Skada orsakad av hund när ägaren inte har någon försäkring

2019-07-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Jag blev illa biten av en hund 29/6Har legat på sjukhus i 3 v och genomgått operationer. Går sjukskriven och har ansiktsmask. Ägaren (en vän) har fortfarande inte anmält skadan till sitt försäkringsbolag. Så jag börjar fundera på om han kanske inte har någon försäkring. Vart vänder jag mej då? Om jag ska göra en skadeanmälan? Med vänlig hälsning
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av skadeståndsrättslig karaktär och regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (lag om hund och katt). Det skadeståndsrättsliga anspråketHuvudregeln inom skadeståndsrätten är att man ska varit vållande till skadan, alltså att man varit vårdslös. Vad gäller hundar gäller dock ett så kallat strikt ansvar och man behöver inte varit vårdslös. En skada som orsakar av en hund ska ersättas av dess ägare även om denna inte vållat skadan (19 § lag om hund och katt). Vad kan du göra?Även om din vän inte har någon försäkring är han skyldig att ersätta dina skador. Det du kan göra är därför att vända dig till tingsrätten med dina skadeståndsrättsliga anspråk. Om du har en egen försäkring som täcker personskador hade jag även tagit kontakt med dem för att se om du behöver lämna in en skadeanmälan även till dem. Hoppas detta var till hjälp för dig.

Vem är ansvarig för ersättning för skador som en hund orsakat?

2019-07-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Min son var nyligen på en månads semester utomlands. Under tiden så bodde hans tjugoåriga dotter i hans lägenhet för att kika till den. Under tiden av hans frånvaro så skaffade dotterns pojkvän en hundvalp som har kissat och bajsat ner hela lägenheten så det stinker urin och avföring överallt och parketten har fått fläckar. Vem är ansvarig för sanering av lägenheten och ersättning för åtgärder av parketten?
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! Inom skadeståndsrätten så finns det något som heter strikt ansvar. Detta innebär att det föreligger skadeståndsansvar även om det inte funnits något uppsåt eller om inte heller oaktsamhet förelegat. Strikt ansvar regleras bara i ett fåtal lagar och är rätt så ovanligt. En lag som strikt ansvar regleras i är lagen om tillsyn över hundar och katter(Lagen). I denna lag stadgas det att skada som orsakas av hund ska ersättas av dennes ägare eller innehavare(19§). Innehavare i detta fall syftar på de som tagit emot en hund för innehav, såsom hunddagis, passning, osv. I ditt fall så verkar det som att dotterns pojkvän som i detta fall är både ägare och verkar ha varit innehavare skyldig att betala alla ersättningskrav som hunden orsakat. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kattägares ansvar vid uppkommen skada på annan katt

2019-07-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejDet har flyttat in par med katt bredvid mig, vi bor i villa område där det finns en del katter, men inte i varje fastighet, kanske var femte fastighet eller färre. Grannen hävdar att min katt bråkat med deras katt och skadat den, vilket de inte uppmärksammade på flera veckor vilket gjorde att den fick en varböld och sepsis vilket i sin tur orsakade dyra veterinärvårdskostnader för dem. Nu hävdar de att min katt inte får gå ut eftersom min katt skadar deras katt. Även om deras katt inte går utanför deras tomt så går min katt in på deras tomt, hävdar de, vilket är fullt möjligt. Jag har funderat på att omplacera min katt, men det är inte säkert att jag kan hitta nya ägare till min katt vilket skulle resultera i att jag behöver avliva min katt. Jag ser inte det som ett alternativ att hålla katten inne, hon är van att gå ut fritt en del av dygnet och blir olycklig när hon inte får gå ut. Jag känner till djurskyddslagen och tycker nog inte att jag ska vara tvungen att avliva min katt för att den bråkar med grannens katt.
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Till att börja med kan nämnas att er situation är relativt svår ett behandla rent rättsligt, eftersom det rör sig om katters biologiska beteende av territoriell natur. Din katt var där först och det är troligtvis din katts revir som din nya grannes katt nu inkränktat på. Katter är enligt lagens mening lös egendom och har kan ha ett ekonomiskt värde, som vid skada kan innebära rätt till skadestånd. Det finns flera lagar som kan bli tillämpliga på katter, men de som främst är relevant för din del är nog den så kallade djurtillsynslagen och precis som du nämner, djurskyddslagen.DjurskyddslagenI djurskyddslagen nämns att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande (2 kap. 1 § Djurskyddslagen). Vidare nämns även att djur ska hållas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras naturliga beteende (2 kap. 2 § 2 punkten Djurskyddslagen). Om din katt är en van utekatt, skulle det som jag tolkar lagen vara emot lagen att hålla din katt inne, eftersom utelivet troligtvis är viktigt för din katts välbefinnande. För din fråga är det då även viktigt att poängtera att det är din grannes skyldighet att ansvara för att dennes katt är säker och skyddas mot onödigt lidande, det är alltså inte ditt ansvar. DjurtillsynslagenDock ska katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt, med hänsyn till kattens natur och övriga omständigheter, som behövs för att förebygga att katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § djurtillsynslagen). Vad som krävs är beroende på den enskilda katten och även den miljö den befinner sig i.Hundägare har ett strikt ansvar i lagens mening, vilket innebär att ägaren, eller den som har tillfälligt har hand om hunden, måste ersätta skador hunden orsakar fastän innehavaren inte har varit oförsiktig (19 § djurtillsynslagen). Kattägare har inget sådant strikt ansvar, eftersom katter generellt anses ha en friare natur än hundar. Som kattägare har du oftast ingen koll på var din katt går, eftersom att det inte finns lika strikta regler kring katter som det finns för hundar.När det kommer till kattägare gäller alltså normala skadeståndsregler och ett eventuellt skadestånd kan utgå om kattägaren genom uppsåt eller genom vårdslöshet tillåter sin katt att vålla skada (2 kap 1 § Skadeståndslagen). Man bör dock ha koll på sitt husdjur, så att dessa inte skadar andra, eftersom katter i lagens mening är lösa saker. Lösa saker har ett ekonomiskt värde, vilket innebär att du kan bli skadeståndsskyldig. Så som jag tolkar din fråga, är det inte din avsikt att din katt ska skada din grannes katt. Därför är det snarare en tolkningsfråga huruvida det kan anses vara vårdslöst av dig att släppa ut din katt, när du vet att denne skadar någon annans egendom. Det finns flera sätt att bedöma huruvida du är vårdslös eller inte, men det som företrädesvis beaktas är risken för skadan, sannolikheten för skadans storlek, möjligheten för dig att förebygga skadan samt dina möjligheter att inse skaderisken. Rättsfall involverade katter och deras beteendenDet fanns tidigare en bestämmelse i den nu upphävda lagen (1938:274) om rätt till jakt att en katt som "anträffats utanför gård eller trädgård där den hör hemma, må av jakträttsinnehavaren eller hans folk saklöst dödas". Den är idag ersatt av 21 § i djurtillsynslagen, som säger att en katt som kan antas vara övergiven eller förvildad får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne, vilket talar för en högre acceptans för katters rörelsefrihet. Länsstyrelsen i Stockholms län uttalade sig att det borde grannens ensak att freda sig mot att en katt tränger sig in i dennes hus eller trappuppgång, genom att hålla fönster och dörrar stängda. Detta eftersom att kattägare har svårare än hundägare att ha koll på exakt var deras katt befinner sig.Att införa restriktioner för kattägare i grannskapet var inte motiverat, eftersom andra katter ändå skulle kunna ta sig dit, och att en av personerna var allergisk föranledde ingen annan bedömning. Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt instämde i länsstyrelsen bedömning (Stockholms tingsrätt, Miljödomstolen. Mål-nr 200-M 398)För din del Eftersom att du är medveten om att din katt eventuellt skadar din grannes katt, är du medveten om att skada kan uppstå på annans egendom. Men även om katten orsakar skador, och du är medveten om detta, ska kattens natur och välmående beaktas. Enligt min mening har både du och din granne rättsliga ansvar mot era katter. Genom att släppa ut din katt trots detta, kan du eventuellt bli skyldig att ersätta skador som uppkommer p.g.a vårdslöshet eftersom du har ett ansvar att, i den mån det är möjligt, förhindra att skador uppkommer. Men eftersom att katten är ett strövande djur i sin natur kan du omöjligen begäras ha vetskap om exakt var din katt befinner sig hela tiden. Du kan heller inte begäras ha din katt inne, eftersom det strider mot kattens natur och det kan skada din katts välbefinnande. Din granne måste ta till åtgärder för att freda sin katt mot saker som kan skada denne. Så som det framkom i rättsfallen ovan har din granne ett ansvar att freda sig mot att en främmande katt tränger sig in på deras mark. Detta kan din granne göra genom att exempelvis sätta upp staket eller nät som håller din katt ute. Det är oskäligt att införa restriktioner mot just din katts uteliv, eftersom andra katter kan komma och utmana din grannes katt om dennes revir. Om det är så att din granne skulle bära skadestånd för skada som uppkommit genom att din katt skadat dennes katt, är det din granne som har bevisbördan i fallet. Att bevisa att det är just din katt som orsakat skadan, och att skadan skett genom att du handlat uppsåtligen eller oaktsamt, är tämligen svårt enligt mig, och jag tror därför att det bästa du och din granne kan göra är att komma överens om när era katter ska vara ute. Annars är lösningen, som jag tidigare skrev, att din granne får sätta upp staket eller annat som gör att din katt inte kan komma in på dennes tomt.Hoppas att detta besvarade dina funderingar, och lycka till!

Vem är ansvarig för att ersätta skador orsakade av hund?

2019-07-05 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag var på middag hemma hos ett par vänner som den kvällen var hundvakter. När jag under kvällen tillrättavisar hunden så anfaller den mig och under tumultet blir jag biten och tvingas uppsöka sjukvård. Jag undrar om ansvaret för hunden ligger på dess ägare eller på mina vänner som var hundvakter när incidenten hände? Vilken ersättning har jag rätt till och från vem?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din fråga handlar om att en hund anfallit dig blir lag om tillsyn av hundar och katter tillämplig. Vem är ansvarig?För hundar gäller strikt ansvar vilket innebär att hundens ägare alltid är skyldig att ersätta skadorna som dennes hund orsakar, se 19 §. Detta innebär alltså att det är hundägaren som är ansvarig att ersätta dig för skadorna. Hundägaren kan i sin tur ha rätt att få tillbaka det hen betalar till dig i skadestånd av den som orsakat skadan, d.v.s. eventuellt de som var hundvakter beroende på omständigheterna. Detta spelar dock ingen roll för dig eftersom du oavsett har rätt till ersättning av hundägaren. Hur stor ersättning du kan kräva beror på vilka skador du lidit, men du kan exempelvis kräva ersättning för sjukvårdskostnader och eventuella sönderrivna kläder o.s.v.Svar: Hundägaren är strikt ansvarig för sin hund och du har rätt att kräva ersättning för alla de skador du lidit från hundattacken av ägaren. Du kan däremot inte kräva ersättning av hundvakterna.Hoppas du fått svar på din fråga. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Vilken ersättning kan man få för skada på hund?

2019-07-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Min valp blev biten av en lös hund, fick sys i örat. Tyvärr gick inte stygnet som man tänkt och han kommer därför att ha en bit av huden som är borta - "som ett jack". Han var 3,5 månad vid händelsen. Kan vi få ekonomisk ersättning för att hans chanser på exempelvis hundutställningar minskar samt att han blivit mer skrämd än tidigare? Utöver självaste kostnaden för veterinärvården som ägarna till den andra hunden står för.
Emma Bergman | Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hundägare ska ersätta den skada som dess hund orsakat, enligt 19 § Lag om tillsyn över hundar och katter.Ett husdjur som skadats utgör en sakskada vilket regleras i 5 kap. 7 § Skadeståndslagen. Skadeståndet omfattar ersättning för egendomens värde eller reparationskostnad, värdeminskning, annan kostnad som följt av skadan samt inkomstförlust. Det är alltså möjligt att få ersättning inte bara för veterinärkostnader, utan även för den eventuella värdeminskningen som "jacket" innebär. Det är även värt att notera att den ersättning du har rätt till kan jämkas om du själv på något sätt bidraget till att orsaka skadan. Detta innebär att ersättningen kan bli lägre om du exempelvis själv manat på din hund att attackera eller haft hunden okopplad som självmant sprungit fram till den bitande hunden.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Skadeståndsansvar för katter och hundar

2019-07-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En hund går lös hemma på tomten. Tomten är inhägnad, hinden kan inte komma ut. Katt kommer in på gården. Det blir slagsmål. Båda får ordentliga skador och veterinärvärd.Himdägarens resp kattägarens ansvar? Ska hundägaren betala kattens självrisk?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lagen om tillsyn över hundar och katter (L om hundar m m) och skadeståndslagen (SkL).Skador som en hund orsakar, ska ersättas av ägaren oavsett om ägaren på något vis varit försumlig eller inte. Däremot måste antas att skadan har orsakats av hunden med, som det heter, adekvat kausalitet. Det innebär att skadorna måste vara rimliga i förhållande till vad hunden gjort. Jag kan dock inte se att det inte föreligger adekvat kausalitet i detta fall, utan hundägaren är pliktig att ersatta skadorna på katten. Har någon annan än ägaren orsakat skadorna, har ägaren rätt att av denne person få skadestånd motsvarande det ägaren varit tvungen att ersätta (19 § L om hundar m m).Skador som en katt orsakar, ska ersättas av ägaren i enlighet med allmän skadeståndsrättslig lagstiftning. Det innebär att kattägaren blir skadeståndsskyldig om (1) skada uppstått på grund av katten och (2) ägaren på ett oaktsamt eller uppsåtligt sätt (3) orsakat skadan och (4) det förelegat adekvat kausalitet mellan vad ägaren gjort och skadorna som uppstått (2 kap 1 § SkL). Det är i detta fall inget snack om att skada uppstått. Det kan dock sällan anses oaktsamt av en kattägare att låta en katt springa fritt, i andra fall än där ägaren kallt kan räkna med att katten kommer att exempelvis slåss med en hund. I sådant fall föreligger ingen skadeståndsskyldighet för hundägaren.Skadeståndets storlek för hundägaren i förhållande till kattägaren motsvarar de skador kattägaren fått, i detta fall sannolikt för självrisken och för eventuell värdeminskning på katten (5 kap 7 § SkL).Vänligen

Vem betalar veterinärskostnaderna för skada på katt när skadan är orsakad av en hund?

2019-07-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,jag har en väninna som har utekatt och för ett par dagar sedan så hade katten lagt sig på en grannes altan,bv.Den grannen har 2 jakthundar och hundarna hann rusa fram och hugga katten rejält då hon öppnade altandörren.Katten är nu inlagd på djursjukhus och läget är kritiskt.Väninnan har kattförsäkring men kostnader blir det ju ändå,min fråga är om det är hundägaren eller kattägaren som ska stå för kostnaderna?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga är av skadeståndsrättslig karaktär och regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (lag om hund och katt).Strikt ansvar för hundägareI normala fall är huvudregeln för att skadestånd ska utgå att personen ifråga antingen orsakat skadan medvetet eller genom vårdslöshet. För hundägare ser dock situationen annorlunda ut och ett så kallat strikt ansvar gäller. En skada som orsakats av en hund ska ersättas av ägaren eller innehavaren även om denna inte vållat skadan (19 § lag om hund och katt). Detta betyder att hundägare kan bli ersättningsskyldiga även om de inte agerat på ett vårdslöst sätt.FörsäkringI detta fallet är det alltså hundägaren som är ansvarig. Ofta har man i sin hemförsäkring ett ansvarsskydd som skyddar mot just sådana här situationer som antagligen kommer aktualiseras för hundägaren. Detta i samspel med djurförsäkringen för katten kommer troligen bli det som täcker veterinärskostnaderna.Hoppas detta var till hjälp för dig!

Hundansvar- Ansvar för den som tillfälligt tar hand om en hund

2019-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Släppa lös någon annans hund.jag äger en hund som står på mig enbart och inte på min sambo. Får han lämna grinden öppen med vilje så att hunden kan rymma? Vi har två barn som inte alltid tänker på att de inte får släppa ut hunden ur huset och är grinden öppen så springer han iväg. Om hunden orsakar skada är det jag som ägare som åker på det men finns det något som reglerar vad den andra vuxna i hushållet får göra/inte göra? Sambon bryr sig inte om att han lämnar grinden öppen då han anser att det är mitt problem och inte hans.
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) finns regler om vem som är ansvarig för skador som en hund orsakar. I första paragrafen i lagen regleras kravet på god till syn över hundar. Det står det att hundar (och katter) ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Skyldigheten tillkommer inte bara hundägaren, utan även den som tillfälligt har hand om hunden (Kommentar av Ulf Berg på Karnovs databas till 1 § tillsynslagen). Att inte stänga grinden kan vara en sådan brist i tillsynen som kan ge konsekvenserna att Länsstyrelsen till slut tvingas rycka in med åtgärder. Tillsynen ska ju nämligen göras i förebyggande syfte, så att en skada aldrig behöver uppkomma. Vad gäller uppkommen skada är det främst ägaren som är ansvarig för skadan (19 § tillsynslagen). Skadeståndsansvaret är strikt, vilket innebär att ägaren är ansvarig oavsett om denne har varit vårdslös i tillsynen- eller inte. Även den som är innehavare av en hund har strikt ansvar. Innehavare kan var någon som har lånat hunden för jakt, någon som har hunden på sitt hunddagis eller är fodervärd. Det ska alltså vara fråga om någon som mer varaktigt tar hand om hunden (se prop. 2006/07:126 s. 69). Utifrån din beskrivning har jag svårt att se att din sambo har rollen som innehavare. Detta betyder att det är du som blir ansvarig för eventuella skador som hunden orsakar, precis som du antyder. Trots att kravet på god tillsyn gäller alla som har hand om hunden så är det alltså du som blir ansvarig vid eventuell skada. Om de i hushållet har svårt att komma ihåg att stänga grinden, och hunden är rymningsbenägen, kan kravet på god tillsyn innefatta att åtgärder vidtas så att hunden hindras från att smita. Det kan handla om koppling, eller att grinden uppgraderas så att den stängs automatiskt. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar