Vad är en trafikolycka?

2021-08-11 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Finns det en laglig definition av vad en trafikolycka är, och kan det spela någon roll i försäkringsärenden? Jag åkte i ett hål i asfalten med min cykel i relativt hög fart på en landsväg. Jag tappade balansen och fick väja in i vägrenen men föll inte. Senare upptäcker jag att mitt hjul är sönder. Jag gjorde en skadeanmälan till mitt försäkringsbolag för jag tänkte att det borde klassas som en trafikolycka. De håller inte med. Vem har rätt? Jag vill tillägga att det inte finns någon definition av trafikolycka i villkoren.
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att det är trafikförsäkring du talar om i din fråga. Trafikförsäkring ersätts genom trafikskadelagen (TskL). Denna lag gäller ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (1 § första stycket TskL). Det är detta lagrum som definierar vad en trafikolycka är, nämligen att det ska vara i följd av trafik med motordrivet fordon. En cykel, oavsett om den är eldriven eller ej, är inte ett motordrivet fordon (2 § lag om vägdefinitioner). Mot bakgrund av ovan är min bedömning att ditt försäkringsbolag har rätt i det att ifrågavarande händelse inte är en trafikolycka. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är min dotter skyldig att betala skadestånd, då hon vattnat blommor åt en kvinna. Vattningen av blommorna orsakade en vattenskada på ett bord?

2021-08-10 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej! Min dotter var inneboende hos en kvinna i Stockholm. När kvinnan åkte bort bad hon min dotter vattna blommorna. Blommorna stod på ett bord med en duk. När hon ätit spillde hon på diket och tog bort den för att tvätta den. Hon fortsatte dock att vattna blommorna. När kvinnan kom hem upptäckte hon att det kommit vattenskada på bortre då det runnit vatten ner från blomfatet. Detta var ingenting min dotter hade noterat. Nu kräver kvinnan min dotter på minst 9000 kronor för skada på ett designat bord. Har hon rätt till det? Tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med utgångspunkt i den information du lämnar av brevet anser jag att din dotter inte ska betala skadestånd om 9000 kr. Nedan följer en förklaring.SkadeståndEn skada som uppkommer i ett utomkontraktuellt sammanhang omfattas av 1 kap 1 § skadeståndslagen. I det här fallet rör det sig om en skada på ett bord, vilket utgör en sakskada. Grundregeln är att den som orsakar en sakskada ska ersätta den, se 2 kap 1 § skadeståndslagen.För att skadestånd ska kunna dömas ut måste det föreligga vårdslöshet eller uppsåt. Det måste även finnas ett samband mellan den skadevållandes (Din dotter) handlande och den uppkomna skadan. En rimlig bedömning är att duken inte har någon betydelse för vattenskadan på bordet, om det inte var en plastduk. Vattnet hade förmodligen trängt igenom duken. Handlandet i det här fallet utgörs av att din dotter vattnar blommorna så att vatten rinner ut på bordet och orsakar vattenskador. Det är själva grunden för händelseförloppet.Nästa steg i bedömningen är att fastställa om din dotter borde kunna inse risken för skadan. Hon borde kunna inse att om hon häller på för mycket vatten kommer det att rinna över. Vidare måste det bedömas om din dotter borde kunna inse omfattningen av skadan. Att vatten kan orsaka skada borde hon kunna inse, däremot är det inte säker att hon visste att det var ett mycket exklusivt bord. Slutligen gör en bedömning av vad hon gjort för att förhindra att skada uppkommer. Hon skulle kunna lyfta ut blommorna i köket, eller varit noggrann med att kontrollera att det inte rinner ut vatten på bordet.Det föreligger alltså grund för skadestånd. Frågan är vem som bär ansvaret för skadeståndet?PrincipalansvarInom skadeståndsrätten finns det ett skydd för arbetstagare som utför ett arbete i tjänst, vilket innebär att de frias från ansvar för skada, om det inte föreligger synnerliga skäl se 4 kap 1 § skadeståndslagen. Med synnerliga skäl menas skador som uppkommer genom väldigt allvarliga handlingar som misshandel och liknande, vattna blommor är helt klart inte att definiera som synnerliga skäl. Ansvaret åläggs i stället arbetsgivaren, se 3 kap 1 § skadeståndslagen. Detta kallas principalansvar.För att principalansvar ska föreligga krävs inte att det är en arbetsgivare och en anställd som berörs. Inom skadeståndsrätten räknas även de som inte får vederlag (Betalning) för den utförda tjänsten. Det behöver inte heller finnas ett anställningsavtal. När någon utför en handling åt någon annan, typisk sett hjälpa till med tillfällig städning, trädgårdsarbete eller liknande, faller det under principalansvaret. Förhållandet är att tjänsten som utfördes kan likställas med en tjänst som i annat fall skulle behövas köpas. Om din dotter inte hade vattnat blommorna hade kvinnan behövt anlita någon annan att göra det. Därmed är det att anse som ett anställningsförhållande i skadeståndsrättslig mening. Kvinnan bär alltså ansvaret för din dotters handlande.Ersättningens storlekSkadestånd är inget straff, utan syftar till att ersätta de kostnader som krävs för att återställa skadan. Med det menas kostnader för reparation eller vad det kostar att köpa ett nytt likadant bord, se 5 kap 7 § skadeståndslagen. Utgångspunkten i en sådan bedömning kan göras utifrån dagsvärde, försäljningsvärde eller bruksvärde. Eftersom jag inte har någon kännedom om bordet, eller värderingskunskap, ligger det i stället på kvinnans försäkringbolag att fastställa värdet. Anledningen till att jag skriver att det är kvinnans försäkringsbolag som ska värdera skadan, är att din dotter inte bär ansvar för skadan enligt ovan redovisade anledning. Kvinnans ansvarsförsäkring blir gällande, och ska utgöra ersättningen, i det fall hon är försäkrad.SammanfattningI det här fallet går det att konstatera att det finns grund för skadestånd. Däremot frias din dotter från ansvar, eftersom hon omfattas av kvinnans principalansvar. Att principalansvar även gäller vid enklare förhållanden än vad som i civilrättslig mening utgör anställningsförhållanden framgår av förarbetena till skadeståndslagen (Det som ligger till grund för hur lagen ska tolkas). Min uppfattning är att din dotter inte ska betala skadestånd. Hur en domstol skulle bedöma situationen är svårt att säga eftersom en sammantagen bedömning av omständigheterna måste göras. En tvist i en domstol kan vara en lång och kostsam process, varför kvinnan borde lyssna till er först, innan hon väljer att ta ärendet till domstol. Om du och din dotter behöver hjälp med att bemöta kvinnan och förklara omständigheterna, hjälper våra jurister på Lawline er gärna.Vänligen,

Kan en kattägare vars katt blivit biten av en annan katt, få sina veterinärkostnader ersatta?

2021-08-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Jag har en katt som får vara ute - en kastrerad gammal honkatt. Grannen längre upp på gatan har en kastrerad hankatt.Vad gäller när deras katt kommer in på vår tomt & biter min katt så illa att veterinär måste uppsökas?Kan jag kräva att dom betalar hela eller delar av veterinärkostnaden då det är deras katt som åsamkat skadan?Med vänlig hälsning
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om avsaknad av strikt ansvar för din granne: I lagen om tillsyn över hundar och katter står det att en ägare ska ansvara över sin katt på ett sätt som krävs för att den inte ska orsaka skada eller avsevärd olägenhet, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter. En kattägare har dock inget strikt ansvar. Detta beror på att lagstiftaren tagit hänsyn till katters naturliga behov av att fritt vistas utomhus. Din granne kan därför inte hållas juridiskt ansvarig för att dennes katt vill gå på din tomt.Om skadeståndsansvar för kattägare:Det framgår även att din katt har blivit biten av grannkatten. Detta har resulterat i veterinärkostnader för dig. När en katt med ägare orsakar skada, kan man kolla i skadeståndslagen (skL). Där står det att den som orsakar en sakskada ska ersätta skadan, se 2 kap. 1 § skL. En ersättning kan bara utgå ifall grannen orsakat skadan uppsåtligen (med avsikt) eller genom att ha agerat vårdslöst.Vad du kan göra:Du behöver inte kunna ställa det utom rimligt tvivel att det varit just grannkatten som skadat din katt, eftersom kraven på bevis i civilrättsliga situationer (vilket detta är), inte är lika högt ställda som i straffrättsliga mål. Att inte behöva ställa något utom rimligt tvivel, innebär att du inte behöver motbevisa andra mindre rimliga förklaringar till händelsen för att kunna få skadestånd. Dock behöver du kunna göra det tillräckligt sannolikt (så det framstår som trovärdigt) att det förelegat ett samband mellan grannkattens handlande och skadan på din katt, vilket kan vara svårt. Speciellt om detta är något som inte upprepats vid flera tillfällen, och om det finns fler katter/djur där ni bor. Det framgår inte av frågan huruvida detta skett en eller flera gånger. Det framgår inte heller om du, ifall problemet varit återkommande, har tagit upp det med din granne. Om så är fallet, kan det räknas som vårdslöst av grannen att inte ha vidtagit åtgärder i förebyggande syfte när denne fått reda på att katten behövt mer tillsyn. Då kan kraven i skadeståndslagen vara uppfyllda för att du ska beviljas skadestånd som, i enlighet med huvudregeln om full ersättning, kommer kunna ersätta samtliga kostnader som uppstått för dig till följd av situationen (hela din veterinärkostnad). Du skriver även i din fråga att din katt är gammal. Om din katt är för gammal för att klara av att försvara sig på ett sätt som skäligen kan förväntas av andra kattägare, kanske din granne kommer vilja åberopa att du medverkat till skada genom att inte själv vidta förebyggande åtgärder. En medverkan till skada, som i och för sig kan vara svår för grannen att styrka, är en så kallad jämkningsgrund för skadestånd enligt 6 kap. 1 § andra stycket skL. Jämkning av skadestånd innebär en ändrad beräkning av skadeståndsbeloppet. Beräkningen sker efter vad som är skäligt (rimligt), se 6 kap. 1 § tredje stycket skL. Om det skulle aktualiseras, ska hänsyn tas till omständigheterna. En omständighet som då skulle kunna tala till din fördel, är att din katt befann sig på din tomt. Att din grannes katt får gå där, betyder inte att det är rimligt att dina förebyggande åtgärder ska behöva bli så omfattande att du inte ens kan släppa ut din katt på din egen tomt. Det klassas ju som dennes naturliga behov, oavsett ålder.Sammanfattat svar på din fråga:Jag tror det kan bli svårt för dig att visa vem det är som tillfogat din katt en skada. Om du kan göra detta, är du, utifrån de omständigheter som hittills gjorts kända, berättigad skadestånd enligt skadeståndslagen. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Angående grävningsarbete och åtgärder på egendom benägen mellan fastigheter?

2021-08-06 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Vänligen se min redogörelse nedan./mitt mejl till grannen ons 4/8/Till Re: Din skadegörelse på fundamenten till planketDu håller på och underminerar de gjutna plintarna till planket genom att du avlägsnar materialet som jord- och stenmassorna intill dom. Du har redan frilagt några plintar på din sida av tomtgränsen. Risken att planket blåser omkull vid nästa storm är överhängande. Jag uppmanar dig härmed att omedelbart upphöra med detta och återställa materialet i ursprungligt skick.Kom ihåg att 1) det finns ett skriftligt godkännande för planket från Byggnadsnämnden (istället för bygglov som inte behövdes) och 2) planket ingår i en skriftlig överenskommelse från året 1988 med den tidigare fastighetsägaren X Y samt 3) finns det även ett av dig undertecknat avtal från året 2013 där den gemensamma skötseln av planket ingår.Vänligen bekräfta att du kommer att följa min uppmaning.HälsningarDin granne Idag 5/8: Ingen respons på mitt mejl, han fortsätter att frilägga plintar och kapar även rötter från granhäcken på min sida om planket (mindre viktigt). Jag vet inte varför han gör så, vi pratar inte med varandra sedan ett par år p g a att han gjort sig skyldig till flera nidingsdåd.Min fråga: Vad göra? Polisanmälan? Anlita advokat som sänder en skrivelse (mejl) till honom? (vad kostar det?) Annat?Tack för snabbt svar.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att din granne gräver fram plintarna som håller uppe ett staket som avgränsar era tomter och att detta förfarandet riskerar att staketet ska välta omkull. Dessutom om staketet välter riskerar överenskommelsen från 1988 att brytas. slutligen följer inte din granne överenskommelsen om skötsel från 2013. Min utgångspunkt är att staketet är gemensamt ägt mellan dig och din granne. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om din granne får agera på detta sättet och vilka eventuella åtgärder du kan vidta för att begära rättelse av din granne. Din fråga regleras i jordabalken (JB), Miljöbalk (MB), samäganderättslagen (samäL), skadeståndslagen (skl) och lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) Utifall det föreligger ett samäganderättsförhållandeOm det är så att ni äger staketet med samäganderätt, och inte har regleras inbördes ideella andelar i staketet genom avtal, äger ni lika andel (dvs. 50/50). För att få vidta åtgärder över samägd egendom krävs samtliga delägares samtycke (2 § samäL). Utifrån det du tar upp i frågan kan framgrävandet av plintarna anses utgöra en sådan åtgärd på den samägda egendomen som kräver ditt samtycke. Vid händelse av att ni inte kan komma överens om det samfällda godset kan du söka om förordnande av god man hos tingsrätten som förvaltar egendomen fram tills ni nått en lösning i samförstånd (3 § samäL). Får din granne frilägga plintarna? Även om godset är samägt eller inte kan din grannes agerande vara skadeståndsgrundande. Min utgångspunkt är att grannen på ett eller annat sätt gräver fram plintarna. Det innebär att grävningsarbetet omfattas av strikt skadeståndsansvar enligt 32 kap. 5 § MB. Om grävningsarbetet leder till sak- eller personskador svarar din granne för dessa. Det förutsätter att din granne inte vidtagit de skyddsåtgärder som krävs enligt gängse normer. Om arbetet inte klassas som grävningsarbete kan en sedvanlig skadeståndstalan riktas mot grannen om det kan visas att denne varit vårdslös i sitt agerande (2 kap. 1 § skl). Huvudregeln är att fastighetsägare får bruka sin mark som denne vill. Däremot får inte marken brukas på ett sätt som riskerar att skada grannfastigheten. För att aktualisera skadestånd krävs att en skada inträffat. Kan en fastighet behäftas med ett gammalt åtagande och vad gäller för överenskommelse från 2013? De avtal som kan följa med en fastighet och således även omfatta nya ägare är så kallade servitut. Dessa måste upprättas skriftligen. Om det är så att det finns ett avtalsservitut som påför fastighetsägaren en underhållsskyldighet av staketet skulle den överenskommelsen kunna göras gällande mot den nya ägaren. Om ett servitut saknas krävs att din granne uttryckligen godkänt (eller övertagit) den äldre överenskommelsen från den tidigare ägaren. Du nämner i frågan att det föreligger ett avtal från 2013 som förpliktar din granne att vidta underhåll av staketet. Sådant underhåll får naturligtvis inte avse åtgärder till nackdel eller skada för staketet. Om du kan visa att grannens åtgärder är till skada för staketet kan du åberopa överenskommelsen för att förplikta din granne att vidta rättelse. Om din granne inte vidtar rättelse kan du ansöka om handräckning hos kronofogden (1 § BfL). Slutsats Din grannes agerande kan vara skadeståndsgrundande om arbetet på hans tomt leder till skada på er samägda eller enskilda egendom. Vidare om det föreligger avtal som ålägger din granne en förpliktelse att underhålla staketet kan detta ligga till grund för att förplikta din granne att just vidta sådant underhåll. Det avtalet kan verkställas genom kronofogdens försorg.Om ni inte kan nå en lösning i samförstånd eller att din granne inte svarar på dina uppmaningar rekommenderar jag att kontakta en jurist. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig idag (fredag 08/06) mellan klockan 13-15 alternativt måndag, (08/09) klockan 09.15. Om inte dessa tiderna fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Lurad att investera i kryptovaluta

2021-08-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |hej jag tror jag blev lurad på att investera i ett företag som handlar med crypto valutor vad kan jag göra för att få min investering tillbaka
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.InledningOm någon har lurat dig på pengar kan du har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Då kan gärningsmannen förhoppningsvis hållas ansvarig. Dessutom är en fällande dom en förutsättning för att du ska få skadestånd från gärningsmannen. Det är dessutom viktigt att göra en polisanmälan för att du ska ha rätt till ersättning av din hemförsäkring. Det kan vara bra att kontakta din bank och spärra eventuella bankkonton som gärningsmännen fortfarande kan komma åt. Tänk på att spara eventuella konversationer exempelvis via mail som senare kan användas som bevis.Hur gör man en polisanmälan?Du kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan. När du gör detta kan du uppge att du vill begära skadestånd, du behöver inte ge ett exakt belopp där och då. Polisen har dessutom en e-tjänst för kontokortbedrägeri klicka här: https://etjanster.polisen.se/eanmalan/kontokortsbedrageri.Vad händer efter en polisanmälan?Efter du har gjort en anmälan kommer en förundersökning att inledas, förutsatt att brottet går att utreda d.v.s. att det är möjligt att ta reda på vad som har hänt och hitta en skyldig gärningsman. En förundersökning kommer antingen leda till att åtal väcks av allmän åklagare eller att förundersökningen läggs ner och inget åtal väcks. Detta beror på om det finns bevisning som är tillräckligt för att målet ska kunna tas upp i en rättegång. Om förundersökningen läggs ned innebär det inte att du inte har utsatts för ett brott, utan det handlar om att förundersökningsledaren ansett att det saknas tillräcklig bevisning.Kan du få pengarna tillbaka?Om åtal väcks kommer det att inledas en rättegång. Då finns det tre olika sätt att bli ersatt det pengar du har förlorat på grund av bedrägeriet. För det första kan du få ersättning genom skadestånd, detta förutsätter att du har begärts skadestånd och att åtalet bifalls av domstolen, d.v.s. att gärningsmannen i fråga döms till att betala ut skadestånd. Åklagaren kan hjälpa dig att driva skadeståndsfrågan. Då kan du få ersättning för de pengar du har förlorat och även andra skador som uppkommit på grund av brottet. Kronofogden kan hjälpa dig att driva in skadeståndet i sådana fall.För det andra kan du i vissa fall få ersättning ur din hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag, anmäl skadan och fråga om du har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Tyvärr kan det blir svårt att få ut försäkringsersättning i fall som rör bedrägeri.För det tredje kan du få brottsskadeersättning om pengarna från skadeståndet och försäkringen inte räcker till för att täcka skadan som uppstått (6 § - 7 § brottsskadelagen). Denna ersättning betalas ut av staten. Ansökan gör du hos brottsoffermyndigheten (21 § brottsskadelagen). Du kan läsa mer om hur du gör en sådan ansökan här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-ersattning/brottsskadeersattning/hur-ansoker-jag/Om förundersökningen läggs ned eller om åtalet ogillas i rättegången har du fortfarande möjlighet att få ersättning, dock kan det tyvärr vara svårt att få ersättning vid förmögenhetsbrott såsom bedrägeri. Om du har en hemförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om du har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Du kan också i sällsynta fall få rätt till brottsskadeersättning om du har blivit utsatt för bedrägeri och försäkringen inte täcker skadan (se stycket ovan).Om du mår dåligt eller vill prata med någon om det som har hänt finns det också stöd att få från olika brottsofferorganisationer. När du upprättar din polisanmälan kan polisen hjälpa dig med att få kontakt med en sådan organisation. Du kan också hitta kontaktuppgifter på brottsofferguidens hemsida, klicka här: https://www.brottsofferguiden.se/stod-och-hjalp/. Socialtjänsten i din kommun kan du också kontakta för hjälp om du har blivit utsatt för ett brott.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig. Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?

2021-08-09 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej, jag gick in i ett vägmärke som stack ut så jag slog huvudet i märket och ena glaset i glasögonen blev repat. Inga övriga skador men klart ont i huvudet och värk dagen efter. Detta var på en infart in till ett bostadsområde som ägs av allmännyttan/kommunala bostadsbolaget. Enligt transportstyrelsen ska skyltar sitta på en höjda av minst 2.1m vid gångväg. Jag är 1.80 och nedre skylten satt i axelhöjd. Har jag rätt att kräva ersättning av bostadsbolaget?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du gick in i ett vägmärke och i samband med det slog i huvudet, vilket orsakade smärta och skada på dina glasögon. Nu undrar du vilka möjligheter du har att få ersättning av kommunen. Din fråga är skadeståndsrättslig och regleras i Skadeståndslagen (SkL). Eftersom kommunen ansvarar för vägmärken är det kommunen, och ingen annan, som ett skadeståndsanspråk ska riktas mot. Åtminstone en av dina skador är ersättningsgill För att erhålla skadestånd krävs det givetvis att en skada har inträffat. I svensk rätt ersätts bl.a. personskador och sakskador. Vid personskador ersätts sjukvårdskostnader och andra, liknande kostnader samt inkomstförlust p.g.a. händelsen (5 kap. 1 § SkL). För din huvudskada kan du alltså få sådan ersättning om du hade sådana kostnader. Ersättning för smärta till följd av en personskada (sveda och värk) bestäms enligt Trafiknämndens schablon för ersättning för sveda och värk och bedöms inte enligt hur ont man har, men istället enligt var och under hur lång tid man vårdades för sina skador. Om du inte uppsökte vård för din huvudskada blir det svårt att få ersättning för smärtan. Vid sakskador ersätts sakens värde, reparationskostnader, värdeminskningar eller andra kostnader till följd av skadan (5 kap. 7 § SkL). Eftersom din glasögon skadades kan reparationskostnaden bli föremål för ersättning om du väljer att laga de. Det finns ett tydligt orsakssamband mellan skadan och vägmärkets höjd För att en skadevållare ska anses vara skadeståndsskyldig gentemot en skadelidande, måste det finnas ett orsakssamband mellan skadan och vägmärkets höjd - s.k. adekvat kausalitet. I ditt fall föreligger kausalitet eftersom du inte hade skadat ditt huvud om vägmärke inte hade suttit så pass lågt som det gjorde. Skyltens höjd är således en nödvändig betingelse för skadan. Kausaliteten är också adekvat eftersom den naturliga följden av att man går in i ett vägmärke är att man kan utsättas för person- och sakskador. Det finns alltså ett tydligt orsakssamband mellan dina skador och vägmärkets höjd. Svårt att avgöra om kommunen var vårdslös För att slutligen avgöra om kommunen är skadeståndsskyldig gentemot dig, måste en bedömning göras av om kommunen agerade vårdslöst när vägmärkena sattes upp. För skadeståndsskyldighet är uppsåt eller vårdslöshet ett krav (2 kap. 1 § SkL). För att bedöma om en skadevållare har agerat vårdslöst, ser man om det finns ett förväntat förhållandesätt som inte har följts. I din situation återfinns det förväntade förhållandesättet i lag eller föreskrift, nämligen Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:74) om vägmärken och andra anordningar. I föreskriftens 1 kap. 13 § regleras de olika höjdnivåer som gäller för vägmärken, och om kommunen inte följer regeln har den varit vårdslös. Enligt 13 § ska det lägsta vägmärket i en uppsättning vägmärken över en gångbana vara placerat åtminstone 2,1 meter över gångbanan. Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för något annat och om det inte innebär fara för trafiksäkerhet. Det är m.a.o. tillåtet för vägmärken att sitta lägre än 2,1 meter, men endast så länge det finns en bra förklaring för det och det inte är farligt för trafikanter. För att kommunen ska anses ha varit vårdslös och således skadeståndsskyldig gentemot dig, måste det alltså kunna göras sannolikt att det inte finns särskilda skäl för det lägsta vägmärket att sitta under 2,1 meter eller, alternativt, att det finns en särskilda skäl men att den lägre höjden innebär fara för trafiksäkerheten. Genom rekommendationerna i föreskriften framgår det att hinder för trafikanter kan innebära fara för trafiksäkerheten. Eftersom du lyckades slå i huvudet i ett av vägmärkena kan det argumenteras för att den valda, lägre höjden de facto innebar fara för trafiksäkerheten. Eftersom jag saknar detaljer och bilder är det svårt för mig att göra en mer omfattande bedömning, varför jag uppmuntrar dig att själv avgöra om du anser att kraven i 13 § är uppfyllda eller inte. Skadeståndet kan jämkas om det görs sannolikt att du var oförsiktig Om kommunen inte uppfyller kraven i 13 § för de uppsatta vägmärken, har den varit vårdslös och är då skadeståndsskyldig gentemot dig. En sista bedömning som måste göras är om ett eventuellt skadestånd skulle kunna bli föremål för jämkning p.g.a. den skadelidandes, dvs. ditt, medvållande. Skadestånd för personskada kan jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan (6 kap. 1 § 1 st. SkL). Bevisbördan ligger hos skadevållaren, och det ska mycket till för att den skadelidande ska anses ha varit grovt vårdslös. Skadestånd för sakskada kan jämkas om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan (6 kap. 1 § 2 st. SkL). Likaså här ligger bevisbördan hos skadevållaren. I ditt fall skulle det nog vara omöjligt för kommunen att vinna framgång genom att hävda att du medvållande till skadorna, eftersom det saknas bevis som stödjer ett sådant påstående. Sammanfattning och rekommendation Om du p.g.a. din huvudskada inte hade några utgifter och inte heller uppsökte vård, blir det svårt att erhålla skadestånd för huvudskadan. Jag rekommenderar isåfall att du enbart riktar ditt skadeståndsanspråk mot kommunen för skadan på glasögonen. Du kan nämligen, som ovan nämnt, få reparationskostnaden ersatt. Den stora frågan är om man kan anse att kommunen har varit vårdslös. För att kommunen ska anses ha varit vårdslös får kraven i 13 § i Transportstyrelsens vägmärkesföreskrift, där en lägre höjd än 2,1 meter kan godtas så som beskrivet ovan, inte uppfyllas av kommunen. Det är troligt att kommunen skulle argumentera för att höjden är lagenlig. För att undvika en längre rättsprocess där du förmodligen bara skulle kunna få ersättning för reparationskostnaderna för dina glasögon, rekommenderar jag att du i första hand vänder dig till ditt försäkringsbolag (om du har tecknat en försäkring) för att få ersättning för glasögonen. Då tar försäkringsbolaget över din rätt att få kräva kommunen på ersättning. Om du inte har en försäkring som kan ersätta dig för glasögonen, rekommenderar jag att du kontaktar kommunen och riktar ett ersättningskrav mot den. Kommunen, som säkerligen också vill undvika en process, kan välja att ersätta reparationskostnaderna för att ha saken ur världen. Detta är dock ingen garanti. Går kommunen inte med på att ersätta dig, borde du fundera noga innan du väljer att stämma kommunen. Förlorar du målet, riskerar du att behöva ersätta kommunens rättegångskostnader. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Får en målsägare automatiskt tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på om gärningsmannen döms för bedrägeri?

2021-08-07 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Blir en bedragare som döms i domstol för bedrägeri, alternativt grovt bedrägeri automatiskt skyldig att lämna tillbaka pengarna han blåst målsägaren på via ett eller annat sätt?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).Brottet bedrägeriFör att en person ska dömas för bedrägeri så krävs det att denne uppsåtligen vilseleder en annan till att handla eller underlåta att göra något för bedragarens vinning och till skada för den som blir vilseledd (BrB 9 kap. 1 §). Även lämnande av oriktiga uppgifter kan bedömas som bedrägeri om din handling berodde på bedragarens felaktiga information.Eftersom du skriver att bedragaren har dömts för bedrägeri så utgår jag från att kraven är uppfyllda. SkadeståndÄven om bedragaren har dömts för bedrägeri enligt brottsbalken så innebär detta dock inte automatiskt att målsägaren får tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på. Genom domen har det endast avgjorts om gärningsmannen har gjort sig ansvarig till ett brott och inte om denne ska betala tillbaka pengarna. Utan det måste också föras en skadeståndstalan mot gärningsmannen för att målsägaren ska kunna få tillbaka pengar som denne har förlorat genom bedrägeriet.Genom att målsägaren har förlorat pengar genom bedrägeriet så handlar det om en ren förmögenhetsskada. En ren förmögenhetsskada är en skada som inte har ett samband med en person- eller sakskada (SkL 1 kap. 2 §). Den som vållar en ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan (SkL 2 kap. 2 §). Detta sker dock som sagt inte automatiskt utan det måste faktiskt föras en skadeståndstalan och inte endast en brottmålstalan.SammanfattningEn bedragare som har blivit dömd i domstol för bedrägeri blir inte automatiskt skyldig att lämna tillbaka pengarna till målsägaren. Utan det måste också föras en skadeståndstalan för att målsägaren ska kunna få ersättning för de skador som har uppstått genom att gärningsmannen har begått bedrägeriet. Oftast förs brottmålstalan och skadeståndstalan samtidigt om det handlar om skadestånd för ren förmögenhetsskada med anledning av brottet. Skadeståndstalan kan dock även föras efter brottmålstalan.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Har en person rätt till skadestånd för skada orsakad av annans hund?

2021-08-05 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej ! Om hund kommer lös från ägaren och flyger på en person som är ute o går med sin hund ? Personen får ett bett I armen och måste in till akuten för att sy och få stelkramp ? Vad är de då som gäller för att få skadestånd , blivande ärr m.m Personen säger att han inte har någon försäkring som täcker detta , men gäller inte en vanlig hemförsäkring då? Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler är tillämpliga?Regler kring ansvar för skador orsakade av hundar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. Har en person rätt till skadestånd för skada som orsakats av annans hund?Hundägare har ett strikt skadeståndsansvar vilket betyder att de är ersättningsskyldiga om deras hund skulle skada människor eller andra djur (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Det här gäller oavsett om det är en olyckshändelse eller om det sker av oaktsamhet. Därför är det viktigt att hundägare har god uppsikt över sin hund. Värt att tillägga är att om den skadelidande anses ha medverkat till skadan så kan en eventuell ersättning komma att jämkas (6 kap. 1 § skadeståndslagen). Eftersom du beskriver att hunden kom lös från ägaren och attackerade personen är det inte sannolikt att någon jämkning är aktuell. Därmed kommer hundägaren behöva ersätta den skadelidande för de skador som hunden vållat. Utifrån frågan rör det sig om personskador som orsakats av hunden. Den skadade personen kan bland annat få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt samt psykiskt lidande (5 kap. 1 § skadeståndslagen). För att få skadestånd krävs ett orsakssamband mellan skadorna och hundens attack. Vad händer om hundägaren inte har en försäkring som täcker skadan orsakad av hunden?Om hundägaren har en ansvarsförsäkring, i regel ingår denna i hemförsäkringen, kan denna täcka kostnader som uppstår genom skadestånd som denne behöver betala för skador som hunden kan orsaka. Att hundägaren har en försäkring som täcker kostnaderna tar inte bort hens ansvar att betala för skador som är orsakade av hunden. Om försäkringsbolagens ersättning inte täcker alla kostnader är hundägaren skyldig att täcka resten själv. Det krävs dock att det finns ett tydligt samband mellan vårdkostnaderna och skadorna orsakade av hunden. SlutsatsI det här fallet är skadan en direkt konsekvens av hundattacken och den skadade personen har rätt till ersättning av hundens ägare. Att hundägaren inte har en försäkring som täcker skadeståndet innebär inte att denne inte ska betala ut ersättning. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,