Personskada som hunden orsakat

2020-09-09 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Måste jag avliva minhund på grund av att en onykter person påstår hos läkare att hennes fall mot marken, brutna handled , berodde på min hund. Hon ska kontakta sitt försäkringsbolag för anmälan.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Kortfattat finns det inget i det här fallet som talar för att din hund ska behöva avlivas. Den som brister i tillsynen om sin hund kan dock få denne omhändertagen för att hindra att denne orsakar skada eller avsevärd olägenhet (11 § lag om tillsyn över hundar och katter). Dock gäller detta i extrema fall, inte på grund av enstaka incidenter, och endast om inte andra åtgärder är tillräckliga. Här krävs i princip att andra åtgärder redan har prövats, exempelvis förbud och förelägganden (8 § lag om tillsyn över hundar och katter). Exempel på föreläggande kan vara att Länsstyrelsen beslutat att hunden ska ha munkorg när denne vistas ute eller att denne måste ha koppel. I och med att du inte nämner att du fått några sådana uppmaningar är det osannolikt att ett omhändertagande skulle ske. Skadestånd för skada hunden orsakarDock kan det vara så att du får betala skadestånd om personen behövt betala några sjukvårdskostnader eller haft någon inkomstförlust som följd av sina skador. Vad gäller när ens hund har skadat någon?När en hund orsakar någon annan skada ska dessa skador ersättas av hundens ägare eller innehavare, även om ägaren i sig inte vållat skadan, dvs. även om ägaren i sig inte kan klandras för skadan, exempelvis genom att ha hunden lös eller genom att annars ha brustit i tillsynen över hunden (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).Den som blir skadad av hunden har rätt att från hundens ägare få ersättning för sjukvårdskostnad, inkomstförlust samt eventuellt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (ärr och liknande). (5 kap. 1 § 1-3 punkterna Skadeståndslagen). I det här fallet, där personen kontaktat dennes försäkringsbolag kan det alltså vara så att försäkringsbolaget i sin tur vänder sig till dig då du anses ansvarig gällande skadan. Men det finns alltså inget enligt min tolkning som säger att du, för att din hund orsakar skada ska behöva avliva din hund. Vänligen,

Hundägares ansvar

2020-08-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Grannens hund var lös och hoppade upp på min fru så hon föll omkull och bröt lårbenet .vad gäller
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar att din fru blivit utsatt för detta och hoppas hon mår bättre nu. Jag kommer nedan förklara situationen juridiskt och klargöra dina rättigheter. Din fråga rör en hundägares ansvar för skador som hunden orsakar och rätten till ersättning. Detta är reglerat i lagen om tillsyn över hundar och katter och skadeståndslagen.Hundägare har ett strikt ansvar för skador som hunden orsakar En hundägare har ett strikt skadeståndsansvar för skador som orsakas av hunden (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att hundägaren blir skadeståndsskyldig trots att skadan uppkommit utan vållande (oaktsamhet). Ägaren kommer därför hållas ansvarig för skadan oavsett om hunden varit kopplad eller inte, det vill säga oberoende av ägarens försiktighet. Vad kan din fru få ersättning för? Nu när jag klargjort att skadeståndsskyldighet föreligger återstår frågan om vad din fru kan få ersättning för. Vi får nu vända oss till skadeståndslagen, fortsättningsvis SkL, som reglerar denna fråga. I detta fall rör det sig om en personskada och ersättning för sådan skada omfattar följande (5 kap. 1 § stycke 1 SkL):- sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,- inkomstförlust,- fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Beroende på skadan och dess omfattning kommer din fru bli ekonomiskt ersatt. Vad gäller skadestånd för den sista punkten avgörs beloppet enligt schabloner. Du nämner inte någon närmare information eller vilka kostnader din fru haft till följd av skadan men förmodligen finns rätt till ersättning för flera av dessa punkter. Vad får det för konsekvenser om hundägaren brister i sin tillsyn av hunden? Du nämnde att hunden var lös när den hoppade på din fru. Det som gäller är att hundar ska hållas under kontroll och skötas på ett lämpligt sätt i förhållande till deras natur och övriga omständigheter för att förebygga att de orsakar skador (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Något absolut krav på att hundar ska vara kopplade finns däremot inte. Att hunden var lös vid skadan som din fru orsakades innebär dock mycket troligt bristande tillsyn av hunden ifråga. Länsstyrelsen kan meddela ett föreläggande och förbud om hunden ökar risken för skador eller avsevärda olägenheter på grund av brist i tillsyn (8 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Vad innebär detta för din fru? Det din fru kommer behöva göra är att framställa ett skadeståndskrav och lämna detta till hundägaren. Där anger hon på vilka grunder hon kräver ersättning och infogar kvitton eller liknande dokument som stöd för kraven. Skulle hundägaren inte gå med på skadeståndskravet eller det inte uppkommer någon överenskommelse kan din fru stämma hundägaren på skadeståndet i domstol. Detta kan dock bli en kostsam och utdragen process så försök lösa det med hundägaren i första hand. Utöver detta kan ni kontakta länsstyrelsen om ni anser att hunden innebär en risk för skada i framtiden. Vänliga hälsningar,

Är hundvakten ansvarig för skadan hunden orsakat?

2020-08-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |2 kompisar var hundvakt. Den hunden bet mig oprovocerat i foten när jag satt still i vattnet med min egen hund i knät (håller på att vänjer min hund vid vatten). Hunden som bet mig var kopplad. Jag fick åka till akuten och fick pencilin samt en stelkrampsspruta. Fick inte belasta foten på 2 dagar. Vem är ansvarig att betala för utgifterna för händelsen som landade på 700kr? Ägaren till hunden eller hundvaktarna som höll i kopplet? Tack!
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga om vem som är ansvarig för skadan hunden har orsakat kommer jag att tillämpa Lagen om tillsyn över hundar och katter. En hund måste hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). En ägare eller innehavare av en hund har så kallat strikt ansvar över hunden. Detta innebär att personen är skyldig att ersätta för skadan som orsakats av en hund oavsett om han eller hon vållat skadan eller inte. Enligt lagens förarbeten kan innehavare innefatta även hunddagis, hundvakter och personer som till exempel lånat hunden för jakt. Detta innebär att det är personen som haft hand om hunden under tillfället, i detta fall hundvakten, som har haft strikt ansvar över hunden och därför måste ersätta skadan(19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Föreligger det strikt ansvar för kattägare?

2020-08-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En person gick förbi vårat hus och blev biten av en katt utanför vår port. Personen säger det var våran katt, men det finns inget bevis på att det var det. Personen blev biten i benet och fick antibiotika. Personen vill nu ha betalt av oss för sjukhusbesöket och läkemedel. Hur ska vi agera? Finns inget som stärker att det var just vår katt som orsakade personskadan. Hoppas ni kan svara på detta, så fort som möjligt! Tack. Mvh
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar om ni har någon skyldighet att ersätta personens skador, samt vilka påföljder som kan aktualiseras ifall ni väljer att inte göra det. Regler om tillsyn av katter finns i lag om tillsyn över hundar och katter. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).Föreligger det strikt ansvar för kattägare?Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Regeln innebär att hundens eller kattens ägare har ett ansvar för att djuret inte orsakar problem för omgivningen.För skador orakade av hundar föreligger ett så kallat strikt ansvar för hundägaren, vilket innebär att hundägaren blir ersättningsskyldig oberoende av vilken part som vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Något strikt ansvar föreligger inte för kattägare. Detta innebär i ert fall att den skadelidande måste bevisa att ni orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet av något slag (2 kap. 1 § SkL). Eftersom det inte finns några bevis som styrker att det var er katt som orsakade personskadan blir detta mycket svårt för den skadelidande att bevisa. Om ni väljer att inte ersätta personen för skadorna kan den skadelidande vända sig till allmän domstol för att få ersättning från er. Eftersom bevisningen är mycket svag hade den skadelidande med stor sannolikhet inte nått framgång i en sådan process.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar

Är hundvakten eller hundägaren ansvarig om hunden biter någon?

2020-09-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejVia en annons skulle min son bli fodervärd till en 10 månader amstaff. Han träffade ägaren och hunden eftersom allt kändes bra kom hunden till oss för att prova hur det gick tyvärr efter tre dagar hunden attackerade min son. Vi hade inte skrivit nån kontrakt/ papper med ägare, vem har ansvaret i detta fall? Min son har inte kunna gå på skola eller delta i sina fritids aktiviteter såret är djupa och jan gick sy. Vi har anmäl detta till våran försäkring men hon vägrar anmäla till sin eftersom hon skyller på oss Vad är det som gäller?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem bär ansvaret om en hund skadar någon? S om utgångspunkt i frågor kring djur är lagen om tillsyn över katter och hundar.Hundar ska enligt lagen hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sätt som säkerställer att den inte utgör fara för andra (1 § lagen om tillsyn över katter och hundar).Den som äger eller har hand om hunden för tillfället (ex hundvakt eller hunddagis) har strikt ansvar över hunden, vilket innebär att personen är ansvarig oavsett om han eller hon är skyldig eller inte. I detta fall har ni som hundvakter strikt ansvar över hunden, och inte ägaren. SammanfattningÄgaren har i detta fall rätt i att det är ni som hundvakter som är ansvariga för skadan och inte hon som hundägare, men jag kan bara utgå ifrån vad som sagts i frågan. Vill ni få mer hjälp i ärendet rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vem är ansvarig för kostnader vid tjuvparning?

2020-08-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår hanhund smet olyckligt över till grannens tik som löpte och som tillfälligt vistades utan uppsyn på sin tomt, En tjuvparning ägde eventuellt rum - ingen såg det - utan grannen kom ut och såg hundarna tumla runt.Grannen har nu uppsökt veterinärklinik och låtit ge en abortspruta till tiken. Eventuellt vill han följa upp detta med ett ultraljud, Vem är ansvarig att betala för kostnaderna som nu uppstår?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att redogöra för vad som gäller om en parning inte ägt rum, för att sedan redogöra för vem som bär ansvar för kostnaderna om en parning mellan hundarna faktiskt skett.För att besvara din fråga kommer jag att använda skadeståndslagen och lagen om tillsyn över hundar och katter.Om parning inte ägt rumDu benämner det som att det eventuellt skett en parning mellan hundarna. Du kan endast bli ersättningsskyldig om en faktiskt skada uppstått, det vill säga om en parning faktiskt skett. Om en parning inte skett så har du inget ansvar för att betala de kostnader för de åtgärder som tikägaren vidtagit. Du säger att ingen har bevittnat parningen, det är därför svårt att avgöra om parningen ägt rum eller inte. Eventuellt kan ultraljudet hjälpa er att avgöra saken. Om parning faktiskt skett gäller strikt ansvarNär en hund orsakar skada på annans egendom gäller strikt ansvar för hundägaren (19 § 1 st. lag om tillsyn över hundar och katter). Strikt ansvar innebär att du som ägare till hunden ska ersätta den skada som hunden orsakat, oavsett om du som ägare vållat skadan eller inte. Det spelar ingen roll om det varit en olyckshändelse.Om din hanhund parat sig med granntiken, så är det du som ägare till hanhunden som får stå för de kostnader som uppkommer till följd av parningen. Jämkning av kostnader vid medvållandeDock nämner du också att ägaren till tiken lämnat sin hund tillfälligt utan uppsyn. Varje hundägare har ett ansvar att hålla sin hund under sådan tillsyn som krävs för att förebygga skador och olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Att tikägaren lämnat sin hund utan uppsyn kan anses som att tikägaren brustit i sin tillsyn av hunden. Det är dock svårt att bedöma då jag inte har fler omständigheter av hur tikägarens tomt ser ut, hur länge tiken varit utan uppsyn samt hur fritt tiken vistats på tomten med mera. Om nu tikägaren brustit i sin tillsyn av tiken kan ägaren vara medvållande till skadan. Om ägaren är medvållande till skadan kan kostnaderna som uppstått till följd av parningen jämkas (6 kap. 1 § 2 st. skadeståndslagen). Om du kräver jämkning är det rimligt att ni delar på kostnaderna som uppstått till följd av parningen.SammanfattningVem som ansvarar för kostnaderna beror på om parning ägt rum samt om tikägaren kan anses vara medvållande till parningen:Om en parning inte skett mellan hundarna, får tikägaren själv bekosta åtgärderna som han vidtagit.Om tikägaren inte är medvållande till parningen, gäller strikt ansvar för dig som ägare av hanhunden. Det är då du själv som får stå för kostnaderna.Om tikägaren är medvållande till parningen, kan kostnaderna jämkas. Ni kan då dela på kostnaderna. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skadestånd för avliden katt

2020-08-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!I söndags morgon på vår tomt blev vår katt jagad och ihjälbiten av en lösspringande hund. Vi har nu begravt vår katt och undrar om vi kan ställa några ekonomiska anspråk till ägaren av hunden. Hunden hade han haft 2 veckor och kom från ett shelter på Irland. Hunden hade bitit av sitt koppel och på så sätt kommit loss från ägaren. Vi vill bara veta vilka rättigheter vi kan ha. Vi har inte polisanmält händelsen ännu och vet inte om vi kommer att göra det framöver heller. Vi får ju inte tillbaka vår katt men vi tycker att vi drabbats helt oförtjänt. Dessutom var vår katt 14 år och en kär familjemedlem.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Är hundägaren skadeståndsskyldig?Enligt lag om tillsyn över hundar och katter (hundlagen) ska en skada som orsakas av en hund ersättas av ägaren eller innehavaren (hundlagen 19 §). Det är alltså tal om ett strikt skadeståndsansvar som inte kräver att ägaren eller innehavaren av hunden har varit vårdslös. Hundägaren är alltså skyldig att ersätta er för skadan som hunden har orsakat.Hur beräknas storleken på skadeståndet?Även fast relationen till ett husdjur ofta är svår att kvantifiera i kronor och ören betraktas djur i lagens mening som lös egendom. Därav har ni med juridiskt språkbruk råkat ut för en sakskada. Regler för beräkning av sakskador finns i skadeståndslagen. Där anges bl.a. att "skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde [och] annan kostnad till följd av skadan" (skadeståndslagen 5 kap 7 §).Detta innebär med andra ord att ni ska försättas i samma ekonomiska situation som innan skadan inträffade. Vid irreparabla skador beräknas ersättningen utifrån återanskaffningskostnaden för en likadan katt med avdrag för ålder. Det innebär att ni har rätt till ersättning motsvarande vad det enligt marknadspris kostar att köpa en likadan katt av samma ålder.Ersättning av följdskador tar sikte på t.ex. veterinärkostnader. Med juridiskt språkbruk kallas det för reparationskostnader. Om reparationskostnaderna överstiger värdet på den skadade egendomen ersätts i regel inte det överskjutande beloppet. För husdjur har man dock gjort ett undantag i praxis (NJA 2001 s. 65 I och II). Det innebär att om ni tog katten till veterinären för att försöka rädda den, och kostnaderna för det översteg kattens återanskaffningsvärde med avdrag för ålder, ska ni ersättas för det överskjutande beloppet så länge det är skäligt. I de refererade rättsfallen ansågs djurambulans, vård och avlivning vara ersättningsgilla följdskador. Även eventuella kremerings- och begravningskostnader kan räknas som ersättningsgilla följdskador.Jämkning av skadeståndStorleken på skadestånden kan sättas ned om den som drabbats av skadan har varit med och orsakat skadan (skadeståndslagen 6 kap 1 §). Eftersom hunden tog sig in på er tomt och bet ihjäl katten har ni knappast varit medvållande. Ersättningen ska därför inte sättas ned. Om katten var oförsäkrad ska inte heller det föranleda att skadeståndet sätts ned.SammanfattningHundägaren ska ersätta skadan oavsett om han eller hon menar att det var en olyckshändelse. Skadeståndsansvaret är som sagt strikt, vilket innebär att hundägaren ska ersätta skadan även om man inte kan klandra honom eller henne för vårdslöshet eller oaktsamhet. Ni har rätt till ersättning för återanskaffningsvärdet med avdrag för ålder och eventuella följdskador som t.ex. veterinärkostnader och kremering. Ersättningen ska inte jämkas.Vad ni kan göra härnästEn anmälan till polisen kan ni göra om ni menar att hundägaren har begått ett brott. Vill ni endast att hundägaren ska ersätta skadan räcker det förhoppningsvis med att påtala dennes strikta skadeståndsansvar. Ni kan även uppmana hundägaren att kontakta sitt försäkringsbolag för att undersöka om det kan ersätta er skada. Vill hundägaren fortfarande inte betala kan ni ansöka om stämning i domstol med ert skadeståndsanspråk.Hoppas ni fick svar på er fråga.

Vad händer om min hund blir dödad av en annan hund?

2020-08-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vad skulle hända om min hund blir dödad av en annan hund som en konsekvens av en attack i exempelvis en rastgård eller ute? Blir hunden som dödar min omhändertagen eller avlivad?Anledningen att jag undrar är att jag har en god vän som har en mycket aggressiv omplaceringshund som hon ej har styrkan att hålla eller stoppa vid ett bråk, samt att den har varit i svåra slagsmål med andra hundar tidigare. Hennes sambo har varit kapabel att stoppa det men de har nu separerat.Jag låter INTE min hund leka tillsammans med hennes då det är för riskfyllt och jag vill inte riskera min hunds hälsa och liv. Dock har hennes hund flera gånger lyckats ta sig över staket och stängsel, så det finns en oro.Händer ingenting om jag inte anmäler det? Har veterinären en skyldighet att anmäla det om en hund skulle avlida efter en attack och vården ej lyckas rädda?Alltid funderat på detta hypotetiska scenario. Det är en oro som finns och jag har ej lyckats hitta ett bra svar på en sådan här situation.
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i Lagen om tillsyn över hundar och katter. När man äger en hund ska den hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Din vän har alltså en skyldighet att se till att hunden inte skadar någon annan. Det är hens ansvar. Om din vän inte kan ta hand om hunden och hunden skadar andra, kan hunden omhändertas om inte mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga. Anser du att det finns ett sådant behov, ska du polisanmäla det, då det är polismyndigheten som beslutar om detta (11 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Om en hund har omhändertagits innebär det att ägaren inte längre får ta hand om hunden, utan speciellt tillstånd. Efter en utredning av länsstyrelsen ska det beslutas om hunden ska säljas, skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det finns andra särskilda skäl avlivas (12 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Om hunden skadar andra djur, är det alltså upp till länsstyrelsen att avgöra vilken åtgärd som krävs, att avliva hunden är ett av alternativen. Det är länsstyrelsen som ansvarar för att åtgärden verkställs (12 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). En hundägare har oavsett om den vållat skadan och varit vårdslös eller inte, en skyldighet att ersätta skadan som hunden har orsakat, eftersom att den har så kallat strikt ansvar över hunden och dess beteende (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Sammanfattning Skulle din hund bli dödad av en annan hund, ska du polisanmäla detta om du vill att situationen ska åtgärdas. Alla hundägare har ett strikt ansvar och en skyldighet att se till att deras hund inte skadar någon eller något i sin omgivning. Länsstyrelsen ska ta ett beslut om vilken åtgärd som krävs, beroende på situation kan hunden behöva omplaceras, säljas eller avlivas. Ägaren till hunden är skyldig att ersätta dig för skadan.Hoppas du fått hjälp med din fråga och återkom gärna annars! Hälsningar,