Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar

2021-08-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag hyr en stuga av ett par på deras tomt. Vi båda har varsin hund, dom - stor hane på några år, okasterad. Jag- liten hane 1 år, okastrerad.Tidigare möten bland djuren har gått bra och har avlett situation innan territorie tjafs börjat. I söndags var jag ute med min på tomten, från ingenstans så såg jag i periferin hur deras hane kom fram. De nosade och sen tog deras hane ställning att försöka dominera och sätta på min hane. Resultat blev att min lilla hane hamnar under och får ett "bett" i huvudet, en stor skada från hörntand mitt på skallen som ledde till veterinärbesök. Första vet besök - tvätt och koll och de sa att de bör läka fint av sig självt. 3 dagar senare- vet besök som slutar i operation, dräneringsslang i huvudet för sårvätska och medicinering. Jag undrar - är Ägaren av den andra hunden skyldig hela vet summa + medicin iom brist på uppsikt, eller är de mer än jämka då jag var ute med min men vi delar praktiskt taget tomt då jag hyr av dom och de har ju all rätt att släppa ut sin hund på sin tomt. Hur går jag tillväga?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har ett strikt ansvar för sin hund, med detta menas att hundägaren som utgångspunkt alltid har en skyldighet att ersätta den skada som hunden orsakat (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). En skada kan jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan (6 kap. 1 § skadeståndslagen).Är det så att du vill kräva den andra hundägaren på ett skadestånd och väcker en skadeståndstalan är det möjligt att skadeståndet skulle jämkas av rätten eftersom du hade din hund lös på tomten samtidigt som du var medveten om att även grannen hade sin hund lös där och att hundarna inte alltid kom överens. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

2021-08-16 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vad har kattägarna för skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in I bostaden där allergiker vistas?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om ansvar för katter anges i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där anges att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur eller övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).Att ha en utekatt innefattande att låta katten gå ute fritt är ett helt normalt och kan inte i sig anses utgöra brist i tillsynen. Detta bekräftas även av mark- och miljödomstolens mål nr 398-00 som handlade om en allergisk granne. I domen konstateras även att:"…Ifråga om katter som tränger in i [grannens] hus torde det vara familjens sak att freda sig genom att hålla dörrar och fönster stängda om katterna enkelt kan komma in genom dem."SammanfattningKattägare har inga direkta skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i deras bostad. Det är såklart respektfullt att försöka ha tillsyn över katten till följd av grannens allergi men det är rimligen svårt att hantera. I slutändan blir det grannarna som får se till att katterna inte tar sig in.Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Vem bär ansvaret om en av min grannes hönor flyger in på min tomt och blir biten av min hund?

2021-08-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag har en vorsterh hund som går fastbunden i en lina. Grannen 2 hus bort har höner som går fritt inom bostadsområdet, alla grannar omkring stör sig om att det går fria höner och bajsar på andras tomter och även gräver hål i gräsmattorna. Ägarna har kollat upp att man får ha 5 st fria höns men han har 12 fria och han vill inte bygga hönsgård. Min fråga är om min hund som går fastbunden inom tomten och hönorna kommer in på tomten och min hund får tag i en höna, är det jag eller grannen som åker på det?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!HundägareSom hundägare är du skyldig att hålla en sådan uppsikt och tillsyn på din hund som krävs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Du har även strikt ansvar för skada som uppkommer i samband med din hund. Det innebär att även om det inte var din vårdslöshet som var orsak till skadan, bär du ansvar, se 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter.Huvudregeln är alltså att det är du som blir ersättningsskyldig för en skada på någon av hönorna, trots att du har din hund kopplad på din tomt.JämkningNormalt vid skadeståndsärenden kan även den som blivit drabbad av skada hållas som medvållande till skadan, och det kan därför finnas möjlighet att jämka skadeståndet, så att ni delar lika på det. Båda har alltså del i skadan, se 6 kap 1 § skadeståndslagen.När det gäller strikt ansvar är frågan omdiskuterad, och rättsläget är inte alltid helt klart. En bedömning utifrån omständigheterna måste göras. Om du har din hund kopplad på din tomt, har du uppsikt och tillsyn på din hund. Din granne borde tänka på att hönor kan flyga in på din tomt. Grannen borde alltså vidta åtgärder för att skydda sina höns. Trots detta är det du som har strikt ansvar. Skulle en olycka ske, finns det möjlighet att jämka skadeståndet. Det kommer dock ta utgång i det strikta ansvaret som du bär, vilket innebär att du kanske kan jämka en liten del av beloppet.SammanfattningHuvudregeln är att du som hundägare bär strikt ansvar för olyckan, även om det är någon annan som orsakar skadan. I det här fallet är dock rättsläget oklart. Om det nu även är så att övriga grannar har problem med hönorna på deras tomter, kan ni försöka prata med grannen om att hålla ordning på hönorna. Du kan även då påpeka att du är orolig för att det ska inträffa en olycka med din hund om någon höna flyger in på din tomt. På det sättet har du visat ytterligare ansvar, vilket skulle kunna få betydelse i en rättslig bedömning. Om du talar med din granne om problemet, är det viktigt att du dokumenterar det, alternativt gör det skriftligt. Det underlättar i bevisföring vid en eventuell tvist. Om du behöver hjälp med att reda ut rättsläget med din granne. Är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan en kattägare vars katt blivit biten av en annan katt, få sina veterinärkostnader ersatta?

2021-08-08 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Jag har en katt som får vara ute - en kastrerad gammal honkatt. Grannen längre upp på gatan har en kastrerad hankatt.Vad gäller när deras katt kommer in på vår tomt & biter min katt så illa att veterinär måste uppsökas?Kan jag kräva att dom betalar hela eller delar av veterinärkostnaden då det är deras katt som åsamkat skadan?Med vänlig hälsning
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om avsaknad av strikt ansvar för din granne: I lagen om tillsyn över hundar och katter står det att en ägare ska ansvara över sin katt på ett sätt som krävs för att den inte ska orsaka skada eller avsevärd olägenhet, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter. En kattägare har dock inget strikt ansvar. Detta beror på att lagstiftaren tagit hänsyn till katters naturliga behov av att fritt vistas utomhus. Din granne kan därför inte hållas juridiskt ansvarig för att dennes katt vill gå på din tomt.Om skadeståndsansvar för kattägare:Det framgår även att din katt har blivit biten av grannkatten. Detta har resulterat i veterinärkostnader för dig. När en katt med ägare orsakar skada, kan man kolla i skadeståndslagen (skL). Där står det att den som orsakar en sakskada ska ersätta skadan, se 2 kap. 1 § skL. En ersättning kan bara utgå ifall grannen orsakat skadan uppsåtligen (med avsikt) eller genom att ha agerat vårdslöst.Vad du kan göra:Du behöver inte kunna ställa det utom rimligt tvivel att det varit just grannkatten som skadat din katt, eftersom kraven på bevis i civilrättsliga situationer (vilket detta är), inte är lika högt ställda som i straffrättsliga mål. Att inte behöva ställa något utom rimligt tvivel, innebär att du inte behöver motbevisa andra mindre rimliga förklaringar till händelsen för att kunna få skadestånd. Dock behöver du kunna göra det tillräckligt sannolikt (så det framstår som trovärdigt) att det förelegat ett samband mellan grannkattens handlande och skadan på din katt, vilket kan vara svårt. Speciellt om detta är något som inte upprepats vid flera tillfällen, och om det finns fler katter/djur där ni bor. Det framgår inte av frågan huruvida detta skett en eller flera gånger. Det framgår inte heller om du, ifall problemet varit återkommande, har tagit upp det med din granne. Om så är fallet, kan det räknas som vårdslöst av grannen att inte ha vidtagit åtgärder i förebyggande syfte när denne fått reda på att katten behövt mer tillsyn. Då kan kraven i skadeståndslagen vara uppfyllda för att du ska beviljas skadestånd som, i enlighet med huvudregeln om full ersättning, kommer kunna ersätta samtliga kostnader som uppstått för dig till följd av situationen (hela din veterinärkostnad). Du skriver även i din fråga att din katt är gammal. Om din katt är för gammal för att klara av att försvara sig på ett sätt som skäligen kan förväntas av andra kattägare, kanske din granne kommer vilja åberopa att du medverkat till skada genom att inte själv vidta förebyggande åtgärder. En medverkan till skada, som i och för sig kan vara svår för grannen att styrka, är en så kallad jämkningsgrund för skadestånd enligt 6 kap. 1 § andra stycket skL. Jämkning av skadestånd innebär en ändrad beräkning av skadeståndsbeloppet. Beräkningen sker efter vad som är skäligt (rimligt), se 6 kap. 1 § tredje stycket skL. Om det skulle aktualiseras, ska hänsyn tas till omständigheterna. En omständighet som då skulle kunna tala till din fördel, är att din katt befann sig på din tomt. Att din grannes katt får gå där, betyder inte att det är rimligt att dina förebyggande åtgärder ska behöva bli så omfattande att du inte ens kan släppa ut din katt på din egen tomt. Det klassas ju som dennes naturliga behov, oavsett ålder.Sammanfattat svar på din fråga:Jag tror det kan bli svårt för dig att visa vem det är som tillfogat din katt en skada. Om du kan göra detta, är du, utifrån de omständigheter som hittills gjorts kända, berättigad skadestånd enligt skadeståndslagen. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?

2021-08-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Kan en kattägare bli ansvarig för en skada orsakad av dennes katt som bitit sönder korsband på en liten pudel?
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt I Lagen om tillsyn över hundar och katter (härefter kallad tillsynslagen) samt Skadeståndslagen (SkL) finns relevant lagstiftning för ditt ärende.Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § tillsynslagen). Här är det upp till fall till fall vad som krävs för dig som ägare, vet du med dig att din katt är aggressiv krävs exempelvis extra uppsikt eller andra åtgärder. Kort och gott innebär regeln att du som kattägare har ett ansvar för att din katt inte orsakar skador eller andra problem för omgivningen.Inget strikt ansvar som kattägareTill skillnad från vad som gäller för hundägare har kattägare inget strikt ansvar. Det strikta ansvaret innebär att ägaren behöver ersätta skador även om hen ej vållat till skadan, 19 § 1 st tillsynslagen. För katter gäller istället vanliga skadeståndsrättsliga regler och principer. För att skadestånd ska bli aktuellt krävs att den skadelidande (i detta fall, pudelns ägare) bevisar att ni orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet, 2 kap 1 § SkL.I ditt fallUtfallet i ditt fall beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om ni visste att katten var aggressiv eller hyste agg mot hundar men trots detta släppte ut katten till pudeln kan detta eventuellt utgöra grund för ett skadeståndsanspråk då det kan ses som att ni agerat vårdslöst eller oaktsamt. Om er katt och pudeln brukar komma överens men att de denna gång började bråka vilket ledde till skada för pudeln borde ni inte bli skadeståndsskyldiga eftersom ni då inte agerat vårdslöst.SlutsatsSvaret på din fråga är att ja, kattägaren kan bli ansvarig för en skada som är orsakad av dennes katt. För att detta ska ske, krävs att den skadelidande bevisar att du som kattägare agerat med uppsåt eller vårdslöshet enligt 2 kap 1 § SkL.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skada orsakad av hund

2021-08-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om vår hund som är på vår sida av staket skrämmer någon på utsidan av staket som skadar sig är vi skadeståndsansvariga då
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämplig lagNär det kommer till skador som orsakas av av hundar, tillämpas Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Tillämpliga lagrumEnligt 1 § ska hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Vidare enligt 19 § ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad innebär detta för dig?Att en hund skäller ska enligt 1 § som tolkas som något som sker "i hänsyn till (hundens) natur". Vidare säger 19 § att det är ett så kallat "strikt ansvar" för hundägaren för skador som hunden orsakar, detta betyder att det inte krävs försummelse eller vårdslöshet från hundägarens sida för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Huruvida hundägaren blir skadeståndsskyldig för skador som orsakas genom att hunden skäller beror vidare på själva situationen och hur nära skadan är sammankopplad med att hunden skällde (detta kallas för "adekvat kausalitet"). För att svara på din fråga så beror det alltså på själva situationen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Vem ansvarar för om en katt kommer in i en hundrastgård?

2021-08-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en katt kommer in i rast gården och då min hund biter den tycker ju inte det är mitt fel då det är en ganska stor rastgård och vill veta vems fel det är om det skulle inträffa för är många katter här i området.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om tillsyn över hundar och katter anger att en hunds ägare eller innehavare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta innebär att du som ägare ansvarar för skada som din hund orsakar oavsett omständigheterna och till och med om du inte har uppsyn över hunden (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).Jag kan förstå att det kan upplevas som orimligt att du ska behöva ansvara för situationen, men om din hund skulle bita en katt kan du bli skadeståndsskyldig och det är ditt ansvar att se till att hunden inte orsakar skada, även på en rastgård. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Vänligen,

Har en person rätt till skadestånd för skada orsakad av annans hund?

2021-08-05 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej ! Om hund kommer lös från ägaren och flyger på en person som är ute o går med sin hund ? Personen får ett bett I armen och måste in till akuten för att sy och få stelkramp ? Vad är de då som gäller för att få skadestånd , blivande ärr m.m Personen säger att han inte har någon försäkring som täcker detta , men gäller inte en vanlig hemförsäkring då? Mvh
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler är tillämpliga?Regler kring ansvar för skador orsakade av hundar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. Har en person rätt till skadestånd för skada som orsakats av annans hund?Hundägare har ett strikt skadeståndsansvar vilket betyder att de är ersättningsskyldiga om deras hund skulle skada människor eller andra djur (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Det här gäller oavsett om det är en olyckshändelse eller om det sker av oaktsamhet. Därför är det viktigt att hundägare har god uppsikt över sin hund. Värt att tillägga är att om den skadelidande anses ha medverkat till skadan så kan en eventuell ersättning komma att jämkas (6 kap. 1 § skadeståndslagen). Eftersom du beskriver att hunden kom lös från ägaren och attackerade personen är det inte sannolikt att någon jämkning är aktuell. Därmed kommer hundägaren behöva ersätta den skadelidande för de skador som hunden vållat. Utifrån frågan rör det sig om personskador som orsakats av hunden. Den skadade personen kan bland annat få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt samt psykiskt lidande (5 kap. 1 § skadeståndslagen). För att få skadestånd krävs ett orsakssamband mellan skadorna och hundens attack. Vad händer om hundägaren inte har en försäkring som täcker skadan orsakad av hunden?Om hundägaren har en ansvarsförsäkring, i regel ingår denna i hemförsäkringen, kan denna täcka kostnader som uppstår genom skadestånd som denne behöver betala för skador som hunden kan orsaka. Att hundägaren har en försäkring som täcker kostnaderna tar inte bort hens ansvar att betala för skador som är orsakade av hunden. Om försäkringsbolagens ersättning inte täcker alla kostnader är hundägaren skyldig att täcka resten själv. Det krävs dock att det finns ett tydligt samband mellan vårdkostnaderna och skadorna orsakade av hunden. SlutsatsI det här fallet är skadan en direkt konsekvens av hundattacken och den skadade personen har rätt till ersättning av hundens ägare. Att hundägaren inte har en försäkring som täcker skadeståndet innebär inte att denne inte ska betala ut ersättning. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,