Vad gäller efter att man blivit biten av en hund och kan en tidigare skada påverka rätten till ersättning?

Jag blev attackerad av en besökandes sk ”kamphund” på vår egen tomt. Blev biten i arm och buk/midja totalt oprovocerat då jag bara kom ut från huset med myggmedel osv. Husse var både full och verkade vara i ett maniskt skov, enligt en annan som åkte med i samma bil. De skulle få grilla korv hos oss före fortsatt fiske men ingenstans fanns en tillåtelse om att en mer eller mindre galen hund skulle skena runt på tomten. Behövde inte söka sjukhusvård men pga tidigare skada på bitna handen har jag ont. (Blev självklart livrädd då hunden inte är nån liten pitbull utan betydligt större) Kan jag göra något åt detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du har blivit biten av en hund i arm, hand och buk. Jag tolkar det vidare som att du inte är ägare till hunden samt att du blev biten på din tomt. Din fråga “Kan jag göra något åt detta” är en bred fråga och kan besvaras på olika sätt. Jag kommer förklara vilka rättigheter som gäller efter att du blivit biten av en hund och hur du kan försöka förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden. Jag kommer hänvisa till lag om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen (SkL). 

Vad har en hundägare för skyldigheter när hunden bitit någon?

Som hundägare har man en skyldighet att hålla tillsyn och sköta hunden för att förebygga att den orsakar skada eller avsevärda oangelägenheter genom att ta hänsyn till hundens natur och övriga omständigheter ( 1 § lag om tillsyn över hundar och katter). En person som brustit i tillsyn eller skötsel av sin hund kan få ett föreläggande och förbud meddelat av länsstyrelsen ( 8 § lag om tillsyn över hundar och katter). Detta kan resultera i att hunden måste ha på sig ett koppel eller bära munkorg. Om en hund orsakar en skada ska hundägaren ersätta skadan även om det inte är ägaren som orsakat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Detta ersättningsansvar är ett sk. rent strikt ansvar eftersom det gäller oavsett om ägaren orsakat skadan eller inte. För att ersättningsansvaret ska gälla krävs dock att det föreligger “adekvat kausalitet” vilket innebär att den skadeståndsgrundande händelsen, i detta fall att hunden biter någon, ska ha orsakat skadan och att den skadeståndsgrundande händelsen ska “ligga i farans riktning” och därmed vara förutsebar, i detta fall att det gör ont eller att ens kläder går sönder efter att hunden bitit. 

Vad gäller i ditt fall?

Det är hundägarens ansvar att hålla tillsyn över sin hund på ett sådant sätt att skador eller olyckor inte uppstår. Att du blev biten tyder på en bristande tillsyn speciellt med hänsyn till hundens natur som kamphund. Hundägaren har ett strikt skadeståndsansvar och ska ersätta de skador som uppstått oavsett om hundägaren orsakat skadan eller inte. Det krävs dock att det föreligger adekvat kausalitet och därmed ett orsakssamband samt att skadan är förutsebar. Att en hund som springer lös kan bita någon är rimligt och när den biter någon riskerar en skada att uppstå. Det finns därför ett orsakssamband och kravet på adekvans är uppfyllt. Att man blir skadad och får ont när man blir biten är förutsebart och anses “ligga i farans riktning”. I ditt fall beskriver du dock att du har ont efter bettet p.g.a. en tidigare skada. Detta kan påverka en bedömning av om det föreligger adekvat kausalitet eftersom det av din fråga framstår som du endast har ont efter bettet p.g.a. den tidigare skadan. Att en hund biter någon som redan har en tidigare skada och att det därmed orsakar personen smärta skulle kunna bedömas vara oförutsebart och att kravet på adekvat kausalitet därför inte uppfylls. Då upphör även rätten till ersättning. Om du däremot har ont p.g.a. att hunden bitit dig och smärtan inte är villkorad av din tidigare skada bör det enligt min mening föreligga adekvat kausalitet och du har därför rätt till skadestånd. 

Om kravet på adekvat kausalitet uppfylls har du rätt till ersättning för “sveda och värk” för den personskada du lidit när hunden bet dig (5 kap. 1 § SkL). Du har därför rätt till ersättning för smärtan i handen. Om dina kläder skadades utgör detta en sakskada och du har rätt till ersättning för klädernas värde, avdrag görs för slitage, eller reparationskostnad av kläderna (5 kap. 7 § SkL). Om du har medverkat till din skada kan skadeståndet jämkas. Att jämka ett skadestånd innebär att man sätter ned skadeståndet (6 kap. 1 § SkL). För att kunna jämka skadeståndet skulle det krävas att du uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till dina skador. Detta skulle innebära att du med flit försökt få skadorna eller att du bettet dig mycket slarvigt/oansvarigt vilket resulterat i skadorna. Kraven är högt ställda och det finns inget i din fråga som tyder på att du skulle anses ha medverkat till skadan. 

Vad kan du göra nu?

Det första du bör göra är att kontakta hundägaren och kräva ersättning för skadorna som hunden orsakat. Om hundägaren har en försäkring kommer den sannolikt täcka skadorna. Ifall hundägaren vägrar betala skadeståndet skulle jag rekommendera dig att kontakta en jurist med erfarenhet inom skadeståndsrätt som kan hjälpa dig att avgöra om adekvat kausalitet föreligger och hur du rättsligt går vidare i en eventuell domstolsprocess. Du har även möjlighet att kontakta länsstyrelsen för att anmäla hundägaren för bristande tillsyn av hunden eftersom hunden orsakat dig skada. Om länsstyrelsen bedömer att det skett en brist i tillsynen som hundägaren inte åtgärdar kan länsstyrelsen besluta att hunden alltid ska vara kopplad eller måste ha på sig munkorg. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”