Skadeståndsansvar för psykisk skada på hund

2021-09-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejMin hund var ute och gick med min mamma och de blev attackerade av en stor lös hund. Mamma kom undan med lite små bitmärken men min hund behövde ligga inlagd på djursjukhuset för att få hjälp med sina skador.Jag vet att "strikt hundägaransvar" gäller och att de därmed måste betala för min hunds veterinärkostnader. Så min fråga: räknas även eventuella men in där? Min hund var aldrig rädd för andra hundar innan och nu när andra hundar har närmat sig har han blivit väldigt arg (vilket säkert till stor del beror på rädsla). Jag tänker att detta är enklast att jobba igenom med någon som har en utbildning på detta, alltså att anlita en hundtränare. Är det en kostnad som de borde stå för också?
Gustav Ottebo |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Mycket riktigt finns det en lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) som föreskriver s.k. "strikt ansvar" för ägare till hund och katt. Enligt 19 § tillsynslagen ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Som alltid när det gäller lagar som ålägger strikt ansvar måste man avgöra vilka typer av skador som faller under lagen. Man kan inte utkräva ansvar för skador som är allt för avlägsna eller opåräkneliga. Enligt juridisk litteratur skapades tillsynslagen med hänsyn till de skador som hundar orsakar genom att bita människor och djur, men lagen innehåller ingen uttrycklig begränsning till skador av sådant slag. Följaktigt har tillsynslagens föregångare, som innehöll en motsvarande bestämmelse till dagens 19 §, tillämpats på andra fall än där hundar bits. Som regel har skadeståndsansvar utdömts enbart till följd av fysiska skador på djur eller människa. Men i denna kontext är rättsfallet NJA 1990 s. 80 intressant. Där ansåg Högsta domstolen, HD, att skadeståndsansvar skulle tillfalla ägaren av en lösspringande hanhund som parat sig med en avelstik. Detta rättsfall visar på att inte bara fysiska skador täcks av tillsynslagens strikta ansvar, utan även andra olägenheter som skapas till följd av ägarens dåliga uppsyn. Jag kan tyvärr inte hitta något exempel där en domstol har prövat skadeståndsskyldigheten för en hundägare till följd av psykiska skador orsakade mot ett annat djur. Med beaktande av ovanstående rättsfall är det dock inte omöjligt att ersättning kan utgå för den typen av skada. Mitt råd är därmed att ta kontakt med en jurist för vidare diskussion. Med vänlig hälsning,

Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar

2021-08-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag hyr en stuga av ett par på deras tomt. Vi båda har varsin hund, dom - stor hane på några år, okasterad. Jag- liten hane 1 år, okastrerad.Tidigare möten bland djuren har gått bra och har avlett situation innan territorie tjafs börjat. I söndags var jag ute med min på tomten, från ingenstans så såg jag i periferin hur deras hane kom fram. De nosade och sen tog deras hane ställning att försöka dominera och sätta på min hane. Resultat blev att min lilla hane hamnar under och får ett "bett" i huvudet, en stor skada från hörntand mitt på skallen som ledde till veterinärbesök. Första vet besök - tvätt och koll och de sa att de bör läka fint av sig självt. 3 dagar senare- vet besök som slutar i operation, dräneringsslang i huvudet för sårvätska och medicinering. Jag undrar - är Ägaren av den andra hunden skyldig hela vet summa + medicin iom brist på uppsikt, eller är de mer än jämka då jag var ute med min men vi delar praktiskt taget tomt då jag hyr av dom och de har ju all rätt att släppa ut sin hund på sin tomt. Hur går jag tillväga?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har ett strikt ansvar för sin hund, med detta menas att hundägaren som utgångspunkt alltid har en skyldighet att ersätta den skada som hunden orsakat (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). En skada kan jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan (6 kap. 1 § skadeståndslagen).Är det så att du vill kräva den andra hundägaren på ett skadestånd och väcker en skadeståndstalan är det möjligt att skadeståndet skulle jämkas av rätten eftersom du hade din hund lös på tomten samtidigt som du var medveten om att även grannen hade sin hund lös där och att hundarna inte alltid kom överens. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

2021-08-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vad har kattägarna för skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in I bostaden där allergiker vistas?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om ansvar för katter anges i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där anges att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur eller övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).Att ha en utekatt innefattande att låta katten gå ute fritt är ett helt normalt och kan inte i sig anses utgöra brist i tillsynen. Detta bekräftas även av mark- och miljödomstolens mål nr 398-00 som handlade om en allergisk granne. I domen konstateras även att:"…Ifråga om katter som tränger in i [grannens] hus torde det vara familjens sak att freda sig genom att hålla dörrar och fönster stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem."SammanfattningKattägare har inga direkta skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i deras bostad. Det är såklart respektfullt att försöka ha tillsyn över katten till följd av grannens allergi men det är rimligen svårt att hantera. I slutändan blir det grannarna som får se till att katterna inte tar sig in.Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Vem bär ansvaret om en av min grannes hönor flyger in på min tomt och blir biten av min hund?

2021-08-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag har en vorsterh hund som går fastbunden i en lina. Grannen 2 hus bort har höner som går fritt inom bostadsområdet, alla grannar omkring stör sig om att det går fria höner och bajsar på andras tomter och även gräver hål i gräsmattorna. Ägarna har kollat upp att man får ha 5 st fria höns men han har 12 fria och han vill inte bygga hönsgård. Min fråga är om min hund som går fastbunden inom tomten och hönorna kommer in på tomten och min hund får tag i en höna, är det jag eller grannen som åker på det?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!HundägareSom hundägare är du skyldig att hålla en sådan uppsikt och tillsyn på din hund som krävs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Du har även strikt ansvar för skada som uppkommer i samband med din hund. Det innebär att även om det inte var din vårdslöshet som var orsak till skadan, bär du ansvar, se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Huvudregeln är alltså att det är du som blir ersättningsskyldig för en skada på någon av hönorna, trots att du har din hund kopplad på din tomt.JämkningNormalt vid skadeståndsärenden kan även den som blivit drabbad av skada hållas som medvållande till skadan, och det kan därför finnas möjlighet att jämka skadeståndet, så att ni delar lika på det. Båda har alltså del i skadan, se 6 kap 1 § skadeståndslagen.När det gäller strikt ansvar är frågan omdiskuterad, och rättsläget är inte alltid helt klart. En bedömning utifrån omständigheterna måste göras. Om du har din hund kopplad på din tomt, har du uppsikt och tillsyn på din hund. Din granne borde tänka på att hönor kan flyga in på din tomt. Grannen borde alltså vidta åtgärder för att skydda sina höns. Trots detta är det du som har strikt ansvar. Skulle en olycka ske, finns det möjlighet att jämka skadeståndet. Det kommer dock ta utgång i det strikta ansvaret som du bär, vilket innebär att du kanske kan jämka en liten del av beloppet.SammanfattningHuvudregeln är att du som hundägare bär strikt ansvar för olyckan, även om det är någon annan som orsakar skadan. I det här fallet är dock rättsläget oklart. Om det nu även är så att övriga grannar har problem med hönorna på deras tomter, kan ni försöka prata med grannen om att hålla ordning på hönorna. Du kan även då påpeka att du är orolig för att det ska inträffa en olycka med din hund om någon höna flyger in på din tomt. På det sättet har du visat ytterligare ansvar, vilket skulle kunna få betydelse i en rättslig bedömning. Om du talar med din granne om problemet, är det viktigt att du dokumenterar det, alternativt gör det skriftligt. Det underlättar i bevisföring vid en eventuell tvist. Om du behöver hjälp med att reda ut rättsläget med din granne. Är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund

2021-09-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |jag blev biten av Långfinger av hund att jag rätt till ersättning
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du blev biten i långfingret av en hund, alternativt att en bit av ditt långfinger bets av, och att du nu undrar om du kan får ersättning för det. Det är svårt att utifrån de uppgifter du gett ge ett klart ja eller nej-svar på om du har rätt till skadestånd eller ej, och isåfall hur mycket. Det eftersom rätten till skadestånd beror på vilka konsekvenser skadan fick. Jag kommer nedan att gå igenom vad som generellt gäller vid hundbett, och vad du kan ha rätt till för ersättning. Du får därefter själv bedöma hur svår din skada är och vad den fått för följder, och om vill försöka att kräva ersättning eller inte.Vilken lag blir relevant i ditt fall?Bestämmelser om din fråga finner vi dels i Lagen om tillsyn över hundar och katter, dels i Skadeståndslagen.När kan hundägare bli skadeståndsskyliga?För skador som orsakats av hundar råder "strikt ansvar", med andra ord blir ägaren ansvarig för den skada som hunden orsakat oavsett om skadan har skett på grund av vårdslöshet eller av uppsåt (19§ Lag om tillsyn över hundar och katter).Vad omfattar skadeståndet?Skadestånd till dig som fått en fysisk skada av en hund omfattar ersättning för kostnader för vård. Du kan också ha rätt andra kostnader, om du exempelvis fick dina kläder förstörda eller förlorade inkomst till följd av bettet. Du kan också ha rätt till ersättning för ideell skada, d.v.s. ersättning för eventuell sveda och värk, men och/eller ärr (5 kap. 1 § skadeståndslagen).Råd till digOm du haft inkomstförluster, sjukvårdskostnader och/eller fysiskt och psykiskt lidande av övergående art eller som innebär bestående men, råder jag dig att göra en polisanmälan där du skriver att du vill begära skadestånd av hundägaren. Om du bedömer att hunden är farlig/aggressiv kan du också göra en anmälan till Länsstyrelsen. Det krävs dock oftast att flera anmälningar har gjorts avseende samma hund, alternativt att den har skadat någon allvarligt, för att de ska kunna agera, men det är ändå värt att nämna. De skulle då kunna omhänderta hunden (11 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).Jag hoppas att du fått svar på din frågor. Om det fortfarande finns någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?

2021-08-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Kan en kattägare bli ansvarig för en skada orsakad av dennes katt som bitit sönder korsband på en liten pudel?
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt I Lagen om tillsyn över hundar och katter (härefter kallad tillsynslagen) samt Skadeståndslagen (SkL) finns relevant lagstiftning för ditt ärende.Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § tillsynslagen). Här är det upp till fall till fall vad som krävs för dig som ägare, vet du med dig att din katt är aggressiv krävs exempelvis extra uppsikt eller andra åtgärder. Kort och gott innebär regeln att du som kattägare har ett ansvar för att din katt inte orsakar skador eller andra problem för omgivningen.Inget strikt ansvar som kattägareTill skillnad från vad som gäller för hundägare har kattägare inget strikt ansvar. Det strikta ansvaret innebär att ägaren behöver ersätta skador även om hen ej vållat till skadan, 19 § 1 st tillsynslagen. För katter gäller istället vanliga skadeståndsrättsliga regler och principer. För att skadestånd ska bli aktuellt krävs att den skadelidande (i detta fall, pudelns ägare) bevisar att ni orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet, 2 kap 1 § SkL.I ditt fallUtfallet i ditt fall beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om ni visste att katten var aggressiv eller hyste agg mot hundar men trots detta släppte ut katten till pudeln kan detta eventuellt utgöra grund för ett skadeståndsanspråk då det kan ses som att ni agerat vårdslöst eller oaktsamt. Om er katt och pudeln brukar komma överens men att de denna gång började bråka vilket ledde till skada för pudeln borde ni inte bli skadeståndsskyldiga eftersom ni då inte agerat vårdslöst.SlutsatsSvaret på din fråga är att ja, kattägaren kan bli ansvarig för en skada som är orsakad av dennes katt. För att detta ska ske, krävs att den skadelidande bevisar att du som kattägare agerat med uppsåt eller vårdslöshet enligt 2 kap 1 § SkL.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skada orsakad av hund

2021-08-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om vår hund som är på vår sida av staket skrämmer någon på utsidan av staket som skadar sig är vi skadeståndsansvariga då
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämplig lagNär det kommer till skador som orsakas av av hundar, tillämpas Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Tillämpliga lagrumEnligt 1 § ska hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Vidare enligt 19 § ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad innebär detta för dig?Att en hund skäller ska enligt 1 § som tolkas som något som sker "i hänsyn till (hundens) natur". Vidare säger 19 § att det är ett så kallat "strikt ansvar" för hundägaren för skador som hunden orsakar, detta betyder att det inte krävs försummelse eller vårdslöshet från hundägarens sida för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Huruvida hundägaren blir skadeståndsskyldig för skador som orsakas genom att hunden skäller beror vidare på själva situationen och hur nära skadan är sammankopplad med att hunden skällde (detta kallas för "adekvat kausalitet"). För att svara på din fråga så beror det alltså på själva situationen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Vem ansvarar för om en katt kommer in i en hundrastgård?

2021-08-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en katt kommer in i rast gården och då min hund biter den tycker ju inte det är mitt fel då det är en ganska stor rastgård och vill veta vems fel det är om det skulle inträffa för är många katter här i området.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om tillsyn över hundar och katter anger att en hunds ägare eller innehavare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta innebär att du som ägare ansvarar för skada som din hund orsakar oavsett omständigheterna och till och med om du inte har uppsyn över hunden (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).Jag kan förstå att det kan upplevas som orimligt att du ska behöva ansvara för situationen, men om din hund skulle bita en katt kan du bli skadeståndsskyldig och det är ditt ansvar att se till att hunden inte orsakar skada, även på en rastgård. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Vänligen,