Ersättning för parkeringsskada orsakat av okänt fordon.

2021-02-21 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Har ingen försäkring för bilenNågon körde på den under natten !Parkeringskada som han vållade !Får jag bilen reparerad?
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att i mitt svar anta att du inte har försäkring på din bil som täcker den aktuella skadan och att bilen ändå är trafikförsäkrad . Trafikförsäkring är en obligatorisk försäkringar alla måste ha på sina bilar (2 § Trafikskadelagen). Trafikförsäkringen är dock som en slags ansvarsförsäkring och täcker endast skador som din bil orsakar "till följd av trafik" (8 § Trafikskadelagen). Då du inte innehar en aktuell försäkring på bilen för de uppkomna skadorna bör detta prövas genom Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige. Om du har fått en skada på ditt motorfordon medan det stod parkerat kan du ha rätt att få ersättning av TFF. Detta förutsätter dock att du kan visa att skadan orsakats av ett annat motordrivet fordon som har smitit från platsen. Vidare behöver du polisanmäla händelsen samt göra en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag (för trafikförsäkringen). En självrisk motsvarande fem procent av prisbas­beloppet tillkommer.I sin bedömning kommer TFF att beakta följande:Om skadans utseende tyder på att det är ett annat motorfordon som orsakat skadan.Om du kan beskriva var och när bilen stod parkerat och hur den kommit till skada.Om du har något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som la märke till bilens skick när den parkerades och hämtades.Läs mer om om hur TFF hanterar parkeringsskador här.Hoppas att di fick svar på din fråga!

Är vårdnadshavare skyldiga att ersätta skada som barn vållar genom brott när barnet vårdas med stöd av LVU?

2021-02-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son är placerad enligt LVU och är placerad på SiS. Där har han varit extremt våldsam och har därför blivit polisanmäld för våld och hot mot tjänsteman. Nu har han blivit dömd för brottet, en paragraf 7 och ev betala skadestånd (vet inte så mycket clet om det än). Men jag har fått till mig att det är vi vårdnadshavare som måste betala det skadeståndet. Sonen är straffmyndig. Han har inga egna tillgångar. Kan det bli så att vi måste betala hans skadestånd? Trots att han har vård under LVU? Han placerades pga sitt farliga beteende.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med vill jag beklaga situationen som du och din familj befinner er i. Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni som vårdnadshavare kan bli skyldiga att betala det skadestånd som er son blivit dömd till, trots att han vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De lagar som jag kommer använda för att besvara din fråga är brottsbalken (BrB), föräldrabalken (FB) och skadeståndslagen (SkL). VårdnadshavareI din fråga skriver du att din son är straffmyndig, men inte hur gammal han är. I Sverige är man straffmyndig från den dagen man fyllt 15 år (1 kap 6 § BrB). Ni är vårdnadshavare till er son fram till det att han fyller 18 år (6 kap 2 § första stycket FB). Att din son vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) betyder inte att ni som föräldrar har fråntagits vårdnaden. Vårdnadshavare har principalansvar för de skador som barn vållar genom brottVårdnadshavare har en skyldighet att ersätta skada som barnet vållat genom brott (3 kap 5 § första stycket första punkten SkL). Detta kallas för principalansvar. Det betyder att ni som vårdnadshavare är skyldiga att betala det skadestånd som er son orsakat genom brottet han begått. Detta principalansvar som vårdnadshavare har är begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap 5 § andra stycket SkL). Prisbasbelopp är det fastställda belopp som används bland annat för att beräkna olika förmåner och avgifter. Prisbasbeloppet i år, 2021, är 47 600 kr. En femtedel av 47 600 kr är 9520 kr. Det innebär att det maximala belopp som ni som vårdnadshavare kan blir skyldiga att ersätta är 9520 kr. Om han begick brottet förra året, år 2020, utgår man från det prisbasbelopp som var det året. År 2020 var prisbasbeloppet 47 300 kr. En femtedel av 47 300 är 9460 kr. Det innebär att om din son begick brottet förra året, så kan ni som vårdnadshavare bli skyldiga att ersätta maximalt 9460 kr. Jämkning Huvudregeln är alltså att vårdnadshavare ska ersätta de skador som barn vållat genom brott. Det finns dock ett undantag till denna huvudregel, som säger att skadeståndet i enstaka fall kan jämkas (3 kap 6 § andra stycket SkL). Att skadeståndet jämkas innebär att det sätts till ett lägre belopp eller till 0 kr. För att skadeståndet ska kunna jämkas enligt denna regel ska det vara uppenbart oskäligt att vårdnadshavaren betalar skadeståndet. Uppenbart oskäligt är ett högt krav, och betyder att undantaget bara i väldigt få fall blir aktuellt. Ett exempel på de fall då man ibland anser att det är uppenbart oskäligt är då en ungdom är omhändertagen av socialrättslig tvångslagstiftning, till exempel LVU. Eftersom jag inte har alla omständigheter i ert fall är det svårt för mig att svara på om jämkningsregeln kan bli aktuell för er. Men det finns i alla fall en möjlighet att det eventuella skadeståndet kan jämkas i ert fall. Svar på din frågaSammanfattningsvis är det alltså ni som vårdnadshavare som ska ersätta det eventuella skadeståndet, men ni kan inte bli skyldiga att ersätta mer än 9520 kr om händelsen inträffade i år. Det finns en möjlighet att få skadeståndet jämkat, men bara om det är uppenbart oskäligt att ni som vårdnadshavare betalar skadeståndet. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Försäkringsersättning efter klämskada

2021-02-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej,Som 5/6 åring klämde jag av en tredjedel av ett finger i en dörr som smälldes igen av vinden. Nu lider jag av fantomsmärtor i detta finger och obehagskänslor. Det jag undrar är ifall jag nu i efterhand (är 23år) har rätt till att ta ut ersättning från det försäkringsbolag som jag hade som barn? Eller om det finns ett annat sätt att få ut ersättning för detta eftersom det är något som påverkar mig dagligen i form av nervsmärtor etc. Tack
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan att veta vilket försäkringsbolag du har eller hur deras villkor ser ut är det i princip omöjligt att svara närmare på din fråga. Det beror helt på vilken typ av försäkring du har/hade, vad den täcker, hur långt i efterhand du har möjlighet att söka ersättning osv. Jag rekommenderar dig att du tar kontakt med det försäkringsbolag där du hade din försäkring vid skadetillfället och ber dem undersöka dina möjligheter till ersättning. Förutom försäkringsersättning så finns det inga andra möjligheter till ersättning när det gäller personskador som orsakats av dig själv eller på grund av en olyckshändelse. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Solidariskt ansvar och regressrätt

2021-02-01 i Regressrätt
FRÅGA |Min advokat sa till mig att den andra anklagade personen kunde neka att betala skadestånd så jag får betala istället, kan jag också neka i min tur eller hur fungerar det? Detta gäller bidrägeri
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om skadeståndsansvar och regressrätt på grund av bedrägeri, vilket aktualiserar skadeståndslagen (SkL).Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett solidariskt (gemensamt) skadeståndsansvar för dig och den andra anklagande på grund av bedrägeri som är en ren förmögenhetsskada (1 kap. 2 § SkL). Den som vållat en ren förmögenhetsskada genom brott är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 2 § SkL). Att ni är solidariskt skadeståndsansvariga betyder att ni tillsammans är skyldiga att betala en skadeståndsersättning för samma skada (6 kap. 4 § SkL). Den solidariska skadeståndsskyldigheten innebär att den skadelidande kan vända sig till vem som helst av er och utkräva hela skadeståndet, ofta den som har mest tillgångar. Om du krävs ut på hela skadeståndsbeloppet kan du i din tur kräva den andra skadeståndsskyldige på dennes del av beloppet. Detta är en följd av den s.k. regressrätt som den som betalat hela beloppet har på de övriga skadeståndsskyldiga. Regressrätten kan inte nekas. Om den andra inte frivilligt betalar sin del av skadeståndet kan du som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.Om domen vunnit laga kraft (när den inte längre kan överklagas) måste skadeståndet betalas och kan inte vägras. Betalas inte beloppet undersöker kronofogden om de skadeståndsskyldiga har tillgångar att betala skadeståndet med.Utifrån hur jag uppfattat din fråga bör du i din situation betala hela skadeståndet i den mån det är möjligt och därefter rikta regresskrav mot den andra som står som medskyldig.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Mim sambo bröt foten på grund ett hål på en parkeringsplats. Har hon rätt till skadestånd?

2021-02-17 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hejsan.Min sambo slutade sitt jobb och gick ut till som bil. Dock så trampade hon ner i ett hål i asfalten som hon inte såg då det var kolsvart den 23/12-20 klockan 17:50.Hon bröt då sin fotled Vilket slutade med 6 veckors sjukskrivning.Vi har kontaktat berörd fastighetsskötare som säger att hon får skylla sig själv. Jag antar ju att dom har ett visst ansvar att parkeringen är hel.Då det är fler som klagat på att det är hål i asfalten men dom har inget gjort åt det för än nu efter olyckan.Jag anser ju att hon borde få ett skadestånd av något slag då fastighetsskötaren brustit i sitt ansvar om att sköta parkeringen.Eller är jag helt ute och cyklar?Hur kan vi gå vidare med detta?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har din sambo trampat ner i ett hål i asfalten vilket medförde att hon bröt fotleden och sjukskrevs i sex veckor. Ni har kontaktat fastighetsskötaren som säger att hon får skylla sig själv. Du antar att det finns ett ansvar för att parkeringen är hel. Du vet även att det är fler som klagat på att det är hål i asfalten men det har inte åtgärdats förrän efter olyckan. Du anser därför att din sambo borde få skadestånd av något slag.För det fall att skadestånd är aktuell är det reglerna i skadeståndslagen som är tillämpliga i din sambos fall. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). I din sambos fall rör det sig om en personskada. Den som eventuellt kan bli skadeståndsskyldig är fastighetsägaren då det är den som har ansvaret för fastigheten.I din sambos fall är det sannolikt inte möjligt att argumentera för att skadan har orsakats uppsåtligen, däremot kan det argumenteras för att det varit vårdslöst att inte underhålla fastigheten vilket resulterade i skadan. Mellan det vårdslösa beteendet och skadan måste det finnas vad man brukar benämna adekvat kausalitet. Det brukar uttryckas med att det ska ligga i farans riktning. Det kan det argumenteras för i detta fallet.För att avgöra om det föreligger vårdslöshet kan man göra en normbunden eller fri culpabedömning. Vid en normbunden culpabedömning görs bedömningen utifrån om fastighetsägaren brutit mot en lag, avtal, sedvänja etcetera. I annat fall görs en fri culpabedömning varvid fyra följande faktorer vägs in av rätten för att avgöra huruvida handlingen varit vårdslös. 1. Risken för att skadan skulle inträffa, 2. Hur allvarliga skador som handlingen kan ge upphov till, 3. Möjligheten och kostnaderna för att kunna förebygga skadan samt 4. Skadevållarens riskinsikt. Det ska poängteras att det är din sambo, som den som kräver skadestånd, som bär bevisbördan för att fastighetsägaren varit vårdslös. Det kan dock argumenteras för ett hål på en parkeringsplats skapar en risk för att det ska inträffa en skada, beroende på hur djupt hålet är kan skadan även bli allvarlig. Sannolikt vore det inte heller vidare dyrt att åtgärda och det kan argumenteras för att om fastighetsägaren inte hade möjlighet att åtgärda hålet direkt kunde den satt upp en varningsskylt, färgad kon eller liknande för att motverka att någon skulle skada sig.I din sambos fall går det inte att ge ett helt klart svar om huruvida hon har rätt till skadestånd eller ej. Det kan däremot argumenteras för det. För att nå framgång måste hon dock visa att det uppstått en skada, att fastighetsägaren agerat vårdslöst och att det funnits adekvat kausalitet mellan fastighetsägaren passivitet att inte laga asfalten och skadan.Din sambo kan tillställa fastighetsägaren ett krav om ersättning. Vägrar fastighetsägaren, vilket jag förstått att den gör, kan din sambo väcka talan i domstol, dvs. stämma fastighetsägaren. Om så blir aktuellt är min rekommendation att din sambo anlitar en jurist som företräder henne och hjälper henne vidare. Om ni önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ersättning för personskada vid trafikolycka

2021-02-13 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Min far var med i enbilolycka i april 2020. Icke vållande. Den som körde på pappa har nu fått ett strafföreläggande på 2800 kr, min far har öht inte blivit kallad som vittne. Han har fått men för livet och jag upplever hela hanteringen som märklig. Vad kan jag/min pappa göra för att åtminstone få någon ersättning för sveda och värk?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlas i trafikskadelagen (TSL). Eftersom din far har lidit en personskada på grund av ett motordrivet fordon har din far rätt till trafikskadeersättning (8 § TSL). Lagen hänvisar vidare till skadeståndslagen (SkL) vad gäller omfattning av ersättningen. Ersättning pga. personskada omfattar:Sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,Inkomstförlust,Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkL).Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet (10 § TSL). I "kollisionsfall" kan förare och passagerare i ett inblandat fordon inte vända sig med krav mot trafikförsäkringen för annat inblandat fordon utan de måste hålla sig till försäkringen för det "egna" fordonet.Man får ersättning för personskada ur försäkringen för det fordon man färdas i. För att få ersättning kan du alltså kontakta det försäkringsbolag som ansvarar för din fars bil.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vad kan jag göra när parkeringsgarage skyltat fel takhöjd och min bil skadats?

2021-02-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA | Hej! Besökte ett köpcentrum. Körde in min bil i nedre p-garaget vilket skylten utanför deklarerade att det inte skulle vara något problem! Fri Höjd: 2.15 METER. Det visade sig att delar av garaget hade fri höjd kanske 1.80 METER. Fick skada på taket på min Vw Caddy som jag givetvis anser att parkeringshuset är skyldig till. Jag har kontaktat billackerare som dokumenterat skadan. Anmälde skadan dan efter händelsen till parkeringshuset.Körbanor var ej markerade och på de lägre partierna kunde merparten av personbilarna passera, dock ej jag!Dan efter händelsen satte man upp avspärrningar på de berörda partierna. Jag kräver 46000:- för skadan samt hyrbilskostnader och ev. övriga kostnader. Vad tror ni om mina chanser att ta hem det här?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det har du besökt ett köpcentrum och kört ner i parkeringsgaraget. Enligt skyltning skulle det vara fri höjd om 2,15 meter. Däremot var så inte fallet överallt, vilket resulterade i att taket på din bil skadades. Du har kontaktat en verkstad som dokumenterat skadan och även kontaktat din motpart (det framkommer däremot inte av din fråga huruvida du har fått något svar). Du undrar vad dina chanser är att nå framgång vid eventuell domstolstvist.I ditt fall är trafikskadelagen i första hand tillämplig. Trafikskadelagen tillämpas då en skada uppstår i folkd av trafik med motordrivet fordon (1 § trafikskadelagen, TSL). Skadan på din bil kan anses ha uppstått i följd av trafik eftersom du framförde fordonet i ett parkeringshus. Däremot ersätts skador enligt trafikskadelagen inte på det egna fordonet om det rör sig om en singelolycka (om inte fordonet olovligen brukades av annan) (10 § andra stycket TSL). I ditt fall är det därför inte möjligt att begära skadestånd med stöd av trafikskadelagen.Det är däremot även möjligt att söka skadestånd med stöd av skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta den (2 kap. 1 § skadeståndslagen). En förutsättning för skadestånd är att skadan orsakats genom handling eller passivitet. I ditt fall kan det argumenteras för att parkeringshusets ägare (eller den som erbjuder tjänsten) orsakat skadan genom att felaktigt skylta om höjden i garaget. Dessutom krävs vad som brukar benämnas adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet innebär att skadan måste vara förutsägbar; det brukar benämnas med att det ligger i "farans riktning". Utifrån det du beskrivit kan det argumenteras för att det ligger i farans riktning att en skada uppstår om man skyltar att fri höjd är högre än vad som verkligen är fallet. Slutligen krävs att parkeringshusets ägare (eller den som tillhandahåller parkeringstjänsten om det inte är fastighetsägaren) orsakat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet. Enligt min mening är det nog inte tänkbart att felskyltningen har skett uppsåtligen. Däremot kan det argumenteras för att det är vårdslöst att skylta om att den fria höjden är högre än vad som verkligen var fallet. För att undersöka om handlandet varit vårdslöst eller ej kan man göra en s.k. fri culpabedömning. I en sådan bedömning undersöker man riskens storlek, den sannolika skadans omfattning, möjligheten och kostnaden att förebygga skadan. Om risken för skada är väldigt låg samtidigt som kostnaden att förebygga den är hög är det inte säkert att ett handlade är vårdslöst. I ditt fall torde det däremot varken vara svårt eller dyrt att förebygga skadan genom att helt enkelt kontrollmäta garaget.Huruvida du har möjlighet att nå framgång är tyvärr inte en bedömning jag har möjlighet att göra inom ramen för expresstjänsten. Det kan som synes argumenteras för att parkeringshusets ägare (eller den som erbjuder tjänsten) agerat vårdslöst och att din bil därför har skadats. Går ärendet till domstol blir det till syvende och sist en fråga om vad som kan bevisas.Min rekommendation är att du tar hjälp av en jurist som kontaktar din motpart med ett krav så får man börja där. Det kan vara så att din motpart betalar det du begär, eller att det är möjligt att komma överens om ett belopp ni båda är nöjda med. Går inte det är ditt alternativ att väcka talan (dvs. stämma) din motpart.Om du vill ha hjälp från en av våra jurister som går igenom ärendet och hjälper dig vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan försäkringsbolaget återkräva utbetald ersättning?

2021-01-31 i Regressrätt
FRÅGA |Min man var med om en bilolycka och hans bilförsäkring betalade hans skada till fullo.Nu kom det fram att polisen misstänker att det var min mans fel, han han skulle ha kört mot rött. Kan bilförsäkring kräva tillbaks sin pengar om han skulle bli dömt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån dina uppgifter kan jag inte avgöra om det var fler bilar inblandade i olyckan än din mans bil. Eftersom du inte nämner några andra inblandade fordon utgår jag ifrån att det bara var din man som var inblandad och att incidenten var en så kallad singelolycka. Jag kommer därför inte behandla trafikförsäkringen eller trafikskadelagen i mitt svar, utan utgår i mitt svar ifrån att din man fått ersättning för skadorna på sin bil genom bilens egen vagnskadeförsäkring. De bestämmelser som blir tillämpliga finner vi då i försäkringsavtalslagen.Om din man genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfallet, d.v.s. orsakat skadan på bilen genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ner (4 kap. 5 § 2 stycket FAL). Vad som utgör grov vårdslöshet är inte specificerat i lagen men att köra mot rött ljus har i ett flertal rättsfall bedömts vara grovt vårdslöst. Även medvetet risktagande, vilket körning mot rött ljus får sägas vara, kan innebära att ersättningen sätts ned. Ett beslut om att sätta ned ersättningen ger försäkringsbolaget rätt att återkräva en redan utbetald ersättning (7 kap. 9 § FAL). Försäkringsbolaget kan därför kräva tillbaka den ersättningen de betalt ut för skadorna på din mans bil om han bedöms ha gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller medvetet risktagande.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,