FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare21/05/2022

Hundägares skadeståndsansvar - Vad gäller?

Grannen hade gett ett företag i uppdrag att fälla träd i sin trädgård. En av männen som utförde uppdraget band sin hund på min tomt, utan att fråga eller informera mig. Denne hund attackerade sedan min så illa att den svävat mellan liv och död varit på djursjukhus i en vecka och fått ett antal operationer. Kostnaden hittills uppgår till 62000kr. Hundägaren vägrar uppge var han har sin hemförsäkring. Min djurförsäkring på 30000 har gått i taket och är förbrukad fram till 1/5-2023. Resten får jag betala själv. Kan jag kräva företaget som utförde uppdraget på ersättning? Har polisanmält hundägaren.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om tillsyn över hundar och katter

För skadeståndsskyldighet krävs som huvudregel uppsåt eller oaktsamhet hos skadevållaren, dvs. att denne avsiktligen eller av vårdslöshet ska ha orsakat den aktuella skadan. Men hundägare har ett s.k. strikt skadeståndsansvar. Det innebär att hundägare är skyldiga att ersätta alla de skador som en hund är orsak till och detta alldeles oavsett om personen i fråga hade kunnat förhindra skadans uppkomst och/eller om den utgör ett direkt resultat av en olyckshändelse. Annorlunda uttryckt och mycket förenklat kan sägas att hundägare egentligen aldrig kan undkomma sitt skadeståndsansvar. I vart fall inte i egenskap av hundägare. Dock finns ett undantag, vilket innebär att hundens innehavare för stunden, exempelvis ett hunddagis, i vissa fall kan komma att bli skadeståndsskyldig, se prop. 2006/07:126 s. 69.

Men här föreligger s.k. regressrätt, vilket betyder att en hundägare kan kräva pengar av den som de facto har vållat skadan. I förhållande till den skadelidande är dock hundägaren fortfarande ytterst ansvarig. I 19 § 1 st. anges nämligen att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan. Den nyss sagda syftar på den ovan nämnda regressrätten. Och mot bakgrund av detta är min uppfattning att alla eventuella ersättningsanspråk i första hand ska riktas mot hundägaren. 

När det sedan gäller möjligheten att kunna kräva företaget på pengar måste skadeståndslagen (SkL) konsulteras. På skadeståndsrättens område råder ett s.k. principalansvar, vilket innebär att utgångspunkten (huvudregeln) är att arbetsgivaren ansvarar för de skador som arbetstagare orsakar i tjänsten. I 3 kap. 1 § 1 st. 1 p. SkL sägs att den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Notera att hundar ses som saker i juridisk-teknisk mening och att det som är ersättningsgillt är sakens värde, reparationskostnad eller annan kostnad till följd av skadan, 5 kap. 7 § SkL

Högsta domstolen (HD) har i och för sig uttalat att veterinärkostnader inte sällan och mycket snabbt kan överstiga sakens (djurets) nuvärde (marknadsvärde), men under förutsättning att kostnaderna på objektiva grunder framstår som motiverade bör även dessa omfattas av rätten till skadestånd, se avgörandena NJA 2001 s. 65 I och II. Oavsett vilket är det ju inte arbetstagaren personligen som har åsamkat dig sakskadan i form av din numera illa tilltygade hund varför jag också har svårt att se att ansvaret skulle kunna övervältras på arbetsgivaren, dvs. företaget. 

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare