Skadestånd på grund av kränkande nakenbilder?

2019-10-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!För ett par månader sen skrev jag till en kille på Snapchat som begärde naken bilder, och jag skickade en bild till honom. Men sen ville han ha mera och DP sa jag nej. Han sa då att han ville att jag skulle ta livet av mig och att jag skulle skära mig själv till döds. Jag lider av medel/svår depression och sa att jag skulle ta självmord ifall han spred bilderna. Jag gick ner och skrev o grät för jag ville dö så otroligt mycket, jag o min mamma polisanmälde händelsen o nu kanske vi ska fortsätta med en rättegång.Min fråga är då, ifall betalar skadestånd, hur mycket blir det då? Jag vill då påpeka att jag var under 15 vid händelsen, och att jag var full, inte jötte mycket men jag hade druckit vin.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga om skadestånd aktualiserar både regler i skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB), därför att skadestånd för s.k. ideell skada (kränkning) förutsätter att ett brott har begåtts. Hot om att sprida nakenbilder kan vara ett brottAlltså, innan jag besvarar frågan om det eventuella skadeståndets storlek vill jag poängtera något du kanske redan vet – nämligen att den typen av skadestånd som du skulle kunna få i detta fall bygger på att ett brott har begåtts (SkL 2 kap. 3 §). I det fall du beskriver skulle det kunna röra sig om allting från försök till olaga hot (BrB 4 kap. 5 §), främjande av sexuell posering (BrB 6 kap. 8 §) eller barnpornografibrott (BrB 16 kap. 10 a) då du var under 15 år gammal. Eftersom du skriver om en eventuell rättegång misstänker jag du har bättre koll på vilket potentiellt brott som det gäller. Poängen jag vill framföra är att killen måste dömas för minst ett av de möjliga brotten för att skadestånd ska bli aktuellt.Schablonbelopp som skadestånd för sexuella kränkningarSkulle killen dömas har domstolen ansett det bevisat att han kränkt din frid genom ett brott, och du har därför rätt till skadestånd (SkL 2 kap. 3 §). Eftersom att en psykisk kränkning är svår att mäta i exakta siffror, används vid dessa kränkningsersättningar en schablonmodell (dvs. mer ungefärliga värden). För sexuella kränkningar kan man få allt mellan 5000 och 500 000 kr. Beloppet bestäms av rätten grundat på praxis – dvs. andra liknande fall. Det är mycket svårt att uppskatta ett exakt värde i ditt fall, men min delvis kvalificerade gissning är att ett eventuellt skadeståndsbelopp skulle hamna på mellan 5000 och 20 000 kr. De allra högsta beloppen, på hundratusentals kronor är, reserverade för mycket grova brott, såsom våldtäkter.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Upphovsrätt till litterärt verk

2019-09-01 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Om man ser en text som någon skrivit på ett forum och sen kopierar texten och lägger ut texten på ett annat forum och låtsas som att man själv skrivit texten, är det ett brott mot upphovsrättslagen då?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upphovsrätten, dess innebörd samt livslängdDen som har skapat ett litterärt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § upphovsrättslagen). Av ett rättsfall från EU-domstolen (C-5/08 p.37) framgår att förutsättningen för upphovsrätt är att texten ska ge uttryck för en viss originalitet i den mening att den är upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Om texten du beskriver därmed är tillräckligt lång och personligt präglad föreligger en upphovsrätt till texten som tillfaller skaparen. Upphovsrätten innefattar en uteslutande rätt för upphovsmannen att göra verket tillgängligt för allmänheten (1 kap. 2 § URL). Upphovsmannen har därmed uteslutande rätt att framställa exemplar av verket, förfoga över det samt sprida det vidare till allmänheten. Upphovsrätten till ett verk gäller till utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled, eller i fråga om verk med två eller flera upphovsmän, efter den sist avlidne upphovsmannens dödsår (4 kap. 43 § URL). Konsekvenser av handlandetAtt kopiera en text, utge sig för att vara författaren samt lägga ut den på en hemsida är ett intrång i upphovsmannens ideella namngivelserätt, då texten görs tillgänglig för allmänheten utan att upphovsmannen namn angivits i den omfattning och på det sätt som god sed kräver (1 kap. 3 § första stycket URL). Handlandet utgör även en överföring till allmänheten om den plattformen som texten läggs upp på öppnar upp för andra personer att ta del av verket (1 kap. 2 § tredje stycket första punkten URL), i sådana fall personer som inte haft tillgång till verket på den plattformen från vilken du kopierade texten. Ett sådant förfogande utgör därmed ett upphovsrättsligt intrång. Den som begår ett upphovsrättsligt intrång uppsåtligen eller av grov oaktsamhet döms till böter eller fängelse i högst två år (7 kap. 53 § URL). Man kan även bli förpliktad att betala skälig ersättning för utnyttjande av verket till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare (7 kap. 54 § URL). SlutsatsHandlandet du beskriver kan därmed leda till skadeståndsansvar, böter eller fängelse beroende på hur texten är utformad. Ju mer originell texten är, desto större är dess upphovsrättsliga skydd. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Kan man få kränkningsersättning då man blivit anklagad för brott på nätet?

2019-08-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! En person har lagt upp massa videos på youtube där han pratar om mig och säger att jag begått allvarliga brott och kränker mig på flertalet sätt. Han har även kontaktat anhöriga till mig och och presenterar flertalet lögner av allvarligare karaktär till dem också. Förutom kränkning, kan jag stämma honom för något mer? Hur beräknar jag storlek för skadestånd? Hur ligger det till med gdpr mellan privatpersoner? (Då han även anger mitt personnr, adress osv). Kan ni maskera mina kontaktuppgifter om ni lägger upp denna förfrågan på er hemsida?
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar flertalet bestämmelser av både civilrättslig och straffrättslig karaktär. De mest centrala lagarna som jag kommer ta upp är skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB).Anklagelser om brott kan utgöra brott i sigAtt anklaga någon för brottslighet är ytterst allvarligt, särskilt då anklagaren ämnar sprida denna uppgift till allmänheten. Exempelvis kan det i många fall utgöra förtal (BrB 5 kap. 1 §). Den som utpekar annan som brottslig genom en relativt bestämd uppgift, alltså inte endast en vag antydan om att något brottsligt har skett, och sprider denna uppgift till andra personer än den anklagade själv, riskerar att ha gjort sig skyldig till förtal. Strikt sett måste uppgiften inte ens vara osann – även om det personen säger faktiskt stämmer döms denne för förtal, såvida det inte anses försvarligt att lämna uppgiften. Lite beroende på vilken brottstyp det gäller är det mer eller mindre försvarligt att sprida sådana uppgifter på nätet, men i regel bör det anses otillåtet. Det handlar alltså om det legitima allmänintresset kring det påstådda brottet. Notera att förtal är ett s.k. målsägandebrott (BrB 5 kap. 5 §). Detta innebär att det som utgångspunkt endast är du, målsäganden som får väcka åtalet. Endast i vissa, grova fall då det är påkallat ur allmän synpunkt får åklagaren väcka åtal. Av bl.a. detta skäl är förtalsrättsprocesser notoriskt svåra och dyra för målsägande att föra, och i många fall bör de undvikas. Det du beskriver skulle även kunna utgöra det relaterade – men sällan uppmärksammade – brottet förolämpning (BrB 5 kap. 3 §). I det här fallet bedömer jag emellertid att förtalsbestämmelsen ligger betydligt närmare till hands.Vidare skulle det hypotetiskt sätt, om anklagaren skulle polisanmäla dig för de påstådda brotten, kunna utgöra falsk eller obefogad angivelse, om du skulle befinnas vara oskyldig (BrB 15 kap. 7 §).Storleken på ett eventuellt skadeståndJag kommer nu övergå till att behandla den civilrättsliga aspekten av din fråga, som dock inte i obetydlig grad sammanhänger med den straffrättsliga. Som du själv konstateras ligger det nära till hands att stämma personen för kränkning (SkL 2 kap. 3 §). Du måste emellertid fundera på vad den rättsliga grunden för detta skadeståndskrav utgörs av. Skadestånd för kränkning utgår i regel endast om den drabbade blivit kränkt genom en brottslig gärning, i ditt fall riktad mot din ära (se hänvisad paragraf ovan). Det finns alltså i grund och botten ett krav på att du ska ha varit brottsutsatt, samt att kränkningen varit av en allvarligare karaktär. Ett förtal av det slag du beskriver borde i min mening otvivelaktigt uppfylla detta allvarlighetskrav. Det framgår inte att du arbetar inom en viss yrkeskår eller innehar en viss roll där du förväntas tåla mer i form av kränkningar (ex. polis/politiker), något som skulle kunna inverka på din rätt till skadestånd, men jag utgår från att så ej är fallet. När det gäller skadeståndets storlek ska den beräknas efter skada som kränkningen innebär. Eftersom skadan är ideell kan den inte beräknas rent matematiskt, utan istället tillämpas en schablon. Tyvärr kan jag inte gå in djupare på vilka ersättningsnivåer som kan vara relevanta i ditt fall på grundval av de uppgifter du lämnat. Värt att notera är att vid skadestånd för ärekränkningsbrott (såsom förtal) kan den skadeståndsförpliktigade bli skyldig att betala för tryckning av domen i tidningar, för att sprida förtalsdomens utfall till allmänheten (BrB 5 kap. 6 § stycke 2).Ytterligare frågor om personuppgifterOm GDPR eller dataskyddsförordningen som den också kallas kan snabbt sägas att alla uppgifter som handlar om identifierbara, fysiska personer, utgör personuppgifter. Både din adress, men särskilt ditt personnummer faller under denna definition. All typ av hantering av sådana uppgifter – inte minst att lämna ut till allmänheten – utgör personuppgiftsbehandling. För detta krävs det alltid en rättslig grund, vare sig det bygger på ett avtal, en intresseavvägning (i stort sätt endast relevant vid myndighetsutövning) eller ditt samtycke. Saknar personen du skriver om en sådan rätt, är behandlingen av dina personuppgifter olaglig enligt GDPR.Slutligen kan tilläggas att Lawline alltid maskerar person- och kontaktuppgifter till de frågeställare vars frågor vi publicerar på nätet.Jag hoppas du fick svar på din fråga,mvh

Kan en få ut skadestånd eller ekonomisk ersättning för brott en råkade ut för som barn? Hur lång tid efter brottet får man göra anspråk på ersättningen?

2019-08-01 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA | Jag va med om utnyttjande för nakenbilder när jag var x år och skulle få ett skadestånd på x kr men mina föräldrar orkade aldrig hjälpa mig att få ut det å dessutom fick vi hem ett brev om att gärningsmannen kunde inte betala dom pengarna. Idag är jag 18 år kan jag ta tag i detta själv och få ut dessa pengarna nu eller har det gått för lång tid, detta är ju nåt som påverkat mig sen dagen det hände.
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du kan ha möjlighet att få brottsskadeersättning enligt 15§ brottsskadelagen (2014:322) via Brottsoffermyndigheten (BrOM). Dock finns det några förutsättningar: Det måste vara en skada till följd av brott, brottet måste vara polisanmält, brottsoffret ska ha medverkat i utredningen samt att alla andra ersättningsmöjligheter måste vara uttömda. De första kriterierna verkar vara uppfyllda eftersom dom verkar finnas.Det sista kravet är särskilt viktigt eftersom det behandlar eventuella utbetalda skadestånd och försäkringsersättning. Att gärningspersonen inte har möjlighet att betala pengarna innebär dock inte att du inte får ut några pengar. Det kan man som brottsoffer få hjälp med via Kronofogdemyndigheten. Det framgår dock inte om dina föräldrar gjort detta eller om de gått via försäkringsbolaget. Av vad du berättar verkar detta dock inte troligt eftersom du beskriver att dina föräldrar inte orkade vid tillfället.Barn som bevittnar brott och barn som brottsoffer har möjlighet att göra en ansökan om brottsskadeersättning fram till den dag de fyller 21 år (15§ brottsskadelagen). Ansökan görs på en blankett från Brottsoffermyndigheten eller via deras hemsida. Observera dock att vilken ersättning det blir måste prövas och därför är det inte säkert att det blir samma som det ursprungliga utdömda skadeståndet. Skillnader i ersättningens storlek kan bero på skillnader i lagstiftning, prövningen, eventuell jämkning av ersättningen, eventuellt grundavdrag och avräkning av försäkringsersättning eller att läkningstiden ofta har passerat. Brottsoffermyndigheten eller din lokala brottsofferjour kan hjälpa dig att fylla i blanketten och om du har några särskilda frågor kring den. Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga! Vänliga Hälsningar

Skadestånd för att du är offer, men brottsligheten nekar dig för att du är kriminell och sitter i fängelse

2019-09-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Skadestånd för att du är offer, men brottsligheten nekar dig för att du är kriminell och sitter i fängelse
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag ska försöka besvara din fråga samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad gäller angående skadestånd i den aktuella situationen? Din fråga innehåller inte så mycket information, men som jag tolkar frågan har en person rätt till skadestånd på grund av att hen blivit utsatt för ett brott, men personen har inte fått skadestånd eftersom hen sitter i fängelse. 1 § Brottsskadelag (2014:322) (här) anger att staten betalar ersättning till den som drabbats av skada till följd av ett brott. Förutsättningen är att brottet har begåtts i Sverige, se 2 § Brottsskadelag (här). Vilka skador som den som blivit utsatt för brott kan få ersättning för framgår av 4-9 §§ Brottsskadelag (här). Den som blivit utsatt för brott kan få ersättning för personskada samt för kränkning. I vissa särskilda fall kan offret även få ersättning för sakskada samt ren förmögenhetsskada. I särskilda fall kan barn som bevittnat brott (oftast brott i hemmet) få ersättning, se 9 § Brottsskadelag (här). Brottsskadeersättning betalas till den del skadan inte täcks av annan ersättning som den skadelidande har rätt till på grund av skadan, se 10 § Brottsskadelag (här). Annan ersättning kan vara om den som blivit utsatt för brottet kan få ersättning från t.ex. en försäkring hen har. Hur ersättningen för personskada bedöms framgår av 5 kap 1-3 §§ Skadeståndslagen (här). Om en person har rätt till skadestånd på grund av att hen blivit utsatt för ett brott är det i sig inget hinder för att få skadestånd att personen sitter i fängelse. Däremot kan det vara så att personen som sitter i fängelse själv ska betala skadestånd, vilket är aktuellt om personen själv har t.ex. skadat någon annan genom brott och inte har betalat detta skadestånd. Då kan kronofogden mäta ut skadeståndet för att den som personen ska betala skadestånd till ska få ersättning. Men då det inte framgår så mycket information av frågan vet jag naturligtvis inte om det är så i det här fallet. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Skadegörelse mobil

2019-08-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej.Vad gör man om sambo kastatade på golvet min telefon?Den är helt förstört . det går inte att reperera alls. Och hon vill inte betala för. Mobilen som kostar minst 6000krVad gör man då. Jag har bilder och min dottern är vittne.
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din sambo har tagit sönder din telefon är det fråga om skadegörelse, vilket är ett brott som regleras i 12 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det du kan göra är att polisanmäla händelsen och skulle det leda till rättegång kan du dessutom yrka på skadeståndsanspråk, i enlighet med 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL), då den som med flit eller av vårdslöshet vållar sakskada bör ersätta den. Du kan även driva skadeståndsanspråket separat, t.ex. om polisanmälan inte skulle leda till åtal. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Hur mycket kan man få i skadestånd vid en misshandel ?

2019-08-11 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hur mycket kan man få i skadestånd vid en misshandel skulle gärna vilja få ett svar.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med är det svårt att ange ett exakt belopp när det kommer till skadestånd. Omständigheter av särskilt intresse vid bedömningen av ersättningens storlek är brottets tidsmässiga förlopp, våldets karaktär, tillhyggen som använts, om det förekommit förnedrande inslag samt om brottet varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa. Det finns fall där exempelvis en person fått ett knytnäveslag i ansiktet av en berusad man, men som inte fått något skadestånd. Å andra sidan finns också fall där en person fått knytnäveslag av misstänkt snatteri och som då fått 5000 kr.Däremot finns det ett fall där en person varit på fest och som somnat i soffan, för att sedan vakna och inse att hennes hår blivit avklippt. I detta fall fick kvinnan 5000 kr i skadestånd för misshandel (hårklippning utan ens vilja räknas som misshandel).Har man tagit emot sparkar medan man ligger ner eller blivit slagen med glasflaska i huvudet kan man begära 10 000 kr i skadestånd.Har det varit slag med farliga föremål som t.ex. bultsax och knivar kan man få mellan 15 000 och 50 000 kr, beroende på hur allvarliga skadorna blivit. Finns även fall där 75 000 kr utdelats för misshandel som gett skador för livet.Sammanfattningsvis är det svårt att säga vilken summa ditt skadestånd bör landa på, men jag hoppas du får någon vägledning av mina exempel på fall. Vill du ha mer exakt belopp är du välkommen att komplettera din fråga med exempelvis hur situationen började, om misshandeln skett med föremål eller ej, i vilket sinnestillstånd du varit i och sinnestillstånd på personen/personerna som misshandlade varit i m.m. Ju mer information vi får desto rättvisare belopp kan vi bedöma.Med vänlig hälsning,

Får jag riva sönder någon annans räkningar?

2019-07-24 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Får man medan en separation pågår riva sönder och kasta personens post (räkningar) som håller på att flytta så att det blir straffavgifter?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hamna både i brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen(SkL). Skulle man riva sönder någons post skulle det falla under egenmäktigt förfarande(8 kap. 8§ BrB). Samma scenario fast med gemensam post så skulle det troligtvis falla under olovligt förfogande(10 kap. 4§ BrB). Dessa är båda brott i brottsbalken och på grund av detta så skulle man kunna bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen för ren förmögenhetsskada(2 kap. 2§ SkL). Sammanfattningsvis är det alltså en olaglig handling och det skulle kunna leda till ersättningskrav enligt skadeståndslagen.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh