Hur kan jag få ersättning för en skada orsakad av en hund?

2019-06-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min hund blev attackerad av en annan hund och har sedan börjat halta så pass att han behöver veterinärvård. Problemet nu är att jag inte vet vart ägaren till den attackerade hunden bor och möjöighet till att ta uppgifter just då fanns inte. Jag är verkligen inte sugen oå att betala ett öre för veterinär när någon annan är skyldig... men hur går jag till väga för att slippa denna kostnad om jag inte vet vem ägaren är? Är det ens möjligt? Tack på förhand!
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För en skada av en hund så kan du få ersättning av hundens ägare enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter för veterinärkostnaden.För att kunna utkräva skadestånd måste du dock veta vem du ska rikta kravet mot, så du kan inte få ersättning på detta sätt om du inte vet identiteten på ägaren.Vänligen,

Strikt skadeståndsansvar för hundar

2019-06-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min moster har blivit biten av en hund på ett sånt sätt att hon kommer att vara sjukskriver i minst en vecka från arbete. Har koll på vad för ersättning och skadestånd dem är oskyldiga då jag utbildar mig inom juridik. Men nu är det så att ägaren hävdar att hunden attackerade i försvar och att min moster var på deras tomt. Värt att nämna är att ägarna anser att halva vägen utanför tomten är deras ägo, och att min moster gick på just den sidan. Alltså inte på deras uppfart eller liknande utan just bilvägen precis utanför. Hunden var inte kopplad och var på en tomt utan staket.
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!När det gäller skadeståndsfrågor är en fråga huruvida skadeståndsskyldighet föreligger och en fråga hur stort skadeståndet ska vara. Jag tolkar din fråga som att du är säker vad som gäller vad avser skadeståndets storlek men att du undrar huruvida skadeståndsskyldighet föreligger.I svensk rätt bedöms skadeståndsansvar oftast utifrån en culpabedömning, där man försöker avgöra om skadevållaren varit vårdslös. Alla sak- och personskador blir man därför inte ansvarig för trots att man orsakat dem. När det kommer till skador orsakade av hundar och katter gäller emellertid ett strikt ansvar för ägaren. Det betyder att man blir ansvarig för alla skador oavsett om man vållat dem - d.v.s om hundägaren varit vårdslös eller inte (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Alltså har din moster rätt till skadestånd även om hunden skulle ha agerat i försvar.

Kan det strikta skadeståndsansvaret för hundägare jämkas om medvållande anses föreligga på den skadelidandes sida?

2019-05-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Kortfattat, släppte in min hund till en annan hund i en av kommunens allmänna rastgårdar. Ägaren till den andra hunden sa att det var ok, vi har även träffats med våra hundar ett par gånger innan utan problem. Hennes, större, hund hoppar på min, mindre, hund ca 1 minut efter att jag släppt in min (inte under lek eller liknande utan den kom springande och tänkte attackera utan att de ens hälsat) och orsakar en skada i en tass som gör att vi får söka veterinärvård. Hennes försäkringsbolag har nu bestämt att jag är 50% medvållande (och tänker därmed endast betala 50% i skadestånd vilket inte ens täcker min självrisk) eftersom jag släppt in min hund frivilligt till hennes i rastgården. Får försäkringsbolag besluta att jag är medvållande? Gäller inte strikt ägaransvar i rastgårdar?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Tillämplig lagDå din fråga rör strikt skadeståndsansvar för skador orsakade av hund kikar vi närmare på lagen lag (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter. Eftersom frågan även berör medvållande kollar vi även på skadeståndslagen (SkL).Strikt ansvar gäller även i hundgårdarDu har rätt i att strikt skadeståndsansvar gäller för hundens ägare även inne på rastgårdar. För privatpersoner gäller faktiskt det strikta ansvaret överallt. Det är endast tjänstehundar som undantas från bestämmelsen (19 § lag om tillsyn av hundar och katter).Däremot kan skadeståndet minskas om den skadelidande anses medvållandeLagen om tillsyn av hundar och katter innehåller inga bestämmelser om nedsättning av skadestånd på grund av medvållande, varför vi får falla tillbaka på den mer generella skadeståndslagen.I skadeståndslagen står det att trots att skadeståndsansvaret är strikt, så finns det ingenting som hindrar ett försäkringsbolag eller en domstol från att sätta ned, dvs. minska, skadeståndet, om den skadelidande har ansetts medvållande till skadan (6 kap. 1 § SkL).Mina rådSkulle du inte vara nöjd med bedömningen kan du givetvis överklaga försäkringsbolagets bedömning. Kontakta då bolaget och uppge varför du anser att beslutet är felaktigt och redogör för det önskade utfallet.Skulle du fortfarande inte vara nöjd med utfallet återstår endast en domstolsprocess, men det skulle jag rekommendera som en absolut sista utväg på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl.Jag hoppas att det ordnar sig för dig och hunden.Med vänliga hälsningar

Ersättning för sveda och värk för avlidet husdjur samt kostnader för vaccination och kastrering av nytt husdjur

2019-04-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Min hund bet ihjäl en huskatt på våran inhägnade tomt. Kattägaren kräver nu att jag ska betala för kremering, en ny katt, samt kastrering och vaccination av den nya katten samt för sveda och värk. Är det ett rimligt krav? Själv tycker jag att kremering och ny katt är rimligt. Betalar jag inte hotar han med att stämma mig.
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Du verkar överens med din granne om att du är ansvarig för skadan din hund åsamkade. Jag berör därför inte den frågan mer än att konstatera att det är i linje med vad lagen säger.Vad ska ett skadestånd för sakskada omfatta?Inom skadeståndsrätten är den allmänt rådande principen för bestämmandet av skadeståndets storlek att den skadelidande genom ersättningen ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade inträffat.I skadeståndslagen preciseras denna princip i 5 kap. 7 § som reglerar vad skadeståndet ska utgöra ersättning för när det har uppstått en så kallad sakskada. Eftersom en katt rent rättsligt ses som sin ägares egendom så är skada på en katt sakskada i lagens mening. Ersättningen för en sakskada ska utgå för sakens värde eller reparationskostnad samt värdeminskningar, annan kostnad till följd av skadan, och inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.Kostnad för kremeringKremeringen lär ses som en annan kostnad till följd av skadan. Som du säger är det därför rimligt att detta ingår i ersättningen.Kostnad för ny kattErsättning ska som sagt utgå för sakens värde. Det kan vara svårt att värdera en katt men så länge den döda katten inte tillhörde någon särskild kattras som exempelvis siameskatt så får utgångspunkten vara att du ska ersätta din granne med genomsnittspriset för en vanlig sällskapskatt.Kostnad för vaccination och kastreringFrågan om du ska utge ersättning för detta är beroende av huruvida den döda katten var vaccinerad och kastrerad. Det kan sägas vara en någorlunda central del av kattägande att man ser till att vaccinera katten så att denna inte drar på sig sjukdomar och att man kastrerar den för att undvika problem relaterade till parningssäsonger och dylikt. Åtminstone om man bor centralt i närheten av många andra katter.Om den döda katten var vaccinerad och kastrerad så ses detta som en investering i katten vilket ökade dess värde. Den ovan nämnda principen om ersättningen bestämmande leder då till att den skadelidande inte anses fullt ersatt förrän han har fått en ny kastrerad och vaccinerad katt. Men det är upp till din granne att bevisa att katten verkligen var vaccinerad och kastrerad genom att visa upp intyg eller kvitton från veterinär eller liknande.Kostnad för sveda och värkErsättning för sveda och värk kallas för ideellt skadestånd. Inom svensk rätt så gäller att man inte får ideellt skadestånd för sakskador. Du ska alltså inte utge någon sådan ersättning.SammanfattningKostnad för ny katt och kremering ska du ersätta. Huruvida du ska ersätta din granne för vaccination och kastrering beror på om din granne kan styrka att den tidigare katten var kastrerad och vaccinerad. Du behöver inte utge ersättning för sveda och värk.Med vänliga hälsningar

Min hund bet en annan hund, vem är ansvarig?

2019-06-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har bitit en annan hund och nu har jag blivit polisanmäld säger hundägaren. Det var en olyckshändelse det som hände. Vad händer nu?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en speciell lag med regler angående djurägares ansvar som heter: lag om tillsyn över hundar och katter. Strikt ansvarDu är som hundägare ansvarig för alla skador som din hund orsakar, även om händelsen var en olycka och du inte på något sätt har orsakat skadan. (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter) Detta kallas för "strikt ansvar" och innebär alltså att du måste ersätta den andra hundägaren för eventuella skador som den andra hunden fick när din hund bet den. Vad kan du göra nu?Mitt råd till dig är att ta kontakt med den andra hundägaren och se om ni kan lösa situationen med skadeståndsersättning för eventuella skador som den andra hunden fick, utan att behöva involvera polisen. Om den andra hundägaren har hunnit polisanmäla händelsen så kan personen kanske i sådant fall dra tillbaka sin anmälan och istället lösa det direkt med dig. Inget brott har begåttsAtt en hund biter en annan hund är inget brott. Det är däremot ett brott om en person bussar sin hund mot någon annan människa och avsiktligen uppmanar hunden att bitas. Då räknas nämligen hunden som ett vapen. Eftersom du skriver att din hund bet en annan hund och att det var en olycka så har alltså inget brott begåtts. Ersättningsbiten försvinner dock inte för att det inte rör sig om ett brott. Har den andra personen ersättningsanspråk efter hundbettet får ni alltså lösa det mellan er. Hoppas allt löser sig för dig! Vänliga Hälsningar,

Skada orsakad av hund

2019-05-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Min hund kom ur vår inhägnad för att grannens höns var uppe i vår trädgård och det störde nog min hund som tog sig ut. Han börjar jaga hönsen och dödar tre av dessa. Då har jakten gått över på deras "mark" där han även dödar hönorna. Det är vanliga värphöns. Vad gäller? Hur mycket kan det handla om i pengar?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller är att du ska ersätta hönsägaren för de skador din hund orsakat. Detta framgår av 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Ansvaret är strikt. Det spelar alltså ingen roll att hönsen var uppe i er trädgård. Enligt 5 kap. 7 § skadeståndslagen omfattar ersättning för sakskada (djur är saker i skadeståndsrättslig mening) sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Hur man översätter det i rena siffror får det ankomma på hönsägaren att svara på. Det är ju han som ska begära ersättningen. Sedan han framfört sitt anspråk är det upp till er att ta ställning till om ni finner beloppet skäligt eller inte. Det ska också sägas, att sakskador enligt 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen kan jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Det betyder att beloppet kan komma att sättas ner något, om hönsägaren t.ex. struntat att låsa in hönsen, eller något annat i den stilen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vad gäller om tillsyn över katter?

2019-05-05 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan.Jag vill bara veta vad som gäller för mig som kattägare i en bostadsrättsförening. Jag har 2 utekatter och då de är skygga katter och jag inte har hört något från mina grannar tidigare, så har jag antagit att de sköter sig ok. Igår fick jag dock besök av en granne lite längre bort. Utifrån foto så kunde vi säkerställa att en av de två katter det gällde var min. Han har haft katter som ligger på hans utemöbler och lämnat mycket hår samt vid åtminstone ett tillfälle haft bråk i trädgården mellan katter som har resulterat i rivmärken på hans glasbord. (Är dock lite osäker om min katt var delaktig i bråket)Jag pratar då med min närmsta granne som är ordförande i föreningen för att få koll på läget och blir då informerad om att mina grannar på båda sidor uttryckt att katterna springer lite för mycket. Jag kommer nu sätta upp ett lågt stängsel vid häcken så att katterna inte kan springa rätt in i deras trädgårdar utan måste ta en längre omväg. Jag köper också var sin "håll katter borta med ljud" manick till dem. Kan detta ses som att jag tar tillräckligt med ansvar för att mina katter inte ska störa?Till sist, då jag inte kan hitta bara ett svar. Enligt lag ska man ha koll på sina katter/tillsyn minst 2ggr/ dygn eller var 4:e timma? Min brf säger i sina ordningsregler: "Katter måste hållas under uppsikt eftersom Ni enligt Djurskyddslagen är ersättningsskyldiga ifall Ert Husdjur orsakar skada"Mvh
Ebba Alkehag |Hej och tack för du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Så som jag uppfattat din fråga så vill du ha svar på vad som gäller angående att hålla sina husdjur under uppsikt. Jag kommer därför att använda mig av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Jag vill först börja med att poängtera att de ordningsregler som din bostadsrättsförening har utfärdat ska följas av er som bor under föreningen. Eftersom det handlar om ett avtal som ni har skrivit på för att få bo där, ska detta följas eftersom avtal alltid gäller. Men den lag som nämns i reglerna, den så kallade Djurskyddslagen, anser jag inte vara den som är rätt att tillämpa. Detta lagrum handlar främst om hur man ska ta hand om sina djur i relation till omvårdnad, att man ska ge sina husdjur mat och ett värdigt liv. Så som jag förstått det handlar inte konflikten om att du inte har tagit hand om din katt på något sätt utan att din katt har skapat problem för dina grannar. Därför kommer jag inte att hänvisa något till denna lag. Lagen om tillsyn över hundar och katter säger att man som ägare till ett sådant djur har en skyldighet att hålla sitt djur under tillsyn (1 §). Detta innebär att du har en skyldighet att hålla din katt under så pass mycket tillsyn så att katten tas hand om på rätt sätt. Detta innebär dock inte att du blir direkt ansvarig för de skador som din katt kan anses ha orsakat.1. Det är den som har lidit skada som ska bevisa att denna skada har uppstått från din katt. I och för sig har din granne fotograferat din katt men du skriver också att det är osäkert om det är din katt som har orsakat rivmärken.2. Det ansvar som följer av lagen om att man är strikt ansvarig för skador som ens husdjur orsakar, gäller enbart hundar (19 §). Detta innebär att om du hade haft en hund som hade orsakat dessa skador, hade du blivit ansvarig för att ersätta dessa helt oavsett hur du som ägare hade agerat.3. Men eftersom denna regel inte gäller dig, måste man kolla i Skadeståndslagen gällande vad du kan bli skadeståndsskyldig för. För att man ska bli skyldig att betala ersättning genom denna lag krävs det att man agerat med vilje eller genom att man varit oaktsam (Skadeståndslagen 2 kapitel 1 §). Jag skulle inte vilja påstå att det är oaktsamt att låta sin katt gå ut, då katter som "räknas som utekatter" ska få lov att vara utomhus. Du kan därför inte heller bli ersättningsskyldig genom detta lagrum, eftersom du trots allt inte har kunnat räkna med att din katt skulle (om den nu ens har gjort det) orsaka skador för dina grannar. Sammanfattningsvis vill jag enkelt säga såhär om situationen: -Du är inte skadeståndsansvarig utifrån lagen eftersom du inte kan anses ha varit oaktsam enbart för du har släppts ut din katt. -Du har följt reglerna från Bostadsrättsföreningen, eftersom du har tagit hand om din katt. Att du nu också har satt upp stängsel samt varit så snäll att du har gett dina grannar dessa manicker, anser jag bör väga väldigt tungt för att du försöker göra så gott du kan för att din katt inte ska störa dina grannar mer. -Men rent rättsligt har du inte agerat oaktsamt och att en katt lägger sig om din grannes utemöbler och släpper av sig hår, vilket jag kan förstå kan störa din granne, är något som du inte som ägare till en katt bör hållas ansvarig för gällande "att du inte har tillsyn över din katt". Jag hoppas svaret hjälpte dig lite grann! Annars är det bara att skicka in en ny fråga så försöker vi hjälpa dig ytterligare. Ha det så gott!Mvh

Ersättning för skada som orsakats av en annan persons hund

2019-04-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min hund var på hunddagis och satt i en box med en hund och de var obevakade under 4 timmar. Vår hund blev biten någon gång under dessa 4 timmar och fick tas till veterinär. Jag har betalat för kostnaderna men fått tillbaka från min hundförsäkring, förutom självriskbeloppet. Det jag undrar är, kan jag kräva självriskbeloppet från antingen hunddagiset eller den andra hundägaren? Hunddagiset säger att de inte ersätter självrisken eftersom skadan inte uppkommit på grund av oaktsamhet från deras håll. Med vänliga hälsningar
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 19 § i lag om tillsyn över hundar och katter så ska hundägare ersätta skador som orsakas av dess ägare eller innehavare. Detta är en bestämmelse om så kallat strikt ansvar. Det betyder att det inte behöver visas att hundägaren varit vårdslös eller ens involverad på något sätt när skadan uppstod, skadan ska ersättas ändå. Du kan alltså med stöd av den här paragrafen vända dig till hundägaren och få självrisken ersatt. Det spelar ingen roll om hundägaren anser att hunddagiset ska svara för skadan, du har fortfarande rätt till ersättning från hundägaren. Om hundägaren sedan i sin tur vill bli ersatt från hunddagiset så är det en sak som dom får göra upp om sinsemellan men det påverkar inte din rätt till ersättning.Med vänliga hälsningar