Takbelopp för skadestånd med anledning av brott?

2021-01-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, en kort fråga. Jag blev hotad med kniv för några veckor sen och har nu varit kontakt med polisen. Polisen rubricerade det som grovt olaga hot och jag fick frågan om jag ville begära skadestånd och de frågade även om vilken summa. Jag såg att hot med livsfarligt vapen vanligtvis innebär 10.000-15.000kr i skadestånd. Är en kniv ett livsfarligt vapen och kan jag begära 15.000kr för händelsen? Kan det annars vara dumt att begära den högsta möjliga summan?
Sanna Parkan |Hej Samuel och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Den som hotar någon på ett sätt som hos den hotade är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till person döms för olaga hot. Om brottet är grovt döms denne till grovt olaga hot och i den bedömningen ska särskilt beaktas om vapen har använts, BrB 4:5. Angående "livsfarligt vapen"Vad som utgör livsfarligt vapen är lite svårt att svara på, generellt kan man säga att skjutvapen såsom pistoler och dylikt alltid utgör livsfarligt vapen, NJA 2018 s767, i vart fall då gärningsmannen inte kan bedöma graden av skada som vapnet kan åstadkomma. Om just kniv kan ses som livsfarligt vapen eller inte är svårbedömt. Pennkniv och morakniv anses godtagbart att bära på, NJA 2016 s30. Innehav av kniv kan alltså i många fall vara befogat medan bärande av skjutvapen kräver tillstånd och får vidare inte medtas hur som helst på allmän plats, se bl a vapenlagen 2:1, 5:1-2 och 5:6.Mer vägledning kan hämtas från Polisens hemsida angående vapen och farliga föremål. Så min bedömning är att en vanlig pennkniv och dylikt inte kan anses som livsfarligt vapen medan t ex en mindre version av en machete kanske mer skulle liknas vid ett livsfarligt vapen.Angående skadeståndets storlekSkadeståndets storlek vid kränkning där handlingen varit ägnad att framkalla rädsla för liv och hälsa ska bestämmas till skäligt belopp, SkL 5:6 Det finns alltså inget bestämt takbelopp utan vad som är skäligt ska utges. Domstolen är dock bunden av det belopp som yrkats enligt RBs regler, dvs domstolen kan som max fastställa det högsta belopp som begärts. Har 15 000 begärts i skadestånd kan domstolen fastställa skadeståndets storlek till allt mellan 0-15 000kr. Har 5 000 begärts kan domstolen fastställa skadeståndets storlek till allt mellan 0-5 000kr. Så mitt råd är att hellre begära lite mer än lite för lite eftersom domstolen inte kan fastställa beloppet till högre än vad som begärts, även om den skulle anse att ett högre belopp vore skäligt.Hoppas det var svar på din fråga!

Hur fungerar skadeståndsrättens avräkningsregel?

2020-12-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Gällande mord. Gärningsmannen är dömd i tingsrätten för mord och även dömd för mord i hovrätten år 2020. Gärningsmannen är dömd att betala skadestånd till anhöriga på 60 tusen kr. Anhöriga har inte sökt skadestånd ännu. Den dömde gärningsmannen har inte tillgångar. Så det är troligt att vi kommer få söka brottskadeersättning. Anhörig har fått till sig att ha rätt till ersättning via sin hemförsäkring genom krisförsäkring som kallades sorg och saknad, trygghansa är försäkringsbolagetEn ersättning på 50 tusen. Försäkringsbolaget trygghansa säger att det inte ska påverka skadeståndet. Hur säger lagen? Kommer jag att få ut skadestånd från mitt försäkringsbolag och skadeståndet från gärningsmannen. Kan jag nekas skadestånd då jag får pengar av försäkringsbolaget? Kan jag få ut dubbel utbetalning? Med all tacksamhet
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den här frågan regleras dels av skadeståndslagen (1972:207) (SkL), dels av allmänna skadeståndsrättsliga principer. I skadeståndslagen återfinns den så kallade avräkningsregeln (5 kap. 3 § SkL). Avräkningsregeln innebär att ersättning som den skadelidande erhållit från annat håll ska avräknas mot den summa som skadevållaren ska betala ut. Detsamma gäller även om brottsskadeersättning utbetalas av Brottsoffermyndigheten i det fall ett skadestånd inte kan betalas ut av skadevållaren. Visserligen står det inte uttryckligen i lagen att även försäkringsersättning ska avräknas, utan det faller under "annan likartad förmån" enligt praxis samt allmänna skadeståndsrättsliga principer. Om skadevållaren har dömts att betala 60 000 kronor i skadestånd och den skadelidande erhållit 50 000 kronor i ersättning från sitt försäkringsbolag, ska detta belopp avräknas från skadeståndet eller brottsofferersättningen: 60 000 - 50 000 = 10 000 kr. Det återstår för skadevållaren, alternativt Brottsoffermyndigheten, att utbetala 10 000 kronor i ersättning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Skadestånd/Brottsskadeersättning

2020-12-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit tilldömd 16 000 i skadestånd för en grov misshandel. Jag undrar hur jag ska få pengarna?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Skadestånd/BrottsskadeersättningDen som begär ett brott är oftast skyldig att ersätta skadorna som uppkommit, så kallat skadestånd. Målsägande brukar således kräva gärningspersonen på skadestånd. Det är sedan domstolen som beslutar om skadeståndets belopp och fastställer detta. Det sker bara ibland att gärningsmannen betalar skadeståndet direkt då han blir dömd till att göra det. Det är mycket vanligare att gärningsmannen inte betalar frivilligt, att den är motvillig att betala eller inte har den ekonomiska förmågan att betala. Att man har fått rätt till utdelning av skadestånd så innebär det inte i verkligheten att man kommer få ut en summa pengar direkt. Det förekommer att brottsoffret får hjälp från Kronofogden att indriva sitt skadestånd, eftersom domstolen brukar kontakta kronofogden när dem har dömt ut ett skadestånd. Kronofogden kan då genomföra en undersökning av den dömdes ekonomiska situation. Om det visar sig att gärningspersonen har tillgångar tillgängligt (inkomst, likvida medel), så ser Kronofogden till att brottsoffret får sina pengar.Om det däremot är flera gärningspersoner som döms för samma brott, så har de solidariskt ansvar för att betala skadeståndet. Då kan man kräva hela beloppet från en av gärningspersonerna. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man få ut skadestånd om man fått bluffakturor skickade till sig?

2020-11-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |En person har nyligen skickat ut tusentals bluffakturor och hotat med stämning om man inte betalar. Kan man stämma den personen för typ sveda och värk?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut att begära skadestånd på grund av sveda och värk orsakade av den person som har skickat en massa bluffakturor till dig. När det kommer till frågor om skadestånd är det skadeståndslagen som är tillämplig lag Förutsättningar för att få ut skadeståndHuvudregeln är att den som vållar en person- eller sakskada, antingen genom uppsåt eller vårdslöshet, ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Här kan man alltså utläsa ett antal rekvisit. För att en person ska anses vara skadeståndsskyldig så krävs det att:- Personen orsakar en skada på en person eller på en sak, och- Personen ska ha orsakat denna skada antingen uppsåtligen eller vårdslöstUtifrån den information du anger i frågan verkar det som att personen under upprepade tillfällen har skickat ut bluffakturor till dig och att detta har åsamkat dig en personskada (psykiskt lidande av övergående natur, vilket också benämns som sveda och värk). Dessa skador omfattas av skadeståndet för personskador enligt 5 kap. 1 § första stycket tredje punkten skadeståndslagen. Det som också behöver klarläggas här är huruvida det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan handlingen (utskickandet av bluffakturorna) och skadan som du har lidit. Detta brukar kallas för adekvat kausalitet. Det ska alltså "ligga i farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande. Här hade jag behövt lite närmare information om just den skada som du har lidit och hur den specifikt förhåller sig till alla bluffakturor som du har mottagit. I och med att du uppger att du mottagit ett stort antal av dessa fakturor kan detta alltså tala till din fördel att det åsamkat dig psykiskt lidande, men för att komma till en närmare slutsats hade jag som sagt behövt mer information. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan min familj få ersättning när jag blivit utsatt för olaga hot och vilken rätt till ersättning har ett vittne

2021-01-18 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Om någon vecka ska jag på en huvudförhandling som målsägande och har lite juridiska frågor kring skadestånd. Brottet som "utreds" är olaga hot muntligt och som jag förstått det är standard skadestånd 5000kr. Är det möjligt att jag kan begära skadestånd via sveda och värk för rädsla oro samt förändrad livssituation för min familj? Hur är ersättningen till min mor som tar ledigt för att kunna komma som kallat vittne, har att man får ut samma som sjuktaxan men har inte fått något klart svar.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllmäntDet finns olika s.k. skadeståndsposter i svensk rätt vilka regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Ersättning för kränkningKränkning är en särskild skadeståndspost och där är 5000 kr det lägsta beloppet som kan utbetalas för kränkning när någon blivit utsatt för ett olaga hot. Beroende på vilket sätt du blivit utsatt för ett olaga hot, kommer skadeståndet för kränkning att variera. Vid bedömningen av skadeståndets storlek beaktas t.ex. om hotet varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, 5 kap 6 § SkL. Ersättning för sveda och värkErsättning för sveda och värk är ytterligare en särskild skadeståndspost. Sveda och värk definieras i lagtexten som "fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur", 5 kap 1 § 1 st. 3 p. SkL. Vad som menas med lydelsen är den akuta sjukdomstiden, dvs. den tid som du ev. varit sjukskriven från ditt jobb. Ersättningen är maximalt 2 600 kr per månad om du är sjukskriven 100 %. Det innebär alltså att det inte är möjligt för din familj att få ersättning för rädsla och oro som dem utsatts till följd av det olaga hotet som du utsatts för i form av sveda och värk. Det är endast särskilt närstående till en person som fått en personskada som lett till döden som kan få ersättning för ev. personskador de ådragit sig till följd av den närståendes dödsfall, 5 kap 2 § 1 st. 2.p SkL. Ersättning till vittneDin mamma har rätt till ersättning när hon kallats som vittne och behövt ta ledigt från jobbet. Hon har rätt till ersättning för att resa till förhandlingen samt för tiden hon är på förhandlingen och inte kunnat jobba. Ersättningen bestäms utifrån vad som rätten bedömer är skäligt, 36 kap 24 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740) (RB). Det ser vidare olika ut beroende på om det är staten som ska betala ersättningen. Huvudregeln är att det är den enskilda part som kallat in ett vittne som ska stå för ersättningen. OM det är staten som ska betala din mammas ersättning tillämpas förordning (1982:805) om ersättning för allmänna medel till vittnen, m.m. I 3 § anges hur ersättningen för resan beräknas och i 5 § samma förordning anges hur ersättningen för inkomstförlusten ska beräknas. Det som anges i 5 § är att din mamma som max kan få 700 kr per dag för den förlorade inkomsten. Ordförande i huvudförhandlingen kommer mest troligt att fråga din mamma efter hennes vittnesförhör vilka kostnader hon haft för inställelsen och resan. Vidare kommer ordförande att hänvisa din mamma till att gå till receptionen på tingsrätten ni befinner er i och be henne fylla i en blankett där. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!MVH

Vilka kostnader kan jag få ersatta när jag blivit utsatt för annonsbedrägeri?

2020-12-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag har varit med om ett annonsbedrägeri. Jag svarade på en hund annons, allt såg så rätt och riktigt ut så det gick absolut inte att genomskåda. "Hunden" vars "ägare" (finns varken hund eller ägare) jobbar som volontär i utlandet och var tvungen att åka dit så hon tar med sig hunden men den får inte följa med in i landet pga att Sverige är ett rabiesfritt land och i det landet är rabiesspridningen hög, jag betalar summan för hunden samt resan tillbaka till sverige inkl en rabies spruta och en speciell transportbur, som jag sen skulle få återbetalt till mig. Hunden skulle ha landat på flygplatsen i går och blivit transporterad hem till oss kl.17.00, när klockan är 17.30 ringer jag till flygplatsen och hör mig för men dom hade inga inkommande plan från det landet. Vi har fortfarande inte sett någon hund men blivit av med pengar. Det finns ingen ägare eller hund. Detta är polisanmält. Kan jag få ersättning för detta?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen ska den som orsakar en annan en ekonomisk skada genom brott också ersätta denna skada. I det här fallet har skadan bestått i de kostnader som du lagt ner i samband med det påstådda köpet. Alltså allt ifrån resan och vaccineringen till själva priset för hunden. För att du ska bli ersatt måste du dock berätta för polisen att du har ett skadeståndsanspråk mot gärningsmannen, och uppge vilka kostnader det är du vill få ersatta. Vänligen,

Kan man få skadestånd för sabotage utövat av sina anställda?

2020-12-05 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej Jag har anställda som har provisions baserade löner och som val har de möjlighet att välja att ta fast lön och provisionsbaserad lön med lägre provision och de har inte lämnat in någon skriftlig begäran att de vill övergå till fast + provision. det står att de har rätt till att byta från från provision till både fast och lägre provision efter 3 månader, nu kommer de och kräver mig på 2 månaders löner. Nu har några av dem skrivit att de har kontaktat företagets kunder och sagt till dem att de har slutat för de inte får lön utbetalt och har baktalat och skadat min verksamhet nu vet jag inte hur stor skadan är ännu men den är redan gjord vad kan jag göra om jag ska stämma dessa för det dom har gjort och en eventuell förlust på min omsättning m.m jag skulle vilja veta vad jag kan göra för om det går att stämma dessa individer ?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du har haft anställda som försökt sabotera din verksamhet genom att förmedla en negativ bild av ditt företag till kunderna som drabbat din lönsamhet. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för de allmänna reglerna för under vilka förutsättningar man kan få skadestånd samt om agerandet kan vara brottsligt. Din fråga regleras i skadeståndslagen (skl) och brottsbalken (brb).Skadestånd enligt skadeståndslagenTill att börja med så är skadeståndslagen subsidiär (dvs "i andra hand") till avtal. Det innebär att om du har ett anställningsavtal med särskilda villkor som förhindrar eller på annat sätt föreskriver att dina anställda inte får skada eller på annat sätt sprida information som är till skada för din verksamhet så kan ett eventuellt skadeståndsanspråk grunda sig på det avtalet (jfr 1 kap. 1 § skl). Det kan även röra sig om brott mot s.k tysta klausuler (klausuler som alltid anses föreligga i ett anställningsförhållande) såsom lojalitetsplikt etc. Det hela kan sammanfattas till att: om dina anställda har agerat i strid med ett anställningsavtal så kan du kräva skadestånd på den grunden. Jag kan tyvärr inte fördjupa mig ytterligare i detta resonemanget då jag inte känner till utformningen på dina avtal eller situationen i sig. Den eventuella skada du lidit är av ren förmögenhetskaraktär. Det innebär att det inte finns några sak- eller personskador involverade (jfr 1 kap. 2 § skl), utan det är rena pengar som gått förlorade. För att få ersättning för rena förmögenhetsskador krävs att skadan är orsakad genom brott (2 kap. 2 § skl). Vidare krävs att du kan uppmäta skadan. Det följer av att svenska skadeståndssystemet bygger på en princip om att skadeståndet ska vara reparativt dvs återställa saker och ting till där de var innan den skadegörande handlingen företogs. Det innebär också att man inte kan få skadestånd för ex "förväntad vinst". Däremot vill jag poängtera att skadebegreppet kan utvidgas och det är inte alltid helt enkelt att svara på om en ren förmögenhetsskada är ersättningsgill eller inte. Således krävs vidare utredning. Det är således av synnerlig vikt att du kan visa vilka skador du de facto lidit av agerandet. Kan det föreligga brott?Min bedömning är att det eventuellt kan röra sig om trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brb). Jag kan inte inom ramen för denna tjänsten svara exakt på huruvida alla brottsförutsättningar är uppfyllda, däremot kan jag svara på att det eventuellt är tänkbart att handlingen är brottslig. Om du misstänker att du är utsatt för brott ska du alltid kontakta polisen. SlutsatsDu har alltså två olika metoder att tillgripa för att få ersättning för de skador du lidit. Det ena är om det föreligger ett avtalsbrott, dvs ett agerande hos dina anställda som strider mot anställningsavtalet (eller andra avtal du ingått med dessa) eller, så polisanmäler du händelsen och får skadestånd genom brott. Det viktigaste i sammanhanget är att du införskaffar konkret utredning kring hur stor skada du lidit i syfte att kunna fastställa exakt skadeståndets storlek. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig imorgon (06/12 - 2020) klockan 12:00. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Solidariskt ansvar för springnota

2020-11-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Ett sällskap på fyra personer smet från notan på min restaurang. Två i sällskapet är kända av mig. Kan jag kräva dem på hela notan (jag vet inte vem som åt vad). Med andra ord, är man solidariskt betalningsansvarig för en restaurangnota på ett bord?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande brott vid springnotaTillämplig lag är Brottsbalken (1962:700) (BrB). När en eller flera äter på en restaurang och inte betalar genom så kallad springnota säger man att de begår ringa bedrägeri, även kallat snyltning (9 kap. 2 § 2 st. BrB). Där anges bland annat att: För ringa bedrägeri döms också den som utan att göra rätt för sig tillgodogör sig förtäring eller annat sådant som tillhandahålls under förutsättning av kontant betalning, oavsett om han eller hon vilseleder någon eller inte. Det betyder enkelt att den som beställer mat på en restaurang och inte betalar notan kan göra sig skyldig till ringa bedrägeri. Beroende på värdet av notan kan 9 kap. 1 § BrB om bedrägeri istället tillämpas.SkadeståndTillämplig lag är Skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Enligt 2 kap. 2 § SkL ska den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. Skadan som du nu lidit genom att gästerna inte betalat är en ren förmögenhetsskada och enligt 9 kap. 2 § 2 st. BrB som redogjorts för ovan är skadan vållad genom brott. Gästerna som inte betalat är därmed ersättningsskyldiga enligt denna bestämmelse.Solidariskt skadeståndsansvarSka två eller flera ersätta samma skada är huvudregeln att de svarar solidariskt för skadeståndet (6 kap. 4 § SkL). Du kan alltså kräva full ersättning av de gäster som är kända för dig. De gästerna får sedan regressrätt mot de övriga gästerna enligt reglerna om solidariskt ansvar.SammanfattningFör solidariskt ansvar krävs att det anges särskilt i lag eller avtal. När två eller flera ska ersätta samma skada gäller solidariskt ansvar som huvudregel enligt 6 kap. 4 § SkL. Att inte betala notan på en restaurang genom så kallad springnota kan utgöra ett brott (9 kap. 2 § 2 st. BrB). Gärningsmännen ska ersätta skadan som uppkommit genom sådant brott (2 kap. 2 § SkL) om det är flera gärningsmän svarar de enligt huvudregeln för ersättningen med solidariskt ansvar (6 kap. 4 § SkL).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,