Är jag ansvarig om min hund biter tillbaka när den attackeras?

2021-02-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund bet en annan hund på en promenad. Min hund har varit med mig med koppel, men andra hund sprang utan koppel till min hund. Detta andra hund var utom min kontroll. Den andra personen är ansvarig för att hunden är under kontroll och inte springer mot mig och min hund. situationen var tydlig att jag väntade på att de andra skulle passera utan att kontakta oss. vad är mina rättigheter? måste jag fortfarande betala för skador om det finns något behov av veterinär (jag gav dem mitt telefonnummer)?Tack
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om tillsyn över hundar och katter (förkortas LHK).Du som hundägare har ett s.k. strikt ansvar över din hund. Det innebär att du ansvarar för allt din hund gör, t.ex. om den skadar en annan människa eller som i ditt fall en annan hund. Det strikta ansvaret kan träda in och göra dig skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till, t.ex. även om det inte var ditt fel (19 § LHK). Det strikta ansvaret gäller med andra ord även om din hund blev attackerad först och därefter bet tillbaka.Det bör dock nämnas att den andra hundägaren precis som du är strikt ansvarig för hens hund om denna t.ex. skadat din hund.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet då hund skadar annan hund - vilka kostnader ska ersättas?

2021-01-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Vid ny år afton gick ut med min lila hund och plötslig kom en stor springande rottweiler med koppel på och attackerade min lila chihuahua , fick kämpa jätte mycket med båda hände för att kunna ta ifrån min lila hund från den andra stora Käftar, det var verkligen skrämmande men till sist lyckades jag. När den andra hundens ägaren kom fram då kunde jag släppa den stora hunden och ta hand om min lila som log på marken jag trodde att hon skulle inte klara sig men tack och lov fick vi snabb hjälp och nu mär hon lite bättre, men nu vill inte vara ute hon kissar och bajsar och vill in på en gång. det har varit många svåra dagar för hela familjen och många resor fram och tillbaka till djursjukhuset. Min fråga är, för vad ska vi kräva skadestånd? räkningen på sjukhuset gick på nästan 80000 kronor plus att kostnader för resor och mediciner.Tack på förhand.
Sanna Wall |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!För att besvara er fråga kommer jag att hänvisa till Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, nedan kallad tillsynslagen och till Skadeståndslag (1972:207), nedan kallad SkL. För vilka kostnader kan ni kräva skadestånd?Av 19 § första stycket tillsynslagen framgår det att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av hundens ägare. Vilka kostnader som ska ersättas framgår sedan av skadeståndslagen.I skadeståndslagens mening ses skada på hund som en så kallad sakskada, vilket regleras i 5 kapitlet 7 § SkL. Där framgår det att skadeståndet ska omfatta "sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning" (5 kapitlet 7 § första punkten SkL), "annan kostnad till följd av skadan" (5 kapitlet 7 § andra punkten SkL) och "inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet" (5 kapitlet 7 § tredje punkten SkL). Det ni kan kräva skadestånd för är alltså den skada ni har lidit som faller under någon av dessa punkter. I ert fall blir första och andra punkten aktuella. Både kostnader för sjukhus och mediciner (första punkten) och resor till och från sjukhuset (andra punkten) omfattas här. Alla dessa kostnader är sådana kostnader som vanligtvis brukar ersättas vid sådana här skador och alltså sådana kostnader som ni kan kräva ersättning för. Hoppas svaret har varit till hjälp! Behöver ni ytterligare hjälp är ni välkomna att kontakta någon av Lawlines jurister. Mvh

Ersättning för skador orsakade av hundar

2020-12-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag söker information om prejudicerande domar där det tydligt framgår att ägaren av en hund som attackerar och biter vår hund, så allvarligt att vi måste söka kostsam veterinärvård, faktiskt enl Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter par 19 § "En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan", där det tydligt framkommer att ägaren till attackerande hunden ska stå för samtliga kostnader som attacken medförde. Finns sådana domar ?
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du letar efter prejudicerande domar från Högsta domstolen. Några sådana domar där 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter har tagits upp finns inte. Det finns däremot en dom från hovrätten som kan vara av intresse. I domen hade en jakthund sprungit in på någon annans gård och blivit attackerad av två hundar. Hundägaren till jakthunden som blev skadad fick inte full ersättning på grund av medvållande. Även om hovrättsdomen inte är prejudicerande kan det vara viktigt att känna till att medvållanderegeln kan jämka skadeståndsersättningen när 19 § kommer i fråga (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Att en hundägarens rätt till ersättning kan jämkas har även framkommit i äldre praxis (NJA 1988 s. 495). Sammanfattningsvis finns det inga prejudicerande domar där det tydligt framkommer att ägaren till den attackerande hunden ska stå för samtliga kostnader som attacken medförde. Detta framgår dock direkt av 19 § lagen om tillsyn över hundar katter. Såtillvida det inte är fråga om medvållande från den skadade hundens ägare kommer bestämmelsen i fråga tillämpas fullt ut. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Får man ha lös hund på inhägnad tomt?

2020-11-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Får man ha en löst springande hud på egen inhägnad Tomt som skäller och skrämmer alla som går förbi?Avser tättbebyggt/stadsplanerat område.
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Strikt ansvar för hundägareHundägare har ett strikt ansvar när det gäller hunden, det betyder att man ansvarar för alla skador som en hund orsakar (19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Hundar skall dessutom hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som förebygger orsakandet av skador eller olägenheter som är avsevärda. Eftersom hunden är på ägarens inhägnade tomt antar jag att ägaren har uppfyllt dessa krav. Olägenhet för hälsanDet finns även bestämmelser som säger att husdjur skall förvaras och skötas så att olägenheter för hälsan av andra människor inte uppkommer (36 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Om hunden skäller dygnet runt, rymmer in på andras tomter eller liknande kan ni anmäla detta till kommunen. SammanfattningDet är helt lagligt att ha sin hund på sin inhägnade tomt även om den skäller på förbigående, det viktigaste är att man ser till att hunden inte förorsakar några skador. Jag skulle rekommendera att ni talar med ägaren om det går och kan komma överens om en lösning som fungerar för er båda.Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Krav på hundägare när hunden rastas

2021-01-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Måste hundägare plocka upp hundens urin på allmän plats när urinen hamnar i snö exempel vid ett bostadsområde närliggande till entré dörren
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Till din fråga så finns det inga direkta lagbestämmelser som är tillämpbara. Det finns ingenting som säger att man inte får göra det. Däremot bör hundägare respektera eventuella skyltar som säger att de inte får rasta sin hund där.Om hunden däremot har urinerat på egendom och orsakat skada så kan hundägaren bli ersättningsskyldig för att den har lidit en sakskada enligt 1 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL). När det kommer till hundar så är nämligen ägaren strikt skadeståndsansvarig, vilket innebär att om hunden gör något fel så är det som att ägare gjort det och denne måste ersätta skadan.Svaret på din fråga blir därför nej. Det finns ingenting i lagen som säger någonting om situationen du beskrivit. Däremot så ska ägare respektera andras egendom och önskemål då det kan anses väldigt dåligt att låta sin hund urinera vart den än vill.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?

2020-12-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om man bjuder hem någon på dejt och personen man bjudit tar med sig sin pitbull hem till mig. Och jag uttrycker att han får inte ha med sig hunden in men han gör det ändå. Hunden Springer biter mot min 4 åriga dotter och biter i hennes kind.Jag ringer ambulans för att få hjälp. Hundägaren bryr sig inte och säger att det är min dotters ( hon är 4 år) eget fel och att det är mitt fel. Vad kan jag göra för att gå vidare med detta? Polisanmälan , skadestånd? hund/kattlagen ålägger hund/kattägare Strikt ansvar .
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar situationen du och din dotter hamnat i. Jag tolkar din fråga som att du undrar vad hundägaren har för ansvar i denna situation och hur du ka gå vidare med detta. Jag kommer därför börja med att utreda om du kan kräva skadestånd av hundägaren. Sedan kommer jag klargöra om hundägaren gjort sig skyldig till något brott för att slutligen ge råd om hur du ska gå vidare. Har hundägaren något skadeståndsansvar?Den som är ägare till en hund är skyldig att ersätta den skada som hunden orsakar oavsett om ägaren vållat skadan eller inte, detta kallas strikt ansvar (19§ lag om tillsyn över hundar och katter). Eftersom hunden bitit din dotter i kinden rör det sig om en skada på en person, alltså en personskada. Skadestånd för personskada innefattar ersättning för sjukvårdskostnader samt skälig kompensation för någon som sår den skadade särskilt nära, det vill säga du som mor till din dotter (5 kap 1§ första punkten skadeståndslagen (SkL)). Detta innebär att ni kan få ersättning om du exempelvis missat jobbet för att vara med vid sjukhusbesök eller liknande. Din dotter kan också få ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) (5 kap 1§ tredje punkten SkL). Det vill säga fysiskt och psykiskt lidande och obehag som skadan har fört med sig. Har hundägare begått något brott?Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa döms för vållande till kroppsskada (3 kap 8§ brottsbalken). För att hundägaren ska kunna dömas för vållande till kroppsskada krävs alltså att skadan inte är ringa. Hundägaren har varit oaktsam dels då han inte lyssnat när du sagt att han inte får gå in med hunden men gör detta än då och dels eftersom hunden lyckats slita sig och bita din dotter. SlutsatsSlutligen kan konstateras att ni har rätt till skadestånd oavsett om hundägaren har gjor sig skyldig till något brott eller inte. Att bedöma om skadan din dotter fått inte är ringa är svårt med den information jag fått. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med hundägaren och säga att du kommer att kräva skadestånd samt göra en polisanmälan.Med vänliga hälsningar

Kan man få skadestånd efter att ha blivit biten av en hund?

2020-12-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Häromkvällen när jag var ute och sprang min joggingtur längst cykel och gångbanan i vårat område så blev jag biten i armen när jag passerade ett par med sin hund. Hunden var av modell dobberman. Det var så att jag kom joggandes bakom ett par som var ute med sin hund lös i löparlina som släpade längst marken. Uppenbarligen skrämde jag hunden när jag kom ikapp. Den sprang rakt i mot med och högg tag i min arm. Gick till attack. Vi vart nog ställda allihopa. Och jag blev ledsen, lite chockad. Dom bad om ursäkt och skylde på att hunden blev skrämd. Jag tog deras mobilnummer. Sprang vidare hem. Väl hemma så bestämmer jag mig för att åka till akuten för stelkramps spruta och omläggning av såret som uppstått. Ägaren har erbjudit mig ersättning för sjukhuskostnader.. det landar väl på 400kr. Är det allt? Jag känner mig upprörd över situationen och att jag kommer få ha ont pga deras hund. Vad är mina rättigheter här?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som du undrar över om du kan ha rätt till skadestånd från hundens ägare.Strikt ansvar för hundägareAnsvar för hundar regleras i lag om tillsyn över hundar och katter, fortsättningsvis kallad tillsynslagen. Hundar ska enligt denna lag hållas under tillsyn och skötas på sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador (1 § första stycket tillsynslagen). En ägare ska ersätta en skada som orsakas av dennes hund även om han eller hon inte vållat skadat (19 § första stycket tillsynslagen). Med detta förstås att en ägare till en hund har något som kallas för strikt ansvar. Det innebär att ägaren ansvarar för skador som hunden orsakat oavsett om ägaren har varit oaktsam eller inte.Vad kan man få skadestånd för?Skadeståndsansvar regleras i skadeståndslagen, fortsättningsvis kallad SkL. I ditt fall har du fått vad som kallas en personskada när hunden bet dig. Den som drabbats av en personskada har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande och särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkL).Sjukvårdskostnader: Som jag förstår din fråga har du redan blivit ersatt för dina sjukvårdskostnader. Värt att nämna kan vara att till sjukvårdskostnaderna kan räknas även resekostnader i samband med att du uppsökte vård. De ska ersättas genom skadestånd om de inte ersätts genom din försäkring.Inkomstförlust: Som jag förstår dig har din skada inte lett till att du inte kunnat arbeta.Sveda och värk: Vad gäller fysiskt och psykiskt lidande kan det vara övergående (sveda och värk) eller bestående (lyte eller annat stadigvarande men). I ditt fall är det nog det förstnämnda som i så fall kan bli aktuellt eftersom skadan verkar vara av mer övergående natur. Sveda och värk är fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. För att få ersättning för psykisk lidande krävs att det rör sig om något som är medicinskt påvisbart, vilket nog kan vara svårt att påvisa här. Det fysiska lidandet bedöms efter skadans art, vårdformen och sjuktidens längd. Utifrån din fråga har jag svårt att bedöma hur allvarlig skada det rör sig om. I regel krävs sjukskrivning för att få ersättning för fysisk skada i form av sveda och värk. Ersättning för sveda och värk utgår enligt trafikskadenämndens tabeller. Om du vill kika närmare på dem hittar du dem här.Särskilda olägenheter: Tillämpas bara i speciella undantagsfall, bland annat vid särskilt allvarlig invaliditet.SlutsatsJag skulle råda dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att undersöka om du har rätt till ersättning för sveda och värk därifrån. Annars finns även möjlighet att föra en skadeståndstalan mot hundägaren i tingsrätten. Om du skulle vilja diskutera saken närmare med en jurist kan du komma i kontakt med våra jurister här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Grannens katt har dödat vår kattunge, vad gäller?

2020-11-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Grannens vuxna katt kommer upp på vår altan och biter ihjäl vår 16 v gamla kattunge. Vi har pratat med grannen om detta. Jag undrar så om skadestånd är något att gå vidare med?
Adam Winqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline mer er fråga, jag beklagar vad som hänt er katt. Det finns två lagar som blir aktuella i detta fall, skadeståndslagen (SkL) och lagen om tillsyn över hundar och katter (Lthk). Att er katt har dött utgör en s.k sakskada och er granne är skyldig att ersätta den endast om denne har agerat vårdslöst (SkL 2:1). Det föreligger alltså inte någon strikt skadeståndsskyldighet. Som kattägare har dock er granne en viss skyldighet att hålla tillsyn över sin katt (Ltkh 1§). Generellt sett anses det okej att låta sin katt gå ute fritt ifall detta inte vållat problem tidigare. Jag tror därför det är svårt att hävda att er granne varit vårdslös varför ni förmodligen inte har rätt till skadestånd. Även om ni skulle ha rätt till skadestånd kommer det förmodligen inte vara värt att ta det till domstol. Vid sakskada får man nämligen endast ersättning för sakens ekonomiska värde, i ert fall är det vad det skulle kosta att köpa en likvärdig katt. Ni kan även få ersättning för andra kostnader, t.ex om ni haft veterinärkostnader eller liknande (SkL 5:7). Alltså lär det inte röra sig om ett särskilt högt skadestånd. Det innebär att det kommer behandlas som ett s.k småmål i en rättegång och i sådana får man betala en större del av rättegångskostnaderna själv även om man vinner (RB 18:8a). Dessutom är det aldrig säkert att ni vinner och då får ni betala motpartens kostnader. Sist bör ni beakta att det inte är någon trevlig upplevelse att vara i domstol, det kan ta tid, kosta pengar, etc. Jag avråder er därför att ta detta till domstol. Istället rekommenderar jag att ni försöker lösa detta med er granne själva. Ni kan kanske komma överens om att denne ska ge iallafall viss ersättning till er. Jag hoppas ni fått svar på er fråga. Självklart är ni välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline.