Vad ska en hundägare ersätta om ens hund skadar en annan persons katt?

2021-04-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejFörra veckan skedde tyvärr en olycka då min ena hund fick tag på grannens katt och tog den i benet nedanför hans stuga. Hela händelseförloppet var det ingen som såg men jag hittade hunden med katten i munnen och han släppte den så fort han såg mig. Tyvärr var det en gammal katt och skadorna var för stora för att det skulle kännas värt att utsätta den för operation. Det var så klart mitt fel som tappade uppsikt över honom för en minut och jag är helt med på att jag ska betala veterinär kostnaderna. Min fråga är om han har rätt att kräva en högre summa som "plåster på såret"? Han tycker inte det är mer än rätt för att grannsämjan fortfarande ska vara bra men ingen Anna djurägare jag pratat med tycker det är okej. Som djurägare själv hade jag inte begärt någon betala mer än kostnaderna som det andra djuret orsakat och undrar därför om man kan kräva det.
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En katt ses i lagens mening som en sak och blir ens katt skadad ses det som att man har fått en sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). En hundägare har strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att om en hund orsakar en sakskada så är det hundens ägare som ska ersätta skadan även om det var en olyckshändelse (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Alltså är du skadeståndsansvarig gentemot kattens ägare. Skadestånd för sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan, inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Detta innebär att den som har fått en sakskada har endast rätt till ersättning för faktiska kostnader och inkomstförluster. Kattens ägare har alltså inte rätt att kräva extra ersättning som "plåster på såren". Att du ska ersätta kattägarens veterinärkostnader är dock rätt.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan en hundägare vägra att ersätta veterinärkostnaderna?

2021-04-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har blivit biten av en annan hund. Kan hundägaren neka att ersätta veterinärkostnaderna?Är det jag som ska förse den andra hundägaren med dokumentation ; veterinärfakturor och händelseförlopp som hen sedan ska vidarebefordra till sin hemförsäkring? Måste det vara original? Vill ju helst behålla original.Mvh, Undrande och olycklig matte
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall hundägaren kan neka att ersätta veterinärkostnaderna som uppkommit till följd av bettet och sedan även hur du ska agera avseende dokumentationen av kostnaderna.För att svara på din fråga kommer jag använda lagen om tillsyn över hundar och katter (LHK).Kan hundägaren neka att ersätta veterinärkostnaderna?Det korta svaret på frågan är nej. Förklaringen till detta är att en hundägare har ett s.k. strikt ansvar över sin hund (19 § LHK). Som hundägare är man enligt det strikta ansvaret ansvarig för alla skador som hunden orsakar, även om händelsen exempelvis var en olycka eller om man absolut inte var en del i orsakandet av skadan. Den andra hundägaren måste alltså ersätta sig för de skador som din hund fick på grund av bettet och kan inte neka det.DokumentationenDet är i allmänhet upp till den skadelidande att bevisa skadan som man vill ha ersättning för. Detta kan översättas till att du ska förse den andra hundägaren med dokumentation, t.ex. ett kvitto som bevisar veterinärkostnaderna. Det finns sedan inget generellt krav eller liknande på att det måste vara i original.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva skadestånd från en annan hästägare om dennes häst har skadat min häst?

2021-03-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, om en häst sparkar eller sårar min häst såpass allvarligt att vet.vård krävs, kan jag kräva den andra hästägaren på hälften av omkostnaderna? Självrisk, medicin mm.
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På grund av att denna skada inte avser en skada inom ett avtalsförhållande kan ekonomisk ersättning, eller skadestånd som det också kallas, krävas enligt förutsättningarna i Skadeståndslagen (SkL). Syftet med skadestånd är att den skadelidande ska sättas i samma situation som innan skadan inträffade. Till skillnad från en hundägare, har inte en hästägare strikt ansvar för de skador som hästen orsakar. Detta innebär att den andre hästägaren inte är ansvarig för alla skador som hästen orsakat, utan det krävs att det går att konstatera att hästägaren antingen har uppsåt eller varit oaktsam/vårdslös. Av din fråga framgår inte så mycket av vad som hänt och jag kommer därmed besvara din fråga utifrån vad som generellt sett krävs för att kunna ha framgång med sitt skadeståndsanspråk. Hästägaren kan vara skadeståndsskyldig om denne varit vårdslös eller handlat med uppsåtAtt din häst skadas ses, även om det kan låta konstigt, som en sakskada. En person som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL). Detta kan bland annat omfatta ersättning för kostnader som uppstått till följd av skadan som självrisk eller medicin och liknande kostnader (5 kap. 7 § SkL). Man kan alltså säga att du inte bara kan kräva den andre hästägaren på hälften av omkostnaderna, utan i princip alla kostnader till följd av skadan, så länge dessa inte är ersatta av försäkringsbolaget. Som utgångspunkt kan man tänka att det som du har betalat till följd av skadan, kan du kräva tillbaka med skadestånd från skadevållaren. Du ska därmed inte bli överkompenserad av skadeståndet. Men det förutsätter som nämnt att den andre hästägaren på något sätt åtminstone har varit vårdslös när din häst har skadats.Hur bedömer man om någon varit vårdslös?För att avgöra om någon varit vårdslös kan man inledningsvis ställa sig frågan om den andre hästägaren borde ha handlat på ett annat sätt, dvs vad var det "riktiga" handlingssättet i den givna situationen. Om det inte finns något som talar för att hästägaren borde ha gjort på ett annat sätt för att undvika skada på din häst så har denne inte heller varit oaktsam och skadeståndsskyldighet föreligger därför inte. För att veta om man kan kräva ett annat handlingssätt från den andre hästägaren kan man beakta fyra olika faktorer som vägledning: Den första faktorn är att man ska se till hur stor risk det fanns för skada. Desto större sannolikhet att skadan skulle inträffa, desto större krav kan det ställas att skadevållaren skulle handlat på ett annat sätt.När man konstaterat att det har funnits en risk för skada, kan man gå vidare och se till hur stor den sannolika skadans storlek varit. Om det funnits risk för en stor skada, har det också funnits större anledning att agera annorlunda. Som tredje aspekt ska man se till hur skadan har kunnat förebyggas eller undvikas. Om det funnits en stor risk för skada, finns det också anledning att kräva att skyddsåtgärder hade kunnat vidtas. Man kan dock inte kräva allt för besvärliga och kostsamma skyddsåtgärder, men har det varit enkelt och relativt "billigt" att undvika skada, kan skadevållaren sägas vara oaktsam i större utsträckning om denne inte vidtagit dessa skyddsåtgärder.I sista hand krävs det också en insikt hos skadevållaren att inse risken för skada. I detta kan man exempelvis se till om skada har inträffat tidigare.För att illustrera detta med ett exempel kan man säga att om din häst och den andre hästen befunnit sig i samma hage och den andra hästen råkar skada din häst så har inte hästägaren på nåt sätt kunnat agera annorlunda för att undvika skada. Om den andre hästägaren däremot vet om att dennes häst brukar vara våldsam och attackera andra hästar, kan man säga att det finns en risk för skada genom att placera hästen i samma hage som andra hästar. Det finns även risk att skadan kan bli stor (beror dock på hur aggressiv hästen är). Man måste också kunna säga att det har varit hyfsat enkelt och "billigt" att placera hästen i en egen hage eller vidta andra skyddsåtgärder. I och med att hästägaren också vet om att dennes häst brukar vara aggressiv, har den också kunnat inse risken för skada. I detta fall kan därför sägas att hästägaren mest troligtvis skulle ses som oaktsam. Om man kan konstatera att skadevållaren har varit vårdslös så måste du som skadelidande också kunna bevisa att skadevållarens handling (eller underlåtenhet) har orsakat skadan samt att man kunde räkna med just den skadan. Detta brukar benämnas som att det ska råda adekvat kausalitet. Sammanfattningsvis kan du kräva skadestånd av den andre hästägaren om du kan bevisa att denne varit vårdslös. Det beror alltså på hur "delaktig" den andre hästägaren har varit i att dennes häst har orsakat en skada på din häst. Om du inte kan bevisa att den andre hästägaren har varit vårdslös, kommer du inte heller ha framgång med ditt skadeståndsanspråk. Även om det finns rättsliga möjligheter att rikta ett skadeståndsanspråk, vill jag slå ett slag för att i första hand höra av dig till den andre hästägaren för att försöka se om denne skulle vara villig att ersätta hälften av omkostnaderna. Skulle den andre hästägaren inte gå med på detta, måste du som jag redogjort för, kunna bevisa dennes vårdslöshet för att kunna rikta ett betalningskrav. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad händer om min katt skadar en hund?

2021-03-04 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Min utekatt gjorde ett utfall mot en liten hund när den skällde på katten. det hände ingenting, men vad om katten hade skadat hunden. Min katt är en utekatt, hunden var kopplad.Mvh.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om ansvar för katter anges i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där anges att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur eller övriga omständigheter behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Att ha en utekatt innefattande att låta katten gå ute fritt är helt normalt och kan inte i sig anses utgöra brist i tillsynen (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).Lagen om tillsyn över hundar och katter anger inget strikt ansvar för kattägare tillskillnad från vad som gäller för hundar som orsakar skador. Däremot kan du enligt skadeståndslagen göra dig ersättningsskyldig för skador som katten orsakar under förutsättning att du har agerat uppsåtligt alternativt vårdslöst (19 § lag om tillsyn över hundar och katter och 2 kap. 1 § skadeståndslagen).SammanfattningOm din katt hade skadat hunden skulle du kunnat bli ersättningsskyldig om du agerade uppsåtligt eller vårdslöst. Under förutsättning att du inte provocerar katten till att orsaka skada, katten inte tidigare uppvisat aggressivt beteende eller orsakat skada, så har jag personligen svårt att se att du i ett sådant fall skulle bli ersättningsskyldig. En fullständig bedömning är dock beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och jag kan därför inte ge dig ett helt säkert svar på din fråga i förhand.Jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varm välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Vem kan bli ersättningsskyldig för skador orsakade av hundar?

2021-04-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har bitit en annan hund och enligt svar från tidigare fråga jag sett på er sida är det inget brott om en hund biter en annan hund, sålänge det inte är avsiktligen provocerat vilket det inte var i dethär fallet. Det finns lagen om tillsyn över katter och hundar, men i dethär fallet var jag inte på plats när min hund bet en annan, då det hände när jag var på jobbet och hade hundvakt vid tillfället, vad gäller i sådant fall?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill ha reda på om en hundägare ansvarar för de skador hunden orsakar även vid fall ägaren inte är närvarande. Den aktuella lagen är Lagen om tillsyn över hundar och katter. Som hundägare är man ansvarig för alla skador hunden orsakar. Det spelar ingen roll huruvida det varit en olycka eller om du som hundägare över huvud taget orsakat skadan på något sätt (19 §). Du har således ett s.k. strikt ansvar för din hund. Det strikta ansvaret åligger dock inte enbart dig som hundägare utan även den som regelbundet har hand om hunden (en innehavare). Således kan hundvakten bli skadeståndsansvarig för de skador som orsakats av din hund. Hunden har ju varit under dennes omsorg. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att avliva en katt som inte är ens egen?

2021-04-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |ÄR DET TILLÅTET/LAGLIGT ATT AVLIVA EN KATT SOM INTE ÄR ENS EGEN?Hittade följande på Facebook igår:"AKUT-Robin (Robin är katten) avlivas ikväll om han inte hittar ett hem (Skåne) Försiktige Robin är hemlös. Idag såg han chansen till sin räddning och smet in i ett hus där han gömt sig under en säng. Robin är väldigt försiktig och vill inte komma fram. Robin vill stanna inne i tryggheten och bli en älskad familjemedlem. Familjen kan inte erbjuda Robin det hemmet han behöver och kommer lämna in Robin för avlivning om ett hem inte hittas idag. Situationen för Robin är AKUT, hans liv är i stor fara."Den här familjen äger alltså inte katten - då har dom väl ingen laglig rätt att avliva den?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om någon annan än kattens ägare får avliva denne. Regler om katter finns bland annat i Lag om tillsyn över hundar och katter. Det är vanligt med bortsprungna katter. Om man hittar en katt bör man först kolla om den har en märkning så att man förhoppningsvis kan kontakta ägaren. Om det är omöjligt att kontakta ägaren så bör man vända sig till Polisen alternativt Länsstyrelsen. Polisen kan således kontrollera om katten ifråga matchar en anmälan om en saknad katt. En person som har hittat en katt har i regel ingen rätt att avliva den. En katt får enbart avlivas om den kan antas vara övergiven eller förvildad, då kan en jakträttshavaren ha rätt att avliva katten. Men inom tätbebyggt område så krävs det tillstånd från polisen om man känner behov att avliva en katt (21 § i Lagen om tillsyn över hundar och katter). Om en bortsprungen katt avlivas i strid mot denna regel så kan brottet djurplågeri aktualiseras (Brottsbalken 16 kap. 13 §)Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Min hund har skadat en grannes jacka, har jag rätt att få den skadade jackan då jag betalat ersättning för en ny?

2021-03-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund har skadat en grannes jacka. Jag har betalat grannen för att hon ska köpa en ny. Har jag rätt att få den skadade jackan?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Såsom jag tolkar din fråga, så undrar du om du har rätt att den jacka som din hund orsakat en skada på, eftersom du betalat hen ersättning för en ny jacka.Vad jag förstår, har du betalat en ersättning (skadestånd) för jackan som blev skadad, vilket är helt riktigt. Som hundägare har man ett strikt ansvar och ska stå för de skador som hunden orsakar, vilket framgår av lag om tillsyn över hundar och katter (19 §). Att betala ett skadestånd betyder dock inte att det sker en övergång av äganderätten av den skadade saken, utan denna ägs fortfarande av den som lidit skadan. I ditt fall, så har du alltså inte rätt till din grannes skadade jacka, även om du betalat ersättning för en ny.Svaret på din fråga är därmed nej, du har inte rätt till din grannes skadade jacka.Jag hoppas att jag tolkat din fråga rätt, och att du har fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du alltid välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!Vänligen,

Är en hundägare skadeståndsskyldig för skador som en kopplad hund har orsakat på en annan hund?

2021-02-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund bet en annan hund på en promenad. Min hund har varit med mig med koppel, men andra hund sprang utan koppel till min hund. Detta andra hund var utom min kontroll. Den andra personen är ansvarig för att hunden är under kontroll och inte springer mot mig och min hund. situationen var tydlig att jag väntade på att de andra skulle passera utan att kontakta oss. vad är mina rättigheter? måste jag fortfarande betala för skador om det finns något behov av veterinär (jag gav dem mitt telefonnummer)?Tack
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan bli ersättningsskyldig för de eventuella veterinärskostnader som kan följa av de skador som din hund kan ha orsakat den andra hunden. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och i skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Strikt ansvar för skador orsakade av hundarSom utgångspunkt gäller att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren. I ditt fall betyder detta att du, i egenskap av hundägare, är ersättningsskyldig för den skada som din hund har orsakat den andra hunden trots att du har vidtagit åtgärder för att förhindra den uppkomna situationen (t.ex. att du hade din hund kopplad och försökte hålla den undan den andra hunden och dess ägare till dess att de passerat).Av din fråga framgår det inte huruvida den andra hunden faktiskt har behövt uppsöka veterinär eller inte men att du verkar tro att det finns en möjlighet att detta kan vara nödvändigt. Ur juridisk synpunkt är en hund att betrakta som lös egendom. En skada på en hund utgör således en sakskada. En sakskada berättigar den drabbade till ersättning för så kallade reparationskostnader (5 kap. 7 § 1 punkten skadeståndslagen). Hit räknas exempelvis veterinärkostnader. Detta innebär att du kan bli tvungen att ersätta den andre hundägaren för dennes veterinärkostnader. I vissa fall kan det därtill bli aktuellt med ersättning för vissa följdskador (5 kap. 7 § 2 punkten).Det ska dock påpekas att det inte är ovanligt att eventuella skadeståndsbelopp, i situationer då en hund har bitit en annan hund, jämkas på grund av medvållande (6 kap. 1 § 2 stycket skadeståndslagen). Eftersom den andre hundägaren har underlåtit att använda koppel skulle denne, mycket väl, kunna anses vara medvållande till sin hunds skada genom att ha brustit i sin tillsyn över densamma. Observera dock att det är du som måste visa att den andre hundägaren har varit medvållande till skadan. Vidare är det upp till domstol att besluta om jämkning är aktuellt i ett visst fall.SammanfattningI ditt fall är du således strikt ansvarig för de skador som din hund orsakar oavsett om du har haft din hund kopplad eller inte vid skadetillfället. Detta innebär att du kan komma att behöva utge skadestånd till den andre hundägaren för att ersätta dennes eventuella veterinärskostnader (det kan även bli aktuellt med ersättning av vissa följdskador). Det finns dock en möjlighet att ett eventuellt skadestånd kan komma att jämkas på grund av den andre hundägarens medvållande till de uppkomna skadorna.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om något är oklart eller om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende så får du gärna återkomma. Du kan exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontaktTelefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00 Vänligen,