Skadeståndsanspråk vid misshandel.

2020-03-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min mamma har ljugit för mig och fått mig att tro saker som inte är Sanna.Hon har misshandlat mig fysiskt från tidig ålder till tonåren.Är det något man kan gå vidare med och verkligen få någon form utav skadestånd efter 8 år?
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brott:I din fråga beskriver du att din mamma under flera år har utsatt dig för fysisk misshandel och då aktualiseras misshandelsbestämmelsen i brottsbalken (BrB) 3 kapitlet, 5 §. Eftersom du inte riktigt preciserar vad du har blivit utsatt för kan jag inte säga något om vilken svårhetsgrad man hade klassificerat misshandeln till. Alltså om det är fråga om ringa misshandel (exempelvis örfilar), misshandel av normalgraden (skador eller smärta av icke övergående natur) eller kanske till om grov misshandel enligt BrB 3 kapitlet, 6 § (om våldet exempelvis har varit livsfarligt). Eftersom du skriver att den fysiska misshandeln ägde rum under fler år kan brottet grov fridskränkning i BrB 4 kapitel, 4 a § aktualiseras om kriterierna i bestämmelsen är uppfyllda. Enligt denna bestämmelse kan nämligen en person som har gjort sig skyldig till minst två gärningar av exempelvis misshandel dömas, om var och en av gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna syfte till att allvarligt kränka den utsattes självkänsla, för grov fridskränkning.Att ljuga och fått dig att tro saker som egentligen inte är sanna är i dagens läge inte är en brottslig gärning som din mamma kan hållas ansvarig för.PreskriptionÄven om din mamma har gjort sig skyldig till misshandel alternativt grov fridskränkning måste vi i denna situation ta hänsyn till preskriptionsbestämmelserna i brottsbalkens 35 kapitel. Av 1 § kan vi utläsa (som vi jämför med straffskalan för respektive brottsrubricering) att:Ringa misshandel har en preskriptionstid på två år.Misshandel av normalgraden har en preskriptionstid på fem år. Grov fridskränkning har en preskriptionstid på femton års tid.Eftersom det verkar ha gått åtta år sedan den fysiska misshandeln ägde rum är det endast om hennes agerande uppfyller förutsättningarna för grov fridskränkning som hon kommer kunna åtalas för detta. De andra brotten har nämligen preskriberats och därför kan hon inte åtalas för detta om man istället gör bedömningen att det hon har gjort sig skyldig till är ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. SkadeståndOm du väljer att polisanmäla händelserna och åklagaren åtalar din mamma har du möjlighet att föra en s.k. enskild talan enligt rättegångsbalken 22 kapitlet, 1 §. Denna bestämmelse ger alltså dig som målsägande rätt att föra en skadeståndstalan mot din mamma. Om din mamma inte åtalas eller om du av olika anledningar väljer att inte polisanmäla henne kan du ändå välja att väcka en skadeståndstalan mot henne. Istället för att det handläggs i ett brottsmål som enskilt anspråk kommer ditt ersättningskrav istället handläggas i ett tvistemål. Den lag som då aktualiseras, och som du kan stödja ditt ersättningsanspråk på är skadeståndslagen. Enligt 2 kapitlet, 1 §ska den som uppsåtligen (medvetet) orsakar fysisk eller psykisk skada ersätta skadan.Sammanfattningsvis. Svaret på din fråga är alltså att ja, det som du beskriver kan man mycket väl gå vidare med och det är inte omöjligt att du till och med kan få skadestånd för det du har varit med om även om din mamma kanske inte kan åtalas och dömas för det hon har gjort mot dig. Om du bestämmer dig för att driva en skadeståndstalan mot din mamma råder jag dig till att skaffa ett ombud som kan hjälpa sig att upprätta en stämningsansökan och genom processen. Om du behöver hjälp med detta kan du vända dig till info@lawline.seJag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Skadestånd vid brottmål

2020-02-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Nyligen blev min flickvän TROLIGEN utsatt för våldtäkt av en annan kille. Brottets rubricering är våldtäkt. Rättegången är ännu inte genomförd och kan därför bara utgå ifrån att fallet slutar i den riktningen som hon vill. Det som vi undrar är följande: hennes försvarsadvokat har yrkat på ett skadestånd på över 100 000kr. Detta yrkande, vad innebär det i praktiken? Är det detta belopp som kommer att betalas ut om hon får rätt eller inget alls, eller kan rätten justera detta belopp till ett mindre belopp om det anses var mer skäligt? Med andra ord: Är detta belopp satt i sten om rättegången tyder på att denna killen är skyldig eller kan beloppet komma att ändras av andra parter i rättssalen? Fick höra något om att det man yrkar på ofta halveras och liknande, kan det ske?Tack på förhand!
|Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör skadeståndsyrkande vid brottmål.För det första så grundar sig en skadeståndstalan vid brottsmål på att den åtalade, faktiskt döms till något brott. Är den åtalade skyldig enligt domstol så kan målsägande ha rätt till skadestånd. Domstolen kan aldrig döma ut skadestånd till ett högre belopp än vad som yrkats. Men precis som du är inne på i din fråga, står det domstolen rätt att döma ut ett lägre skadeståndsbelopp än vad som yrkats på om det finns rimliga skäl för det. Stor vikt i bedömningen läggs på de aktuella omständigheterna i varje fall, vilket kan medföra att skadeståndsersättningen kan variera. Så även om domstolen i ditt fall anser att den åtalade är skyldig så behöver det inte betyda att målsägande får 100 000 i skadestånd, det är upp till domstolen att avgöra. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Skadeståndsersättning för olovlig trädfällning

2019-12-19 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hei. Vi har en stuga i Sverige(vi er norske), og skogen på innsiden av vår stuga har blitt såld.Då vi kom dit på søndag för at se til så vi at dom hadde fiksat på vägen för at timmerbilen skulle komma fram. Dom har då ochså Tagit ned och med seg 5 stora trän och tagit stora kvistar från stora ek trän.Ringde mannen som Eger skogen på innsidan och han innrømde tilfellet. Vi ønsker ijentligen inte å polisanmälda, så då e vår fråga hur mycke e ok at kräva för detta hærverket?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att de aktuella träden hör till er fastighet. Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).Utredning Av 2 kap. 1 § SkL följer att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar sakskada, det vill säga skada på egendom, ska ersätta skadan. Detta omfattar även fall då någon tar bort eller skadar träd och buskar och annan växtlighet. Skadeståndsersättning med anledning av sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § SkL ersättning för främst sakens värde, reparationskostnader och/eller värdeminskning. Sakens värde ska i regel bestämmas till återanskaffningsvärdet för en likvärdig sak. I fallet NJA 2015 s. 199 uttalade Högsta domstolen (HD) att värdet på träd ska beräknas efter återanskaffningskostnaden. I fall då återanskaffning av likvärdiga träd inte är möjlig konstaterade HD att man istället beräknar ersättningen utifrån den negativa påverkan som trädens avlägsnande haft på den aktuella fastighetens försäljningsvärde. Typiskt sett anses inte återanskaffning möjlig när det gäller självsådda träd som vuxit naturligt under längre tid. Exempelvis i fall som inte rör skogsfastigheter vars träd har ett klart definierbart värde som i sin tur påverkar fastighetens försäljningsvärde framstår det som uppenbart att det blir mycket svårt att konstatera någon inverkan på fastighetens försäljningsvärde. Med anledning av detta konstaterade HD att ersättningen i fall då trädens inverkan på fastighetens värde får antas vara marginell kan uppskattas utifrån en allmän skälighetsbedömning som görs på objektiva grunder och med utgångspunkt i vad som allmänt sett kan antas påverka fastighetsvärdet i ett särskilt fall.Utifrån ovanstående redogörelse kan vi konstatera att det många gånger är mycket svårt att uppskatta en skadeståndsersättning som grundas på att träd fällts olovligen. Detta eftersom ersättningens omfattning helt bestäms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I fallet som berörts ovan hade fyra tallar i åldersspannet 65-115 år som stod i närheten av flera andra träd fällts och att detta delvis påverkat möjligheterna till insyn och fastighetens utseende. HD uppskattade skadan i fallet till 33 600 kronor utan vidare motivering. Det är omöjligt för mig att med säkerhet bedöma ersättningen i ert specifika fall eftersom trädens påverkan på fastighetens utseende, eventuella intilliggande fastigheters insyn och så vidare påverkar er fastighet. Om vi antar att ert fall liknar det som togs upp i HD avseende trädens ålder och storlek och deras inverkan på er fastighets utseende och insynen till denna skulle jag mycket grovt uppskatta skadan till ungefär 45 000 kronor. Detta baserar jag på en proportionell ökning av skadeståndet utifrån det i ert fall större antalet träd och den ytterligare skada som tillkommit på kvarvarande träd. HandlingsplanMin rekommendation till er är att överväga att justera den ersättning jag föreslagit utifrån exempelvis om träden i ert fall innebar ett mycket påtagligt insynsskydd eller dylikt. Annars föreslår jag att ni låter er granne ta del av mitt resonemang i detta svar och föreslår att ersättningen ska uppgå till ungefär det belopp jag föreslagit.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Skadestånd på grund av kränkande nakenbilder?

2019-10-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!För ett par månader sen skrev jag till en kille på Snapchat som begärde naken bilder, och jag skickade en bild till honom. Men sen ville han ha mera och DP sa jag nej. Han sa då att han ville att jag skulle ta livet av mig och att jag skulle skära mig själv till döds. Jag lider av medel/svår depression och sa att jag skulle ta självmord ifall han spred bilderna. Jag gick ner och skrev o grät för jag ville dö så otroligt mycket, jag o min mamma polisanmälde händelsen o nu kanske vi ska fortsätta med en rättegång.Min fråga är då, ifall betalar skadestånd, hur mycket blir det då? Jag vill då påpeka att jag var under 15 vid händelsen, och att jag var full, inte jötte mycket men jag hade druckit vin.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga om skadestånd aktualiserar både regler i skadeståndslagen (SkL) och brottsbalken (BrB), därför att skadestånd för s.k. ideell skada (kränkning) förutsätter att ett brott har begåtts. Hot om att sprida nakenbilder kan vara ett brottAlltså, innan jag besvarar frågan om det eventuella skadeståndets storlek vill jag poängtera något du kanske redan vet – nämligen att den typen av skadestånd som du skulle kunna få i detta fall bygger på att ett brott har begåtts (SkL 2 kap. 3 §). I det fall du beskriver skulle det kunna röra sig om allting från försök till olaga hot (BrB 4 kap. 5 §), främjande av sexuell posering (BrB 6 kap. 8 §) eller barnpornografibrott (BrB 16 kap. 10 a) då du var under 15 år gammal. Eftersom du skriver om en eventuell rättegång misstänker jag du har bättre koll på vilket potentiellt brott som det gäller. Poängen jag vill framföra är att killen måste dömas för minst ett av de möjliga brotten för att skadestånd ska bli aktuellt.Schablonbelopp som skadestånd för sexuella kränkningarSkulle killen dömas har domstolen ansett det bevisat att han kränkt din frid genom ett brott, och du har därför rätt till skadestånd (SkL 2 kap. 3 §). Eftersom att en psykisk kränkning är svår att mäta i exakta siffror, används vid dessa kränkningsersättningar en schablonmodell (dvs. mer ungefärliga värden). För sexuella kränkningar kan man få allt mellan 5000 och 500 000 kr. Beloppet bestäms av rätten grundat på praxis – dvs. andra liknande fall. Det är mycket svårt att uppskatta ett exakt värde i ditt fall, men min delvis kvalificerade gissning är att ett eventuellt skadeståndsbelopp skulle hamna på mellan 5000 och 20 000 kr. De allra högsta beloppen, på hundratusentals kronor är, reserverade för mycket grova brott, såsom våldtäkter.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Kan jag få ersättning om gärningsmannen inte kan betala skadestånd?

2020-02-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Fullbordad våldtäkt och misshandel hände mig i somras, ska ha rättegång i mars. Jag har ingen försäkring så kommer brottsofferfonden betala skadeståndet till mig om gärningsmän inte kan eller hur funkar det? Tack på förhand
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svarJa, ifall ersättning inte går att få på annat håll är det möjligt att få ersättning via brottsoffermyndigheten. För utförligt resonemang, se nedan.InledningInledningsvis vill jag bara upplysa om att det sällan krävs en särskild försäkring för att få ersättning för utsatthet för brott. I normalfallet finns i hemförsäkringen ett överfallsskydd som berättigar till ersättning när den försäkrade utsätts för vissa brott. En hemförsäkring omfattar också i normalfallet familjemedlemmar så det behöver inte nödvändigtvis vara du som står på försäkringen.Nedan följer en översiktlig genomgång av brottsskadeersättning, som är en egen form av ersättningstyp. Den är lik skadestånd, eftersom ungefär samma principer för skadetyp och skadeberäkning gäller, men det är viktigt att hålla isär begreppen. Skadestånd regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL) och kan endast erhållas från en skadeståndsskyldig, i ditt fall den potentiella gärningsmannen, medan brottsskadeersättning regleras i brottsskadelagen (2014:322) (BrL) och utges av staten till ett brottsoffer.Brottsskadeersättning och ersättningsgilla skadetyperBrottsskadeersättning betalas av staten, via brottsoffermyndigheten, till brottsoffer för vissa skador de lidit till följd av brott i Sverige (1-3 och 21 §§ BrL). Ersättning utgår främst för personskada och kränkning (dock ej ärekränkning), men också för sakskada och ren förmögenhetsskada i vissa särskilda fall (4-8 §§ BrL).Till skillnad från skadestånd inkluderas däremot kläder och personliga föremål (ex. hörapparat) som skadats i samband med brottet i begreppet "personskada" (jmf. 4 § BrL och 5 kap. 1 § SkL). Värdesaker såsom klocka eller mobiltelefon omfattas dock inte.Eventuellt skulle ersättning för sakskada kunna vara aktuellt i ditt fall, även om det som huvudregel kräver att gärningsmannen varit intagen på någon form av vårdanstalt (6 § BrL). Har till exempel ett smycke eller annan värdesak stulits från dig i samband med brottet kan det omfattas av undantaget i 8 § BrL – "[…] ersättningen annars framstår som särskilt angelägen." – på grund av brottets karaktär (se prop. 1987/88:92 s. 8–9).Beräkning av brottsskadeersättningErsättningsnivåerna beräknas i princip på samma sätt som för skadestånd (se 4-8 §§ BrL med hänvisningar till SkL). Brottsoffermyndigheten gör dock en egen bedömning av ersättningsanspråket som inte nödvändigtvis måste överensstämma med det skadestånd som domstolen kommit fram till i sin dom (eftersom det är två olika ersättningstyper). Det betyder att brottsskadeersättningen både kan bli högre eller lägre i jämförelse med det skadeståndsbelopp domstolen har dömt gärningsmannen att betala. Blir det lägre har du dock fortfarande rätt att kräva resterande belopp från gärningsmannen eftersom brottsoffermyndigheten tar över din skadeståndsfordran på gärningsmannen endast i den omfattning de betalat ut ersättning till dig (28 § BrL).Har domstolen däremot prövat ett kränkningsersättningsanspråk i sak (det vill säga att domstolen faktiskt tagit ställning till vilket belopp som ska utgå och inte bara dömt ut ersättning på grund av att gärningsmannen vitsordat eller medgett ett belopp) får brottsoffermyndigheten inte bestämma kränkningsersättningsdelen av brottskadeersättningen till ett lägre belopp, 5 § 3 st. BrL.Ett grundavdrag om 1 500 sek dras som regel av från ersättningen men görs inte ifall särskilda skäl föreligger (13 1 och 2 st. § BrL). Enligt lagstiftaren kan avdraget ses som ett slags självrisk som ska signalera att ett brottsoffer inte har bättre rätt mot staten än mot ett försäkringsbolag (se prop. 2013/14:94 s 64). Särskilda skäl skulle kunna vara att det rör sig om ett våldtäktsfall (se prop. 1984/85:13 s 3-4).Brottsskadeersättningens förhållande till andra ersättningsmöjligheterBrottsskadeersättning utgår bara i den utsträckning du inte fått din skada ersatt på annat håll, det vill säga genom skadestånd från den skadeståndsskyldige eller från försäkringar (10 § BrL). Det krävs att du kan visa detta genom exempelvis ett utlåtande från kronofogdemyndigheten om att gärningsmannen saknar tillgångar. Är flera gärningsmän solidariskt ansvariga (vilket innebär att du kan kräva vem som helst av dem på betalning för hela skadebeloppet) för skadan krävs att du visar att samtliga gärningsmän saknar betalningsförmåga. Även utredning om huruvida försäkringsersättning utgår eller ej kommer krävas.AvslutningAnsökningen måste göras inom tre år från tidpunkten då domen vann laga kraft (15 § BrL). Om brottsskadeersättning beviljas tar staten över din skadeståndsfordran på den skadeståndsskyldige (28-30 §§ BrL).Hoppas det här var till hjälp! Undrar du mer rekommenderar jag brottsoffermyndighetens hemsida.Med vänlig hälsning,

Hur ska jag veta vad man kan begära i skadestånd för olaga hot?

2020-01-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Jag har blivit utsatt för olaga hot och då åklagaren väckt åtalat gärningsmannen. Nu har jag fått hemskiclst blankett om sladestånd och undrar hur mkt bör man begära för olaga hot och kränkning,
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottsoffermyndigheten kan ge vägledning Kränkningsersättningen bestäms med utgångspunkt i hur brottet du blivit utsatt för gått till. Det är därför såklart omöjligt att på förhand avgöra exakt var ersättningsnivån ligger i varje enskilt fall. Men det går att genom tidigare avgjorda ärenden ta reda på var nivån brukar ligga på, och vad som därmed är rimligt att kräva i ditt specifika fall.Brottsoffermyndigheten har på sin hemsida ungefärliga uppskattningar på var ersättningsnivån ligger för olika typer av brott. Myndigheten har också en så kallad referatsamling där myndighetens avgöranden har sammanställts för att ge en bild av hur ersättningsanspråk brukar bedömas. Även om det är en domstol och inte Brottsoffermyndigheten om kommer avgöra hur mycket du kan få i ersättning (myndigheten är bara till för att betala ut skadestånd ifall gärningsmannen inte har tillräckligt mycket pengar) så kan deras avgöranden ändå ge en bild av vilka omständigheter som påverkar ersättningsnivån. Av hemsidan och referatsamlingen framgår det att ersättningsnivån för olaga hot ligger på 5 000 - 7 000 om det är ett verbalt eller skriftligt hot. Har gärningsmannen även använt vapen för att hota ligger det på 10 000 - 15 000. Vad som påverkar ersättningsnivån inom dessa spann är till exempel om det rör sig om väldigt många hot samt om gärningsmannen rört vid offret med vapnet. Du kan kolla igenom referatsamlingens avsnitt "frihet- och fridsbrott" och underrubriken "olaga hot" för att se om du hittar något beskrivet fall som liknar det du har varit utsatt för samt jämföra vad de fick i skadestånd. Du kan även fråga åklagarenEn annan möjlighet är att informera åklagaren om att du vill begära skadestånd, men att du gärna vill ha hjälp med att bestämma ersättningsnivån. Om det går att hinna med detta innan rättegång så finns det en möjlighet att diskutera saken med henne eller honom och därmed få hjälp med vad det är rimligt att kräva i just ditt fall. Vänligen,

Principalansvar för föräldrar

2019-11-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har en 16årig son som väntar på åtal och sedan rättegång. Flera andra är inblandade. Det gäller mordbrand. Det lär bli ett skadestånd och min fråga är:Kan jag som förälder bli ansvarig ekonomiskt att betala.Försäkringsbolaget som tar hand om detta... kan dessa kräva pengar av mig. Flera är inblandade. Kommer de kunna kräva att varje familj betalar sin femtedel av beloppet. Eller kan försäkringsbolaget kräva ngn av barnens föräldrar att betala de andras belopp.Är det så att de som betalt, sedan skall kräva de andra föräldrarna för den biten som de ej betalt?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket av skadeståndet du, som förälder, kan bli ansvarig att betala för. Du som förälder kan bli ansvarig att ersätta ditt barns skada, det följer av 3 kap. 5 § Skadeståndslagen. Av lagrummet följer också att du behöver vara vårdnadshavare för din son för att du ska kunna bli skadeståndsansvarig, således kan du inte bli skadeståndsansvarig för någon annans barn. Vidare behöver din son gjort sig skyldig till ett brott vilket också blir fallet om han nu döms till mordbrand. Som förälder är skadeståndsbeloppet begränsat till ⅕ av prisbasbeloppet per brott, vilket innebär att summan du kan bli skadeståndsskyldig för är 9480 kronor, förutsatt att det endast är ett brott din son döms för. Hoppas att detta besvarade din fråga. Med vänlig hälsing,

Skadestånd för att du är offer, men brottsligheten nekar dig för att du är kriminell och sitter i fängelse

2019-09-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Skadestånd för att du är offer, men brottsligheten nekar dig för att du är kriminell och sitter i fängelse
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag ska försöka besvara din fråga samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad gäller angående skadestånd i den aktuella situationen? Din fråga innehåller inte så mycket information, men som jag tolkar frågan har en person rätt till skadestånd på grund av att hen blivit utsatt för ett brott, men personen har inte fått skadestånd eftersom hen sitter i fängelse. 1 § Brottsskadelag (2014:322) (här) anger att staten betalar ersättning till den som drabbats av skada till följd av ett brott. Förutsättningen är att brottet har begåtts i Sverige, se 2 § Brottsskadelag (här). Vilka skador som den som blivit utsatt för brott kan få ersättning för framgår av 4-9 §§ Brottsskadelag (här). Den som blivit utsatt för brott kan få ersättning för personskada samt för kränkning. I vissa särskilda fall kan offret även få ersättning för sakskada samt ren förmögenhetsskada. I särskilda fall kan barn som bevittnat brott (oftast brott i hemmet) få ersättning, se 9 § Brottsskadelag (här). Brottsskadeersättning betalas till den del skadan inte täcks av annan ersättning som den skadelidande har rätt till på grund av skadan, se 10 § Brottsskadelag (här). Annan ersättning kan vara om den som blivit utsatt för brottet kan få ersättning från t.ex. en försäkring hen har. Hur ersättningen för personskada bedöms framgår av 5 kap 1-3 §§ Skadeståndslagen (här). Om en person har rätt till skadestånd på grund av att hen blivit utsatt för ett brott är det i sig inget hinder för att få skadestånd att personen sitter i fängelse. Däremot kan det vara så att personen som sitter i fängelse själv ska betala skadestånd, vilket är aktuellt om personen själv har t.ex. skadat någon annan genom brott och inte har betalat detta skadestånd. Då kan kronofogden mäta ut skadeståndet för att den som personen ska betala skadestånd till ska få ersättning. Men då det inte framgår så mycket information av frågan vet jag naturligtvis inte om det är så i det här fallet. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,