Vad har hundägare för skadeståndsansvar?

2021-06-03 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejvi kommer cyklande i en grupp på 6 personer på en länsväg och då kommer en hund uppspringande från sidan jag som låg mitt i gruppen närmast vägkanten uppfattade ej hunden innan den sprang ifatt mej från sidan. Hunden försökte troligen bita mej i benet men missade och fastnade med en eller båda frambenen i bakhjulet som låste sej, som tur var körde jag ej omkull men men skador på ekrar och växel system har blivit ganska omfattade.Frågan är vad jag förstår så är det hundägaren som bär ansvar för detta, det kunde gått betydligt värre med omkull körning för flera i gruppen med stora skador. Vad har jag för möjlighet att få ersättning på skador på cykeln
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Enligt 19 § ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Skadan har alltså uppkommit på din cykel och eftersom hundägaren inte hade sin hund under uppsikt så är det denne som ska betala för skadan på din cykel. För djurägare råder ett så kallat strikt skadeståndsansvar. Det betyder att det för att någon som blivit åsamkad en skada ska få ersättning inte krävs att ägaren till hunden varit försumbar eller vållande på något sätt utan det räcker med att hunden orsakat en påvisbar skada för att ersättning ska bli möjlig. Förslagsvis vänder du dig till ägaren med de kostnader som uppkommit och förklarar att de får ersätta dessa kostnader. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Kan jag kräva skadestånd från hundägare?

2021-05-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Efter en bitskada på min hund ersätter den andra hundens ägares försäkringsbolag endast 50% då dom anser att jag varit oaktsam då min hund var lös i hundrastgården.Kan jag kräva resterande 50% direkt av ägaren till den attackerande hunden? Isåfall hur gör man?Min hund blev attackerad och blev illa biten. Den andra hunden fick inga skador.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ägare av hundar har ett så kallat strikt ansvar för skador orsakade av hundar (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att hundägare måste ersätta hela skadan en hund orsakar oavsett om hundägaren gjort fel.Skadan på din hund är ingen skada på person utan räknas som en sakskada vilket kan låta lite hårt vid första anblick men är viktigt att känna till för att förstå lagen.Utgångspunkten för skadestånd är full ersättning för uppkommen skada. Skadestånd för sakskador kan dock jämkas om den skadelidande (du i det här fallet) har medverkat till skadan (6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen). Jämkning innebär att skadeståndet sätts ned till ett lägre belopp än full ersättning.Bedömning i ditt fallDet är svårt att avgöra på beskrivningen om du kan anses ha medverkat till skadan eftersom din hund varit lös, men det är inte omöjligt och kan vara en korrekt bedömning av försäkringsbolaget. Mitt tips blir därför först att fråga hur försäkringsbolaget har gjort bedömningen och se vilka fakta försäkringsbolaget har tagit hänsyn till och be försäkringsbolaget att förklara sin bedömning mer ingående.Sammanfattat är alltså utgångspunkten att du ska få ersättning för alla dina kostnader men beloppet kan sättas ned under vissa omständigheter.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet för skador vållade av hund som man är hundvakt åt

2021-05-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag var hundvakt åt min kompis hund och hade henne lös i Stockholm och hon blev på cyklad när hon jagade en boll över cykelbanan.Nu vill cyklisten kräva mig på ersättning för kroppsskador och materiella skador så som jacka och glasögon. Kan jag bli skyldig att betala för de?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!LagstiftningEftersom det är en hund som orsakat skadan blir lag (2017:1150) om tillsyn över hundar och katter (LHK) tillämplig. Enligt 1 § första stycket LHK skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är alltså ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur.Strikt ansvarEnligt 19 § första stycket LHK har hundägare ett så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Strikt ansvar innebär att skadeståndsansvar föreligger oavsett om hundägaren vållat skadan eller inte. Katter är dock undantagna från detta strikta ansvar.I ditt fall har du varit hundvakt, det vill säga att du inte varit hundens ägare. Av 19 § framgår dock att det strikta ansvaret även gäller hundens ''innehavare''. Med en hunds innehavare menas den som tagit emot en hund ''för underhåll eller nyttjande'' utan att vara hundens ägare, detta framgår av propositionen till lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I ditt fall har du tagit emot en hund för ''underhåll'' genom att vara hundvakt. Således omfattas du av det strikta ansvaret i enlighet med 19 § LHK och är ansvarig för skador som orsakats av hunden, även om det inte var du som vållade skadorna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad händer om jag lämnar min hund utan uppsikt och hunden orsakar skada?

2021-05-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har en rätt stor hund. Han är en Rumänsk vallhund och ser väldigt fluffig och snäll ut, vilket han oftast är, men han var en gatuhund i större delen av sitt liv och vill därför inte bli klappad eller nuddad av främlingar. Jag undrar detta: Om jag lämnar honom kopplad en kort stund utanför en affär vid krokarna avsedd för just det, och någon försöker stjäla/klappa/interagera med honom och han morrar eller rent av bits, hamnar jag eller han i trubbel för det? Jag är väldigt säker på att han skulle varna långt innan han skulle försöka skada någon men om ett barn ser honom bunden och försöker klappa honom och han reagerar aggressivt så tycker jag inte att han eller jag har gjort något fel.Hur ser lagen på detta?Tack!
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om tillsyn av hundar och katter anger att en hunds ägare eller innehavare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta innebär att du som ägare ansvarar för skada som din hund orsakar oavsett om du har tillsyn över honom eller inte, exempelvis när du lämnar honom utanför affären (19 § lag om tillsyn av hundar och katter).Om din hund orsakar en skada exempelvis genom att bita någon så kan du alltså bli skadeståndsskyldig. Möjlighet finns att nedsätta skadeståndet enligt skadeståndslagen om skadelidande har ansetts medvållande till uppkommen skada, exempelvis genom att man har provocerat hunden (6 kap. 1 § skadeståndslagen).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Principalansvar för arbetsgivare och strikt ansvar för hund

2021-06-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående det strikta hundägaransvaret. Jag äger ett litet hunddagis och i veckan inträffade en olycka men en kunds hund och en personalhund. Kunden gick in fel ingång och blev påhoppad av personalhunden som inte företaget tog hand om (ingen förmånshund) utan den anställde sköter rastning av hunden på sin lunch och sina raster. Enligt överenskommelse med kollegan så fick hon ha med sin hund under förutsättning att hon tog fullt ansvar för hunden själv då den inte kunde vara med andra hundar. Kundens hund blev skadad och så även matten som antagligen blev biten av sin egen hund i allt tumult då kollegans hund är en amstaff och biter sig fast en gång.Kunden har nu stämt hunddagiset på en halv miljon kr i skadestånd och jag har fått en kallelse från tingsrätten. Är det inte strikt hundägaransvar som gäller och att detta rimligtvis borde vara ett ärende mellan min kollega och vår kund eller är det troligt att det är själva företaget som bär ansvar för skadan trots det ovan nämnda ?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag De relevanta lagarna som kommer att behandlas i mitt svar är dels skadeståndslagen, dels lagen om tillsyn över hundar och katter. Arbetsgivarens ansvar En arbetsgivare har ett så kallat principalansvar för sina anställda, vilket innebär att det är arbetsgivaren som ska ersätta skador som dennes arbetstagare orsakar i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslagen). En arbetstagare kan endast bli ansvarig för skada som denne orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Med andra ord innebär detta att en arbetstagares skadeståndsansvar kan aktualiseras i tre olika situationer: dels gäller det hans ansvarighet gentemot en skadelidande tredje man (tex en annan arbetstagare hos arbetsgivaren), dels kan arbetstagaren tänkas bli ansvarig för skada som han vållat sin arbetsgivare, dels uppkommer frågan om hans regressansvar gentemot arbetsgivaren (eller dennes ansvarsförsäkringsgivare) när ersättning har betalts till en skadelidande enligt principalansvarsreglerna. I ditt fall har skadan inträffat på arbetsplatsen och frågan är därför om skadan har orsakats "i tjänsten". Vad som är i tjänsten är inte alltid helt klart. Kärnan av "i tjänsten"-begreppet är dock följande: Handlingar vidtagna under arbetstid och som sammanhänger med arbetsuppgifterna är i princip alltid i tjänsten. För att en arbetsgivare ska hållas ansvarig krävs det inte att denne har varit vårdslös. Däremot krävs det att arbetstagaren har varit vårdslös i sitt handlande, vilket bör kunna konstateras i det aktuella fallet eftersom skadan hade kunnat undvikas om hunden hölls under tillräcklig uppsyn. Principalansvaret kan avtalas bort Bestämmelsen om en arbetsgivarens principalansvar är dispositiva och går såldes att avtala bort. Du anger i frågan att ni har kommit överens om att arbetstagaren ska "ta fullt ansvar" över hunden. Detta är något som skulle kunna betraktas som ett avtal om att principalansvaret inte ska gälla, även om det givetvis kan vara svårt att styrka om ingenting finns dokumenterat skriftligt. Strikt ansvar för hundar En hundägare har ett strikt ansvar vilket innebär att ägaren eller innehavaren ska ersätta skada som hunden har orsakat även om han eller hon inte har vållat skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att det är hundägaren eller innehavaren som slutgiltigt är ansvarig för skadan. I propositionen till lagen anges följande: " Med innehavare avses följaktligen den som för underhåll eller nyttjande har tagit emot en hund". Sammanfattning och slutsats En arbetsgivare har ett principalansvar för sina anställda, vilket innebär att denne är ansvarig för skador som arbetstagarna vållar i tjänsten. I ditt fall har dock skadan orsakats av en anställds hund, vilken ägaren eller innehavaren har ett strikt ansvar för. Den avgörande frågan är därför om det är arbetsgivaren i egenskap av hunddagis (innehavare) eller ägaren som är ansvarig för hunden. Enligt min mening bör ansvaret falla på ägaren eftersom hunden inte deltog i verksamheten samt att ägaren befann sig på platsen och dessutom enligt överenskommelsen skulle ta hand om sin hund när den befann sig där. Min bedömning utifrån de givna omständigheterna blir följaktligen att det är ett ärende som rör din kollega och kunden. Detta är någonting som du bör framföra för rätten, det vill säga att hunddagiset inte var innehavare av hunden vid tillfället samt att detta inte var någon skada som uppstod "i tjänst". Således ska ni inte heller hållas ansvarig för skadan.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig tisdag (1/6) klockan 17.30. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad händer om en hund skadar en utekatt?

2021-05-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,Jag har en ungkatt som precis har börjat få gå ut i närområdet, med GPS-halsband samt bjällra. Nyligen såg jag med hjälp av GPS:en att hon verkade vara fast på en villatomt i närheten. Jag gick dit för att se om jag kunde se henne, men fick knacka på hos husägaren. En hund börjar skälla och mannen som öppnade berättade att hunden har jagat katten på tomten, och att hon springer ut och in genom häcken. Han säger sedan att han absolut inte vill ha katten på tomten, och att jag får hålla henne därifrån. Han fortsätter även med att säga att hunden kommer få tag i henne förr eller senare, och att det då inte är på hans ansvar.Jag undrar då vad jag har för skyldigheter som kattägare, då jag omöjligt kan styra vart hon rör sig ute, samt vart ansvaret ligger om hans hund nu skulle få tag på henne på hans tomt?Tack på förhand!
Ebba Planting |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Djur är juridiskt sett egendom. För hundar har man något som kallas för strikt ansvar, det innebär att ställer hunden till med något är man som ägare ansvarig, oavsett vems fel det var. Hundägaren kan sedan i vissa fall kräva pengar av den som orsakade skadan (19 § Lag om tillsyn över hundar och katter). Skadestånd kan dock sättas ner om personen varit medvållande, d.v.s. varit med och orsakat skadan (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Hundägaren skulle kunna hävda att du varit medvållande genom att släppa ut katten. Dessutom tillkommer bevissvårigheter (även om bevisbördan generellt är lägre i civilrättsliga processer än i straffrättsliga). Slutligen är det svårt att fastställa ett värde på katten. Skulle katten skada hunden är min bedömning att det är svårt för honom att få ut något skadestånd från dig (bl.a. p.g.a. hans strikta ansvar, bevissvårigheter, det är mer sannolikt att hunden attackerar katten än att katten attackerar hunden och han har varit medvållande genom att ha hunden på tomten). Min rekommendationGenom att släppa ut katten tar du en risk för att hon kommer till skada. Är det så att hon kommer till skada är det generellt svårt att få ersättning från den som orsakat skadan. Du behöver väga riskerna med att ha henne ute mot fördelarna. Jag hoppas detta var till hjälp och att du hittar en lösning!

Skillnaden i skadeståndsansvar för hundägare och kattägare

2021-05-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag har läst att det är hundägaren som får stå för eventuella skadestånd om det är så att ens hund råkar i kläm med exempelvis en katt. Jag som bor i ett lägenhetsområde och har min hund i koppel men att det är flera i området som har sina katter lösa ute. Från mitt perspektiv så har ju jag kontroll på min hund och ansvar medan kattägarna inte har det. Dom har ju inte samma kontroll på sina lösa katter som jag har på min hund i koppel. Varför blir jag få skadeståndsskyldig ?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndsansvaret ser olika ut för hundägare och kattägare, skillnaden kommer att beskrivas nedan.Hundägares ansvarHundägare har ett s.k. strikt ansvar vilket innebär att ägaren är ansvarig för alla skador som hunden orsakar. Att ansvaret är strikt betyder att ägaren är ansvarig för allt som hunden gör oavsett omständigheterna. Det innebär att skadeståndsansvar kan inträda även om det är fråga om en ren olyckshändelse och ägaren har varit allmänt försiktig. Det strikta ansvaret för hundägare regleras i 19 § lag om tillsyn över hundar och katter.Kattägares ansvarKattägare har inte strikt ansvar på samma sätt som hundägare, utan istället tillämpas vanliga skadeståndsregler som innebär att kattägaren ska uppsåtligen eller av oaktsamhet ha orsakat skadan för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Kattägare är alltså inte automatiskt ansvariga för allt som katten gör utan det krävs att ägaren har varit vårdslös på något sätt. Denna vanliga skadeståndsregel finns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen.SammanfattningHundägare har ett stort ansvar för sina hundar eftersom att de kan bli skadeståndsskyldiga oavsett omständigheterna kring skadan. Ansvaret är inte lika omfattande för kattägare som bara blir skadeståndsskyldiga om de varit oaktsamma i sin tillsyn över sin katt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Skadeståndsansvar för hundägare

2021-04-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Om jag har min hund lös i en hundgård tillsammans med andra lösa hundar och min hund attackerar annan hund eller om min hund blir attackerad, är detta brottsligt för ägaren? Kan ägaren till den hund som attackerat bli betalningsskyldig till ägaren vars hund blivit skadad? Tänker just med omständigheten att båda ägarna valt att släppa sina hundar lösa i en hundgård. Med vänlig hälsning
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är reglerad i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Lagen reglerar frågor som rör hundägares ansvar för skador som deras hundar ger upphov till.Enligt lagen så ska en hundägare ansvara för alla skador som orsakas av hunden, oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. Detta innebär att omständigheten att hundägaren inte har vållat skadan kommer inte påverka den skadelidandes rätt till skadestånd (19 § st. 1 hundlagen). Att båda parterna har valt att släppa ut hundarna på en hundgård innebär inte att ett skadeståndsansvar bortfaller. På samma sätt så kommer en annan hundägare vars hund attackerar din hund ansvara för skadorna som uppkommer.Det enda omständigheten som den skadevållande ägaren skulle kunna åberopa gentemot den skadelidande är att skadelidande varit medvållande till skadan (kallas för jämkning) enligt skadeståndslagen (SKL) 6 kap. 1 § st. 2. Detta skulle kunna minska ersättningen som skadevållaren måste erlägga skadelidande.Jag tror däremot inte att jämkning skulle vara aktuellt i ett scenario där två hundägare väljer att lämna av sina hundar på en hundgård och en av hundarna attackerar den andra. Snarare kanske det talar mer för att jämkning inte ska ske eftersom den skadevållande parten kan ha varit medveten om att dennes hund tidigare visat tecken på aggressivitet. Exempelvis att hunden tidigare uppvisat aggressivitet mot andra hundar talar för att hundägaren inte borde släppa hunden lös bland andra hundar utan exempelvis munkorg.Nu vet jag inte hur den specifika situationen sett ut, men i det stora hela så kommer det alltid vara skadevållande parten som erlägger skadeståndet för skadan som uppstår. Det handlar alltså om ett skadeståndsrättsligt anspråk, inget brottsligt. Ifall det finns omständigheter som talar för att den andra parten var medvållande till skadan så kan beloppet jämkas till ett lägre belopp.Hoppas du fick svar på din fråga!MVH