Föreligger en skadeståndsskyldighet med makar sinsemellan?

FRÅGA
Hej! Jag köpte ett traditionellt instrument från Japan som är unikt i att den bara finns där. Den var mycket dyr och frakten hit gjorde det ännu dyrare, jag älskade instrumentet och brukade spela på den. Men för ett tag sedan bråkade jag med min fru och då valde hon att helt plötsligt slänga ner mitt instrument på marken så den fick sprickor överallt. Jag kan inte spela mer på den eftersom den gick sönder också i samband med detta och är mycket ledsen nu. Den betydde så mycket för mig, och all betalning i onödan nu. Frun vägrar både be om ursäkt eller kompensera skadorna på instrumentet. Så min är därför, har jag rätt att kräva skadestånd av henne som hon måste betala även om vi är gifta fortfarande? Har hon gjort sig skyldig till brott också?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för dina frågor.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du dels undrar över möjligheterna att få ut skadestånd, trots att det är din fru som har vållat skadan, dels ifall den skadevållande handlingen som hon begått kan anses utgöra ett brott. För besvarandet av dessa frågor juridiskt sett blir skadeståndslagen samt brottsbalken tillämpliga lagar.

Har makar sinsemellan ett skadeståndsansvar?

Huvudregeln är att den som vållar en person- eller sakskada, antingen genom uppsåt eller vårdslöshet, ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Här kan man alltså utläsa ett antal rekvisit. För att en person ska anses skadeståndsskyldig så krävs det att:

- Person orsakar en skada på en person eller på en sak

- Personen ska ha orsakat denna personskada antingen uppsåtligen eller vårdslöst

Utifrån den information du har angett i frågan tolkar jag det som att din fru uppsåtligen (det vill säga "med flit") slängde instrumentet på marken, och därav har det uppkommit skador på instrumentet som gjorde den icke brukbar. Rent teoretiskt verkar villkoren för skadeståndsskyldighet föreligga. Vad gäller möjligheten att faktiskt dela ut ett skadestånd kan man konstatera att det inte finns så mycket vägledning genom rättsfall när det kommer till just sakskador orsakad av en make. Alltså kan jag inte närmare ge en slutsats på hur en domstol hade bedömt denna situation. För att besvara din fråga är du inte förhindrad att rikta ett skadeståndskrav mot din fru. Däremot kan domstolen komma att ta ert äktenskap i beaktning huruvida hon faktiskt ska utge skadestånd till dig eller inte.

Är handlingen i denna situation av brottslig karaktär?

Att din fru kastade ner det dyra instrumentet i marken kan anses utgöra skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Detta eftersom hon har förstört, eller i mildaste fallet, skadat egendomen så att du inte längre kan använda den. Eftersom du i frågan angett att instrumentet är dyrt kan vi bortse från att det möjligen kan röra sig om ringa skadegörelse, det vill säga en form av skadegörelse som är mildare än den normala (12 kap. 2 § brottsbalken). Återigen kan situationen ifråga också komma att falla in under brott, vilket i sin tur knyter tillbaka till frågan om skadestånd (1 kap. 8 § brottsbalken).

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med dina frågor rekommenderar jag dig starkt att du bokar tid med en av våra duktiga jurister på Lawline. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (191)
2021-05-22 skadestånd på grund av misshandel
2021-05-21 Hur kan anhöriga begära skadestånd på grund av brott?
2021-04-30 Skadestånd vid misshandel
2021-04-26 Skadeståndsbelopp för olaga hot, mm.

Alla besvarade frågor (93231)