Skadeståndsansvar för hundägare

2020-11-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej jag var ute och jagade med mina hundar i skogen när vi kom fram till skogsväg jag han inte koppla hundarna när en löpare kom springande båda hundarna sprang imot löparen den ena hunden hoppade upp på löparen så jag skrek åt dom att sluta men tydligen hade den andra hunden bittit löparen i knävecket så det blev ett djupt sår så löparen fick uppsöka sjukhuset vad skulle hända om det blir ett polis ärende av detta får man nåt straff eller böter
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För skador som en hund orsakar finns ett s.k. strikt ansvar för hundägare. Detta innebär att hundägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, även om ägaren inte själv vållat skadorna (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Om hunden biter någon blir hundägaren skadeståndsskyldig. Den påföljd som blir aktuell i ditt fall är alltså skadestånd. Din hund har vållat en personskada på den skadelidande löparen. Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för sjukvård, inkomstförlust, ersättning för sveda och värk samt ersättning för lyte och annat stadigvarande men (5:1 skadeståndslagen). Vad som menas med sveda och värk är fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Det psykiska lidande måste vara medicinskt påvisbart för att ersättning ska utgå. Ersättning utgår inte för normal rädsla och obehag i direkt följd till skadan. Exempel på lyte är ärr och exempel på stadigvarande men är rörelseinskränkningar. Skadeståndet kan jämkas om den skadelidande varit grovt vårdslös eller uppsåtlig till vållandet av sin personskada (6:1 skadeståndslagen). Om skadeståndet anses oskäligt betungande för skadevållaren (dig i detta fall) med hänsyn till bland annat dina ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas (6:2 skadeståndslagen). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Vilket ansvar har jag för min utekatt?

2020-11-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejMin granne kom just och knackade på och säger att min katt vistas i hans carport. Han har en suddig bild på en katt på sin motorhuv och en tydligare bild på min katt utanför carporten. Han säger att jag ska se till att katten inte går dit och repar hans "dyra" bil. När jag svarar att jag inte kan förhindra katten att gå dit säger han "joho du kan låsa i dom." ( äger tre ute katter.) "Jag får ju inte ha hunden lös." När jag frågar om han är 100% säker på att det är just min katt som gjort "repor" på hans bil säger han. "Kom ska du få se." "Ja , svarar jag men är det min katt som gjort skadorna? " ( finns ett 10-tal katter i våran by.) Då säger han:"Du ska se till att detta inte händer igen annars."Och den blicken han gav mig fick mig att tro att han sådana fall kommer avliva min katt.Vad har jag för rättigheter och skyldigheter som utekattägare?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar vilka rättigheter och skyldigheter du har som ägare av en utekatt.Regler om tillsyn av katter finns i lag om tillsyn över hundar och katter. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).Föreligger det strikt ansvar för kattägare?Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Regeln innebär att hundens eller kattens ägare har ett ansvar för att djuret inte orsakar problem för omgivningen. För skador orsakade av hundar föreligger det ett så kallat strikt ansvar för hundägaren, vilket innebär att hundägaren blir ersättningsskyldig oberoende av vilken part som vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).Det föreligger inte strikt ansvar för kattägare. Detta innebär i ert fall att den skadelidande (grannen) måste bevisa att ni orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet (2 kap. 1 § SkL). Eftersom bevisningen om att er katt orsakat skadan på grannens bil är begränsad blir detta svårt för grannen att bevisa.Om ni väljer att inte ersätta skadan kan grannen vända sig till allmän domstol för att få ersättning från er. Eftersom bevisningen är svag hade grannen med stor sannolikhet inte nått framgång i en sådan process. Är det oaktsamt att låta min katt gå ute trots risken att den orsakar skador för andra?Det är mindre klandervärt att handla med oaktsamhet är att handla med uppsåt. Uppsåt innebär enkelt uttryckt att man gör något med flit. För att avgöra om en person agerat oaktsamt får man göra en fri culpabedömning, vilket innebär att man tar ställning till risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheten att förebygga skada, samt möjligheten att inse risken för skada. För att avgöra om du agerat oaktsamt genom att släppa ut katten får man göra en bedömning utifrån dessa fyra punkter. Att du borde låsa in dina katter är inget hållbart argument från grannen, då dina katter har rätt att vistas ute. Argumentet att "grannen inte får ha sin hund lös" är inte heller hållbart, då det föreligger strikt ansvar för hundägare.Det finns ett rättsfall från Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt om att kattägarens ansvar för skada är begränsat, eftersom det anses svårt för kattägaren att ha tillsyn över sin katt när den är ute (Mål-nr M 1199-17).Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vem står för vårdkostnader om min hund blir oprovocerat attackerad av en annan hund?

2020-10-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vem står för vårdkostnader om min hund blir oprovocerat attackerad av annan hund? Jag saknar försäkring
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om ansvar för hundar finns i lagen om tillsyn över hundar och katter. Regler om ersättning finns i skadeståndslagen (SkL).Om hundar och skadeståndDin hund räknas juridiskt sett som lös egendom. Den som skadar annans egendom blir ersättningsskyldig för sakskada (2 kap 1 § SkL). När det kommer till hundar ska de hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare även om han eller hon inte vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Det spelar alltså ingen roll om den andra hundens ägare agerat vårdslöst eller inte, utan de blir betalningsskyldiga i vilket fall. Om det är en tjänstehund (polishund eller dylikt) som attackerat din hund gäller dock inte detta om det kan anses vara berättigat i situationen.Vem ska stå för kostnaderna?Personen ansvarig för den andra hunden är skyldig att betala dina kostnader vid en oprovocerad attack. Ersättning med anledning av sakskada omfattar sakens värde eller reparationskostnad och även annan kostnad till följd av skadan (5 kap 7 § SkL). Vårdkostnaderna faller under uttrycket reparationskostnader och du har därför rätt till skadestånd.I det fall du inte vet eller kan ta reda på vem hundägaren är så har du ingen att hålla ansvarig för skadorna. I vanliga fall skulle du kunna kontakta ditt försäkringsbolag, beroende på vad du har för försäkring. Utan försäkring och utan känd gärningsman får du själv stå för kostnaderna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem är ansvarig för dräktighet orsakad av en lösspringande hund?

2020-10-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Har en hanhund som har betäckt tikar så han vet när det är rätt dag. Min fråga,jag utövar hundsporten agility vilket sker med lös hund på banan. En annan tävlande har en löptik i höglöp,dock kopplad utanför banan. När vi sprungit loppet letar min hanhund efter tiken, men jag hinner fånga honom innan de träffas. Om det blivit en parning,vem är ansvarig då? Jag som tävlade?löptikens ägare(som vet om det)? Eller arrangören av tävlingen? Eller alla?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som skulle vara ersättningsansvarig för en hunds dräktighet till följd av en oönskad betäckning. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Strikt ansvar för skador orsakade av hundarSom utgångspunkt gäller att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren.Vad räknas som en skada?För att ersättning ska utgå så måste hunden ha orsakat en skada. Skadebegreppet är, i det här avseendet, vitt och omfattar mer än enbart bettskador. Högst relevant i ditt fall är att högsta domstolen tidigare har ansett en ägare till en lösspringande hanhund vara skadeståndsskyldig för att hunden betäckt en avelstik (NJA 1990 s. 80). Högsta domstolen ansåg att aveltikens därpå följande dräktighet innebar en fysik förändring som var att jämställa med en sakskada. Denna innebar, i sin tur, att ägaren till avelstiken lidit en ersättningsgill följdskada i och med att hon gått miste om en kull med renrasiga valpar.Vad innebär detta i ditt fall?Detta innebär att du, med största sannolikhet, skulle anses vara ansvarig om betäckningen skulle resultera i en dräktighet hos den andra hunden. Detta innebär att du skulle kunna tvingas utge ersättning i form av skadestånd för eventuellt inkomstbortfall om ägaren av den andra hunden bedriver avel (5 kap. 7 § 3 punkten skadeståndslagen). Det är även möjligt att du skulle tvingas utge ersättning för eventuella veterinärkostnader (5 kap. 7 § 1 punkten). Det är emellertid värt att notera att ett eventuellt skadestånd kan jämkas om den skadelidande parten anses vara medvållande (6 kap. 1 § skadeståndslagen). Skulle ägaren till den andra hunden anses ha varit medvållande till skadan genom att ta med den till tävlingen trots att denne visste att hunden löpte skulle skadeståndet därför kunna sättas ned. Det är dock svårt att sia i hur ett visst fall kan komma att bedömas av domstolen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Vems ansvar är det om en hund biter någon?

2020-11-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan! Har problem där en väns hund ska ha bitit en granne påstår grannen. Detta har skett efter att grannen flertal gånger jävlats med hunden och hetsat hunden för att han tycker det är roligt när min väns hund blir rädd/arg. Är min vän då skyldig till det eller finns det någon lag eller annat som kan försvara min vän och hund då grannen uppmanat och gjort hunden rädd så den blivit arg? Mvh orolig vän
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Strikt ansvarI Sverige har hund och kattägare strikt ansvar för sina djur. Detta innebär att det är hundägaren som bär ansvaret för alla skador som hunden orsakar. Hundägaren kan därmed bli skadeståndsskyldig för att dennes hund har bitit grannen (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att det är hundägaren i detta fall som ska ersätta de eventuella skador som uppkommit på grund av hundbettet, exempelvis sjukhuskostnader. Beroende på omständigheterna i fallet så kan skadeståndet jämkas, alltså reduceras. Detta kan ske om den skadelidande (grannen) var medvållande till hundbettet (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Vid en jämkning kan skadeståndsbeloppet sänkas eller sättas ned helt till 0 kr. I detta fall krävs det att grannen varit medvållande antingen uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet. Jag har för lite information gällande situationen för att bedöma medvållandet till personskadan.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Ansvar när en hund kolliderat med vår hund?

2020-11-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej,Är vi ansvariga för att en annan hund skadar sig vid en kollision med vår hund när det är den anda hunden som orsakat kollisionen?Min fru var idag i en hundrastgård och flera hundar sprang lösa där och lekte.En annan hund sprang in i vår hund och skadade sig på vår hunds hörntand. Det konstaterades på plats av tre personer.Vår hund är en Welsh Corgi, som är långsam. Den hund som sprang in i vår hund är en större och mycket snabbar hund.Enligt min fru så var både den andra hundens ägare och ytterliga en person som var på plats överens om att det hela orsakades av att den andra hunden sprang på vår hund. Vår hund var passiv och inget bett förekom enligt samma vittnesmål.Några personuppgifter lämnades inte, då man tydligen ansåg att olycksorsaken var den anda hunden.Ni har den andra hundens ägare på något sätt tagit redan på vem min fru är och skickat ett SMS där där hon redogör för det veterinärbesök som gjort och att det kostat 2700kr. Det skrivs inga uttryckliga krav på ersättning, men det känns som att det menas som ett.Hur skall vi ställa oss om det kommer ett krav på ersättning?Med vänlig hälsning
Adam Winqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Skadeståndsansvaret vad gäller hundar regleras i en särskild lag: Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (LHK). Tar man hand om en hund har man ett s.k "strikt ansvar". Detta innebär att man ansvarar för alla skador som hunden orsakar oavsett om man själv medverkat till skadan (LHK 19§ 1st). Dock måste det varit er hund som orsakat skadan. Eftersom det var den andra hunden som sprang in i er hund kan man knappast anse att er hund orsakat skadan. Jag gör därför bedömningen att ni inte är ersättningsskyldiga. Kommer ett krav på ersättning bör ni därför inte betala. Jag hoppas ni fått svar på er fråga. Ni är självklart välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Mitt ansvar för min utekatt

2020-10-29 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Vi har en utekatt som kommer och går som den vill genom vår kattlucka. En granne har nu upprepade gånger klagat på att vår katt går in till honom. Han har själv katt och kattlucka även han där vår katt går in och äter deras kattmat och lägger sig inne och sover ibland. Vi har gett rådet att skrämma ut katten eller spruta lite vatten för att markera att den är på fel ställe men han menar att det inte fungerar, vilket fungerar hos andra grannar när han hälsar på. Det börjar kännas obehagligt. Han menar att han inte kan stänga in sin katt genom att låsa luckan, och vi säger likadant. Vi har provat att hålla katten inne på natten och provst med annan kattmat men klagomålen fortsätter. Vad har vi för skyldigheter i detta fall? Vad kan han kräva att vi gör mer? Vi vet att han tidigare dragit husdjursfrågor vidare så vi vill veta att vi gjort det vi ska. Vem har vilket ansvar i denna fråga? Mvh. Helene
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om vilket ansvar du har som ägare till en katt och för att besvara din fråga kommer jag att använda mig om lagen om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen. Vad innebär min tillsyn över katten? Som kattägare har du en skyldighet till att hålla din katt under sådan tillsyn som innebär att de inte kan förebygga skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Jordbruksverkets föreskrifter om allmänna råd om hållande av hund katt har närmare förklarat vad detta innebär. Under paragraf 16 anges att en katt ska få tillsyn minst två gånger om dagen. Förenklat innebär det att katten behöver komma hem två gånger om dagen och uppfylls detta får katten vara ute. Vilket ansvar, utöver tillsynen, har jag?Jag utgår från att du vill veta om du på något sätt kan bli ersättningsansvar gentemot din granne, för att din katt går in hos grannen. Jag kan kort nämna att man som kattägare inte är strikt skadeståndsansvarig för sitt husdjur som man är för hundar. Detta betyder att för att du ska bli skadeståndsskyldig måste du ha agerat vårdslöst eller uppsåtligt genom att ha släppt ut din katt (2 kap. 1 § SKL).I ett rättsfall från 2017 fastslog mark- och miljödomstolen att det var grannarnas ansvar att säkerställa att utekatter inte kan ta sig in i deras hem. Man menade att det är svårt för kattägare att hålla koll på sin katt när den är ute, (Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Mål-nr M 1199-17). Min bedömning är att det troligtvis inte kommer bli aktuellt med något ersättningsansvar och att ni redan gjort mycket för att försöka hindra katten från att ta sig in till grannarna. I slutändan har din katt rätt till att vistas utomhus och det är upp till din granne att förhindra katten från att ta sig in i deras hem. Jag skulle råda dig till att prata med grannen och försöka komma överens om någon gemensam lösning. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för katt

2020-10-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Vår granne påstår att vår katt har tagit en kyckling för henne. Hennes inhägnad var knappt en meter hög och var utan tak. Nu har även grannen bredvid börjat påstå att vår katt stryker omkring hennes höns. De har hotat om att det kommer smälla för min katt om de ser henne på deras tomt igen. Den andra skrev att "ser jag henne igen så kommer hon flyga". Jag uppfattar detta som hot då jag vet att de har kastat saker efter henne tidigare. Vi har själva höns och kycklingar som katten inte bryr sig om. Vi har även hört oss för med andra grannar om vår katt intresserat sig för deras höns vilket de uppger att katten inte gör. Vilka krav har jag som kattägare i detta fall samt vilka rättigheter och skyldigheter har mina grannar? Vi har fler katter i området, även räv och lo och hökar vistas här. Tacksam för svar!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) som preciserar ytterligare i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (som jag här väljer att förkorta "KattL" för enkelhetens skull). Strikt ansvarUtgångspunkten i skadeståndsrätten är att den uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar skada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL). När det gäller hundar och katter så har dock ägaren ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att oavsett om ägaren har varit vårdslös eller inte så ska ägaren alltid ersätta skadan som hunden eller katten har orsakat (19 § KattL). Det innebär att du måste ersätta all den skada som din katt orsakar hos dina grannar, oavsett om du är vårdslös på något sätt eller inte. Vilka krav kan du ställa på dina grannar?Det är en allmän skadeståndsrättslig princip att den skadelidande, i detta fall dina grannar, måste begränsa sina skador. Detta finns inte uttryckligt i lagen, men är som sagt en starkt etablerad princip inom praxis. Hur långt denna princip sträcker sig är svårt att säga. För förtydligandets skull kan man ta exemplet att om dina grannar normalt sett har sina höns inomhus, får de inte släppa ut sina höns "bara för att" när de ser att din katt är i närheten. Det är dock tveksamt om denna princip innebär en skyldighet för dina grannar att exempelvis uppföra staket runtom sin fastighet på egen bekostnad. Självklart kan inte din granne hota med att skada din katt. Det utgör olaga hot att hota att skada någon eller dess egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Din katt är din egendom. För att det ska utgöra olaga hot krävs dock att du uppfattar hotet som allvarligt och att din granne åsyftar att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Samtidigt måste din granne begränsa sin egen skada enligt principen ovan om din katt tar sig in och dödar dennes höns. Det blir då en avvägning mellan när värdet av hönsen överstiger kattens värde. Denna bedömning görs mer eller mindre på rent inköpspris, med väldigt liten hänsyn till vilken anknytning man har till djuret. Samtidigt borde din granne kunna få bord katten utan att tillfoga den större skador (till exempel att bara lyfta bort den) och självklart ska din granne inte skada katten mer än nödvändigt, vilket i praktiken borde innebära att din granne inte får skada din katt alls. BevisningTrots att du har strikt ansvar för de skador som din katt orsakar måste självklart dina grannar bevisa att det är din katt som har orsakat skadorna. Det är alltså de som har bevisbördan. Det är alltså inte du som behöver bevisa vad din katt inte gjort. Beviskravet är "styrkt". Det vill säga något lägre än "utom rimligt tvivel" som gäller i brottmål, men högre än "sannolikt". Din granne kan således inte bara hävda att din katt har dödat en av hennes kycklingar utan någon mer bevisning, framförallt inte när andra grannar hävdar att katten är lugn. Dock om flera grannar påstår att din katt har orsakat skadan skulle de tillsammans kunna uppnå beviskravet, men det är något som domstolen får avgöra. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till vår juristbyrå genom att kontakta dem här eller boka tid via telefon: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,