Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?

FRÅGA
Hej, jag har en anhörig som utsattes för ett brott, 2018 blev gärningsmannen dömd och hon fick ett skadestånd på 100 000 kr.Dessa pengar har hon inte fått ännu, idag är det 12 november 2021.Hon har psykisk ohälsa och iom har inte haft ork att ta reda på någonting. Vart skall hon vända sig för att få sitt skadestånd?Tacksam för svar, MvhGk
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kronofogden kan hjälpa till att driva in skadeståndet

Om den dömde inte självmant betalar skadeståndet, finns det flera sätt att driva in det på. I första hand ska målsäganden vända sig till Kronofogden. Detta görs genom att målsäganden fyller i en blankett med uppgifter om bland annat vem som har rätt till skadeståndet, vem som ska betala och domens målnummer. Blanketten finns att ladda ned på Kronofogdens hemsida: Ansökan verkställighet (skadestånd på grund av brott).

När Kronofogden har fått in blanketten, gör dem en utmätning av den dömdes tillgångar (4 kap. 1 § utsökningsbalken). Vid utmätningen tar Kronofogden den dömdes tillgångar i anspråk och använder dem för att betala av skadeståndet.

Försäkringsersättning

I vissa fall har inte den dömde tillräckligt med pengar eller annan utmätningsbar egendom för att kunna betala skadeståndet. Man kan då kontakta sitt försäkringsbolag och undersöka om man har en försäkring, till exempel en olycksfallsförsäkring, som man kan få ersättning från.

Brottskadeersättning från staten

Om brottsoffret inte har någon försäkring eller om försäkringen inte täcker skadan, finns det slutligen en möjlighet att få så kallad brottsskadeersättning från staten. Brottskadeersättning får betalas till den del skadan inte täcks av annan ersättning som brottsoffret har rätt till på grund av skadan, se 10 § brottskadelagen (BrSkL).För att ansöka om sådan ersättning, ska den skadelidande fylla i någon av ansökningsblanketterna som finns tillgängliga på Brottsoffermyndighetens hemsida. Vilken blankett som är rätt beror på vilken typ av skada som brottsoffret söker ersättning för. Det framgår av domen vilken typ av skada som skadeståndet avser att täcka. Om Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning, kommer den dömde istället att ha en skuld till Brottsoffermyndigheten.

Det bör dock nämnas att det finns en risk att preskriptionstiden för att ansöka om brottsskadeersättning från staten har löpt ut. Om åtal har väckts mot den betalningsskyldige, vilket är fallet i denna fråga, ska en ansökan om brottsskadeersättning göras inom tre år från det att domen vann laga kraft (15 § BrSkL). En dom vinner laga kraft när den inte längre går att överklaga. Det framgår av din fråga att domen föll år 2018 och eftersom att det idag är 2021 är det möjligt att tre år har gått. I så fall finns inte längre möjligheten att få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Om brottet har begåtts mot ett barn är det dock annorlunda. Barnet kan göra en sådan ansökan fram tills den dag då han eller hon fyller 21 år (15 § 2 st. BrSkL). En försenad ansökan kan dessutom prövas om det finns synnerliga skäl (15 § 3 st. BrSkL). Synnerliga skäl kan anses föreligga om det framstår som orimligt eller stötande att kräva att brottsoffret har gjort ansökan om brottsskadeersättning inom den ordinarie ansökningstiden. Det kan vara fallet om sökanden till exempel drabbats av en allvarlig sjukdom och därav inte kunnat tillvarata sin rätt. Att sökanden inte var medveten om tillvägagångssättet för att ansöka om brottskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten utgör emellertid inte synnerliga skäl.

Det finns risk att brottsoffret inte får ut sitt skadestånd direkt trots att han eller hon genomgått dessa tre steg, men Kronofogden har fortfarande ett ansvar att driva in skadeståndet även om det vid en första utmätning inte finns tillräckligt med utmätningsbar egendom. Tyvärr kan det i sådana fall ta ett tag att driva in hela skadeståndet.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga. Vid ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Det är naturligtvis också möjligt att kontakta Brottsoffermyndigheten vid funderingar om skadestånd till brottsoffer.

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?