Hur och inom vilken tidram måste skadestånd krävas in?

2020-11-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej har en fråga om en gammal dom från år 2000Domen blev till fördel till övergrepp i rättsakOch blev tilldöm 10.000kr till min fördel har aldrig mottagit pengarna.Hur ska jag gå vidare?Tack för svar
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst vill jag fråga huruvida utfallet blev böter eller skadestånd och vilket av dessa du syftar på? Det är nämligen så att böter som straffpåföljd inte är några pengar som tillfaller brottsoffret, böter tillfaller nämligen staten. Har du i brottmålsprocessen eller vid sidan av denna även fört en skadeståndstalan så har du som utsatts för brott naturligtvis också rätt till ersättningen. En skadeståndstalan jämte en brottmålsprocess kallas för enskilt anspråk och ska ersätta skada du lidit till följd av brottet. Jag beskriver nedan hur du som brottsutsatt kan få ut din ersättning men också risken för att ditt skadeståndsanspråk är preskriberat, vilket skulle innebära att du inte kan få ut någon ersättning. Hur ska jag få ut mitt skadestånd?I de bästa av världar betalar gärningspersonen skadeståndet utan några motsättningar, ofta ser verkligheten inte ut så. Domstolen brukar i samband med att skadestånd döms ut kontakta kronofogden. Kronofogden kontaktar sedan brottsoffret för att undersöka möjligheterna att kräva gärningspersonen på betalning. Du kan också själv kontakta kronofogden med ett sådant ärende. Kan inte gärningspersonen betala finns möjligheten att få ut skadeståndet via ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget får då en sk. Regressfordran på gärningspersonen vilket innebär att de i sin tur kan kräva denne på pengar. I fall då ovan nämnda tillvägagångssätt inte vinner framgång finns möjligheten att få ut en ersättning från brottsoffermyndigheten. Tyvärr är inte det ett alternativ för dig då en sådan ansökan måste göras senast 3 år efter att domen inte längre är överklagbar (då den vunnit laga kraft). När preskriberas skadestånd?När det gått en viss tid kan inte längre skadeståndet krävas in, det kallas då att skadeståndet preskriberas (8 § Preskriptionslagen). Preskriptionstiden för skadestånd är 10 år om inte preskriptionstiden för brottet är längre än 10 år, då gäller istället brottets preskriptionstid (2 § och 3 § Preskriptionslagen). Preskriptionstiden för övergrepp i rättssak är vid brott av normalgraden endast 5 år (17 kap. 10 § och 35 kap. 1 § Brottsbalken). Att notera är dock att försök till att då gärningspersonen att betala genom att väcka ärende hos kronofogden eller annars genom att skriva till denne och påminna om skadeståndet räknas som ett preskriptionsavbrott (5 § Preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar löpa på nytt (6 § Preskriptionslagen). Låt säga att du eller någon å dina vägnar år 2010 hörde av dig till gärningspersonen angående betalningen, en ny preskriptionstid börjar då löpa och skadeståndet preskriberas inte förrän år 2020. Sammanfattningsvis bör du först förvissa dig om huruvida skadeståndet är preskriberat eller inte. Har det inte gjorts några preskriptionsavbrott är det tyvärr försent i ditt fall då domen är så pass gammal. Du kan då inte kräva gärningspersonen på skadeståndet. Är domen inte preskriberad kan du vända dig till kronofogdemyndigheten eller ditt försäkringsbolag. Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

När betalar man skadestånd?

2020-11-12 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit dömt att skulle betala skadesstånd (780 kr) inklusiva ränta. Jag har inte fått ett faktura på det - hur lång tid efter dommen kan jag förvänta det? Hur länge får mottparten dröja för att tjäna ränta?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vilken skada skadeståndet syftar att ersätta, men jag kommer i mitt svar utgå från att det rör sig om ett brottmål där du ålagts att betala skadestånd till en målsägande. Hur betalar jag skadeståndet?När man åläggs en skyldighet att betala skadestånd i brottmål måste man själv ta reda på till vem och hur man ska betala. Man får alltså som utgångspunkt inget inbetalningskort eller räkning, utan måste själv kontakta målsäganden eller ett juridiskt ombud som företrätt dig eller målsäganden som kan hjälpa till att förmedla kontakt för att kunna betala skadeståndet.I vissa fall kan man dock få ett inbetalningskort från Kronofogdemyndigheten. När domen vunnit laga kraft kontaktar kronofogden den som är berättigad till skadestånd och frågar om denne vill ha hjälp att driva in det. Om personen tackar ja till hjälpen skickar kronofogden ett brev till dig med instruktioner om hur du gör för att betala. Då tillkommer vissa administrativa avgifter för kronofogdens hantering. Utgångspunkten är dock att du själv måste ta reda på hur och till vem som skadeståndet ska betalas. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Du kan även läsa mer om hur skadestånd betalas på kronofogdens hemsida. Med vänliga hälsningar

Hur får man ut skadestånd om polisen lagt ned förundersökningen?

2020-10-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Vi hade inbrott som sedan blev ett nödvärn och polisen la ner ärendet. Nu står vi kvar med alla kostnader och killen / tjuven lovade att han ersätter alla skador. Nu när han vägrar han betala för han tycker det blev för dyrt. Endast tagit betalt för:Självrisken Mellanskillnaden på materiella ting från försäkringsbolagÅldersavdrag på balkong dörr Repkostanden för elpatronen i pannrummet han hade sönder (Var full I blod)Alla kostnader som vi fått pga av inbrottet/nödvärn. Det uppkommer i nästan tjugotusen. Hur går man tillväga för att få pengarna tillbaka? För har ingen lust att betala tjuven tjugotusen för att slå sönder mitt hus.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ärendet kring inbrottet har blivit nedlagt av polisen, och nu undrar du hur man ska gå vidare för att få pengarna från personen som gjorde inbrott. SkadeståndsansvaretUtgångspunkten är att den som orsakar annan person eller sakskada genom vårdslöshet eller uppsåt, ska ersätta denna skada (2 kap. 1§ skadeståndslagen). I ert fall verkar det främst vara frågan om rena sakskador, alltså skador på egendom och liknande. Man kan även få ersättning för rena förmögenhetskostnader, så som rena vinstförluster och liknande, om skadan orsakats genom brott. Man kan bli ansvarig för detta även om polisen inte kan bevisa brott, då ansvaret vid skadeståndslagen. Det kan ibland finnas utrymme att jämka ett skadeståndsansvar på grund av skadelidandes medvållande (6 kap. 1§ 2st skadeståndslagen). Jämkningen ska ske utifrån vad som är skäligt i förhållande till graden av vållandet på båda sidor. Jag vet inte riktigt vad som hänt i ert fall, men har svårt att tro att det skulle jämkas på grund av att du utnyttjat din nödvärnsrätt. Men jag kan inte säga detta med säkerhet utifrån det jag vet om situationen.Hur går man tillväga för att få pengarna tillbaka?Utgångspunkten för att få sina skador ersatta vid brottslig gärning är att begära detta vid en brottmålsrättegång vid tingsrätten. Men om polisen har lagt ned förundersökningen verkar detta inte bli aktuellt i ditt fall. Ditt andra alternativ är att gå via ett civilrättsligt ärende, och stämma gärningspersonen till tingsrätten i ett tvistemål. Där ska du göra det övervägande sannolikt att det är skadevållaren som är ansvarig för skadorna du fått. Som underlag kan du då använda kvitton, utlåtanden från försäkringsbolaget, SMS-konversationer med skadevållaren, även polisutredningen som lades ned kan ligga till grund. Som sagt tidigare, så krävs det inte att en person blir dömd i ett brottmål, för att man ska kunna få ersättning via ett tvistemål på grund av brottslig gärning. Om du vinner ärendet hos tingsrätten kan du använda domen som en så kalla exekutionstitel hos Kronofogden, och få dem att utmäta din skuld hos skadevållaren. Bäst är såklart att lösa situationen utanför rättegång, för att inte riskera att få betala rättegångskostnader om du inte vinner hela målet, men om det inte går är det nästa steg för dig att ta. Om skadevållaren inte går med på att betala, rekommenderar jag dig ett kontakta en advokat för vidare rådgivning, och därefter är nästa steg att stämma till tingsrätten där skadevållaren bor. Ni kan även kontakta får juristbyrå för vidare rådgivning.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Hur kan man få skadestånd om åklagaren lagt ned förundersökningen?

2020-10-18 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min son har blivit grovt misshandlad i fängelset men för undersökning har lagts ner. Kan han få någon ersättning från brottsoffer eller hemförsäkringen. Han bor hemma annars och har sin adress här
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag beklaga att detta har hänt din son. Om åklagaren har lagt ned förundersökningen innebär detta att han inte har möjlighet att få skadestånd via en brottmålsrättegång. Avseende frågan om hemförsäkringen kan jag tyvärr inte svara på den frågan då det är väldigt individuellt beroende på vilken typ av hemförsäkring man har och liknande. Jag rekommenderar dig här att kontakta ert försäkringsbolag och ställa denna fråga till dem. De andra möjligheterna att få skadestånd är antingen via Brottsoffermyndigheten och få brottsskadeersättning, eller genom att stämma personen i ett civilrättsligt mål vid tingsrätten. Brottsskadeersättning via BrottsoffermyndighetenPolisens utredning, oavsett om den leder till domstol eller inte, kan användas som underlag för Brottsoffermyndighetens utredning om ersättning, och även som underlag i en tvistemålsrättegång. För att kunna få ersättning få ersättning från Brottsoffermyndigheter krävs först att man gjort en anmälan till polisen. Offret kan ha rätt till brottsskadeersättning även om utredningen hos polisen läggs ned. Då ersätts främst personskador (ex. sjukhusvistelser, sveda och värk, ärr, funktionsnedsättning och liknande) och kränkning som ersätts. Ni kan läsa mer om denna process på Brottsoffermyndighetens hemsida. Ni kan även på deras hemsida här hitta mer om vad man kan begära i skadestånd. Stämma civilrättsligt Ni kan även väcka talan om skadestånd via ett tvistemål i tingsrätten. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vålar annan personskada ska ersätta denna (2 kap. 1§ skadeståndslagen). Detta innebär att brott inte behöver vara bevisat för att man ska kunna kräva skadestånd. Man kan även här få kränkningsersättning, och det krävs inte att en person dömts för brottet för att man ska kunna kräva detta (2kap. 3§ skadeståndslagen) . Misshandel är vanligtvis ett brott som föranleder kränkningsersättning. Hur mycket beror på omständigheterna kring händelsen, men lägst 5000 kr. En sådan stämning ska göras vid den tingsrätt där gärningspersonen bor. Tänk på att det är ni som gör anklagelserna som också ska bevisa detta, och går inte det kan ni komma att få betala rättegångskostnaderna för procesen. Att åklagaren lagt ned förundersökningen, beroende på varför, tyder oftast på att det är svårt att bevisa brottet eller hitta rätt gärningsperson. SammanfattningsvisAtt förundersökningen lagts ned är alltså inget hinder för er att begära ersättning via Brottsoffermyndigheten, och inte heller civilrättsligt. Dock innebär det oftast att åklagaren inte anser att det går att bevisa brottet, vilket i sig kan leda till svårigheter att få skadestånd annan väg. Det är i civilrätten ni som ska bevisa att personen har orsakat din son skadorna som ni gör gällande och att hen har gjort det uppsåtligen eller genom vårdslöshet. Läs mer om brottsskadeersättning på Brottsoffermyndighetens hemsida. Oftast finns det möjlighet att få ersättning via sin hemförsäkring när man varit utsatt för brott, beroende på vad man har för hemförsäkring. Kontakta försäkringsbolaget och fråga!Slutligen kan jag säga att om ni inte är nöjda med åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen kan ni begära en omprövning av detta hos den åklagarmyndighet som fattat beslutet. Då är det en annan åklagare som kollar på det. Mer om detta kan ni läsa om på åklagarmyndighetens hemsida. Ni är välkomma att kontakta vår juristbyrå om ni behöver vidare vägledning eller hjälp att skriva stämningsansökan!Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor!Vänligen,

Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?

2020-11-13 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag utsattes för olaga hot och utpressning. Gärningsmannen friades i tingsrätten. Åklagaren överklagade men jag valde att inte göra det då jag inte orkade med ännu en process. I hovrätten dömdes gärningsmannen för brotten och fick fängelsestraff.Kan jag nu få ersättning för kränkningen och mitt psykiska lidande trots att jag inte överklagade själv?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tingsrättens dom måste överklagas senast inom tre veckor (51 kap. 1 § rättegångsbalken). En dom som inte överklagas vinner laga kraft. Det betyder att den står fast och inte får ändras. Utgångspunkten är alltså att du inte kan få skadestånd om du inte överklagar.Åklagaren kan i vissa fall överklaga för din räkning och föra din talan i hovrätten. Din möjlighet till skadestånd beror alltså på om åklagarens överklagande även gällde din rätt till skadestånd. Jag rekommenderar att du kontaktar hovrätten för att få information om detta. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Föreligger en skadeståndsskyldighet med makar sinsemellan?

2020-11-06 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett traditionellt instrument från Japan som är unikt i att den bara finns där. Den var mycket dyr och frakten hit gjorde det ännu dyrare, jag älskade instrumentet och brukade spela på den. Men för ett tag sedan bråkade jag med min fru och då valde hon att helt plötsligt slänga ner mitt instrument på marken så den fick sprickor överallt. Jag kan inte spela mer på den eftersom den gick sönder också i samband med detta och är mycket ledsen nu. Den betydde så mycket för mig, och all betalning i onödan nu. Frun vägrar både be om ursäkt eller kompensera skadorna på instrumentet. Så min är därför, har jag rätt att kräva skadestånd av henne som hon måste betala även om vi är gifta fortfarande? Har hon gjort sig skyldig till brott också?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för dina frågor.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du dels undrar över möjligheterna att få ut skadestånd, trots att det är din fru som har vållat skadan, dels ifall den skadevållande handlingen som hon begått kan anses utgöra ett brott. För besvarandet av dessa frågor juridiskt sett blir skadeståndslagen samt brottsbalken tillämpliga lagar. Har makar sinsemellan ett skadeståndsansvar? Huvudregeln är att den som vållar en person- eller sakskada, antingen genom uppsåt eller vårdslöshet, ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Här kan man alltså utläsa ett antal rekvisit. För att en person ska anses skadeståndsskyldig så krävs det att:- Person orsakar en skada på en person eller på en sak- Personen ska ha orsakat denna personskada antingen uppsåtligen eller vårdslöstUtifrån den information du har angett i frågan tolkar jag det som att din fru uppsåtligen (det vill säga "med flit") slängde instrumentet på marken, och därav har det uppkommit skador på instrumentet som gjorde den icke brukbar. Rent teoretiskt verkar villkoren för skadeståndsskyldighet föreligga. Vad gäller möjligheten att faktiskt dela ut ett skadestånd kan man konstatera att det inte finns så mycket vägledning genom rättsfall när det kommer till just sakskador orsakad av en make. Alltså kan jag inte närmare ge en slutsats på hur en domstol hade bedömt denna situation. För att besvara din fråga är du inte förhindrad att rikta ett skadeståndskrav mot din fru. Däremot kan domstolen komma att ta ert äktenskap i beaktning huruvida hon faktiskt ska utge skadestånd till dig eller inte.Är handlingen i denna situation av brottslig karaktär?Att din fru kastade ner det dyra instrumentet i marken kan anses utgöra skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Detta eftersom hon har förstört, eller i mildaste fallet, skadat egendomen så att du inte längre kan använda den. Eftersom du i frågan angett att instrumentet är dyrt kan vi bortse från att det möjligen kan röra sig om ringa skadegörelse, det vill säga en form av skadegörelse som är mildare än den normala (12 kap. 2 § brottsbalken). Återigen kan situationen ifråga också komma att falla in under brott, vilket i sin tur knyter tillbaka till frågan om skadestånd (1 kap. 8 § brottsbalken). Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med dina frågor rekommenderar jag dig starkt att du bokar tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Ansvar för att ens barn orsakat skada genom brott

2020-10-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan.Min son 14 år har varit med på en skadegörelse på en bil på sin skola. Då han är minderårig så blir det ju ingen polisiär sak. Men jag vill såklart att han ska få göra rätt för sig och betala det som den drabbade fått kostnader för. Jag fick tag på denna person men undrar nu följande: Om jag betalar dens självrisk, kommer det komma krav från försäkringsbolaget också på resterande kostnader? Ska man vänta att betala självrisken? Går det här på min hemförsäkring?Tacksam för svar....
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PolisutredningenTill att börja med så är det som du säger att barn under 15 år kan inte bli straffad för brott. Men polisen kan fortfarande inleda en brottsutredning för att utreda omständigheterna kring händelsen, om socialnämnden begär det, om det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt 15 år varit inblandad eller för att tillgodose ett enskilt intresse (31§ lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare, LUL). I ditt fall skulle det kunna bli en brottsutredning för att det kanske finns ett enskilt intresse från den som har fått bilen förstörd, för att lägga grund för dennes skadeståndsanspråk. Men återigen kan din son inte bli straffad för brottet. Ansvar för barns skadaFörälders ansvar för barns skada framgår av skadeståndslagen. En förälder ansvarar då för person eller sakskada som barnet orsakat genom brott (3 kap. 5§ skadeståndslagen). Detta är oberoende av om barnet blir dömd för brott eller om barnet är under 15 år. Förälderns ansvar begränsas dock till 1/5 av prisbasbeloppet (vilket för år 2020 motsvarar 9 460 kr). Den som lidit skada kan välja mellan att rikta anspråket med dig som förälder, eller mot din son. Huvudregeln är att man är ansvarig för sitt eget vållande (2 kap. 1§v skadeståndslagen), vilket innebär att din son ändå själv kan bli skadeståndsskyldig. Dock finns det vissa förutsättningar för jämkning om man är under 18 år, då man ska ersätta det utifrån den mån det är skäligt med hänsyn till ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, om det finns ansvarsförsäkring och andra omständigheter (2 kap. 4§ skadeståndslagen).Detta informerar jag om för att skadelidande har dessa möjligheter, men om ni kommer överens om något annat er emellan är det såklart fritt också. Vad ska du betala?Skadelidandes försäkringbolag kommer göra en utredning kring skadan och antagligen komma fram till att ni ska betala hela kostnaden för bilens reparation. Detta tror jag för att skadan vållats genom brottslig handling, och att din son är så pass gammal att han är på gränsen till att kunna bli straffad för brottet. Det är här en eventuell brottsutredningen hos polisen kan komma att ligga till grund för försäkringsbolagets anspråk. Men detta kan jag inte säga med någon säkerhet då det är försäkringsbolagen som sköter detta. Om du vill betala självrisken är detta nog inga problem, men det finns en risk att det kommer komma ytterligare anspråk från försäkringsbolaget. Jag tror inte att det finns några grunder för jämkning av beloppet i detta fallet, men jag vet inte tillräckligt om det för att kunna säga det med säkerhet (3 kap. 6§ skadeståndslagen). Vissa har en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring, vilket täcker skador som barn vållar även genom brott, men det bästa du kan göra är att kontakta ditt försäkringsbolag och förklara situationen, så kan de bättre svara på hur det ser ut för dig i just er försäkring. Om du har en försäkring som täcker, kan försäkringsbolagen komma överens om detta sinsemellan. Men jag kan tyvärr inte ge ett mer exakt svar utifrån era respektive försäkringar, utan det är bäst att ni kollar upp det med dem!Om skadelidandes försäkringsbolag återkommer till er med anspråk på hela summan, hade jag rekommenderat dig att kontakta en jurist, eller vår juristbyrå för vidare vägledning i hur ni ska hantera anspråket utifrån er situation. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Min granne har skadat min husbil - ska jag polisanmäla eller begära skadestånd?

2020-10-13 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Grannen har skjutit med luftgevär på vår nya husbil. Märke i plåten. Ska jag polisanmäla eller begära skadestånd?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att bedöma dina chanser till framgång med en polisanmälan eller ett skadeståndskrav. Jag vet inte tillräckligt mycket om bakgrunden till händelsen eller om vilka bevis som finns. Jag kommer därför allmänt förklara vilka möjligheter du har att gå vidare.Du bör i första hand kontakta ditt försäkringsbolagDu bör i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka om du har en försäkring som täcker skadan. Det kan till exempel vara om du har tecknat en vagnskadeförsäkring för husbilen. Det är i så fall möjligt att försäkringsbolaget ersätter din skada. Du kommer dock troligtvis få betala en självrisk. Om du tvingas betala en självrisk så kan du begära att grannen ersätter dig för denna.Du kan göra en polisanmälanDu kan göra en polisanmälan om du blivit utsatt för ett brott på din egendom. I det här fallet handlar det om brottet skadegörelse eller ringa skadegörelse (12 kap. 1 och 2 § brottsbalken, BrB).Det är viktigt att komma ihåg att det åklagaren som har bevisbördan för att ett brott har begåtts. Det måste alltså finnas tillräcklig bevisning för att kunna lagföra personen. Om det inte finns tillräckligt med bevis så kommer förundersökningen att läggas ner och personen kommer inte kunna lagföras för skadegörelse.Du kan begära skadeståndDu har orsakats en skada på din husbil och kan därför begära skadestånd från din granne (2 kap. 1 § skadeståndslagen, SkL). Det kan du göra genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.Kom ihåg att det är du som har bevisbördan i en skadeståndstvist. Du måste alltså visa att din husbil faktiskt har skadats och att det var din granne som orsakade skadan. Jag rekommenderar därför att du noggrant överväger innan du går vidare med ett skadeståndskrav. En sådan process kan nämligen bli dyr och mycket tidskrävande.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,