Vilken ersättning kan man få för skada på ett husdjur som orsakade husdjurets död?

FRÅGA
Vår katt blev attackerad av vår grannes hund på vår tomt då den rymde från deras tomt. Vi fick avliva på grund av skador då katten var gammal. De har betalt veterinärkostnaderna men jag förlorade en dags inkomst. Har gjort en anmälan till länsstyrelsen då denna hund varit ett problem i området och rymt i sju års tid. Vad kan jag kräva av min granne med vårt lidande?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att ni var tvungna att avliva eran katt på grund av skadornas omfattning och kattens höga ålder. Jag förstår att du har fått veterinärkostnaderna ersatta av grannen men att du inte har blivit ersatt för ditt inkomstbortfall och att du även undrar om du kan få ersättning för lidandet associerat med kattens bortgång och den inträffade händelsen. Din fråga är skadeståndsrättslig och behandlas i Skadeståndslagen (SkL) och även i Lagen om tillsyn över hundar och katter.

Grannens strikta skadeståndsansvar som hundägare

En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägaren, även om denne inte har vållat till skadan (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Det innebär att en hundägare, oavsett av eget handlande, har ett s.k. strikt skadeståndsansvarig för skador som hunden orsakar.

För dig innebär det att de skador, för vilka ett orsakssamband mellan hundens agerande och skadorna kan bevisas, ska ersättas av din granne i egenskap av hundägare.

Skadorna och ersättning

Husdjur anses vara lös egendom och är saker. En skada på en katt innebär alltså en sakskada för vilken skadeståndslagens regler om sakskador tillämpas.

Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar bl.a. inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL). Det innebär att den som p.g.a. en sakskada inte har kunnat jobba och således har gått miste om inkomst ska få detta ersatt av den skadeståndsansvarige. Det är viktigt att poängtera att det måste ha funnits ett orsakssamband mellan den skadevållande händelsen och inkomstbortfallet.

Vidare ersätts vid sakskada sakens värde eller reparationskostnad och värdeminksning samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § SkL). Där får de vetrinärskostnaderna du har fått ersättning för anses ingå. Vad som gäller ersättning för affektionsvärdet, dvs. det värde som bygger på personliga och känslomässiga grunder, medger skadeståndslagen ingen självständig rätt för sådan ersättning. I NJA 2001 s. 65 I & II kom Högsta domstolen emellertid fram till att husdjur inte är vilka "saker" som helst och att det inte är orimligt för husdjursägare att spendera mer pengar på veterinärkostnader än vad djuret faktiskt är värt på marknaden. Domen ger ingen vägledning i om husdjursägare ska ersättas för sitt lidande när husdjuret skadas, men ger ändå uttryck för en princip om att kostnader p.g.a. en skada på ett husdjur kan anses vara rimliga att ersättas av den skadeståndsansvarige trots att de överstiger husdjurets marknadsvärde.

I din situation - du kan få ersättning för inkomstbortfallet men inte för lidandet

Som ovan har redogjorts kan du få ersättning för inkomstbortfallet du led av p.g.a. skadan på katten. Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till grannen och gör anspråk på ersättningen. Går grannen inte med på att ersätta dig för inkomstbortfallet har du möjlighet att stämma grannen i domstol. Angående ersättning p.g.a. lidande saknas det lagstöd för sådan ersättning för sakskador, men du och grannen kan alltid själva komma överens om vad ni anser som rimlig ersättning för ditt lidande.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (480)
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta
2021-10-17 Får jag låta min hund springa lös i en tom beteshage?
2021-10-03 Vem ansvarar för när en hund biter en annan hund?
2021-09-29 Kattägares ansvar för skada på annans katt

Alla besvarade frågor (96515)