Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?

2020-09-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om jag är fodervärd utan papper till 2 hundar och dom sedan ryker ihop och biter sönder min hand kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren då?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL) och lagen om tillsyn över hundar och katter.Huvudregeln är att skadeståndsskyldighet förutsätter vårdslöshet (culpa)Huvudregeln i skadeståndsrätt är att om någon uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar skada av någon annan eller något annat så är denne skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Rätten gör en s.k. culpa-prövning för att fastställa ifall personen i fråga varit vårdslös eller inte. Denna culpa-prövning görs dock inte vid strikt ansvar. Strikt ansvar innebär att skadeståndsskyldighet inträder oberoende av någons vållande och är alltså ett undantag från huvudregeln.Hundägare eller hundinnehavare har strikt ansvar och ska ersätta skadan oavsett om denne vållat skadanEn hundägare eller en innehavare av en hund har strikt ansvar för skador som hunden åsamkat. Bestämmelsen grundar sig i att man som hundägare eller innehavare har en skyldighet att utöva tillsyn och är s.k. i garant-position över hunden. En skada som orsakas av en hund skall alltså ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § första stycket lagen om tillsyn över hundar och katter). Du kan alltså få skadeståndsersättning för din skada som hundarna orsakat.Skadeståndet för en skada på handen kan omfatta ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § första stycket SkL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?

2020-09-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min katt blev ihjälbiten av en lösgående hund. Hunden befann sig på en tomt eller emellan tomt och en lada. Ägaren påstod att hunden skulle flyttas från ladan till huset och att de slarvat med kopplet.Ägaren var inne i huset vid händelsen och sprang ut när hon hörde ett skrik från sin dotter. Ägaren bor inte i området utan var på besök hos en släkting. Katten har lämnats för krimering som kostar 2500. Vi har även beställt en gravsten för 10.000. Denna händelse har skapat ett trauma som gjort att vi inte kunnat jobba på ett tag så inkomst har blivit utebliven.Vad gäller skadestånd i detta fall?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka kostnader som du är berättigad ersättning för till följd av skadorna på din katt. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Har du rätt till ersättning?Som utgångspunkt gäller att en skada som har orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren. I ditt fall betyder detta att hundägaren är skyldig att ersätta dig för den skada som hunden har orsakat dig.Vilken ersättning har du rätt till?Ur juridisk synpunkt är din katt att betrakta som lös egendom. Du har därför råkat ut för en sakskada. Detta berättigar dig till ersättning för kattens värde samt, givet vissa omständigheter, andra kostnader till följd av skadan (5 kap. 7 § 1 och 2 punkterna skadeståndslagen).ÅteranskaffningsvärdetSakskador kan delas upp i partiella skador och totalskador, även kallade irreparabla skador. Eftersom din katt, beklagligt nog, har blivit ihjälbiten så har du råkat ut för en totalskada. Vid denna typ av skador är huvudregeln att ersättning utgår för återanskaffningskostnaden för en likadan katt. Vid beräkningen utgår man från kostnaden för att anskaffa en likadan katt men gör avdrag för den värdeminskning som kattens ålder innebär.FöljdskadorDärtill kan även andra kostnader till följd av skadan komma att ersättas. Det handlar i så fall om kostnader som har blivit nödvändiga till följd av skadan. Som exempel kan nämnas kostnader för transport av det skadade föremålet och utgifter som den skadelidande ådrar sig för att begränsa skadan. Dessa följdskador måste emellertid ha varit nödvändiga och inte kunnat undvikas (prop. 1972:5 s.580). I ditt fall är det svårt att avgöra vilka, om några, av skadorna som kan falla in under denna kategori.Högsta domstolen har tidigare ansett att djurambulans, vård och avlivning av skadade husdjur är att betrakta som ersättningsgilla följdskador (NJA 2001 s.65 I & II). I ditt fall är det möjligt att kremeringskostnaden kan komma att bedömas på ett likartat sätt och räknas som en nödvändig och ersättningsgill kostnad till följd av skadan. Det är dock inte på något sätt självklart. Det kan däremot med större säkerhet konstateras att kostnaden för gravstenen inte kommer att vara ersättningsgill. Dels är den knappast att betrakta som nödvändig och dels framstår den som orimligt hög.Psykiskt lidande och inkomstförlustAvslutningsvis är du, dessvärre, inte berättigad till någon ersättning för psykiskt lidande eller inkomstförlust heller. Psykiskt lidande ersätts endast vid personskada och ersättning för inkomstförlust utgår endast vid sakskada om det rör sig om en skada på egendom som används i näringsverksamhet.SammanfattningI ditt fall är du således berättigad till skadestånd oavsett hundägarens vållande. Skadeståndet kommer att omfatta ersättning för din katts återanskaffningsvärde med avdrag för värdeminskningen till följd av dess ålder. Därtill kan du även vara berättigad till ersättning för följdskada i form av kremeringskostnaden. Du kommer däremot inte att ersättas för kostnaden för gravstenen, för det psykiska lidandet eller för inkomstförlusten som du har upplevt till följd av skadan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontaktTelefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00Vänligen,

Vem kan man kräva på skadestånd vid sakskada orsakad av hund?

2020-09-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår hund blev attackerad av en annan lösspringande hund. Vår hund var kopplad. Vår hund fick allvarliga skador den andra hunden inga skador. Djurägaren till den andra hunden har den som tjänstehund (ej polis) Han säger att bolaget är holländskt och ska stå för skadeståndet/veterinärvård. Stämmer det att hunden kan gå som tjänstehund och att vi ska behöva kräva pengar från ett utländskt försäkringsbolag? Eller ska vi kräva pengarna från hundägaren privat/hemförsäkring? Eftersom ärendet borde skötas inom Sveriges gränser. Vårt försäkringsbolag Agria kan ej kräva pengar från ett utländskt bolag.
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan kräva ersättning för din skada direkt av hundinnehavaren och om det medför några särskilda omständigheter att skadan har orsakats av en tjänstehund. Regler om skadeståndsansvar för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) samt i skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Strikt ansvar för skador orsakade av hundarSom utgångspunkt gäller att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren.Av din fråga framgår det att din hund har attackerats och skadats av en lösspringande hund och att detta har lett till vissa veterinärkostnader. Ur juridisk synpunkt är din hund att betrakta som lös egendom. I och med att din hund har skadats har du därför råkat ut för en sakskada. Detta berättigar dig till ersättning för så kallade reparationskostnader (5 kap. 7 § 1 punkten skadeståndslagen). Hit räknas exempelvis veterinärkostnader.Vem är skadeståndsskyldig?Det är hundägaren eller innehavaren av hunden vid skadetillfället som är skyldig att ersätta den uppkomna skadan. Med innehavare menas i det här avseendet någon som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Av din fråga framgår det att personen som förfogade över hunden vid skadetillfället inte anser sig vara skadeståndsskyldig utan hänvisar till ett utländskt bolag. Utifrån informationen i din fråga är det lite oklart varför han gör detta. Jag utgår från att det kan vara det utländska bolaget som faktiskt äger hunden. Som framgår av lagen så spelar det här emellertid ingen roll. Även om personen i fråga inte är hundens ägare så borde denne rimligtvis betraktas som hundens innehavare vid skadetillfället, särskilt med tanke på att denne använde hunden som tjänstehund. Detta borde räknas som att han har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Du borde därför kunna kräva ersättning direkt från innehavaren, även om han inte skulle vara hundens ägare.Undantag från strikt ansvarDet finns emellertid vissa undantag från principen om strikt ansvar som måste beaktas. Under vissa omständigheter undantas förare av såväl polishund som militär tjänstehund från det strikta skadeståndsansvaret (19 § 2 st. tillsynslagen). Det krävs dock att skadorna uppkommer då hunden är i tjänst och att det var påkallat att ingripa mot den skadelidande. Några undantag för andra typer av tjänstehundar finns däremot inte.Av din fråga framgår det att hunden som har orsakat sakskadan används som någon typ av tjänstehund. Det framgår dock att det inte rör sig om en polishund. Eftersom hundinnehavaren hänvisar ditt skadeståndsanspråk till ett utländskt bolag så verkar det inte så troligt att det skulle röra sig om en militär tjänstehund heller. Något undantag från reglerna om strikt ansvar torde därför inte vara aktuella i ditt fall. Det kan dock inte sägas med säkerhet utan det krävs mer information för att avgöra hur det faktiskt ligger till.Hur du kan gå vidare med ditt ärendeI första hand rekommenderar jag att du försöker lösa situationen direkt med hundinnehavaren. Du kan exempelvis påtala för honom att strikt skadeståndsansvar för skador orsakade av hundar gäller såväl hundägaren som innehavaren av hunden. Skulle inte detta lösa situationen så rekommenderar jag att du kontaktar ett juridiskt ombud. Du kan i så fall boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontaktTelefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Vad kan jag få ersättning för efter en hundattack?

2020-09-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Var ute o gick med min hund. Kommer en lös hund med ägare. Flyger på min hund biter över nacken. Tar den anfallande hunden i käkarna o bänner isär. Med resultat att jag blev biten i vaden. Och samtidigt blev insnärjd emellan så jag vred knät. Med flera resor till läkare. Menisken är förstörd måste opereras. Har mycket ont. Vad kan man få ersättning för? Sveda värk. Nedsatt arbetsförmåga. Förlorad inkomst. Resor till läkare m.m
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!Jag vill inleda med att beklaga det som hänt dig och din hund. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om tillsyn av hundar och katter (förkortas LHK) och skadeståndslagen (förkortas SkL).Vem ansvarar för skadorna och ersättningen?För skador som hundar orsakar gäller ett s.k. strikt ansvar för hundens ägare. Det innebär att denne alltid är skyldig att ersätta de skador som hunden har orsakat, oavsett om det var ägarens fel eller någon annans (19 § LHK). Här ska dock kort poängteras att om den skadelidande, dvs. du, anses ha medverkat till skadan så kan en eventuell ersättning komma att jämkas (6 kap. 1 § SkL). Då du beskriver att hunden sprang lös och attackerade er är det osannolikt att någon sådan jämkning är aktuell. Hundägaren kommer alltså i ditt fall behöva ersätta dig för dina skador som dennes hund åsamkat dig och din hund.Vad kan jag få ersättning för?De skador som du kan få ersatta är dels personskador och dels sakskador. Personskadorna är de som du lidit och sakskadorna är skadorna på din hund. För skadorna på dig kan du få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt / psykiskt lidande (t.ex. smärta) (5 kap. 1 § SkL). Här ska dock sägas att för att man ska få skadestånd krävs s.k. adekvat kausalitet, vilket m.a.o. betyder relevant orsakssamband. För att du ska få ersättning för skadorna på ditt knä och kostnaderna därav krävs alltså ett relevant orsakssamband i förhållande till hundens attack. Det möjligt att ett sådant finns men tar ändå upp frågan då det är en bedömning som försäkringsbolaget måste göra.För skadorna på din hund bedöms dessa som sakskador. Här kan du få ersättning för t.ex. veterinärkostnader, vilket ofta är den enda och största utgiften för hundens del i fall som ditt (5 kap. 7 § andra punkten SkL).Mina rådMina råd till dig är att (1) dokumentera skadan så gott det går och spara eventuella kvitton på vårdbesök, veterinärkostnader och liknande och (2) kontakta aktuella försäkringsbolag.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadestånd på grund av hund

2020-09-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund blev biten av en Hund som kom rusande ut på gatan. Det verkar vara så att ägaren inte har någon försäkring varken djur eller troligen inte någon hemförsäkring heller. Vad gör man då ? Min hunds skador Höftkulan ur led får inte tillbaka den utan den ska opereras bort.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns en speciell lag som reglerar just skador från hundar. Den heter Lagen om tillsyn över hundar och katter (HKL).Enligt 19 § HKL så har den som är ägare eller innehavare till en hund så kallat strikt ansvar för hunden. Det betyder att denne ansvarar för hunden även om hen inte gjort något fel. Du kan alltså begära skadestånd från ägaren. Om du på något sätt varit medvållande till skadan gäller som allmän princip att skadeståndet kan jämkas, det vill säga sättas ned (6 kap. 1 § Skadeståndslagen).

Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

2020-09-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej.Min hund hamnade i konflikt med grannkatten på min tomt och det ledde till att katten avled pga av hunden. Kattägare kräver att jag ersätter följande:Kremering Fraktkostnad Minnessten och begravningUtebliven inkomst pga av sjukskrivning för att att katten dog. GPS halsbandet och resterande belopp på kattens försäkring.IdmärkningSamt kattens värde, vaccination och idmärkning.Är det rimligt att jag ska ersätta allt detta?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Strikt ansvar för hundägareHundägare har ett strikt ansvar för sina hundar, det medför att en skada som har orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare, även om han eller hon inte har vållat skadan (19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Det innebär således att du har ett strikt ansvar för skador som din hund orsakar annan. Vilka skador ska du ersätta? Det innebär att du åläggas skadeståndsskyldighet och du ska betala skadestånd för sakskadan (eftersom ett djur är en sak i lagens mening) utifrån kattens värde, dvs. vad det kostar att införskaffa en ny katt för grannen. Om din hund även gjorde sönder kattens GPS-halsband, ska du även betala återanskaffningsvärdet för denna, dvs. vad det hade kostat att införskaffa ett motsvarande GPS-halsband i fråga om ålder och skick (5:7 1 st. p.1 Skadeståndslag (1972:207) (SkL)) Grannen har även rätt till annan kostnad till följd av skadan (5:7 1 st. p.2 SkL), det kan vara andra utgifter och kostnader med anledning av skadan på katten, ex. utgifter som grannen vidtagit för att begränsa kattens skador i samband med att din hund bet katten, som transport och kostnader för veterinär. Grannen har i regel inte rätt att få ersättning för inkomstförlust vid sakskador (5:7 1 st. p.3 SkL). Det betyder att din Granne enligt skadeståndslagens regler inte har rätt till kostnaderna för kremering, minnessten och begravning, utebliven inkomst, id-märkning eller vaccination. Om du har en djurförsäkring alternativt en ansvarsförsäkring för din hund kan det medföra att skadorna kan betalas ut på så sätt. Du kan i isåfall kontakta ditt försäkringsbolag och kolla vad som gäller just för dig. Hoppas att du fått svar på din fråga!

Har en hundägare upplysningsplikt om att hunden bitit personer tidigare?

2020-09-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hund ägares ansvar att informera att hunden har bitit innan. Jag blev biten av en amstaff på 10 månader när jag kastar pinne till denna hund och min egen. Min hund hämta pinnen och jag kastar den igen och då börjar hon bita i min fot. Får loss henne och då hugger hon min arm. Min dotter var hundvakt åt denna hund. Hon lämnar denna hund till olika hund vakter hela tiden. Jag fick reda på sjukhuset att hunden hade gjort samma attack på en tidigare under veckan kasta pinn till hunden.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar om hundens ägare har någon upplysningsplikt gällande det faktum att hunden bitit människor tidigare. Jag kommer även redogöra för vilka möjligheter du har att kräva ersättning för dina personskador och för eventuella sakskador. Regler om tillsyn av hundar finns i lag om tillsyn över hundar och katter.Det föreligger strikt ansvar för hundägareHundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Regeln innebär att hundens ägare har ett ansvar för att hunden inte orsakar problem för omgivningen. Paragrafen gäller även den som tillfälligt har hand om en hund, exempelvis en hundvakt.Det finns ingen uttrycklig regel som föreskriver en upplysningsplikt om att hunden bitit personer tidigare. Hundens natur och mentalitet är avgörande för vilka krav som skall ställas när det gäller tillsynen över den. Exempelvis ska en hund som är aggressiv och som visat en benägenhet att attackera människor eller djur hållas under strängare tillsyn än familjehunden som aldrig visat några sådana tendenser. Bedömningen görs utifrån de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall.För skador orsakade av hundar föreligger ett så kallat strikt ansvar för hundägaren eller hundvakten, vilket innebär att hundägaren eller hundvakten blir ersättningsskyldig för skador orsakade av hunden, även om personen inte själv vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Om du behöver ytterligare rådgivning i ärendet kan du boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar

Skadeståndsansvar för kor

2020-09-09 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Jag har en gård på landet där grannen har arrenderat ut sin mark till en djurägare. Djurägaren har kossor där på bete, nu har de slitet sig och går in på min tomt och förstör gräsmattan och skiter ner där. Djurägaren har inte återkopplat skadegörelsen till mig utan låtsas som ingenting. Vad kan jag göra för jag vill att gräsmattan ska återställas till ursprungligt skick och att djurägaren ska berätta direkt för mig vad som händer!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du ställer din fråga till Lawline!Utomobligatoriskt skadeståndFör djurägare av andra djur som inte täcks av lagen om tillsyn över hundar och katter, gäller culpaansvar (oaktsamhetsansvar) vilket innebär att djurägaren kan bli behöva betala skadestånd om djurägaren varit oaktsamt i sin tillsyn av djuret. Kor borde omfattas av culpaansvaret och det krävs därför att ägaren till korna agerat vårdslöst eller oaktsamt. Om då korna på grund av detta tagit sig in på din mark och trampat sönder gräsmattan och detta kan bevisas så borde det finnas möjlighet att få rätt till utomobligatoriskt skadestånd. Lagreglering gällande korMen när det gäller kor och andra liknande betesdjur finns det dock även regler i lagen om ägofred (ägofredslagen). Enligt 1 § ägofredslagen har ägaren till korna ansvaret för att de inte olovligen ska komma in på någon annans mark. Av 47 § ägofredslagen framkommer att om någons hemdjur (kossorna i det här fallet) olovligen kommit in på någon annans ägor och orsakar skada, blir djurets ägare skyldig ersätta skadan, oavsett om ägaren varit vållande eller inte. Det finns då en typ av strikt ansvar för kornas ägare att ersätta skada som kossorna orsakar. Viktig för dig att iaktta är dock 51 § ägofredslagen, som säger att den vars ägor har skadats snarast ska låta två opartiska personer som är lämpliga för uppdraget, måste värdera kostnaden skadorna som kossorna orsakat. Övrig kanske relevant faktaOm korna är kvar på din mark så har du faktiskt rätt att behålla korna tills du fått ut ersättning till beloppet av skadorna de orsakat av deras ägare. Du har dock vårdplikt för korna och du är även skyldig att meddela ägaren att du har deras ko i ditt förvar (52-53 § ägofredslagen). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,