Kan jag få brottsskadeersättning även om jag ansöker för sent?

2018-10-06 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hur ska jag kunna få ut ett skadestånd av gärningsman, då gärningsman redan har skuld hos kronofogden och det inte finns utmätningsbara medel. Jag kan inte få ersättning från brottsoffermämnden då det är ett skadestånd för en misshandel 2014.Vad gör jag som brottsoffer? Har redan väntat i 4 år...
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag utgår ifrån att du, när du säger att misshandeln ägde rum 2014, att domen för misshandeln vann laga kraft 2014.Dina möjligheter att få ut pengar är tyvärr småDu har såsom jag förstår dig av en domstol blivit tilldömd en viss summa i skadestånd, eftersom du blivit misshandlad av en person. Du har gått till Kronofogdemyndigheten och begärt att de skall driva in skulden. Det har nu framkommit att personen ifråga inte har några tillgångar att betala skulden med.I sådana här fall är det som huvudregel möjligt att få något som kallas brottsskadeersättning, som betalas ut av staten till brottsoffer. Sådan ersättning regleras i brottsskadelagen. Olyckligtvis är det, precis som du säger, ett krav för att få ersättning att man ansökt om ersättningen inom tre år från det att domen på skadeståndet vann laga kraft (15 § brottsskadelagen). Det här innebär att du förmodligen förlorat din rätt till brottsskadeersättning, eftersom du väntat för länge med att anöka. En ansökan som kommit in för sent, får dock enligt samma pragraf prövas, om det finns synnerliga skäl (15 § andra stycket brottsskadelagen). Synnerligen skäl är ett mycket högt ställt krav. Om det inte finns något i ditt fall som är särskilt ömmande eller på annat sätt särskilt ursäktande som du inte berättat om i din fråga, så bedömer jag att dina chanser att få igenom en ansökan om brottskadeersättning på grund av synnerliga skäl i princip är obefintliga. Detta innebär tyvärr att du helt enkelt får hoppas på att den som är skyldig dig pengar så småningom blir betalningsduglig. Någon annan juridisk handlingsväg som kan hjälpa dig ur situation existerar såvitt jag kan bedöma inte.Lyckönskningar och hälsningar,

Är det möjligt för åklagaren att väcka åtal efter att jag redan fått skadestånd?

2018-09-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har vunnit ett FT-mål där motparten befanns skyldig till misshandel. Åklagaren har tidigare vägrat ta upp fallet till allmän åtal. Med den bevisning som nu finns efter lagakraftvunnen dom gällande skadestånd, är det fortfarande möjligt för åklagare att väcka allmänt åtal vad gäller själva brottet, även om nu skadestånd är utdömt p.g.a. den brottsliga handlingen?
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är: ja. Åklagaren har fortfarande möjlighet att väcka åtal, men bara för att det finns en lagakraftvunnen dom där du utvunnit skadestånd, betyder inte det att åklagaren måste väcka åtal.En utveckling av svaret finner du här:I svensk rätt gör man skillnad mellan straffrätt och civilrätt. Civilrätt är juridiska förhållanden mellan individer (i detta fall är det alltså civilrätt mellan dig och motparten när du fick skadestånd på grund av misshandeln). I civilrätt kan man kräva skadestånd från motparter när de agerar i strid mot lagen. När frågan ska avgöras i domstol måste domstolen ta ställning till vem av parten som förmodligen beskriver det som har skett. Huvudregeln inom svensk civilrätt är att den part som väcker talan ska bevisa det som denne påstår har hänt upp till den nivån att parten har styrkt sin talan (detta kallas partens beviskrav). I ditt fall har du förmodligen genom din talan styrkt att motparten exempelvis slagit dig, och då har domstolen gjort bedömningen att det rört sig om misshandel.Straffrätten reglerar det juridiska förhållandet mellan stat och individ. När man begår brott som misshandel, mord, stöld, bedrägeri m.fl. anses dessa brott även ha begåtts mot staten. När ett brott har begåtts mot staten äger åklagaren som statens företräda föra talan mot gärningsmannen. I straffrätt är det alltid åklagaren som måste bevisa att något har hänt såsom åklagaren beskriver, och det ställs även högre krav på åklagarens bevisning än i civilrätt (åklagaren har ett högre beviskrav). Detta hänger bland annat ihop med rättssäkerhetsskäl och idén om att man är oskyldig innan motsatsen bevisats. För att en fällande dom ska ske krävs det att det står utom rimligt tvivel att det som åklagaren påstår skett har skett. "Utom rimligt tvivel" anses vara betydligt svårare att bevisa än beviskravet "styrkt" som gäller inom civilrätten. Åklagaren måste innan hen väcker åtal avgöra om hen kommer kunna nå upp till det beviskravet (23 kap 2 § rättegångsbalken). Därför kan det vara så att åklagaren väljer att inte väcka åtal, trots att det redan finns ett utdömt skadestånd från en annan lagakraftvunnen dom.Hoppas den extra informationen var av intresse!Vänligen,

Kan man få både skadestånd och försäkringsersättning vid brott?

2018-08-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, min son ska ha ett skadestånd efter att ha blivit utsatt för en misshandel. Jag har en privat försäkring på ett försäkringsbolag där han/vi har fått ut en ersättning. Innebär detta att han nu inte kommer få sitt skadestånd från den åtalade? Enligt dom på försäkringsbolaget så har denna utbetalningen inget att göra med skadeståndet utan detta hade vi fått utöver skadeståndsersättningen. När jag läser vissa inlägg här på sidan så verkar det som att han nu inte kommer få sitt skadestånd från gärningsmannen? Enligt mig så har ju inte ersättningen från mitt försäkringsbolag med skadeståndet att göra. Enligt dessa regler så slipper ju gärningsmannen i så fall betala skadestånd? Med vänliga hälsningar
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som utfås som försäkringsersättning framgår av den försäkringen som omfattar din son det är alltså försäkringsvillkoren som avgör rätten till ersättning.När det gäller ersättning för personskada ska den som orsakade denna ersätta (2 kap. 1 § skadeståndslag). Ofta går det även att kräva skadestånd på grund av den kränkning som angreppet innebär om det skett genom brott (2 kap. 3 § skadeståndslag). Dessa två tar inte ut varandra utan det går att få ut båda ersättningarna.Om gärningspersonen inte har möjlighet att betala skadeståndet så går det att ansöka om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten, men där har man inte rätt till ersättning om man blivit kompenserad redan från antingen gärningsmannen eller försäkringsbolaget. Du kan läsa mer om detta här.Med vänliga hälsningar,

Rätt till skadestånd vid slag mot ansiktet?

2018-08-14 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Har en fråga, om någon person kommer fram och slår till mej i ansiktet och att det resulterar i att mina glasögon som kostar minst 1000 kronor blir sönderslaget samt att man till exempel blir tillfogad en skada i ena ögat. Har man rätt till ersättning?
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mina utgångspunkter/antagandenI din fråga saknas det relevant information för att kunna avgöra vilken brottsrubricering som är aktuell för angriparen. Exempelvis framkommer det inte om du själv provocerat fram slaget, något som kan vara avgörande för själva rubriceringsfrågan. För enkelhetens skull kommer jag utgå från att personen i ditt scenario döms för brottet misshandel av normalgraden (3 kap. 5 § brottsbalken). När är en person skadeståndsskyldig?I 2 kap. 1 § skadeståndslagen anges det att om en person, av uppsåt eller oaktsamhet, vållar en sakskada eller personskada ska denne ersätta skadan. I det här fallet har ju personen i ditt scenario orsakat både en sakskada (dina förstörda glasögon) samt en personskada (ditt öga har blivit skadat). I enlighet med 2 kap. 3 § skadeståndslagen ska även den som allvarligt kränker någon annan genom brott ersätta denna kränkning ekonomiskt. Misshandel är ett sådant brott som enligt praxis kan ge upphov till kränkningsersättning.Hur mycket kommer ersättningen uppgå till?Vad gäller sakskadan kommer skadevållaren behöva utge ersättning till dig som motsvarar glasögonens värde, dvs 1000 kr (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Beträffande personskadan kan du kräva ersättning för sveda och värk (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Denna ersättning tar sikte på att kompensera det fysiska och psykiska lidande som du åsamkats till följd av ögonskadan. Det är svårt att ange exakt vilket belopp som du kan få för sveda och värk utan att känna till omständigheterna kring den händelse som du redogör för i din fråga. Mitt råd till dig är att du därför kontaktar Brottsoffermyndigheten. De kan ge dig svar på just sådana här specifika frågor rörande skadestånd i förhållande till brott. Du når Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090-70 82 00.Angående kränkningsersättningen är det återigen svårt att ge en exakt siffra men en misshandel av normalgraden berättigar, enligt praxis, den skadelidande till en ekonomisk ersättning motsvarande 5000 kr. Även i det här avseendet kan det vara värt att kontakta Brottsoffermyndigheten och efterhöra deras bedömning i frågan.Vänligen,

Ränta för skadestånd p.g.a. uppsåtligt brott

2018-09-19 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan väntar på skadestånd på 5500kr +ränta och undrar hur mycket räntan ligger på? Blev misshandlad den 6/1 i år så vad kan slutsumman bli?
Ellinor Hedgren Rylander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att avgöra hur hög räntan blir för ett skadestånd tillämpas Räntelagen.Hur ska dröjsmålsräntan beräknas?När en fordran (i detta fall ett krav på en prestation i form av pengar) som avser skadestånd med anledning av uppsåtligt brott ska ränta betalas från och med dagen för skadans uppkomst (4 § 5 st. Räntelagen). Detta innebär i det aktuella fallet att fordran räknas som förfallen från och med den dagen när misshandeln ägde rum. I och med det måste gäldenären (den som är förpliktad att betala fordran) även betala ränta på skadeståndet från aktuellt datum (sedan 2018-01-06 i detta fall). Anledningen till denna reglering är att skadeståndet med ränta har en reparativ funktion. Om den skadelidande har drabbats av t.ex. en personskada i samband med ett uppsåtligt brott ska denne få ersättning för inkomstförlust, sjukhuskostnader m.m. utöver den ekonomiska kompensationen som skadeståndet ska ge. I aktuellt fall beräknas räntan enligt den referensränta som gällde när gärningen ägde rum adderat med 8 procentenheter (6 § 1 st. Räntelagen). Referensräntan bestäms för varje kalenderhalvår genom beslut av Riksbanken (9 § Räntelagen).Den 6 januari 2018 (datumet för misshandeln) låg referensräntan på -0,50%. Adderat med 8 procentenheter blir aktuell ränta 7,50% (enligt riksbankens hemsida).Hur stor blir summan (skadestånd + ränta)?- Belopp (skadeståndet): 5 500 kr- Aktuell ränta: 7,50%- Datumet vid tiden för misshandeln: 2018-01-06- Antalet dagar mellan misshandeln och dags dato (2018-01-06—2018-09-18): 256 dagar- 7,5% av 5500 (0,075*5500) = 412,5 kr, detta är vad ränta blir i kronor per år- 412,5 kr genom 365 dagar (412,5/365) ≈ 1,130 kr, detta är vad räntan blir i kronor per dygn- 1,130 kr multiplicerat med 256 dagar (1,130*256) ≈ 289 kr, detta är räntan för aktuellt tidsintervall- Summa (skadestånd + ränta): 5 500 kr+289 kr = 5 789 kr- Slutsumman blir 5 789 kr!Kronofogdemyndigheten har ett smidigt verktyg för att räkna ut ränta (här)Väl mött!

Skadeståndets omfattning vid sakskada

2018-09-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejVi har utsatts för skadegörelse i vår villa genom fönsterkrossning med att en yngling slängt in gatstenar och krossat alla fönster till två rum. Ersättning för våra kostnader, nya fönster, förststörda golv och annat är löst med vårt försäkringsbolag. Skadegörelsen inträffade kring midsommar, innebar att leverans av nya fönster tog extra lång tid, 10 veckor. Under denna tid har vi inte kunnat nyttja dessa rum, fönstren har varit täckta med en träskiva, ett av rummen är vårt sovrum. Kan man och är det rimligt att begära en kompensation för olägenheten att vi under så här lång tid inte kunnat leva ett normalt liv i,vårt hus pga detta, vid en kommande rättegång? Tacksam för er syn på detta!Vänligen Berit Huldt
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser om vad som omfattas av skadeståndet hittar vi i Skadeståndslagen (SkdstL).Skadeståndets omfattning Vid en beräkning av skadeståndet grundat på en sakskada, vilken ni har blivit utsatta för, ersätts ni för reparationskostnader eller värdeminskning. Detta innebär i ert fall en ersättning för nya fönster och återställning av golvet, 5 kap. 7 § SkbrL. Eftersom er försäkring täckte detta finns det ingen anledning till skadestånd på den grunden. Ni kan även ersättas för övriga kostnader som skadegörelsen har åsamkat er. Dessa övriga kostnader måste vara en direkt följd av skadan som exempelvis att ni var tvungna att bo någon annanstans under renoveringstiden, exempelvis ta in på vandrarhem eller liknande. Ersättning för inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet innefattas också. Något skadestånd för sådana olägenheter ni har lidit genom att inte kunna vistas i de berörda rummen omfattas tyvärr inte av skadeståndet. Detta är alltså något som ni inte kan kräva skadestånd för.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att du hör av dig igen om du skulle undra något annat!Vänligen

Vilken ersättning kan man kräva när man blivit hotad?

2018-08-15 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag och min sambo har blivit hotade av vår granne både med meddelande och muntligt, hon har hotat oss med en person samt med mc gäng, vad kan begära i ersättning pga detta? Vi har anmält och lämnat allt till polisen samt varit på målsägande förhör
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån din fråga utgår jag från att det brott som är aktuellt är olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken). Det normala skadeståndet vid olaga hot är 5.000-15.000 kr. För ett muntligt eller skriftligt hot brukar skadestånd om 5.000-7.000 kr utdömas. För högre skadestånd brukar det krävas att det innefattar hot med livsfarligt vapen.Du kan läsa mer om olika skadeståndsgränser på Brottsoffermyndighetens hemsida. Brottsoffermyndigheten ger även ut en referatsamling som sammanfattar vad som utdömts i olika fall. I referatsamlingen kan du läsa om bland annat skadestånd för olaga hot (Brottsoffermyndighetens Referatsamling 2017, s. 73 ff.).Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan jag erhålla skadestånd på grund av upplevd rädsla och obehag genom eventuellt brott?

2018-07-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag beställde pizza via Onlinepizza och var nöjd med tjänsten. Efter leveransen började mannen som levererade pizzan förfölja mig och aktivt använda mina personliga uppgifter som namn, telefonnummer, portkod m.m. jag gett till Onlinepizza för att kunna fullfölja deras tjänst. Jag kände en enorm rädsla och obehag över hans agerande och utnyttjandet av hans maktposition. Jag gjorde dessutom allt jag kunde för att mannen skulle sluta kontakta mig genom att blockera överallt han försökte få tag på mig, och överväger även nu att byta telefonnummer. Efter att ha kontaktat Onlinepizza fick jag tillbaka pengarna för ordern och pizzerian skulle prata med den anställda. Jag undrar om jag har någon rätt till skadestånd för den kränkning och enorma rädsla mannens beteende gav mig? Är det isåfall hans arbetsgivare på pizzerian eller Onlinepizza igen angående hantering av personuppgifter jag vänder mig mot?
Linn Östman |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du funderar kring möjligheterna till ersättning för eventuell personskada eller kränkningsersättning. Frågor kring ersättning regleras främst i skadeståndslagen (SkL). Frågor om ersättning såsom enskilt anspråk med anledning av brott regleras i rättegångsbalken (RB). Allmänt om rätt till skadestånd För att få rätt till ersättning krävs att man kan påvisa att en skada har skett. Skadan och den handling (antingen en oaktsam eller uppsåtlig handling) som orsakat skadan ska också grundas i en adekvat kausalitet. Detta innebär att det ska finnas ett typiskt orsakssamband mellan den skada som uppstått och själva handlingen. Handlingen ska typsikt sett ha föranlett skadan. Den som påstår sig ha rätt till ersättning måste kunna bevisa att skada har skett (antingen genom oaktsamt eller uppsåtligt handlande. Alltså inte pga. ren olyckshändelse) och att det finns ett typiskt orsakssamband mellan skadan och handlingen. Vidare delas skadestånd in i olika slags poster. Två av dessa är ersättning för personskada och kränkning. Personskada i bemärkelsen ideell skadaErsättning för sveda och värkVid personskada utgår bland annat ersättning för vad som kallas för ideell skada. Detta innefattar ersättning för bland annat sveda och värk. Sveda och värk gäller skadeföljder under akut sjukdomstid, närmast fysiskt och psykiskt lidande och obehag, depressiva reaktioner som ångest, sömnsvårigheter, sexuella störningar etc. som skadan har fört med sig. Sveda och värk avser psykiskt lidande av övergående natur. För att psykiska skador ska ge rätt till ersättning krävs det dock att tillståndet är medicinskt påvisbart. Känslor i form av oro eller rädsla räknas därför inte som en personskada i lagens mening. (2 kap. 1 § och 5 kap. 1 § punkt 3 SkL). Kränkningsersättning Kränkningsersättning utgår vid vissa typer av allvarliga brott. Kränkningsersättning ersätter psykiskt lidande i form av kränkning av den personliga integriteten. Ersättningen tar således sikte på de känslor hos den skadelidande som uppkommer i samband med angreppet såsom förnedring, rädsla, skam, chock eller liknande psykiska påfrestningar. Kränkningen kan även skapa en känsla om bristande personvärde, vilket kan medföra att den skadelidande utestänger sig från sin sociala gemenskap. Skillnaden mellan kränkningsersättning och annan ideell ersättning är att kränkningsersättning inte medicinskt uttryckt är att anse som en personskada. I allmänhet är det vid sexualbrott och våldsbrott, men även vid förtal, som denna typ av skadestånd kan utgå. Kränkningsersättning syftar inte till att kompensera för de personskador, som psykiska skador, som brottet kan ha medfört utan är som en "extra" ersättning. (2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § SkL). För att kunna erhålla ersättning för kräkning krävs alltså att det är utrett och klarlagt att ett allvarligare brott har begåtts. Vid anspråk om ersättning med anledning av brott kan denna talan föras i samma mål som brottmålet dvs. både brottet och utgående eventuell ersättning fattar rätten beslut om i ett och samma mål. Det behövs alltså inte att du som målsägande väcker talan om tvistemål bara för att få själva ersättningen dömd av rätten (även om du kan göra detta om du så önskar).(22 kap. 1 § RB). Arbetsgivarens principalansvarArbetsgivaren ansvarar för sin arbetstagares oaktsamma eller uppsåtliga handlande vid utförandet av själva arbetet eller i visst samband med arbetsuppgifterna. I sådant fall kan arbetsgivaren bli skyldig att ersätta personskadan eller kränkningen som uppstått genom brott. Avgörande för vem av arbetsgivaren eller Onlinepizza som i sådant fall kan bli ansvarig beror bland annat på sambandet med avtalet och vad som är reglerat i avtalet mellan dessa parter. (3 kap. 1 § SkL).Sammanfattningsvis För att kunna få rätt till skadestånd krävs att du kan påvisa att en skada har skett och att handlingen som du pekar ut var den som typiskt sett orsakade skadan. Vidare måste den personskada som du upplever kunna vara medicinskt påvisbar. Detta kan innebära att det i princip krävs att du sökt vård för din rädsla och oro som kan komma till uttryck i någon form av medicinskt utlåtande. För att kunna erhålla kränkningsersättning måste du polisanmält händelserna och dessa måste utredas, rubriceras och bedömas såsom allvarliga brott för att du ska kunna erhålla en sådan ersättning. Huruvida du kan rikta anspråket mot vederbörandes arbetsgivare eller Onlinepizza beror på handlingens samband med utförandet av tjänsten (dvs. om dessa handlingar har skett under arbetstid eller i nära anslutning till arbetstid eller inte) och själva avtalet mellan arbetsgivaren och Onlinepizza som reglerar principalansvaret. Sammanfattningsvis kan du ha rätt till ersättning beroende på om du kan påvisa att du lidit en personskada eller av ett brott som innebär en allvarligare kränkning. För att utreda detta rekommenderar jag dig att vända dig till polisen (för att polisanmäla händelserna) och till en jurist som han hjälpa dig med skadeståndsfrågorna. För det fall du önskar hjälp av en jurist vill våra jurister på Lawline gärna hjälpa dig. Information om pris och tidsbokning hittar du i sådant fall här. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,