av dina personuppgifter olaglig enligt GDPR.Slutligen kan tilläggas att Lawline alltid maskerar person- och kontaktuppgifter till de frågeställare vars frågor vi publicerar på nätet.Jag hoppas du fick svar på din fråga,mvh

Principalansvar för föräldrar

2019-11-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har en 16årig son som väntar på åtal och sedan rättegång. Flera andra är inblandade. Det gäller mordbrand. Det lär bli ett skadestånd och min fråga är:Kan jag som förälder bli ansvarig ekonomiskt att betala.Försäkringsbolaget som tar hand om detta... kan dessa kräva pengar av mig. Flera är inblandade. Kommer de kunna kräva att varje familj betalar sin femtedel av beloppet. Eller kan försäkringsbolaget kräva ngn av barnens föräldrar att betala de andras belopp.Är det så att de som betalt, sedan skall kräva de andra föräldrarna för den biten som de ej betalt?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket av skadeståndet du, som förälder, kan bli ansvarig att betala för. Du som förälder kan bli ansvarig att ersätta ditt barns skada, det följer av 3 kap. 5 § Skadeståndslagen. Av lagrummet följer också att du behöver vara vårdnadshavare för din son för att du ska kunna bli skadeståndsansvarig, således kan du inte bli skadeståndsansvarig för någon annans barn. Vidare behöver din son gjort sig skyldig till ett brott vilket också blir fallet om han nu döms till mordbrand. Som förälder är skadeståndsbeloppet begränsat till ⅕ av prisbasbeloppet per brott, vilket innebär att summan du kan bli skadeståndsskyldig för är 9480 kronor, förutsatt att det endast är ett brott din son döms för. Hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänlig hälsing,

Skadestånd för att du är offer, men brottsligheten nekar dig för att du är kriminell och sitter i fängelse

2019-09-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Skadestånd för att du är offer, men brottsligheten nekar dig för att du är kriminell och sitter i fängelse
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag ska försöka besvara din fråga samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad gäller angående skadestånd i den aktuella situationen? Din fråga innehåller inte så mycket information, men som jag tolkar frågan har en person rätt till skadestånd på grund av att hen blivit utsatt för ett brott, men personen har inte fått skadestånd eftersom hen sitter i fängelse. 1 § Brottsskadelag (2014:322) (här) anger att staten betalar ersättning till den som drabbats av skada till följd av ett brott. Förutsättningen är att brottet har begåtts i Sverige, se 2 § Brottsskadelag (här). Vilka skador som den som blivit utsatt för brott kan få ersättning för framgår av 4-9 §§ Brottsskadelag (här). Den som blivit utsatt för brott kan få ersättning för personskada samt för kränkning. I vissa särskilda fall kan offret även få ersättning för sakskada samt ren förmögenhetsskada. I särskilda fall kan barn som bevittnat brott (oftast brott i hemmet) få ersättning, se 9 § Brottsskadelag (här). Brottsskadeersättning betalas till den del skadan inte täcks av annan ersättning som den skadelidande har rätt till på grund av skadan, se 10 § Brottsskadelag (här). Annan ersättning kan vara om den som blivit utsatt för brottet kan få ersättning från t.ex. en försäkring hen har. Hur ersättningen för personskada bedöms framgår av 5 kap 1-3 §§ Skadeståndslagen (här). Om en person har rätt till skadestånd på grund av att hen blivit utsatt för ett brott är det i sig inget hinder för att få skadestånd att personen sitter i fängelse. Däremot kan det vara så att personen som sitter i fängelse själv ska betala skadestånd, vilket är aktuellt om personen själv har t.ex. skadat någon annan genom brott och inte har betalat detta skadestånd. Då kan kronofogden mäta ut skadeståndet för att den som personen ska betala skadestånd till ska få ersättning. Men då det inte framgår så mycket information av frågan vet jag naturligtvis inte om det är så i det här fallet. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Skadegörelse mobil

2019-08-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.Vad gör man om sambo kastatade på golvet min telefon?Den är helt förstört . det går inte att reperera alls. Och hon vill inte betala för. Mobilen som kostar minst 6000krVad gör man då. Jag har bilder och min dottern är vittne.
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din sambo har tagit sönder din telefon är det fråga om skadegörelse, vilket är ett brott som regleras i 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det du kan göra är att polisanmäla händelsen och skulle det leda till rättegång kan du dessutom yrka på skadeståndsanspråk, i enlighet med 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL), då den som med flit eller av vårdslöshet vållar sakskada bör ersätta den. Du kan även driva skadeståndsanspråket separat, t.ex. om polisanmälan inte skulle leda till åtal. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Hur mycket kan man få i skadestånd vid en misshandel ?

2019-08-11 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hur mycket kan man få i skadestånd vid en misshandel skulle gärna vilja få ett svar.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med är det svårt att ange ett exakt belopp när det kommer till skadestånd. Omständigheter av särskilt intresse vid bedömningen av ersättningens storlek är brottets tidsmässiga förlopp, våldets karaktär, tillhyggen som använts, om det förekommit förnedrande inslag samt om brottet varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa. Det finns fall där exempelvis en person fått ett knytnäveslag i ansiktet av en berusad man, men som inte fått något skadestånd. Å andra sidan finns också fall där en person fått knytnäveslag av misstänkt snatteri och som då fått 5000 kr.Däremot finns det ett fall där en person varit på fest och som somnat i soffan, för att sedan vakna och inse att hennes hår blivit avklippt. I detta fall fick kvinnan 5000 kr i skadestånd för misshandel (hårklippning utan ens vilja räknas som misshandel).Har man tagit emot sparkar medan man ligger ner eller blivit slagen med glasflaska i huvudet kan man begära 10 000 kr i skadestånd.Har det varit slag med farliga föremål som t.ex. bultsax och knivar kan man få mellan 15 000 och 50 000 kr, beroende på hur allvarliga skadorna blivit. Finns även fall där 75 000 kr utdelats för misshandel som gett skador för livet.Sammanfattningsvis är det svårt att säga vilken summa ditt skadestånd bör landa på, men jag hoppas du får någon vägledning av mina exempel på fall. Vill du ha mer exakt belopp är du välkommen att komplettera din fråga med exempelvis hur situationen började, om misshandeln skett med föremål eller ej, i vilket sinnestillstånd du varit i och sinnestillstånd på personen/personerna som misshandlade varit i m.m. Ju mer information vi får desto rättvisare belopp kan vi bedöma.Med vänlig hälsning,