Skadeståndsersättning vid psykiska besvär orsakat av anhörigas dödsfall

2020-10-06 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Småbarnsmamman Eva blir brutalt mördad vid ett löpspår av John och Julia. Paret har valt ut Eva för att råna henne. Det går inte riktigt som paret tänkt sig. Tumult uppstår och Julia avlossar ett pistolskott mot Eva huvud. Eva avlider omedelbart. John och Julia lämnar platsen, men grips efter tio minuter.Kan Evas man Tomas och deras gemensamma barn Theodor 5 år samt Douglas 7 år få skadeståndsersättning på grund av psykiska besvär som drabbade dem som följd av mordet?
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadeståndslagen(SkL) är tillämplig på din situation. Närstående till en person som blivit dödad genom en skadeståndsgrundande handling har rätt till ersättning för personskada (5 kap. 2 § 3 punkten SkL). Mordet i ditt exempel är en sådan skadeståndsgrundande handling som avses. Psykiska besvär till följd av dödsfallet är en så kallad personskada som kan ersättas. Det har dessutom införts en bevislättnad för psykiska besvär och läkarintyg krävs inte (NJA 2000 s. 521).Skadeståndet tillkommer som sagt de som stod den avlidne särskilt nära. Både den avlidnes make och barn har rätt till ersättning exempelvis. Alltså har Evas man Tomas och deras gemensamma barn Theodor och Douglas rätt till ersättning. Av praxis (rättsfall) följer att till och med barn som endast är ett år gamla kan få rätt till sådant skadestånd (RH 2013:12).Skadeståndets storlek brukar bestämmas schablonmässigt från ungefär 30 000 kr upp till 60 000 kr, med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall (se rättsfallet NJA 2017 s. 1208). I ditt exempel handlar det antagligen om ett dödsfall som har orsakats av grovt vårdslöshet (oaktsamhet) eller till och med uppsåt (avsiktligt dödande) vilket bör innebära att ersättningen blir högre. Dock är det svårt för mig att exakt bedöma skadeståndets storlek. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur får man ut sitt skadestånd?

2020-09-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag blev utsatt för bedrägeri när jag sålde min husvagn, mannen blev dömd att betala mig 175.000:- + ränta. Mannen är försatt i KK och det finns inga pengar att få. Vad/var kan jag göra/söka ersättning? Försäkringsbolag?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle den skadeståndsskyldige inte har någon möjlighet att betala skadeståndet kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning i vissa situationer och oftast krävs det att du har försökt att driva in skadeståndet på egenhand eller med hjälp av kronofogden. Du kan läsa mer på deras hemsida. Du har också möjligheten att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för att veta vad som gäller. Den skadeståndsskyldige blir då skyldig att ersätta Brottsoffermyndigheten eller försäkringsbolaget ifall du fick ersättning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Preskription av skadestånd vid brott

2020-06-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag vart berättigad skadestånd år 2014 genom en dom och den åtalade vart dömd för grov kvinnofridskränkning.Jag har har inte begärt skadeståndet än pga dåligt psykiskt mående.Efter hur lång tid har jag rätten att begära skadeståndet?Mvh
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har alltså en fordran, då du har en rätt till att få en viss summa. Regleringar av fordringar och preskription (när en fordran inte längre gäller) finns i Preskriptionslagen.Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter tio år (Preskriptionslagen 2 §). Preskriptionstiden kan dock vara längre i vissa fall, eftersom en fordran om skadestånd för brott inte kan preskriberas före tiden för åtalspreskription av brottet har gått ut (Preskriptionslagen 3 §). I ditt fall gör detta dock ingen skillnad, eftersom preskriptionstiden för brottet grov kvinnofridskränkning också är just 10 år (Brottsbalken 35 kap 1 § och 4 kap 4 a §). Det finns även en regel i 3 § st Preskriptionslagen som stadgar att en fordran om skadestånd för brott preskriberas ett år efter frågan om ansvar för brottet avgjorts genom dom. Det gäller dock bara om preskriptionstiden inte går ut senare enligt 2 §. Detta innebär att om brottet begicks mer än 9 år innan domen så preskriberas fordran ett år efter domen. Om brottet begicks mindre än 9 år före domen preskriberas fordran enligt huvudregeln, alltså efter 10 år från att brottet begicks.Sammanfattningsvis ser det alltså ut som följande:Domen kom år 2014. Ifall själva brottet begicks tidigare än år 2005 förlorades din rätt att begära ut skadeståndet ett år efter domen, alltså år 2015.Ifall brottet begicks senare än 2005 har du rätt att begära ut skadestånd fram tills det har gått 10 år sedan brottet begicks. Ifall brottet exempelvis skedde 2012 har du rätt att begära ut skadeståndet fram tills 2022. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan ett barn eller förälder till den bli skadeståndsansvarig för en skada som barnet orsakar?

2020-05-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Min syster går i högstadiet (sjunde klass) och hennes mobil blev stulen av en klasskamrat. Han ville inte ge tillbaka den när hon bad honom flera gånger att ge tillbaka mobilen. Sedan tog han sönder mobilen och nu fungerar den inte. Mobilen kostade väldigt mycket och just nu har vi inte råd för reperation. Är inte klasskamraten / klasskamratens föräldrar skyldiga henne pengar för reparation eftersom det var han som orsakade skadan?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om vilka personer kan hållas ansvariga och begäras ersättning ifrån, om ett barn leder till en skada genom brottslig handling. Frågan regleras i Skadeståndslag.Kan ett barn bli skadeståndsskyldig?Om någon med avsikt eller av oaktsamhet leder till en person- eller sakskada, ska den ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslag). För barns och ungdoms skadeståndsansvar gäller särskilda regler. Om en person som inte uppfyllt arton år leder till en person- eller sakskada, ska den ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § skadeståndslag). Domstolar gör en särskild bedömning för barn under femton år. Risken att barnet inte tvingas att ersätta hela skadan är större om den är under femton år. Även om barnet har lett till skadan med avsikt, utesluter detta inte nedsättning av ersättningen. Men nedsättning av ersättning kommer i fråga mest då full ersättning innebär oskäligt betungande börda för barnet. Om barnet har en försäkring som täcker dennes skadeståndsansvar kommer ingen nedsättning i fråga. Om barnet var under tolv år, täcker försäkring skadeståndsansvar som uppkommer på grund av brott också (4 kap. 9 § försäkringsavtalslag). Kan ett barns förälder tvingas att ersätta en skada om barnet lett till skadan genom brottslig handling?En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskada som barnet leder till genom brottslig handling (3 kap. 5 § skadeståndslag). Deras ansvar är begränsad till en femte del av basbelopp som ändras varje år. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Det vill säga föräldrarnas ansvar är begränsad till 9 460 kr (47300/5). Ersättningsansvaret som föräldrarna har kan också nedsättas om summan är uppenbart oskäligt med hänsyn till deras förhållande till barnet och de särskilda åtgärder som de har vidtagit för att barnet inte ska begå ett brott (3 kap. 6 § andra stycke skadeståndslag). Vad ska ersättas?Ersättning för skadan ska omfatta sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning (5 kap. 7 § punkt 1 skadeståndslag). Antingen kostnader för reparation och värdeminskning som kvarstår efter reparationen eller ersättning för ny mobil med avdrag för ålder och bruk. Ersättning ska omfatta annan kostnad som uppkom på grund av skadan (5 kap. 7§ punkt 2 skadeståndslag). Med annan kostnad menas till exempel din syster blev tvungen att hyra en mobil under den tid då mobilen inte gick att använda på grund av skadehandlingen.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att din syster har drabbats av en sak skada och hon kan begära ersättning för sin förlust både från barnet och dennes föräldrar. Nedsättning av ersättningsbelopp finns i båda fallen och föräldrarnas ansvar är begränsad till en viss summa som jag har redogjort ovan. Om skadevållande barnet är under tolv år och har försäkring, kan man få full skadestånd.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

hur får jag skadestånd om åklagaren lägger ned förundersökningen?

2020-09-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag hittade ett par ljus till min bil på Facebook till ett bra pris som jag köpte. Efter betalning så hörde jag inte av personen. Jag gjorde en anmälan till polisen som lades ner efter bara några dagar. I anmälan står det: " [Den misstänkte] är åtalad, kommer att åtalas eller strafföreläggas för annan brottslighet. Den påföljd (straff) som då kommer att bestämmas är tillräcklig för att omfatta också den nu aktuella brottsligheten. Samhällets eller enskildas intressen hindrar inte en åtalsunderlåtelse."Jag ringde in till polisen och frågade om det finns möjlighet att få tillbaka pengarna vilket hon sa att det var möjligt. Men har inte hört något på ett tag nu. För lite mer info så kan jag säga att jag skickade pengarna till denna person med en banköverföring vilket polisen på 114 14 sa kunde hjälpa. Anmälan gjordes i Juli. Det jag undrar är om det är möjligt att få mina pengar igen och vad jag ska göra nu? Med vänliga hälsningar
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! FörundersökningsbegränsningDet som har hänt är att polisen har förundersökningsbegränsat utredningen, vilket händer när den misstänkte redan är misstänkt för brott vars straffvärde inte kommer påverkas av hen skulle bli dömd för även detta brott. Det är som du säger att åklagaren får besluta om att en förundersökning ska läggas ned i dessa fall, om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts (23 kap. 4a§ rättegångsbalken). Det låter förvisso konstigt att detta har skett, då ditt enskilda intresse för din rätt till skadestånd åsidosätts. Om åtal väcks i tingsrätt för detta brott, kan du begära skadestånd via brottmålsrättegången, och då brukar inte åklagaren lägga ned förundersökningen. Förarbetena till lagen säger att målsägandes intresse att få underlag till en skadeståndstalan, utgör skäl att fullfölja ett åtal. Men om din skada inte är av väsentlig betydelse, kanske om det inte rörde så mycket pengar, får åklagaren ändå lägga ned enligt ovan grund. Hur du kan få dina pengarVanligtvis kan du begära skadestånd via brottmålsrättegången och då brukar åklagaren föra målsägandes talan. Men då detta inte kommer ske i ditt fall på grund av förundersökningsbegränsningen, kan du istället begära skadestånd civilrättsligt i ett tvistemål. Det innebär att du stämmer den misstänkte i ett tvistemål istället och använder polisens utredning som underlag för din talan. Skadan du lidit är en ren förmögenhetsskada, alltså att du inte fått betalning för något du borde fått. Detta har du rätt att få ersättning för om skadan vållats dig genom brott (2 kap. 2§ skadeståndslagen). Det krävs alltså inte en brottmålsrättegång för att bevisa att den andra personen begått ett brott, utan domstolen godtar polisens utredning och förundersökningsbegränsningsbeslut som tillräcklig bevisning. Du ansöker om stämning hos den tingsrätt där din motpart är folkbokförd, läs mer om rätt tingsrätt här. Du har rätt att begära överprövning av åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen, och det finns ingen specifik tidsfrist inom vilken du måste göra detta. Du kan då skicka en skriftlig begäran om överprövning via e-post till Åklagarmyndigheten som fattade beslutet. Du bör då inkludera grunden för att du anser att förundersökningen ska fortgå och leda till åtal, exempelvis på grund av ditt skadeståndskrav. Du kan läsa mer om överprövning på Åklagarmyndighetens hemsida.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Hur får jag ut mitt skadestånd?

2020-08-03 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hur ska jag gå nu tillväga för att få mitt skadestånd när brottsofferjouren inte hjälper att få den?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har varit offer för ett brott, och i domstol fått ett skadestånd tilldömt dig. I första hand kan man kräva pengarna från den tilltalade i målet. Det är tyvärr oftast så att målsägande själv måste kontakta den tilltalade för att få sina pengar, men har du haft ett målsägandebiträde i processen kan denne hjälpa dig med detta. Annars kan du vända sig till den tilltalade direkt, eller via dennes försvarare som ibland också är behjälplig med detta. Brottsoffermyndigheten betalar ut skadestånd i vissa situationer, men tyvärr är deras möjlighet ganska begränsad i praktiken. För att få brottsskadeersättning krävs oftast att man har försökt driva in skadeståndet på egen hand eller genom Kronofogden. Man kan inte heller få någon brottsskadeersättning om man har fått full ersättning från den tilltalade eller från sitt försäkringsbolag. Du kan läsa mer om Brottsoffermyndigheten och brottsskadeersättningen på deras hemsida. "Hur ska jag gå tillväga för att få mitt skadestånd?"I det fall gärningspersonen inte kan betala, kan du vända dig till Kronofogden. När domstolens dom har vunnit laga kraft, underrättar domstolen Kronofogden om att det finns ett utdömt skadeståndsanspråk i målet. Kronofogden kommer då skicka hem en ansökningsblankett till dig som du kan fylla i och skicka in till dem. Du kan läsa mer om denna ansökningsprocess på Kronofogdens hemsida.En dom från en domstol är en exekutionstitel, vilket innebär att Kronofogden har befogenhet att göra utmätningar hos den tilltalade för att kunna driva in skadeståndet till dig (1 kap. 1§ Utsökningsbalken (UB); samt 3 kap. 1§ 1p. UB). Så även om jag har tolkat det fel, och att du inte är målsägande i ett brottmål utan part i ett tvistemål om skadeståndsanspråk, så kan du även då använda domen i detta ärende som underlag för att ansöka hos Kronofogden om utmätning hos den skadeståndsskyldige personen. Har ingen dom fallit än kan du vänta tills det blir en straffrättsprocess av det, eller väcka skadeståndstalan själv som ett tvistemål i domstol. Tyvärr är det inte alltför ovanligt att det tar lång tid för brottsoffer att få ut sitt skadestånd, och ibland får man inte ens ut vare sig hela eller delar av skadeståndet. Men det är huvudsakligen Kronofogden som kan hjälpa dig med att driva in dina pengar, om det finns någon egendom hos motparten att utmäta pengarna ur. Jag rekommenderar dig att kontakta Kronofogden för vidare hjälp.Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att vända dig till våra jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Skyldighet att betala för barns skadegörelse

2020-05-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min son och hans kompis förstörde blommor hemma hos en annan kompis. Det låg blommor och jord överallt i deras trädgård. Vi städade upp allt och erbjöd oss att betala för blommorna. Ägaren till huset skickar då ett sms med kostnad på 9 blommor för 1200:-, rengörning av stenplattor 1500:- och fönsterputs 600:- hennes uträkning kom utan några underlag och jag är själv insatt i blommor och vet att det var överpriser plus att det stod växter som vi inte ens hade sett finnas i trädgården. Vi tog foton på alla växter som blivit förstörda. Vi erbjöd oss även att putsa hennes fönster och spola av plattorna men hon vägrar komma med en tid som funkar för oss alla, vi får förslag på 07-11på en måndag och kan vi inte den tiden får vi inte rengöra något, och vill bara att vi ska swisha henne för detta direkt. Har hon verkligen rätt att kräva oss på detta om vi erbjudit oss att återställa det hon vill ha fixat? Samt betala för blommorna trots att det är påhittade summor och antal?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer först gå in lite på vad det är din son har gjort och sedan vad du kan förvänta dig.För brott är brottsbalken tillämplig. Beroende på hur skadan på trädgården uppkommit så har din son uppfyllt kraven för skadegörelse (12 kap. 1 § BrB) då han har förstört eller skadat egendom till men för någon annan. Eftersom värdet på det skadade är ringa så torde det dock bli fråga om åverkan (12 kap. 2 § BrB). Dock så kan han inte dömas till något straff för detta ifall han är under 15 år (1 kap. 6 § BrB). Är han över 15 år så kan han visserligen dömas, men straffvärdet för en åverkan är endast böter. Dessutom tas sådan här fall av skadegörelse upp till åtal endast om det är motiverat från allmän synpunkt (12 kap. 6 § BrB)För den här skadegörelsen kräver nu din granne kompensation. Vad som är viktigt att poängtera här är att din granne inte har "rätt" att kräva pengar av dig utanför de regler som rättsordningen ställer upp. Du är alltså inte skyldig att betala de kostnader som din granne kräver. Däremot så kan din granne väcka ett skadeståndsanspråk mot din son enligt skadeståndslagen (förkortad SKL, här). Enligt 2 kap. 1 § SKL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Denna ersättning är det egentligen du som blir skyldig att betala då du är vårdnadshavare till barnet (3 kap. 5 § SKL) och skadan uppkommit genom brott. Det finns emellertid en jämkningsregel i 2 kap. 4 § SKL som säger att den som vållat skada innan hen fyllt 18 ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Huruvida det hade blivit aktuellt att jämka skadeståndsbeloppet är svårt för mig att säga, men uppsåtliga brott (i detta fall att din son begått skadegörelsen med vilje) ska i regel inte jämkas. Det ska även poängteras att du inte har någon rätt att själv råda bot på skadan som uppkommit. För att din granne ska kunna utkräva skadestånd så behöver hen väcka talan mot din son i tingsrätt, alternativt hade ett skadeståndsanspråk kunnat väckas i samband med ett brottmål avseende skadegörelsen, vilket som tidigare nämnt knappast kommer på fråga i detta fall. I min mening hade ett sådant anspråk antagligen gått vägen för din granne, då det verkar som att ni alla verkar rätt klara med att din son begått skadegörelsen. Vad som är bäst för dig att göra är alltså svårt för mig att säga. Du är inte skyldig att godta det belopp som din granne utkräver, men alternativet att föra tvistemål om saken hade antagligen blivit ännu dyrare. Domstolen hade troligtvis försökt få er att förlikas om summan innan målet tagits upp i rätten.Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Skadestånd vid olaga hot

2020-04-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan.Lånade en kille pengar som jag inte fått tillbaka. Nu då jag kräver att han ska betala har han börjat hota både mig och min dotter på 4a månader. Han har hotat med att han vet vart jag bor och bland annat att han ska skada oss. Jag har tagit min dotter och flyttat in till min pappa. Detta påverkar mig ekonomiskt men även psykiskt. Jag är väldigt rädd utav mig hur långt han skulle gå och om han skulle komma hit till min pappa. Jag har även svårt att äta och sova pågrund utav min rädsla. Jag har gjort en polisanmälan på dett men nu är min fråga, har jag rätt att begära skadestånd? I så fall vilket typ av skadestånd blir det och hur mycket?Mvh
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du beskriver kan tänkas utgöra brottet olaga hot i enlighet med 4 kap. 5§ Brottsbalken. Det du kan få skadestånd för är kränkningen som hoten kan tänkas ha inneburit. Skadestånd för kränkning regleras i 2 kap. 3§ Skadeståndslagen och förutsätter inte att fysisk skada har uppkommit. Det förutsätts dock att en allvarlig kränkning har skett till följd av ett brott mot en persons frihet, ära eller frid. Det krävs dock inte att skadevållaren har blivit dömd till ett straff för den begångna gärningen. På brottsoffermyndighetens hemsida går det att läsa om vad det går att begära skadestånd för och vilken summa man kan begära. För olaga hot som skett muntligt eller skriftligt kan man yrka mellan 5000-7000 kr i skadestånd.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning