Får en hundägare lämna kvar hundens avföring på marken?

2021-07-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Imorse råkade jag trampa på hundbajs på väg till jobbet, och det var extremt drygt och jobbigt för 1. jag vet vems hund det är 2. det gjorde mig extremt irriterad 3. det är inte första gången bajs är ute på vår tomt på det sättet. Så har helt enkelt tröttnat på att min granne alltid låter hennes hund bajsa ute utan att plocka upp det efteråt. Det är äckligt och respektlöst som sagt. Idag såg jag henne igen med hunden och efter det som hänt imorse kunde jag inte vara tyst längre utan jag gick fram till henne och sa att hon får plocka upp bajset. Vad fick jag för svar tro? Jo, att hon inte tänker det och att jag inte hade med de o göra. Hon sa att jag inte skulle lägga mig i hur hon tar hand om sin hund. Men det kan väll inte vara okej att låta sin hund skita ute på ens tomt men även på allmän mark säkert då hon säkert gör det på andra platser också?? Hon kommer såklart fortsätta imorgon och jag vill verkligen inte behöva trampa i det förbannade hundbajset igen eller ens se det för den delen, det är ju äckligt som ni kanske förstår. Så om jag ser henne gå ut med hunden igen och lämna bajset, kan jag inte ringa polisen då eller vad kan jag göra?? Det här borde inte vara lagligt'??
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägarens ansvar över sin hund regleras i lag om tillsyn över hundar och katter.En skyldighet som hundägare enligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter, är att se till att hunden hålls under tillsyn samt sköts på ett sådant sätt att hunden inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter för omgivningen. En avsevärd olägenhet är exempelvis att en hund skäller oavbrutet och på så sätt stör närboende eller som i detta fall; att underlåta att plocka upp efter sin hund. Detta innebär att det föreligger en skyldighet för din granne att plocka upp efter hunden om denne lämnat kvar avföring på din tomt. Om hundägaren skippar att plocka upp det en enstaka gång anses det inte vara en avsevärd olägenhet, enligt förarbetet på s.29. Händer det emellertid på olämpliga platser (en grannes fastighet exempelvis) samt i stor omfattning är det att anse som en avsevärd olägenhet. Därför är din granne skyldig att förebygga detta då det framgår i din fråga att detta skett vid ett flertal tillfällen. Det räknas dessutom som en form av nedskräpning om man inte plockar upp efter sig. Nedskräpning är ett miljöbrott och det kan leda till böter eller fängelse i högst ett år (29 kapitlet 7 § miljöbalken) (MB). Skulle nedskräpningen vara mindre allvarlig kan istället brottet nedskräpningsförseelse bli aktuell, då kan det leda till penningböter istället (7 a § MB). Vad du kan göra nuMin rekommendation är att du säkrar bevis, detta genom att exempelvis spela in er konversation där det tydligt framgår att hon inte kommer plocka upp efter hunden. Du kan också filma när själva nedskräpningen begås. Dessa bevis kan du sedan ha med dig när du polisanmäler. Polismyndigheten kommer då förhoppningsvis bl.a. kunna meddela de förläggande och förbud som behövs för att förebygga avsevärd olägenhet (8 § lag om tillsyn över hundar och katter). Återkom gärna om du har fler funderingar!Vänligen,

Vilket ansvar har hundägare för skador som orsakats av deras hund?

2021-07-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,Jag blir inte riktigt klok på lagen om tillsyn av hund och hoppas att ni kan hjälpa mig förstå den.Jag har en stor hund och vid promenader är han alltid kopplad (ej flexkoppel).Jag ansvar givetvis för min hund och är därför noggrann med att hålla koll på honom.I mitt närområde finns det många som inte har samma vett och låter sina hundar springa löst och okontrollerat.Nu till min förvirring av lagen.Är det verkligen så att om en lös hund springer fram till oss och biter min kopplade hund, min hund av stor ras biter tillbaka och gör sannolikt större skada så får jag som hade full tillsyn av min hund betala?Det är så jag förstår lagen.Jag hoppas att jag har fel för då spelar människans ansvar ingen roll i denna lag utan då handlar det om storlek på hund och tänder.Jag får nämligen jämt höra från dessa vårdlösa personer med lösspringande hundar att - om din hund biter min så är det ditt fel. Nästan som en provokation till att de struntar i ansvar och med det har lagen på sin sida.Tacksam för svar!
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När en hund orsakat skador så är Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, samt Skadeståndslagen (förkortat SkL) tillämpliga. Ansvaret i sig regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter, men skadeståndslagen innehåller utfyllande regler om vilka skador som ersätts, men även bestämmelser om när skadeståndet kan jämkas (sättas ned) beroende på hur de inblandade parterna agerat etc. Anmärkning: Eftersom du säger att personerna är vårdslösa så kommer jag utgå från att det är fråga om hundar som får springa runt okopplade i allmänna parker och spår där det kanske (men inte nödvändigtvis) råder koppeltvång. Om det är fråga om en situation i en hundrastgård blir min bedömning istället att det är naturligt för hundar att springa löst där, och således uppvisar inte de andra hundägarna vårdslöshet. Vad jag menar med det är att, om en situation som du beskriver i frågan sker i en hundrastgård så har hundägaren (du) troligen fullt ansvar. Detta kan dock påverkas av diverse omständigheter (vilket jag återkommer till nedan), men om det är fråga om en hundrastgård så gör du rätt i att vara extra försiktig med din hund. Ett exempel på när man kan sätta ned skadeståndsansvaret trots att skadan skett i en hundrastgård är om en person lämnar sin hund obevakad i gården för att gå och köpa en glass, och under den tiden uppstår ett bråk mellan hundarna såsom du beskrivit. Vem ansvarar för skador orsakade av en hund?I Lag om tillsyn över hundar och katter stadgas i 19 § att ägaren eller innehavaren av en hund svarar för skador som den orsakar. Detta är ett rent strikt ansvar, som innebär att det inte krävs att hundägaren agerat med uppsåt (vilja) eller vårdslöshet (oaktsamhet). Det krävs dock naturligtvis att det är fastställt att hunden orsakat skadan. Kan skadeståndet komma att sättas ned?Enligt 6 kap 1 § 2 stycket SkL kan skadestånd med anledning av sakskada jämkas (sättas ned) om den skadelidande medverkat till skadan. Så om exempelvis båda hundarna varit okopplade där det varit koppeltvång etc. spelar det alltså in i bedömningen och kan komma att leda till att skadeståndet - om det utdöms - kan jämkas ner på grund av medvållande. Enligt 6 kap. 1 § 3 stycket SkL sker jämkningen med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på bägge sidor samt omständigheterna i övrigt. Även den skadevållandes ekonomiska omständigheter kan ligga till grund för jämkning (se 6 kap 2 § SkL).Vad innebär det här för dig?För att komma tillbaka till din fråga innebär detta att, om din hund skulle orsaka sakskada (exvis skada på den andre personens hund), så blir du inte automatiskt ansvarig för 100% av den uppkomna skadan. När skadestånd prövas av domstolen så går man naturligtvis igenom vad jag nämnde ovan angående omständigheterna i övrigt och bedömer med utgångspunkt i det samt graden av vållande på bägge sidor, hur pass mycket det går att jämka skadeståndsansvaret (om det går att jämka alls). Om ni möts där det råder koppeltvång men du är den enda som kopplat din hund och detta leder till att den andre personens hund skadas eller rent av dör i sviterna av mötet så kan det mycket väl vara så att skadeståndet sätts ned betydligt, om inte helt och hållet. Hur mycket det sätts ned får dock bero på omständigheterna i det enskilda fallet, men vad som är säkert är i varje fall att man prövar varje situation utifrån dess specifika omständigheter. Även om skador uppstår i en hundrastgård så görs denna bedömning. Allt det jag sagt ovan blir något av en ord-mot-ordsituation, så ifall det skulle hända någonting (även om det är din hund som orsakar skadan) så se till att skriva ner kontaktuppgifter till eventuella vittnen som sett vad som skett. Naturligtvis hoppas vi ju först och främst att inget av det vi tagit upp i din fråga aktualiseras. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om du har fler frågor eller om jag vart otydlig!Vänligen,

Min son har blivit attackerad av en hund, vilka åtgärder kan vidtas, förutom polisanmälan?

2021-06-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min son blev attackerat av en hund, men hundägare har smygtitt i väg med hunden. Har gjort polisen anmält. Men vad ska jag göra mer!?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De rent rättsliga åtgärder man kan vidta i en sådan situation är förutom polisanmälan att väcka skadestånd. Enligt 19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har hundägaren strikt ansvar för de skador hunden orsakar annan.Med "strikt ansvar" avses att en person är skadeståndsskyldig oavsett om denne person själv har orsakat skadan eller inte.Om din son väcker skadeståndstalan mot hundägaren är denne skyldig att ersätta skadan, även om hundägaren personligen inte hade för avsikt eller ens var medveten om att hunden skadade din son.Skadestånd väcks av den skadelidande, alltså av din son, genom en stämningsansökan i enlighet med 42 kap. 1 § Rättegångsbalken. Med vänlig hälsning!

Kan man bli ersättningsskyldig om ens hund attackerar en annan hund på ens egna tomt?

2021-06-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om vår grannes grannes hund springer över till vår tomt och vår hund är vaktig, vems är ansvaret om vår hund t ex jagar iväg och nafsar grannens hund? Vår hund är ofta lös på pga att han håller sig inne på vår tomt.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För hundägare råder ett s.k. rent strikt ansvar. Det innebär att skador som orsakas av hund alltid ska ersättas av ägaren enligt 19 § lagen om tillsyn av hund och katt. På grund av det rent strikta ansvaret som gäller för hundägare skulle ni i detta scenario bli ersättningsskyldiga. Men om det sker på just er egen tomt och olyckan skedde till följd av att grannen inte har haft ordentlig uppsikt över deras hund kan dock ansvaret jämkas enligt 6 kap. 1 § 2 st. skadeståndslagen. Då kan ni behöva betala 50/50 eller dylikt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vem står för ett eventuellt skadestånd om en hund biter någon?

2021-07-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. jag undrar om vem står för ev skadestånd som min hund har orsakat men händelsen har upp stått hos fodervärden. Våran hund har huggit en person som grabbade tag i nackskinnet på hunden då den åt ur skålar som stod framme på bordet hos fodervärden vid en fest som dom hade. Vi hade ingen veten skap att det skulle vara en fest och vi var inte med. Fodervärden visste om att hunden inte skall vara med när det är mycket folk då det här kan uppstå. Dom sa att hunden hade varit inlåst men att någon hade släppt ut den. det var våran son som grabbade tag i nackskinnet på hunden då han blev arg att hunden åt ur skålarna. nu kräver han att hunden skall avlivas. Fodervärden har inte kommit med något försök att ens fråga sätta sin del i det hela. Sonen och fodervärden är kompisar. Hunden är nu hemma och vi brukar inte låta hundarna vara med vid bordet när vi har gäster eller barn här för att undvika sådana här händelser. ni får gärna ta kontakt med oss. Tack på förhand.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline! SvarNär det gäller din fråga kommer sannolikt ni som hundägare tyvärr bli tvungna att betala skadestånd till den som blivit biten av din hund, oavsett om ni varit närvarande eller ej. Men det finns en möjlighet att skadeståndets skulle kunna jämkas på grund av att din son möjligtvis, uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Att skadeståndet jämkas innebär att beloppet på skadeståndet sätts ner eller att skadeståndet faller bort helt. Relevanta lagarNär det gäller en hundägarens ansvar för skador som en hund orsakar regleras detta i lagen om tillsyn över hundar och katter. Denna lagen brukar även kallas för hundlagen i folkmun. För en hundägare gäller vad som kallas "rent strikt ansvar" för skador som orsakas av deras hund, (19 § hundlagen). Rent strikt ansvarRent strikt ansvar för hundägaren innebär att du som hundägare blir skadeståndsskyldig oavsett av vilken anledning skadan uppkommit, det spelar då ingen roll om du eller någon annan orsakat skadan. Det finns dock en möjlighet för hundägaren att kräva tillbaka betalning av den som kan bevisas ha orsakat skadan, (19 § hundlagen). Övriga rådPå grund av det rent strikta ansvaret som en hundägare har, kan ett gott råd vara att kontrollera om din hemförsäkring har en ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring kan täcka kostnader som uppstår genom skadestånd som du behöver betala för skada som hunden kan orsaka. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Skadeståndsansvar för herrelösa hundar

2021-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |jag har blivit biten av en lösspringande tillsynes herrelös hund. hur kan jag gå till väga på bästa sättet nu för att kunna få ersättning?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är reglerad i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Lagen reglerar frågor som rör hundägares ansvar för skador som deras hundar ger upphov till.Enligt lagen så ska en hundägare ansvara för alla skador som orsakas av hunden, oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. Detta innebär att omständigheten att hundägaren inte har vållat skadan, inte kommer påverka den skadelidandes rätt till skadestånd (19 § st. 1 hundlagen).Vem kan du utkräva ersättning av om hunden är herrelös?Du skriver att hunden verkar vara herrelös. Om detta stämmer så finns det ingen ägare som du kan utkräva ersättning av enligt hundlagen.Därför borde du först kontrollera om det finns någon märkning på hunden som tyder på att en ägare finns. Hundägare måste nämligen märka sina hundar för att underlätta identifiering av dess ägare (2 § st. 1 och 5 § hundlagen). Alla hundar med ägare bör alltså bära en sådan märkning.Om hunden har en märkning, så ska du enligt polismyndigheten i första hand kontrollera om du kan hitta ägaren via märkningen. Om du därefter inte kan få kontakt med ägaren så ska du i stället kontakta polisen som gör detta åt dig.Om hunden inte har någon märkning (som tyder på att den är herrelös) så ska du enligt polismyndigheten kontakta länsstyrelsen som är ansvarig för herrelösa och/eller bortsprungna djur.Handlingsplan:Om du kan få reda på om hunden har en ägare samt vem denna är, så kan du utkräva ersättning av denna (19 § st. 1 hundlagen). Om hunden är herrelös så kan du inte utkräva ersättning av någon.Oavsett om hunden har en ägare eller inte så anser jag det lämpligt att anmäla händelsen till polismyndigheten och/eller länsstyrelsen. Hunden kommer då inte utgöra en skada för andra i framtiden och får kanske en chans att hitta en framtida ägare.Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Vilken ersättning kan man få för skada på ett husdjur som orsakade husdjurets död?

2021-06-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår katt blev attackerad av vår grannes hund på vår tomt då den rymde från deras tomt. Vi fick avliva på grund av skador då katten var gammal. De har betalt veterinärkostnaderna men jag förlorade en dags inkomst. Har gjort en anmälan till länsstyrelsen då denna hund varit ett problem i området och rymt i sju års tid. Vad kan jag kräva av min granne med vårt lidande?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni var tvungna att avliva eran katt på grund av skadornas omfattning och kattens höga ålder. Jag förstår att du har fått veterinärkostnaderna ersatta av grannen men att du inte har blivit ersatt för ditt inkomstbortfall och att du även undrar om du kan få ersättning för lidandet associerat med kattens bortgång och den inträffade händelsen. Din fråga är skadeståndsrättslig och behandlas i Skadeståndslagen (SkL) och även i Lagen om tillsyn över hundar och katter. Grannens strikta skadeståndsansvar som hundägare En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägaren, även om denne inte har vållat till skadan (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att en hundägare, oavsett av eget handlande, har ett s.k. strikt skadeståndsansvarig för skador som hunden orsakar. För dig innebär det att de skador, för vilka ett orsakssamband mellan hundens agerande och skadorna kan bevisas, ska ersättas av din granne i egenskap av hundägare.Skadorna och ersättning Husdjur anses vara lös egendom och är saker. En skada på en katt innebär alltså en sakskada för vilken skadeståndslagens regler om sakskador tillämpas. Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar bl.a. inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL). Det innebär att den som p.g.a. en sakskada inte har kunnat jobba och således har gått miste om inkomst ska få detta ersatt av den skadeståndsansvarige. Det är viktigt att poängtera att det måste ha funnits ett orsakssamband mellan den skadevållande händelsen och inkomstbortfallet. Vidare ersätts vid sakskada sakens värde eller reparationskostnad och värdeminksning samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § SkL). Där får de vetrinärskostnaderna du har fått ersättning för anses ingå. Vad som gäller ersättning för affektionsvärdet, dvs. det värde som bygger på personliga och känslomässiga grunder, medger skadeståndslagen ingen självständig rätt för sådan ersättning. I NJA 2001 s. 65 I & II kom Högsta domstolen emellertid fram till att husdjur inte är vilka "saker" som helst och att det inte är orimligt för husdjursägare att spendera mer pengar på veterinärkostnader än vad djuret faktiskt är värt på marknaden. Domen ger ingen vägledning i om husdjursägare ska ersättas för sitt lidande när husdjuret skadas, men ger ändå uttryck för en princip om att kostnader p.g.a. en skada på ett husdjur kan anses vara rimliga att ersättas av den skadeståndsansvarige trots att de överstiger husdjurets marknadsvärde. I din situation - du kan få ersättning för inkomstbortfallet men inte för lidandet Som ovan har redogjorts kan du få ersättning för inkomstbortfallet du led av p.g.a. skadan på katten. Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till grannen och gör anspråk på ersättningen. Går grannen inte med på att ersätta dig för inkomstbortfallet har du möjlighet att stämma grannen i domstol. Angående ersättning p.g.a. lidande saknas det lagstöd för sådan ersättning för sakskador, men du och grannen kan alltid själva komma överens om vad ni anser som rimlig ersättning för ditt lidande. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Strikt skadeståndsansvar för hundägare

2021-06-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår 8-månaders valp (stor hund) har i lek med en annan hund sprungit omedvetande in i en 70-årig dam som var med inne i en hundrastgård. Hon ramlade omkull, slog sig och fick åka in med ambulans. Dock var skadorna ej livshotande men man ville ändå åka in och göra en kontroll då damen blev medvetlös några sekunder. Vad händer vid en sådan här sak? Nu visade sig att damen och hennes dotter ändå förstod att det var en olycka och lämnade platsen med ambulans med ett gott mod trots omständigheterna. Men kan vi bli skyldiga för något? Hunden var tillsammans med min bror vid olyckan, vi ägare var inte med för det skedde under tiden som min bror passade vår hund. Ska även tillägga att min bror var med efter olyckan och hjälpte till med damen och han ringde ambulansen (så han tog ansvar för situationen). Mvh, Sophie
Dani Elipas Gobraeel |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i den här situationen där främst lagen om tillsyn för hundar och katter beaktas.Strikt ansvar för hundägareSom utgångspunkt gäller ett strikt ansvar för hundägare, vilket innebär att ägaren till hunden har en skyldighet att betala den skada som hunden orsakar för annan (se 19 § lagen om tillsyn för hundar och katter). Det strikta ansvaret innebär att det inte görs någon bedömning av om ägaren varit oaktsam eller på något sätt brustit i tillsynen över hunden. Även hundens innehavare har ett strikt ansvar, alltså den som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Detta innebär att det strikta ansvaret övergår på din bror i förevarande fall vilket innebär att han måste ersätta eventuella skador som uppkommer till följd av att hunden sprungit in i den 70-åriga damen. Detta beror på att din bror hade ansvaret (tillsynen) för hunden vid tillfället som olyckan skedde. Skadeståndsbeloppet kan dock jämkas om den skadelidande anses som medvållande (se 6:1 skadeståndslagen). Huruvida någon anses som medvållande avgörs från fall till fall och det kan då exempelvis bedömas utifrån om hunden blev provocerad eller inte. I detta fall skulle det kunna diskuteras om damen varit medvållande, detta är emellertid knappast fallet eftersom hon inte kan läggas till last bara på grund av det faktum att hon befunnit sig i hundträdgården - eftersom människor ska kunna vistas där tillsammans med hundar utan att bli skadade. Sammanfattning och rådgivning När en hund orsakar en skada gäller alltså alltid strikt ansvar. Den som haft tillsyn över hunden i detta fall ses som innehavare och blir då ansvarig för att betala eventuella skador som hunden orsakar. Generellt kan ni bestämma hur eventuell ersättning ska betalas emellan er, om det är du i egenskap av hundägare som ska betala för att sedan kräva ut skadeståndsbeloppet från din bror - eller att han betalar skadeståndet för skadorna själv, även om han inte orsakat skadan. Själva skadeståndsbeloppet kan sänkas om det exempelvis är två hundar som bråkar med varandra och ena blir skadad, men det beror som sagt på från situation till situation.Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga!