Skadestånd vid åtalsunderlåtelse

2021-02-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag blev nyligen offer för bedrägeri och polisanmälde personen. Förundersökning lades ner pgv åtalsunderlåtelse. Kontaktade brottsoffer myndighet för att kanske få ersättning och få tillbaka pengarna, Ingen vidare hjälp där. Vad kan man göra för och få ersättning? Vad är sannolikheten att stämningsansökan går igenom sånna fall? Mvh
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaren på dina frågor finns i rättegångsbalken (här)Eftersom åklagaren enligt 20 kap 7 § RB valt att inte väcka åtal så kan du inte få hjälp av åklagare för att få någon form av ersättning. En åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren har ansett att det av processekonomiska skäl inte finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. En förutsättning för att kunna underlåta åtal är att inte något väsentlig allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Riksåklagaren har uttalat sig att enskilda intressen under runt 23 000 kr kan motivera en åtalsunderlåtelse. Vad kan du göra åt detta? Det praktiskt mest relevanta du kan göra får att få ersättning för bedrägeriet är att väcka en skadeståndstalan mot den som begått bedrägeriet. Detta är inte ett brottmål, utan ett tvistemål. Enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen kan man få ersättning för förmögenhetsskador (alltså att du blivit av med pengar). En sådan talan väcker du genom att inkomma med en stämningsansökan till tingsrätten (42 kap. 1 § RB). Viktigt att tänka på är att du måste stå för all bevisning själv, samt att du kan komma att stå för rättegångskostnader om du förlorar målet (18 kap 1 § RB). Om det rör sig om mindre summor du vill ha ersättning för står parterna ofta för merparten av sina egna kostnader (18 kap. 8 a § RB). Chansen att du lyckas med din talan kan jag inte svara på, då det beror på omständigheterna i fallet. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Hur kan man få ersättning från en person som orsakat skadegörelse?

2021-02-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |En vän fick två rutor krossade i sin lägenhet hon polisanmälde tjejen som gjort det men tjejen klarade sig ska verkligen min vän behöva betala för rutorna själv och betala en självrisk på 3000 kr vad ska hon göra
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att personen uppsåtligen krossat rutorna i din väns lägenhet. Det har då uppstått en sakskada, och personen som orsakat skadan är därmed skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Din vän kan väcka en skadeståndstalan i tingsrätten mot personen som orsakade skadan. Din vän väcker talan genom att skicka en skriftlig ansökan till tingsrätten i det område där skadan orsakades (10 kap. 8 § RB och 42 kap. 1 § RB). Ansökan ska innehålla ett bestämt yrkande (d.v.s. vad din vän vill ha för ersättning), de omständigheter som ligger till grund för yrkandet (att personen orsakat skada i din väns lägenhet) samt de bevis som åberopas (42 kap. 2 § RB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Skada till följd av halka.

2021-02-26 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej.Min mamma och pappa var ute och tog sin dagliga promenad för ett par veckor sedan. Då det hade snöat så såg mamma inte isfläcken under den nyfallna snön. Hon halkade och slog i huvudet. En hjälpsam kvinna hjälpte min pappa att få upp mamma på fötter igen. Mamma klarade sig relativt bra i första läget. Lite mörbultad överkropp och ett litet sår på huvudet. Inget illamående.3 veckor senare märker min pappa att hon inte pratar som hon brukar och förstår inte riktigt vad pappa säger. Hon blir hämtad av ambulans med befarad stroke. Efter undersökning och röntgen ser de en pågående blödning på hjärnan, samt en gammal blödning bakom skallbenet där hon slagit i huvudet. Hon blir inlagd och opererad, dränage för att tappa ut blödningen.Efter operationen så har hon tappat större delen av talförmågan, samt fått hjärntrötthet.Läkarens uttalande är att mammas skada härledas till när hon halkade och slog i huvudet.Vad juridiskt sätt kan man gå vidare i ärendet? Kan man stämma bostadsbolaget för att de inte har bekämpat halkan. Det var inte sandat på gångbanan, där hon halkade.Tacksam för vägledning.
Izel Ilyaz |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Jag kommer att i mitt svar resonera kring skadeståndsmöjligheter då du inte nämner något om brott. Din fråga berör främst Skadeståndslagen (SKL), Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Vem är ansvarig?Det är inte helt klart vem som är ansvarig för skadan. Detta ska egentligen vara den som är ansvarig för att förvalta gångbanan vilket i ditt fall kan vara bostadsbolagen, men även kommunen eller ägaren till fastigheten. Då jag inte har tillräckligt med uppgifter kring gångbanan och omständigheterna kring denna ge ett direkt svar, men ett råd är att kolla med bostadsbolaget först och därefter vända dig till kommunen, mm. Skadestånd?Allmän skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap 1§ SkL. Denna bestämmelse stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Detta förutsätter att en skada uppstått och att detta varit en följd av någons uppsåt/vårdslöshet. I ert fall måste ni kunna visa på att det varit vårdslöst av den ansvariga att inte grusa/salta när det är halt samt att det finns ett orsakssamband mellan att inte grusa och att din mamma halka och därmed skada sigFöreligger vårdslöshet?Såväl kommuner som fastighetsägare har en lagstadgad skyldighet att sanda när det är halt samt att röja snö, detta framgår av 2 § 1-2 st Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. När någon handlat i strid mot en lag och detta lett till att en skada uppstår föreligger ett allmänt antagande om att personen varit vårdslös. Detta gäller även om någon förhållit sig passiv och underlåtit att följa vad lagen stadgar. Vidare kan man även beakta det faktum att det är allmänt känt att kallare väder och isbildning ökar risken för hala vägar, vilket i sin tur ökar risken för att personer ska halka. Detta är något som enkelt kan förebyggas genom att man saltar eller sandar vägarna. Dessa omständigheter borde en kommun/fastighetsägare/bostadsstyrelse känna till och förhålla sig till. I praxis har höga krav ställts då dessa måste visa att tillräckliga åtgärder vidtagits för att förhindra personskador när halka uppkommit på fastighetens mark (inkl. gångbanor). Kan då de skyldiga inte visa på att så är gjort, samt att den skadade vistats på exempelvis gångbana eller liknande (där allmänheten vanligtvis vistas) kan de troligen göras ansvarig för personskadorna.Orsakssamband?Det finns ett tydligt orsakssamband mellan att det inte var grusat och att din mamma halka. Detta utgör därmed en grund för skadestånd om du kan visa på att skadorna din mamma fått varit en följd av att hon ramlat. Undantag i denna bedömning är om din mamma är att betrakta som medvållande, alltså om även hon är delvis ansvarig för utfallet. Här vägs många omständigheter in. Frågan blir då om det faktum att nyligen hade snöat och att detta täckte isfläcken inneburit att hon rimligen inte kunnat väntas lägga märke till isen för att därmed undvika den. Då jag inte är insatt i de relevanta omständigheterna kan jag inte uttala mig om hur detta kommer att bedömas.Ersättningens omfattningDin mamma är berättigad ersättning för förluster som skadan inneburit (ex. inkomstförlust, sjukhus- och vårdkostnader, medicin och skadade kläde), sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig) samt lyte och men (skadeföljder som ex. förlust av sinnesfunktioner). Detta framgår av 5 kap 1 § SkL).Vidare finns möjlighet att få ersättning för alla sakskador, däribland exempelvis kläder, glasögon m.m. (5 kap. 7 § SkL).BevisDen som påstår att den en skada uppkommit på grund av annan måste bevisa detta. Det gäller för er att visa att det inte var grusat eller saltat samt att din mors skador uppkommit till följd av detta. Läkarutlåtandena gällande skadan kan fungera bra som sådant bevis. Vidare kan vittnesmål (exempelvis från din pappas och kvinnan som hjälpte dem) samt bildbevis också vara till hjälp.Då jag inte har tillräcklig med information om omständigheterna och situationen i sig kan jag inte heller ta ställning till hur en domstol hade bedömt ert fall.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skadeståndsansvar vid långt händelseförlopp

2021-02-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |En 15 åring spelar fotboll och råkar skjuta en boll på ett fönster som finns bakom målet hon egentligen skulle träffa. Fönstret går sönder, fotbollen går också sönder, och innanför fönstret finns sköldpaddor som efter två veckor dör på grund av stressen som orsakats av skotten på fönstret av 15 åringen. Kan personen som bor i huset där fönstret gick sönder och sköldpaddorna dog kräva skadestånd från 15 åringen? Och vad kan personen isåfall kräva skadestånd för, fönstret, sköldpaddorna eller både och?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller skadestånd regleras det följaktligen främst va skadeståndslagen (SkL) vilket gör att det är hit jag främst kommer att hänvisa mina svar. Utgångspunkt för skadestånd Utgångspunkten och den allra mest centrala bestämmelsen stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta denna (2 kap. 1 § SkL). Här kan vi alltså se att det som utgångspunkt krävs uppsåt eller vårdslöshet för att man ska åläggas skadeståndsansvar. Adekvat kausalitet En annan central punkt i skadeståndsrättslig mening är begreppet "adekvat kausalitet". Det innebär att det måste finnas ett tydlig samband mellan den skadegörande händelsen (sparka fotbollen) och skadan som uppkommit. Man kan säga att skadan måste "ligga inom farans riktning". Redan här kan vi alltså konstatera att skadorna på sköldpaddorna inte kan orsaka en skadeståndsskyldighet. Det kan knappast anses ha legat inom farans riktning att fotbollen ska missa målet, träffa ett fönster, att det ska finnas sköldpaddor innanför fönstret och att dessa skulle dö av stressen som orsakats. Här ska även nämnas att djur endast ersätts till sitt inköpsvärde. Hänsyn tas som huvudregel inte till ägarens personliga koppling till djuret. Bedöma vårdslösheten Jag utgår ifrån att det knappast fanns något uppsåt, vilket gör att vi får se till huruvida det var vårdslöst. Här får man se till den specifika situationen? Fanns det stängsel bakom och fotbollen flög genom ett litet hål som egentligen inte ska finnas där? I så fall vore det förmodligen inte vårdslöst. Fanns det inget stängsel bakom målet eller ett stängsel som gav knapphändigt skydd, borde 15-åringen ha insett faran och att ändå sparka bollen vore att anse som vårdslöst. Man kan säga att 15-åringen borde gjort en riskavvägning där denne frågar sig å ena sidan vad han kan vinna på att sparka bollen, och vad han kan orsaka för skada å andra sidan (jfr NJA 1993 s. 149).15-åringens ålder För barn under 18 år gäller att de endast ska betala skadestånd i den omfattning det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, mognad och annat (2 kap. 4 § SkL). I det här fallet är barnet relativt gammal, vilket gör att åtminstone det mesta av skadeståndet bör utdömas. Det är dock möjligt att barnet har någon form av ansvarsförsäkring som täcker skadan. Sammanfattning Personen kan förmodligen kräva skadestånd för fönstret men inte för sköldpaddorna. Skadeståndet kan sättas ner med hänsyn till barnets ålder. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Glömt säkerhetslarm på kläder

2021-02-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Jag köpte en jacka från en butik för min ett åring, två dagar efter satt jag på henne jackan. I två timmar satt min dotter och grät i vagnen, hon ville inte lutar sig och jag trodde hon var envis. När jag skulle flytta upp luvan visade det sig att kassörskan hade glömt att ta bort den där (larm nålen) som brukar sitta på kläder. I två timmar hade det stuckit henne rakt bakom huvudet och det har var anledningen till att hon grät. Jag är så arg och ledsen och frustrerad eftersom mycket värre kunde har hänt. Nålen var så vass och hård pekade rakt bakom hennes huvud. När jag gick ut från butiken pipade inte det och senare gick jag in gör att handlar igen från samma butik så pipade det, jag gick fram till kassan och sträckte fram min påse men avisade, de sa att deras maskin har haft problem och det är säkert min plånbok som orsakade pip ljudet. Jag är så arg och ledsen på deras oansvarig beteende, min dotter kunde har varit mer skadat. Finns det något man kan göra? Kan man stämma? Kräva skadestånd?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande skadestånd regleras i Skadeståndslagen (SkL)Enligt lag ska den som orsakat en skada ersätta denna skada om det finns en adekvat kausalitet, vilket betyder att om det finns ett tillräckligt starkt samband mellan personens handling och skadan, ska dessa ersättas, 2 kap. 1 § SkL. Om personen i fråga är i sin tjänst ska dessa personskador som uppstår i huvudregel ersättas av arbetsgivaren istället, 3 kap. 1 § SkL, men om arbetstagaren varit grovt vårdslös eller har begått brott ska dessa skador istället ersättas av arbetstagaren, 4 kap. 1 § SkL. I detta fall är det fråga om en klädnål som butikspersonal glömt att ta bort, vilket kan ha orsakat personskada hos barnet. Eftersom butikspersonalen troligen är anställd ska dessa skador ersättas av arbetsgivaren. För att väcka talan mot butiken och kräva skadestånd vänder du dig till tingsrätten i din stad och upprättar en stämningsansökan. För att få framgång i målet, är det nödvändigt att det finns en god bevisning, exempelvis kvitton, bilder på skadan och nålen samt dokumenterade skador hos barnet efter sjukhusvistelse eller liknande. Mitt råd är att i första kontakta chef på den butiken du köpte jackan för att eventuellt reda ut läget och om det inte är av intresse kan du i andra hand väcka talan och begära skadestånd för de skador som uppkommit. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Skadestånd för arbetsgivare

2021-02-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, Min bil har fått en krockskada, bucklad plåt samt krossad baklykta. Detta skedde när bilen stod på parkeringsplatsen jag hyr av hyresvärden för min hyresrätt. Jag var inte på plats när det skedde men allt tyder på att det är plogbilen som har kommit åt bilen (troligen utan att ens märka krocken). Jag vet inte om plogbilsföraren är anställd av min hyresvärd eller om föraren har egen firma. Är hyresvärden/plogbilsfirman skyldig att ersätta mig för reparationskostnaderna?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndsfrågor regleras framförallt i skadeståndslagen (SkL) och det är således hit jag främst kommer att hänvisa mina svar. Vem är skadeståndsskyldig? Den första frågan är vem som är skadeståndsskyldig. För arbetsgivare stadgas ett så kallat principalansvar som innebär att en arbetstagare ska ersätta skador som anställda orsakar i tjänsten på grund av fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). För att avgöra vem som anses som principal (dvs. har ansvaret för plogbilens skador) får man se till vem som utövade det största inflytandet över föraren. Är det din hyresvärd som ger instruktioner direkt till föraren och själv kan välja mer eller mindre fritt vart hyresvärden vill att föraren ska ploga skulle din hyresvärd vara den som är skadeståndsansvarig. Är det istället så att din hyresvärd bara har hyrt in plogbilen genom plogbilsfirman och det sedermera är firman som sköter resten är det förmodligen plogbilsfirman som är den skadeståndsskyldige. Det är med andra ord svårt för mig att avgöra utan mer information, men utgångspunkten är som sagt att det är den som utövar störst inflytande är den som är ansvarig för plogbilsförarens agerande. Det är endast i undantagsfall som arbetstagaren själv kan bli skadeståndsskyldig, exempelvis om han agerat brottsligt (se 4 kap. 1 § SkL). Är hyresvärden/plogbilsfirman skyldig att ersätta dig? Om händelseförloppet är så som du tror är agerandet skadeståndsgrundande och du har rätt till ersättning. Problemet i det här fallet är att det är du som ska bevisa att plogbilen agerat försumligt och att det är just plogbilen som orsakat skadan. Utgångspunkten är att du måste styrka ditt påstående (NJA 1993 s. 767). Rekvisitet styrkt är ett ganska högt ställt krav enligt Högsta Domstolen (NJA 2013 s. 524). Det kommer således förmodligen inte räcka att du presenterar en teori om vad som sannolikt har skett. Det kommer dessutom förmodligen att krävas att du presenterar bevisning för ditt påstående. Min rekommendation Utifrån mitt ovan gjorda resonemang är min rekommendation att du först tar reda på vem som är arbetsgivare till plogbilens förare. Därefter bör du kontakta denne och be om ersättning och förklara situationen. Förhoppningsvis håller arbetsgivaren med om din version och går med på att ersätta dig för skadan. Om inte annat kan du vända dig till domstol, men här uppkommer som jag nämnt bevissvårigheter för din del. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Är en hundägare skadeståndsskyldig för skador som en kopplad hund har orsakat på en annan hund?

2021-02-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund bet en annan hund på en promenad. Min hund har varit med mig med koppel, men andra hund sprang utan koppel till min hund. Detta andra hund var utom min kontroll. Den andra personen är ansvarig för att hunden är under kontroll och inte springer mot mig och min hund. situationen var tydlig att jag väntade på att de andra skulle passera utan att kontakta oss. vad är mina rättigheter? måste jag fortfarande betala för skador om det finns något behov av veterinär (jag gav dem mitt telefonnummer)?Tack
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan bli ersättningsskyldig för de eventuella veterinärskostnader som kan följa av de skador som din hund kan ha orsakat den andra hunden. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och i skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Strikt ansvar för skador orsakade av hundarSom utgångspunkt gäller att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren. I ditt fall betyder detta att du, i egenskap av hundägare, är ersättningsskyldig för den skada som din hund har orsakat den andra hunden trots att du har vidtagit åtgärder för att förhindra den uppkomna situationen (t.ex. att du hade din hund kopplad och försökte hålla den undan den andra hunden och dess ägare till dess att de passerat).Av din fråga framgår det inte huruvida den andra hunden faktiskt har behövt uppsöka veterinär eller inte men att du verkar tro att det finns en möjlighet att detta kan vara nödvändigt. Ur juridisk synpunkt är en hund att betrakta som lös egendom. En skada på en hund utgör således en sakskada. En sakskada berättigar den drabbade till ersättning för så kallade reparationskostnader (5 kap. 7 § 1 punkten skadeståndslagen). Hit räknas exempelvis veterinärkostnader. Detta innebär att du kan bli tvungen att ersätta den andre hundägaren för dennes veterinärkostnader. I vissa fall kan det därtill bli aktuellt med ersättning för vissa följdskador (5 kap. 7 § 2 punkten).Det ska dock påpekas att det inte är ovanligt att eventuella skadeståndsbelopp, i situationer då en hund har bitit en annan hund, jämkas på grund av medvållande (6 kap. 1 § 2 stycket skadeståndslagen). Eftersom den andre hundägaren har underlåtit att använda koppel skulle denne, mycket väl, kunna anses vara medvållande till sin hunds skada genom att ha brustit i sin tillsyn över densamma. Observera dock att det är du som måste visa att den andre hundägaren har varit medvållande till skadan. Vidare är det upp till domstol att besluta om jämkning är aktuellt i ett visst fall.SammanfattningI ditt fall är du således strikt ansvarig för de skador som din hund orsakar oavsett om du har haft din hund kopplad eller inte vid skadetillfället. Detta innebär att du kan komma att behöva utge skadestånd till den andre hundägaren för att ersätta dennes eventuella veterinärskostnader (det kan även bli aktuellt med ersättning av vissa följdskador). Det finns dock en möjlighet att ett eventuellt skadestånd kan komma att jämkas på grund av den andre hundägarens medvållande till de uppkomna skadorna.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om något är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma. Du kan exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontaktTelefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Vänligen,

Ersättning för patientskada

2021-02-25 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Det har skett ett fruktansvärt misstag på min flickvän vid en enkel diskbråcksoperation, så ligger hon helt förlamad från huvudet och neråt. Hur gör jag nu i nästa steg för att få någon ansvarig att ta sitt ansvar och hur ser en skadeståndsprocess ut?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PatientskadeersättningJag rekommenderar dig att inledningsvis se över möjligheten att få patientskadeersättning. Den som lider skada på grund av vård kan ha rätt till patientskadeersättning eftersom vårdgivare har skyldighet att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring). Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient. Det kan till exempel vara fråga om sveda och värk, invaliditet, extra kostnader och inkomstbortfall i samband med en patientskada (se närmare 6 § patientskadelagen). Det är därför möjligt att vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) som utreder skadan och därefter fattar ett beslut. Här hittar du deras hemsida.Är det möjligt att påbörja en skadeståndsprocess?Det är också möjligt att kräva skadestånd i allmän domstol. Det blir således fråga om en civil skadeståndsprocess. För att påbörja en skadeståndsprocess måste den som vill inleda en rättegång mot någon lämna in en skriftlig ansökan om stämning till Tingsrätten (42 kap. 1 § RB). Stämningsansökan ska innehålla ett bestämt yrkande, en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, uppgift om de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis samt uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt (42 kap. 2 § RB). Efter stämning kommer förberedelse i målet att äga rum (42 kap. 6 § RB). Därefter kommer huvudförhandling att äga rum.Vad krävs för att vinna framgång i målet?Har den skadelidande rätt till skadestånd?För att avgöra om den skadelidande har rätt till skadestånd för skadan måste en skadeståndsbedömning genomföras. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet. Först och främst måste skadetypen bestämmas. I detta fall är det fråga om en personskada eftersom din flickvän fått en fysisk skada på den mänskliga kroppen. Skadan kan också ha orsakat följdskador såsom allmänna förmögenhetsskador (t.ex. förlust av inkomst). Det måste därefter finnas en tänkbar ansvarig person. I detta fall blir det vårdgivaren som är det presumtiva ansvarssubjektet.För att ha rätt till skadestånd krävs det att skadan har orsakats av en aktiv handling (eller passivitet i vissa fall). Vårdgivaren ska därför ha vidtagit en aktiv handling. Vidare får det inte finnas en objektiv omständighet som befriar skadevållaren från ansvar, till exempel om det förekommit samtycke. Därtill måste adekvat kausalitet finnas. Med kausalitet avses att det finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan. Handlingen måste vara orsaken till skadan och skadan ska därför vara en följd av handlingen. Adekvans innebär att skadan ska ha varit en påräknelig följd av kausaliteten. Följden av handlingen ska vara rimlig.Vid personskada måste skadan ha orsakats med uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Normjämförelse kan användas för att avgöra om en skadevållare varit vårdslös/oaktsam. Det blir då relevant att studera huruvida beteendet avviker från normen. Vid bedömningen beaktas eventuella sedvänjor, till exempel på arbetsplatsen. Om inte normjämförelsen kan påvisa vårdslöshet kan en fri bedömning bli aktuellt. En sammanlagd bedömning ska i så fall göras. I den samlade bedömningen beaktas bland annat risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten att förebygga skadan och den handlades möjlighet att inse skaderisken. Hur mycket skadestånd kan jag få?Inom skadeståndsrätten gäller principen om att skadeståndet ska motsvara hela skadan. Den skadelidande har därför rätt till ett belopp som motsvarar den åsamkade skadan. Den skadelidande kan få ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidande (dock endast nödvändiga kostnader). Den skadelidande kan också få ersättning för inkomstförluster. Dessutom kan ersättning fås för sveda och värd under den akuta sjukhustiden. Trafikskadenämndens schablon används för att bestämma beloppet. När det kommer till stadigvarande men (särskilda olägenheter) används också Trafikskadenämndens schablon för att bestämma beloppet (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Jag rekommenderar dig att boka tid med vår juristbyrå för att få mer kvalificerad hjälp. Här kan du boka tid för juridisk rådgivning.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,