Kan jag anmäla och få ersättning för att en hund bitit och skadat mig?

Hej, Vart attackerad och biten av en hund på jobbet, jobbar som budbils chafför och måste därmed knacka på hemma hos människor sol jag ska leverera till. I detta fallet då, de hade ett litet staket med varning för hunden, ropade redan när jag stod utan för men ingen kom och ingången var runt hörnet, så gick in innanför stängslet och ropade på de som bodde där då ytterdörren stod öppen, då kom en hund springandes och högg tag i mitt ben flera gånger om, den slutade enbart när ena ägaren drog bort hunden. Mina nära och kära säger att jag ska anmäla, men har jag ens rätt att anmäla när jag gick in på deras tomt? Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Att du har befunnit dig innanför hundägarens tomt vid skadetillfället innebär inte att du förlorar din rätt att utkräva ansvar för den skada som du lidit. Om du anses ha varit oförsiktigt inför skadetillfället  kan det däremot innebära att skadeståndets storlek sätts ned. Jag ska nedanför förklara närmare vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du som skadelidande ska kunna kräva skadestånd av de som orsakat skadan.

1. En skada ska ha inträffat. Jag tolkar din situation som att du som skadelidande huvudsakligen har lidit personskada på grund av hundens bett. Det är också tänkbart att du har lidit sakskada om hunden genom bitandet till exempel skadade kläder som du bar vid tillfället för skadan. 

2. Det måste finnas ett presumtivt ansvarssubjekt. Hundägarna antas som utgångspunkt vara ansvarig för skadan (mer om detta nedanför). 

3. Vad är ansvarsgrunden för den inträffade skadan? Grunden för hundägarnas ansvar baseras på att de brustit i sin plikt att ha tillsyn över hunden. Hundägarnas grund för ansvar är med andra ord att de förhållit sig passiva till att hunden gick till attack mot dig (jämför 1 § lag om tillsyn över hundar och katter (hund- och kattlagen)).

4. Det får inte förekomma någon objektiv ansvarsfrihetsgrund. Ansvarsfrihetsgrunderna anges i 24 kap. brottsbalken. Det kan till exempel handla om att hundägarna felaktigt uppfattat ditt intrång på tomten som en nödvärnssituation. Jag får däremot inga uppgifter från dig som antyder att det skulle röra sig om en situation där någon av ansvarsfrihetsgrunderna kan tillämpas.

5. Det måste finnas ett tillräckligt starkt samband mellan hundägarnas brist på tillsyn över hunden och den skada som du lidit på grund av detta. I skadeståndsrättsliga termer benämns detta förhållande som att det måste finnas adekvat kausalitet mellan den skadevållande handlingen och den inträffade skadan. I rättspraxis har kraven för att uppfylla adekvat kausalitet ställts relativt lågt. Sambandet mellan hundägarnas underlåtenhet att utöva tillsyn över hunden och din skada anser jag vara adekvat. Skyltningen som varnade för hunden visar på att hunden troligtvis har en benägenhet att vara fientlig och gå till attack mot andra främmande människor. Det är därför rimligt att utgå i från att den bitskada som du orsakats är en normal följd av hundägarnas underlåtenhet att vakta hunden vid skadetillfället. Jag bedömer det även finnas kausalitet mellan hundägarnas underlåtenhet och den skada som du orsakats. Det finns inga andra uppgifter i din situation som talar för att du skulle orsakats skadan om hundägarna utövat tillräcklig tillsyn över hunden. Hundägarnas underlåtenhet var därför en nödvändig förutsättning för att hunden skulle attackera och skada dig. 

6. Hundägarna behöver inte anses ha varit oaktsamma i sin underlåtenhet att utöva tillsyn över hunden. Vanligtvis krävs det att skadevållande åtminstone har agerat oaktsamt för att skadelidande ska kunna utkräva ansvar och ersättning för skadan. Att vara oaktsam innebär att skadevållande på något sätt kan klandras för den skada som orsakats på grund av hens oaktsamhet. En hundägare ska däremot alltid ersätta skada som orsakats av hunden. Detta gäller med andra ord oberoende av om hundägaren själv eller någon annan har varit oaktsam och bidragit till att skadan inträffade (jämför 19 § hund- och kattlagen).  

7. Vilken ersättning har du rätt till? För personskadan som du har lidit kan du bland annat få rätt till ersättning för sjukvårdskostnad, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (till exempel på grund av sårskada) eller av bestående art (till exempel om bettet mer än tillfälligt påverkat rörlighet eller känslighet på kroppen) (5 kap. 1 § skadeståndslagen (SKL)). Om kläder skadats på grund av hundens bett kan du främst få ersättning för klädernas värde eller reparationskostnad och värdeminskning (jämför 5 kap. 7 § SKL).

8. Skadeståndet kan sättas ned på grund av att du varit medvållande till den skada du har orsakats. Personskadan som du har lidit sätts endast ned om du anses ha varit särskilt klandervärd i ditt medvållande. Du ska ha med avsikt eller genom grov vårdslöshet ha medverkat till skadan. För nedsättning av sakskada räcker det med att du har medverkat till skadan genom normal vårdslöshet (jämför 6 kap. 1 § SKL). Nedsättning av skadestånd för personskada är en undantagsregel och tillämpas främst när den skadelidande medvetet medverkat till sin egen personskada. Nedsättning kan också äga rum om den skadelidande genom sin medverkan varit särskilt hänsynslös i relation till sin egen person eller säkerhet. 

Du kan bedömas ha varit medvållande till skadan då du trots varningsskylten om hunden beträtt den inhägnade tomten som hunden befunnit sig på. Du har med andra ord agerat vårdslöst vilket bidragit till skadans uppkomst. Skadeståndet för din personskada riskerar att sättas ned på grund av ditt medvållande. Jag är dock inte helt säker på om ditt agerande räknas som grov vårdslöshet. Den särskilda kvalificeringen för nedsättning av ersättning för personskada innebär att bestämmelsen endast ska tillämpas ske restriktivt. Syftet med kvalificeringen är att skydda skadelidande från att förlora sin rätt till skadestånd vid personskada. Det måste därför röra sig om särskilt allvarligt fall av medverkande för att skadeståndet för personskada överhuvudtaget ska sättas ned. Skadeståndet för din personskada bör i vart fall inte sättas ned till noll (jämför NJA 1995 s. 661). Eventuell sakskada som du har lidit kommer troligtvis att sättas ned till noll. Detta beror på att ersättningen för sakskada kan sättas ned redan vid skadelidandes medverkande genom vanlig (ringa) vårdslöshet. 

Hur du går vidare med anspråket på skadestånd

Sammanfattningsvis bedömer jag din möjlighet att utkräva skadestånd av hundägarna som god. Det finns däremot en viss risk att skadeståndet sätts ned eftersom du kan anses ha agerat vårdslöst inför skadetillfället. Om du inte redan har gjort det rekommenderar jag att du anmäler skadan till både polisen och länsstyrelsen. Polisen utreder om hundägarna har begått brott. Hunden ses som ett brottsverktyg vilket innebär att hundägarna kan stå till ansvar för vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § brottsbalken (BrB) samt skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Länsstyrelsen utreder om hundägarna brustit i i tillsynen över sin hund (jämför 8 § hund- och kattlagen). 

I andra hand rekommenderar jag att du anmäler skadan till eventuella försäkringsbolag där du har tecknat försäkring för person- och sakskada. Personskadan kan ersättas av till exempel en tecknad olycksfallsförsäkring. Sakskada kan ersättas av till exempel en tecknad hemförsäkring. Eftersom att skadan inträffade under arbetstid finns det även en möjlighet att du kan få ersättning för skadan via din arbetsgivare. Fråga därför om din arbetsgivare har en gällande försäkring som möjligen kan ge ersättning för den skada som du har drabbats av.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”